cz / eng / de     Dnes je

Domů»Úřad města»Usnesení zastupitelstva města»Usnesení zastupitelstva města z roku 2022

Usnesení zastupitelstva města z roku 2022

Usnesení ZM ze dne 21. dubna 2022

Usnesení č. 1

Zastupitelstvo města Veverská Bítýška schvaluje program dnešního jednání tak, jak byl zveřejněn.

Usnesení č. 2

Zastupitelstvo města Veverská Bítýška schvaluje do návrhové komise pana Františka Černého.

Usnesení č. 3

Zastupitelstvo města Veverská Bítýška schvaluje do návrhové komise pana Pavla Kozla.

Usnesení č. 4

Zastupitelstvo města Veverská Bítýška schvaluje ověřovatele zápisu Ing. Pavla Králíka.

Usnesení č. 5

Zastupitelstvo města Veverská Bítýška schvaluje ověřovatele zápisu paní Irenu Koláčnou.

Usnesení č. 6

Zastupitelstvo města Veverská Bítýška schvaluje I. rozpočtové opatření města Veverská Bítýška v roce 2022 dle přílohy.

Usnesení č. 7

Zastupitelstvo města Veverská Bítýška schvaluje předloženou smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města Veverská Bítýška a následné vyplacení finančních prostředků organizaci Senioři České republiky, z.s., Základní organizace Veverská Bítýška, zast. Magdalenou Minaříkovou, ve výši 20 000,- Kč. Zastupitelstvo města pověřuje starostu podpisem smlouvy o poskytnutí dotace.

Usnesení č. 8

Zastupitelstvo města Veverská Bítýška schvaluje záměr pronájmu pozemku p. č. 1991/1 v k.ú. Veverská Bítýška, trvalý travní porost o výměře 917 m² na dobu určitou 5 let od podpisu nájemní smlouvy. Pozemek bude pronajat bezúplatně, a to pouze za údržbu uvedeného pozemku na náklady nájemce. Omezení: pozemek se nachází v záplavovém území a využití pozemku bude v souladu se schváleným územním plánem a stanovené stavebním úřadem.

Usnesení č. 9

Zastupitelstvo města Veverská Bítýška schvaluje vyhotovení geometrického plánu na oddělení části pozemku o výměře cca 30 m² z pozemku p. č. 1688/2 v k. ú. Veverská Bítýška a schvaluje vyhotovení geometrického plánu na oddělení části pozemku cca 15 m² z pozemku p. č. 1688/2 v k. ú. Veverská Bítýška. Na základě tohoto geometrického plánu zastupitelstvo města projedná a navrhne záměr prodeje oddělených částí pozemku 1688/2.

Zastupitelstvo města Veverská Bítýška schvaluje záměr prodeje pozemku p. č. 1419 v k. ú. Veverská Bítýška, ostatní plocha o výměře 91 m² za cenu 700,- Kč/m².

Usnesení č. 11

Budoucí kupující pozemku p. č. 1419 v k. ú. Veverská Bítýška uhradí vypracování kupní smlouvy a vklad do katastru nemovitostí.

Usnesení č. 12

Zastupitelstvo města Veverská Bítýška schvaluje prodej pozemku p. č. 1988/21 v k. ú. Veverská Bítýška o výměře 137 m² paní Petře Novotné za cenu 400,- Kč za m² a pověřuje starostu města podpisem kupní smlouvy. Kupující uhradí vyhotovení kupní smlouvy, vklad do katastru nemovitostí a 1/19 ceny vyhotovení geometrického plánu, tedy 1641,- Kč.

Usnesení č. 13

Zastupitelstvo města Veverská Bítýška schvaluje výkup pozemku p. č. 2442/2 v k. ú. Veverská Bítýška o výměře 9 m² za cenu 300,- Kč/m², celkovou cenu 2 700,- Kč do vlastnictví města Veverská Bítýška od pana Antonína Uhra a paní Marie Uhrové. Město Veverská Bítýška uhradí vyhotovení kupní smlouvy a vklad do katastru nemovitostí. Zastupitelstvo města Veverská Bítýška pověřuje starostu podpisem kupní smlouvy.

Usnesení č. 14

Zastupitelstvo města Veverská Bítýška schvaluje výkup pozemku p. č. 2442/3 v k. ú. Veverská Bítýška o výměře 2 m² za cenu 300,- Kč/m², celkovou cenu 600,- Kč do vlastnictví města Veverská Bítýška od paní Věry Maškové a pana Stanislava Roháčka. Město Veverská Bítýška uhradí vyhotovení kupní smlouvy a vklad do katastru nemovitostí. Zastupitelstvo města Veverská Bítýška pověřuje starostu podpisem kupní smlouvy.

