cz / eng / de     Dnes je

Domů»Úřad města»Usnesení zastupitelstva města»Usnesení zastupitelstva města z roku 2022

Usnesení zastupitelstva města z roku 2022

Usnesení ZM ze dne 12. prosince 2022

Usnesení č. 1

Zastupitelstvo města Veverská Bítýška schvaluje program dnešního jednání tak, jak byl zveřejněn.

Usnesení č. 2

Zastupitelstvo města Veverská Bítýška schvaluje zařazení bodu na program jednání - Návrh na spolupráci s Nadací Partnerství - projekt živá půda. Tento bod bude zařazen jako bod č. 29. Diskuse bude zařazena jako bod č. 30.

Usnesení č. 3

Zastupitelstvo města Veverská Bítýška schvaluje do návrhové komise pana Jana Panzara.

Usnesení č. 4

Zastupitelstvo města Veverská Bítýška schvaluje do návrhové komise paní Pavlu Krystkovou.

Usnesení č. 5

Zastupitelstvo města Veverská Bítýška schvaluje ověřovatele zápisu Ing. Petra Plachého.

Usnesení č. 6

Zastupitelstvo města Veverská Bítýška schvaluje ověřovatele zápisu Mgr. Aleše Novotného.

Usnesení č. 7

Zastupitelstvo města Veverská Bítýška schvaluje Základní škole, přísp.organizaci, náměstí Na Městečku 51, Veverská Bítýška návrh rozpočtu na rok 2023 a dále také zastupitelstvo města Veverská Bítýška schvaluje Základní škole, přísp.organizaci, náměstí Na Městečku 51, Veverská Bítýška předložený střednědobý výhled rozpočtu na roky 2024 a 2025.

Usnesení č. 8

Zastupitelstvo města Veverská Bítýška schvaluje Mateřské škole, Veverská Bítýška, okres Brno – venkov, příspěvkové organizaci, Pavla Perky 333 návrh rozpočtu na rok 2023 a dále také zastupitelstvo města Veverská Bítýška schvaluje Mateřské škole, Veverská Bítýška, okres Brno – venkov, příspěvkové organizaci, Pavla Perky 333 předložený střednědobý výhled rozpočtu na roky 2024 a 2025.

Usnesení č. 9

Zastupitelstvo města Veverská Bítýška schvaluje Vývařovně obědů, přísp.organizaci, Zábíteší 224, Veverská Bítýška návrh rozpočtu na rok 2023 a dále také zastupitelstvo města Veverská Bítýška schvaluje Vývařovně obědů, přísp.organizaci, Zábíteší 224, Veverská Bítýška předložený střednědobý výhled rozpočtu na roky 2024 a 2025.

Usnesení č. 10

Zastupitelstvo města Veverská Bítýška uděluje v souladu s § 102 odst. 2 písm. a) a odst. 4 zákona č.128/2000 Sb.,o obcích (obecní zřízení), v platném znění starostovi města pravomoc provádět rozpočtová opatření a pravomoc podepisovat smlouvy o přijetí dotací v období od posledního jednání zastupitelstva konaného v roce 2022 do 31.12. 2022. Tato rozpočtová opatření budou předložena ke schválení na nejbližším zasedání zastupitelstva města.

Usnesení č. 11

Zastupitelstvo města Veverská Bítýška uděluje v souladu s § 102 odst. 2 písm. a) a odst. 4 zákona č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění starostovi města pravomoc provádět po celé funkční období rozpočtová opatření týkající se zapojení účelově přidělených finančních prostředků z jiných rozpočtů. Tato rozpočtová opatření budou předložena ke schválení na nejbližším zasedání zastupitelstva města.

Usnesení č. 12

Zastupitelstvo města Veverská Bítýška schvaluje poskytnutí mimořádné investiční dotace MC Oříšek z.s. se sídlem Pavla Perky 390, 664 71 Veverská Bítýška ve výši 150 000,- na nákup maringotky.

Usnesení č. 13

Zastupitelstvo města Veverská Bítýška schvaluje předloženou smlouvu o poskytnutí dotace -se změnou v bodě II., odst. 3 - „Příjemce je povinen použít poskytnutou dotaci nejpozději do 31.3.2023“ - z rozpočtu města Veverská Bítýška a následné vyplacení finančních prostředků MC Oříšek, z.s., se sídlem Pavla Perky 390, 664 71 Veverská Bítýška, zast. Mgr. Kateřinou Káldy, ve výši 150 000,- Kč. Zastupitelstvo města pověřuje starostu podpisem smlouvy o poskytnutí dotace.

Usnesení č. 14

Zastupitelstvo města Veverská Bítýška schvaluje poskytnutí mimořádného příspěvku z rozpočtu města Veverská Bítýška do rozpočtu DSO MIKROREGION Kuřimka ve výši 9 750,- Kč na financování akce „Cyklostezka Kuřim - Veverská Bítýška“ - úhrada splátek úroků z úvěru za rok 2022 a pověřuje starostu podpisem Smlouvy o poskytnutí mimořádného příspěvku uzavřenou mezi příjemce DSO MIKROREGION Kuřimka, Jungmannova 968/75, 664 34 Kuřim a poskytovateli městem Kuřim, městem Veverská Bítýška, obcí Chudčice a obcí Moravské Knínice.

Usnesení č. 15

Zastupitelstvo města Veverská Bítýška schvaluje VI. rozpočtové opatření města Veverská Bítýška v roce 2022 dle přílohy.

Usnesení č. 16

Zastupitelstvo města Veverská Bítýška schvaluje Rozpočtové provizorium pro rok 2023.

Do schválení rozpočtu pro rok 2023 se hospodaření města řídí posledním upraveným rozpočtem předchozího roku, navíc lze v rámci rozpočtového provizoria financovat akce schválené kompetentními orgány, hradit závazky z uzavřených smluv a příspěvky na provoz zřízeným příspěvkovým organizacím.

Rozpočet na rok 2023 bude předložen zastupitelstvu města ke schválení nejpozději do 31. března 2023.

Usnesení č. 17

Zastupitelstvo města Veverská Bítýška schvaluje vyřazení majetku města Veverská Bítýška, nám. Na Městečku 72, 664 71 Veverská Bítýška dle předloženého inventarizačního protokolu ze dne 21.11.2022.

Usnesení č. 18

Zastupitelstvo města Veverská Bítýška schvaluje vyřazení majetku Vývařovně obědů, přísp. organizace, Zábíteší 224, 664 71 Veverská Bítýška, dle předloženého inventarizačního protokolu ze dne 21.11. 2022.

Usnesení č. 19

Zastupitelstvo města Veverská Bítýška schvaluje vyřazení nepotřebného majetku Základní školy, přísp. organizace, nám. Na Městečku 51, Veverská Bítýška dle předložených vyřazovacích protokolů ke dni 28.11.2022.

Usnesení č. 20

Zastupitelstvo města Veverská Bítýška neschvaluje prodej pozemku p. č. 527/1 v k.ú. Veverská Bítýška.

Usnesení č. 21

Zastupitelstvo města Veverská Bítýška neschvaluje prodej ani pronájem části pozemku p. č. 694/1 v k.ú. Veverská Bítýška.

Usnesení č. 22

Zastupitelstvo města Veverská Bítýška částečně revokuje usnesení č. 33 ze dne 13. 12. 2021, kdy oddělená část pozemku p.č. 1859/1 zůstane ve vlastnictví města Veverská Bítýška a nebude se nabízet v záměru města k prodeji.

Usnesení č. 23

Zastupitelstvo města Veverská Bítýška schvaluje výkup pozemku p. č. 2425/113, díl k v k. ú. Veverská Bítýška o výměře 11 m², který byl oddělen z pozemku p.č. 2425/46 geometrickým plánem č. 2344-1549/2021, za cenu 300,- Kč/m², celkovou cenu 3 300,- Kč do vlastnictví města Veverská Bítýška od paní Vladimíry Petrové. Město Veverská Bítýška uhradí vyhotovení kupní smlouvy a vklad do katastru nemovitostí. Zastupitelstvo města Veverská Bítýška pověřuje starostu podpisem kupní smlouvy.

Usnesení č. 24

Zastupitelstvo města Veverská Bítýška schvaluje vydání souhlasu se členstvím v Honebním společenstvu Veverská Bítýška, Pavla Perky 585, 664 71 Veverská Bítýška, IČO: 447947399.

Usnesení č. 25

Zastupitelstvo města Veverská Bítýška schvaluje prodej pozemku p.č. 1688/26 o výměře 10 m², druh pozemku ostatní plocha a pozemku p.č. 1688/27 o výměře 5 m², druh pozemku ostatní plocha, které byly odděleny geometrickým plánem č. 2401-143/2022 od pozemku p.č. 1688/2 v k.ú. Veverská Bítýška a dále schvaluje prodej pozemku p.č. 1688/28 o výměře 31 m², druh pozemku ostatní plocha, který byl oddělen geometrickým plánem č. 2403-143/2022 od pozemku p.č. 1688/2 v k.ú. Veverská Bítýška, za cenu 400,- Kč za m² manželům Vladimírovi Navrátilovi a Gabriele Navrátilové. Kupující uhradí vypracování kupní smlouvy, vklad do katastru nemovitostí a cenu za vyhotovení geometrického plánu ve výši 12 800,- Kč. Zastupitelstvo pověřuje starostu podpisem kupní smlouvy.

Usnesení č. 26

Zastupitelstvo města Veverská Bítýška schvaluje Smlouvu č. NM-001030077275/002-ELQA o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene uzavřenou mezi Městem Veverská Bítýška, náměstí Na Městečku 72, 664 71 Veverská Bítýška a společností EG.D, a.s. se sídlem Lidická 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno a pověřuje starostu podpisem této smlouvy.

Usnesení č. 27

Zastupitelstvo města Veverská Bítýška schvaluje Smlouvu č. NM-001030078616/001-ELQA o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene uzavřenou mezi Městem Veverská Bítýška, náměstí Na Městečku 72, 664 71 Veverská Bítýška a společností EG.D, a.s. se sídlem Lidická 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno a pověřuje starostu podpisem této smlouvy.

Usnesení č. 28

Zastupitelstvo města Veverská Bítýška schvaluje Smlouvu č. NM-001030076830/001-ELQA o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene uzavřenou mezi Městem Veverská Bítýška, náměstí Na Městečku 72, 664 71 Veverská Bítýška a společností EG.D, a.s. se sídlem Lidická 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno a pověřuje starostu podpisem této smlouvy.

Usnesení č. 29

Zastupitelstvo města Veverská Bítýška schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene č. NM-014330067319/001-YPM uzavřenou mezi Městem Veverská Bítýška, náměstí Na Městečku 72, 664 71 Veverská Bítýška a společností EG.D, a.s. se sídlem Lidická 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno a pověřuje starostu podpisem této smlouvy.

Usnesení č. 30

Zastupitelstvo města Veverská Bítýška schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene č. NM-014330069308/001-YPM uzavřenou mezi Městem Veverská Bítýška, náměstí Na Městečku 72, 664 71 Veverská Bítýška a společností EG.D, a.s. se sídlem Lidická 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno a pověřuje starostu podpisem této smlouvy.

Usnesení č. 31

Zastupitelstvo města Veverská Bítýška schvaluje odměnu členům Výboru pro územní plánování, Finančního výboru a Sociální komise, kteří nebyli členy zastupitelstva města, ve výši 1.500,- Kč za každou účast na schůzi, a to za období leden až září roku 2022.

Usnesení č. 32

Zastupitelstvo města Veverská Bítýška stanoví odměny za výkon jednotlivých funkcí neuvolněných členů zastupitelstva takto:

  • Neuvolněný předseda výboru nebo komise: 4.376,- Kč
  • Neuvolněný člen výboru nebo komise: 3.645,- Kč
  • Neuvolněný člen zastupitelstva bez dalších funkcí: 2.188,- Kč

Zastupitelstvo města Veverská Bítýška stanoví, že odměny za výkon funkce neuvolněného člena zastupitelstva se budou poskytovat ode dne nabytí účinnosti nařízení vlády (tedy od 1.1.2023).

