cz / eng / de     Dnes je

Domů»Úřad města»Usnesení zastupitelstva města»Usnesení zastupitelstva města z roku 2021

Usnesení zastupitelstva města z roku 2021

Usnesení ZM ze dne 3. března 2021

Usnesení č. 1

Zastupitelstvo města Veverská Bítýška schvaluje program dnešního jednání tak, jak byl zveřejněn.

Usnesení č. 2

Zastupitelstvo města Veverská Bítýška schvaluje zařazení bodu na program jednání - Řešení zvýšeného množství dusičnanů v pitné vodě. Tento bod bude projednán v rámci bodu č. 32 Diskuse.

Usnesení č. 3

Zastupitelstvo města Veverská Bítýška schvaluje do návrhové komise p. Františka Černého.

Usnesení č. 4

Zastupitelstvo města Veverská Bítýška schvaluje do návrhové komise p. Pavla Kozla.

Usnesení č. 5

Zastupitelstvo města Veverská Bítýška schvaluje ověřovatele zápisu Ing. arch. Jaroslava Skalického.

Usnesení č. 6

Zastupitelstvo města Veverská Bítýška schvaluje ověřovatele zápisu Bc. Vlastimila Kolstrunka.

Usnesení č. 7

Zastupitelstvo města Veverská Bítýška schvaluje VI. rozpočtové opatření města Veverská Bítýška v roce 2020 v oblasti příjmů.

Usnesení č. 8

Zastupitelstvo města Veverská Bítýška schvaluje VI. rozpočtové opatření města Veverská Bítýška v roce 2020 v oblasti výdajů.

Usnesení č. 9

Zastupitelstvo města Veverská Bítýška schvaluje VI. rozpočtové opatření města Veverská Bítýška v roce 2020 v oblasti financování.

Usnesení č. 10

Zastupitelstvo města Veverská Bítýška schvaluje předložený rozpočet města Veverská Bítýška na rok 2021 v oblasti příjmů.

Usnesení č. 11

Zastupitelstvo města Veverská Bítýška schvaluje předložený rozpočet města Veverská Bítýška na rok 2021 v oblasti výdajů.

Usnesení č. 12

Zastupitelstvo města Veverská Bítýška schvaluje předložený rozpočet města Veverská Bítýška na rok 2021 v oblasti financování.

Usnesení č. 13

Zastupitelstvo města Veverská Bítýška schvaluje předložený střednědobý výhled rozpočtu města Veverská Bítýška na roky 2022 - 2024.

Usnesení č. 14

Zastupitelstvo města Veverská Bítýška schvaluje předloženou smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města Veverská Bítýška a následné vyplacení finančních prostředků HC Veverská Bítýška, se sídlem Na Bílém potoce 539, 664 71 Veverská Bítýška, zast. Břetislavem Skalníkem ml., ve výši 140 000,- Kč. Zastupitelstvo města pověřuje starostu podpisem smlouvy o poskytnutí dotace.

Usnesení č. 15

Zastupitelstvo města Veverská Bítýška schvaluje předloženou smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města Veverská Bítýška a následné vyplacení finančních prostředků Římskokatolické farnosti Veverská Bítýška, Hvozdecká 125, 664 71 Veverská Bítýška, zast. ThLic. Markem Hlávkou, ve výši 300 000,- Kč. Zastupitelstvo města pověřuje starostu podpisem smlouvy o poskytnutí dotace.

Usnesení č. 16

Zastupitelstvo města Veverská Bítýška schvaluje předloženou smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města Veverská Bítýška a následné vyplacení finančních prostředků organizaci Senioři České republiky, z.s., Základní organizace Veverská Bítýška, zast. Magdalenou Minaříkovou, ve výši 55 000,- Kč. Zastupitelstvo města pověřuje starostu podpisem smlouvy o poskytnutí dotace.

