cz / eng / de     Dnes je

Domů»Úřad města»Obecní vyhlášky

Obecní vyhlášky

Právní předpisy města se od 01.01.2022 vyhlašují ve Sbírce právních předpisů územních samosprávných celků. Odkaz na Sbírku: https://sbirkapp.gov.cz/vyhledavani

Obecně závazná vyhláška města Veverská Bítýška, o regulaci provozování hazardních her

Zastupitelstvo města Veverská Bítýška se na svém zasedání dne 15. 2. 2023 usnesením č. 25 usneslo vydat na základě ustanovení § 10 písm. a) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanovením § 12 odst. 1 zákona č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“):

Čl. 1
Cíl vyhlášky

Z důvodů zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku je cílem této vyhlášky eliminovat na svém území negativní dopady hazardních her, a to zejména v jejich nejnebezpečnějších formách, při nichž vzniká vysoké riziko negativních dopadů (gamblerství) a další společensky sociálně-patologické dopady. Z tohoto důvodu přistupuje k takové regulaci hazardních her na svém území, která jejich provozování umožní pouze v omezené míře.

Cílem obecně závazné vyhlášky je zabránění negativního vlivu hazardních her na občany, ochrana sociálně slabých, snadno ovlivnitelných nebo duševně nevyzrálých osob před důsledky plynoucími z účasti na hazardních hrách a předcházení záporných jevů spojených s hraním hazardních her, které ve svých důsledcích mohou vést k narušování veřejného pořádku a ke zvýšení kriminality a dalších patologických jevů. 

Omezení provozování hazardních her v rozsahu navrhovaném obecně závaznou vyhláškou je předkládáno s cílem neumožnit provoz heren s herními automaty při zachování možnosti provozování binga, živé hry v kasinech či povolených turnajů malého rozsahu, u nichž je riziko návazných negativních jevů minimalizováno.

Čl. 2
Zákaz provozování

Provozování technické hry je na celém území města zakázáno. 

Čl. 3
Přechodné ustanovení

Technickou hru povolenou přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky lze provozovat nejdéle do doby platnosti vydaného povolení.

Čl. 4
Účinnost

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti počátkem patnáctého dne následujícího po dni jejího vyhlášení.

Obecně závazná vyhláška města Veverská Bítýška, o nočním klidu

Zastupitelstvo města Veverská Bítýška se na svém zasedání dne 15. 2. 2023 usnesením č. 24 usneslo vydat na základě ustanovení § 10 písm. d) a ustanovení § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a na základě ustanovení § 5 odst. 6 zákona č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích, tuto obecně závaznou vyhlášku: 

Čl. 1
Předmět

Předmětem této obecně závazné vyhlášky je stanovení výjimečných případů, při nichž je doba nočního klidu vymezena dobou kratší než stanoví zákon.

Čl. 2
Doba nočního klidu

Dobou nočního klidu se rozumí doba od dvacáté druhé do šesté hodiny.1

Čl. 3
Stanovení výjimečných případů, při nichž je doba nočního klidu vymezena dobou kratší

 1. Doba nočního klidu se vymezuje od 3:00 do 6:00 hodin, a to v následujících případech:
  1. v noci z 30. dubna na 1. května 2023 z důvodu konání tradiční akce „Čarodky na Ostrůvku“
  2. v noci ze dne konání tradiční akce „Neckyáda“ na den následující konané jeden víkend ze soboty na neděli v měsíci červnu 2023
  3. v noci z 22. července na 23. července 2023 z důvodu konání tradičních „Jakubských krojovaných hodů“
  4. v noci z 25. srpna na 26. srpna 2023 a v noci z 26. srpna na 27. srpna 2023 z důvodu konání tradiční akce „Dny města“
  5. v noci ze 14. října na 15. října 2023 z důvodu konání tradiční akce „Pivní fest“ 
  6. v noci z 31. prosince 2023 na 1. ledna 2024 z důvodu konání oslav příchodu nového roku
 2. Informace o konkrétním termínu konání akce uvedené v odst. 1 písm. b) tohoto článku obecně závazné vyhlášky bude zveřejněna městským úřadem na úřední desce minimálně 5 dnů před datem konání.

Čl. 4
Zrušovací ustanovení

Touto obecně závaznou vyhláškou se ruší Obecně závazná vyhláška města Veverská Bítýška o nočním klidu ze dne 28.2.2022.

Čl. 5
Účinnost

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti počátkem patnáctého dne následujícího po dni jejího vyhlášení.

Obecně závazná vyhláška města Veverská Bítýška č. 4/2021, o stanovení obecního systému odpadového hospodářství

Zastupitelstvo města Veverská Bítýška se na svém zasedání dne 13.12.2021 usnesením č. 23 usneslo vydat na základě § 59 odst. 4 zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech (dále jen „zákon o odpadech“), a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“):

Čl. 1
Úvodní ustanovení

 1. Tato vyhláška stanovuje obecní systém odpadového hospodářství na území města Veverská Bítýška.
 2. Každý je povinen odpad nebo movitou věc, které předává do obecního systému, odkládat na místa určená obcí v souladu s povinnostmi stanovenými pro daný druh, kategorii nebo materiál odpadu nebo movitých věcí zákonem o odpadech a touto vyhláškou1.
 3. V okamžiku, kdy osoba zapojená do obecního systému odloží movitou věc nebo odpad, s výjimkou výrobků s ukončenou životností, na místě obcí k tomuto účelu určeném, stává se obec vlastníkem této movité věci nebo odpadu2.
 4. Stanoviště sběrných nádob je místo, kde jsou sběrné nádoby trvale nebo přechodně umístěny za účelem dalšího nakládání s komunálním odpadem. Stanoviště sběrných nádob jsou individuální nebo společná pro více uživatelů.

Čl. 2
Oddělené soustřeďování komunálního odpadu

 1. Osoby předávající komunální odpad na místa určená obcí jsou povinny odděleně soustřeďovat následující složky:
  1. Biologické odpady,
  2. Papír,
  3. Plasty včetně PET lahví,
  4. Sklo,
  5. Kovy,
  6. Nebezpečné odpady,
  7. Objemný odpad,
  8. Jedlé oleje a tuky,
  9. Nápojové kartony
  10. Směsný komunální odpad
 2. Směsným komunálním odpadem se rozumí zbylý komunální odpad po stanoveném vytřídění podle odstavce 1 písm. a), b), c), d), e), f), g), h) a i).
 3. Objemný odpad je takový odpad, který vzhledem ke svým rozměrům nemůže být umístěn do sběrných nádob.

Čl. 3
Soustřeďování papíru, plastů, skla, kovů, biologického odpadu, jedlých olejů a tuků, nápojových kartonů

 1. Papír, plasty, sklo, kovy, biologické odpady, jedlé oleje a tuky, nápojové kartony se soustřeďují do zvláštních sběrných nádob, kterými jsou sběrné nádoby, pytle a velkoobjemové kontejnery.
 2. Zvláštní sběrné nádoby na papír, sklo, plasty jsou umístěny na stanovištích viz. příloha.
 3. Zvláštní sběrné nádoby na biologické odpady, kovy, jedlé oleje a tuky a nápojové kartony jsou umístěny na sběrném dvoře na adrese Za Řekou 652, 664 71 Veverská Bítýška.
 4. Zvláštní sběrné nádoby jsou barevně odlišeny a označeny příslušnými nápisy:
  1. Biologické odpady, barva zelená - velkoobjemový kontejner označen nápisem Bio odpad
  2. Papír, barva modrá
  3. Plasty, PET lahve, barva žlutá
  4. Sklo, barva zelená a bílá
  5. Kovy, - velkoobjemový kontejner barva černá
  6. Jedlé oleje a tuky, barva zeleno oranžová
  7. Nápojové kartony - pytel barva bílo - žlutá
 5. Do zvláštních sběrných nádob je zakázáno ukládat jiné složky komunálních odpadů, než pro které jsou určeny.
 6. Zvláštní sběrné nádoby je povinnost plnit tak, aby je bylo možno uzavřít a odpad z nich při manipulaci nevypadával. Pokud to umožňuje povaha odpadu, je nutno objem odpadu před jeho odložením do sběrné nádoby minimalizovat.
 7. Papír, plasty a sklo, lze také odevzdávat ve sběrném dvoře, kde je mimo to možno odevzdávat kovy, jedlé oleje a tuky, biologické odpady a nápojové kartony. Sběrný dvůr se nachází na adrese Za Řekou 652, 664 71 Veverská Bítýška.

Čl. 4
Soustřeďování nebezpečných složek komunálního odpadu

 1. Nebezpečný odpad lze odevzdávat ve sběrném dvoře, který je umístěn na adrese Za Řekou 652, 664 71 Veverská Bítýška.
 2. Soustřeďování nebezpečných složek komunálního odpadu podléhá požadavkům stanoveným v čl. 3 odst. 4 a 5.

Čl. 5
Soustřeďování objemného odpadu

 1.  Objemný odpad lze odevzdávat ve sběrném dvoře, který je umístěn na adrese Za Řekou 652, 664 71 Veverská Bítýška.
 2.  Soustřeďování objemného odpadu podléhá požadavkům stanoveným v čl. 3 odst. 4 a 5.

Čl. 6
Soustřeďování směsného komunálního odpadu

 1. Směsný komunální odpad se odkládá do sběrných nádob. Pro účely této vyhlášky se sběrnými nádobami rozumějí:
  1. typizované sběrné nádoby - popelnice určené ke shromažďování směsného komunálního odpadu o objemu 110 l, 120 l nebo 240 l
  2. odpadkové koše, které jsou umístěny na veřejných prostranstvích v obci, sloužící pro odkládání drobného směsného komunálního odpadu.
 2. V určených lokalitách, kam nezajíždí vozidlo zajišťující svoz komunálního odpadu z důvodu dopravně-technicky nevyhovujících komunikací (šířka komunikace, absence výhyben, absence obratiště) shromažďují vlastníci sběrných nádob tyto nádoby na společné svozové místo stanovené obcí. Jedná se o lokality Hustá Horka, Na Babkách, točna M. Kudeříkové, křižovatka V Zahradách, křižovatka Okřínek, ulice Dlouhá za zdravotním střediskem, Na Bílém potoce - konec ulice Ehrmannova.
 3. Soustřeďování směsného komunálního odpadu podléhá požadavkům stanoveným v čl. 3 odst. 4 a 5.

Čl. 7
Nakládání s komunálním odpadem vznikajícím na území obce při činnosti právnických a podnikajících fyzických osob

 1. Právnické a podnikající fyzické osoby zapojené do obecního systému na základě smlouvy s obcí komunální odpad dle čl. 2 odst. 1 písm. a), b), c), d), e), i) předávají na místech určených v čl. 3 odst. 2. Komunální odpad dle čl. 2 odst. 1 písm. j) ukládají do typizovaných sběrných nádob vhodných pro shromažďování směsného komunálního odpadu - do popelnic o objemu 120 l nebo kontejnerů o objemu max. 1 100 l umístěných u provozovny.
 2. Výše úhrady za zapojení do obecního systému se stanoví dle ceníku, který schvaluje zastupitelstvo města a je zveřejněn na webových stránkách města.
 3. Úhrada se vybírá jednorázově - 1 x za kalendářní rok na základě vystavené faktury v hotovosti nebo převodem na účet.

Čl. 8
Nakládání s výrobky s ukončenou životností v rámci služby pro výrobce (zpětný odběr)

 1. Obec v rámci služby pro výrobce nakládá s těmito výrobky s ukončenou životností:
  1. elektrozařízení
 2. Výrobky s ukončenou životností uvedené v odst. 1 lze předávat na sběrném dvoře na adrese Za Řekou 652, 664 71 Veverská Bítýška

Čl. 9
Závěrečná ustanovení

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1.1.2022.

1 § 61 zákona o odpadech
2 § 60 zákona o odpadech

Příloha č. 1 k OZV č. 4/2021 o stanovení obecního systému odpadového hospodářství

Zvláštní sběrné nádoby na tříděný odpad jsou umístěny na těchto místech:

Stanoviště        
Sídliště Na Bítýškách
u Potravin Carda
papír plast sklo bílé sklo barevné
Sídliště Na Bítýškách
u bytového domu č.p. 580
papír plast sklo bílé sklo barevné
Sídliště Na Bítýškách
u bytového domu č.p. 647
papír plast sklo bílé sklo barevné
Sídliště Na Bítýškách
u bytového domu č.p. 649
papír plast sklo bílé sklo barevné
Na Bílém potoce
u Jarošova mlýna
papír plast sklo bílé sklo barevné
Náměstí Na Městečku
u prodejny Steinex
papír plast sklo bílé sklo barevné
ulice Pavla Perky
u Základní školy
papír plast sklo bílé sklo barevné
U mostu - ulice Za Řekou papír plast sklo bílé sklo barevné
Tejkalův mlýn
U kempu Hana
papír plast sklo bílé sklo barevné
Ulice M. Kudeříkové - garáže papír plast sklo bílé sklo barevné
Ulice M. Kudeříkové - bytovky papír plast sklo bílé sklo barevné
Ulice Boční - u potravin Hruška papír plast sklo bílé sklo barevné
Restaurace Omega       sklo barevné
Restaurace Kulturní dům papír   sklo bílé sklo barevné
Školní dvůr - jídelna ZŠ     sklo bílé sklo barevné
Restaurace na Městečku papír      
Ostrůvek papír plast sklo bílé sklo barevné
Zábíteší u ZŠ papír plast    
Nový Dvůr papír plast    
Parkoviště u hřbitova papír plast sklo bílé sklo barevné
Benzinka papír plast    
Parkoviště u Kocourka papír plast sklo bílé sklo barevné
Nový Dvůr - u koní papír plast    
V Zahradách - Pod Horkou papír plast sklo bílé sklo barevné
MŠ Pavla Perky papír      
Sídliště Na Bítýškách
popelárna u č.p. 647
papír plast sklo bílé sklo barevné
Točna M. Kudeříkové - Vacek papír plast    
Křižovatka ulic Pod Stráží - Hvozdecká  papír plast   sklo bílé sklo barevné
Sběrný dvůr, Za Řekou 652 papír plast  sklo bílé sklo barevné
  kovy jedlé oleje a tuky bio odpad nápojové kartony

Obecně závazná vyhláška města Veverská Bítýška č. 3/2021, o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství

Zastupitelstvo města Veverská Bítýška se na svém zasedání dne 13.12.2021 usnesením č. 22 usneslo vydat na základě § 14 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o místních poplatcích“), a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „tato vyhláška“):

Čl. 1
Úvodní ustanovení

 1. Město Veverská Bítýška touto vyhláškou zavádí místní poplatek za obecní systém odpadového hospodářství (dále jen „poplatek“).
 2. Správcem poplatku je městský úřad. 1

Čl. 2
Poplatník

 1. Poplatníkem poplatku je2:
  1. fyzická osoba přihlášená v obci3 nebo
  2. vlastník nemovité věci zahrnující byt, rodinný dům nebo stavbu pro rodinnou rekreaci, ve které není přihlášená žádná fyzická osoba a která je umístěna na území obce.
 2. Spoluvlastníci nemovité věci zahrnující byt, rodinný dům nebo stavbu pro rodinnou rekreaci jsou povinni plnit poplatkovou povinnost společně a nerozdílně.4