Usnesení č. 15

Zastupitelstvo města Veverská Bítýška schvaluje výkup pozemku p. č. 2442/4 v k. ú. Veverská Bítýška o výměře 26 m² za cenu 300,- Kč/m², celkovou cenu 7 800,- Kč do vlastnictví města Veverská Bítýška od pana Adama Kaštánka. Město Veverská Bítýška uhradí vyhotovení kupní smlouvy a vklad do katastru nemovitostí. Zastupitelstvo města Veverská Bítýška pověřuje starostu podpisem kupní smlouvy.

Usnesení č. 16

Zastupitelstvo města Veverská Bítýška schvaluje výkup pozemku p. č. 2442/5 v k. ú. Veverská Bítýška o výměře 47 m² za cenu 300,- Kč/m² celkovou cenu 14 100,- Kč do vlastnictví města Veverská Bítýška od pana Ing. Jana Podešvy a paní MUDr. Zdenky Podešvové. Město Veverská Bítýška uhradí vyhotovení kupní smlouvy a vklad do katastru nemovitostí. Zastupitelstvo města Veverská Bítýška pověřuje starostu podpisem kupní smlouvy.

Usnesení č. 17

Zastupitelstvo města Veverská Bítýška schvaluje Výzvu k podání nabídky a zadávací dokumentaci na veřejnou zakázku malého rozsahu města Veverská Bítýška na akci „Veverská Bítýška - obnova účelové komunikace, lokalita Chmelníky“ a její zveřejnění na Profilu zadavatele.

Usnesení č. 18

Zastupitelstvo města Veverská Bítýška schvaluje Výzvu k podání nabídky a zadávací dokumentaci na veřejnou zakázku malého rozsahu města Veverská Bítýška na akci „Veverská Bítýška, ul. Okřínek - rekonstrukce komunikace“ a její zveřejnění na Profilu zadavatele.

Usnesení č. 19

Zastupitelstvo města Veverská Bítýška schvaluje záměr prodeje části pozemku p. č. 1291/6 v k. ú. Veverská Bítýška o výměře 36 m², ostatní plocha, jiná plocha, který byl oddělen geometrický plánem č. 2388-44/2022 z pozemku p. č. 1291/1 v k. ú. Veverská Bítýška ve vlastnictví města Veverská Bítýška za cenu 700,- Kč/m². Omezení: na uvedenou část pozemku bude zřízeno věcné břemeno ve prospěch města zajišťující přístup občanů na víceúčelové hřiště. Kupující uhradí vyhotovení geometrického plánu v ceně 6 500,- Kč, vyhotovení kupní smlouvy a vklad do katastru nemovitostí.

Usnesení č. 20

Zastupitelstvo města Veverská Bítýška schvaluje směnu pozemku p. č. 2299 v k.ú. Veverská Bítýška (vlastník město) o výměře 5532 m², druh pozemku lesní pozemek - za pozemek p. č. 2222 v k.ú. Veverská Bítýška o výměře 669 m², druh pozemku zastavěná plocha a nádvoří ve vlastnictví soukromých osob (spoluvlastníků lesa - fyzických a právnických osob, jejichž zájmy zastupuje Singulární společnost Veverská Bítýška, z.s.) a za část pozemku p. č. 2220/3 v k. ú. Veverská Bítýška o výměře 2422 m², druh pozemku lesní pozemek ve vlastnictví soukromých osob (spoluvlastníků lesa - fyzických a právnických osob, jejichž zájmy zastupuje Singulární společnost Veverská Bítýška, z.s.), který vznikl oddělením z pozemku p. č. 2220 na základě geometrického plánu č. 2379-390/2021, který vpracovala geodetická kancelář Ing. Karel souček dne 4.1.2022. Celková výměra pozemků ve vlastnictví soukromých osob činí 3091 m². Směna bude provedena pozemek za pozemky a výměra za výměru bez nároku na dofinancování rozdílu ve výměrách pozemků žádné ze stran. Město Veverská Bítýška nechá vyhotovit směnnou smlouvu a uhradí poplatky za vklad do katastru. Zastupitelstvo města pověřuje starostu podpisem směnné smlouvy.

Usnesení č. 21

Zastupitelstvo města Veverská Bítýška schvaluje Smlouvu o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci č. BP-22/040 uzavřenou mezi městem Veverská Bítýška, náměstí Na Městečku 72, 664 71 Veverská Bítýška a Českou republikou - Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, Nové Město, 128 00 Praha 2 a pověřuje starostu podpisem této smlouvy.

Usnesení č. 22

Zastupitelstvo města Veverská Bítýška revokuje usnesení č. 12 a usnesení č. 13 ze dne 28.2.2022 týkající se poskytnutí mimořádného příspěvku z rozpočtu města Veverská Bítýška do rozpočtu DSO MIKROREGION Kuřimka.