Usnesení č. 33

Zastupitelstvo města Veverská Bítýška schvaluje odkup 1/3 pozemku p.č. 1872/15 v k.ú. Veverská Bítýška od společnosti VIAGEM a.s., Sokolská 131/86, 186 00 Praha 8, prostřednictvím 1. české realitní s.r.o., Sokolovská 131/86, 186 00 Praha 8 za cenu 350,- Kč/m².

Usnesení č. 34

Zastupitelstvo města Veverská Bítýška schvaluje odkup 1/6 pozemku p.č. 1275/11 v k.ú. Veverská Bítýška od společnosti VIAGEM a.s., Sokolská 131/86, 186 00 Praha 8, prostřednictvím 1. české realitní s.r.o., Sokolovská 131/86, 186 00 Praha 8 za cenu 350,- Kč/m².

Usnesení č. 35

Zastupitelstvo města Veverská Bítýška pověřuje starostu podpisem kupní smlouvy na odkup 1/3 pozemku p.č. 1872/15 a 1/6 pozemku p.č. 1275/11 v k.ú. Veverská Bítýška.

Usnesení č. 36

Zastupitelstvo města Veverská Bítýška schvaluje vyhotovení geometrického plánu na oddělení části pozemku p.č. 1675/3 v k.ú. Veverská Bítýška (viz. zákres v příloze) a schvaluje odkup této oddělené části pozemku do vlastnictví města Veverská Bítýška od pana Michaela Peprly.

Město Veverská Bítýška uhradí:

  • vyhotovení geometrického plánu
  • poplatek za výmaz zástavního práva smluvního
  • vyhotovení kupní smlouvy
  • vklad do katastru nemovitostí.

Usnesení č. 37

Zastupitelstvo města Veverská Bítýška pověřuje starostu podpisem kupní smlouvy týkající se odkupu oddělené části pozemku p.č. 1675/3 v k.ú. Veverská Bítýška.

Usnesení č. 38

Zastupitelstvo města Veverská Bítýška schvaluje spolupráci s Nadací Partnerství - projekt živá půda na zlepšení hospodaření na obecní zemědělské půdě, které spočívá v prověření stavu půdy a erozního ohrožení, revizi a nastavení pachtu a pachtovného, návrhu vhodných půdoochranných opatření. Zastupitelstvo města Veverská Bítýška pověřuje zastupitelku Mgr. Michaelu Černínovou touto agendou.

Usnesení ZM ze dne 19. října 2022

Usnesení č. 1

Zastupitelstvo města Veverská Bítýška schvaluje program dnešního jednání tak, jak byl zveřejněn.

Usnesení č. 2

Zastupitelstvo města Veverská Bítýška schvaluje do návrhové komise Ing. Lukáše Zavadila.

Usnesení č. 3

Zastupitelstvo města Veverská Bítýška schvaluje do návrhové komise pana Pavla Novotného.

Usnesení č. 4

Zastupitelstvo města Veverská Bítýška schvaluje ověřovatele zápisu Mgr. Michaelu Černínovou.

Usnesení č. 5

Zastupitelstvo města Veverská Bítýška schvaluje ověřovatele zápisu Ing. Jarmilu Novotnou.

Usnesení č. 6

Zastupitelstvo města Veverská Bítýška schvaluje průběh hlasování veřejnou volbou.

Usnesení č. 7

Zastupitelstvo města Veverská Bítýška schvaluje Ing. Lukáše Zavadila do funkce uvolněného starosty města Veverská Bítýška.

Usnesení č. 8

Zastupitelstvo města Veverská Bítýška schvaluje pana Pavla Novotného do funkce uvolněného místostarosty města Veverská Bítýška.

Usnesení č. 9

Zastupitelstvo města Veverská Bítýška schvaluje zřízení kontrolního výboru města Veverská Bítýška.

Usnesení č. 10

Zastupitelstvo města Veverská Bítýška schvaluje tříčlenné složení kontrolního výboru města Veverská Bítýška.

Usnesení č. 11

Zastupitelstvo města Veverská Bítýška schvaluje Bc. Vlastimila Kolstrunka do funkce předsedy kontrolního výboru města Veverská Bítýška.

Usnesení č. 12

Zastupitelstvo města Veverská Bítýška schvaluje členku kontrolního výboru města Veverská Bítýška Mgr. Michaelu Černínovou.

Usnesení č. 13

Zastupitelstvo města Veverská Bítýška schvaluje člena kontrolního výboru města Veverská Bítýška Ing. Pavla Králíka.

Usnesení č. 14

Zastupitelstvo města Veverská Bítýška schvaluje zřízení finančního výboru města Veverská Bítýška.

Usnesení č. 15

Zastupitelstvo města Veverská Bítýška schvaluje pětičlenné složení finančního výboru města Veverská Bítýška.

Usnesení č. 16

Zastupitelstvo města Veverská Bítýška schvaluje Ing. Jarmilu Novotnou do funkce předsedkyně finančního výboru města Veverská Bítýška.

Usnesení č. 17

Zastupitelstvo města Veverská Bítýška schvaluje člena finančního výboru města Veverská Bítýška pana Radima Havránka.

Usnesení č. 18

Zastupitelstvo města Veverská Bítýška schvaluje člena finančního výboru města Veverská Bítýška pana Mgr. Aleše Novotného, MBA.

Usnesení č. 19

Zastupitelstvo města Veverská Bítýška schvaluje člena finančního výboru města Veverská Bítýška Ing. Martina Sládka.

Usnesení č. 20

Zastupitelstvo města Veverská Bítýška schvaluje člena finančního výboru města Veverská Bítýška Bc. Jana Mayera.

Usnesení č. 21

Zastupitelstvo města Veverská Bítýška schvaluje zřízení výboru územního plánování města Veverská Bítýška.

Usnesení č. 22

Zastupitelstvo města Veverská Bítýška schvaluje pětičlenné složení výboru územního plánování města Veverská Bítýška.

Usnesení č. 23

Zastupitelstvo města Veverská Bítýška schvaluje Ing. Petra Plachého do funkce předsedy výboru územního plánování města Veverská Bítýška.

Usnesení č. 24

Zastupitelstvo města Veverská Bítýška schvaluje člena výboru územního plánování města Veverská Bítýška Ing. arch. Jana Foretníka.

Usnesení č. 25

Zastupitelstvo města Veverská Bítýška schvaluje člena výboru územního plánování města Veverská Bítýška Ing. arch. Jaroslava Skalického.

Usnesení č. 26

Zastupitelstvo města Veverská Bítýška schvaluje člena výboru územního plánování města Veverská Bítýška Mgr. Aleše Novotného, MBA.

Usnesení č. 27

Zastupitelstvo města Veverská Bítýška schvaluje člena výboru územního plánování města Veverská Bítýška pana Jana Kříže.

Usnesení č. 28

Zastupitelstvo města Veverská Bítýška schvaluje dle §47 odst. 1) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (stavební zákon) Ing. arch. Jaroslava Skalického jako určeného zastupitele pro spolupráci s pořizovatelem.

Usnesení č. 29

Zastupitelstvo města Veverská Bítýška schvaluje do valné hromady Vodárenského svazku "Bítešsko" za město Veverská Bítýška 4 členy.

Usnesení č. 30

Zastupitelstvo města Veverská Bítýška schvaluje za město Veverská Bítýška člena Vodárenského svazku "Bítešsko" pana Pavla Novotného.

Usnesení č. 31

Zastupitelstvo města Veverská Bítýška schvaluje za město Veverská Bítýška člena Vodárenského svazku "Bítešsko" pana Josefa Kopřivu.

Usnesení č. 32

Zastupitelstvo města Veverská Bítýška schvaluje za město Veverská Bítýška člena Vodárenského svazku "Bítešsko" Ing. Evžena Loutockého.

Usnesení č. 33

Zastupitelstvo města Veverská Bítýška schvaluje za město Veverská Bítýška člena Vodárenského svazku "Bítešsko" Mgr. Michaelu Černínovou.

Usnesení č. 34

Zastupitelstvo města Veverská Bítýška schvaluje zástupce za město Veverská Bítýška do Mikroregionu Kuřimka pana Pavla Novotného.

Usnesení č. 35

Zastupitelstvo města Veverská Bítýška schvaluje zástupce za město Veverská Bítýška do Mikroregionu Kuřimka Ing. Lukáše Zavadila.

Usnesení č. 36

Zastupitelstvo města Veverská Bítýška rozhodlo a schválilo jmenovat statutárním orgánem příspěvkové organizace Vývařovna obědů, Zábíteší 224, Veverská Bítýška, IČ: 72035854 starostu města Veverská Bítýška Ing. Lukáše Zavadila s účinností od 20.10.2022.

Usnesení č. 37

Zastupitelstvo města Veverská Bítýška schvaluje jako člena školské rady Základní školy, příspěvkové organizace, nám. Na Městečku 51, 664 71 Veverská Bítýška za zřizovatele Ing. Lukáše Zavadila.

Usnesení č. 38

Zastupitelstvo města Veverská Bítýška schvaluje v souladu s ustanovením § 72-74 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů a s nařízením vlády č. 318/2017, o výši odměn členům zastupitelstev a přílohy č. 338/2019 Sb. výši měsíční odměny - Neuvolněný předseda výboru zastupitelstva: 3978,- Kč.

Usnesení č. 39

Zastupitelstvo města Veverská Bítýška schvaluje v souladu s ustanovením § 72-74 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů a s nařízením vlády č. 318/2017, o výši odměn členům zastupitelstev a přílohy č. 338/2019 Sb. výši měsíční odměny - Neuvolněný člen výboru zastupitelstva: 3314,- Kč.

Usnesení č. 40

Zastupitelstvo města Veverská Bítýška schvaluje v souladu s ustanovením § 72-74 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů a s nařízením vlády č. 318/2017, o výši odměn členům zastupitelstev a přílohy č. 338/2019 Sb. výši měsíční odměny - Neuvolněný člen zastupitelstva bez dalších funkcí: 1989,- Kč.

Usnesení č. 41

Zastupitelstvo města Veverská Bítýška schvaluje poskytnutí odměny pro neuvolněné členy zastupitelstva od 19.10.2022.

Usnesení č. 42

Zastupitelstvo města Veverská Bítýška schvaluje vyplácet odměnu pro členy komisí a výborů, kteří nejsou členy zastupitelstva jednou měsíčně (po dobu celého volebního období).

Usnesení č. 43

Zastupitelstvo města Veverská Bítýška schvaluje odměnu pro členy komisí a výborů, kteří nejsou členy zastupitelstva, ve výši 1500,- Kč za každou aktivní schůzi.

Usnesení č. 44

Na základě §81 a §84 odst. 2 písm. u) zákona č. 128/2000 Sb., zákona o obcích, ve znění pozdějších předpisů, zastupitelstvo města schvaluje proplácení cestovních náhrad zastupitelům v souladu s vnitřní směrnicí č. 6/2013 Vysílání na pracovní cesty, cestovní náhrady.

Usnesení č. 45

Zastupitelstvo města Veverská Bítýška schvaluje předloženou smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města Veverská Bítýška a následné vyplacení finančních prostředků MC Oříšek, z.s., se sídlem Pavla Perky 390, 664 71 Veverská Bítýška, zast. paní Kateřinou Káldy, ve výši 70 000,- Kč. Zastupitelstvo města pověřuje starostu podpisem smlouvy o poskytnutí dotace.

Usnesení ZM ze dne 14. září 2022

Usnesení č. 1

Zastupitelstvo města Veverská Bítýška schvaluje program dnešního jednání tak, jak byl zveřejněn.