Čl. 3
Poplatkové období

Poplatkovým obdobím poplatku je kalendářní rok.5

Čl. 4
Ohlašovací povinnost

 1. Poplatník je povinen podat správci poplatku ohlášení nejpozději do 60 dnů ode dne vzniku své poplatkové povinnosti.
 2. V ohlášení poplatník uvede6
  1. jméno, popřípadě jména, a příjmení nebo název, obecný identifikátor, byl-li přidělen, místo pobytu nebo sídlo, sídlo podnikatele, popřípadě další adresu pro doručování; právnická osoba uvede též osoby, které jsou jejím jménem oprávněny jednat v poplatkových věcech,
  2. čísla všech svých účtů u poskytovatelů platebních služeb, včetně poskytovatelů těchto služeb v zahraničí, užívaných v souvislosti s podnikatelskou činností, v případě, že předmět poplatku souvisí s podnikatelskou činností poplatníka,
  3. další údaje rozhodné pro stanovení poplatku, zejména skutečnosti zakládající nárok na osvobození od poplatku, a jde-li o poplatníka dle čl. 2 odst. 1 písm. b) této vyhlášky, též identifikační údaje nemovité věci zahrnující byt, rodinný dům nebo stavbu pro rodinnou rekreaci podle katastru nemovitostí.
 3. Poplatník, který nemá sídlo nebo bydliště na území členského státu Evropské unie, jiného smluvního státu Dohody o Evropském hospodářském prostoru nebo Švýcarské konfederace, uvede také adresu svého zmocněnce v tuzemsku pro doručování.7
 4. Dojde-li ke změně údajů uvedených v ohlášení, je poplatník povinen tuto změnu oznámit do 60 dnů ode dne, kdy nastala.8
 5. Povinnost ohlásit údaj podle odstavce 2 nebo jeho změnu se nevztahuje na údaj, který může správce poplatku automatizovaným způsobem zjistit z rejstříků nebo evidencí, do nichž má zřízen automatizovaný přístup. Okruh těchto údajů zveřejní správce poplatku na své úřední desce.9

Čl. 5
Sazba poplatku

 1. Sazba poplatku činí 350,- Kč.
 2. Poplatek se v případě, že poplatková povinnost vznikla z důvodu přihlášení fyzické osoby v obci, snižuje o jednu dvanáctinu za každý kalendářní měsíc, na jehož konci10
  1. není tato fyzická osoba přihlášena v obci, nebo
  2. je tato fyzická osoba od poplatku osvobozena.
 3. Poplatek se v případě, že poplatková povinnost vznikla z důvodu vlastnictví jednotlivé nemovité věci zahrnující byt, rodinný dům nebo stavbu pro rodinnou rekreaci umístěné na území obce, snižuje o jednu dvanáctinu za každý kalendářní měsíc, na jehož konci11
  1. je v této nemovité věci přihlášena alespoň 1 fyzická osoba,
  2. poplatník nevlastní tuto nemovitou věc, nebo
  3. je poplatník od poplatku osvobozen.

Čl. 6
Splatnost poplatku

 1. Poplatek je splatný jednorázově, a to nejpozději do 30.6. příslušného kalendářního roku.
 2. Vznikne-li poplatková povinnost po datu splatnosti uvedeném v odstavci 1, je poplatek splatný nejpozději do 15. dne měsíce, který následuje po měsíci, ve kterém poplatková povinnost vznikla.
 3. Lhůta splatnosti neskončí poplatníkovi dříve než lhůta pro podání ohlášení podle čl. 4 odst. 1 této vyhlášky.

Čl. 7
Osvobození

 1. Od poplatku je osvobozena osoba, které poplatková povinnost vznikla z důvodu přihlášení v obci a která je12
  1. poplatníkem poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci v jiné obci a má v této jiné obci bydliště,
  2. umístěna do dětského domova pro děti do 3 let věku, školského zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy nebo školského zařízení pro preventivně výchovnou péči na základě rozhodnutí soudu nebo smlouvy,
  3. umístěna do zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc na základě rozhodnutí soudu, na žádost obecního úřadu obce s rozšířenou působností, zákonného zástupce dítěte nebo nezletilého,
  4. umístěna v domově pro osoby se zdravotním postižením, domově pro seniory, domově se zvláštním režimem nebo v chráněném bydlení,
  5. na základě zákona omezena na osobní svobodě s výjimkou osoby vykonávající trest domácího vězení.
 2. Od poplatku se osvobozuje osoba, které poplatková povinnost vznikla z důvodu přihlášení v obci a která je
  1. narozená v příslušném kalendářním roce, ve kterém jí poplatková povinnost vznikla,
  2. přihlášena k trvalému pobytu v sídle ohlašovny, kterým je Městský úřad Veverská Bítýška, náměstí Na Městečku 72, 664 71 Veverská Bítýška a jejíž skutečný pobyt není znám,
  3. přihlášena ve městě Veverská Bítýška, avšak se na území města v příslušném kalendářním roce nezdržuje nepřetržitě déle než 10 měsíců.
 3. V případě, že poplatník nesplní povinnost ohlásit údaj rozhodný pro osvobození ve lhůtách stanovených touto vyhláškou nebo zákonem, nárok na osvobození zaniká.13

Čl. 8
Navýšení poplatku

 1. Nebudou-li poplatky zaplaceny poplatníkem včas nebo ve správné výši, vyměří mu správce poplatku poplatek platebním výměrem nebo hromadným předpisným seznamem.14
 2. Včas nezaplacené poplatky nebo část těchto poplatků může správce poplatku zvýšit až na trojnásobek; toto zvýšení je příslušenstvím poplatku sledujícím jeho osud.15

Čl. 9
Odpovědnost za zaplacení poplatku16

 1. Vznikne-li nedoplatek na poplatku poplatníkovi, který je ke dni splatnosti nezletilý a nenabyl plné svéprávnosti nebo který je ke dni splatnosti omezen ve svéprávnosti a byl mu jmenován opatrovník spravující jeho jmění, přechází poplatková povinnost tohoto poplatníka na zákonného zástupce nebo tohoto opatrovníka; zákonný zástupce nebo opatrovník má stejné procesní postavení jako poplatník.
 2. V případě podle odstavce 1 vyměří správce poplatku poplatek zákonnému zástupci nebo opatrovníkovi poplatníka.
 3. Je-li zákonných zástupců nebo opatrovníků více, jsou povinni plnit poplatkovou povinnost společně a nerozdílně.

Čl. 10
Společná ustanovení

 1. Ustanovení o nemovité věci se použijí obdobně i na jednotku, která je vymezena podle zákona o vlastnictví bytů, spolu s touto jednotkou spojeným podílem na společných částech domu, a pokud je s ní spojeno vlastnictví k pozemku, tak i spolu s podílem na tomto pozemku.17
 2. Na svěřenský fond, podílový fond nebo fond obhospodařovaný penzijní společností, do kterých je vložena nemovitá věc, se pro účely poplatků za komunální odpad hledí jako na vlastníka této nemovité věci.18

Čl. 11
Přechodná ustanovení

 1. Údaje ohlášené poplatníkem místního poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů ke dni předcházejícímu dni nabytí účinnosti této vyhlášky se považují za údaje ohlášené podle čl. 4 odst. 1 této vyhlášky.
 2. Poplatkové povinnosti vzniklé před nabytím účinnosti této vyhlášky se posuzují podle dosavadních právních předpisů.

Čl. 12
Zrušovací ustanovení

Zrušuje se obecně závazná vyhláška č. 1/2020 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů ze dne 11.3.2020.

Čl. 13

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1.1.2022.

1§ 15 odst. 1 zákona, o místních poplatcích
2§ 10e zákona o místních poplatcích
3Za přihlášení fyzické osoby se podle § 16c zákona o místních poplatcích považuje a) přihlášení k trvalému pobytu podle zákona o evidenci obyvatel, nebo b) ohlášení místa pobytu podle zákona o pobytu cizinců na území České republiky, zákona o azylu nebo zákona o dočasné ochraně cizinců, jde-li o cizince, 1. kterému byl povolen trvalý pobyt, 2. který na území České republiky pobývá přechodně po dobu delší než 3 měsíce, 3. který je žadatelem o udělení mezinárodní ochrany nebo osobou strpěnou na území podle zákona o azylu anebo žadatelem o poskytnutí dočasné ochrany podle zákona o dočasné ochraně cizinců, nebo 4. kterému byla udělena mezinárodní ochrana nebo jde o cizince požívajícího dočasné ochrany cizinců.
4§ 10p zákona o místních poplatcích
5§ 10o odst. 1 zákona o místních poplatcích
6§ 14a odst. 2 zákona o místních poplatcích
7§ 14a odst. 3 zákona o místních poplatcích
8§ 14a odst. 4 zákona o místních poplatcích
9§ 14a odst. 5 zákona o místních poplatcích
10§ 10h odst. 2 ve spojení s § 10o odst. 2 zákona o místních poplatcích
11§ 10h odst. 3 ve spojení s § 10o odst. 2 zákona o místních poplatcích
12§ 10g zákona o místních poplatcích
13§ 14a odst. 6 zákona o místních poplatcích
14§ 11 odst. 1 zákona o místních poplatcích
15§ 11 odst. 3 zákona o místních poplatcích
16§ 12 zákona o místních poplatcích
17§ 10q zákona o místních poplatcích
18§ 10r zákona o místních poplatcích

Obecně závazná vyhláška města Veverská Bítýška č. 1/2021, o místním poplatku z pobytu

Zastupitelstvo města Veverská Bítýška se na svém zasedání dne 3.3.2021 usnesením č. 39 usneslo vydat na základě § 14 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o místních poplatcích“), a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „tato vyhláška“):

Čl. 1
Úvodní ustanovení

 1. Město Veverská Bítýška touto vyhláškou zavádí místní poplatek z pobytu (dále jen „poplatek“).
 2. Správcem poplatku je městský úřad.1

Čl. 2
Předmět, poplatník a plátce poplatku

 1. Předmětem poplatku je úplatný pobyt trvající nejvýše 60 po sobě jdoucích kalendářních dnů u jednotlivého poskytovatele pobytu. Předmětem poplatku není pobyt, při kterém je na základě zákona omezována osobní svoboda, a pobyt ve zdravotnickém zařízení poskytovatele lůžkové péče, pokud je tento pobyt hrazenou zdravotní službou podle zákona  spravujícího veřejné zdravotní pojištění nebo pokud je její součástí.2
 2. Poplatníkem poplatku je osoba, která v obci není přihlášená (dále jen „poplatník“).3
 3. Plátcem poplatku je poskytovatel úplatného pobytu (dále jen „plátce“). Plátce je povinen vybrat poplatek od poplatníka.4

Čl. 3
Ohlašovací povinnost

 1. Plátce je povinen podat správci poplatku ohlášení nejpozději do 15 dnů od zahájení činnosti spočívající v poskytování úplatného pobytu. Ukončení této činnosti plátce ohlásí správci poplatku ve lhůtě 15 dnů.
 2. V ohlášení plátce uvede  5
  1. jméno, popřípadě jména, a příjmení nebo název, obecný identifikátor, byl-li přidělen, místo pobytu nebo sídlo, sídlo podnikatele, popřípadě další adresu pro doručování; právnická osoba uvede též osoby, které jsou jejím jménem oprávněny jednat v poplatkových věcech,
  2. čísla všech svých účtů u poskytovatelů platebních služeb, včetně poskytovatelů těchto služeb v zahraničí, užívaných v souvislosti s podnikatelskou činností, v případě, že předmět poplatku souvisí s podnikatelskou činností plátce,
  3. další údaje rozhodné pro stanovení poplatku, zejména místa a zařízení, případně též období roku, v nichž poskytuje pobyt.
 3. Plátce, který nemá sídlo nebo bydliště na území členského státu Evropské unie, jiného smluvního státu Dohody o Evropském hospodářském prostoru nebo Švýcarské konfederace, uvede kromě údajů požadovaných v odstavci 2 adresu svého zmocněnce v tuzemsku pro doručování.6
 4. Dojde-li ke změně údajů uvedených v ohlášení, je plátce povinen tuto změnu oznámit do 15 dnů ode dne, kdy nastala.7
 5. Povinnost ohlásit údaj podle odst. 2 nebo jeho změnu se nevztahuje na údaj, který může správce poplatku automatizovaným způsobem zjistit z rejstříků nebo evidencí, do nichž má zřízen automatizovaný přístup. Okruh těchto údajů zveřejní správce poplatku na své úřední desce.8

Čl. 4
Evidenční povinnost9

 1. Plátce je povinen vést v listinné nebo elektronické podobě evidenční knihu za každé zařízení nebo místo, kde poskytuje úplatný pobyt. Do evidenční knihy zapisuje údaje týkající se fyzické osoby, které poskytuje úplatný pobyt.
 2. Údaji podle odstavce 1 jsou
  1. den počátku a den konce pobytu,
  2. jméno, popřípadě jména, příjmení a adresa místa přihlášení nebo obdobného místa v zahraničí,
  3. datum narození,
  4. číslo a druh průkazu totožnosti, kterým může být
   1. občanský průkaz,
   2. cestovní doklad,
   3. potvrzení o přechodném pobytu na území,
   4. pobytová karta rodinného příslušníka občana Evropské unie,
   5. průkaz o povolení k pobytu,
   6. průkaz o povolení k pobytu pro cizince,
   7. průkaz o povolení k trvalému pobytu,
   8. průkaz žadatele o udělení mezinárodní ochrany, nebo
   9. průkaz žadatele o poskytnutí dočasné ochrany, a
  5. výše vybraného poplatku, nebo důvod osvobození od poplatku.
 3. Zápisy do evidenční knihy musí být vedeny správně, úplně, průkazně, přehledně, srozumitelně, způsobem zaručujícím trvalost zápisů a musí být uspořádány postupně z časového hlediska.
 4. Plátce je povinen uchovávat evidenční knihu po dobu 6 let ode dne provedení posledního zápisu.

Čl. 5
Evidenční povinnost ve zjednodušeném rozsahu 10

 1. Plátce, který jako pořadatel kulturní nebo sportovní akce poskytuje úplatný pobyt účastníkům této akce, může plnit evidenční povinnost ve zjednodušeném rozsahu, pokud
  1. důvodně předpokládá, že poskytne pobyt nejméně 1000 účastníkům této akce, a
  2. oznámí záměr plnit evidenční povinnost ve zjednodušeném rozsahu nejméně 60 dnů přede dnem zahájení poskytování pobytu správci poplatku.
 2. Plátce v oznámení podle odstavce 1 písm. b) odůvodní předpokládaný počet účastníků akce, kterým bude poskytnut úplatný pobyt, a uvede o kulturní nebo sportovní akci alespoň údaje o
  1. dni počátku a dni konce konání této akce,
  2. názvu a druhu této akce, a
  3. jednotlivých zařízeních nebo místech, ve kterých se bude pobyt poskytovat.
 3. Správce poplatku rozhodnutím zakáže plátci oznámené plnění evidenční povinnosti ve zjednodušeném rozsahu, nelze-li předpokládat splnění podmínek podle odstavce 1. O zákazu plnění evidenční povinnosti ve zjednodušeném rozsahu rozhodne správce poplatku nejpozději do 15 dnů ode dne oznámení podle odstavce 1 písm. b).
 4. Při plnění evidenční povinnosti ve zjednodušeném rozsahu se v evidenční knize vedou pouze
  1. údaje podle odstavce 2 písm. a) až c) a
  2. souhrnné údaje o počtu účastníků, kterým byl poskytnut pobyt, a o výši vybraného poplatku v členění podle
   1. dne poskytnutí pobytu,
   2. zařízení nebo místa, ve kterých byl pobyt poskytnut, a
   3. důvodu osvobození.