Usnesení č. 17

Zastupitelstvo města Veverská Bítýška schvaluje předloženou smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města Veverská Bítýška a následné vyplacení finančních prostředků FC Veverská Bítýška z.s., se sídlem U Hřiště 642, 664 71 Veverská Bítýška, zast. Lubomírem Pelíškem, ve výši 250 000,- Kč. Zastupitelstvo města pověřuje starostu podpisem smlouvy o poskytnutí dotace.

Usnesení č. 18

Zastupitelstvo města Veverská Bítýška schvaluje předloženou smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města Veverská Bítýška a následné vyplacení finančních prostředků Diecézní charitě Brno, Pečovatelská služba Oblastní charity Tišnov, Třída kpt. Jaroše 1928/9, 602 00 Brno, zast. Ing. Jaroslavou Klapalovou, ve výši 177 800,- Kč. Zastupitelstvo města pověřuje starostu podpisem smlouvy o poskytnutí dotace.

Usnesení č. 19

Zastupitelstvo města Veverská Bítýška schvaluje předloženou smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města Veverská Bítýška a následné vyplacení finančních prostředků MC Oříšek, z.s., se sídlem Pavla Perky 390, 664 71 Veverská Bítýška, zast. Janou Madarászovou, ve výši 40 000,- Kč. Zastupitelstvo města pověřuje starostu podpisem smlouvy o poskytnutí dotace.

Usnesení č. 20

Zastupitelstvo města Veverská Bítýška schvaluje předloženou smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města Veverská Bítýška a následné vyplacení finančních prostředků GYNESS BRNO , z.s., se sídlem Kyselkova 90/2, 664 44 Ořechov, zast. MUDr. Filipem Dörrem, ve výši 45 000,- Kč. Zastupitelstvo města pověřuje starostu podpisem smlouvy o poskytnutí dotace.

Usnesení č. 21

Zastupitelstvo města Veverská Bítýška schvaluje vyřazení majetku města Veverská Bítýška, nám. Na Městečku 72, 664 71 Veverská Bítýška dle předloženého inventarizačního protokolu ze dne 1.2.2021.

Usnesení č. 22

Zastupitelstvo města Veverská Bítýška schvaluje záměr prodeje části pozemku p. č. 1987/3 v k.ú. Veverská Bítýška dle předložené žádosti, kde bude upravena strana pozemku směrem k p .č. 1990/5. Město Veverská Bítýška zajistí vyhotovení geometrického plánu a poté bude záměr předložen k projednání a schválení zastupitelstvu.

Usnesení č. 23

Zastupitelstvo města Veverská Bítýška schvaluje záměr prodeje pozemku p. č. 2010/1 v k.ú. Veverská Bítýška o výměře 255 m2, druh pozemku trvalý travní porost za cenu 400,- Kč/m². Budoucí kupující uhradí vypracování kupní smlouvy, vklad do katastru nemovitostí a veškeré poplatky spojené s prodejem pozemku. Omezení - na pozemku bude zachován občasný potůček o něhož se bude starat budoucí vlastník pozemku.

Usnesení č. 24

Zastupitelstvo města Veverská Bítýška neschvaluje prodej pozemku p. č. 5445/3 a části pozemku 5445/2 v k.ú. Bystrc.

Usnesení č. 25

Zastupitelstvo města Veverská Bítýška schvaluje prodej pozemku p. č. 1675/7, který byl oddělen geometrickým plánem č. 2270-310/2020 z pozemku p. č. 1675/1 v k. ú. Veverská Bítýška, druh pozemku ostatní plocha, způsob využití ostatní komunikace o výměře 52 m² za cenu 300,- Kč/m² manželům Milanovi Nešpůrkovi a Andree Nešpůrkové a pověřuje starostu podpisem smlouvy. Kupující uhradí vypracování kupní smlouvy, vklad do katastru nemovitostí a veškeré poplatky spojené s prodejem pozemku.