Usnesení č. 2

Zastupitelstvo města Veverská Bítýška schvaluje do návrhové komise Mgr. Hanu Bučkovou.

Usnesení č. 3

Zastupitelstvo města Veverská Bítýška schvaluje do návrhové komise pana Františka Černého.

Usnesení č. 4

Zastupitelstvo města Veverská Bítýška schvaluje ověřovatele zápisu pana Pavla Kozla.

Usnesení č. 5

Zastupitelstvo města Veverská Bítýška schvaluje ověřovatele zápisu paní Irenu Koláčnou.

Usnesení č. 6

Na základě statutu fondu financování a obnovy vodohospodářského majetku města Veverská Bítýška ze dne 16.9.2021 schvaluje zastupitelstvo města Veverská Bítýška čerpání prostředků z tohoto fondu ve výši 600 000,- Kč za účelem výměny a dodávky nové trafostanice v areálu ČOV.

Usnesení č. 7

Zastupitelstvo města Veverská Bítýška schvaluje V. rozpočtové opatření města Veverská Bítýška v roce 2022 dle přílohy.

Usnesení č. 8

Zastupitelstvo města Veverská Bítýška schvaluje vyřazení majetku města Veverská Bítýška, nám. Na Městečku 72, 664 71 Veverská Bítýška dle předloženého inventarizačního protokolu ze dne 1.9.2022.

Usnesení č. 9

Zastupitelstvo města Veverská Bítýška schvaluje vyřazení nepotřebného majetku Mateřské školy, přísp. organizace Pavla Perky 333, 664 71 Veverská Bítýška dle předložených vyřazovacích protokolů ke dni 30.6.2022.

Usnesení č. 10

Zastupitelstvo města Veverská Bítýška schvaluje poskytnutí mimořádného neinvestičního finančního příspěvku MC Oříšek z.s. se sídlem Pavla Perky 390, 664 71 Veverská Bítýška ve výši 70 000,- Kč na financování projektu ZaHRÁTka - Otevřená zahrada a lesní klub. Částka ve výši 70 000,- Kč bude zařazena na §6409 - příspěvek MC Oříšek a bude převedena z §6409 - Rezerva. Poskytnutí příspěvku bude součástí V. rozpočtového opatření města Veverská Bítýška v roce 2022.

Usnesení č. 11

Zastupitelstvo města Veverská Bítýška schvaluje poskytnutí daru pro potřeby financování podpory programu Zdravotní klaun, o.p.s, Paříkova 355/7, 190 00 Praha 9 ve výši 10 000,- Kč. Částka ve výši 10 000,- Kč bude zařazena na §3900 - dar Zdravotní klaun, o.p.s. a bude převedena z §6409 - Rezerva. Poskytnutí příspěvku bude součástí V. rozpočtového opatření města Veverská Bítýška v roce 2022.

Usnesení č. 12

Zastupitelstvo města Veverská Bítýška neschvaluje záměr prodeje pozemku p. č. 2241 v k. ú. Veverská Bítýška za účelem oplocení a pěstování biopotravin. Tento pozemek je dotčen regulačním plánem lokalita Hvozdecká (je zde plánována obslužná komunikace).

Usnesení č. 13

Zastupitelstvo města Veverská Bítýška neschvaluje záměr pronájmu ani prodeje části pozemku p .č. 794/1 v k. ú. Veverská Bítýška přilehlého místní komunikaci dle předloženého náčrtu.

Usnesení č. 14

Zastupitelstvo města Veverská Bítýška schvaluje vyhotovení geometrického plánu za účelem oddělení částí pozemku p. č. 538/1 v k. ú. Veverská Bítýška o celkové výměře cca 32,75 m² (část pozemku cca 24 m² a část pozemku cca 8,75 m²) za účelem budoucího záměru prodeje uvedeného pozemku.

Usnesení č. 15

Zastupitelstvo města Veverská Bítýška schvaluje prodej pozemku p. č. 110/6 v k.ú. Veverská Bítýška o výměře 8 m², který byl oddělen geometrickým plánem č. 2402-165/2022 od pozemku p. č. 110/1 v k.ú. Veverská Bítýška, druh pozemku zastavěná plocha a nádvoří, za cenu 100,- Kč za celý pozemek paní Marcele Bešterové a pověřuje starostu podpisem kupní smlouvy.

Tento pozemek se prodává jako náhrada za část pozemku p. č. 110/4 v k.ú. Veverská Bítýška, nad kterým je přesah zateplovacího systému v celkové tloušťce 17 cm o výměře 8,16 m² v majetku města. Vyhotovení kupní smlouvy a vklad do katastru nemovitostí uhradí město.

Usnesení č. 16

Zastupitelstvo města Veverská Bítýška schvaluje pronájem části pozemku p. č. 2261/2 v k. ú. Veverská Bítýška o výměře 24,75 m², druh pozemku orná půda, za cenu 1 000,- Kč za rok panu Tomášovi Sokolovi a pověřuje starostu podpisem nájemní smlouvy. Doba nájmu 3 roky od podpisu smlouvy. Vypracování nájemní smlouvy zajistí a uhradí nájemce.

Usnesení č. 17

Zastupitelstvo města Veverská Bítýška schvaluje záměr prodeje pozemku p. č. 1688/26 o výměře 10 m², který byl oddělen geometrickým plánem č. 2401-143/2022 z pozemku p. č. 1688/2 v k. ú. Veverská Bítýška za cenu 400,- Kč/m².

Usnesení č. 18

Zastupitelstvo města Veverská Bítýška schvaluje záměr prodeje pozemku p. č. 1688/27 o výměře 5 m², který byl oddělen geometrickým plánem č. 2401-143/2022 z pozemku p. č. 1688/2 v k. ú. Veverská Bítýška za cenu 400,- Kč/m².

Usnesení č. 19

Zastupitelstvo města Veverská Bítýška schvaluje záměr prodeje pozemku p. č. 1688/28 o výměře 31 m², který byl oddělen geometrickým plánem č. 2403-143/2022 z pozemku p. č. 1688/2 v k. ú. Veverská Bítýška za cenu 400,- Kč/m².

Usnesení č. 20

Zastupitelstvo města Veverská Bítýška schvaluje Smlouvu č. NM-001030064532/001-ELQA o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene uzavřenou mezi Městem Veverská Bítýška, náměstí Na Městečku 72, 664 71 Veverská Bítýška a společností EG.D, a.s. se sídlem Lidická 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno a pověřuje starostu podpisem této smlouvy.

Usnesení č. 21

Zastupitelstvo města Veverská Bítýška schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene č.: NM-014330061081/001-YPM uzavřenou mezi Městem Veverská Bítýška, náměstí Na Městečku 72, 664 71 Veverská Bítýška a společností EG.D, a.s. se sídlem Lidická 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno a pověřuje starostu podpisem této smlouvy.

Usnesení č. 22

Zastupitelstvo města Veverská Bítýška schvaluje Smlouvu o zřízení služebnosti spočívající v právu uložení přípojky NN kabelu, a to v rozsahu dle geometrického plánu č. 2412-237/2022, který vyhotovila geodetická kancelář Ing. Karel Souček za jednorázovou úplatu 500,- Kč uzavřenou mezi městem Veverská Bítýška, nám. Na Městečku 72, 664 71 Veverská Bítýška a paní Irenou Králíkovou a pověřuje starostu podpisem smlouvy o zřízení služebnosti. Oprávněná ze služebnosti uhradí vyhotovení smlouvy, geometrického plánu ve výši 6 100,- Kč a vklad do katastru nemovitostí.

Usnesení č. 23

Zastupitelstvo města Veverská Bítýška neschvaluje umístění textilních kontejnerů společnosti TextilEco a.s. na území města Veverská Bítýška.

Usnesení č. 24

Zastupitelstvo města Veverská Bítýška schvaluje uzavření Smlouvy o výpůjčce mezi městem Veverská Bítýška, nám. Na Městečku 72, 664 71 Veverská Bítýška a Základní školou, Veverská Bítýška, okres Brno – venkov, příspěvková organizace, nám. Na Městečku 51, 664 71 Veverská Bítýška na užívání tělocvičny v ul. P. Perky, č.p. 914, Veverská Bítýška, za účelem činnosti základní školy, a to k výuce tělesné výchovy, provozování sportovních kroužků, soutěží a jiné sportovní činnosti v době vymezené Smlouvou o výpůjčce.

Usnesení č. 25

Zastupitelstvo města Veverská Bítýška schvaluje Dodatek ke Kolektivní smlouvě č. 2 a pověřuje starostu podpisem dodatku.

Usnesení č. 26

Zastupitelstvo města Veverská Bítýška schvaluje Dodatek ke Statutu sociálního fondu č. 2 a pověřuje starostu podpisem dodatku.

Usnesení č. 27

Zastupitelstvo města Veverská Bítýška schvaluje výkup pozemku p. č. 1448/9 v k. ú. Veverská Bítýška o výměře 132 m² (dle geometrického plánu č. 2297-16/2021) za cenu 300,- Kč/m², celkovou cenu 39 600,- Kč do vlastnictví města Veverská Bítýška od paní Ing. Soni Vávrové. Město Veverská Bítýška uhradí vyhotovení geometrického plánu, vyhotovení kupní smlouvy a vklad do katastru nemovitostí. Zastupitelstvo města Veverská Bítýška pověřuje starostu podpisem kupní smlouvy.

Usnesení č. 28

Zastupitelstvo města Veverská Bítýška souhlasí s pokládkou kabelů komunikačního vedení - optických kabelů za účelem modernizace vedení v části města Veverská Bítýška v ulicích Nábřežní, Pavla Perky, Říční, Tišnovská a Valinkevičova.

Usnesení ZM ze dne 15. srpna 2022

Usnesení č. 1

Zastupitelstvo města Veverská Bítýška schvaluje program dnešního jednání tak, jak byl zveřejněn.

Usnesení č. 2

Zastupitelstvo města Veverská Bítýška schvaluje do návrhové komise Ing. Pavla Králíka.

Usnesení č. 3

Zastupitelstvo města Veverská Bítýška schvaluje do návrhové komise paní Irenu Koláčnou.

Usnesení č. 4

Zastupitelstvo města Veverská Bítýška schvaluje ověřovatele zápisu Ing. arch. Jaroslava Skalického.

Usnesení č. 6

Zastupitelstvo města Veverská Bítýška schvaluje IV. rozpočtové opatření města Veverská Bítýška v roce 2022 dle přílohy.

Usnesení č. 7

Zastupitelstvo města Veverská Bítýška stanovuje v souvislosti s konáním místního referenda v termínu 23.9. a 24.9.2022 výši odměn pro členy okrskových komisí a místní komise takto:

  • předseda místní a okrskové komise – odměna ve výši 3 000,- Kč.

Usnesení č. 8

Zastupitelstvo města Veverská Bítýška stanovuje v souvislosti s konáním místního referenda v termínu 23.9. a 24.9.2022 výši odměn pro členy okrskových komisí a místní komise takto:

  • místopředseda, zapisovatel, člen místní a okrskové komise – odměna ve výši: 2 000,- Kč

Usnesení ZM ze dne 27. července 2022

Usnesení č. 1

Zastupitelstvo města Veverská Bítýška schvaluje program dnešního jednání tak, jak byl zveřejněn.

Usnesení č. 2

Zastupitelstvo města Veverská Bítýška schvaluje zařazení bodu na program jednání - Předložení návrhu smlouvy č. 1040014685/001 o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene - EG.D, a.s. Tento bod bude zařazen jako bod č. 6.

Bod diskuse bude zařazen jako bod č. 7.

Usnesení č. 3

Zastupitelstvo města Veverská Bítýška schvaluje do návrhové komise Bc. Vlastimila Kolstrunka.