Čl. 6
Sazba poplatku

Sazba poplatku činí 12 Kč za každý započatý den pobytu, s výjimkou dne jeho počátku.

Čl. 7
Splatnost poplatku

Plátce odvede vybraný poplatek správci poplatku nejpozději do 15 dne následujícího pololetí (tzn. poplatek za leden - červen je splatný do 15.7., poplatek za červenec - prosinec je splatný do 15. ledna následujícího roku.

Čl. 8
Osvobození

Od poplatku z pobytu jsou osvobozeny osoby vymezené v zákoně o místních poplatcích.11

Čl. 9
Navýšení poplatku

 1. Nebudou-li poplatky odvedeny plátcem včas nebo ve správné výši, vyměří mu správce poplatku poplatek platebním výměrem k přímé úhradě.12
 2. Včas neodvedené poplatky nebo část těchto poplatků může správce poplatku zvýšit až na trojnásobek; toto zvýšení je příslušenstvím poplatku sledujícím jeho osud.13

Čl. 10
Přechodné ustanovení

Poplatkové povinnosti vzniklé před nabytím účinnosti této vyhlášky se posuzují podle dosavadních právních předpisů.

Čl. 11
Zrušovací ustanovení

Zrušuje se obecně závazná vyhláška č. 3/2019 o místním poplatku z pobytu ze dne 16.12.2019.

Čl. 12
Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni vyhlášení.

1 § 15 odst. 1 zákona o místních poplatcích
2 § 3a zákona o místních poplatcích
33 § 3 zákona o místních poplatcích
44 § 3f zákona o místních poplatcích
55 § 14a odst. 2 zákona o místních poplatcích
66 § 14a odst. 3 zákona o místních poplatcích
77 § 14a odst. 4 zákona o místních poplatcích
88 § 14a odst. 5 zákona o místních poplatcích
99 § 3g zákona o místních poplatcích
1010 § 3h zákona o místních poplatcích
1111 § 3b zákona o místních poplatcích
1212 § 11 odst. 2 zákona o místních poplatcích
1313 § 11 odst. 3 zákona o místních poplatcích

Obecně závazná vyhláška č. 4/2019, o místním poplatku ze psů

Zastupitelstvo města Veverská Bítýška se na svém zasedání dne 16.12.2019 usnesením č. 26 usneslo vydat na základě § 14 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o místních poplatcích“), a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „tato vyhláška“):

Čl. 1
Úvodní ustanovení

 1. Město Veverská Bítýška touto vyhláškou zavádí místní poplatek ze psů (dále jen „poplatek“).
 2. Správcem poplatku je městský úřad.1

Čl. 2
Poplatník a předmět poplatku

 1. Poplatek ze psů platí držitel psa. Držitelem je pro účely tohoto poplatku osoba, která je přihlášená nebo má sídlo na území České republiky (dále jen „poplatník“).2
 2. Poplatek ze psů se platí ze psů starších 3 měsíců.3

Čl. 3
Ohlašovací povinnost

 1. Poplatník je povinen ohlásit správci poplatku vznik své poplatkové povinnosti do 15 dnů ode dne, kdy se pes stal starším tří měsíců, nebo ode dne, kdy nabyl psa staršího tří měsíců. Ve lhůtě 15 dnů je povinen ohlásit také zánik své poplatkové povinnosti (např. úhyn psa, jeho ztrátu, darování nebo prodej).
 2. Povinnost ohlásit držení psa má i osoba, která je od poplatku osvobozena.
 3. V ohlášení poplatník uvede4
  1. jméno, popřípadě jména, a příjmení nebo název, obecný identifikátor, byl-li přidělen, místo pobytu nebo sídlo, sídlo podnikatele, popřípadě další adresu pro doručování; právnická osoba uvede též osoby, které jsou jejím jménem oprávněny jednat v poplatkových věcech,
  2. čísla všech svých účtů u poskytovatelů platebních služeb, včetně poskytovatelů těchto služeb v zahraničí, užívaných v souvislosti s podnikatelskou činností, v případě, že předmět poplatku souvisí s podnikatelskou činností poplatníka,
  3. další údaje rozhodné pro stanovení poplatku, zejména stáří a počet držených psů, včetně skutečností zakládajících vznik nároku na úlevu nebo osvobození od poplatku.
 4. Dojde-li ke změně údajů uvedených v ohlášení, je poplatník povinen tuto změnu oznámit do 15 dnů ode dne, kdy nastala.5
 5. Povinnost ohlásit údaj podle odst. 3 nebo jeho změnu se nevztahuje na údaj, který může správce poplatku automatizovaným způsobem zjistit z rejstříků nebo evidencí, do nichž má zřízen automatizovaný přístup. Okruh těchto údajů zveřejní správce poplatku na své úřední desce.6

Čl. 4
Sazba poplatku

Sazba poplatku za kalendářní rok činí:

 1. za jednoho psa ................................................................................................300,- Kč,
 2. za druhého a každého dalšího psa téhož držitele ...............................................300,- Kč,
 3. za psa, jehož držitelem je osoba starší 65 let ......................................................200,- Kč,
 4. za druhého a každého dalšího psa téhož držitele, kterým je osoba starší 65 let..200,- Kč.

Čl. 5
Splatnost poplatku

 1. Poplatek je splatný nejpozději do 30.6. příslušného kalendářního roku.
 2. Vznikne-li poplatková povinnost po datu splatnosti uvedeném v odstavci 1, je poplatek splatný nejpozději do 15. dne měsíce, který následuje po měsíci, ve kterém poplatková povinnost vznikla.

Čl. 6
Osvobození a úlevy

 1. Od poplatku ze psů je osvobozen držitel psa, kterým je osoba nevidomá, osoba, která je považována za závislou na pomoci jiné fyzické osoby podle zákona upravujícího sociální služby, osoba, která je držitelem průkazu ZTP nebo ZTP/P, osoba provádějící výcvik psů určených k doprovodu těchto osob, osoba provozující útulek pro zvířata nebo osoba, které stanoví povinnost držení a používání psa zvláštní právní předpis7.

Čl. 7
Navýšení poplatku

 1. Nebudou-li poplatky zaplaceny poplatníkem včas nebo ve správné výši, vyměří mu správce poplatku poplatek platebním výměrem nebo hromadným předpisným seznamem.8
 2. Včas nezaplacené poplatky nebo část těchto poplatků může správce poplatku zvýšit až na trojnásobek; toto zvýšení je příslušenstvím poplatku sledujícím jeho osud.9

Čl. 8
Odpovědnost za zaplacení poplatku10

 1. Vznikne-li nedoplatek na poplatku poplatníkovi, který je ke dni splatnosti nezletilý a nenabyl plné svéprávnosti nebo který je ke dni splatnosti omezen ve svéprávnosti a byl mu jmenován opatrovník spravující jeho jmění, přechází poplatková povinnost tohoto poplatníka na zákonného zástupce nebo tohoto opatrovníka; zákonný zástupce nebo opatrovník má stejné procesní postavení jako poplatník.
 2. V případě podle odstavce 1 vyměří správce poplatku poplatek zákonnému zástupci nebo opatrovníkovi poplatníka.
 3. Je-li zákonných zástupců nebo opatrovníků více, jsou povinni plnit poplatkovou povinnost společně a nerozdílně.

Čl. 9
Přechodné a zrušovací ustanovení

 1. Poplatkové povinnosti za předchozí kalendářní roky se řídí dosavadními právními předpisy.
 2. Zrušuje se obecně závazná vyhláška č. 3/2011 o místním poplatku ze psů, ze dne 3.5.2011.

Čl. 10
Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1.1.2020.

1 § 15 odst. 1 zákona o místních poplatcích
2 § 2 odst. 1 zákona o místních poplatcích
3 § 2 odst. 2 zákona o místních poplatcích
4 § 14a odst. 2 zákona o místních poplatcích
5 § 14a odst. 4 zákona o místních poplatcích
6 § 14a odst. 5 zákona o místních poplatcích
7 § 2 odst. 2 zákona o místních poplatcích
8 § 11 odst. 1 zákona o místních poplatcích
9 § 11 odst. 3 zákona o místních poplatcích
10 § 12 zákona o místních poplatcích

Obecně závazná vyhláška č. 4/2013, o místním poplatku za povolení k vjezdu s motorovým vozidlem do vybraných míst a částí měst

Zastupitelstvo Městyse Veverská Bítýška se na svém zasedání dne 19.9.2013 usnesením č. 19 usneslo vydat na základě § 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“):

Čl. 1
Úvodní ustanovení

 1. Městys Veverská Bítýška touto vyhláškou zavádí místní poplatek za povolení k vjezdu s motorovým vozidlem do vybraných míst a částí měst (dále jen „poplatek“).
 2. Řízení o poplatcích vykonává obecní úřad (dále jen „správce poplatku“).1

Čl. 2
Předmět poplatku a poplatník

 1. Poplatek se vybírá za vydání povolení k vjezdu s motorovým vozidlem do vybraných míst a částí měst (dále jen "vybraná místa"), do kterých je jinak vjezd zakázán příslušnou dopravní značkou.2
 2. Poplatek platí fyzická nebo právnická osoba, které bylo vydáno povolení k vjezdu s motorovým vozidlem do vybraných míst.3

Čl. 3
Ohlašovací povinnost

 1. Poplatník je povinen splnit ohlašovací povinnost vůči správci poplatku při podání žádosti o povolení k vjezdu.
 2. V ohlášení poplatník uvede4
  1. jméno, popřípadě jména, a příjmení nebo název nebo obchodní firmu, obecný identifikátor, byl-li přidělen, místo pobytu nebo sídlo, místo podnikání, popřípadě další adresy pro doručování; právnická osoba uvede též osoby, které jsou jejím jménem oprávněny jednat v poplatkových věcech,
  2. čísla všech svých účtů u poskytovatelů platebních služeb, včetně poskytovatelů těchto služeb v zahraničí, užívaných v souvislosti s podnikatelskou činností, v případě, že předmět poplatku souvisí s podnikatelskou činností poplatníka,
  3. další údaje rozhodné pro stanovení výše poplatkové povinnosti, zejména počet a označení vozidel, na které je povolení k vjezdu vydáváno, dobu na kterou je povolení vydáváno, včetně údaje dokládajícího případný nárok na úlevu či osvobození od poplatkové povinnosti.
 3. Poplatník, který nemá sídlo nebo bydliště na území členského státu Evropské unie, jiného smluvního státu Dohody o Evropském hospodářském prostoru nebo Švýcarské konfederace, uvede kromě údajů požadovaných v odstavci 2 adresu svého zmocněnce v tuzemsku pro doručování.5
 4. Dojde-li ke změně údajů uvedených v ohlášení, je poplatník nebo plátce povinen tuto změnu oznámit do 15 dnů ode dne, kdy nastala.6
 5. Při vydání povolení k jednorázovému vjezdu (na jeden den nebo jeho část) se splnění ohlašovací povinnosti nevyžaduje.

Čl. 4
Sazba poplatku

Sazba poplatku činí:

 1. za vozidlo a den: 20 Kč
 2. paušální částka za kalendářní rok: 200 Kč

Čl. 5
Splatnost poplatku

Poplatek je splatný současně s vydáním povolení.

Čl. 6
Osvobození a úlevy

Poplatek neplatí fyzické osoby mající trvalý pobyt nebo vlastnící nemovitosti ve vybraném místě, osoby jim blízké, manželé těchto osob a jejich děti, a dále osoby, které ve vybraném místě užívají nemovitost ke své hospodářské činnosti nebo osoby, které jsou držiteli průkazu ZTP a jejich průvodci.7

Čl. 7
Zrušovací ustanovení

Zrušuje se obecně závazná vyhláška č. 1/2008 o místních poplatcích ze dne 12.12.2007 a doplňující obecně závazná vyhláška č.2/2008 ze dne 28.3.2008 kterou se měnila a doplňovala vyhláška č.1/2008 o místních poplatcích.

Čl. 8
Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 7.10. 2013.

1 § 14 odst. 3 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o místních poplatcích“)
2 § 10 odst. 2 zákona o místních poplatcích
3 § 10 odst. 1 zákona o místních poplatcích
4 § 14a odst. 1 zákona o místních poplatcích
5 § 14a odst. 2 zákona o místních poplatcích
6 § 14a odst. 3 zákona o místních poplatcích
7 § 10 odst. 1 věta druhá a třetí zákona o místních poplatcích

Obecně závazná vyhláška č. 3/2013 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

Zastupitelstvo městyse Veverská Bítýška se na svém zasedání dne 19.9.2013 usnesením č. 18 usneslo vydat na základě § 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“):

Čl. 1
Úvodní ustanovení

 1. Městys Veverská Bítýška touto vyhláškou zavádí místní poplatek za užívání veřejného prostranství (dále jen „poplatek“).
 2. Řízení o poplatcích vykonává Úřad městyse Veverská Bítýška (dále jen „správce poplatku“).1

Čl. 2
Předmět poplatku a poplatník

 1. Poplatek za užívání veřejného prostranství se vybírá za zvláštní užívání veřejného prostranství, kterým se rozumí provádění výkopových prací, umístění dočasných staveb a zařízení sloužících pro poskytování prodeje a služeb, pro umístění stavebních nebo reklamních zařízení, zařízení cirkusů, lunaparků a jiných obdobných atrakcí, umístění skládek, vyhrazení trvalého parkovacího místa a užívání tohoto prostranství pro kulturní, sportovní a reklamní akce nebo potřeby tvorby filmových a televizních děl.2
 2. Poplatek za užívání veřejného prostranství platí fyzické i právnické osoby, které užívají veřejné prostranství způsobem uvedeným v odstavci 1.3

Čl. 3
Veřejná prostranství

Veřejným prostranstvím jsou všechna náměstí, ulice, tržiště, chodníky, veřejná zeleň, parky a další prostory přístupné každému bez omezení, tedy sloužící obecnému užívání, a to bez ohledu na vlastnictví k tomuto prostoru. Místa, podléhající poplatku za užívání veřejného prostranství za účelem prodeje jsou uvedena v příloze č. 1 vyhlášky.

Čl. 4
Vznik a zánik poplatkové povinnosti

Poplatek se platí od prvého dne, kdy začalo užívání veřejného prostranství, a trvá až do dne, kdy toto užívání fakticky skončilo.