Usnesení č. 26

Zastupitelstvo města Veverská Bítýška schvaluje prodej pozemku p. č. 1307/1, díl a o výměře 12 m², díl b o výměře 0,18 m², celková výměra 12,18 m², který byl oddělen geometrickým plánem č. 1772-096/2018 z pozemku p.č. 1307/1 v k. ú. Veverská Bítýška, druh pozemku ostatní plocha, způsob využití ostatní komunikace za cenu 500,- Kč/m² manželům Ing. Petrovi Polákovi a Ing. Janě Polákové a pověřuje starostu podpisem smlouvy. Kupující uhradí vypracování kupní smlouvy, vklad do katastru nemovitostí a veškeré poplatky spojené s prodejem pozemku.

Usnesení č. 27

Zastupitelstvo města Veverská Bítýška schvaluje stavební záměr umístění přístřešku na vozidla dle předložené situace stavby na části pozemku p. č. 110/4 a na části pozemku p. č. 113 v k.ú. Veverská Bítýška.

Usnesení č. 28

Zastupitelstvo města Veverská Bítýška schvaluje dodatek č. 2 k dohodě o spolupráci s firmou DIMATEX CS, spol. s r.o., která zajišťuje svoz textilu z kontejnerů Diecézní charity Brno a pověřuje starostu podpisem dodatku. Dodatek se týká úhrady částky 1 100,- Kč/rok za každý kontejner na textil umístěný v katastru města Veverská Bítýška.

Usnesení č. 29

Zastupitelstvo města Veverská Bítýška schvaluje Smlouvu č. NM-001030062852/002-JCOM o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene týkající se uložení kabelového vedení NN v pozemku p.č. 1872/7 uzavřenou mezi městem Veverská Bítýška, náměstí Na Městečku 72, 664 71 Veverská Bítýška a společností EG.D, a.s. se sídlem Lidická 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno a pověřuje starostu podpisem této smlouvy.

Usnesení č. 30

Zastupitelstvo města Veverská Bítýška schvaluje Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene týkající se akce „Přeložka NTL plynovodní přípojky pro RD Veverská Bítýška, Ehrmannova 257, číslo stavby 8800100583“, číslo smlouvy 8800100583_1/BVB/P, uzavřenou mezi městem Veverská Bítýška, náměstí Na Městečku 72, 664 71 Veverská Bítýška a společností GasNet, s.r.o., Klíšská 940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem a pověřuje starostu podpisem této smlouvy. Částka stanovená za zřízení věcného břemene činí 500,- Kč bez DPH.

Usnesení č. 31

Zastupitelstvo města Veverská Bítýška schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene č. 9900106719_2/VB týkající se akce STL plynovodní přípojka pro novostavbu rodinný dům č.p. 919 k.ú. Veverská Bítýška, číslo stavby: 9900106719, číslo smlouvy 9900106719_2/VB uzavřenou mezi povinným - městem Veverská Bítýška, náměstí Na Městečku 72, 664 71 Veverská Bítýška, oprávněným - společností GasNet, s.r.o., Klíšská 940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem a investorem - Miroslavem Dvořákem a Janou Dvořákovou a pověřuje starostu podpisem této smlouvy. Částka stanovená za zřízení věcného břemene činí 500,- Kč bez DPH.

Usnesení č. 32

Zastupitelstvo města Veverská Bítýška schvaluje předání vodovodního řadu a řadu splaškové kanalizace v ulici 9. května do správy a údržby Vodárenskému svazku "Bítešsko" na základě Pachtovní smlouvy a pověřuje starostu podpisem Pachtovní smlouvy uzavřené mezi městem Veverská Bítýška, náměstí Na Městečku 72, 664 71 Veverská Bítýška a Vodárenským svazkem "Bítešsko, náměstí Na Městečku 72, 664 71 Veverská Bítýška.

Usnesení č. 33

Zastupitelstvo města Veverská Bítýška schvaluje Smlouvu o právu provést stavbu na pozemku ve vlastnictví města Veverská Bítýška týkající se parcely č. 527/1 v k. ú. Veverská Bítýška v ulici Na Bítýškách uzavřenou mezi vlastníkem pozemku městem Veverská Bítýška, náměstí Na Městečku 72 a žadatelem (stavebníkem) Petrem Haklem, zastoupeného panem Jiřím Pavlů a pověřuje starostu podpisem této smlouvy.