Usnesení č. 4

Zastupitelstvo města Veverská Bítýška schvaluje do návrhové komise pí. Irenu Koláčnou.

Usnesení č. 5

Zastupitelstvo města Veverská Bítýška schvaluje ověřovatele zápisu Mgr. Hanu Bučkovou.

Usnesení č. 6

Zastupitelstvo města Veverská Bítýška schvaluje ověřovatele zápisu Ing. Pavla Králíka.

Usnesení č. 7

Zastupitelstvo města Veverská Bítýška schvaluje III. rozpočtové opatření města Veverská Bítýška v roce 2022 dle přílohy.

Usnesení č. 8

Zadavatel Město Veverská Bítýška schvaluje zrušení výběrového řízení k veřejné zakázce malého rozsahu na akci „Rekonstrukce sportovního hřiště Veverská Bítýška“, které bylo zveřejněno na profilu zadavatele vč. příloh dne 20.6.2022. Důvodem je neschopnost jediného uchazeče garantovat termín plnění díla uvedený v zadávací dokumentaci této veřejné zakázky.

Usnesení č. 9

Zastupitelstvo města Veverská Bítýška schvaluje vypracování Dodatku č. 1 ve výši 30.000,- Kč bez DPH ke Smlouvě uzavřené mezi městem Veverská Bítýška, náměstí Na Městečku 72, 664 71 Veverská Bítýška a zhotovitelem VÚT v Brně, Fakulta stavební, Veveří 331/95, 602 00 Brno, zástupce pro věcná jednání Ing. Martin Smělý, týkající se zakreslení úprav do dopravní studie náměstí ve Veverské Bítýšce a pověřuje starostu podpisem Dodatku ke smlouvě.

Usnesení č. 10

Zastupitelstvo města Veverská Bítýška schvaluje Smlouvu č. 1040014685/001 o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene uzavřenou mezi Městem Veverská Bítýška, náměstí Na Městečku 72, 664 71 Veverská Bítýška a společností EG.D, a.s., se sídlem Lidická 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno a pověřuje starostu podpisem této smlouvy.

Usnesení ZM ze dne 15. června 2022

Usnesení č. 1

Zastupitelstvo města Veverská Bítýška schvaluje program dnešního jednání tak, jak byl zveřejněn.

Usnesení č. 2

Zastupitelstvo města Veverská Bítýška schvaluje zařazení bodu na program jednání - II. rozpočtové opatření města Veverská Bítýška v roce 2022. Tento bod bude zařazen jako bod č. 26.

Usnesení č. 3

Zastupitelstvo města Veverská Bítýška schvaluje zařazení bodu na program jednání - Záměr prodeje pozemku p. č. 110/6 o výměře 8 m², který byl oddělen od pozemku p. č. 110/1 v k. ú. Veverská Bítýška.
Tento bod bude zařazen jako bod č. 27.

Usnesení č. 4

Zastupitelstvo města Veverská Bítýška schvaluje zařazení bodu na program jednání - Vydání změny č. 4 ÚP Veverská Bítýška. Tento bod bude zařazen jako bod č. 28. Diskuse bude zařazena jako bod č. 29.

Usnesení č. 5

Zastupitelstvo města Veverská Bítýška schvaluje do návrhové komise ing. Pavla Králíka.

Usnesení č. 6

Zastupitelstvo města Veverská Bítýška schvaluje do návrhové komise Bc. Vlastimila Kolstrunka.

Usnesení č. 7

Zastupitelstvo města Veverská Bítýška schvaluje ověřovatele zápisu Ing. arch. Jaroslava Skalického.

Usnesení č. 8

Zastupitelstvo města Veverská Bítýška schvaluje ověřovatele zápisu Ing. Petra Plachého.

Usnesení č. 9

Zastupitelstvo města Veverská Bítýška schvaluje závěrečný účet města Veverská Bítýška za rok 2021 a vyjadřuje souhlas s celoročním hospodařením, a to bez výhrad.

Usnesení č. 10

Zastupitelstvo města Veverská Bítýška schvaluje účetní závěrku města Veverská Bítýška za rok 2021.

Usnesení č. 11

Zastupitelstvo města Veverská Bítýška schvaluje účetní závěrku Mateřské školy, přísp. organizace, Pavla Perky 333, Veverská Bítýška za rok 2021.

Usnesení č. 12

Zastupitelstvo města Veverská Bítýška schvaluje účetní závěrku Základní školy, přísp. organizace, nám. Na Městečku 51, Veverská Bítýška za rok 2021.

Usnesení č. 13

Zastupitelstvo města Veverská Bítýška schvaluje účetní závěrku Vývařovny obědů, přísp. organizace, Zábíteší 224, Veverská Bítýška za rok 2021.

Usnesení č. 14

Zastupitelstvo města Veverská Bítýška schvaluje Mateřské škole, přísp. organizaci, Pavla Perky 333, Veverská Bítýška ponechání hospodářského výsledku za rok 2021, a to ve výši 130 433,73 Kč, v rezervním fondu tvořeného ze zlepšeného výsledku hospodaření.

Usnesení č. 15

Zastupitelstvo města Veverská Bítýška schvaluje Základní škole, přísp. organizaci, nám. Na Městečku 51, Veverská Bítýška ponechání hospodářského výsledku za rok 2021, a to ve výši 597 104,21 Kč, v rezervním fondu tvořeného ze zlepšeného výsledku hospodaření.

Usnesení č. 16

Zastupitelstvo města Veverská Bítýška schvaluje Vývařovně obědů, přísp. organizaci, Zábíteší 224, Veverská Bítýška ponechání hospodářského výsledku za rok 2021, a to ve výši 114 763,81 Kč, v rezervním fondu tvořeného ze zlepšeného výsledku hospodaření.

Usnesení č. 17

Zastupitelstvo města Veverská Bítýška schvaluje vyřazení majetku města Veverská Bítýška, nám. Na Městečku 72, 664 71 Veverská Bítýška dle předloženého inventarizačního protokolu ze dne 25.5.2022.

Usnesení č. 18

Zastupitelstvo města Veverská Bítýška schvaluje vyřazení nepotřebného majetku Základní školy, přísp. organizace, nám. Na Městečku 51, Veverská Bítýška dle předložených vyřazovacích protokolů ke dni 31.5.2022.

Usnesení č. 19

Zastupitelstvo města Veverská Bítýška schvaluje prodej pozemku p. č. 1291/6 v k. ú. Veverská Bítýška, který byl oddělen geometrickým plánem č. 2388-44/2022 z pozemku p. č. 1291/1 v k. ú. Veverská Bítýška, druh pozemku ostatní plocha o výměře 36 m² za cenu 700,- Kč/m², celkovou cenu 25 200,- Kč panu Zdeňkovi Zemanovi a pověřuje starostu podpisem kupní smlouvy. Kupující uhradí vyhotovení geometrického plánu č. 2273-364/2020 ve výši 6 500,- Kč, vypracování kupní smlouvy, vklad do katastru nemovitostí a veškeré poplatky spojené s prodejem pozemku. Na uvedené části pozemku bude zřízeno věcné břemeno ve prospěch města zajišťující přístup občanů na víceúčelové hřiště.

Usnesení č. 20

Zastupitelstvo města Veverská Bítýška schvaluje prodej pozemku p. č. 1419 v k. ú. Veverská Bítýška, druh pozemku ostatní plocha o výměře 91 m² za cenu 700,- Kč/m², celkovou cenu 63 700,- Kč společnosti JFK 407, s.r.o., Masarykovo nám. 354, 664 71 Veverská Bítýška, IČ: 09765387, zastoupené jednatelem společnosti Ing. Petrem Polákem a pověřuje starostu podpisem kupní smlouvy. Kupující uhradí vypracování kupní smlouvy a vklad do katastru nemovitostí.

Usnesení č. 21

Zastupitelstvo města Veverská Bítýška schvaluje pronájem pozemku p. č. 1991/1 v k. ú. Veverská Bítýška, druh pozemku trvalý travní porost o výměře 917 m² MC Oříšek, z.s., Pavla Perky 390, 664 71 Veverská Bítýška, zastoupené Mgr. Janou Madarászovou na dobu určitou 5 let od podpisu smlouvy. Pozemek bude pronajat bezúplatně za údržbu pozemku na náklady nájemce. Pozemek se nachází v záplavovém území a využití pozemku bude v souladu se schváleným územním plánem a stanovené stavebním úřadem. Zastupitelstvo pověřuje starostu podpisem nájemní smlouvy. Vypracování nájemní smlouvy uhradí pronajímatel.

Usnesení č. 22

Zastupitelstvo města Veverská Bítýška neschvaluje záměr pronájmu části pozemku p. č. 794/1 v k. ú. Veverská Bítýška.

Usnesení č. 23

Zastupitelstvo města Veverská Bítýška neschvaluje záměr prodeje části pozemku p. č. 794/1 v k. ú. Veverská Bítýška.

Usnesení č. 24

Zastupitelstvo města Veverská Bítýška schvaluje záměr pronájmu části pozemku p. č. 2261/2 v k. ú. Veverská Bítýška na dobu 3 let za částku 1 000,- Kč/rok, viz. zákres v příloze.

Usnesení č. 25

Zastupitelstvo města Veverská Bítýška schvaluje uložení přípojky NN kabelu v délce cca 20 m do části pozemku p. č. 970 v k. ú. Veverská Bítýška, viz. žádost v příloze.

Usnesení č. 26

Zastupitelstvo města Veverská Bítýška schvaluje nevyhlásit v souladu se zákonem č. 22/2004 Sb., o místním referendu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, konání místního referenda na území města Veverská Bítýška na základě návrhu přípravného výboru ze dne 16.5.2022, č.j. VB/1298/22/POD „Návrh na konání místního referenda“ na území města Veverská Bítýška o otázce:

“Požadujete, aby orgány obce Veverská Bítýška aktivně vyvíjely v rámci své samostatné působnosti maximální možné a přípustné úsilí k tomu, aby bylo v maximální možné míře eliminováno riziko vzniku a šíření zápachu ze vznikající laminační linky na území města?“, jelikož o navržené otázce nelze místní referendum konat.

Město Veverská Bítýška v rámci své samostatné působnosti nespatřuje prostor pro to, jak by mohly orgány města Veverská Bítýška v rámci své samostatné působnosti eliminovat vliv na životní prostředí způsobený tímto soukromým investičním záměrem.

Usnesení č. 27

Zastupitelstvo města Veverská Bítýška schvaluje zprávu o posouzení a hodnocení nabídek a schvaluje firmu TVM stavby, s.r.o., náměstí 5.května 1390, 666 02 Předklášteří, IČ: 06331807 jako nejvýhodnějšího uchazeče na zakázku „Veverská Bítýška, ul. Okřínek - rekonstrukce komunikace“.

Usnesení č. 28

Zastupitelstvo města Veverská Bítýška schvaluje Smlouvu o dílo mezi objednavatelem - Město Veverská Bítýška, náměstí Na Městečku 72, 664 71 Veverská Bítýška a zhotovitelem - TVM stavby, s.r.o., náměstí 5.května 1390, 666 02 Předklášteří, IČ: 06331807 týkající se stavby - předmětu smlouvy „Veverská Bítýška, ul. Okřínek - rekonstrukce komunikace“ za cenu uvedenou ve smlouvě o dílo: 2 444 162,22 Kč bez DPH. Zastupitelstvo města pověřuje starostu města podpisem Smlouvy o dílo.

Usnesení č. 29

Zastupitelstvo města Veverská Bítýška schvaluje jako TDS na akci „Veverská Bítýška, ul. Okřínek - rekonstrukce komunikace“ Ing. Jaroslava Rakušana, Staňkova 340/8d, 602 00 Brno.

Usnesení č. 30

Zastupitelstvo města Veverská Bítýška pověřuje starostu města podpisem případných následujících dodatků ke Smlouvě o dílo na akci „Veverská Bítýška, ul. Okřínek - rekonstrukce komunikace“.