Čl. 5
Ohlašovací povinnost

 1. Poplatník je povinen ohlásit zvláštní užívání veřejného prostranství správci poplatku nejpozději 5 dní před zahájením užívání veřejného prostranství. V případě užívání veřejného prostranství po dobu kratší, než 5 dní, je povinen splnit ohlašovací povinnost nejpozději v den zahájení užívání veřejného prostranství. Pokud tento den připadne na sobotu, neděli nebo státem uznaný svátek, je poplatník povinen splnit ohlašovací povinnost nejblíže následující pracovní den.
 2. V ohlášení poplatník uvede4
  1. jméno, popřípadě jména, a příjmení nebo název nebo obchodní firmu, obecný identifikátor, byl-li přidělen, místo pobytu nebo sídlo, místo podnikání, popřípadě další adresy pro doručování; právnická osoba uvede též osoby, které jsou jejím jménem oprávněny jednat v poplatkových věcech,
  2. čísla všech svých účtů u poskytovatelů platebních služeb, včetně poskytovatelů těchto služeb v zahraničí, užívaných v souvislosti s podnikatelskou činností, v případě, že předmět poplatku souvisí s podnikatelskou činností poplatníka,
  3. další údaje rozhodné pro stanovení výše poplatkové povinnosti, zejména předpokládanou dobu, způsob, místo a výměru užívání veřejného prostranství, včetně skutečností dokládajících vznik nároku na úlevu nebo případné osvobození od poplatku.
 3. Poplatník, který nemá sídlo nebo bydliště na území členského státu Evropské unie, jiného smluvního státu Dohody o Evropském hospodářském prostoru nebo Švýcarské konfederace, uvede kromě údajů požadovaných v odstavci 2 adresu svého zmocněnce v tuzemsku pro doručování.5
 4. Dojde-li ke změně údajů uvedených v ohlášení, je poplatník nebo plátce povinen tuto změnu oznámit do 15 dnů ode dne, kdy nastala.6
 5. Po ukončení užívání veřejného prostranství je poplatník povinen ohlásit skutečný stav údajů uvedených v odst. 2 písm. c) nejpozději do 15 dnů.

Čl. 6
Sazba poplatku

 1. Sazba poplatku činí za každý i započatý m2 a každý i započatý den:
  1. za umístění zařízení sloužících pro poskytování prodeje: 30,-- Kč
  2. za provádění výkopových prací: 2,-- Kč
  3. za umístění stavebních zařízení: 2,-- Kč
  4. za umístění reklamních zařízení: 30,-- Kč
  5. za umístění zařízení lunaparků a jiných obdobných atrakcí: 2,-- Kč
  6. za umístění zařízení cirkusů: 2,-- Kč
  7. za umístění stavebních skládek: 2,-- Kč
  8. za vyhrazení trvalého parkovacího místa: 10,-- Kč
  9. za užívání veřejného prostranství pro kulturní akce: 2,-- Kč
  10. za užívání veřejného prostranství pro sportovní akce: 2,-- Kč
  11. za užívání veřejného prostranství pro reklamní akce: 30,-- Kč
  12. za užívání veřejného prostranství pro potřeby tvorby filmových a televizních děl: 10,-- Kč
  13. za prodej z auta: 100,-- Kč
 2. Městys Veverská Bítýška stanovuje poplatek paušální částkou takto:
  1. umístění zařízení lunaparků, cirkusů a jiných obdobných atrakcí: 250,--Kč/týden,
  2. umístění zařízení sloužící k provozování letních zahrádek
   do 30 m2: 1800,-- Kč/měsíc
   do 50 m2: 3500,-- Kč/měsíc
  3. za umístění reklamních zařízení do:
   2 m2: 2000,--Kč/rok.
   4 m2: 3000,--Kč/rok
   větší než 4 m2: 4000,--Kč/rok
  4. za vyhrazení trvalého parkovacího místa: 7000,--Kč/rok/os.auto

Čl. 7
Splatnost poplatku

 1. Poplatek ve výši stanovené podle čl. 6 odst. 1 je splatný nejpozději v den ukončení užívání veřejného prostranství.
 2. Poplatek podle čl. 6 odst. 2 je splatný do 5 ti dnů před zahájením využívání veřejného prostranství u správce daně
 3. Připadne-li lhůta splatnosti na sobotu, neděli nebo státem uznaný svátek, je dnem, ve kterém je poplatník povinen svoji povinnost splnit, nejblíže následující pracovní den.

Čl. 8
Osvobození a úlevy

Poplatek se neplatí:

 1. za vyhrazení trvalého parkovacího místa pro osobu zdravotně postiženou7,
 2. z akcí pořádaných na veřejném prostranství, jejichž výtěžek je určen na charitativní a veřejně prospěšné účely8.
 3. poplatek za užívání veřejného prostranství neplatí fyzické osoby (dále jen "stavebník"), které jako stavebníci užívají veřejné prostranství k umístění skládky stavebního materiálu nebo umístění stavebních zařízení souvisejících s rekonstrukcí na základě vydaného stavebního povolení po dobu nejdéle 8 měs.
 4. poplatek za užívání veřejného prostranství se neplatí při umístění ohraničené skládky uhlí, dřeva, stavebního materiálu ( přičemž stavební suť nebo komunální odpad, se za stavební materiál nepovažují ) a doba uložení nepřesáhne dobu pěti dnů. Poplatník je povinen zaplatit poplatek počínaje šestým dnem.
 5. z akcí, jejichž pořadatelem je Městys Veverská Bítýška
 6. z akcí: Jakubské krojované hody, Babské hody

Čl. 9
Navýšení poplatku

 1. Nebudou-li poplatky zaplaceny poplatníkem včas nebo ve správné výši, vyměří mu Úřad městyse poplatek platebním výměrem nebo hromadným předpisným seznamem.9
 2. Včas nezaplacené nebo neodvedené poplatky nebo část těchto poplatků může Úřad městyse zvýšit až na trojnásobek; toto zvýšení je příslušenstvím poplatku.10

Čl. 10
Zrušovací ustanovení

Zrušuje se obecně závazná vyhláška č. 1/2008 o místních poplatcích ze dne 12.12.2007 a obecně závazná vyhláška č.2/2008 ze dne 28.3.2008 kterou se měnila a doplňovala vyhláška č.1/2008 o místních poplatcích.

Čl. 11
Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 7. 10. 2013.

1 § 14 odst. 3 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o místních poplatcích“)
2 § 4 odst. 1 zákona o místních poplatcích
3 § 4 odst. 2 zákona o místních poplatcích
4 § 14a odst. 1 zákona o místních poplatcích
5 § 14a odst. 2 zákona o místních poplatcích
6 § 14a odst. 3 zákona o místních poplatcích
7 § 4 odst. 3 poslední věta zákona o místních poplatcích
8 § 4 odst. 1 zákona o místních poplatcích
9 § 11 odst. 1 zákona o místních poplatcích
10 § 11 odst. 3 zákona o místních poplatcích

Obecně závazná vyhláška č. 2/2013 o místním poplatku ze vstupného

Zastupitelstvo městyse Veverská Bítýška se na svém zasedání dne 19.9.2013 usnesením č. 17 usneslo vydat na základě § 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“):

Čl. 1
Úvodní ustanovení

 1. Městys Veverská Bítýška touto vyhláškou zavádí místní poplatek ze vstupného (dále jen „poplatek“).
 2. Řízení o poplatcích vykonává Úřad městyse (dále jen „správce poplatku“).1

Čl. 2
Předmět poplatku a poplatník

 1. Poplatek ze vstupného se vybírá ze vstupného na kulturní, sportovní, prodejní nebo reklamní akce, sníženého o daň z přidané hodnoty, je-li v ceně vstupného obsažena.2
 2. Poplatek ze vstupného platí fyzické a právnické osoby, které akci pořádají.3

Čl. 3
Ohlašovací povinnost

 1. Poplatník je nejpozději 5 dnů před konáním akce povinen ohlásit správci poplatku druh akce, datum, hodinu a místo jejího konání, výši vstupného, případně doložit existenci skutečností zakládajících osvobození nebo úlevu od poplatkové povinnosti.
 2. V ohlášení poplatník dále uvede jméno, popřípadě jména, a příjmení nebo název nebo obchodní firmu, místo pobytu nebo sídlo, místo podnikání, popřípadě další adresy pro doručování; právnická osoba uvede též osoby, které jsou jejím jménem oprávněny jednat v poplatkových věcech, čísla všech svých účtů u poskytovatelů platebních služeb, včetně poskytovatelů těchto služeb v zahraničí, užívaných v souvislosti s podnikatelskou činností, v případě, že předmět poplatku souvisí s podnikatelskou činností poplatníka.4
 3. Poplatník, který nemá sídlo nebo bydliště na území členského státu Evropské unie, jiného smluvního státu Dohody o Evropském hospodářském prostoru nebo Švýcarské konfederace, uvede kromě údajů požadovaných v odstavci 2 adresu svého zmocněnce v tuzemsku pro doručování.5
 4. Dojde-li ke změně údajů uvedených v ohlášení, je poplatník povinen tuto změnu oznámit do 15 dnů ode dne, kdy nastala.6
 5. Do patnácti dnů po skončení akce je poplatník povinen ohlásit správci poplatku celkovou výši vybraného vstupného sníženou o daň z přidané hodnoty, jestliže byla v ceně vstupného obsažena.

Čl. 4
Sazba poplatku

Sazba poplatku činí z vybraného vstupného na:

 1. kulturní a sportovní akce 10 %,
 2. prodejní a reklamní akce 20 %,

Čl. 5
Splatnost poplatku

 1. Poplatek je splatný do 15 dní ode dne skončení akce.
 2. Poplatek se platí u správce daně nebo na účet městyse, č.ú.3527641/0100, v.s. 1344.

Čl. 6
Osvobození a úlevy

 1. Poplatek ze vstupného se neplatí z akcí, jejichž celý výtěžek je určen na charitativní a veřejné prospěšné účely.7
 2. Od poplatku se dále osvobozují:
  1. Jakubské krojované hody
  2. Divadelní festival „Pod prkny“
  3. Veškeré sportovní akce místního tenisového, fotbalového a hokejového klubu Veverská Bítýška
  4. Akce kde je vstupné dobrovolné

Čl. 7
Navýšení poplatku

 1. Nebudou-li poplatky zaplaceny poplatníkem včas nebo ve správné výši, vyměří mu Úřad městyse poplatek platebním výměrem nebo hromadným předpisným seznamem.8
 2. Včas nezaplacené nebo neodvedené poplatky nebo část těchto poplatků může obecní úřad zvýšit až na trojnásobek; toto zvýšení je příslušenstvím poplatku.9

Čl. 8
Zrušovací ustanovení

Zrušuje se obecně závazná vyhláška č. 1/2008 o místních poplatcích ze dne 12.12.2007 a obecně závazná vyhláška č. 2/2008 ze dne 28.3.2008 kterou se měnila a doplňovala vyhláška č. 1/2008 o místních poplatcích.

Čl. 9
Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 7. 10. 2013.

1 § 14 odst. 3 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o místních poplatcích“)
2 § 6 odst. 1 zákona o místních poplatcích
3 § 6 odst. 2 zákona o místních poplatcích
4 § 14a odst. 1 zákona o místních poplatcích
5 § 14a odst. 2 zákona o místních poplatcích
6 § 14a odst. 3 zákona o místních poplatcích
7 § 6 odst. 1 věta poslední zákona o místních poplatcích
8 § 11 odst. 1 zákona o místních poplatcích
9 § 11 odst. 3 zákona o místních poplatcích

Obecně závazná vyhláška č. 1/2013 o místním poplatku z ubytovací kapacity

Zastupitelstvo městyse Veverská Bítýška se na svém zasedání dne 19.9.2013 usnesením č. 16 usneslo vydat na základě § 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“):

Čl. 1
Úvodní ustanovení

 1. Městys Veverská Bítýška touto vyhláškou zavádí místní poplatek z ubytovací kapacity (dále jen „poplatek“).
 2. Řízení o poplatcích vykonává úřad městyse (dále jen „správce poplatku“).1

Čl. 2

Předmět poplatku a poplatník (1) Poplatek z ubytovací kapacity se vybírá v obcích a městech v zařízeních určených k přechodnému ubytování za úplatu.2 (2) Poplatek platí ubytovatel, kterým je fyzická nebo právnická osoba, která přechodné ubytování poskytla. Čl. 3 Ohlašovací povinnost (1) Poplatník (ubytovatel) je povinen ohlásit správci poplatku vznik své poplatkové povinnosti do 15 dnů od zahájení činnosti spočívající v poskytování přechodného ubytování za úplatu v zařízeních určených k přechodnému ubytování. Stejným způsobem ohlásí ubytovatel správci poplatku ukončení činnosti spočívající v poskytování přechodného ubytování za úplatu (2) V ohlášení poplatník (ubytovatel) uvede3 a) jméno, popřípadě jména, a příjmení nebo název nebo obchodní firmu, obecný identifikátor, byl-li přidělen, místo pobytu nebo sídlo, místo podnikání, popřípadě další adresy pro doručování; právnická osoba uvede též osoby, které jsou jejím jménem oprávněny jednat v poplatkových věcech,

Obecně závazná vyhláška č. 2/2012, kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška č. 2/2011 o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj nebo jiné technické herní zařízení povolené Ministerstvem financí podle jiného právního předpisu

Zastupitelstvo Městyse Veverská Bítýška se na svém zasedání dne 13.9.2012 usnesením č. 40, usneslo vydat na základě zákona § 84 odst. 2, písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů tuto obecně závaznou vyhlášku.

Čl. 1

Zrušuje se obecně závazná vyhláška Městyse Veverská Bítýška č. 2/2011, o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj nebo jiné technické herní zařízení povolené Ministerstvem financí podle jiného právního předpisu.

Čl. 2

Tato vyhláška nabývá z důvodu naléhavého obecného zájmu účinnosti dnem vyhlášení.

Návštěvní řád víceúčelového hříště „Na Ostrůvku“

VÁŽENÍ NÁVŠTĚVNÍCI
Toto víceúčelové hřiště a jeho okolí bylo vybudováno nemalou finanční částkou z rozpočtu obce Veverská Bítýška a je Vám dáváno k dispozici pro využití Vašeho volného času.

Pro zpříjemnění Vašeho pobytu Vás prosíme o dodržování podmínek tohoto návštěvního řádu.

Majitelem víceúčelového hřiště je obec, zastoupená obecním úřadem, adresa: Na Městečku 72, 664 71, Veverská Bítýška.
Za úklid, otevírání a uzavírání hřiště a manipulaci s umělým osvětlením odpovídá pověřený správce.

Důležitá telefonní čísla:

 • HASIČI - 150
 • ZÁCHRANNÁ SLUŽBA - 155
 • POLICIE - 158
 • TÍSŇOVÉ VOLÁNÍ- 112

DĚKUJEME VÁM, ŽE NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD DODRŽUJETE.

I.
NA HŘIŠTI JE POVOLENO

 • provozovat pouze ty druhy sportu, ke kterým je víceúčelové hřiště určeno, a to házená, košíková, volejbal, nohejbal, malá kopaná, tenis, badminton a florbal.
 • pro pohyb na umělém povrchu hřiště používat čistou sportovní obuv bez kolíků;
 • vstupovat pouze za účelem předem sjednané sportovní činnosti.