Usnesení č. 34

Zastupitelstvo města Veverská Bítýška schvaluje uložení inženýrských sítí - vodovod, kanalizace splašková, kanalizace dešťová, kabelové rozvody NN, veřejné osvětlení, plynovod STL, do části pozemku p. č. 527/1 v k.ú. Veverská Bítýška.

Usnesení č. 35

Zastupitelstvo města Veverská Bítýška schvaluje záměr prodeje pozemku p. č. 2396/389 v k. ú. Veverská Bítýška o výměře 159 m² , druh pozemku orná půda za cenu 50,- Kč/ m². Tento pozemek byl oddělen geometrickým plánem č. 2273/364/2020 z pozemku p. č. 2396/1 v k.ú. Veverská Bítýška. Budoucí kupující uhradí vypracování geometrického plánu, kupní smlouvy, vklad do katastru nemovitostí a ostatní poplatky spojené s prodejem pozemku.

Usnesení č. 36

Zastupitelstvo města Veverská Bítýška neschvaluje záměr společnosti CETIN a.s. týkající se výměny rozvaděče VEBI329 a uložení technické infrastruktury v pozemcích města Veverská Bítýška, viz. Situace trasy v příloze.

Usnesení č. 37

Zastupitelstvo města Veverská Bítýška schvaluje zřízení věcného břemene spočívající v právu uložení části vodovodního řadu, v právu přístupu za účelem jeho údržby na části pozemku p.č. 2425/45 v k.ú. Veverská Bítýška, a to v rozsahu dle geometrického plánu č. 2315-61/2021 z 23.2.2021, který vypracovala Geodetická kancelář Ing. Karel Souček, Tišnov, za jednorázovou úplatu 10 000,- Kč pro každého vlastníka uvedeného pozemku. Zastupitelstvo města schvaluje vypracování smlouvy o zřízení služebnosti. Smlouva o zřízení služebnosti bude zastupitelstvu města předložena na následujícím jednání zastupitelstva ke schválení.

Usnesení č. 38

Zastupitelstvo města Veverská Bítýška schvaluje odpuštění nájmu za měsíc únor a březen 2021 ve výši 6 000,- Kč/měsíc, tedy v celkové výši 12 000,- Kč nájemci provozovny na ulici 9. května 319, Veverská Bítýška, panu Zdeňkovi Burianovi, v provozovně Cyklopotřeby ve Veverské Bítýšce z důvodu Krizového opatření o zákazu maloobchodního prodeje a služeb nařízeného Vládou ČR

Usnesení č. 39

Zastupitelstvo města Veverská Bítýška vydává Obecně závaznou vyhlášku města Veverská Bítýška č. 1/2021 o místním poplatku z pobytu.

Usnesení č. 40

Zastupitelstvo města Veverská Bítýška vydává Obecně závaznou vyhlášku města Veverská Bítýška č. 2/2021 o nočním klidu.

Usnesení č. 41

Zastupitelstvo města Veverská Bítýška schvaluje úpravu a změnu textu ve výzvě k podání nabídky VZMR - „Veverská Bítýška-Chodník v ulici Tišnovská, propojovací chodník v ulici Nádražní-Pod Horkou“, a to v čl. 6) Obsah, forma, označení a způsob podání nabídky, v čl. 7) Nabídková cena a v čl. 14) Seznam poddodavatelů nebo prohlášení, že dodavatel nehodlá plnit veřejnou zakázku prostřednictvím poddodavatelů. Dále se za bod 15) Obchodní podmínky vkládá nový bod 16) Sociálně odpovědné zadávání a původní číslo bodu 16) Práva zadavatele se mění na číslo 17). Práva zadavatele, vše viz. příloha.

Usnesení č. 42

Zastupitelstvo města Veverská Bítýška schvaluje Výzvu k podání nabídky a zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu města Veverská Bítýška na akci „Veverská Bítýška-Chodník v ulici Tišnovská, propojovací chodník v ulici Nádražní-Pod Horkou“ a její zveřejnění na Profilu zadavatele.

