cz / eng / de     Dnes je

Obecní vyhlášky - archiv

Obecně závazná vyhláška města Veverská Bítýška, o nočním klidu

Zastupitelstvo města Veverská Bítýška se na svém zasedání dne 28. 2. 2022 usnesením č.26 usneslo vydat na základě ustanovení § 10 písm. d) a ustanovení § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a na základě ustanovení § 5 odst. 6 zákona č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích, tuto obecně závaznou vyhlášku:

Čl. 1
Předmět

Předmětem této obecně závazné vyhlášky je stanovení výjimečných případů, při nichž je doba nočního klidu vymezena dobou kratší než stanoví zákon.

Čl. 2
Doba nočního klidu

Dobou nočního klidu se rozumí doba od dvacáté druhé do šesté hodiny.1

Čl. 3
Stanovení výjimečných případů, při nichž je doba nočního klidu vymezena dobou kratší

 1. Doba nočního klidu se vymezuje od 3:00 do 6:00 hodin, a to v následujících případech:
  1. v noci z 30. dubna na 1. května 2022 z důvodu konání tradiční akce „Čarodky na Ostrůvku
  2. v noci ze dne konání tradiční akce „Neckyáda“ na den následující konané jeden víkend ze soboty na neděli v měsíci červnu
  3. v noci z 23. července na 24. července 2022 z důvodu konání tradičních „Jakubských krojovaných hodů
  4. v noci z 26. srpna na 27. srpna 2022 a v noci z 27. srpna na 28. srpna 2022 z důvodu konání tradiční akce „Dny města
  5. v noci z 31. prosince 2022 na 1. ledna 2023 z důvodu konání oslav příchodu nového roku
 2. Informace o konkrétním termínu konání akce uvedené v odst. 1 písm. b) tohoto článku obecně závazné vyhlášky bude zveřejněna městským úřadem na úřední desce minimálně 5 dnů před datem konání.

Čl. 4
Zrušovací ustanovení

Touto obecně závaznou vyhláškou se ruší obecně závazná vyhláška města Veverská Bítýška č. 2/2021 o nočním klidu ze dne 3.3.2021.

Čl. 5
Účinnost

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti počátkem patnáctého dne následujícího po dni jejího vyhlášení.

11 dle ustanovení § 5 odst. 6 zákona č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích, platí, že: „Dobou nočního klidu se rozumí doba od dvacáté druhé do šesté hodiny. Obec může obecně závaznou vyhláškou stanovit výjimečné případy, zejména slavnosti nebo obdobné společenské nebo rodinné akce, při nichž je doba nočního klidu vymezena dobou kratší nebo při nichž nemusí být doba nočního klidu dodržována“

Obecně závazná vyhláška města Veverská Bítýška č. 2/2021, o nočním klidu

Zastupitelstvo města Veverská Bítýška se na svém zasedání dne 3. 3. 2021 usnesením č.40 usneslo vydat na základě ustanovení § 10 písm. d) a ustanovení § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a na základě ustanovení § 5 odst. 6 zákona č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích, tuto obecně závaznou vyhlášku:

Čl. 1
Předmět

Předmětem této obecně závazné vyhlášky je stanovení výjimečných případů, při nichž je doba nočního klidu vymezena dobou kratší než stanoví zákon.

Čl. 2
Doba nočního klidu

Dobou nočního klidu se rozumí doba od dvacáté druhé do šesté hodiny.1

Čl. 3
Stanovení výjimečných případů, při nichž je doba nočního klidu vymezena dobou kratší

 1. Doba nočního klidu se vymezuje od 3:00 do 6:00 hodin, a to v následujících případech:
  1. v noci z 31. prosince na 1. ledna z důvodu konání oslav příchodu nového roku
  2. v noci ze dne konání tradiční akce „Čarodky na Ostrůvku“ na den následující konané koncem měsíce dubna
  3. v noci ze dne konání tradiční akce „Neckyáda“ na den následující konané jeden víkend ze soboty na neděli v měsíci červnu
  4. v noci ze dne konání tradičních „Jakubských krojovaných hodů“ na den následující konaných jeden víkend ze soboty na neděli v měsíci červenci
  5. v noci ze dne konání tradiční akce „Dny města - Lavičky“ na den následující konané jeden víkend ze soboty na neděli v měsíci srpnu.
 2. Doba nočního klidu se vymezuje od 24:00 do 6:00 hodin z důvodu konání tradiční akce „Dny města - Letní Kinematograf“, a to ve třech po sobě jdoucích kalendářních dnech v měsíci srpnu, konkrétně v noci z 24.8.2021 na 25.8.2021, v noci z 25.8.2021 na 26.8.2021, v noci z 26.8.2021 na 27.8.2021.
 3. Informace o konkrétním termínu konání akcí uvedených v odst. 1 tohoto článku obecně závazné vyhlášky bude zveřejněna obecním úřadem na úřední desce minimálně 5 dnů
  před datem konání.

Čl. 4
Zrušovací ustanovení

Touto obecně závaznou vyhláškou se ruší obecně závazná vyhláška města Veverská Bítýška č. 2/2019 o nočním klidu.

Čl. 5
Účinnost

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni vyhlášení.

1 dle ustanovení § 5 odst. 6 zákona č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích, platí, že: „Dobou nočního klidu se rozumí doba od dvacáté druhé do šesté hodiny. Obec může obecně závaznou vyhláškou stanovit výjimečné případy, zejména slavnosti nebo obdobné společenské nebo rodinné akce, při nichž je doba nočního klidu vymezena dobou kratší nebo při nichž nemusí být doba nočního klidu dodržována

Obecně závazná vyhláška města Veverská Bítýška č.1/2020, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Zastupitelstvo města Veverská Bítýška se na svém zasedání dne 11. 3. 2020 usnesením č. 46 usneslo vydat na základě § 14 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon místních poplatcích“), a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „tato vyhláška“):

Čl. 1
Úvodní ustanovení

 1. Město Veverská Bítýška touto vyhláškou zavádí místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů (dále jen „poplatek“).
 2. Správcem poplatku je městský úřad.1

Čl. 2
Poplatník

 1. Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů platí2:
  1. fyzická osoba přihlášená v obci,
  2. fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný dům, ve kterých není přihlášená žádná fyzická osoba, a to ve výši odpovídající poplatku za jednu fyzickou osobu; má-li ke stavbě určené k individuální rekreaci, bytu nebo rodinnému domu vlastnické právo více osob, jsou povinny platit poplatek společně a nerozdílně.
 2. Za fyzické osoby tvořící domácnost může poplatek platit jedna osoba. Za fyzické osoby žijící v rodinném nebo bytovém domě může poplatek platit vlastník nebo správce. Osoby, které platí poplatek za více fyzických osob, jsou povinny správci poplatku oznámit jméno, popřípadě jména, příjmení a data narození osob, za které poplatek platí.3

Čl. 3
Ohlašovací povinnost

 1. Poplatník je povinen ohlásit správci poplatku vznik své poplatkové povinnosti nejpozději do 15 dnů ode dne, kdy mu povinnost platit tento poplatek vznikla.
 2. Poplatník dle čl. 2 odst. 1 této vyhlášky je povinen ohlásit správci poplatku jméno, popřípadě jména, a příjmení, místo přihlášení, popřípadě další adresy pro doručování. Současně uvede skutečnosti zakládající nárok na osvobození nebo úlevu od poplatku.
 3. Poplatník dle čl. 2 odst. 1 písm. b) této vyhlášky je povinen ohlásit také evidenční nebo popisné číslo stavby určené k individuální rekreaci nebo rodinného domu; není-li stavba nebo dům označena evidenčním nebo popisným číslem, uvede poplatník parcelní číslo pozemku, na kterém je tato stavba umístěna. V případě bytu je poplatník povinen ohlásit orientační nebo popisné číslo stavby, ve které se byt nachází, a číslo bytu, popřípadě popis umístění v budově, pokud nejsou byty očíslovány.
 4. Ve lhůtě podle odst. 1 je poplatník povinen ohlásit správci poplatku zánik své poplatkové povinnosti v důsledku změny přihlášení nebo v důsledku změny vlastnictví ke stavbě určené k individuální rekreaci, bytu nebo rodinnému domu.
 5. Poplatník, který nemá sídlo nebo bydliště na území členského státu Evropské unie, jiného smluvního státu Dohody o Evropském hospodářském prostoru nebo Švýcarské konfederace, uvede také adresu svého zmocněnce v tuzemsku pro doručování.4
 6. Dojde-li ke změně údajů uvedených v ohlášení, je poplatník povinen tuto změnu oznámit do 15 dnů ode dne, kdy nastala.5
 7. Povinnost ohlásit údaj podle odst. 2 a 3 nebo jeho změnu se nevztahuje na údaj, který může správce poplatku automatizovaným způsobem zjistit z rejstříků nebo evidencí, do nichž má zřízen automatizovaný přístup. Okruh těchto údajů zveřejní správce poplatku na své úřední desce.6