Usnesení č. 31

Zastupitelstvo města Veverská Bítýška schvaluje zprávu o posouzení a hodnocení nabídek a schvaluje vyloučení uchazeče výběrového řízení PORR a.s., Dubečská 3238/36, Strašnice, 100 00 Praha 10, IČ: 43005560 z výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu „Veverská Bítýška-obnova účelové komunikace, lokalita Chmelníky“ zadávanou podle ust. § 27 a § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů zveřejněnou na profilu zadavatele dne 27.4.2022 v souladu s doporučením komise pro posouzení a hodnocení nabídek, a to z důvodu rozporu podané nabídky s požadavky uvedenými v zadávací dokumentaci.

Usnesení č. 32

Zastupitelstvo města Veverská Bítýška schvaluje zprávu o posouzení a hodnocení nabídek a schvaluje firmu SOUKUP MILOŠ s.r.o., Na Láně 708, 664 11 Zbýšov, IČ: 29351511 jako nejvýhodnějšího uchazeče na zakázku „Veverská Bítýška-obnova účelové komunikace, lokalita Chmelníky“.

Usnesení č. 33

Zastupitelstvo města Veverská Bítýška schvaluje Smlouvu o dílo mezi objednavatelem - Město Veverská Bítýška, náměstí Na Městečku 72, 664 71 Veverská Bítýška a zhotovitelem - SOUKUP MILOŠ s.r.o., Na Láně 708, 664 11 Zbýšov, IČ: 29351511 týkající se stavby - předmětu smlouvy „Veverská Bítýška-obnova účelové komunikace, lokalita Chmelníky“ za cenu uvedenou ve smlouvě o dílo: 3 109 328,64 Kč bez DPH. Zastupitelstvo města pověřuje starostu města podpisem Smlouvy o dílo.

Usnesení č. 34

Zastupitelstvo města Veverská Bítýška schvaluje jako TDS na akci „Veverská Bítýška-obnova účelové komunikace, lokalita Chmelníky“ Ing. Jaroslava Rakušana, Staňkova 340/8d, 602 00 Brno.

Usnesení č. 35

Zastupitelstvo města Veverská Bítýška pověřuje starostu města podpisem případných následujících dodatků ke Smlouvě o dílo na akci „Veverská Bítýška-obnova účelové komunikace, lokalita Chmelníky“.

Usnesení č. 36

Zadavatel Město Veverská Bítýška schvaluje zrušení výběrového řízení k veřejné zakázce malého rozsahu na akci „Rekonstrukce sportovního hřiště Veverská Bítýška“, které bylo zveřejněno na profilu zadavatele vč. příloh dne 1.3.2022, z důvodu neposkytnutí součinnosti jediného uchazeče při podpisu Smlouvy o dílo a jeho následného odstoupení z výběrového řízení.

Usnesení č. 37

Zastupitelstvo města Veverská Bítýška schvaluje novou Výzvu k podání nabídky a zadávací dokumentaci na veřejnou zakázku malého rozsahu města Veverská Bítýška na akci „Rekonstrukce sportovního hřiště Veverská Bítýška“ a její zveřejnění na Profilu zadavatele.

Usnesení č. 38

Zastupitelstvo města Veverská Bítýška schvaluje Smlouvu o dílo mezi objednavatelem - Město Veverská Bítýška, náměstí Na Městečku 72, 664 71 Veverská Bítýška a komisí pro hodnocení a posouzení nabídek doporučeným zhotovitelem v souladu se Zprávou o posouzení a hodnocení nabídek týkající se stavby - předmětu smlouvy „Rekonstrukce sportovního hřiště Veverská Bítýška“. Zastupitelstvo města pověřuje starostu města podpisem Smlouvy o dílo.

Usnesení č. 39

Zastupitelstvo města Veverská Bítýška schvaluje jako TDS na akci „Rekonstrukce sportovního hřiště Veverská Bítýška“ Ing. Jaroslava Rakušana, Staňkova 340/8d, 602 00 Brno.

Usnesení č. 40

Zastupitelstvo města Veverská Bítýška pověřuje starostu města podpisem případných následujících dodatků ke Smlouvě o dílo na akci „Rekonstrukce sportovního hřiště Veverská Bítýška“.

Usnesení č. 41

Zastupitelstvo města Veverská Bítýška schvaluje cenovou nabídku na vypracování projektových prací na okružní křižovatku na ul. 9. května a propojení s ulicí Hvozdeckou za cenu 928 070,- Kč bez DPH dle předložené cenové nabídky.
Projektovou dokumentaci vyhotoví Ing. Martin Smělý, Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební.

Usnesení č. 42

Zastupitelstvo města Veverská Bítýška pověřuje starostu podpisem smlouvy na vyhotovení projektové dokumentace na okružní křižovatku na ul. 9. května a propojení s ulicí Hvozdeckou za cenu 928 070,- Kč bez DPH uzavřenou mezi Městem Veverská Bítýška, náměstí Na Městečku 72, 664 71 Veverská Bítýška a Vysokým učením technickým v Brně, Fakulta stavební, Veveří 331 / 95, 602 00 Brno.

Usnesení č. 43

Zastupitelstvo města Veverská Bítýška schvaluje Smlouvu o zřízení služebnosti na stavbu s označením „16010-058245 VPIC Veverská Bítýška - MK v ul. U Hřiště“ uzavřenou mezi Městem Veverská Bítýška, náměstí Na Městečku 72, 664 71 Veverská Bítýška a společností CETIN a.s., Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9 a pověřuje starostu podpisem této smlouvy.

Usnesení č. 44

Zastupitelstvo města Veverská Bítýška schvaluje Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti na stavbu s označením 11010-106106FTTx_FIS_SVS_VEBRN1 uzavřenou mezi Městem Veverská Bítýška, náměstí Na Městečku 72, 664 71 Veverská Bítýška a společností CETIN a.s., Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9 a pověřuje starostu podpisem této smlouvy.

Usnesení č. 45

Zastupitelstvo města Veverská Bítýška schvaluje Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti na stavbu s označením 11010-106896FTTx_SVS_VEBRN2 uzavřenou mezi Městem Veverská Bítýška, náměstí Na Městečku 72, 664 71 Veverská Bítýška a společností CETIN a.s., Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9 a pověřuje starostu podpisem této smlouvy.

Usnesení č. 46

Zastupitelstvo města Veverská Bítýška schvaluje, že u všech smluv, kde dochází ke vstupu do pozemků v majetku města bude doplněno, že pozemek bude uveden do původního stavu.

Usnesení č. 47

Zastupitelstvo města Veverská Bítýška schvaluje Smlouvu č. NM-001030067101/002-ZAME o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene uzavřenou mezi Městem Veverská Bítýška, náměstí Na Městečku 72, 664 71 Veverská Bítýška a společností EG.D, a.s. se sídlem Lidická 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno a pověřuje starostu podpisem této smlouvy. Přechod vedení přes ulici M. Kudeříkové bude řešen nadzemním vedením.

Usnesení č. 48

Zastupitelstvo města Veverská Bítýška schvaluje úplné znění zřizovací listiny Základní školy, Veverská Bítýška, okres Brno – venkov, příspěvková organizace, která nabývá účinnosti dne 1.7.2022.

Usnesení č. 49

Zastupitelstvo města Veverská Bítýška schvaluje změnu v názvu na Mateřská škola, Veverská Bítýška, okres Brno – venkov, příspěvková organizace. Zastupitelstvo města Veverská Bítýška schvaluje úplné znění zřizovací listiny Mateřské školy, Veverská Bítýška, okres Brno – venkov, příspěvková organizace, která nabývá účinnosti dne 1.7.2022.

Usnesení č. 50

Zastupitelstvo města Veverská Bítýška schvaluje II. rozpočtové opatření města Veverská Bítýška v roce 2022 dle přílohy.

Usnesení č. 51

Zastupitelstvo města Veverská Bítýška schvaluje záměr prodeje pozemku p.č. 110/6 v k.ú. Veverská Bítýška o výměře 8 m², který byl oddělen geometrickým plánem č. 2402-165/2022 od pozemku p.č. 110/1 v k.ú. Veverská Bítýška (vlastník město). Do omezení se uvede, že se tento pozemek prodává za cenu 100,- Kč za celý pozemek jako náhrada za část pozemku p.č. 110/4 v k.ú. Veverská Bítýška, nad kterým je přesah zateplovacího systému v celkové tloušťce 17 cm o výměře 8,16 m² v majetku města. Vyhotovení kupní smlouvy a vklad do katastru nemovitostí uhradí město.

Usnesení č. 52

Zastupitelstvo města Veverská Bítýška Veverská Bítýška podle §172 odst.5) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, bere na vědomí, že k návrhu Změny č. 4 Územního plánu Veverská Bítýška nebyla uplatněna žádná námitka ani připomínka tak, jak je uvedeno v textové části odůvodnění Změny č. 4 Územního plánu Veverská Bítýška. Zastupitelstvo města Veverská Bítýška ověřilo, že Změna č. 4 Územního plánu Veverská Bítýška není v rozporu s Politikou územního rozvoje ČR ve znění Aktualizací č.1-5, s územně plánovací dokumentací vydanou Krajem, tj. s platnými ZÚR JMK ve znění Aktualizací č. 1 a 2, se stanovisky dotčených orgánů a Krajského úřadu Jihomoravského kraje. Zastupitelstvo města Veverská Bítýška příslušné podle ustanovení §6 odst.5 písm. c) zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, za použití ustanovení §43 odst. 4 stavebního zákona, §171 zákona č.500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, §13 a přílohy č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, vydává Změnu č. 4 Územního plánu Veverská Bítýška formou opatření obecné povahy podle správního řádu.

Usnesení č. 53

Zastupitelstvo města Veverská Bítýška schvaluje zařazení bodu na program jednání - Cenová nabídka na vypracování architektonicko-urbanistické studie náměstí.

Usnesení č. 54

Zastupitelstvo města Veverská Bítýška schvaluje vyhotovení smlouvy o dílo mezi Městem Veverská Bítýška, náměstí Na Městečku 72, 664 71 Veverská Bítýška a Ing. arch. Štěpánem Kočišem, atelier A.VE, Marie Majerové 468/3, 638 00 Brno, která bude navazovat na stávající smlouvu uzavřenou v roce 2014. Cena uvedená v nové smlouvě bude 460 000,- Kč bez DPH s tím, že při fakturaci bude zohledněna již fakturovaná záloha z roku 2014 (cenová nabídka v příloze). Zastupitelstvo pověřuje starostu podpisem smlouvy o dílo na zhotovení architektonicko-urbanistické studie náměstí.

Usnesení ZM ze dne 21. dubna 2022

Usnesení č. 1

Zastupitelstvo města Veverská Bítýška schvaluje program dnešního jednání tak, jak byl zveřejněn.

Usnesení č. 2

Zastupitelstvo města Veverská Bítýška schvaluje do návrhové komise pana Františka Černého.

Usnesení č. 3

Zastupitelstvo města Veverská Bítýška schvaluje do návrhové komise pana Pavla Kozla.

Usnesení č. 4

Zastupitelstvo města Veverská Bítýška schvaluje ověřovatele zápisu Ing. Pavla Králíka.

Usnesení č. 5

Zastupitelstvo města Veverská Bítýška schvaluje ověřovatele zápisu paní Irenu Koláčnou.

Usnesení č. 6

Zastupitelstvo města Veverská Bítýška schvaluje I. rozpočtové opatření města Veverská Bítýška v roce 2022 dle přílohy.

Usnesení č. 7

Zastupitelstvo města Veverská Bítýška schvaluje předloženou smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města Veverská Bítýška a následné vyplacení finančních prostředků organizaci Senioři České republiky, z.s., Základní organizace Veverská Bítýška, zast. Magdalenou Minaříkovou, ve výši 20 000,- Kč. Zastupitelstvo města pověřuje starostu podpisem smlouvy o poskytnutí dotace.