II.
NA HŘIŠTI PLATÍ PŘÍSNÝ ZÁKAZ

 • poškozovat a znečišťovat prostory, zařízení a vybavení hřiště a jeho okolí; (V případě poškození nebo zničení zařízení a vybavení hřiště, bude obec Veverská Bítýška vymáhat náhradu škody.)
 • vstupu návštěvníků se zvířaty;
 • kouření, konzumace alkoholu a omamných látek, vnášení skleněných lahví;
 • používání jízdních kol a jiných vozidel;
 • jízdy na kolečkových bruslích a na skateboardu;
 • přelézat oplocení, lezení po oplocení;
 • lezení po sloupech umělého osvětlení a jakákoliv manipulace s osvětlením;
 • lezení po konstrukcích basketbalových košů a jakákoliv manipulace brankovými konstrukcemi.
 • pořádat propagační, reklamní a jiné akce.

III.
NÁVŠTĚVNÍK JE POVINNEN

 • respektovat návštěvní řád a pokyny správce;
 • chovat se slušně a ukázněně tak, aby neohrožoval ostatní ani sám sebe;
 • dodržovat pravidla bezpečnosti;
 • dodržovat čistotu a pořádek, odpadky házet do odpadkových košů;
 • pokud se návštěvník setká s poškozováním vybavení víceúčelového hřiště, nebo jeho okolí, oznámí toto prosím neprodleně správci víceúčelového hřiště

IV.
SANKCE

Porušení tohoto návštěvního řádu, poškození majetku obce, užívání bez oprávnění a pod. bude řešeno před přestupkovou komisí Městského úřadu v Kuřimi.

V.
PROVOZNÍ DOBA

Víceúčelové hřiště je určeno pro celoroční provoz, denně od rána 8:30 hod. do 21:00 hod. večer, a to na základě řádného a podrobného rozpisu, který v průběhu roku sestavuje a určuje majitel hřiště obec Veverská Bítýška.

ZÁKLADNÍ ŠKOLA

od 2. ledna - do 30. června všední dny
pondělí - pátek
8:30 hod. - 15:30 hod.
od 1. září - do 23. prosince všední dny
pondělí - pátek
8:30 hod. - 15:30 hod.

Pořádání školních sportovních turnajů mimo vyhrazenou dobu, je nutné dopředu dohodnout s majitelem víceúčelového hřiště.

VEŘEJNOST, ZÁJMOVÉ ORGANIZACE, SPORTOVNÍ KLUBY

od 2. ledna - do 30. června všední dny
pondělí - pátek
15:30 hod. – 21:00 hod.
od 1. července – do 31. srpna denně
pondělí - neděle
8:30 hod. – 21:00 hod.
od 1. září – do 23. prosince všední dny
pondělí - pátek
15:30 hod. – 21:00 hod.
Od 27. prosince - do 30. prosince denně
pondělí - neděle
8:30 hod. – 21:00 hod.
od 2. ledna – do 30. prosince soboty, neděle, státní svátky
8:30 hod. - 21:00 hod.

VI.
Vstupné

Dospělí, zájmové organizace a sportovní kluby z Veverské Bítýšky: 80,- Kč / 1 hodinu.
Základní škola Veverská Bítýška: zdarma.
Neorganizovaná mládež do 15-ti let z Veverské Bítýšky pod dozorem dospělé osoby, která za ně bude zodpovídat: zdarma.
Využití umělého osvětlení (náklady na provoz): 100,- Kč/hodinu.
Dospělí, zájmové organizace a sportovní kluby mimo Veverskou Bítýšku: 200,- Kč/1 hodinu.

VII.
ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ

Pokud předem vyhrazenou dobu nelze z jakéhokoliv důvodu využít, je povinností nahlásit tuto změnu majiteli a správci víceúčelového hřiště.

VIII.
SPORTOVNÍ DOSKOČIŠTĚ

 • sportovní doskočiště slouží výhradně základní škole ve Veverské Bítýšce pro výuku tělesné výchovy;
 • po každé skončené hodině tělesné výchovy je nutné sportovní doskočiště vždy zakrýt plachtou.

Návštěvní řád byl schválen zastupitelstvem městyse Veverská Bítýška dne 15.5.2011.

Nařízení Městyse Veverská Bítýška č. 1/2009, o odstranění závad ve schůdnosti chodníků, místních komunikací a průjezd. úseku silnic v městysi Veverská Bítýška a o vymezení místních komunikací a chodníků v majetku městyse Veverská Bítýška v městysi Veverská Bítýška, na nichž se nezajišťuje zimní údržba

Zastupitelstvo městyse Veverská Bítýška se na veřejném zasedání městyse dne 22. 12. 2009 usneslo podle ustanovení § 11 a § 102 odst. 2 písmeno d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s ust. § 27 odst. 5 a 6 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, vydat toto nařízení městyse o odstranění závad ve schůdnosti chodníků, místních komunikací a průjezdních úseků silnic v městysi Veverská Bítýška a o vymezení místních komunikací a chodníků v majetku městyse Veverská Bítýška v městysi Veverská Bítýška, na nichž se nezajišťuje zimní údržba.

Článek 1
Úvodní ustanovení, působnost

 1. Zimní údržbou chodníků, místních komunikací a průjezdních úseků silnic se pro účel tohoto nařízení městyse rozumí činnost vedoucí ke zmírňování nebo odstraňování závad ve sjízdnosti a schůdnosti, které byly způsobeny zimními povětrnostními vlivy a to tak, aby tato činnost byla zajišťována s přihlédnutím ke společenským potřebám a ekonomickým možnostem městyse Veverská Bítýška v souladu s plánem zimní údržby 2), tímto nařízením městyse a zákonem č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.

  Schůdnost chodníků, místních komunikací a průjezdních úseků silnic je pro účel tohoto nařízení takový stav těchto komunikací, který umožňuje bezpečný pohyb chodců přizpůsobený stavebnímu stavu a dopravně technickému stavu těchto komunikací a povětrnostním situacím a jejich důsledkům, osobním schopnostem chodce a dalším okolnostem, které může chodec předvídat.

 2. Působnost tohoto nařízení je na místních komunikacích a chodnících v městysi Veverská Bítýška v majetku městyse Veverská Bítýška.

Článek 2
Odstraňování závad ve schůdnosti chodníků, místních komunikací a průjezdních úseků silnic

  • a) Závady ve schůdnosti chodníků a místních komunikacích, pokud vznikly náledím nebo sněhem, se odstraňují odmetáním, odhrnutím, a posypem zdrsňujícími materiály, buď ručně nebo mechanicky tak, aby se nepoškodila místní komunikace nebo chodník.
  • b) S odklizením sněhu se započne nejpozději v době, kdy vrstva napadaného sněhu přesáhla 5 cm. V průběhu trvalého sněžení se v odstraňování sněhu průběžně pokračuje. Sníh se ponechává na okraji chodníku a místní komunikace.
  • c) Odstranění sněhu nebo náledí se provádí u chodníků v šíři nejméně 1m pokud není chodník užší.
   V prostoru autobusové zastávky se odstraňuje v celé jeho šířce a délce umožňující nástup a výstup z hromadných dopravních prostředků.
 1. Na průjezdních úsecích silnic se závady ve schůdnosti odstraňují bez zbytečných průtahů.
 2. Lhůty pro odstraňování závad ve schůdnosti chodníků, místních komunikací a průjezdních úseků silnic:
  • a) lhůta pro odstranění závad ve schůdnosti na chodnících v zastavěném území městyse, kdy chodník je přilehlý k nemovitosti, která není v majetku městyse Veverská Bítýška a hraničí se silnicí nebo místní komunikací, je stanovena do 40 dnů.
  • b) lhůta pro odstranění závad ve schůdnosti na ostatních chodnících, místních komunikacích a průjezdních úsecích silnic je stanovena do 48 hodin

Jde o závadu ve schůdnosti, která vznikla znečištěním, náledím nebo sněhem. V obou případech začíná lhůta běžet až po ukončení sněžení nebo namrzajícího deště nebo po znečištění.

Článek 3
Vymezení úseků místních komunikací a chodníků v majetku městyse Veverská Bítýška na nichž se nezajišťuje zimní údržba

Dle § 27 odst. 5 zák. č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů, vymezuje obec tímto nařízením městyse úseky místních komunikací a chodníků, na kterých se pro jejich malý význam nezajišťuje sjízdnost a schůdnost odstraňováním sněhu a náledí, a to v rozsahu dle přílohy č. 1 tohoto nařízení městyse, kde je toto vymezení provedeno.

Článek 4
Účinnost

Toto nařízení městyse Veverská Bítýška nabývá z důvodu naléhavého obecného zájmu účinnosti dne 1. 1. 2010.

Obecně závazná vyhláška č. 2/2008, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 1/2008 o místních poplatcích

Zastupitelstvo obce Veverská Bítýška se na svém zasedání dne 28. 3. 2008 usnesením č. 20 usneslo vydat na základě § 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku:

Čl. I

Obecně závazná vyhláška č. 1/2008 o místních poplatcích se mění a doplňuje takto:

 1. Čl. 2 včetně poznámky pod čarou zní: O řízení ve věcech poplatků platí zvláštní předpisy 1, pokud zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, nestanoví jinak.
 2. Čl. 5 se doplňuje o písmeno c) a d) tohoto znění:
  c) důchodce za prvního psa 200,- Kč
  d) důchodce za druhého a každého dalšího psa 300,- Kč
 3. Čl. 6 odst. 3 se zrušuje.
 4. Čl. 9 se zrušuje
 5. Čl. 19 odst. 2 se doplňuje o paušální sazbu:
  paušální částka do 30 m² činí 1 800,- Kč/měsíc
 6. Čl. 19 odst. 4 zní: umístění zařízení cirkusů, lunaparků a jiných obdobných atrakcí: 2,- Kč/m²/den
 7. V Čl. 22 v odst. 1 a 2 poslední věta zní: Poplatek lze platit v hotovosti na obecním úřadě
 8.  Čl. 26 odst. 3 zní: Poplatek lze mj. platit složenkou, v hotovosti nebo vložením na účet obce.
 9. V Čl. 29 se vypouští slova: a akce obdobného charakteru
 10. Čl. 33 zní :
  1. Poplatník je povinen nejpozději 5 dní před konáním akce ohlásit správci poplatku její pořádání a předložit vstupenky označené cenou, datem, hodinou konání akce a jménem fyzické nebo právnické osoby, která akci pořádá.
  2. Při plnění ohlašovací povinnosti je poplatník povinen sdělit správci poplatku příjmení, jméno a adresu trvalého pobytu, jde-li o fyzickou osobu, nebo název, sídlo a IČ, jde-li o právnickou osobu. Fyzická nebo právnická osoba, která je podnikatelským subjektem, uvede též čísla účtů u peněžních ústavů, na nichž jsou soustředěny peněžní prostředky z její podnikatelské činnosti.
  3. Do 5 dnů po skončení akce je poplatník povinen ohlásit správci poplatku celkovou výši vybraného vstupného sníženou o daň z přidané hodnoty, jestliže byla v ceně vstupného obsažena. Zároveň poplatník předloží správci poplatku neprodané vstupenky.
 11. Čl. 34 odst. 2 se doplňuje: a místních nestátních neziskových organizací.
 12. V Čl. 37 písm. a) slova: krátkodobý pobyt vypouští
 13. Čl. 44 se zrušuje

Čl. II
Účinnost

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti z důvodu naléhavého obecního zájmu dnem vyvěšení 31.03.2008.

Obecně závazná vyhláška Obce Veverská Bítýška o udržování čistoty a pořádku v obci
č. 4/2008

Zastupitelstvo obce Veverská Bítýška se na svém zasedání dne 25. 9. 2008 usneslo vydat na základě § 10 písm. a) a c) a na základě § 24 odst. 2 zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku:

Článek 1
Úvodní ustanovení

Tato obecně závazná vyhláška (dále je "vyhláška") upravuje místní záležitosti veřejného pořádku a ukládá povinnosti k zajištění čistoty veřejných prostranství, ochrany životního prostředí a k užívání zařízení obce sloužících potřebám veřejnosti a stanoví pravidla pro pohyb psů na území obce Veverská Bítýška.

Článek 2
Vymezení pojmů

 1. Veřejným prostranstvím jsou všechna náměstí, ulice, tržiště, chodníky, veřejná zeleň, parky a další prostory přístupné každému bez omezení, sloužící obecnému užívání, a to bez ohledu na vlastnictví k tomuto prostoru.1
 2. Znečišťováním veřejného prostranství se pro účely této vyhlášky rozumí jednání nebo opomenutí osoby, v jehož důsledku dojde ke znečistění veřejného prostranství pevnou nebo tekutou látkou, příp. jinou věcí způsobilou narušit účel užívaní veřejného prostranství nebo jeho vzhled.

1 - § 34 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ( obecní zřízení ), ve znění pozdějších předpisů

Článek 3
Čistota ulic a jiných veřejných prostranství

 1. Znečištění veřejného prostranství, veřejně přístupného objektu, veřejně prospěšného zařízení a zanedbání povinnosti úklidu veřejného prostranství, stejně jako narušení vzhledu obce, se stíhá podle zvláštních předpisů.2
 2. Každý je povinen se chovat tak, aby nezpůsobil znečištění ulic a jiných veřejných prostranství v obci, včetně veřejné zeleně.
 3.  Znečišťováním veřejného prostranství se podle této vyhlášky rozumí:
  • odhazování smetí, papírů, obalů, jízdenek, zbytků jídel, ovoce či jiných odpadků jinam, než do nádob k tomu určených
  • odhazování nedopalků cigaret a žvýkaček na chodníky, cesty, nástupiště hromadné dopravy
  • vypouštění splaškových vod nebo jiných znečisťujících tekutin a látek
  • neodstranění psích exkrementů
  • vypouštění splaškových vod nebo jiných znečisťujících tekutin a látek
  • vylepování plakátů, letáků a jiných oznámení na majetek obce mimo stanovené plakátovací plochy.
  • psaní a kreslení po plotech, budovách, chodnících, stromech, sloupech a čekárnách hromadné dopravy
 4. Plakáty a oznámení lze vylepovat na obecních pozemcích pouze na plakátovací stojany umístěné v katastru obce. Umísťování poutačů na obecním pozemku je možné pouze se souhlasem obecního úřadu.

2 - Zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších přestupků, zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů.

Článek 4
Ochrana veřejné zeleně

 1. Poškozování veřejné zeleně se stíhá podle zvláštních předpisů 3.
 2. Každý je povinen se chovat tak, aby nepoškozoval veřejnou zeleň.
 3. Poškozením veřejné zeleně podle této vyhlášky je:
  • vytrhávání květinové výsadby, olamování stromů a keřů
  • ponechání psů a jiných zvířat, aby ničila zeleň a zejména květinovou výsadbu
  • vjíždění vozidly na plochy zeleně
 4. Výsadbu, kácení a ošetřování dřevin na pozemcích patřících obci Veverská Bítýška provádí výhradně obecní úřad, případně fyzické a právnické osoby jim pověřené.

