Svratka, Ottův slovník naučný, XVII. díl, 1901, vydavatel a nakladatel J. Otto v Praze, tiskem české grafické společnosti »Unie« v Praze, heslo Morava, s. 627–628

a) Svratka vzniká z výtoků »Černého bahna« na jz. úpatí Žákovy hory na vysočině Českomoravské jižně od Herálce nedaleko českých hranic ve výšce 750 m. Hlavní směr má jihovýchodní. Jméno má po osadě Svratce v Čechách, kolem které nedaleko od svých pramenů teče, ale německé obyvatelstvo nazývá ji Švarca = Svratca. Od pramene teče na sever hlubokým žlebem horským, sesilujíc se četnými horskými. Pod osadou Svratkou obrací se k jihových. a teče tím směrem až pod Brno, kde u Přízřenic se pojí se Svitavou. Pak běží na jih až pod Mušov, kde se vlévá do Dyje. Údolí Svratky až po Brno je velmi krásné a půvabné. Na některých místech se značně šíří, jsouc lemováno po obou stranách lesnatými úbočími 150–300 m vysokými, na jiných zase značně se se zužuje, tvoříc časté záhyby. Na dně tohoto krásného údolí Svratka malebně se vine brzy kolem staroslavných hradů a zámků, brzy kolem kvetoucích a lidnatých městeček a měst, v nichž žene mnohé mlýny, továrny i hutě (Štěpánov). U Chudobína, Dubravníka a Veveří údolí to zužuje se na 75 až 100 m, na jiných však místech, jako u Tišnova, šíří se na 1000 až 1200 m, tvoříc četné kotliny s půdou velmi úrodnou. Od Brna k ústí do Dyje Svratka teče úrodnou nížinou 2–4 km rozlehlou (úval Svratecký), která na záp. straně jsouc lemována vršky 40 až 80 m vysokými a na vých. rozkládajíc se daleko podél Cézavy, u jejíhož ústí je náhle zúžena vrchem Výhonem (355 m), výběžkem to hor Hříběcích, pojí se pod Výhonem s úvalem Dyjským v úval Dyjskosvratecký. Spád Svratky od pramene (750 m) po Brno (200 m) je značný a za větší vody plaví se po řece vory; od Brna (200) po ústí do Dyje (168) je spád nepatrný. Řečiště v této části je většinou upraveno, takže přestaly zátopy, které krajinu tu do nedávna sužovaly. Délka Svratky od pramene k ústí je 143 km, přímá vzdálenost 94 km, tedy vývoj 1:1·52. Poříčí Svratky je 7054 km2, z čehož na M-vě 6488 km2 a v Čechách 566 km2.

Důležitějšími přítoky Svratčiny jsou: Jihlavka a Svitava.


Elektronický archiv pramenu obce Veverská Bítýska, 2000-2001
Vygenerováno z archivního formátu TEI