Usnesení č. 23

Zastupitelstvo města Veverská Bítýška schvaluje poskytnutí mimořádného příspěvku z rozpočtu města Veverská Bítýška do rozpočtu DSO MIKROREGION Kuřimka ve výši 2952,59 Kč na financování akce „Cyklostezka Kuřim - Veverská Bítýška“ - úhrada nedoplatku úroků z bankovních úvěrů za rok 2021 a pověřuje starostu podpisem Smlouvy o poskytnutí mimořádného příspěvku uzavřenou mezi příjemcem DSO MIKROREGION Kuřimka, Jungmannova 968/75, 664 34 Kuřim a poskytovateli městem Kuřim, městem Veverská Bítýška, obcí Chudčice a obcí Moravské Knínice.

Usnesení č. 24

Zastupitelstvo města Veverská Bítýška schvaluje poskytnutí mimořádného příspěvku z rozpočtu města Veverská Bítýška do rozpočtu DSO MIKROREGION Kuřimka ve výši 50 635,40 Kč na financování akce „Cyklostezka Kuřim - Veverská Bítýška“ - úhrada ročních splátek úroků z úvěru na rok 2022 a pověřuje starostu podpisem Smlouvy o poskytnutí mimořádného příspěvku uzavřenou mezi příjemcem DSO MIKROREGION Kuřimka, Jungmannova 968/75, 664 34 Kuřim a poskytovateli městem Kuřim, městem Veverská Bítýška, obcí Chudčice a obcí Moravské Knínice.

Usnesení č. 25

Zastupitelstvo města Veverská Bítýška schvaluje poskytnutí mimořádného příspěvku z rozpočtu města Veverská Bítýška do rozpočtu DSO MIKROREGION Kuřimka ve výši 33 215,52 Kč na financování akce „Cyklostezka Kuřim - Veverská Bítýška“ - úhrada roční splátky úvěru a pověřuje starostu podpisem Smlouvy o poskytnutí mimořádného příspěvku uzavřenou mezi příjemcem DSO MIKROREGION Kuřimka, Jungmannova 968/75, 664 34 Kuřim a poskytovateli městem Kuřim, městem Veverská Bítýška, obcí Chudčice a obcí Moravské Knínice.

Usnesení č. 26

Zastupitelstvo města Veverská Bítýška schvaluje zprávu o posouzení a hodnocení nabídek a schvaluje firmu SOUKUP MILOŠ s.r.o., Na Láně 708, 664 11 Zbýšov, IČ: 29351511 jako nejvýhodnějšího uchazeče na zakázku „Veverská Bítýška – parkoviště Na Bítýškách“.

Usnesení č. 27

Zastupitelstvo města Veverská Bítýška schvaluje Smlouvu o dílo mezi objednavatelem - Město Veverská Bítýška, náměstí Na Městečku 72, 664 71 Veverská Bítýška a zhotovitelem - SOUKUP MILOŠ s.r.o., Na Láně 708, 664 11 Zbýšov, IČ: 29351511 týkající se stavby - předmětu smlouvy „Veverská Bítýška – parkoviště Na Bítýškách“ za cenu uvedenou ve smlouvě o dílo: 632.892,97 Kč bez DPH. Zastupitelstvo města pověřuje starostu města podpisem Smlouvy o dílo.

Usnesení č. 28

Zastupitelstvo města Veverská Bítýška schvaluje jako TDS na akci „Veverská Bítýška – parkoviště Na Bítýškách“ Ing. Jaroslava Rakušana, Staňkova 340/8d, 602 00 Brno.

Usnesení č. 29

Zastupitelstvo města Veverská Bítýška pověřuje starostu města podpisem případných následujících dodatků ke Smlouvě o dílo na akci „Veverská Bítýška – parkoviště Na Bítýškách“.

Usnesení č. 30

Zastupitelstvo města Veverská Bítýška schvaluje zprávu o posouzení a hodnocení nabídek a schvaluje firmu TVM stavby, s.r.o., náměstí 5.května 1390, 666 02 Předklášteří, IČ: 06331807 jako nejvýhodnějšího uchazeče na zakázku „Oprava komunikace v ulici V Brance, k.ú. Veverská Bítýška – I. etapa“.

Usnesení č. 31

Zastupitelstvo města Veverská Bítýška schvaluje Smlouvu o dílo mezi objednavatelem - Město Veverská Bítýška, náměstí Na Městečku 72, 664 71 Veverská Bítýška a zhotovitelem - TVM stavby, s.r.o., náměstí 5.května 1390, 666 02 Předklášteří, IČ: 06331807 týkající se stavby - předmětu smlouvy „Oprava komunikace v ulici V Brance, k.ú. Veverská Bítýška – I. etapa“ za cenu uvedenou ve smlouvě o dílo: 1.179.160,28 Kč bez DPH. Zastupitelstvo města pověřuje starostu města podpisem Smlouvy o dílo.