Čl. 4
Sazba poplatku

 1. Sazba poplatku činí 350,- Kč a je tvořena:
  1. z částky 100,- Kč za kalendářní rok a
  2. z částky 250,- Kč za kalendářní rok. Tato částka je stanovena na základě skutečných nákladů obce předchozího kalendářního roku na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu za poplatníka a kalendářní rok.
 2. Rozúčtování skutečných nákladů města předchozího kalendářního roku na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu za osobu a kalendářní rok je obsaženo v příloze, která tvoří nedílnou součást této vyhlášky.
 3. V případě změny místa přihlášení fyzické osoby, změny vlastnictví stavby určené k individuální rekreaci, bytu nebo rodinného domu nebo změny umístění podle čl. 6 odst. 1 v průběhu kalendářního roku se poplatek platí v poměrné výši, která odpovídá počtu kalendářních měsíců přihlášení, vlastnictví nebo umístění v příslušném kalendářním roce. Dojde-li ke změně v průběhu kalendářního měsíce, je pro stanovení počtu měsíců rozhodný stav k poslednímu dni tohoto měsíce.7

Čl. 5
Splatnost poplatku

 1. Poplatek je splatný jednorázově a to nejpozději do 30.6. příslušného kalendářního roku
 2. Vznikne-li poplatková povinnost po datu splatnosti uvedeném v odst. 1, je poplatek splatný nejpozději do 15. dne měsíce, který následuje po měsíci, ve kterém poplatková povinnost vznikla.

Čl. 6
Osvobození a úlevy

 1. Od poplatku je osvobozena fyzická osoba dle čl. 2 odst. 1 písm. a), která je8
  1. umístěna do dětského domova pro děti do 3 let věku, školského zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy nebo školského zařízení pro preventivně výchovnou péči na základě rozhodnutí soudu nebo smlouvy,
  2. umístěna do zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc na základě rozhodnutí soudu, na žádost obecního úřadu obce s rozšířenou působností, zákonného zástupce dítěte nebo nezletilého,
  3. umístěna v domově pro osoby se zdravotním postižením, domově pro seniory, domově se zvláštním režimem nebo chráněném bydlení.
 2. Od poplatku se osvobozují:
  1. fyzická osoba - novorozenec, a to do konce kalendářního roku, ve kterém se narodil,
  2. fyzická osoba, které byl v důsledku úředního zrušení trvalého pobytu určen trvalý pobyt v sídle ohlašovny, kterým je Městský úřad Veverská Bítýška, náměstí Na Městečku 72, 664 71 Veverská Bítýška a jejíž skutečný pobyt není znám,
  3. fyzická osoba přihlášená ve městě Veverská Bítýška, která se však na území města nezdržuje déle než 1 rok.
 3. Údaj rozhodný pro osvobození dle odst. 1 a odst. 2, písm. c) tohoto článku je poplatník povinen ohlásit ve lhůtě do 31. prosince kalendářního roku, ve kterém nárok na osvobození uplatňuje.
 4. V případě, že poplatník nesplní povinnost ohlásit údaj rozhodný pro osvobození nebo úlevu ve lhůtách stanovených touto vyhláškou nebo zákonem, nárok na osvobození nebo úlevu zaniká.9

Čl. 7
Navýšení poplatku

 1. Nebudou-li poplatky zaplaceny poplatníkem včas nebo ve správné výši, vyměří mu správce poplatku poplatek platebním výměrem nebo hromadným předpisným seznamem.10
 2. Včas nezaplacené poplatky nebo část těchto poplatků může správce poplatku zvýšit až na trojnásobek; toto zvýšení je příslušenstvím poplatku sledujícím jeho osud.11

Čl. 8
Odpovědnost za zaplacení poplatku12

 1. Vznikne-li nedoplatek na poplatku poplatníkovi, který je ke dni splatnosti nezletilý a nenabyl plné svéprávnosti nebo který je ke dni splatnosti omezen ve svéprávnosti a byl mu jmenován opatrovník spravující jeho jmění, přechází poplatková povinnost tohoto poplatníka na zákonného zástupce nebo tohoto opatrovníka; zákonný zástupce nebo opatrovník má stejné procesní postavení jako poplatník.
 2. V případě podle odstavce 1 vyměří správce poplatku poplatek zákonnému zástupci nebo opatrovníkovi poplatníka.
 3. Je-li zákonných zástupců nebo opatrovníků více, jsou povinni plnit poplatkovou povinnost společně a nerozdílně.

Čl. 9
Přechodné a zrušovací ustanovení

 1. Zrušuje se obecně závazná vyhláška č. 5/2019 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, ze dne 16.12.2019.
 2. Poplatkové povinnosti vzniklé před nabytím účinnosti této vyhlášky se posuzují podle dosavadních právních předpisů.

Čl. 10
Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti 15 dnem po dni vyhlášení.

Příloha č. 1 k Obecně závazné vyhlášce města Veverská Bítýška č.1/2020, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Rozúčtování skutečných nákladů na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu za rok 2019

Skutečné náklady na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu činily v roce 2019 ve městě Veverská Bítýška celkem 2 598 925,- Kč a byly rozúčtovány takto:

Náklady 2 598 925,- Kč děleno 3 486 (3197 počet přihlášených osob na území obce + 289 počet staveb určených k individuální rekreaci, bytů a rodinných domů, ve kterých není přihlášena žádná fyzická osoba) = 746,- Kč. Z této částky je stanovena sazba poplatku dle čl. 4 odst. 1 písm. b) vyhlášky ve výši 250,- Kč

1 § 15 odst. 1 zákona, o místních poplatcích
2 § 10b odst. 1 zákona o místních poplatcích
3 § 10b odst. 2 zákona o místních poplatcích
4 § 14a odst. 3 zákona o místních poplatcích
5 § 14a odst. 4 zákona o místních poplatcích
6 § 14a odst. 5 zákona o místních poplatcích
7 § 10b odst. 6 zákona o místních poplatcích
8 §10b odst. 3 zákona o místních poplatcích
9 § 14a odst. 6 zákona o místních poplatcích
10 § 11 odst. 1 zákona o místních poplatcích
11 § 11 odst. 3 zákona o místních poplatcích
12 § 12 zákona o místních poplatcích

Obecně závazná vyhláška města Veverská Bítýška č. 2/2019 o nočním klidu

Zastupitelstvo města Veverská Bítýška se na svém zasedání dne 16. 12. 2019 usnesením č. 24 usneslo vydat na základě ustanovení § 10 písm. d) a ustanovení § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a na základě ustanovení § 5 odst. 6 zákona č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích, tuto obecně závaznou vyhlášku:

Čl. 1
Předmět

Předmětem této obecně závazné vyhlášky je stanovení výjimečných případů, při nichž je doba nočního klidu vymezena dobou kratší než stanoví zákon.

Čl. 2
Doba nočního klidu

Dobou nočního klidu se rozumí doba od dvacáté druhé do šesté hodiny.1

Čl. 3
Stanovení výjimečných případů, při nichž je doba nočního klidu vymezena dobou kratší

 1. Doba nočního klidu se vymezuje od 3:00 do 6:00 hodin, a to v následujících případech:
  1. v noci z 31. prosince na 1. ledna z důvodu konání oslav příchodu nového roku
  2. v noci ze dne konání tradiční akce „Školní ples“ na den následující konané v měsíci lednu
  3. v noci ze dne konání tradiční akce „Ostatky“ (pořádané SDH Veverská Bítýška) na den následující konané v měsíci únoru
  4. v noci ze dne konání tradiční akce „Čarodky na Ostrůvku“ na den následující konané koncem měsíce dubna
  5. v noci ze dne konání tradiční akce „Neckyáda“ na den následující konané jeden víkend ze soboty na neděli v měsíci červnu
  6. v noci ze dne konání tradičních Jakubských krojovaných hodů na den následující konaných jeden víkend ze soboty na neděli v měsíci červenci
  7. v noci ze dne konání tradiční akce „Dny města“ na den následující konané jeden víkend ze soboty na neděli v měsíci srpnu
 2. Informace o konkrétním termínu konání akcí uvedených v odst. 1 tohoto článku obecně závazné vyhlášky bude zveřejněna obecním úřadem na úřední desce minimálně 5 dnů před datem konání.

Čl. 4
Zrušovací ustanovení

Touto obecně závaznou vyhláškou se ruší obecně závazná vyhláška města Veverská Bítýška č. 1/2019 o nočním klidu.

Čl. 5
Účinnost

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni vyhlášení.

1 dle ustanovení § 5 odst. 6 zákona č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích, platí, že: „Dobou nočního klidu se rozumí doba od dvacáté druhé do šesté hodiny. Obec může obecně závaznou vyhláškou stanovit výjimečné případy, zejména slavnosti nebo obdobné společenské nebo rodinné akce, při nichž je doba nočního klidu vymezena dobou kratší nebo při nichž nemusí být doba nočního klidu dodržována“. Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni vyhlášení.