3 - Zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, zák. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů

Článek 5
Užívání zařízení obce sloužícího potřebám veřejnosti a jeho ochrana

 1. Úmyslné zničení, poškození, znečištění nebo neoprávněné odstranění, zaměnění, pozměnění, zakrytí nebo přemístění turistické značky nebo jiného orientačního značení je přestupkem podle zvláštního zákona, stejně jako neoprávněné zabrání nebo poškození veřejně přístupného objektu nebo veřejně prospěšného zařízení. 4
 2. Zařízení obce sloužící potřebám veřejnosti lze užívat jen k účelu, k němuž je určeno. Není dovoleno:
  • přemísťovat a odstraňovat lavičky, dětské houpačky a prolézačky, propagační skříňky, plakátovací tabule, popelnice a odpadové nádoby, informační tabule, dopravní značky
  • poškozovat autobusová nástupiště a čekárny
  • poškozovat pomníky a pamětní desky

4 - Zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů.

Článek 6
Regulace pohybu psů

Na veřejných prostranstvích v zastavěném území obce jsou majitelé psů povinni vodit psa na vodítku nebo s nasazeným náhubkem.

Článek 7
Zvláštní užívání veřejného prostranství

 1. Kdo neoprávněně zabere nebo poškodí veřejné prostranství dopouští se přestupku podle zvláštního zákona. 5
 2. Skládání a nakládání materiálu a zboží na veřejném prostranství je třeba provádět tak, aby nebylo příčinou závady ve schůdnosti chodníků.
 3. Část ulice Boční od budovy obecního úřadu k budově č. 555 (bývalá drobná provozovna) je v obci označena jako tržiště. Je to místo určené pro trhovce, kteří navštíví obec.
 4. Parkoviště před pohostinstvím U Kocourka a prostor před restaurací Na Ostrůvku je vymezeno jako místo, kde se v obci budou umisťovat lunaparky a zábavné podniky (cirkusy aj.).
 5. Zvláštní užívání veřejného prostranství podléhá poplatku podle vyhlášky o místních poplatcích

5 - Zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů.

Článek 8
Odpovědnost za udržování čistoty a úklid veřejných prostranství

 1. Každý, kdo znečistil veřejné prostranství, je povinen na své náklady znečištění odstranit.
 2. Znečištění způsobené zvířaty je povinna odstranit osoba doprovázející zvíře, jde-li o únik zvířete ze zájmového chovu, má tuto povinnost chovatel zvířete.6

6 - § 11 odst. 2 zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů

Článek 9
Opatření k ochraně životního prostředí

 1. V otevřených ohništích, zahradních krbech nebo v otevřených grilovacích zařízeních lze spalovat jen dřevo, dřevěné uhlí, suché rostlinné materiály a plynná paliva určená výrobcem, přičemž uvedená paliva nebo materiály nesmějí být kontaminovány chemickými látkami.7
 2. V zájmu ochrany občanů před obtěžujícím hlukem a v zájmu zachování klidu a pohody svátečního dne se o nedělích zakazuje užívat hlučné stroje a zařízení, jako jsou např. motorové sekačky na trávu a pily.

7 - Zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší), ve znění pozdějších předpisů.

Článek 10
Sankce

Porušení povinností stanovených touto vyhláškou se postihuje podle zvláštních předpisů.8

8 - Zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů

Článek 11
Zrušovací ustanovení

Touto vyhláškou se zrušuje obecně závazná vyhláška č. 7/2004 o udržování čistoty a pořádku v obci Veverská Bítýška ze dne 20. 12. 2004.

Článek 12
Účinnost

Vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.Řád veřejného pohřebiště obce
č. 2/2004

Zastupitelstvo obce Veverská Bítýška schválilo na svém zasedání dne 17.3.2004 na základě zákona č. 128/2000 Sb. obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ust. § 16 a násl. z. č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, tento řád, kterým se stanoví Řád veřejného pohřebiště obce Veverská Bítýška.

Čl. 1
Provozování veřejného pohřebiště

Úcta k památce zemřelých, účast s jejich pozůstalými a společenské poslání pohřebišť určených k pohřbívání lidských pozůstatku a k ukládání zpopelněných lidských ostatků způsobem odpovídajícím předpisům přikazuje, aby pohřebiště bylo provozováno v souladu s platnými právními předpisy a udržováno v dobrém stavu. K zajištění uvedených principů slouží tento "Řád veřejného pohřebiště obce Veverská Bítýška".

Řád veřejného pohřebiště obce Veverská Bítýška (dále jen "Řád") upravuje provoz pohřebiště obce Veverská Bítýška (dále jen "pohřebiště").

Vlastníkem a provozovatelem pohřebiště podle ust. § 16 odst. 1 zákona je Obec Veverská Bítýška.

Provozování veřejného pohřebiště je službou ve veřejném zájmu, zajišťovanou obcí v samostatné působnosti.

Provozování pohřebiště zahrnuje:

 1. pohřbívání
 2. provádění exhumací
 3. ukládání zpopelněných lidských ostatků
 4. správu a údržbu veřejného pohřebiště, včetně komunikací a okolní zeleně
 5. pronájem hrobových míst
 6. vedení související evidence

Čl. 2
Ukládání lidských pozůstatků a zpopelněných lidských ostatků, druhy rakví pro ukládání do hrobů a hrobek

Pohřebiště je cestami rozděleno do řad, v nichž se nacházejí jednotlivá hrobová místa. Hrobové místo je místo na pohřebišti, určené pro zřízení hrobu nebo hrobky. Hrobová místa se připravují a pronajímají tak, aby vznikly pokud možno ucelené řady hrobových míst stejného charakteru. Provozovatel vede plán pohřebiště a evidenci volných hrobových míst. Do těchto listin jsou občané oprávněni nahlížet.

Na veřejném pohřebišti ve Veverské Bítýšce lze ukládat:

 1. pozůstatky zesnulých v rakvi do hrobů, příp. hrobek
 2. zpopelněné lidské ostatky v urně do hrobů nebo hrobek

Pro pohřbívání do hrobů musí být použity takové rakve, které ve stanovené tlecí době zetlí spolu s lidskými ostatky, tzn. nesmí obsahovat díly z PVC a jiných nerozložitelných materiálů, kovové díly jen omezeně, výplň rakví může být pouze z materiálů jako dřevěné piliny, papír a látky. Při výrobě rakví a jejich nátěrů nesmí být zjevně použity toxické látky.

Pro pohřbívání do hrobek je nutno použít rakve s maximálními rozměry 2,15 x 0,85, a to:

 1. celodubové nebo z jiných tvrdých dřev, do kterých bude umístěna poloviční zinková vložka nebo
 2. kovové s nepropustným dnem

Všechny rakve určené k pohřbení musí být označeny štítkem obsahujícím minimálně jméno zemřelého, datum narození a úmrtí a den pohřbu. Před spuštěním do hrobu musí být víko rakve pevně a trvale spojené šroubem ve spodní části rakve.

Na veřejném pohřebišti obce Veverská Bítýška není vsypová a rozptylová louka. Ukládání zpopelněných lidských ostatků na tomto pohřebišti je možné pouze uložením v urně, a to buď do země, do hrobů nebo hrobek, popř. do zvláštní ochranné schránky bezpečně připevněné k náhrobku.

Ukládání lidských pozůstatků i zpopelněných ostatků na pohřebišti může být provedeno pouze se souhlasem provozovatele pohřebiště a se souhlasem nájemce příslušného hrobového místa. Provozovatel udělí souhlas s uložením, pokud to není v rozporu s obecně závaznými právními předpisy a s tímto Řádem.

Čl. 3
Tlecí doba

Tlecí doba pro ukládání lidských pozůstatků do hrobů činí 10 let.

Čl. 4
Zřizování hrobového zařízení a podmínky provádění prací na pohřebišti

Ke zřizování hrobů, hrobek, náhrobků a jiného hrobového zařízení na pohřebišti není třeba stavebního povolení. Veškeré stavby a úpravy většího rozsahu mohou být na pohřebišti prováděny pouze se souhlasem provozovatele.

Podmínky pro zřízení hrobového zařízení hrobu:

 1. základy musí být provedeny do nezamrzající hloubky
 2. základy památníků a náhrobků musí být zhotoveny z dostatečně únosného materiálu, odolného proti působení povětrnostních vlivů, např. z prostého betonu či železobetonu, kamenného, příp. cihelného zdiva apod.
 3. velikost pohřbívací plochy a uličky mezi jednotlivými hroby musí odpovídat plánu pohřebiště, vedeného provozovatelem pohřebiště. Pokud provedená stavba nebude v souladu s plánem pohřebiště, bude na náklady nájemce hrobového místa odstraněna
 4. přední i zadní hrany rámů hrobu musí být v jedné přímce s předními a zadními hranami rámů sousedních hrobů
 5. náhrobek a rámy hrobu, jakož i jednotlivé díly téhož náhrobku musí být mezi sebou kotveny
 6. při stavbě na svahovitém terénu musí být hrobové zařízení stejnoměrně odstupňováno
Podmínky pro zřízení hrobového zařízení hrobky:
 1. hloubka výkopu musí odpovídat počtu uvažovaných uložených rakví, maximálně však 260 cm
 2. stěny musí být vybudovány z porézních materiálů (např. cihly), pokud bude použit litý beton, musí být vyvedena z hrobky difuzní zátka
 3. stěny hrobky musí mít šíři nejméně 30 cm a musí být izolovány přizdívkou, včetně impregnačních nátěru
 4. dno hrobky může být bez betonového pokryvu (pouze kopaná zemina). V případě, že bude dno vybetonováno, musí být zřízen trativod o rozměrech nejméně 40 x 40 a hloubce 50 cm, vyplněný drenáží
 5. zdivo musí být umístěno na betonovém základě min. 50 cm vysokém v šíři podle předpokládané vyzdívky
 6. do stěn hrobky musí být zabudovány vstupní otvory s madly
 7. kovové prvky v hrobě (traverzy pro uložení rakví a stropní nosiče) musí být opatřeny antikorozními nátěry a jejich stav musí být kontrolován nejméně jednou za 10 let
 8. zastropení hrobky je nutné provést tak, aby mohly být rakve lehce umístěny na jednotlivá stanoviště s tím, že vstupní otvor a vlastní světlost hrobky musí být nejméně 220 cm (podle velikostí rakví)
 9. na zastropení je nutno použít 20 cm zeminy sloužící jako pachová zátka, nebo umístit krycí desku neprodyšně uzavírající hrobku, se spárami vytmelenými trvalými tmely
 10. nosnost stropu musí být nejméně 100 kg na m2
 11. vlastní hrobové zařízení s výjimkou rámů musí být postaveno mimo hlavní konstrukci hrobky, na samostatném základě

Provozovatel pohřebiště může ve svém souhlasu se zřízením hrobky stanovit:

 1. dobu výstavby hrobky
 2. zabezpečení místa z hlediska pádu osob a bezpečnosti návštěvníků pohřebiště
 3. požadavky na ochranu zeleně v okolí staveniště
 4. podmínky používání komunikací pohřebiště
 5. způsob skladování materiálů, odpadů a jejich likvidace
 6. povinnost dozoru při výstavbě
 7. průběžné a závěrečné kontroly prací.

Zřízenou hrobku přejímá po technické stránce provozovatel pohřebiště, který může pro trvalé užívání určit způsoby a cyklus revizí hrobky. Dokumentaci spojenou se zřízením hrobky je provozovatel pohřebiště povinen archivovat.

Texty nápisů na náhrobcích musí odpovídat důstojnosti a pietě pohřebiště.

Nájemce hrobového místa je povinen na vlastní náklady zajistit, aby bezodkladně po ukončení prací byl odklizen z pohřebiště zbylý materiál a okolí místa, na kterém byly práce prováděny, bylo uvedeno do původního stavu.

Při provádění veškerých prací na pohřebišti je třeba respektovat důstojnost místa, na nezbytnou míru omezit hlučné práce, udržovat pořádek, zajistit ochranu okolní zeleně a jejího kořenového systému, zdržet se omezování průchodnosti komunikací a přístupu k jednotlivým hrobovým místům a zdržet se omezování práv nájemců ostatních hrobových míst a zásahů do jejich hrobových míst.

Po ukončení prací je nutno uvést okolí míst, kde byly práce prováděny, do původního stavu.

Čl. 5
Provozní doba pohřebiště

Pohřebiště je přístupno veřejnosti nepřetržitě.

Provozovatel je oprávněn ze závažných důvodů omezit nebo zakázat vstup veřejnosti na pohřebiště po dobu nezbytně nutnou.

Č. 6
Rozsah služeb poskytovaných na pohřebišti

Na pohřebišti jsou poskytovány tyto služby:

 1. možnost odběru vody ze zdroje umístěného na pohřebišti za účelem zalévání rostlinné výsadby na pohřebišti, čištění náhrobků a jiného hrobového zařízení, apod.
 2. zajištění odvozu a likvidace odpadu z pohřebiště

Čl. 7
Povinnosti provozovatele

Provozovatel provádí nebo zajišťuje veškeré činnosti vztahující se k provozování pohřebiště podle §18 a násl. zákona, při tom je povinen zejména:

 • provozovat pohřebiště v souladu s tímto řádem, platným zákonem o pohřebnictví a ostatními právními předpisy
 • zdržet se ve styku s pozůstalými chování nešetrného k jejich citům
 • umožnit při smutečních obřadech účast registrovaných církví, náboženských společností a jiných osob v souladu s projevenou vůlí osob, které sjednaly pohřbení
 • vést evidenci související s provozováním veřejného pohřebiště
 • umožnit nájemci hrobového místa užívání jeho hrobového místa a zařízení pohřebiště
 • zajistit nájemci hrobového místa možnost přístupu k jeho hrobovému místu
 • zdržet se jakýchkoliv zásahů do hrobového místa a hrobového zařízení, s výjimkou případů, kdy je nezbytné bezodkladně zajistit bezpečný provoz pohřebiště
 • pečovat o vnější vzhled a čistotu pohřebiště, úpravu cest na pohřebišti, údržbu oplocení, zdí a ostatních účelových zařízení a technické vybavenosti pohřebiště
 • zajišťovat poskytování služeb uvedených v čl. 6

Pracovníci provozovatele jsou povinni při výkonu činností souvisejících se zajištěním provozu pohřebiště počínat si způsobem odpovídajícím pietě místa.

Čl. 8
Povinnost návštěvníků pohřebiště

Návštěvníci pohřebiště jsou povinni zdržet se takového jednání, které by se dotýkalo důstojnosti zemřelých nebo mravního cítění pozůstalých a veřejnosti, zejména je zakázáno používání alkoholických nápojů, omamných a psychotropních látek, odhazování odpadků mimo nádob k tomu určených, pouštění reprodukované hudby a jiné hlučné chování, používání prostor pohřebiště a jeho vybavení k jiným účelům, než ke kterým jsou určeny.

Tyto povinnosti se vztahují rovněž na pracovníky provozovatele a na jiné osoby, provádějící na pohřebišti práce.

Děti do 8 let mají na pohřebiště přístup pouze v doprovodu dospělé osoby.

Na pohřebiště je zakázáno vodit psy a jiná zvířata.

Vjezd jakýchkoliv dopravních prostředků, s výjimkou vozíků invalidních občanů, na pohřebiště je možný pouze s písemným povolením provozovatele pohřebiště, a to pouze v době v tomto povolení uvedené.

Světla na pohřebišti je nutno rozsvěcovat tak, aby nevzniklo nebezpečí požáru.

Odběr vody na pohřebišti pro účely, které nesouvisí s provozem pohřebiště, je zakázán.