Usnesení č. 32

Zastupitelstvo města Veverská Bítýška schvaluje jako TDS na akci „Oprava komunikace v ulici V Brance, k.ú. Veverská Bítýška – I. etapa“ Ing. Jaroslava Rakušana, Staňkova 340/8d, 602 00 Brno.

Usnesení č. 33

Zastupitelstvo města Veverská Bítýška pověřuje starostu města podpisem případných následujících dodatků ke Smlouvě o dílo na akci „Oprava komunikace v ulici V Brance, k.ú. Veverská Bítýška – I. etapa“.

Usnesení č. 34

Zastupitelstvo města Veverská Bítýška schvaluje zprávu o posouzení a hodnocení nabídek a schvaluje firmu SOUKUP MILOŠ s.r.o., Na Láně 708, 664 11 Zbýšov, IČ: 29351511 jako nejvýhodnějšího uchazeče na zakázku „Veverská Bítýška-obnova účelové komunikace, lokalita Na Bílém potoce“.

Usnesení č. 35

Zastupitelstvo města Veverská Bítýška schvaluje Smlouvu o dílo mezi objednavatelem - Město Veverská Bítýška, náměstí Na Městečku 72, 664 71 Veverská Bítýška a zhotovitelem - SOUKUP MILOŠ s.r.o., Na Láně 708, 664 11 Zbýšov, IČ: 29351511 týkající se stavby - předmětu smlouvy „Veverská Bítýška-obnova účelové komunikace, lokalita Na Bílém potoce“ za cenu uvedenou ve smlouvě o dílo: 1.400.957,98 Kč bez DPH. Zastupitelstvo města pověřuje starostu města podpisem Smlouvy o dílo.

Usnesení č. 36

Zastupitelstvo města Veverská Bítýška schvaluje jako TDS na akci „Veverská Bítýška-obnova účelové komunikace, lokalita Na Bílém potoce“ Ing. Jaroslava Rakušana, Staňkova 340/8d, 602 00 Brno.

Usnesení č. 37

Zastupitelstvo města Veverská Bítýška pověřuje starostu města podpisem případných následujících dodatků ke Smlouvě o dílo na akci „Veverská Bítýška-obnova účelové komunikace, lokalita Na Bílém potoce“.

Usnesení č. 38

Zastupitelstvo města Veverská Bítýška schvaluje zprávu o posouzení a hodnocení nabídek a schvaluje firmu SPORTOVNÍ PODLAHY ZLÍN, s.r.o., Mostní 5552, 760 01 Zlín, IČ: 25560191 jako nejvýhodnějšího uchazeče na zakázku „Rekonstrukce sportovního hřiště Veverská Bítýška“.

Usnesení č. 39

Zastupitelstvo města Veverská Bítýška schvaluje Smlouvu o dílo mezi objednavatelem - Město Veverská Bítýška, náměstí Na Městečku 72, 664 71 Veverská Bítýška a zhotovitelem - SPORTOVNÍ PODLAHY ZLÍN, s.r.o., Mostní 5552, 760 01 Zlín, IČ: 25560191 týkající se stavby - předmětu smlouvy „Rekonstrukce sportovního hřiště Veverská Bítýška“ za cenu uvedenou ve smlouvě o dílo: 3.366.773,97 Kč bez DPH. Zastupitelstvo města pověřuje starostu města podpisem Smlouvy o dílo.

Usnesení č. 40

Zastupitelstvo města Veverská Bítýška schvaluje jako TDS na akci „Rekonstrukce sportovního hřiště Veverská Bítýška“ Ing. Jaroslava Rakušana, Staňkova 340/8d, 602 00 Brno.

Usnesení č. 41

Zastupitelstvo města Veverská Bítýška pověřuje starostu města podpisem případných následujících dodatků ke Smlouvě o dílo na akci „Rekonstrukce sportovního hřiště Veverská Bítýška“.

Usnesení č. 42

Zastupitelstvo města Veverská Bítýška schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene č.: NM-014330069199/001-YPM uzavřenou mezi Městem Veverská Bítýška, náměstí Na Městečku 72, 664 71 Veverská Bítýška a společností EG.D, a.s. se sídlem Lidická 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno a pověřuje starostu podpisem této smlouvy.