Nařízení městyse Veverská Bítýška č. 2/2018, kterým se vydává tržní řád

článek 1
Účel nařízení

 • Účelem tohoto nařízení je stanovit podmínky, za kterých lze uskutečňovat nabídku a prodej zboží (dále jen „prodej zboží“) a nabídku a poskytování služeb (dále jen „poskytování služeb“) mimo provozovnu určenou k tomuto účelu rozhodnutím, opatřením nebo jiným úkonem vyžadovaným podle stavebního zákona1.
 • Tento tržní řád je závazný pro celé území městyse Veverská Bítýška bez ohledu na charakter prostranství a vlastnictví k němu.

článek 2
Místa pro prodej zboží a poskytování služeb, jejich rozdělení

Místy pro prodej zboží a poskytování služeb na území městyse Veverská Bítýška jsou:

 1. tržiště č. 1 - veřejné prostranství a část místní komunikace – od trafostanice v ulici Boční po budovu č.p 555 za úřadem městyse,
 2. tržiště č. 2 - na parkovišti naproti budovy úřadu městyse v rozsahu dvou parkovacích míst – určeno pouze pro prodej z dodávkového automobilu.

článek 3
Pravidla pro udržování čistoty a bezpečnosti na místech pro prodej zboží a poskytování služeb

 1. Za užívání veřejného prostranství se vybírá místní poplatek za užívání veřejného prostranství. Bližší podmínky stanoví obecně závazná vyhláška městyse Veverská Bítýška.
 2. Provozovatelé, prodejci zboží a poskytovatelé služeb na místech prodeje jsou povinni:
  1. zabezpečovat čistotu prodejních míst; prodejci po ukončení prodeje prodejní místa uklidí a uvedou do stavu před započetím prodeje, přičemž případný odpad odvezou nebo uloží do kontejneru na tříděný odpad,
  2. k prodeji zboží a poskytování služeb užívat jen místa k tomu určená,
  3. dodržovat dostatečnou průchodnost mezi prodejními zařízeními, prodejci jsou povinni užívat k prodeji pouze vymezená jednotlivá prodejní místa,
  4. v případě tržiště č. 1 parkovat motorovými vozidly, případně jinými vozidly včetně přívěsů, jimiž bylo dopravováno zboží na místo prodeje, pouze v prostoru k tomu účelu vymezeném,
  5. dodržovat tento tržní řád a ostatní právní předpisy.

článek 4
Pravidla k zajištění řádného provozu míst pro prodej zboží a poskytování služeb

Provozovatel míst pro prodej zboží a poskytování služeb je povinen:

 1. určit prodejcům zboží a poskytovatelům služeb konkrétní prodejní místa,
 2. dohlédnout na čistotu a pořádek po skončení prodeje,
 3. dohlédnout na zajištění podmínek pro provozování prodejní činnosti.

článek 5
Doba prodeje

Na obou tržištích je prodej zboží a poskytování služeb možný v pondělí a ve středu, a to následovně:

 1. letní období (od 1.4. do 30.9.) od 6.00 hod. do 18.00 hod
 2. zimní období (od 1.10. do 31.3.) od 8.00 hod. do 16.30 hod.

článek 6
Formy prodeje zboží a poskytování služeb, na které se toto nařízení nevztahuje

Toto nařízení se nevztahuje na prodej zboží a poskytování služeb mimo provozovnu při ohlášených slavnostech, sportovních, kulturních, charitativních nebo jiných podobných akcích a na provozování restauračních zahrádek.

článek 7
Zakázané formy prodeje zboží a poskytovaných služeb

 1. Na celém území městyse se zakazuje mimo provozovnu prodávat následující druhy zboží:
  1. zábavní pyrotechnika,
  2. elektronika a elektrospotřebiče.
 2. Na celém území městyse se zakazuje podomní a pochůzkový prodej.
 3. Pro účely tohoto nařízení se rozumí:
  • pochůzkovým prodejem - prodej zboží a poskytování služeb mimo provozovnu určenouk t omuto účelu rozhodnutím, opatřením nebo jiným úkonem vyžadovaným podle stavebního zákona1), provozovaný formou pochůzky (obchůzky), při němž je potenciální uživatel zboží nebo služeb bez předchozí objednávky, vyhledáván prodejcem z okruhu osob na veřejně přístupných místech. Pochůzkový prodej je uskutečňován zejména bez prodejního zařízení.
  • podomním prodejem - prodej zboží a poskytování služeb mimo provozovnu určenou k tomuto účelu rozhodnutím, opatřením nebo jiným úkonem vyžadovaným podle stavebního zákona1), provozovaný formou pochůzky (obchůzky), při němž je potenciální uživatel zboží nebo služeb bez předchozí objednávky vyhledáván prodejcem z okruhu osob mimo veřejně přístupná místa, zejména obcházením jednotlivých domů, bytů apod.

Článek 8
Kontrola a sankce

 1. Kontrola nad dodržováním povinností stanovených tímto nařízením je prováděna podle zvláštních právních předpisů.
 2. Porušení tohoto nařízení se postihuje podle zvláštních právních předpisů2.

Článek 9
Zrušující a závěrečná ustanovení

 1. Práva a povinnosti prodejců zboží, poskytovatelů služeb a provozovatelů stanovená zvláštními právními předpisy nejsou tímto nařízením dotčena.
 2. Zrušuje se nařízení obce Veverská Bítýška č. 1/2004 - Tržní řád.
 3. Toto nařízení nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni vyhlášení.

1Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.
2 Např. zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, zákon č. 251/2016 Sb., některých přestupcích.

Obecně závazná vyhláška města Veverská Bítýška č. 3/2019 o místním poplatku z pobytu

Zastupitelstvo města Veverská Bítýška se na svém zasedání dne 16.12.2019 usnesením č. 25 usneslo vydat na základě § 14 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o místních poplatcích“), a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „tato vyhláška“):

Čl. 1
Úvodní ustanovení

 1. Město Veverská Bítýška touto vyhláškou zavádí místní poplatek z pobytu (dále jen „poplatek“).
 2. Správcem poplatku je městský úřad.1

Čl. 2
Předmět, poplatník a plátce poplatku

 1. Předmětem poplatku je úplatný pobyt trvající nejvýše 60 po sobě jdoucích kalendářních dnů u jednotlivého poskytovatele pobytu. Předmětem poplatku není pobyt, při kterém je na základě zákona omezována osobní svoboda.2
 2. Poplatníkem poplatku je osoba, která v obci není přihlášená (dále jen „poplatník“).3
 3. Plátcem poplatku je poskytovatel úplatného pobytu (dále jen „plátce“). Plátce je povinen vybrat poplatek od poplatníka.4

Čl. 3
Ohlašovací povinnost

 1. Plátce je povinen podat správci poplatku ohlášení nejpozději do 15 dnů od zahájení činnosti spočívající v poskytování úplatného pobytu. Ukončení této činnosti plátce ohlásí správci poplatku ve lhůtě 15 dnů.
 2. V ohlášení plátce uvede5
  1. jméno, popřípadě jména, a příjmení nebo název, obecný identifikátor, byl-li přidělen, místo pobytu nebo sídlo, sídlo podnikatele, popřípadě další adresu pro doručování; právnická osoba uvede též osoby, které jsou jejím jménem oprávněny jednat v poplatkových věcech,
  2. čísla všech svých účtů u poskytovatelů platebních služeb, včetně poskytovatelů těchto služeb v zahraničí, užívaných v souvislosti s podnikatelskou činností, v případě, že předmět poplatku souvisí s podnikatelskou činností plátce,
  3. další údaje rozhodné pro stanovení poplatku, zejména místa a zařízení, případně též období roku, v nichž poskytuje pobyt.
 3. Plátce, který nemá sídlo nebo bydliště na území členského státu Evropské unie, jiného smluvního státu Dohody o Evropském hospodářském prostoru nebo Švýcarské konfederace, uvede kromě údajů požadovaných v odstavci 3 adresu svého zmocněnce v tuzemsku pro doručování.6
 4. Dojde-li ke změně údajů uvedených v ohlášení, je plátce povinen tuto změnu oznámit do 15 dnů ode dne, kdy nastala.7
 5. Povinnost ohlásit údaj podle odst. 2 nebo jeho změnu se nevztahuje na údaj, který může správce poplatku automatizovaným způsobem zjistit z rejstříků nebo evidencí, do nichž má zřízen automatizovaný přístup. Okruh těchto údajů zveřejní správce poplatku na své úřední desce.8

Čl. 4
Evidenční povinnost9

Plátce je povinen vést v listinné nebo elektronické podobě evidenční knihu za každé zařízení nebo místo, kde poskytuje úplatný pobyt. Do evidenční knihy zapisuje údaje týkající se fyzické osoby, které poskytuje úplatný pobyt.