Usnesení č. 43

Zastupitelstvo města Veverská Bítýška schvaluje předložený návrh smlouvy o dílo na akci „Veverská Bítýška-Chodník v ulici Tišnovská, propojovací chodník v ulici Nádražní-Pod Horkou“ jako přílohu výzvy k podání nabídky a zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu města Veverská Bítýška s názvem „Veverská Bítýška-Chodník v ulici Tišnovská, propojovací chodník v ulici Nádražní-Pod Horkou“.

Usnesení č. 44

Zastupitelstvo města Veverská Bítýška schvaluje úpravu a změnu textu ve výzvě k podání nabídky VZMR - „Veverská Bítýška-Chodník v ulici Tišnovská v úseku kopce Trhovice, a to v čl. 6) Obsah, forma, označení a způsob podání nabídky, v čl. 7) Nabídková cena a v čl. 14) Seznam poddodavatelů nebo prohlášení, že dodavatel nehodlá plnit veřejnou zakázku prostřednictvím poddodavatelů. Dále se za bod 15) Obchodní podmínky vkládá nový bod 16) Sociálně odpovědné zadávání a původní číslo bodu 16) Práva zadavatele se mění na číslo 17) Práva zadavatele, vše viz. příloha.

Usnesení č. 45

Zastupitelstvo města Veverská Bítýška schvaluje Výzvu k podání nabídky a zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu města Veverská Bítýška na akci „Veverská Bítýška-Chodník v ulici Tišnovská v úseku kopce Trhovice“ a její zveřejnění na Profilu zadavatele.

Usnesení č. 46

Zastupitelstvo města Veverská Bítýška schvaluje předložený návrh smlouvy o dílo na akci „Veverská Bítýška-Chodník v ulici Tišnovská v úseku kopce Trhovice“ jako přílohu výzvy k podání nabídky a zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu města Veverská Bítýška s názvem „Veverská Bítýška-Chodník v ulici Tišnovská v úseku kopce Trhovice“.

Usnesení č. 47

Zastupitelstvo města Veverská Bítýška schvaluje Výzvu k podání nabídky a k účasti v zadávacím řízení pro podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce zadávanou dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění na akci s názvem „Stavební úpravy kulturního domu Veverská Bítýška, Pavla Perky č.p. 390, p. č. 110/1“ a její zveřejnění na Profilu zadavatele.

Usnesení č. 48

Zastupitelstvo města Veverská Bítýška schvaluje předložený návrh smlouvy o dílo na akci „Stavební úpravy kulturního domu Veverská Bítýška, Pavla Perky č. p. 390, p. č. 110/1“ jako přílohu výzvy k podání nabídky a k účasti v zadávacím řízení pro podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce zadávanou dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění na akci s názvem „Stavební úpravy kulturního domu Veverská Bítýška, Pavla Perky č. p. 390, p. č. 110/1“.

Usnesení č. 49

Zastupitelstvo města Veverská Bítýška schvaluje úpravu a změnu textu ve výzvě k podání nabídky VZMR - „Obnova tartanového povrchu víceúčelového hřiště v lokalitě na Ostrůvku ve Veverské Bítýšce“, a to v čl. 6) Obsah, forma, označení a způsob podání nabídky, v čl. 7) Nabídková cena a v čl. 15) Seznam poddodavatelů nebo prohlášení, že dodavatel nehodlá plnit veřejnou zakázku prostřednictvím poddodavatelů. Dále se za bod 16) Obchodní podmínky vkládá nový bod 17) Sociálně odpovědné zadávání, původní číslo bodu 17) Práva zadavatele se mění na číslo 18) Práva zadavatele, vše viz. příloha.

Usnesení č. 50

Zastupitelstvo města Veverská Bítýška schvaluje Výzvu k podání nabídky a zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu města Veverská Bítýška na akci „Obnova tartanového povrchu víceúčelového hřiště v lokalitě na Ostrůvku ve Veverské Bítýšce“.