Usnesení č. 43

Zastupitelstvo města Veverská Bítýška schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene č.: NM-014330058749/001-YPM uzavřenou mezi Městem Veverská Bítýška, náměstí Na Městečku 72, 664 71 Veverská Bítýška a společností EG.D, a.s. se sídlem Lidická 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno a pověřuje starostu podpisem této smlouvy.

Usnesení č. 44

Zastupitelstvo města Veverská Bítýška schvaluje Smlouvu č. NM-001030064637/001-PUTT o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene uzavřenou mezi Městem Veverská Bítýška, náměstí Na Městečku 72, 664 71 Veverská Bítýška a společností EG.D, a.s. se sídlem Lidická 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno a pověřuje starostu podpisem této smlouvy.

Usnesení č. 45

Zastupitelstvo města Veverská Bítýška schvaluje Smlouvu č. NM-001030067830/001-ELQA o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene uzavřenou mezi Městem Veverská Bítýška, náměstí Na Městečku 72, 664 71 Veverská Bítýška a společností EG.D, a.s. se sídlem Lidická 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno a pověřuje starostu podpisem této smlouvy.

Usnesení č. 46

Zastupitelstvo města Veverská Bítýška schvaluje Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti týkající se stavby s označením SAP 11010-094202; RVDSL2006_M_T_VEBI1922_OK uzavřenou mezi Městem Veverská Bítýška, náměstí Na Městečku 72, 664 71 Veverská Bítýška a společností CETIN a.s., Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9 a pověřuje starostu podpisem této smlouvy.

Usnesení č. 47

Zastupitelstvo města Veverská Bítýška schvaluje dohodu o ukončení nájemní smlouvy (viz. příloha) uzavřené mezi městem Veverská Bítýška, nám. Na Městečku 72, 664 71 Veverská Bítýška a panem Vladimírem Hrzánem s tím, že do bodu II. dohody - Předmět dohody bude doplněna částka 4 000,- za náklady spojené se změnou trvalého pobytu a náklady na zakoupení a instalaci plynového kotle, vchodových plastových dveří, 3 ks plastových oken a elektromateriálu (viz. přílohy) ve výši 67 420,- Kč. Zastupitelstvo města Veverská Bítýška pověřuje starostu podpisem dohody o ukončení nájemní smlouvy.

Usnesení ZM ze dne 28. února 2022

Usnesení č. 1

Zastupitelstvo města Veverská Bítýška schvaluje poskytnutí finanční podpory - daru ve výši 45 000 Kč na pomoc Ukrajině na zajištění základních potřeb. Finanční podpora bude zaslána prostřednictvím Charity České republiky na konto pomoci Ukrajině „Charita pro Ukrajinu“, číslo účtu: 55660022/0800, vs. 104. Tento finanční dar bude schválen ještě i v rámci rozpočtu v bodě č. 4.

Usnesení č. 2

Zastupitelstvo města Veverská Bítýška schvaluje program dnešního jednání tak, jak byl zveřejněn.

Usnesení č. 3

Zastupitelstvo města Veverská Bítýška schvaluje zařazení bodu na program jednání - Návrh směny pozemku mezi Singulární společností a městem Veverská Bítýška. Tento bod bude zařazen jako bod č. 21.

Usnesení č. 4

Zastupitelstvo města Veverská Bítýška schvaluje zařazení bodu na program jednání - Žádost o poskytnutí mimořádného příspěvku Mikroregionu Kuřimka.Tento bod bude projednán v rámci bodu č. 4. Diskuse bude zařazena jako bod č. 22.

Usnesení č. 5

Zastupitelstvo města Veverská Bítýška schvaluje do návrhové komise Mgr. Hanu Bučkovou.

Usnesení č. 6

Zastupitelstvo města Veverská Bítýška schvaluje do návrhové komise Ing. Pavla Králíka.

Usnesení č. 7

Zastupitelstvo města Veverská Bítýška schvaluje ověřovatele zápisu Ing. arch. Jaroslava Skalického.

Usnesení č. 8

Zastupitelstvo města Veverská Bítýška schvaluje ověřovatele zápisu Ing. Petra Plachého.

Usnesení č. 9

Zastupitelstvo města Veverská Bítýška schvaluje VI. rozpočtové opatření města Veverská Bítýška v roce 2021 dle přílohy.

Usnesení č. 10

Zastupitelstvo města Veverská Bítýška schvaluje začlenění částky 45 000,- Kč z §6409 - rezerva do §6221 - humanitární zahraniční pomoc přímá - Ukrajina.

Usnesení č. 11

Zastupitelstvo města Veverská Bítýška schvaluje začlenit investiční příspěvek Mikroregionu Kuřimka ve výši 86 900,- Kč na financování akce „Cyklostezka Kuřim - Veverská Bítýška“ z § 6409 - rezerva do §3636 - Příspěvek Mikroregion Kuřimka - investiční příspěvek.
Rozpočet bude schválen s těmito změnami a § rezerva se poníží o celkovou částku 131 900,- Kč.

