Loutocký, Evžen: Z historie regionu – hrad Veveří, Ozvěna – občasník mikroregionu Veveří, Okrašlovací spolek Veverská Bítýška, č. 2, roč. I., říjen 2000, s. 2

Z historie regionu – hrad Veveří

Naše obec Veverská Bítýška sama nemá příliš mnoho historických památek. Jednou z dominant okolí obce je hrad Veveří, který se vypíná nad brněnskou přehradou 2 km od naší obce, která v minulosti byla součástí panství veverského, jehož přirozeným centrem byl tento hrad. Jedná se o rozsáhlý hradní areál, který od svého vzniku prošel složitým stavebně-historickým vývojem. Na zachovalost prostor celého areálu měla negativní vliv ta skutečnost, že hrad a později zámek byl od svého založení až do současnosti nepřetržitě užíván a stavebními adaptacemi jednotlivých uživatelů neustále měněn.

Hrad Veveří patří mezi nejstarší středověké hrady na Moravě. První písemná zmínka o tomto hradu pochází z roku 1222 a v ní se uvádí, že už to byl hrad postavený z kamene. Veveří bylo jedním z hradů, na které velmi spoléhal král Václav I. a i jeho syn Přemysl Otakar II. - v té době markrabě moravský.

Nejstarším zachovalým objektem hradu je mohutná hranolová věž v jeho jihovýchodní části, která vznikla asi v první polovině 13. století. Ve druhé polovině 13. století byla postavena hned u vstupní brány břitová obranná věž a v návaznosti na tuto stavbu došlo i k výstavbě královského paláce s přiléhající kaplí na severní straně hradu.

Výstavba horního předhradí byla zahájena pravděpodobně v období vlády Lucemburků. V roce 1349 odevzdal císař Karel IV. správu Moravy svému bratrovi Janu Jindřichovi, markraběti moravskému. Jan Jindřich často pobýval na Veveří a zveleboval hrad novými přístavbami. Koncem 14. století vypukla na Moravě válka o moc mezi syny Jana Jindřicha - Joštem, Prokopem a Janem Soběslavem. V této neklidné době byl hrad Veveří pevně v Joštových rukou.

Po vypuknutí husitských válek odevzdal král Zikmund Veveří do rukou rakouského vévody Albrechta. Po husitských válkách dal Jiří z Poděbrad hrad do rukou Přemkovi z Těšína, svému straníkovi. Výstavba čelní hradby předhradí pochází pravděpodobně z poloviny 15. století. Další přestavba opevnění byla provedena v souladu s rozvojem střelných zbraní na počátku 16. století.

Renesanční přestavba hradu zanechala na jeho celkové podobě své stopy. Ke staré obytné věži na jihovýchodním cípu hradu bylo přistavěno nové křídlo. Gotická budova na jihozápadní straně nádvoří byla též z velké části renesančně upravena.

Rozsáhlé přestavby hradu Veveří se prováděly začátkem 17. století za vlastnictví rodu Teuffenbachů. Posledním majitelem hradu z tohoto rodu byl Zikmund, který byl luterán a po bitvě na Bílé hoře musel opustit hrad. Tyto raně barokní přestavby vtiskly hradu v podstatě jeho dnešní podobu.

Za obléhání města Brna Švédy v roce 1645 byl obléhán i hrad Veveří a tento tímto byl velmi poničen.

Po pánech z Říčan, jež vlastnili hrad v těchto neklidných dobách 30-ti leté války, roku 1668 přešlo panství a hrad na hraběnku Marii Maximiliánu z Collaltu, která převedla dále tento majetek na své syny. Sinzendorfové vlastnili hrad od roku 1706 až do počátku 19. století, kdy Prosper ze Sinzendorfu prodal roku 1806 panství brněnskému průmyslníkovi svobodnému pánovi Vilému Mundymu. Mundyho syn prodal hrad švédskému princovi Gustavu Wasovi, který žil v Rakousku v exilu a ten v roce 1848 hrad prodal Jiřímu Sinovi, který byl původem dokonce z Řecka.

V 19. století se prováděly různé menší úpravy hradního areálu, vznikly především různé hospodářské objekty. Byly vybudovány skleníky pod hradem a prováděly se rozsáhlé parkové úpravy okolí hradu. Z konce 19. století pochází bezohledný zásah tehdejšího majitele barona Hirsche do tehdy existující gotické kaple, kdy vložením stropní konstrukce a příček byly v přízemí vytvořeny z kaple podřadnější prostory správy objektu a v prvním patře vytvořeny místnosti, přiléhající k rokokovému sálu.

Rádi bychom připomenuli, že z významných osobností novodobých dějin navštívili hrad Veveří na počátku 20. století sir Winston Churchil, britský politik a v roce 1928 Tomáš Garrigue Masaryk, první československý prezident.

V současnosti je objekt hradu ve státní správě, je bohužel nepřístupný a hledá se zájemce o jeho pronájem na 30 let.
zn. elElektronický archiv pramenu obce Veverská Bítýska, 2000
Vygenerováno z archivního formátu TEI