 1. Údaji podle odstavce 1 jsou
  1. den počátku a den konce pobytu,
  2. jméno, popřípadě jména, příjmení a adresa místa přihlášení nebo obdobného místa v zahraničí,
  3. datum narození,
  4. číslo a druh průkazu totožnosti, kterým může být
   1. občanský průkaz,
   2. cestovní doklad,
   3. potvrzení o přechodném pobytu na území,
   4. pobytová karta rodinného příslušníka občana Evropské unie,
   5. průkaz o povolení k pobytu,
   6. průkaz o povolení k pobytu pro cizince,
   7. průkaz o povolení k trvalému pobytu,
   8. průkaz žadatele o udělení mezinárodní ochrany, nebo
   9. průkaz žadatele o poskytnutí dočasné ochrany, a
  5. výše vybraného poplatku, nebo důvod osvobození od poplatku.
 2. Zápisy do evidenční knihy musí být vedeny správně, úplně, průkazně, přehledně, srozumitelně, způsobem zaručujícím trvalost zápisů a musí být uspořádány postupně z časového hlediska.
 3. Plátce je povinen uchovávat evidenční knihu po dobu 6 let ode dne provedení posledního zápisu.

Čl. 5
Evidenční povinnost ve zjednodušeném rozsahu

 1. Plátce, který jako pořadatel kulturní nebo sportovní akce poskytuje úplatný pobyt účastníkům této akce, může plnit evidenční povinnost ve zjednodušeném rozsahu, pokud
  1. důvodně předpokládá, že poskytne pobyt nejméně 1000 účastníkům této akce, a
  2. oznámí záměr plnit evidenční povinnost ve zjednodušeném rozsahu nejméně 60 dnů přede dnem zahájení poskytování pobytu správci poplatku.
 2. Plátce v oznámení podle odstavce 1 písm. b) odůvodní předpokládaný počet účastníků akce, kterým bude poskytnut úplatný pobyt, a uvede o kulturní nebo sportovní akci alespoň údaje o
  1. dni počátku a dni konce konání této akce,
  2. názvu a druhu této akce, a
  3. jednotlivých zařízeních nebo místech, ve kterých se bude pobyt poskytovat.
 3. Správce poplatku rozhodnutím zakáže plátci oznámené plnění evidenční povinnosti ve zjednodušeném rozsahu, nelze-li předpokládat splnění podmínek podle odstavce 1. O zákazu plnění evidenční povinnosti ve zjednodušeném rozsahu rozhodne správce poplatku nejpozději do 15 dnů ode dne oznámení podle odstavce 1 písm. b).
 4. Při plnění evidenční povinnosti ve zjednodušeném rozsahu se v evidenční knize vedou pouze
  1. údaje podle odstavce 2 písm. a) až c) a
  2. souhrnné údaje o počtu účastníků, kterým byl poskytnut pobyt, a o výši vybraného poplatku v členění podle
   1. dne poskytnutí pobytu,
   2. zařízení nebo místa, ve kterých byl pobyt poskytnut, a
   3. důvodu osvobození.

Čl. 6
Sazba poplatku

Sazba poplatku činí 12,- Kč za každý započatý den pobytu, s výjimkou dne jeho počátku.

Čl. 7
Splatnost poplatku

Plátce odvede vybraný poplatek správci poplatku nejpozději do 15 dne následujícího pololetí (tzn. poplatek za leden - červen je splatný do 15.7., poplatek za červenec - prosinec je splatný do 15. ledna následujícího roku).

Čl. 8
Osvobození a úlevy

 1. Od poplatku z pobytu je osvobozena osoba10
  1. nevidomá, osoba, která je považována za závislou na pomoci jiné fyzické osoby podle zákona upravujícího sociální služby, osoba, která je držitelem průkazu ZTP/P, a její průvodce,
  2. mladší 18 let,
  3. hospitalizovaná na území obce ve zdravotnickém zařízení poskytovatele lůžkové péče s výjimkou osoby, které je poskytována lázeňská léčebně rehabilitační péče
   1. hrazená jako příspěvková lázeňská léčebně rehabilitační péče podle zákona upravujícího veřejné zdravotní pojištění, nebo
   2. nehrazená z veřejného zdravotního pojištění,
  4. pečující o děti na zotavovací akci nebo jiné podobné akci pro děti podle zákona upravujícího ochranu veřejného zdraví konaných na území obce nebo
  5. vykonávající na území obce sezónní práci11 pro právnickou nebo podnikající fyzickou osobu nebo
  6. pobývající na území obce
   1. ve školském zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy anebo školském zařízení pro preventivně výchovnou péči anebo v zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc,
   2. v zařízení poskytujícím ubytování podle zákona upravujícího sociální služby,
   3. v zařízení sloužícím k pomoci lidem v ohrožení nebo nouzi provozovaném veřejně prospěšným poplatníkem daně z příjmů právnických osob, nebo
   4. za účelem výkonu záchranných nebo likvidačních prací podle zákona o integrovaném záchranném systému.
 2. Od poplatku z pobytu je osvobozen příslušník bezpečnostního sboru, voják v činné službě, státní zaměstnanec nebo zaměstnanec České republiky pobývající na území obce v zařízení ve vlastnictví České republiky nebo této obce v souvislosti s plněním služebních nebo pracovních úkolů.12

Čl. 9
Navýšení poplatku

 1. Nebudou-li poplatky odvedeny plátcem včas nebo ve správné výši, vyměří mu správce poplatku poplatek platebním výměrem k přímé úhradě.13
 2. Včas neodvedené poplatky nebo část těchto poplatků může správce poplatku zvýšit až na trojnásobek; toto zvýšení je příslušenstvím poplatku sledujícím jeho osud.14

Čl. 10
Přechodné ustanovení

Osoba, která je plátcem poplatku z pobytu podle této vyhlášky a poskytovala úplatný pobyt nebo přechodné ubytování za úplatu přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky, je povinna splnit ohlašovací povinnost podle Čl. 3 této vyhlášky do 15 dnů ode dne nabytí její účinnosti.

Čl. 11
Zrušovací ustanovení

Zrušuje se obecně závazná vyhláška č. 1/2013 o místním poplatku z ubytovací kapacity, ze dne 19.9.2013.

Čl. 12
Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1.1.2020

1 § 15 odst. 1 zákona o místních poplatcích
2 § 3a zákona o místních poplatcích
3 § 3 zákona o místních poplatcích
4 § 3f zákona o místních poplatcích
5 § 14a odst. 2 zákona o místních poplatcích
6 § 14a odst. 3 zákona o místních poplatcích
7 § 14a odst. 4 zákona o místních poplatcích
8 § 14a odst. 5 zákona o místních poplatcích
9 § 3g zákona o místních poplatcích
10 § 3b odst. 1 zákona o místních poplatcích
11 § 3b odst. 3 zákona o místních poplatcích
12 § 3b odst. 2 zákona o místních poplatcích
13 § 11 odst. 2 zákona o místních poplatcích
14 § 11 odst. 3 zákona o místních poplatcích

Obecně závazná vyhláška města Veverská Bítýška č.5/2019, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Zastupitelstvo města Veverská Bítýška se na svém zasedání dne 16.12.2019 usnesením č. 27 usneslo vydat na základě § 14 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon místních poplatcích“), a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „tato vyhláška“):

Čl. 1
Úvodní ustanovení

 1. Město Veverská Bítýška touto vyhláškou zavádí místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů (dále jen „poplatek“).
 2. Správcem poplatku je městský úřad.1

Čl. 2
Poplatník

 1. Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů platí2:
  1. fyzická osoba přihlášená v obci,
  2. fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný dům, ve kterých není přihlášená žádná fyzická osoba, a to ve výši odpovídající poplatku za jednu fyzickou osobu; má-li ke stavbě určené k individuální rekreaci, bytu nebo rodinnému domu vlastnické právo více osob, jsou povinny platit poplatek společně a nerozdílně.
 2. Za fyzické osoby tvořící domácnost může poplatek platit jedna osoba. Za fyzické osoby žijící v rodinném nebo bytovém domě může poplatek platit vlastník nebo správce. Osoby, které platí poplatek za více fyzických osob, jsou povinny správci poplatku oznámit jméno, popřípadě jména, příjmení a data narození osob, za které poplatek platí.3