Usnesení č. 12

Zastupitelstvo města Veverská Bítýška schvaluje poskytnutí mimořádného příspěvku z rozpočtu města Veverská Bítýška do rozpočtu DSO MIKROREGION Kuřimka ve výši 2952,59 Kč na financování akce „Cyklostezka Kuřim - Veverská Bítýška“ - úhrada úroků z bankovních úvěrů za rok 2021 a pověřuje starostu podpisem Smlouvy o poskytnutí mimořádného příspěvku uzavřenou mezi příjemce DSO MIKROREGION Kuřimka, Jungmannova 968/75, 664 34 Kuřim a poskytovateli městem Kuřim, městem Veverská Bítýška, obcí Chudčice a obcí Moravské Knínice.

Usnesení č. 13

Zastupitelstvo města Veverská Bítýška schvaluje poskytnutí mimořádného příspěvku z rozpočtu města Veverská Bítýška do rozpočtu DSO MIKROREGION Kuřimka ve výši 83 851,- Kč na financování akce „Cyklostezka Kuřim - Veverská Bítýška“ - úhrada roční splátky úvěru na rok 2022 a pověřuje starostu podpisem Smlouvy o poskytnutí mimořádného příspěvku uzavřenou mezi příjemce DSO MIKROREGION Kuřimka, Jungmannova 968/75, 664 34 Kuřim a poskytovateli městem Kuřim, městem Veverská Bítýška, obcí Chudčice a obcí Moravské Knínice.

Usnesení č. 14

Zastupitelstvo města Veverská Bítýška schvaluje předložený rozpočet města Veverská Bítýška na rok 2022 se změnami schválenými v usnesení č. 10 a v usnesení č. 11.

Usnesení č. 15

Zastupitelstvo města Veverská Bítýška schvaluje předložený střednědobý výhled rozpočtu města Veverská Bítýška na roky 2023 - 2025 dle přílohy.

Usnesení č. 16

Zastupitelstvo města Veverská Bítýška schvaluje předloženou smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města Veverská Bítýška a následné vyplacení finančních prostředků HC Veverská Bítýška, se sídlem Na Bílém potoce 539, 664 71 Veverská Bítýška, zast. Břetislavem Skalníkem ml., ve výši 160 000,- Kč. Zastupitelstvo města pověřuje starostu podpisem smlouvy o poskytnutí dotace.

Usnesení č. 17

Zastupitelstvo města Veverská Bítýška schvaluje předloženou smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města Veverská Bítýška a následné vyplacení finančních prostředků Římskokatolické farnosti Veverská Bítýška, Hvozdecká 125, 664 71 Veverská Bítýška, zast. ThLic. Markem Hlávkou, ve výši 300 000,- Kč. Zastupitelstvo města pověřuje starostu podpisem smlouvy o poskytnutí dotace.

Usnesení č. 18

Zastupitelstvo města Veverská Bítýška schvaluje předloženou smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města Veverská Bítýška a následné vyplacení finančních prostředků organizaci Senioři České republiky, z.s., Základní organizace Veverská Bítýška, zast. Magdalenou Minaříkovou, ve výši 80 000,- Kč. Zastupitelstvo města pověřuje starostu podpisem smlouvy o poskytnutí dotace.

Usnesení č. 19

Zastupitelstvo města Veverská Bítýška schvaluje předloženou smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města Veverská Bítýška a následné vyplacení finančních prostředků FC Veverská Bítýška z.s., se sídlem U Hřiště 642, 664 71 Veverská Bítýška, zast. Lubomírem Pelíškem, ve výši 300 000,- Kč. Zastupitelstvo města pověřuje starostu podpisem smlouvy o poskytnutí dotace.

Usnesení č. 20

Zastupitelstvo města Veverská Bítýška schvaluje předloženou smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města Veverská Bítýška a následné vyplacení finančních prostředků Diecézní charitě Brno, Pečovatelská služba Oblastní charity Tišnov, Třída kpt. Jaroše 1928/9, 602 00 Brno, zast. Ing. Jaroslavou Klapalovou, ve výši 93 274,- Kč. Zastupitelstvo města pověřuje starostu podpisem smlouvy o poskytnutí dotace.

Usnesení č. 21

Zastupitelstvo města Veverská Bítýška schvaluje předloženou smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města Veverská Bítýška a následné vyplacení finančních prostředků MC Oříšek, z.s., se sídlem Pavla Perky 390, 664 71 Veverská Bítýška, zast. Janou Madarászovou, ve výši 60 000,- Kč. Zastupitelstvo města pověřuje starostu podpisem smlouvy o poskytnutí dotace.

