cz / eng / de     Dnes je

Domů»Úřad města»Usnesení zastupitelstva města»Usnesení zastupitelstva města z roku 2021

Usnesení zastupitelstva města z roku 2021

Usnesení ZM ze dne 13. prosince 2021

Usnesení č. 1

Zastupitelstvo města Veverská Bítýška schvaluje program dnešního jednání tak, jak byl zveřejněn.

Usnesení č. 2

Zastupitelstvo města Veverská Bítýška schvaluje zařazení bodu na program jednání - CETIN - obnova zařízení. Tento bod bude zařazen jako bod č. 30.

Usnesení č. 3

Zastupitelstvo města Veverská Bítýška schvaluje zařazení bodu na program jednání - Smlouva o dopravní studii. Tento bod bude zařazen jako bod č. 31.

Usnesení č. 4

Zastupitelstvo města Veverská Bítýška schvaluje zařazení bodu na program jednání - Smlouva o sběru a likvidaci odpadu. Tento bod bude zařazen jako bod č. 32.

Usnesení č. 5

Zastupitelstvo města Veverská Bítýška schvaluje zařazení bodu na program jednání - Ing. René Hejduk - schválení poplatku za výmaz omezení vlastnického práva. Tento bod bude zařazen jako bod č. 33. Diskuse bude zařazena jako bod č. 34.

Usnesení č. 6

Zastupitelstvo města Veverská Bítýška schvaluje do návrhové komise Irenu Koláčnou.

Usnesení č. 7

Zastupitelstvo města Veverská Bítýška schvaluje do návrhové komise Ing. arch. Jaroslava Skalického.

Usnesení č. 8

Zastupitelstvo města Veverská Bítýška schvaluje ověřovatele zápisu Ing. Pavla Králíka.

Usnesení č. 9

Zastupitelstvo města Veverská Bítýška schvaluje ověřovatele zápisu Bc. Vlastimila Kolstrunka.

Usnesení č. 10

Zastupitelstvo města Veverská Bítýška schvaluje Základní škole, přísp. organizaci, náměstí Na Městečku 51, Veverská Bítýška návrh rozpočtu na rok 2022 s úpravou v účtu č. 672 - provozní příspěvek od zřizovatele 2 300 000,- Kč a případné zapojení rezervního fondu.

Usnesení č. 11

Zastupitelstvo města Veverská Bítýška schvaluje Základní škole, přísp. organizaci, náměstí Na Městečku 51, Veverská Bítýška předložený střednědobý výhled rozpočtu na roky 2023 a 2024.

Usnesení č. 12

Zastupitelstvo města Veverská Bítýška schvaluje Mateřské škole, přísp. organizaci, Pavla Perky 333, Veverská Bítýška návrh rozpočtu na rok 2022.

Usnesení č. 13

Zastupitelstvo města Veverská Bítýška schvaluje Mateřské škole, přísp.organizaci, Pavla Perky 333, Veverská Bítýška předložený střednědobý výhled rozpočtu na roky 2023 a 2024.

Usnesení č. 14

Zastupitelstvo města Veverská Bítýška schvaluje Vývařovně obědů, přísp.organizaci, Zábíteší 224, Veverská Bítýška návrh rozpočtu na rok 2022.

Usnesení č. 15

Zastupitelstvo města Veverská Bítýška schvaluje Vývařovně obědů, přísp.organizaci, Zábíteší 224, Veverská Bítýška předložený střednědobý výhled rozpočtu na roky 2023 a 2024.

Usnesení č. 16

Zastupitelstvo města Veverská Bítýška uděluje v souladu s § 102 odst. 2 písm. a) a odst. 4 zákona č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění starostovi města pravomoc provádět rozpočtová opatření a pravomoc podepisovat smlouvy o přijetí dotací v období od posledního jednání zastupitelstva konaného v roce 2021 do 31.12. 2021. Tato rozpočtová opatření budou předložena ke schválení na nejbližším zasedání zastupitelstva města.

Usnesení č. 17

Zastupitelstvo města Veverská Bítýška schvaluje V. rozpočtové opatření města Veverská Bítýška v roce 2021 dle přílohy.

Usnesení č. 18

Zastupitelstvo města Veverská Bítýška schvaluje Rozpočtové provizorium pro rok 2022.

Do schválení rozpočtu pro rok 2022 se hospodaření města řídí posledním upraveným rozpočtem předchozího roku, navíc lze v rámci rozpočtového provizoria financovat akce schválené kompetentními orgány, hradit závazky z uzavřených smluv a příspěvky na provoz zřízeným příspěvkovým organizacím.

Rozpočet na rok 2022 bude předložen zastupitelstvu města ke schválení nejpozději do 31. března 2022.