Usnesení č. 8

Zastupitelstvo města Veverská Bítýška schvaluje záměr pronájmu pozemku p. č. 1991/1 v k.ú. Veverská Bítýška, trvalý travní porost o výměře 917 m² na dobu určitou 5 let od podpisu nájemní smlouvy. Pozemek bude pronajat bezúplatně, a to pouze za údržbu uvedeného pozemku na náklady nájemce. Omezení: pozemek se nachází v záplavovém území a využití pozemku bude v souladu se schváleným územním plánem a stanovené stavebním úřadem.

Usnesení č. 9

Zastupitelstvo města Veverská Bítýška schvaluje vyhotovení geometrického plánu na oddělení části pozemku o výměře cca 30 m² z pozemku p. č. 1688/2 v k. ú. Veverská Bítýška a schvaluje vyhotovení geometrického plánu na oddělení části pozemku cca 15 m² z pozemku p. č. 1688/2 v k. ú. Veverská Bítýška. Na základě tohoto geometrického plánu zastupitelstvo města projedná a navrhne záměr prodeje oddělených částí pozemku 1688/2.

Zastupitelstvo města Veverská Bítýška schvaluje záměr prodeje pozemku p. č. 1419 v k. ú. Veverská Bítýška, ostatní plocha o výměře 91 m² za cenu 700,- Kč/m².

Usnesení č. 11

Budoucí kupující pozemku p. č. 1419 v k. ú. Veverská Bítýška uhradí vypracování kupní smlouvy a vklad do katastru nemovitostí.

Usnesení č. 12

Zastupitelstvo města Veverská Bítýška schvaluje prodej pozemku p. č. 1988/21 v k. ú. Veverská Bítýška o výměře 137 m² paní Petře Novotné za cenu 400,- Kč za m² a pověřuje starostu města podpisem kupní smlouvy. Kupující uhradí vyhotovení kupní smlouvy, vklad do katastru nemovitostí a 1/19 ceny vyhotovení geometrického plánu, tedy 1641,- Kč.

Usnesení č. 13

Zastupitelstvo města Veverská Bítýška schvaluje výkup pozemku p. č. 2442/2 v k. ú. Veverská Bítýška o výměře 9 m² za cenu 300,- Kč/m², celkovou cenu 2 700,- Kč do vlastnictví města Veverská Bítýška od pana Antonína Uhra a paní Marie Uhrové. Město Veverská Bítýška uhradí vyhotovení kupní smlouvy a vklad do katastru nemovitostí. Zastupitelstvo města Veverská Bítýška pověřuje starostu podpisem kupní smlouvy.

Usnesení č. 14

Zastupitelstvo města Veverská Bítýška schvaluje výkup pozemku p. č. 2442/3 v k. ú. Veverská Bítýška o výměře 2 m² za cenu 300,- Kč/m², celkovou cenu 600,- Kč do vlastnictví města Veverská Bítýška od paní Věry Maškové a pana Stanislava Roháčka. Město Veverská Bítýška uhradí vyhotovení kupní smlouvy a vklad do katastru nemovitostí. Zastupitelstvo města Veverská Bítýška pověřuje starostu podpisem kupní smlouvy.

Usnesení č. 15

Zastupitelstvo města Veverská Bítýška schvaluje výkup pozemku p. č. 2442/4 v k. ú. Veverská Bítýška o výměře 26 m² za cenu 300,- Kč/m², celkovou cenu 7 800,- Kč do vlastnictví města Veverská Bítýška od pana Adama Kaštánka. Město Veverská Bítýška uhradí vyhotovení kupní smlouvy a vklad do katastru nemovitostí. Zastupitelstvo města Veverská Bítýška pověřuje starostu podpisem kupní smlouvy.

Usnesení č. 16

Zastupitelstvo města Veverská Bítýška schvaluje výkup pozemku p. č. 2442/5 v k. ú. Veverská Bítýška o výměře 47 m² za cenu 300,- Kč/m² celkovou cenu 14 100,- Kč do vlastnictví města Veverská Bítýška od pana Ing. Jana Podešvy a paní MUDr. Zdenky Podešvové. Město Veverská Bítýška uhradí vyhotovení kupní smlouvy a vklad do katastru nemovitostí. Zastupitelstvo města Veverská Bítýška pověřuje starostu podpisem kupní smlouvy.

Usnesení č. 17

Zastupitelstvo města Veverská Bítýška schvaluje Výzvu k podání nabídky a zadávací dokumentaci na veřejnou zakázku malého rozsahu města Veverská Bítýška na akci „Veverská Bítýška - obnova účelové komunikace, lokalita Chmelníky“ a její zveřejnění na Profilu zadavatele.

Usnesení č. 18

Zastupitelstvo města Veverská Bítýška schvaluje Výzvu k podání nabídky a zadávací dokumentaci na veřejnou zakázku malého rozsahu města Veverská Bítýška na akci „Veverská Bítýška, ul. Okřínek - rekonstrukce komunikace“ a její zveřejnění na Profilu zadavatele.

Usnesení č. 19

Zastupitelstvo města Veverská Bítýška schvaluje záměr prodeje části pozemku p. č. 1291/6 v k. ú. Veverská Bítýška o výměře 36 m², ostatní plocha, jiná plocha, který byl oddělen geometrický plánem č. 2388-44/2022 z pozemku p. č. 1291/1 v k. ú. Veverská Bítýška ve vlastnictví města Veverská Bítýška za cenu 700,- Kč/m². Omezení: na uvedenou část pozemku bude zřízeno věcné břemeno ve prospěch města zajišťující přístup občanů na víceúčelové hřiště. Kupující uhradí vyhotovení geometrického plánu v ceně 6 500,- Kč, vyhotovení kupní smlouvy a vklad do katastru nemovitostí.

Usnesení č. 20

Zastupitelstvo města Veverská Bítýška schvaluje směnu pozemku p. č. 2299 v k.ú. Veverská Bítýška (vlastník město) o výměře 5532 m², druh pozemku lesní pozemek - za pozemek p. č. 2222 v k.ú. Veverská Bítýška o výměře 669 m², druh pozemku zastavěná plocha a nádvoří ve vlastnictví soukromých osob (spoluvlastníků lesa - fyzických a právnických osob, jejichž zájmy zastupuje Singulární společnost Veverská Bítýška, z.s.) a za část pozemku p. č. 2220/3 v k. ú. Veverská Bítýška o výměře 2422 m², druh pozemku lesní pozemek ve vlastnictví soukromých osob (spoluvlastníků lesa - fyzických a právnických osob, jejichž zájmy zastupuje Singulární společnost Veverská Bítýška, z.s.), který vznikl oddělením z pozemku p. č. 2220 na základě geometrického plánu č. 2379-390/2021, který vpracovala geodetická kancelář Ing. Karel souček dne 4.1.2022. Celková výměra pozemků ve vlastnictví soukromých osob činí 3091 m². Směna bude provedena pozemek za pozemky a výměra za výměru bez nároku na dofinancování rozdílu ve výměrách pozemků žádné ze stran. Město Veverská Bítýška nechá vyhotovit směnnou smlouvu a uhradí poplatky za vklad do katastru. Zastupitelstvo města pověřuje starostu podpisem směnné smlouvy.

Usnesení č. 21

Zastupitelstvo města Veverská Bítýška schvaluje Smlouvu o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci č. BP-22/040 uzavřenou mezi městem Veverská Bítýška, náměstí Na Městečku 72, 664 71 Veverská Bítýška a Českou republikou - Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, Nové Město, 128 00 Praha 2 a pověřuje starostu podpisem této smlouvy.

Usnesení č. 22

Zastupitelstvo města Veverská Bítýška revokuje usnesení č. 12 a usnesení č. 13 ze dne 28.2.2022 týkající se poskytnutí mimořádného příspěvku z rozpočtu města Veverská Bítýška do rozpočtu DSO MIKROREGION Kuřimka.

Usnesení č. 23

Zastupitelstvo města Veverská Bítýška schvaluje poskytnutí mimořádného příspěvku z rozpočtu města Veverská Bítýška do rozpočtu DSO MIKROREGION Kuřimka ve výši 2952,59 Kč na financování akce „Cyklostezka Kuřim - Veverská Bítýška“ - úhrada nedoplatku úroků z bankovních úvěrů za rok 2021 a pověřuje starostu podpisem Smlouvy o poskytnutí mimořádného příspěvku uzavřenou mezi příjemcem DSO MIKROREGION Kuřimka, Jungmannova 968/75, 664 34 Kuřim a poskytovateli městem Kuřim, městem Veverská Bítýška, obcí Chudčice a obcí Moravské Knínice.

Usnesení č. 24

Zastupitelstvo města Veverská Bítýška schvaluje poskytnutí mimořádného příspěvku z rozpočtu města Veverská Bítýška do rozpočtu DSO MIKROREGION Kuřimka ve výši 50 635,40 Kč na financování akce „Cyklostezka Kuřim - Veverská Bítýška“ - úhrada ročních splátek úroků z úvěru na rok 2022 a pověřuje starostu podpisem Smlouvy o poskytnutí mimořádného příspěvku uzavřenou mezi příjemcem DSO MIKROREGION Kuřimka, Jungmannova 968/75, 664 34 Kuřim a poskytovateli městem Kuřim, městem Veverská Bítýška, obcí Chudčice a obcí Moravské Knínice.

Usnesení č. 25

Zastupitelstvo města Veverská Bítýška schvaluje poskytnutí mimořádného příspěvku z rozpočtu města Veverská Bítýška do rozpočtu DSO MIKROREGION Kuřimka ve výši 33 215,52 Kč na financování akce „Cyklostezka Kuřim - Veverská Bítýška“ - úhrada roční splátky úvěru a pověřuje starostu podpisem Smlouvy o poskytnutí mimořádného příspěvku uzavřenou mezi příjemcem DSO MIKROREGION Kuřimka, Jungmannova 968/75, 664 34 Kuřim a poskytovateli městem Kuřim, městem Veverská Bítýška, obcí Chudčice a obcí Moravské Knínice.

Usnesení č. 26

Zastupitelstvo města Veverská Bítýška schvaluje zprávu o posouzení a hodnocení nabídek a schvaluje firmu SOUKUP MILOŠ s.r.o., Na Láně 708, 664 11 Zbýšov, IČ: 29351511 jako nejvýhodnějšího uchazeče na zakázku „Veverská Bítýška – parkoviště Na Bítýškách“.

Usnesení č. 27

Zastupitelstvo města Veverská Bítýška schvaluje Smlouvu o dílo mezi objednavatelem - Město Veverská Bítýška, náměstí Na Městečku 72, 664 71 Veverská Bítýška a zhotovitelem - SOUKUP MILOŠ s.r.o., Na Láně 708, 664 11 Zbýšov, IČ: 29351511 týkající se stavby - předmětu smlouvy „Veverská Bítýška – parkoviště Na Bítýškách“ za cenu uvedenou ve smlouvě o dílo: 632.892,97 Kč bez DPH. Zastupitelstvo města pověřuje starostu města podpisem Smlouvy o dílo.

Usnesení č. 28

Zastupitelstvo města Veverská Bítýška schvaluje jako TDS na akci „Veverská Bítýška – parkoviště Na Bítýškách“ Ing. Jaroslava Rakušana, Staňkova 340/8d, 602 00 Brno.

Usnesení č. 29

Zastupitelstvo města Veverská Bítýška pověřuje starostu města podpisem případných následujících dodatků ke Smlouvě o dílo na akci „Veverská Bítýška – parkoviště Na Bítýškách“.