Usnesení č. 22

Zastupitelstvo města Veverská Bítýška schvaluje předloženou smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města Veverská Bítýška a následné vyplacení finančních prostředků GYNESS BRNO, z.s., se sídlem Kyselkova 90/2, 664 44 Ořechov, zast. MUDr. Filipem Dörrem, ve výši 45 000,- Kč. Zastupitelstvo města pověřuje starostu podpisem smlouvy o poskytnutí dotace.

Usnesení č. 23

Zastupitelstvo města Veverská Bítýška na základě zveřejněného záměru města ze dne 10.2.2022 schvaluje dát do pachtu Vodárenskému svazku "Bítešsko" vrtanou studnu - vrt HV-102 hloubky 50 m osazeného ponorným čerpadlem. Dále výtlačné potrubí HDPE PE 100, 90 x 8,2 SDR 11 v délce 92,5 m vyvedeného od vrtu HV-102 do stávajícího vodárenského objektu včetně oploceného ochranného pásma 1. stupně o rozměru 20 x 20 m. Stavba je umístěna na pozemcích parcela č. 641/1, 641/2 v katastrálním území Veverská Bítýška. Vrtaná studna a uvedené potrubí navazuje přes úpravnu vody do vodovodní sítě ve vlastnictví města Veverská Bítýška. Jedná se tedy o řad provozně související.

Usnesení č. 24

Zastupitelstvo města Veverská Bítýška schvaluje uzavření pachtovní smlouvy na jejímž základě se propachtovatel - Město Veverská Bítýška, nám. Na Městečku 72, 664 71 Veverská Bítýška zavazuje přenechat pachtýři - Vodárenský svazek "Bítešsko", nám. Na Městečku 72, 664 71 Veverská Bítýška vrtanou studnu - vrt HV-102 hloubky 50 m osazeného ponorným čerpadlem. Dále výtlačné potrubí HDPE PE 100, 90 x 8,2 SDR 11 v délce 92,5 m vyvedeného od vrtu HV-102 do stávajícího vodárenského objektu včetně oploceného ochranného pásma 1. stupně o rozměru 20 x 20 m. Stavba je umístěna na pozemcích parcela č. 641/1, 641/2 v katastrálním území Veverská Bítýška. Vrtaná studna a uvedené potrubí navazuje přes úpravnu vody do vodovodní sítě ve vlastnictví města Veverská Bítýška. Jedná se tedy o řad provozně související. Zastupitelstvo pověřuje starostu podpisem pachtovní smlouvy s dobou trvání smlouvy od podpisu smlouvy do 31.12.2024.

Usnesení č. 25

Zastupitelstvo města Veverská Bítýška schvaluje vyřazení majetku města Veverská Bítýška, nám. Na Městečku 72, 664 71 Veverská Bítýška dle předloženého inventarizačního protokolu ze dne 21. 1. 2022.

Usnesení č. 26

Zastupitelstvo města Veverská Bítýška vydává Obecně závaznou vyhlášku města Veverská Bítýška o nočním klidu.

Usnesení č. 27

Zastupitelstvo města Veverská Bítýška schvaluje prodej pozemku p.č. 1855/1 v k.ú. Veverská Bítýška, druh pozemku trvalý travní porost, o výměře 684 m² za cenu 400,- Kč/m² , celkovou cenu 273 600,- Kč panu Radkovi Janíčkovi a pověřuje starostu podpisem kupní smlouvy. Kupující uhradí vypracování kupní smlouvy, vklad do katastru nemovitostí a veškeré poplatky spojené s prodejem pozemku.

Usnesení č. 28

Zastupitelstvo města Veverská Bítýška schvaluje záměr prodeje pozemku p.č. 1988/21 v k.ú. Veverská Bítýška o výměře 137 m², druh pozemku zahrada, který byl oddělen geometrickým plánem č. 2088-117/2020 z pozemku p.č. 1988, za cenu 400,- Kč/m². Omezení: na pozemku se nacházejí 2 vzrostlé stromy, smrky. Budoucí vlastník musí na vlastní náklady vybudovat oplocení na straně pozemku sousedící s pozemkem ve vlastnictví města Veverská Bítýška. Kupující uhradí vypracování kupní smlouvy, vklad do katastru nemovitostí a veškeré poplatky spojené s prodejem pozemků včetně 1/19 ceny vyhotovení geometrického plánu, tedy 1 641,- Kč.