Čl. 3
Ohlašovací povinnost

 1. Poplatník je povinen ohlásit správci poplatku vznik své poplatkové povinnosti nejpozději do 15 dnů ode dne, kdy mu povinnost platit tento poplatek vznikla.
 2. Poplatník dle čl. 2 odst. 1 této vyhlášky je povinen ohlásit správci poplatku jméno, popřípadě jména, a příjmení, místo přihlášení, popřípadě další adresy pro doručování. Současně uvede skutečnosti zakládající nárok na osvobození nebo úlevu od poplatku.
 3. Poplatník dle čl. 2 odst. 1 písm. b) této vyhlášky je povinen ohlásit také evidenční nebo popisné číslo stavby určené k individuální rekreaci nebo rodinného domu; není-li stavba nebo dům označena evidenčním nebo popisným číslem, uvede poplatník parcelní číslo pozemku, na kterém je tato stavba umístěna. V případě bytu je poplatník povinen ohlásit orientační nebo popisné číslo stavby, ve které se byt nachází, a číslo bytu, popřípadě popis umístění v budově, pokud nejsou byty očíslovány.
 4. Ve lhůtě podle odst. 1 je poplatník povinen ohlásit správci poplatku zánik své poplatkové povinnosti v důsledku změny přihlášení nebo v důsledku změny vlastnictví ke stavbě určené k individuální rekreaci, bytu nebo rodinnému domu.
 5. Poplatník, který nemá sídlo nebo bydliště na území členského státu Evropské unie, jiného smluvního státu Dohody o Evropském hospodářském prostoru nebo Švýcarské konfederace, uvede také adresu svého zmocněnce v tuzemsku pro doručování.4
 6. Dojde-li ke změně údajů uvedených v ohlášení, je poplatník povinen tuto změnu oznámit do 15 dnů ode dne, kdy nastala.5
 7. Povinnost ohlásit údaj podle odst. 2 a 3 nebo jeho změnu se nevztahuje na údaj, který může správce poplatku automatizovaným způsobem zjistit z rejstříků nebo evidencí, do nichž má zřízen automatizovaný přístup. Okruh těchto údajů zveřejní správce poplatku na své úřední desce.6

Čl. 4
Sazba poplatku

 1. Sazba poplatku činí 350,- Kč a je tvořena:
  1. z částky 100,- Kč za kalendářní rok a
  2. z částky 250,- Kč za kalendářní rok. Tato částka je stanovena na základě skutečných nákladů obce předchozího kalendářního roku na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu za poplatníka a kalendářní rok.
 2. Rozúčtování skutečných nákladů města předchozího kalendářního roku na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu za osobu a kalendářní rok je obsaženo v příloze, která tvoří nedílnou součást této vyhlášky.
 3. V případě změny místa přihlášení fyzické osoby, změny vlastnictví stavby určené k individuální rekreaci, bytu nebo rodinného domu nebo změny umístění podle čl. 6 odst. 1 v průběhu kalendářního roku se poplatek platí v poměrné výši, která odpovídá počtu kalendářních měsíců přihlášení, vlastnictví nebo umístění v příslušném kalendářním roce. Dojde-li ke změně v průběhu kalendářního měsíce, je pro stanovení počtu měsíců rozhodný stav k poslednímu dni tohoto měsíce.7

Čl. 5
Splatnost poplatku

 1. Poplatek je splatný jednorázově a to nejpozději do 30.6. příslušného kalendářního roku
 2. Vznikne-li poplatková povinnost po datu splatnosti uvedeném v odst. 1, je poplatek splatný nejpozději do 15. dne měsíce, který následuje po měsíci, ve kterém poplatková povinnost vznikla.

Čl. 6
Osvobození a úlevy

 1. Od poplatku je osvobozena fyzická osoba dle čl. 2 odst. 1 písm. a), která je8
  1. umístěna do dětského domova pro děti do 3 let věku, školského zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy nebo školského zařízení pro preventivně výchovnou péči na základě rozhodnutí soudu nebo smlouvy,
  2. umístěna do zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc na základě rozhodnutí soudu, na žádost obecního úřadu obce s rozšířenou působností, zákonného zástupce dítěte nebo nezletilého,
  3. umístěna v domově pro osoby se zdravotním postižením, domově pro seniory, domově se zvláštním režimem nebo chráněném bydlení.
 2. Od poplatku se osvobozují:
  1. fyzická osoba - novorozenec, a to do konce kalendářního roku, ve kterém se narodil,
  2. fyzická osoba, které byl v důsledku úředního zrušení trvalého pobytu určen trvalý pobyt v sídle ohlašovny, kterým je Městský úřad Veverská Bítýška, náměstí Na Městečku 72, 664 71 Veverská Bítýška a jejíž skutečný pobyt není znám,
  3. fyzická osoba s trvalým pobytem ve městě Veverská Bítýška, která se však na adrese trvalého pobytu nezdržuje déle než 1 rok.
 3. Údaj rozhodný pro osvobození nebo úlevu dle odst. 2, písm. c) tohoto článku je poplatník povinen ohlásit ve lhůtě do 30 dnů od skutečnosti zakládající nárok na osvobození nebo úlevu.
 4. V případě, že poplatník nesplní povinnost ohlásit údaj rozhodný pro osvobození nebo úlevu ve lhůtách stanovených touto vyhláškou nebo zákonem, nárok na osvobození nebo úlevu zaniká.9

Čl. 7
Navýšení poplatku

 1. Nebudou-li poplatky zaplaceny poplatníkem včas nebo ve správné výši, vyměří mu správce poplatku poplatek platebním výměrem nebo hromadným předpisným seznamem.10
 2. Včas nezaplacené poplatky nebo část těchto poplatků může správce poplatku zvýšit až na trojnásobek; toto zvýšení je příslušenstvím poplatku sledujícím jeho osud.11

Čl. 8
Odpovědnost za zaplacení poplatku12

 1. Vznikne-li nedoplatek na poplatku poplatníkovi, který je ke dni splatnosti nezletilý a nenabyl plné svéprávnosti nebo který je ke dni splatnosti omezen ve svéprávnosti a byl mu jmenován opatrovník spravující jeho jmění, přechází poplatková povinnost tohoto poplatníka na zákonného zástupce nebo tohoto opatrovníka; zákonný zástupce nebo opatrovník má stejné procesní postavení jako poplatník.
 2. V případě podle odstavce 1 vyměří správce poplatku poplatek zákonnému zástupci nebo opatrovníkovi poplatníka.
 3. Je-li zákonných zástupců nebo opatrovníků více, jsou povinni plnit poplatkovou povinnost společně a nerozdílně.

Čl. 9
Přechodné a zrušovací ustanovení

 1. Zrušuje se obecně závazná vyhláška č. 1/2015 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, ze dne 21.12.2015 a obecně závazná vyhláška č. 1/2016, kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška městyse Veverská Bítýška číslo 1/2015, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů ze dne 21.12.2015, ze dne 18.4.2016.
 2. Poplatkové povinnosti vzniklé před nabytím účinnosti této vyhlášky se posuzují podle dosavadních právních předpisů.

Čl. 10
Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1.1.2020.

Příloha č. 1 k Obecně závazné vyhlášce města Veverská Bítýška č.5/2019, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Rozúčtování skutečných nákladů na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu za rok 2018

Skutečné náklady na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu činily v roce 2018 ve městě Veverská Bítýška celkem 2 240 301,- Kč a byly rozúčtovány takto:

Náklady 2 240 301,- Kč děleno 3 438 (3159 počet přihlášených osob na území obce + 279 počet staveb určených k individuální rekreaci, bytů a rodinných domů, ve kterých není přihlášena žádná fyzická osoba) = 652,- Kč.
Z této částky je stanovena sazba poplatku dle čl. 4 odst. 1 písm. b) vyhlášky ve výši 250,- Kč.

1 § 15 odst. 1 zákona, o místních poplatcích
2 § 10b odst. 1 zákona o místních poplatcích
3 § 10b odst. 2 zákona o místních poplatcích
4 § 14a odst. 3 zákona o místních poplatcích
5 § 14a odst. 4 zákona o místních poplatcích
6 § 14a odst. 5 zákona o místních poplatcích
7 § 10b odst. 6 zákona o místních poplatcích
8 §10b odst. 3 zákona o místních poplatcích
9 § 14a odst. 6 zákona o místních poplatcích
10 § 11 odst. 1 zákona o místních poplatcích
11 § 11 odst. 3 zákona o místních poplatcích
12 § 12 zákona o místních poplatcích

Obecně závazná vyhláška č. 1/2019, o nočním klidu

Zastupitelstvo města Veverská Bítýška se na svém zasedání dne 27. 3. 2019 usnesením č. 28 usneslo vydat na základě ustanovení § 10 písm. d) a ustanovení § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a na základě ustanovení § 5 odst. 6 zákona č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích, tuto obecně závaznou vyhlášku:

Čl. 1
Předmět

Předmětem této obecně závazné vyhlášky je stanovení výjimečných případů, při nichž je doba nočního klidu vymezena dobou kratší než stanoví zákon.