Usnesení č. 19

Zastupitelstvo města Veverská Bítýška schvaluje vyřazení majetku města Veverská Bítýška, nám. Na Městečku 72, 664 71 Veverská Bítýška dle předloženého inventarizačního protokolu ze dne 12. 11. 2021.

Usnesení č. 20

Zastupitelstvo města Veverská Bítýška schvaluje vyřazení nepotřebného majetku Základní školy, přísp. organizace, náměstí Na Městečku 51, Veverská Bítýška dle předložených vyřazovacích protokolů ke dni 25.10.2021 (školní jídelna) a k 30.10.2021 (Obecná škola).

Usnesení č. 21

Zastupitelstvo města Veverská Bítýška schvaluje předloženou smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města Veverská Bítýška a následné vyplacení finančních prostředků Klubíku Chudčická mašinka, z.s., zast. Ivou Kateřinou Sáňka Petrovicovou a Michaelou Starečkovou, ve výši 50 000,- Kč. Zastupitelstvo města pověřuje starostu podpisem smlouvy o poskytnutí dotace.

Usnesení č. 22

Zastupitelstvo města Veverská Bítýška vydává Obecně závaznou vyhlášku města Veverská Bítýška č. 3/2021 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství upravenou dle přílohy.

Usnesení č. 23

Zastupitelstvo města Veverská Bítýška vydává Obecně závaznou vyhlášku města Veverská Bítýška č. 4/2021 o stanovení obecního systému odpadového hospodářství upravenou dle přílohy.

Usnesení č. 24

Zastupitelstvo města Veverská Bítýška schvaluje Ceník pro právnické osoby a podnikající fyzické osoby platný od 1.1.2022 - viz příloha týkající se výše úhrady za zapojení do obecního systému odpadového hospodářství.

Usnesení č. 25

Zastupitelstvo města Veverská Bítýška Veverská Bítýška podle §172 odst.5) zákona č.500/2004 Sb., správní řád, bere na vědomí, že k návrhu Změny č. 2 Územního plánu Veverská Bítýška nebyla uplatněna žádná námitka a souhlasí s vypořádáním připomínek uplatněných k návrhu Změny č. 2 Územního plánu Veverská Bítýška, tak jak je uvedeno v textové části odůvodnění změny. Zastupitelstvo města tímto ověřilo, že Změna č. 2 Územního plánu Veverská Bítýška není v rozporu s Politikou územního rozvoje ČR ve znění Aktualizací č.1-5, s územně plánovací dokumentací vydanou krajem, tj. s platnými ZÚR JMK ve znění Aktualizací č.1 a 2, se stanovisky dotčených orgánů a Krajského úřadu Jihomoravského kraje. Zastupitelstvo města Veverská Bítýška příslušné podle ustanovení §6 odst.5 písm. c) zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, za použití ustanovení §43 odst. 4 stavebního zákona, §171 zákona č.500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, §13 a přílohy č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, vydává Změnu č. 2 Územního plánu Veverská Bítýška formou opatření obecné povahy podle správního řádu.

Usnesení č. 26

Zastupitelstvo města Veverská Bítýška se zavazuje dofinancovat rozdíl mezi celkovou cenou předmětu plnění a poskytnutou dotací do plné výše z vlastních zdrojů. Předmět plnění se týká dotačního titulu JSDH_V4_2022 Pořízení nové cisternové automobilové stříkačky z rámcové dohody.

Usnesení č. 27

Zastupitelstvo města Veverská Bítýška schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje, ag. č. JMK073429/21/OŽP mezi městem Veverská Bítýška, náměstí Na Městečku 72, 664 71 Veverská Bítýška a Jihomoravským krajem, Žerotínovo nám. 449/3, 601 82 Brno ve výši 400 000,- Kč na realizaci akce „Rekonstrukce úpravny vody Veverská Bítýška“. Zastupitelstvo města pověřuje starostu podpisem uvedené Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje.

Usnesení č. 28

Zastupitelstvo města Veverská Bítýška schvaluje přijetí dotace ve výši 400 000,- Kč z rozpočtu Jihomoravského kraje, Zvláštního účtu pro vodní hospodářství JMK do rozpočtu města Veverská Bítýška.

Usnesení č. 29

Zastupitelstvo města Veverská Bítýška schvaluje návrh změny územního plánu na základě žádosti firmy Pekný-Unimex s.r.o. za účelem změny využití z plochy K na plochu V u následujících parcel: p.č. 1404/4 - celá parcela, část parcely 1366/1, část parcely 1404/3, část parcely 1365 a celá parcela č. 1357/3 - viz přiložená mapka s vyznačenou plochou. U parcel, kterých se změna dotkne pouze částečně, zajistí žadatel vyhotovení a přesné ohraničení pozemku geometrickým plánem. Přiložený obrázek z katastrální mapy je pouze orientační.