Usnesení č. 51

Zastupitelstvo města Veverská Bítýška schvaluje předložený návrh smlouvy o dílo na akci „Obnova tartanového povrchu víceúčelového hřiště v lokalitě na Ostrůvku ve Veverské Bítýšce“ jako přílohu výzvy k podání nabídky a zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu města Veverská Bítýška s názvem „Obnova tartanového povrchu víceúčelového hřiště v lokalitě na Ostrůvku ve Veverské Bítýšce“.

Usnesení č. 52

Zastupitelstvo města Veverská Bítýška schvaluje Dodatek ke Kolektivní smlouvě č. 1 a pověřuje starostu podpisem dodatku.

Usnesení č. 53

Zastupitelstvo města Veverská Bítýška schvaluje změnu v příloze č. 3 Kolektivní smlouvy, a to následovně:

V příloze č. 3 Kolektivní smlouvy, oddíl V, odstavec 1, číslo 4) se nahrazuje text novým zněním:

4) Zaměstnanec pracovní čety má nárok na pracovní oděv:

  • 1 x ročně pracovní oděv - kalhoty a blůza nebo kombinéza a pracovní boty v celkové ceně max. 1 900,-Kč
  • 1 x za tři roky pracovní zimní oděv a pracovní zimní obuv v celkové ceně max. 2 400,-Kč.

Každý zaměstnanec je povinen při výkonu pracovní činnosti nosit pracovní oděv a obuv.

Usnesení č. 54

Zastupitelstvo města Veverská Bítýška schvaluje Dodatek ke Statutu sociálního fondu č. 1 a pověřuje starostu města podpisem dodatku.

Usnesení č. 55

Zastupitelstvo města Veverská Bítýška schvaluje zařazení bodu na program jednání - Úprava ve výzvě pro podání nabídky VZMR na vrt HV 102 -„Rekonstrukce úpravny vody Veverská Bítýška". Tento bod bude projednán v rámci bodu č. 32 - Diskuse.

Usnesení č. 56

Zastupitelstvo města Veverská Bítýška schvaluje zařazení bodu na program jednání - Žádost o projednání snížení nájemného z důvodu vládních nařízení. Tento bod bude projednán v rámci bodu č. 32 - Diskuse.

Usnesení č. 57

Zastupitelstvo města Veverská Bítýška schvaluje úpravu a změnu textu ve výzvě k podání nabídky VZMR - „Rekonstrukce úpravny vody Veverská Bítýška", a to v čl. 6) Obsah, forma, označení a způsob podání nabídky, v čl. 7) Nabídková cena, v čl. 13) Financování projektu a v čl. 15) Seznam poddodavatelů nebo prohlášení, že dodavatel nehodlá plnit veřejnou zakázku prostřednictvím poddodavatelů. Dále se za bod 16) Obchodní podmínky vkládá nový bod 17) Sociálně odpovědné zadávání, původní číslo bodu 17) Práva zadavatele se mění na číslo 18) Práva zadavatele, vše viz. příloha.

Dále se ve smlouvě o dílo mění text ve čl. VIII Záruka a vady díla, odst. 4, ve čl. IX Smluvní pokuty se mění odst. č. 2 a 4, ve čl. X. Ostatní závěrečná ujednání se vkládá odst. č. 13, následující znění odstavců zůstává beze změny, pouze se mění očíslování, vše viz. příloha.

Usnesení č. 58

Zastupitelstvo města Veverská Bítýška schvaluje odpuštění nájemného na dobu 3 měsíců, tj. za měsíce březen, duben a květen 2021 ve výši 29 333,33 Kč/měsíc, tedy celkové výši 87 999,99 Kč nájemci kulturního domu na ulici Pavla Perky 390, 664 71 Veverská Bítýška, panu Václavu Kadeřábkovi z důvodu nemožnosti provozovat podnikatelskou činnosti v rámci Krizového opatření nařízeného vládou ČR.


sipka Zpět     sipka Verze pro tiskTyto webové stránky využívají cookies. Jejich používáním s tím vyjadřujete souhlas.
Souhlasím