Usnesení č. 30

Zastupitelstvo města Veverská Bítýška schvaluje zprávu o posouzení a hodnocení nabídek a schvaluje firmu TVM stavby, s.r.o., náměstí 5.května 1390, 666 02 Předklášteří, IČ: 06331807 jako nejvýhodnějšího uchazeče na zakázku „Oprava komunikace v ulici V Brance, k.ú. Veverská Bítýška – I. etapa“.

Usnesení č. 31

Zastupitelstvo města Veverská Bítýška schvaluje Smlouvu o dílo mezi objednavatelem - Město Veverská Bítýška, náměstí Na Městečku 72, 664 71 Veverská Bítýška a zhotovitelem - TVM stavby, s.r.o., náměstí 5.května 1390, 666 02 Předklášteří, IČ: 06331807 týkající se stavby - předmětu smlouvy „Oprava komunikace v ulici V Brance, k.ú. Veverská Bítýška – I. etapa“ za cenu uvedenou ve smlouvě o dílo: 1.179.160,28 Kč bez DPH. Zastupitelstvo města pověřuje starostu města podpisem Smlouvy o dílo.

Usnesení č. 32

Zastupitelstvo města Veverská Bítýška schvaluje jako TDS na akci „Oprava komunikace v ulici V Brance, k.ú. Veverská Bítýška – I. etapa“ Ing. Jaroslava Rakušana, Staňkova 340/8d, 602 00 Brno.

Usnesení č. 33

Zastupitelstvo města Veverská Bítýška pověřuje starostu města podpisem případných následujících dodatků ke Smlouvě o dílo na akci „Oprava komunikace v ulici V Brance, k.ú. Veverská Bítýška – I. etapa“.

Usnesení č. 34

Zastupitelstvo města Veverská Bítýška schvaluje zprávu o posouzení a hodnocení nabídek a schvaluje firmu SOUKUP MILOŠ s.r.o., Na Láně 708, 664 11 Zbýšov, IČ: 29351511 jako nejvýhodnějšího uchazeče na zakázku „Veverská Bítýška-obnova účelové komunikace, lokalita Na Bílém potoce“.

Usnesení č. 35

Zastupitelstvo města Veverská Bítýška schvaluje Smlouvu o dílo mezi objednavatelem - Město Veverská Bítýška, náměstí Na Městečku 72, 664 71 Veverská Bítýška a zhotovitelem - SOUKUP MILOŠ s.r.o., Na Láně 708, 664 11 Zbýšov, IČ: 29351511 týkající se stavby - předmětu smlouvy „Veverská Bítýška-obnova účelové komunikace, lokalita Na Bílém potoce“ za cenu uvedenou ve smlouvě o dílo: 1.400.957,98 Kč bez DPH. Zastupitelstvo města pověřuje starostu města podpisem Smlouvy o dílo.

Usnesení č. 36

Zastupitelstvo města Veverská Bítýška schvaluje jako TDS na akci „Veverská Bítýška-obnova účelové komunikace, lokalita Na Bílém potoce“ Ing. Jaroslava Rakušana, Staňkova 340/8d, 602 00 Brno.

Usnesení č. 37

Zastupitelstvo města Veverská Bítýška pověřuje starostu města podpisem případných následujících dodatků ke Smlouvě o dílo na akci „Veverská Bítýška-obnova účelové komunikace, lokalita Na Bílém potoce“.

Usnesení č. 38

Zastupitelstvo města Veverská Bítýška schvaluje zprávu o posouzení a hodnocení nabídek a schvaluje firmu SPORTOVNÍ PODLAHY ZLÍN, s.r.o., Mostní 5552, 760 01 Zlín, IČ: 25560191 jako nejvýhodnějšího uchazeče na zakázku „Rekonstrukce sportovního hřiště Veverská Bítýška“.

Usnesení č. 39

Zastupitelstvo města Veverská Bítýška schvaluje Smlouvu o dílo mezi objednavatelem - Město Veverská Bítýška, náměstí Na Městečku 72, 664 71 Veverská Bítýška a zhotovitelem - SPORTOVNÍ PODLAHY ZLÍN, s.r.o., Mostní 5552, 760 01 Zlín, IČ: 25560191 týkající se stavby - předmětu smlouvy „Rekonstrukce sportovního hřiště Veverská Bítýška“ za cenu uvedenou ve smlouvě o dílo: 3.366.773,97 Kč bez DPH. Zastupitelstvo města pověřuje starostu města podpisem Smlouvy o dílo.

Usnesení č. 40

Zastupitelstvo města Veverská Bítýška schvaluje jako TDS na akci „Rekonstrukce sportovního hřiště Veverská Bítýška“ Ing. Jaroslava Rakušana, Staňkova 340/8d, 602 00 Brno.

Usnesení č. 41

Zastupitelstvo města Veverská Bítýška pověřuje starostu města podpisem případných následujících dodatků ke Smlouvě o dílo na akci „Rekonstrukce sportovního hřiště Veverská Bítýška“.

Usnesení č. 42

Zastupitelstvo města Veverská Bítýška schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene č.: NM-014330069199/001-YPM uzavřenou mezi Městem Veverská Bítýška, náměstí Na Městečku 72, 664 71 Veverská Bítýška a společností EG.D, a.s. se sídlem Lidická 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno a pověřuje starostu podpisem této smlouvy.

Usnesení č. 43

Zastupitelstvo města Veverská Bítýška schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene č.: NM-014330058749/001-YPM uzavřenou mezi Městem Veverská Bítýška, náměstí Na Městečku 72, 664 71 Veverská Bítýška a společností EG.D, a.s. se sídlem Lidická 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno a pověřuje starostu podpisem této smlouvy.

Usnesení č. 44

Zastupitelstvo města Veverská Bítýška schvaluje Smlouvu č. NM-001030064637/001-PUTT o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene uzavřenou mezi Městem Veverská Bítýška, náměstí Na Městečku 72, 664 71 Veverská Bítýška a společností EG.D, a.s. se sídlem Lidická 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno a pověřuje starostu podpisem této smlouvy.

Usnesení č. 45

Zastupitelstvo města Veverská Bítýška schvaluje Smlouvu č. NM-001030067830/001-ELQA o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene uzavřenou mezi Městem Veverská Bítýška, náměstí Na Městečku 72, 664 71 Veverská Bítýška a společností EG.D, a.s. se sídlem Lidická 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno a pověřuje starostu podpisem této smlouvy.

Usnesení č. 46

Zastupitelstvo města Veverská Bítýška schvaluje Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti týkající se stavby s označením SAP 11010-094202; RVDSL2006_M_T_VEBI1922_OK uzavřenou mezi Městem Veverská Bítýška, náměstí Na Městečku 72, 664 71 Veverská Bítýška a společností CETIN a.s., Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9 a pověřuje starostu podpisem této smlouvy.

Usnesení č. 47

Zastupitelstvo města Veverská Bítýška schvaluje dohodu o ukončení nájemní smlouvy (viz. příloha) uzavřené mezi městem Veverská Bítýška, nám. Na Městečku 72, 664 71 Veverská Bítýška a panem Vladimírem Hrzánem s tím, že do bodu II. dohody - Předmět dohody bude doplněna částka 4 000,- za náklady spojené se změnou trvalého pobytu a náklady na zakoupení a instalaci plynového kotle, vchodových plastových dveří, 3 ks plastových oken a elektromateriálu (viz. přílohy) ve výši 67 420,- Kč. Zastupitelstvo města Veverská Bítýška pověřuje starostu podpisem dohody o ukončení nájemní smlouvy.

Usnesení ZM ze dne 28. února 2022

Usnesení č. 1

Zastupitelstvo města Veverská Bítýška schvaluje poskytnutí finanční podpory - daru ve výši 45 000 Kč na pomoc Ukrajině na zajištění základních potřeb. Finanční podpora bude zaslána prostřednictvím Charity České republiky na konto pomoci Ukrajině „Charita pro Ukrajinu“, číslo účtu: 55660022/0800, vs. 104. Tento finanční dar bude schválen ještě i v rámci rozpočtu v bodě č. 4.

Usnesení č. 2

Zastupitelstvo města Veverská Bítýška schvaluje program dnešního jednání tak, jak byl zveřejněn.

Usnesení č. 3

Zastupitelstvo města Veverská Bítýška schvaluje zařazení bodu na program jednání - Návrh směny pozemku mezi Singulární společností a městem Veverská Bítýška. Tento bod bude zařazen jako bod č. 21.

Usnesení č. 4

Zastupitelstvo města Veverská Bítýška schvaluje zařazení bodu na program jednání - Žádost o poskytnutí mimořádného příspěvku Mikroregionu Kuřimka.Tento bod bude projednán v rámci bodu č. 4. Diskuse bude zařazena jako bod č. 22.

Usnesení č. 5

Zastupitelstvo města Veverská Bítýška schvaluje do návrhové komise Mgr. Hanu Bučkovou.

Usnesení č. 6

Zastupitelstvo města Veverská Bítýška schvaluje do návrhové komise Ing. Pavla Králíka.

Usnesení č. 7

Zastupitelstvo města Veverská Bítýška schvaluje ověřovatele zápisu Ing. arch. Jaroslava Skalického.

Usnesení č. 8

Zastupitelstvo města Veverská Bítýška schvaluje ověřovatele zápisu Ing. Petra Plachého.

Usnesení č. 9

Zastupitelstvo města Veverská Bítýška schvaluje VI. rozpočtové opatření města Veverská Bítýška v roce 2021 dle přílohy.

Usnesení č. 10

Zastupitelstvo města Veverská Bítýška schvaluje začlenění částky 45 000,- Kč z §6409 - rezerva do §6221 - humanitární zahraniční pomoc přímá - Ukrajina.

Usnesení č. 11

Zastupitelstvo města Veverská Bítýška schvaluje začlenit investiční příspěvek Mikroregionu Kuřimka ve výši 86 900,- Kč na financování akce „Cyklostezka Kuřim - Veverská Bítýška“ z § 6409 - rezerva do §3636 - Příspěvek Mikroregion Kuřimka - investiční příspěvek.
Rozpočet bude schválen s těmito změnami a § rezerva se poníží o celkovou částku 131 900,- Kč.

Usnesení č. 12

Zastupitelstvo města Veverská Bítýška schvaluje poskytnutí mimořádného příspěvku z rozpočtu města Veverská Bítýška do rozpočtu DSO MIKROREGION Kuřimka ve výši 2952,59 Kč na financování akce „Cyklostezka Kuřim - Veverská Bítýška“ - úhrada úroků z bankovních úvěrů za rok 2021 a pověřuje starostu podpisem Smlouvy o poskytnutí mimořádného příspěvku uzavřenou mezi příjemce DSO MIKROREGION Kuřimka, Jungmannova 968/75, 664 34 Kuřim a poskytovateli městem Kuřim, městem Veverská Bítýška, obcí Chudčice a obcí Moravské Knínice.

Usnesení č. 13

Zastupitelstvo města Veverská Bítýška schvaluje poskytnutí mimořádného příspěvku z rozpočtu města Veverská Bítýška do rozpočtu DSO MIKROREGION Kuřimka ve výši 83 851,- Kč na financování akce „Cyklostezka Kuřim - Veverská Bítýška“ - úhrada roční splátky úvěru na rok 2022 a pověřuje starostu podpisem Smlouvy o poskytnutí mimořádného příspěvku uzavřenou mezi příjemce DSO MIKROREGION Kuřimka, Jungmannova 968/75, 664 34 Kuřim a poskytovateli městem Kuřim, městem Veverská Bítýška, obcí Chudčice a obcí Moravské Knínice.

Usnesení č. 14

Zastupitelstvo města Veverská Bítýška schvaluje předložený rozpočet města Veverská Bítýška na rok 2022 se změnami schválenými v usnesení č. 10 a v usnesení č. 11.

Usnesení č. 15

Zastupitelstvo města Veverská Bítýška schvaluje předložený střednědobý výhled rozpočtu města Veverská Bítýška na roky 2023 - 2025 dle přílohy.