Usnesení č. 29

Zastupitelstvo města Veverská Bítýška schvaluje Smlouvu o zajištění financování systému IDS JMK na rok 2022 uzavřenou mezi Městem Veverská Bítýška, náměstí Na Městečku 72, 664 71 Veverská Bítýška a Jihomoravským krajem, se sídlem Žerotínovo nám. 449/3, 601 82 Brno, zastoupeným Ing. Jiřím Crhou a pověřuje starostu podpisem této smlouvy.

Usnesení č. 30

Zastupitelstvo města Veverská Bítýška schvaluje Smlouvu o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci č. BP-21/165 uzavřenou mezi městem Veverská Bítýška, náměstí Na Městečku 72, 664 71 Veverská Bítýška a Českou republikou - Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, Nové Město, 128 00 Praha 2 a pověřuje starostu podpisem této smlouvy.

Usnesení č. 31

Zastupitelstvo města Veverská Bítýška schvaluje Smlouvu č. 1040018433/011 o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene uzavřenou mezi městem Veverská Bítýška, náměstí Na Městečku 72, 664 71 Veverská Bítýška a společností EG.D, a.s. se sídlem Lidická 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno a pověřuje starostu podpisem této smlouvy.

Usnesení č. 32

Zastupitelstvo města Veverská Bítýška projednalo předloženou žádost a před vydáním souhlasu města požaduje předložit souhlas všech vlastníků dotčených pozemků, přes které bude uloženou budoucí vedení NN k pozemku p.č. 1988 v rámci stavby „1030067101 V. Bítýška, M. Kudeříkové, NNk, Růčková 1988“.

Usnesení č. 33

Zastupitelstvo města Veverská Bítýška schvaluje Výzvu k podání nabídky a zadávací dokumentaci na veřejnou zakázku malého rozsahu města Veverská Bítýška na akci „Veverská Bítýška - parkoviště Na Bítýškách“ a její zveřejnění na Profilu zadavatele.

Usnesení č. 34

Zastupitelstvo města Veverská Bítýška schvaluje Výzvu k podání nabídky a zadávací dokumentaci na veřejnou zakázku malého rozsahu města Veverská Bítýška na akci „Oprava komunikace v ulici V Brance, k.ú. Veverská Bítýška - I. Etapa“ a její zveřejnění na Profilu zadavatele.

Usnesení č. 35

Zastupitelstvo města Veverská Bítýška schvaluje Výzvu k podání nabídky a zadávací dokumentaci na veřejnou zakázku malého rozsahu města Veverská Bítýška na akci „Veverská Bítýška - obnova účelové komunikace, lokalita Na Bílém potoce“ a její zveřejnění na Profilu zadavatele.

Usnesení č. 36

Zastupitelstvo města Veverská Bítýška schvaluje Výzvu k podání nabídky a zadávací dokumentaci na veřejnou zakázku malého rozsahu města Veverská Bítýška na akci „Rekonstrukce sportovního hřiště Veverská Bítýška“ a její zveřejnění na Profilu zadavatele.

Usnesení č. 37

Zastupitelstvo města Veverská Bítýška schvaluje Výzvu k podání nabídky a zadávací dokumentaci na veřejnou zakázku malého rozsahu města Veverská Bítýška na akci „Stavební úpravy budovy č.p. 81, ul. Boční, parc. č. 1249/2, Veverská Bítýška“ a její zveřejnění na Profilu zadavatele.

Usnesení č. 38

Zastupitelstvo města Veverská Bítýška schvaluje záměr směny pozemku p.č. 2299 v k.ú. Veverská Bítýška (vlastník město) o výměře 5532 m², druh pozemku lesní pozemek - za pozemek p.č. 2222 v k.ú. Veverská Bítýška o výměře 669 m², druh pozemku zastavěná plocha a nádvoří ve vlastnictví soukromých osob (spoluvlastníků lesa) a za část pozemku p.č. 2220/3 v k.ú. Veverská Bítýška o výměře 2422 m², druh pozemku lesní pozemek ve vlastnictví soukromých osob (spoluvlastníků lesa), který vznikl oddělením z pozemku p.č. 2220 na základě geometrického plánu č. 2379-390/2021, který vpracovala geodetická kancelář Ing. Karel souček dne 4.1.2022. Celková výměra pozemků ve vlastnictví soukromých osob (spoluvlastníků lesa) činí 3091 m². Směna bude provedena pozemek za pozemky a výměra za výměru bez nároku na dofinancování rozdílu ve výměrách pozemků žádné ze stran. Město Veverská Bítýška nechá vyhotovit směnnou smlouvu a uhradí poplatky za vklad do katastru. Záměr směny bude zveřejněn po dobu 15 dnů na úřední desce, aby se k němu mohli zájemci přihlásit.


sipka Zpět     sipka Verze pro tiskTyto webové stránky využívají cookies. Jejich používáním s tím vyjadřujete souhlas.
Souhlasím