Je zakázáno ukládat odpad nebo umísťovat jiné předměty na pohřebišti mimo místa k tomu určená.

Je zakázáno odstraňovat nebo poškozovat zeleň, která tvoří vybavenost, nebo do ní jinak nevhodně zasahovat.

Čl. 9
Povinnosti nájemců hrobových míst

Nájemce hrobového místa je povinen vlastním nákladem zajišťovat údržbu pronajatého hrobového místa, jeho hrobového zařízení a bezprostředního okolí tak, aby byl zachován jejich důstojný vzhled a aby jejich stav nebránil užívání hrobových míst ostatních nájemců a dalších osob, zejména:

 • udržovat v čistotě náhrobek
 • včas odstraňovat znehodnocené květinové a jiné dary a dekorace, odpad z vyhořelých svíček a další předměty, které narušují estetický vzhled hrobového místa nebo pohřebiště
 • zajistit, aby plocha hrobového místa nezarůstala nevhodným porostem narušujícím estetický vzhled pohřebiště
 • neprodleně zajistit opravy hrobového zařízení, pokud je narušena jeho stabilita nebo jinak ohrožuje zdraví, životy nebo majetek jiných osob.

Nájemce hrobového místa je povinen zdržet se jakýchkoli zásahů do jiných hrobových míst a jejich hrobového zařízení a šetrně užívat vybavení pohřebiště a výsadbu na pohřebišti.

Při zřizování hrobového zařízení je nájemce hrobového místa povinen respektovat rozměry pronajatého hrobového místa a podmínky stanovené ve čl. 4 tohoto Řádu. Jakoukoli stavební činnost nad rámec běžné údržby hrobového místa je nájemce povinen před zahájením oznámit provozovateli.

Uložení lidských pozůstatků a lidských ostatků na pohřebišti nebo jakékoliv další nakládání s nimi je nájemce povinen provádět v souladu s ustanovením čl. 2 tohoto řádu a příslušnými ustanoveními obecně závazných právních předpisů.

Nejpozději do 3 měsíců od pohřbení do hrobu je nájemce hrobového místa povinen zajistit úpravu pohřbívací plochy hrobového místa.

Nájemce hrobového místa je povinen oznamovat, případně doložit, provozovateli pohřebiště bez zbytečného odkladu informace a údaje o pohřbené osobě nebo o uložení urny (rodné číslo zemřelého, datum úmrtí a datum pohřbu nebo kremace) potřebné pro vedení předepsané evidence a jejich změny.

Nejpozději ke dni skončení nájmu hrobového místa, pokud nebude nájem hrobového místa prodloužen na další období, je nájemce hrobového místa povinen odstranit z pohřebiště hrobové zařízení včetně uren.

Čl. 10
Ostatní ustanovení

Provozovatel neodpovídá za škody způsobené na hrobovém zařízení třetí osobou nebo vyšší mocí.

Porušení povinností a pravidel stanovených tímto Řádem bude postihováno podle příslušných ustanovení obecně závazných právních předpisů.

V případě, že porušení povinností stanovených tímto Řádem, má nežádoucí následky dlouhodobějšího charakteru, vyzve provozovatel odpovědnou osobu k odstranění závadného stavu ve stanovené lhůtě. Pokud k odstranění závadného stavu ve stanovené lhůtě nedojde nebo pokud hrozí nebezpečí z prodlení, je provozovatel oprávněn odstranit závadný stav na náklad této osoby. Tím není dotčeno právo provozovatele na náhradu škody a na zaplacení smluvních pokut.

Pokyny k podání žádosti o povolení kácení dřevinrostoucích mimo les

Od 1.9.2000 je změna ve výkonu státní správy na úseku ochrany dřevin rostoucích mimo les. Povolení kácení stromů přebírají obce. Povolení ke kácení se předkládá na tiskopise, který je možno vyzvednout na OÚ (připravujeme jeho umístění na Internet). O povolení bude rozhodovat komise veřejného pořádku.

O povolení ke kácení může požádat pouze vlastník pozemku, na kterém dřevina roste, nebo jeho nájemce s doloženým souhlasem vlastníka. Má-li tento pozemek více spoluvlastníků, musí být k žádosti připojen jejich jednoznačný souhlas se záměrem dřevinu pokácet.

Bez povolení může pokácet dřevinu pouze fyzická osoba, která je vlastníkem a současně i uživatelem pozemku, na němž dřevina roste a to pouze v případě, že se jedná o strom do velikosti obvodu kmene 80 cm, měřeno ve výšce 130 cm nad zemí nebo o keřové porosty o souvislé ploše do 40 m2. V tomto případě se o povolení nežádá, ani se neoznamuje. Toto zvýhodnění se netýká právnických osob. Uvedený režim však lze uplatnit pouze v případě, že se na pozemek, na němž dřevina roste, nebo přímo na ni, nevztahuje jiný ochranný režim.

Pokud jde o zásah za účelem obnovy porostů, není povolení ke kácení třeba. V těchto případech musí být kácení písemně oznámeno nejméně 15 dnů před zásahem příslušné obci. Toto písemné oznámení musí mít stejné náležitosti jako povolení ke kácení. Uvedený oznamovací režim platí sejně pro fyzické i právnické osoby.

Při vyplňování formuláře žádosti o povolení ke kácení je v případě složitější lokalizace místa růstu dřevin nezbytné použít pro jejich zakreslení kopie pozemkové mapy.

Formulář žádosti o povolení kácení si můžete stáhnout zde

Vyhláška o místním poplatku za provozovaný hrací přístroj
č.2/2003

Článek č. 1

Obecní zastupitelstvo ve Veverské Bítýšce schválilo dne 22. 12. 2003 podle ustanovení § 45 zákona ČNR č. 565/90 Sb., o mísních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s ustanovením § 14 odst. 1 a 2 a § 36 zákona ČNR č. 367/90 Sb, o obcích ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj (dále jen VHP).

Článek č. 2

Poplatek se vybírá za provozovaný VHP

 1. jedná se o přístroj, na který bylo vydáno povolení
 2. musí být umístěn na konkrétním místě, na které je vydáno povolení
 3. musí být uveden do prvního provozu (tj. kdy byl vystaven protokol o zahájení a ukončení provozu).

Článek č. 3

Poplatník je provozovatelem VHP s odvoláním na zákon č. 202/90 Sb. Povolení k provozu VHP je nepřenosné a daňová povinnost je také nepřenosná.

Článek č. 4
Ohlašovací povinnost

 1. poplatník je povinen písemně ve lhůtě do 5 dnů ohlásit správci poplatku provozování VHP
 2. při ohlášení je poplatník povinen sdělit správci poplatku název firmy, osobu, sídlo, IČ, číslo účtu
 3. poplatník je povinen oznámit ve lhůtě do 5 dnů správci poplatku ukončení provozování VHP, tj. zánik své poplatkové povinnosti.

Článek č. 5
Sazba poplatku

Poplatek za každý VHP činí 5 000 Kč na tři měsíce. V případě, že VHP bude provozován po dobu kratší, bude poplatek vyměřen v poměrné částce.

Článek č. 6
Vnik a zánik poplatkové povinnosti

 1. poplatek se platí ode dne, kdy poplatková povinnost vznikla
 2. poplatková povinnost zaniká dnem ukončení provozu VHP

Článek č. 7
Splatnost poplatku

Poplatek je splatný při povolení provozu VHP na dobu tří měsíců, na dobu šesti měsíců či kalendářního roku vždy do pátého dne měsíce po zahájení provozu jednorázově.

Provozovatel může písemně požádat o posečkání či povolení splátek poplatku dle ust. § 60 ZSDP nebo o zálohování dle ust. § 67 ZSDP.

Úlevy od placení poplatku se neposkytují.

Článek č. 8
Sankce

Nebudou-li poplatky zaplaceny (odvedeny) včas nebo ve správné výši, vyměří obec poplatek platebním výměrem. Včas nezaplacené (neodvedené) poplatky nebo jejich nezaplacenou (neodvedenou) část může obec zvýšit až na trojnásobek.

Článek 9

Zrušuje se vyhláška č. 3/98 o místním poplatku za provozovaný hrací přístroj. Tato vyhláška nabývá účinnosti dne 25. 1. 2004.

Vyhláška o místních poplatcích
č. 1/2008

Zastupitelstvo obce Veverská Bítýška se na svém zasedání dne 12. 12. 2007 usneslo vydat na základě § 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb. o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s § 10, písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen "vyhláška").

ODDÍL I
ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

Článek 1
Předmět úpravy

 1. Tato obecně závazná vyhláška stanoví místní poplatky (dále jen "poplatky"), které vybírá obec Veverská Bítýška a dále upravuje podrobnosti vybírání poplatků, zejména konkrétní sazby poplatků, ohlašovací povinnost ke vzniku a zániku poplatkové povinnosti, splatnosti, úlevy a osvobození od poplatků.
 2. Obec Veverská Bítýška vybírá tyto poplatky:
  1. poplatek ze psů
  2. poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt
  3. poplatek za užívání veřejného prostranství
  4. poplatek ze vstupného
  5. poplatek z ubytovací kapacity
  6. poplatek za povolení k vjezdu motorovým vozidlem do vybraných míst a částí obce

Článek 2
Správa poplatku

Správu poplatků uvedených v čl. 1 odst. 2 této vyhlášky a řízení o poplatcích vykonává podle § 15 zákona č. 229/2003 Sb. a dle zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů, Úřad obce Veverská Bítýška (dále jen "správce poplatku"), není-li v zákoně o místních poplatcích uvedeno jinak.

ODDÍL II
POPLATEK ZE PSŮ

Článek 3
Předmět poplatku

Poplatek se platí ze psů starších 3 měsíců

Článek 4
Poplatník

 1. Poplatek ze psů platí držitel psa. Držitelem je fyzická nebo právnická osoba, která má trvalý pobyt nebo sídlo na území České republiky.
 2. Držitel platí poplatek ze psů obci Veverská Bítýška, má-li na jejím území trvalý pobyt nebo sídlo (dále jen "poplatník").

Článek 5
Sazba poplatku

Sazba poplatku činí ročně:

 1. za prvního psa 300,- Kč
 2. za druhého a každého dalšího psa téhož držitele 300,- Kč

Článek 6
Splatnost poplatku

 1. Platebním obdobím je kalendářní rok od 1. 1. do 31. 12., poplatek je nutno zaplatit vždy do 30. 6. příslušného kalendářního roku.
 2. Vznikne-li poplatková povinnost v průběhu kalendářního roku po termínu splatnosti, tj. po 30. 6. příslušného kalendářního roku, je poplatek splatný do 30 dnů ode dne vzniku poplatkové povinnosti.
 3. Zanikne-li poplatková povinnost během kalendářního roku, zaniká povinnost placení poplatku uplynutím měsíce, ve kterém tuto skutečnost oznámil poplatník správci poplatku.

Článek 7
Ohlašovací povinnost

 1. Poplatník je povinen správci poplatku ohlásit vznik poplatkové povinnosti do 30 dnů.
 2. Při plnění poplatkové povinnosti je poplatník povinen sdělit správci poplatku příjmení, jméno a adresu trvalého pobytu, jde-li o fyzickou osobu, nebo název, sídlo a IČ, jde-li o právnickou osobu.
 3. Poplatník je rovněž povinen ohlásit správci poplatku do 30 dnů jakékoliv změny v ohlášených skutečnostech. Poplatková povinnost zaniká dnem, ve kterém přestává být poplatník držitelem psa.

Článek 8
Osvobození od poplatku

 1. Od poplatku ze psů je osvobozen držitel psa, kterým je osoba nevidomá, bezmocná, (dle § 2 vyhl. č. 284/1995 Sb., kterou se provádí zákon o důchodovém pojištění) a osoba s těžkým zdravotním postižením, které byl přiznán třetí stupeň mimořádných výhod podle zvláštního právního předpisu (dle § 86 zák. č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů), osoba provádějící výcvik psů určených k doprovodu těchto osob, osoba provozující útulek zřízený obcí pro ztracené a opuštěné psy.
 2. Dále jsou od poplatku osvobozeni držitelé psů, kteří jsou používáni ke speciálně cvičeným záchranářským účelům.
 3. Nárok na osvobození od poplatku je povinen poplatník prokázat správci poplatku do konce měsíce února každého kalendářního roku.
 4. Osvobození od poplatku zaniká, zanikne-li důvod osvobození.

Článek 9
Evidence místních poplatků ze psů

 1. Místní poplatek ze psů je evidován formou známky pro psa s vyznačením názvu obce a pořadového čísla.

ODDÍL III
POPLATEK ZA LÁZEŇSKÝ NEBO REKREAČNÍ POBYT

Článek 10
Předmět poplatku

Předmětem poplatku je přechodný pobyt za úplatu v lázeňských místech a v místech soustředěného turistického ruchu za účelem léčení nebo rekreace.

Článek 11
Poplatník a plátce poplatku

 1. Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt platí fyzické osoby, které přechodně a za úplatu pobývají na území obce Veverská Bítýška za účelem rekreace, pokud tyto osoby neprokáží jiný důvod svého pobytu.
 2. Poplatek vybírá pro správce poplatku ubytovatel, kterým je fyzická nebo právnická osoba, která poskytuje přechodné ubytování a jejíž ubytovací zařízení se nachází na území obce Veverská Bítýška. Tato osoba je plátcem poplatku a za poplatek ručí.
 3. Ubytovatel je povinen vést v písemné podobě evidenční knihu, do které zapisuje u každé osoby, které poskytl ubytování:
  1. dobu ubytování
  2. účel pobytu
  3. jméno, příjmení
  4. adresu místa trvalého pobytu, nebo místa trvalého bydliště v zahraničí
  5. číslo občanského průkazu nebo cestovního dokladu
 4. Zápisy do evidenční knihy musí být vedeny přehledně a srozumitelně a musí být uspořádány postupně z časového hlediska.
 5. Evidenční knihu ubytovatel uchovává po dobu 6 let od provedení posledního zápisu.
 6. Zpracování osobních údajů v evidenční knize se řídí zvláštním předpisem.

Článek 12
Sazba poplatku

Sazba poplatku činí 5,- Kč za osobu a každý i započatý den pobytu, není-li tento dnem příchodu.

Článek 13
Splatnost poplatku

 1. Poplatník je povinen zaplatit poplatek předem, nejpozději v den zahájení pobytu.
 2. Plátce je povinen poplatek odvést správci poplatku vždy do 10 dnů po uplynutí kalendářního čtvrtletí

Článek 14
Ohlašovací povinnost

 1. Ubytovatel je povinen správci poplatku oznámit písemně nebo ústně do protokolu, že provozuje činnost spočívající v poskytování přechodného ubytování osob za úplatu a to do 15 dnů od zahájení této činnosti.
 2. Stejným způsobem a ve stejné lhůtě je ubytovatel povinen správci poplatku oznámit ukončení této činnosti.
 3. Při plnění ohlašovací povinnosti je ubytovatel povinen sdělit správci poplatku své příjmení, jméno nebo název, bydliště, místo podnikání, sídlo, IČ. Jde-li o fyzickou nebo právnickou osobu, která je podnikatelským subjektem, uvede též čísla účtu u bank, na nichž jsou soustředěny peněžní prostředky z její podnikatelské činnosti.