Usnesení č. 16

Zastupitelstvo města Veverská Bítýška schvaluje předloženou smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města Veverská Bítýška a následné vyplacení finančních prostředků HC Veverská Bítýška, se sídlem Na Bílém potoce 539, 664 71 Veverská Bítýška, zast. Břetislavem Skalníkem ml., ve výši 160 000,- Kč. Zastupitelstvo města pověřuje starostu podpisem smlouvy o poskytnutí dotace.

Usnesení č. 17

Zastupitelstvo města Veverská Bítýška schvaluje předloženou smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města Veverská Bítýška a následné vyplacení finančních prostředků Římskokatolické farnosti Veverská Bítýška, Hvozdecká 125, 664 71 Veverská Bítýška, zast. ThLic. Markem Hlávkou, ve výši 300 000,- Kč. Zastupitelstvo města pověřuje starostu podpisem smlouvy o poskytnutí dotace.

Usnesení č. 18

Zastupitelstvo města Veverská Bítýška schvaluje předloženou smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města Veverská Bítýška a následné vyplacení finančních prostředků organizaci Senioři České republiky, z.s., Základní organizace Veverská Bítýška, zast. Magdalenou Minaříkovou, ve výši 80 000,- Kč. Zastupitelstvo města pověřuje starostu podpisem smlouvy o poskytnutí dotace.

Usnesení č. 19

Zastupitelstvo města Veverská Bítýška schvaluje předloženou smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města Veverská Bítýška a následné vyplacení finančních prostředků FC Veverská Bítýška z.s., se sídlem U Hřiště 642, 664 71 Veverská Bítýška, zast. Lubomírem Pelíškem, ve výši 300 000,- Kč. Zastupitelstvo města pověřuje starostu podpisem smlouvy o poskytnutí dotace.

Usnesení č. 20

Zastupitelstvo města Veverská Bítýška schvaluje předloženou smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města Veverská Bítýška a následné vyplacení finančních prostředků Diecézní charitě Brno, Pečovatelská služba Oblastní charity Tišnov, Třída kpt. Jaroše 1928/9, 602 00 Brno, zast. Ing. Jaroslavou Klapalovou, ve výši 93 274,- Kč. Zastupitelstvo města pověřuje starostu podpisem smlouvy o poskytnutí dotace.

Usnesení č. 21

Zastupitelstvo města Veverská Bítýška schvaluje předloženou smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města Veverská Bítýška a následné vyplacení finančních prostředků MC Oříšek, z.s., se sídlem Pavla Perky 390, 664 71 Veverská Bítýška, zast. Janou Madarászovou, ve výši 60 000,- Kč. Zastupitelstvo města pověřuje starostu podpisem smlouvy o poskytnutí dotace.

Usnesení č. 22

Zastupitelstvo města Veverská Bítýška schvaluje předloženou smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města Veverská Bítýška a následné vyplacení finančních prostředků GYNESS BRNO, z.s., se sídlem Kyselkova 90/2, 664 44 Ořechov, zast. MUDr. Filipem Dörrem, ve výši 45 000,- Kč. Zastupitelstvo města pověřuje starostu podpisem smlouvy o poskytnutí dotace.

Usnesení č. 23

Zastupitelstvo města Veverská Bítýška na základě zveřejněného záměru města ze dne 10.2.2022 schvaluje dát do pachtu Vodárenskému svazku "Bítešsko" vrtanou studnu - vrt HV-102 hloubky 50 m osazeného ponorným čerpadlem. Dále výtlačné potrubí HDPE PE 100, 90 x 8,2 SDR 11 v délce 92,5 m vyvedeného od vrtu HV-102 do stávajícího vodárenského objektu včetně oploceného ochranného pásma 1. stupně o rozměru 20 x 20 m. Stavba je umístěna na pozemcích parcela č. 641/1, 641/2 v katastrálním území Veverská Bítýška. Vrtaná studna a uvedené potrubí navazuje přes úpravnu vody do vodovodní sítě ve vlastnictví města Veverská Bítýška. Jedná se tedy o řad provozně související.

Usnesení č. 24

Zastupitelstvo města Veverská Bítýška schvaluje uzavření pachtovní smlouvy na jejímž základě se propachtovatel - Město Veverská Bítýška, nám. Na Městečku 72, 664 71 Veverská Bítýška zavazuje přenechat pachtýři - Vodárenský svazek "Bítešsko", nám. Na Městečku 72, 664 71 Veverská Bítýška vrtanou studnu - vrt HV-102 hloubky 50 m osazeného ponorným čerpadlem. Dále výtlačné potrubí HDPE PE 100, 90 x 8,2 SDR 11 v délce 92,5 m vyvedeného od vrtu HV-102 do stávajícího vodárenského objektu včetně oploceného ochranného pásma 1. stupně o rozměru 20 x 20 m. Stavba je umístěna na pozemcích parcela č. 641/1, 641/2 v katastrálním území Veverská Bítýška. Vrtaná studna a uvedené potrubí navazuje přes úpravnu vody do vodovodní sítě ve vlastnictví města Veverská Bítýška. Jedná se tedy o řad provozně související. Zastupitelstvo pověřuje starostu podpisem pachtovní smlouvy s dobou trvání smlouvy od podpisu smlouvy do 31.12.2024.

Usnesení č. 25

Zastupitelstvo města Veverská Bítýška schvaluje vyřazení majetku města Veverská Bítýška, nám. Na Městečku 72, 664 71 Veverská Bítýška dle předloženého inventarizačního protokolu ze dne 21. 1. 2022.

Usnesení č. 26

Zastupitelstvo města Veverská Bítýška vydává Obecně závaznou vyhlášku města Veverská Bítýška o nočním klidu.

Usnesení č. 27

Zastupitelstvo města Veverská Bítýška schvaluje prodej pozemku p.č. 1855/1 v k.ú. Veverská Bítýška, druh pozemku trvalý travní porost, o výměře 684 m² za cenu 400,- Kč/m² , celkovou cenu 273 600,- Kč panu Radkovi Janíčkovi a pověřuje starostu podpisem kupní smlouvy. Kupující uhradí vypracování kupní smlouvy, vklad do katastru nemovitostí a veškeré poplatky spojené s prodejem pozemku.

Usnesení č. 28

Zastupitelstvo města Veverská Bítýška schvaluje záměr prodeje pozemku p.č. 1988/21 v k.ú. Veverská Bítýška o výměře 137 m², druh pozemku zahrada, který byl oddělen geometrickým plánem č. 2088-117/2020 z pozemku p.č. 1988, za cenu 400,- Kč/m². Omezení: na pozemku se nacházejí 2 vzrostlé stromy, smrky. Budoucí vlastník musí na vlastní náklady vybudovat oplocení na straně pozemku sousedící s pozemkem ve vlastnictví města Veverská Bítýška. Kupující uhradí vypracování kupní smlouvy, vklad do katastru nemovitostí a veškeré poplatky spojené s prodejem pozemků včetně 1/19 ceny vyhotovení geometrického plánu, tedy 1 641,- Kč.

Usnesení č. 29

Zastupitelstvo města Veverská Bítýška schvaluje Smlouvu o zajištění financování systému IDS JMK na rok 2022 uzavřenou mezi Městem Veverská Bítýška, náměstí Na Městečku 72, 664 71 Veverská Bítýška a Jihomoravským krajem, se sídlem Žerotínovo nám. 449/3, 601 82 Brno, zastoupeným Ing. Jiřím Crhou a pověřuje starostu podpisem této smlouvy.

Usnesení č. 30

Zastupitelstvo města Veverská Bítýška schvaluje Smlouvu o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci č. BP-21/165 uzavřenou mezi městem Veverská Bítýška, náměstí Na Městečku 72, 664 71 Veverská Bítýška a Českou republikou - Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, Nové Město, 128 00 Praha 2 a pověřuje starostu podpisem této smlouvy.

Usnesení č. 31

Zastupitelstvo města Veverská Bítýška schvaluje Smlouvu č. 1040018433/011 o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene uzavřenou mezi městem Veverská Bítýška, náměstí Na Městečku 72, 664 71 Veverská Bítýška a společností EG.D, a.s. se sídlem Lidická 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno a pověřuje starostu podpisem této smlouvy.

Usnesení č. 32

Zastupitelstvo města Veverská Bítýška projednalo předloženou žádost a před vydáním souhlasu města požaduje předložit souhlas všech vlastníků dotčených pozemků, přes které bude uloženou budoucí vedení NN k pozemku p.č. 1988 v rámci stavby „1030067101 V. Bítýška, M. Kudeříkové, NNk, Růčková 1988“.

Usnesení č. 33

Zastupitelstvo města Veverská Bítýška schvaluje Výzvu k podání nabídky a zadávací dokumentaci na veřejnou zakázku malého rozsahu města Veverská Bítýška na akci „Veverská Bítýška - parkoviště Na Bítýškách“ a její zveřejnění na Profilu zadavatele.

Usnesení č. 34

Zastupitelstvo města Veverská Bítýška schvaluje Výzvu k podání nabídky a zadávací dokumentaci na veřejnou zakázku malého rozsahu města Veverská Bítýška na akci „Oprava komunikace v ulici V Brance, k.ú. Veverská Bítýška - I. Etapa“ a její zveřejnění na Profilu zadavatele.

Usnesení č. 35

Zastupitelstvo města Veverská Bítýška schvaluje Výzvu k podání nabídky a zadávací dokumentaci na veřejnou zakázku malého rozsahu města Veverská Bítýška na akci „Veverská Bítýška - obnova účelové komunikace, lokalita Na Bílém potoce“ a její zveřejnění na Profilu zadavatele.

Usnesení č. 36

Zastupitelstvo města Veverská Bítýška schvaluje Výzvu k podání nabídky a zadávací dokumentaci na veřejnou zakázku malého rozsahu města Veverská Bítýška na akci „Rekonstrukce sportovního hřiště Veverská Bítýška“ a její zveřejnění na Profilu zadavatele.

Usnesení č. 37

Zastupitelstvo města Veverská Bítýška schvaluje Výzvu k podání nabídky a zadávací dokumentaci na veřejnou zakázku malého rozsahu města Veverská Bítýška na akci „Stavební úpravy budovy č.p. 81, ul. Boční, parc. č. 1249/2, Veverská Bítýška“ a její zveřejnění na Profilu zadavatele.

Usnesení č. 38

Zastupitelstvo města Veverská Bítýška schvaluje záměr směny pozemku p.č. 2299 v k.ú. Veverská Bítýška (vlastník město) o výměře 5532 m², druh pozemku lesní pozemek - za pozemek p.č. 2222 v k.ú. Veverská Bítýška o výměře 669 m², druh pozemku zastavěná plocha a nádvoří ve vlastnictví soukromých osob (spoluvlastníků lesa) a za část pozemku p.č. 2220/3 v k.ú. Veverská Bítýška o výměře 2422 m², druh pozemku lesní pozemek ve vlastnictví soukromých osob (spoluvlastníků lesa), který vznikl oddělením z pozemku p.č. 2220 na základě geometrického plánu č. 2379-390/2021, který vpracovala geodetická kancelář Ing. Karel souček dne 4.1.2022. Celková výměra pozemků ve vlastnictví soukromých osob (spoluvlastníků lesa) činí 3091 m². Směna bude provedena pozemek za pozemky a výměra za výměru bez nároku na dofinancování rozdílu ve výměrách pozemků žádné ze stran. Město Veverská Bítýška nechá vyhotovit směnnou smlouvu a uhradí poplatky za vklad do katastru. Záměr směny bude zveřejněn po dobu 15 dnů na úřední desce, aby se k němu mohli zájemci přihlásit.


sipka Zpět     sipka Verze pro tiskTyto webové stránky využívají cookies. Jejich používáním s tím vyjadřujete souhlas.
Souhlasím