Čl. 2
Doba nočního klidu

Dobou nočního klidu se rozumí doba od dvacáté druhé do šesté hodiny.1

Čl. 3
Stanovení výjimečných případů, při nichž je doba nočního klidu vymezena dobou kratší

 1. Doba nočního klidu se vymezuje od 3:00 do 6:00 hodin, a to v následujících případech:
  1. v noci z 31. prosince na 1. ledna z důvodu konání oslav příchodu nového roku
  2. v noci ze dne konání tradiční akce „Čarodky na Ostrůvku“ na den následující konané koncem měsíce dubna
  3. v noci ze dne konání tradiční akce „Neckyáda“ na den následující konané jeden víkend ze soboty na neděli v měsíci červnu
  4. v noci ze dne konání tradičních Jakubských krojovaných hodů na den následující konaných jeden víkend ze soboty na neděli v měsíci červenci
  5. v noci ze dne konání tradiční akce „Dny obce“ na den následující konané jeden víkend ze soboty na neděli v měsíci srpnu
  6. v noci ze dne konání tradičního Pivního festivalu na den následující konaného jeden víkend ze soboty na neděli v měsíci září - říjen
  7. v noci ze dne konání tradičních Babských hodů na den následující konaných jeden víkend ze soboty na neděli v měsíci říjnu
 2. Informace o konkrétním termínu konání akcí uvedených v odst. 1 tohoto článku obecně závazné vyhlášky bude zveřejněna obecním úřadem na úřední desce minimálně 5 dnů před datem konání.

Čl. 4
Zrušovací ustanovení

Touto obecně závaznou vyhláškou se ruší obecně závazná vyhláška města Veverská Bítýška č. 1/2018 o nočním klidu.

Čl. 5
Účinnost

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni vyhlášení.

1) dle ustanovení § 5 odst. 6 zákona č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích, platí, že: „Dobou nočního klidu se rozumí doba od dvacáté druhé do šesté hodiny. Obec může obecně závaznou vyhláškou stanovit výjimečné případy, zejména slavnosti nebo obdobné společenské nebo rodinné akce, při nichž je doba nočního klidu vymezena dobou kratší nebo při nichž nemusí být doba nočního klidu dodržována“

Obecně závazná vyhláška č. 1/2015, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Čl. 1
Úvodní ustanovení

 1. (1) Městys Veverská Bítýška touto vyhláškou zavádí místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů (dále jen „poplatek“).
 2. (2) Řízení o poplatcích vykonává Úřad městyse (dále jen „správce poplatku“).1

Čl. 2
Poplatník

Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů platí2:

 1. fyzická osoba, která má v obci trvalý pobyt; za domácnost může být poplatek odváděn společným zástupcem, za rodinný nebo bytový dům vlastníkem nebo správcem; tyto osoby jsou povinny obci oznámit jména a data narození osob, za které poplatek odvádějí,
 2. fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou nebo sloužící k individuální rekreaci, ve které není hlášena k trvalému pobytu žádná fyzická osoba; má-li k této stavbě vlastnické právo více osob, jsou povinny platit poplatek společně a nerozdílně, a to ve výši odpovídající poplatku za jednu fyzickou osobu.

Čl. 3
Ohlašovací povinnost

 1. Poplatník je povinen ohlásit správci poplatku vznik své poplatkové povinnosti nejpozději do 15 dnů ode dne, kdy mu povinnost platit tento poplatek vznikla, případně doložit existenci skutečností zakládajících osvobození nebo úlevu od poplatkové povinnosti.
 2. Poplatník dle čl. 2 odst. 2 této vyhlášky je povinen ohlásit správci poplatku zejm. příjmení, jméno, bydliště, popřípadě další adresy pro doručování, evidenční nebo popisné číslo stavby určené nebo sloužící k individuální rekreaci, není-li tato stavba označena evidenčním nebo popisným číslem číslo parcelní pozemku, na kterém je tato stavba umístěna.
 3. Stejným způsobem a ve stejné lhůtě jsou poplatníci povinni ohlásit správci poplatku zánik své poplatkové povinnosti v důsledku změny trvalého pobytu nebo v důsledku změny vlastnictví ke stavbě určené nebo sloužící k individuální rekreaci.
 4. Dojde-li ke změně údajů uvedených v ohlášení, je poplatník nebo plátce povinen tuto změnu oznámit do 15 dnů ode dne, kdy nastala.3

Čl. 4
Sazba poplatku

 1. Sazba poplatku pro poplatníka podle čl. 2 odst. 1 této vyhlášky činí 350,- Kč a je tvořena:
  1. z částky 100,- Kč za kalendářní rok a
  2. z částky 250,- Kč za kalendářní rok. Tato částka je stanovena na základě skutečných nákladů obce předchozího roku na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu za poplatníka a kalendářní rok.
 2. Sazba poplatku pro poplatníka podle čl. 2 odst. 2 této vyhlášky činí 250,- Kč a je tvořena:
  1. z částky 100,- Kč za kalendářní rok a
  2. z částky 150,- Kč za kalendářní rok. Tato částka je stanovena na základě skutečných nákladů obce předchozího roku na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu za poplatníka a kalendářní rok.
 3. V případě změny místa trvalého pobytu nebo změny vlastnictví stavby, která je určena nebo slouží k individuální rekreaci v průběhu kalendářního roku, se uhradí poplatek v poměrné výši, která odpovídá počtu kalendářních měsíců pobytu nebo vlastnictví stavby v příslušném kalendářním roce. Dojde-li ke změně v průběhu kalendářního měsíce, je pro stanovení počtu měsíců rozhodný stav na konci tohoto měsíce.4

Čl. 5
Rozúčtování nákladů na sběr a svoz komunálního odpadu na osobu

 1. Náklady na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu činily v roce 2014 2 064 398,-- Kč.
 2. Počet poplatníků v územním obvodu Městyse Veverská Bítýška je 3 360.
 3. Náklady na jednoho poplatníka činí: 614,--Kč

Čl. 6
Splatnost poplatku

 1. Poplatek pro poplatníka podle čl. 2 odst. 1 a 2 této vyhlášky je splatný jednorázově, a to nejpozději do 30. 6. příslušného kalendářního roku. Poplatek lze uhradit:
  1. v hotovosti v úřední dny na podatelně městyse
  2. bezhotovostním převodem na účet městyse č. ú.: 3527641/0100. Variabilní symbol pro identifikaci platby sdělí úřad na telefonický dotaz.
 2. Vznikne-li poplatková povinnost po datu splatnosti uvedeném v odst. 1, je poplatek splatný nejpozději do 15. dne měsíce, který následuje po měsíci, ve kterém poplatková povinnost vznikla, nejpozději však do konce příslušného kalendářního roku.

Čl. 7
Osvobození od poplatku

 1. Od poplatku se osvobozují:
  1. fyzické osoby-novorozenci, a to do konce kalendářního roku, ve kterém se narodili.
  2. fyzické osoby, kterým byl v důsledku úředního zrušení trvalého pobytu určen trvalý pobyt v sídle ohlašovny, který je Úřad městyse Veverská Bítýška, náměstí Na Městečku 72, 664 71 Veverská Bítýška
  3. poplatníci, kteří prokáží, že z důvodu pobytu v zahraničí se v daném kalendářním roce více než 200 dní nebudou zdržovat nebo nezdržovali na území Městyse Veverská Bítýška
  4. osoba, která je umístěna do dětského domova pro děti do 3 let věku, školského zařízení pro ústavní nebo ochranné výchovy nebo školského zařízení pro preventivně výchovnou péči na základě rozhodnutí soudu nebo smlouvy
  5. osoba, která je umístěna do zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc na základě rozhodnutí soudu, na žádost obce s rozšířenou působností, zákonného zástupce dítěte nebo nezletiletého
  6. nezaopatřené dítě umístěné v domově pro osoby se zdravotním postižením na základě rozhodnutí soudu nebo smlouvy o poskytnutí sociální služby
  7. osoba umístěná v domově pro osoby se zdravotním postižením, domově pro seniory, domově se zvláštním režimem nebo chráněném bydlení

Čl. 8
Navýšení poplatku

 1. Nebudou-li poplatky zaplaceny (odvedeny) poplatníkem včas nebo ve správné výši, vyměří mu úřad městyse poplatek platebním výměrem.5
 2. Včas nezaplacené nebo neodvedené poplatky nebo část těchto poplatků může úřad městyse zvýšit až na trojnásobek; toto zvýšení je příslušenstvím poplatku.

Čl. 9
Odpovědnost za zaplacení poplatku

 1. Vznikne-li nedoplatek na poplatku poplatníkovi, který je ke dni splatnosti nezletilý a nenabyl plné svéprávnosti nebo který je ke dni splatnosti omezen ve svéprávnosti a byl mu jmenován opatrovník spravující jeho jmění, přechází poplatková povinnost tohoto poplatníka na zákonného zástupce nebo tohoto opatrovníka; zákonný zástupce nebo opatrovník má stejné procesní postavení jako poplatník.6
 2. V případě podle odstavce 1 vyměří obecní úřad poplatek zákonnému zástupci nebo opatrovníkovi poplatníka.7
 3. Je-li zákonných zástupců nebo opatrovníků více, jsou povinni plnit poplatkovou povinnost společně a nerozdílně.8

Čl. 10
Zrušovací ustanovení

Zrušuje se obecně závazná vyhlášky č. 3/2012 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu, ve znění pozdějších předpisů, která byla schválena zastupitelstvem městyse dne 8.11.2012.