Článek 15
Osvobození od poplatku

Poplatku nepodléhají:

 1. osoby mladší 18 let a starší 70 let, osoby na které náleží přídavky na děti(výchovné),
 2. osoby nevidomé, bezmocné a osoby s těžkým zdravotním postižením, kterým byl přiznán III. stupeň mimořádných výhod podle zvláštního právního předpisu a jejich průvodci.

ODDÍL IV
POPLATEK ZA UŽÍVÁNÍ VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ

Článek 16
Předmět poplatku

 1. Poplatek za užívání veřejného prostranství se vybírá za zvláštní užívání veřejného prostranství, kterým se pro účely této vyhlášky rozumí:
  1. provádění výkopových prací
  2. umístění dočasných staveb a zařízení sloužících pro poskytování prodeje a služeb
  3. umístění stavebních zařízení a skládek
  4. umístění reklamních zařízení
  5. umístění zařízení cirkusů, lunaparků a jiných obdobných atrakcí
  6. vyhrazení trvalého parkovacího místa
  7. užívání prostranství pro reklamní akce
  8. pro potřeby tvorby filmových a televizních děl
 2. Veřejným prostranstvím jsou všechna náměstí, ulice, tržiště, chodníky, veřejná zeleň, parky a další prostory přístupné každému bez omezení, tedy sloužící obecnému užívání a to bez ohledu na vlastnictví k tomuto prostoru. Místa, která podléhají poplatku za užívání veřejného prostranství jsou uvedena v příloze č. 1 vyhlášky.

Článek 17
Poplatník, správce poplatku

 1. Poplatek za užívání veřejného prostranství platí fyzické iprávnické osoby, které užívají veřejné prostranství způsobem uvedeným v článku 16 odst. 1.
 2. Užívá-li tutéž část veřejného prostranství několik uživatelů společně, je každý z nich poplatníkem. Všichni odpovídají společně a nerozdílně za zaplacení celého poplatku a správce poplatku může uložit zaplacení poplatku kterémukoliv z nich.
 3. Řízení o poplatcích vykonává Úřad obce Veverská Bítýška (správce poplatku).

Článek 18
Vznik a zánik poplatkové povinnosti

Poplatková povinnost vzniká dnem, ve kterém došlo k započetí zvláštního užívání veřejného prostranství a zaniká dnem, ve kterém došlo k ukončení zvláštního užívání veřejného prostranství.

Článek 19
Sazby poplatku

Sazba poplatku je stanovena v korunách za každý i započatý m² užívaného veřejného prostranství a za každý i započatý den a činí:

 1. provádění výkopových prací 2,- Kč/m²/den
 2. umístění zařízení sloužící pro poskytování prodeje a služeb, předzahrádky u restaurací 2,- Kč/m²/den,
  stánkový prodej i prodej z auta, 25,-Kč/m²/den
 3. umístění stavebních zařízení, skládek stavebního materiálu 2,- Kč/m²/den
  umístění reklamního zařízení:
  • do 1 m² 2 000,- Kč/rok
  • do 2 m² 3 000,- Kč/rok
  • ostatní 4 000,- Kč/rok
 4. umístění zařízení cirkusů, lunaparků a jiných obdobných atrakcí paušální poplatek 250,- Kč/den
 5. vyhrazení trvalého parkovacího místa
  • osobní dopravní prostředek 500,-Kč/rok
  • nákladní dopravní prostředek a jiné mechanismy 1 000,- Kč/rok
 6. užívání prostranství pro kulturní, reklamní a sportovní akce 2,- Kč/m²/den
 7. užívání veřejného prostranství pro potřeby tvorby filmových a televizních děl 10,- Kč/m²/den

Článek 20
Osvobození od poplatku a úlevy

 1. z akcí pořádaných na veřejném prostranství, jejichž výtěžek je určen na charitativní a veřejně prospěšné účely, se poplatek neplatí. Skutečnosti rozhodné pro osvobození od poplatku je pořadatel akce povinen správci poplatku prokázat do 3 dnů po skončení akce.
 2. poplatku za užívání veřejného prostranství spočívající ve vyhrazení trvalého parkovacího místa nepodléhají osoby zdravotně postižené.
 3. poplatek za užívání veřejného prostranství se neplatí při umístění ohraničené skládky uhlí, dřeva, stavebního materiálu (přičemž stavební suť nebo komunální odpad, se za stavební materiál nepovažují) a doba uložení nepřesáhne dobu pěti dnů. Poplatník je povinen zaplatit poplatek počínaje šestým dnem.
 4. poplatek za užívání veřejného prostranství neplatí fyzické a právnické osoby (dále jen "stavebník"), které jako stavebníci užívají veřejné prostranství k umístění skládky stavebního materiálu nebo umístění stavebních zařízení souvisejících s rekonstrukcí inženýrských sítí, nebo stavbou po dobu platnosti a v rozsahu stanoveném ve stavebním povolení, nebo na základě ohlášení stavby. Nejdéle však jeden rok. Při pořádání akcí bez vstupného, především kulturního a sportovního charakteru, nebo jejichž výtěžek je určen na charitativní a veřejně prospěšné účely.
 5. při pořádání akcí, jejichž pořadatelem je obec Veverská Bítýška.

Článek 21
Ohlašovací povinnost

 1. poplatník je povinen oznámit správci poplatku zvláštní užívání veřejného prostranství nejpozději v den vzniku poplatkové povinnosti.
 2. v ohlášení uvede poplatník dobu, rozsah, způsob užívání a označení místa, které bude užíváno. Fyzická osoba uvede jméno, příjmení, bydliště a rodné číslo. Fyzická osoba s oprávněním k podnikání a právnická osoba uvede obchodní jméno, sídlo, IČ, a číslo účtu u peněžního ústavu, na kterém má soustředěny svoje peněžní prostředky. Právnická osoba uvede rovněž statutárního zástupce, případě osoby, které jsou za ni oprávněni jednat před správcem poplatku.
 3. v případě, že poplatková povinnost přesáhne dobu, uvedenou v ohlášení, je poplatník povinen podat nové ohlášení, a to nejpozději v den, který byl původním ohlášením uveden jako poslední den poplatkové povinnosti.
 4. ohlášení zániku poplatkové povinnosti je poplatník povinen předložit správci poplatku nejpozději v den, kdy poplatková povinnost zaniká.

Článek 22
Splatnost poplatku

Poplatek je splatný:

 1. při užívání veřejného prostranství po dobu jednoho dne, je poplatek splatný předem nejpozději v den, kdy má k užívání veřejného prostranství dojít. Poplatek se platí v hotovosti na úřadě obce Veverská Bítýška.
 2. při užívání veřejného prostranství po dobu delší než jeden den, a nejde-li o paušální částku, je poplatek splatný nejpozději v den, kdy užívání skončilo. Poplatek se platí v hotovosti na úřadě obce Veverská Bítýška.
 3. v případech je splatný do 15 dnů od vzniku poplatkové povinnosti.

ODDÍL V
POPLATEK Z UBYTOVACÍ KAPACITY

Článek 23
Předmět poplatku

 1. poplatek z ubytovací kapacity se vybírá v lázeňských místech nebo místech soustředěného turistického ruchu z ubytovací kapacity v zařízeních určených k přechodnému ubytování za úplatu.
 2. pro účely této vyhlášky se území obce Veverská Bítýška považuje za místo soustředěného turistického ruchu.

Článek 24
Poplatník a správce poplatku

 1. poplatek platí ubytovatel, kterým je fyzická nebo právnická osoba, která přechodné ubytování za úplatu poskytla.
 2. ubytovatel je povinen vést v písemné podobě evidenční knihu, do které zapisuje u každé osoby, které poskytl ubytování:
  1. jméno, příjmení
  2. adresu místa trvalého pobytu nebo místa trvalého bydliště v zahraničí
  3. číslo občanského průkazu nebo cestovního dokladu
 3. zápisy do evidenční knihy musí být vedeny přehledně a srozumitelně a musí být uspořádány postupně z časového hlediska.
 4. evidenční knihu ubytovatel uchovává po dobu 6 let od provedení posledního zápisu.
 5. zpracování osobních údajů v evidenční knize se řídí zvláštním právním předpisem
 6. správcem poplatku je obec Veverská Bítýška

Článek 25
Sazba poplatku

 1. sazba poplatku z ubytovací kapacity činí, za každé využité lůžko a den 2,- Kč
 2. správce poplatku může po dohodě s poplatníkem stanovit poplatek z ubytovací kapacity roční paušální částkou za jedno lůžko ve výši 250,- Kč

Článek 26
Splatnost poplatku

 1. poplatek je splatný do 15 dní ode dne uplynutí každého pololetí kalendářního roku
 2. paušální výše poplatku je splatná každoročně do 15. března kalendářního roku
 3. Poplatek se uhradí správci poplatku obci Veverská Bítýška, formou složenky, nebo v hotovosti nebo přímo na účet obce Veverská Bítýška.

Článek 27
Ohlašovací povinnost

 1. ubytovatel je povinen správci poplatku oznámit písemně nebo ústně do protokolu, že provozuje činnost spočívající v poskytování přechodného ubytování osob za úplatu, a to do 30 dnů od zahájení této činnosti.
 2. stejným způsobem a ve stejné lhůtě je ubytovatel povinen správci poplatku oznámit ukončení této činnosti.
 3. při plnění ohlašovací povinnosti je ubytovatel povinen sdělit správci poplatku své příjmení, jméno nebo název, bydliště, místo podnikání a sídlo, IČ. Jde-li o fyzickou nebo právnickou osobu, která je podnikatelským subjektem, uvede též čísla účtů u bank, na nichž jsou soustředěny peněžní prostředky z její podnikatelské činnosti.

Článek 28
Osvobození od poplatku

Poplatku z ubytovací kapacity nepodléhá :

 1. ubytovací kapacita v zařízeních sloužících pro přechodné ubytování studentů a žáků
 2. ubytovací kapacita v zařízeních sloužících pro ubytování pracovníků fyzických a právnických osob, které tato zařízení vlastní nebo k nim mají právo hospodaření
 3. ubytovací kapacita ve zdravotnických nebo lázeňských zařízeních, pokud nejsou užívána jako hotelová zařízení.
 4. ubytovací kapacita v zařízeních sloužících sociálním a charitativním účelům.

ODDÍL VI
POPLATEK ZE VSTUPNÉHO

Článek 29
Předmět poplatku

 1. poplatek ze vstupného se hradí za vstupné na kulturní, sportovní, reklamní a prodejní akce a akce obdobného charakteru, snížené o daň z přidané hodnoty, je-li v ceně vstupného obsažena.
 2. Vstupným se rozumí peněžitá částka, kterou účastník akce zaplatí za to, že se jí může zúčastnit.

Článek 30
Poplatník a správce poplatku

 1. poplatek ze vstupného platí fyzické a právnické osoby, které akci pořádají, tj. hradí náklady spojené s pořádáním akce.
 2. správcem poplatku je úřad obce Veverská Bítýška

Článek 31
Sazba poplatku

 1. sazba poplatku činí 10 % z úhrnné částky vybraného vstupného ze všech akcí uvedených v čl. 29 této vyhlášky.
 2. Základem pro výpočet částky je výše vstupného snížená o DPH, pokud je v ceně vstupného obsažena

Článek 32
Splatnost poplatku

 1. poplatek je splatný do 15 dní ode dne pořádání akce, která poplatku podléhá.
 2. poplatek ze vstupného se uhradí poplatník správci poplatku formou složenky nebo v hotovosti nebo přímo na účet obce.

Článek 33
Ohlašovací povinnost

 1. pořadatel je povinen správci poplatku oznámit písemně nebo ústně do protokolu, že provozuje činnost spočívající v pořádání akce za vstupné a to nejméně 5 dnů před konáním akce.
 2. Pořadatel je povinen nahlásit údaje potřebné ke stanovení místního poplatku, zejména druh akce, název (jméno) pořadatele, datum, hodinu a místo konání akce.

Článek 34
Osvobození od poplatku

Poplatek ze vstupného se nehradí nebo jsou osvobozeny:

 1. akce, jejichž celý výtěžek je určen na charitativní a veřejně prospěšné účely
 2. veškeré sportovní akce místního tenisového, fotbalového a hokejového klubu Veverská Bítýška.

ODDÍL VII
POPLATEK ZA POVOLENÍ K VJEZDU S MOTOROVÝM VOZIDLEM DO VYBRANÝCH MÍST A ČÁSTÍ OBCE

Článek 35
Předmět poplatku

Předmětem poplatku je poplatek za povolení k vjezdu s motorovým vozidlem do míst označených zákazem vjezdu (s dodatkem – vjezd povolen s potvrzením OÚ).

Článek 36
Poplatník a plátce poplatku

Poplatek platí fyzická nebo právnická osoba, které bylo vydáno povolení k vjezdu do vybraných míst.

Článek 37
Sazba poplatku

sazba poplatku za povolení k vjezdu s motor. vozidlem do vybraných míst činí :

 1. krátkodobý pobyt 20,- Kč/den
 2. paušální částka 100,- Kč/rok

Článek 38
Splatnost poplatku

Poplatník je povinen uhradit poplatek ještě před vjezdem do vybraných míst.

Článek 39
Osvobození od poplatku

Poplatek neplatí fyzické osoby mající trvalý pobyt, nebo vlastnící nemovitost ve vybraném místě, dále osoby jim blízké, manželé těchto osob a jejich děti. Dále osoby, které ve vybraném místě užívají nemovitost ke své hospodářské činnosti nebo osoby, které jsou držiteli průkazu ZTP a jejich průvodci.

ODDÍL VIII
SPOLEČNÁ USTANOVENÍ

Článek 40
Správa poplatku

Správcem poplatku je obec Veverská Bítýška.

Článek 41

 1. nebudou-li poplatky zaplaceny (odvedeny) včas, nebo ve správné výši, bude správce poplatku postupovat v souladu s § 11 zák. 565/1990 Sb., o místních poplatcích (ve znění pozdějších předpisů) a může poplatek navýšit až trojnásobně.
 2. Pokud poplatník nebo plátce nesplní svoji poplatkovou povinnost stanovenou obecně závaznou vyhláškou obce, lze dlužné částky vyměřit nebo doměřit do 3 let od konce kalendářního roku, ve kterém poplatková povinnost vznikla.
 3. byl-li před uplynutím této lhůty učiněn úkon směřující k vyměření nebo doměření poplatku, běží tříletá lhůta znovu od konce roku, v němž byl poplatník nebo plátce o tomto úkonu písemně uvědoměn. Vyměřit a doměřit poplatek lze nejpozději do 10 let od konce kalendářního roku, ve kterém poplatková povinnost vznikla.

Článek 42
Prominutí poplatku

Správce poplatku může na žádost poplatníka z důvodu odstranění tvrdosti poplatek nebo jeho příslušenství zcela nebo částečně prominout.

ODDÍL IX
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Článek 43
Účinnost obecně závazné vyhlášky

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. 1. 2008

Článek 44

Dnem účinnosti této vyhlášky se ruší obecně závazná vyhláška obce Veverská Bítýška č. 6/2004 o místních poplatcích.


sipka Zpět     sipka Verze pro tiskTyto webové stránky využívají cookies. Jejich používáním s tím vyjadřujete souhlas.
Souhlasím