Čl. 11
Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti 1. 1. 2016.

1 § 14 odst. 3 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o místních poplatcích“)
2 § 10b odst. 1 zákona o místních poplatcích
3 § 14a odst. 3 zákona o místních poplatcích
4 § 10b odst. 4 zákona o místních poplatcích
5 § 11 odst. 1 zákona o místních poplatcích
6 § 12 odst. 1 zákona o místních poplatcích
7 § 12 odst. 2 zákona o místních poplatcích
8 § 12 odst. 3 zákona o místních poplatcích

Obecně závazná vyhláška č. 1/2016, kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška městyse Veverská Bítýška číslo 1/2015, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů ze dne 21. 12. 2015.

Zastupitelstvo městyse Veverská Bítýška se na svém zasedání dne 18.4.2016 usnesením č. 14 usneslo vydat na základě § 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku:

I.

Obecně závazná vyhláška městyse Veverská Bítýška č. 1/2015, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů ze dne 21. 12. 2015 se mění a doplňuje takto:

1. Čl. 2 - Poplatník – se nahrazuje a nově zní takto:

Čl. 2
Poplatník

Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů platí:

 1. fyzická osoba,
  • která má v obci trvalý pobyt,
  • které byl podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky povolen trvalý pobyt nebo přechodný pobyt na dobu delší než 90 dnů,
  • která podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky pobývá na území České republiky přechodně po dobu delší 3 měsíců,
  • které byla udělena mezinárodní ochrana podle zákona upravujícího azyl nebo dočasná ochrana podle zákona upravujícího dočasnou ochranu cizinců,
 2. fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný dům, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba, a to ve výši odpovídající poplatku za jednu fyzickou osobu; má-li ke stavbě určené k individuální rekreaci, bytu nebo rodinnému domu vlastnické právo více osob, jsou povinny platit poplatek společně a nerozdílně.

2. Čl. 4 – Sazba poplatku – odstavce 3 se nahrazuje a nově zní takto:

 • (3) V případě změny místa pobytu fyzické osoby, změny vlastnictví stavby určené k individuální rekreaci, bytu nebo rodinného domu nebozměny umístění podle čl. 7 odst. 1 v průběhu kalendářního roku se poplatek platí v poměrné výši, která odpovídá počtu kalendářních měsíců pobytu, vlastnictví nebo umístění v příslušném kalendářním roce. Dojde-li ke změně v průběhu kalendářního měsíce, je pro stanovení počtu měsíců rozhodný stav k poslednímu dni tohoto měsíce.1

3. Čl. 6 – Splatnost poplatku – odst. 1 věta druhá se mění a nově zní takto:

Poplatek lze uhradit zejména:

 • v hotovosti v úřední dny na podatelně městyse
 • bezhotovostním převodem na účet městyse č. ú.:3527641/0100. Variabilní symbolpro identifikaci platby sdělí úřad na telefonický dotaz.

4. Čl. 7 – Osvobození od poplatku – se nahrazuje a nově zní takto:

Čl. 7
Osvobození od poplatku

 1. Od poplatku je osvobozena fyzická osoba, která je
  • umístěna do dětského domova pro děti do 3 let věku, školského zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy nebo školského zařízení pro preventivně výchovnou péči na základě rozhodnutí soudu nebo smlouvy,
  • umístěna do zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc na základě rozhodnutí soudu, na žádost obecního úřadu obce s rozšířenou působností, zákonného zástupce dítěte nebo nezletilého,
  • jako nezaopatřené dítě umístěna v domově pro osoby se zdravotním postižením na základě rozhodnutí soudu nebo smlouvy o poskytnutí sociální služby, nebo
  • umístěna v domově pro osoby se zdravotním postižením, domově pro seniory, domově se zvláštním režimem nebo chráněném bydlení.
 2. Od poplatku se dále osvobozují:
  • fyzické osoby-novorozenci, a to do konce kalendářního roku, ve kterém se narodili,
  • fyzické osoby, kterým byl v důsledku úředního zrušení trvalého pobytu určen trvalý pobyt v sídle ohlašovny, který je Úřad městyse Veverská Bítýška, náměstí Na Městečku 72, 664 71 Veverská Bítýška,
  • poplatníci, kteří prokáží, že z důvodu pobytu v zahraničí se v daném kalendářním roce více než 200 dní nebudou zdržovat nebo nezdržovali na území Městyse Veverská Bítýška,
  • osoba, které byl podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky povolen trvalý pobyt nebo přechodný pobyt na dobu delší než 90 dnů,
  • osoba, která podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky pobývá na území České republiky přechodně po dobu delší 3 měsíců,
  • osoba, které byla udělena mezinárodní ochrana podle zákona upravujícího azyl nebo dočasná ochrana podle zákona upravujícího dočasnou ochranu cizinců.

5. Čl. 8 – Navýšení poplatku – odstavce 1 se nahrazuje a nově zní takto:

 1. 1. Nebudou-li poplatky zaplaceny poplatníkem včas nebo ve správné výši, vyměří mu obecní úřad poplatek platebním výměrem nebo hromadným předpisným seznamem.2

II.

Ostatní ustanovení obecně závazné vyhlášky městyse Veverská Bítýška číslo 1/2015, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů ze dne 21. 12. 2015 se nemění.

III.

Tato obecně závazná vyhláška obce nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni vyhlášení.

1 § 10b odst. 6 zákona o místních poplatcích

Rozúčtování nákladů na sběr a svoz komunálního odpadu za jednotlivé roky

Obecně závazná vyhláška č. 1/2013 o místním poplatku z ubytovací kapacity

Zastupitelstvo městyse Veverská Bítýška se na svém zasedání dne 19.9.2013 usnesením č. 16 usneslo vydat na základě § 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“):

Čl. 1
Úvodní ustanovení

 1. Městys Veverská Bítýška touto vyhláškou zavádí místní poplatek z ubytovací kapacity (dále jen „poplatek“).
 2. Řízení o poplatcích vykonává úřad městyse (dále jen „správce poplatku“).1

Čl. 2

Předmět poplatku a poplatník (1) Poplatek z ubytovací kapacity se vybírá v obcích a městech v zařízeních určených k přechodnému ubytování za úplatu.2 (2) Poplatek platí ubytovatel, kterým je fyzická nebo právnická osoba, která přechodné ubytování poskytla. Čl. 3 Ohlašovací povinnost (1) Poplatník (ubytovatel) je povinen ohlásit správci poplatku vznik své poplatkové povinnosti do 15 dnů od zahájení činnosti spočívající v poskytování přechodného ubytování za úplatu v zařízeních určených k přechodnému ubytování. Stejným způsobem ohlásí ubytovatel správci poplatku ukončení činnosti spočívající v poskytování přechodného ubytování za úplatu (2) V ohlášení poplatník (ubytovatel) uvede3 a) jméno, popřípadě jména, a příjmení nebo název nebo obchodní firmu, obecný identifikátor, byl-li přidělen, místo pobytu nebo sídlo, místo podnikání, popřípadě další adresy pro doručování; právnická osoba uvede též osoby, které jsou jejím jménem oprávněny jednat v poplatkových věcech,

Obecně závazná vyhláška č. 2/2012, kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška č. 2/2011 o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj nebo jiné technické herní zařízení povolené Ministerstvem financí podle jiného právního předpisu

Zastupitelstvo Městyse Veverská Bítýška se na svém zasedání dne 13.9.2012 usnesením č. 40, usneslo vydat na základě zákona § 84 odst. 2, písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů tuto obecně závaznou vyhlášku.

Čl. 1

Zrušuje se obecně závazná vyhláška Městyse Veverská Bítýška č. 2/2011, o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj nebo jiné technické herní zařízení povolené Ministerstvem financí podle jiného právního předpisu.

Čl. 2

Tato vyhláška nabývá z důvodu naléhavého obecného zájmu účinnosti dnem vyhlášení.

Obecně závazná vyhláška č. 3/2011 o místním poplatku ze psů

Zastupitelstvo Městyse Veverská Bítýška se na svém zasedání dne 3.5.2011 usnesením č. 17 usneslo vydat na základě § 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška"):

Čl. 1
Úvodní ustanovení

 1. Městys Veverská Bítýška touto vyhláškou zavádí místní poplatek ze psů (dále jen „poplatek").
 2. Řízení o poplatcích vykonává úřad městyse (dále jen „správce poplatku").1

Čl. 2
Poplatník a předmět poplatku

 1. Poplatek ze psů platí držitel psa. Držitelem je fyzická nebo právnická osoba, která má trvalý pobyt nebo sídlo na území Veverské Bítýšky 2
 2. Poplatek ze psů se platí ze psů starších 3 měsíců.3

Čl. 3
Vznik a zánik poplatkové povinnosti

 1. Poplatková povinnost vzniká držiteli psa v den, kdy pes dovršil stáří tří měsíců, nebo v den, kdy nabyl psa staršího tří měsíců.
 2. V případě držení psa po dobu kratší než jeden rok se platí poplatek v poměrné výši, která odpovídá počtu i započatých kalendářních měsíců. Při změně místa trvalého pobytu nebo sídla platí držitel psa poplatek od počátku kalendářního měsíce následujícího po měsíci, ve kterém změna nastala, nově příslušné obci.4
 3. Poplatková povinnost zaniká dnem, kdy přestala být fyzická nebo právnická osoba držitelem psa (např. úhynem psa, jeho ztrátou, darováním nebo prodejem), přičemž se poplatek platí i za započatý kalendářní měsíc, ve kterém taková skutečnost nastala.

Čl. 4
Ohlašovací povinnost

 1. Držitel psa je povinen ohlásit správci poplatku vznik své poplatkové povinnosti do 15 dnů ode dne jejího vzniku. Stejným způsobem je povinen oznámit také zánik své poplatkové povinnosti.
 2. Povinnost ohlásit držení psa má i osoba, která je od poplatku osvobozena.
 3. V ohlášení držitel psa uvede5
  • jméno, popřípadě jména, a příjmení nebo název nebo obchodní firmu, obecný identifikátor, byl-li přidělen, místo pobytu nebo sídlo, místo podnikání, popřípadě další adresy pro doručování; právnická osoba uvede též osoby, které jsou jejím jménem oprávněny jednat v poplatkových věcech,
  • další údaje rozhodné pro stanovení výše poplatkové povinnosti, zejména stáří a počet držených psů, včetně skutečností zakládajících vznik nároku na úlevu nebo osvobození od poplatku.
 4. Dojde-li ke změně údajů uvedených v ohlášení, je držitel psa povinen tuto změnu oznámit do 15 dnů ode dne, kdy nastala.6

Čl. 5
Sazba poplatku

Sazba poplatku za kalendářní rok činí:

 • za prvního psa 300,- Kč,
 • za druhého a každého dalšího psa téhož držitele 300,- Kč,

Čl. 6
Splatnost poplatku

 1. Poplatek je splatný nejpozději do 30. 6. příslušného kalendářního roku.
 2. Vznikne-li poplatková povinnost po datu splatnosti uvedeném v odstavci 1, je poplatek splatný nejpozději do 15. dne měsíce, který následuje po měsíci, ve kterém poplatková povinnost vznikla nejpozději do konce příslušného kalendářního roku.

Čl. 7
Osvobození a úlevy

Od poplatku ze psů je osvobozen držitel psa, kterým je osoba nevidomá, bezmocná a osoba s těžkým zdravotním postižením, které byl přiznán III. stupeň mimořádných výhod podle zvláštního právního předpisu, osoba provádějící výcvik psů určených k doprovodu těchto osob, osoba provozující útulek zřízený obcí pro ztracené nebo

opuštěné psy nebo osoba, které stanoví povinnost držení a používání psa zvláštní právní předpis7.

Čl. 8
Navýšení poplatku

 1. Nebudou-li poplatky zaplaceny držitelem psa včas nebo ve správné výši, vyměří mu úřad městyse poplatek platebním výměrem.8
 2. Včas nezaplacené nebo neodvedené poplatky nebo část těchto poplatků může úřad zvýšit až na trojnásobek; toto zvýšení je příslušenstvím poplatku.

Čl. 9
Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 18.5.2011.

1 § 14 odst. 3 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o místních poplatcích“)
2 § 2 odst. 1 zákona o místních poplatcích
3 § 2 odst. 2 zákona o místních poplatcích
4 § 2 odst. 3 a 4 zákona o místních poplatcích
5 § 14a odst. 1 zákona o místních poplatcích
6 § 14a odst. 3 zákona o místních poplatcích
7 § 2 odst. 2 zákona o místních poplatcích
8 § 11 odst. 1 zákona o místních poplatcích

Obecně závazná vyhláška č. 3/2011 o místním poplatku ze psů

Zastupitelstvo Městyse Veverská Bítýška se na svém zasedání dne 3.5.2011 usnesením č. 17 usneslo vydat na základě § 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška"):

Čl. 1
Úvodní ustanovení

 1. Městys Veverská Bítýška touto vyhláškou zavádí místní poplatek ze psů (dále jen „poplatek").
 2. Řízení o poplatcích vykonává úřad městyse (dále jen „správce poplatku").1

Čl. 2
Poplatník a předmět poplatku

 1. Poplatek ze psů platí držitel psa. Držitelem je fyzická nebo právnická osoba, která má trvalý pobyt nebo sídlo na území Veverské Bítýšky 2
 2. Poplatek ze psů se platí ze psů starších 3 měsíců.3

Čl. 3
Vznik a zánik poplatkové povinnosti

 1. Poplatková povinnost vzniká držiteli psa v den, kdy pes dovršil stáří tří měsíců, nebo v den, kdy nabyl psa staršího tří měsíců.
 2. V případě držení psa po dobu kratší než jeden rok se platí poplatek v poměrné výši, která odpovídá počtu i započatých kalendářních měsíců. Při změně místa trvalého pobytu nebo sídla platí držitel psa poplatek od počátku kalendářního měsíce následujícího po měsíci, ve kterém změna nastala, nově příslušné obci.4
 3. Poplatková povinnost zaniká dnem, kdy přestala být fyzická nebo právnická osoba držitelem psa (např. úhynem psa, jeho ztrátou, darováním nebo prodejem), přičemž se poplatek platí i za započatý kalendářní měsíc, ve kterém taková skutečnost nastala.

Čl. 4
Ohlašovací povinnost

 1. Držitel psa je povinen ohlásit správci poplatku vznik své poplatkové povinnosti do 15 dnů ode dne jejího vzniku. Stejným způsobem je povinen oznámit také zánik své poplatkové povinnosti.
 2. Povinnost ohlásit držení psa má i osoba, která je od poplatku osvobozena.
 3. V ohlášení držitel psa uvede5
  • jméno, popřípadě jména, a příjmení nebo název nebo obchodní firmu, obecný identifikátor, byl-li přidělen, místo pobytu nebo sídlo, místo podnikání, popřípadě další adresy pro doručování; právnická osoba uvede též osoby, které jsou jejím jménem oprávněny jednat v poplatkových věcech,
  • další údaje rozhodné pro stanovení výše poplatkové povinnosti, zejména stáří a počet držených psů, včetně skutečností zakládajících vznik nároku na úlevu nebo osvobození od poplatku.
 4. Dojde-li ke změně údajů uvedených v ohlášení, je držitel psa povinen tuto změnu oznámit do 15 dnů ode dne, kdy nastala.6

Čl. 5
Sazba poplatku

Sazba poplatku za kalendářní rok činí:

 • za prvního psa 300,- Kč,
 • za druhého a každého dalšího psa téhož držitele 300,- Kč,

Čl. 6
Splatnost poplatku

 1. Poplatek je splatný nejpozději do 30. 6. příslušného kalendářního roku.
 2. Vznikne-li poplatková povinnost po datu splatnosti uvedeném v odstavci 1, je poplatek splatný nejpozději do 15. dne měsíce, který následuje po měsíci, ve kterém poplatková povinnost vznikla nejpozději do konce příslušného kalendářního roku.

Čl. 7
Osvobození a úlevy

Od poplatku ze psů je osvobozen držitel psa, kterým je osoba nevidomá, bezmocná a osoba s těžkým zdravotním postižením, které byl přiznán III. stupeň mimořádných výhod podle zvláštního právního předpisu, osoba provádějící výcvik psů určených k doprovodu těchto osob, osoba provozující útulek zřízený obcí pro ztracené nebo

opuštěné psy nebo osoba, které stanoví povinnost držení a používání psa zvláštní právní předpis7.

Čl. 8
Navýšení poplatku

 1. Nebudou-li poplatky zaplaceny držitelem psa včas nebo ve správné výši, vyměří mu úřad městyse poplatek platebním výměrem.8
 2. Včas nezaplacené nebo neodvedené poplatky nebo část těchto poplatků může úřad zvýšit až na trojnásobek; toto zvýšení je příslušenstvím poplatku.

Čl. 9
Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 18.5.2011.

1 § 14 odst. 3 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o místních poplatcích“)
2 § 2 odst. 1 zákona o místních poplatcích
3 § 2 odst. 2 zákona o místních poplatcích
4 § 2 odst. 3 a 4 zákona o místních poplatcích
5 § 14a odst. 1 zákona o místních poplatcích
6 § 14a odst. 3 zákona o místních poplatcích
7 § 2 odst. 2 zákona o místních poplatcích
8 § 11 odst. 1 zákona o místních poplatcích


sipka Zpět     sipka Verze pro tiskTyto webové stránky využívají cookies. Jejich používáním s tím vyjadřujete souhlas.
Souhlasím