Hranicí mezi nově využitou plochou V a stávající plochou K je spojnice mezi hranicí parcel č. 1357/3, 1357/2 a na druhé straně p. č. 1394 a 1404/11. Zastupitelstvo města navrhuje na nově účelově změněných plochách následující omezení: celková výměra parcel dotčených změnou účelu na V činí cca 3 806,7 m², zastavěnost na výše uvedené ploše maximálně na 20% bez zpevněných ploch, minimální plocha zelených ploch 40%, maximální výška nového objektu - 2 podlaží dle platného územního plánu. Případnou změnu územního plánu v plné výši uhradí žadatel.

Usnesení č. 30

Zastupitelstvo města Veverská Bítýška schvaluje záměr prodeje části pozemku p. č. 1291/1 o výměře 36 m² v k. ú. Veverská Bítýška ve vlastnictví města Veverská Bítýška s tím, že na uvedenou část pozemku bude zřízeno věcné břemeno ve prospěch města zajišťující přístup občanů na víceúčelové hřiště. Záměr prodeje bude zveřejněn na úřední desce.

Usnesení č. 31

Zastupitelstvo města Veverská Bítýška schvaluje záměr prodeje části pozemku p. č. 1291/1 o výměře 36 m² v k. ú. Veverská Bítýška ve vlastnictví města Veverská Bítýška za cenu 700,- Kč/m².

Usnesení č. 32

Zastupitelstvo města Veverská Bítýška schvaluje záměr prodeje obecního pozemku p. č. 1855/1 o výměře 684 m², druh pozemku trvalý travní porost, v k. ú. Veverská Bítýška za cenu 400,- Kč/m².

Usnesení č. 33

Zastupitelstvo města Veverská Bítýška za základě žádosti pí. Zdeňky Zemanové schvaluje oddělení části pozemku p. č. 1859/1 v k. ú. Veverská Bítýška tak, že vznikne pozemek pro budoucí chodník podél komunikace a pozemek podél budovy č. p. 273 (bytový dům) pro případné odvodnění. Tyto pozemky zůstanou ve vlastnictví města Veverská Bítýška a oddělená část pozemku se nabídne v záměru města k prodeji.

Usnesení č. 34

Zastupitelstvo města Veverská Bítýška schvaluje Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti na stavbu s označením SAP 16010-062191, název akce „VPIC Vev. Bítýška - RD ul. Pod Stráží uzavřenou mezi městem Veverská Bítýška, náměstí Na Městečku 72, 664 71 Veverská Bítýška a společností CETIN a.s., Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9 a pověřuje starostu podpisem této smlouvy.

Usnesení č. 35

Zastupitelstvo města Veverská Bítýška schvaluje Smlouvu č. NM-001030059218/001-ELQA o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene uzavřenou mezi městem Veverská Bítýška, náměstí Na Městečku 72, 664 71 Veverská Bítýška a společností EG.D, a.s. se sídlem Lidická 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno a pověřuje starostu podpisem této smlouvy.

Usnesení č. 36

Zastupitelstvo města Veverská Bítýška schvaluje Smlouvu č. NM-001030069863/001-ELIS o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene uzavřenou mezi městem Veverská Bítýška, náměstí Na Městečku 72, 664 71 Veverská Bítýška a společností EG.D, a.s. se sídlem Lidická 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno a pověřuje starostu podpisem této smlouvy.

Usnesení č. 37

Zastupitelstvo města Veverská Bítýška schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene č.: NM-014330064116/001-YPM uzavřenou mezi Městem Veverská Bítýška, náměstí Na Městečku 72, 664 71 Veverská Bítýška a společností EG.D, a.s. se sídlem Lidická 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno a pověřuje starostu podpisem této smlouvy.

Usnesení č. 38

Zastupitelstvo města Veverská Bítýška schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene č.: NM-014330069160/001-YPM uzavřenou mezi Městem Veverská Bítýška, náměstí Na Městečku 72, 664 71 Veverská Bítýška a společností EG.D, a.s. se sídlem Lidická 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno a pověřuje starostu podpisem této smlouvy.

Usnesení č. 39

Zastupitelstvo města Veverská Bítýška schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene č.: NM-014330061530/001-YPM uzavřenou mezi Městem Veverská Bítýška, náměstí Na Městečku 72, 664 71 Veverská Bítýška a společností EG.D, a.s. se sídlem Lidická 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno a pověřuje starostu podpisem této smlouvy.

Usnesení č. 40

Zastupitelstvo města Veverská Bítýška schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene č.: NM-014330066492/001-YPM uzavřenou mezi Městem Veverská Bítýška, náměstí Na Městečku 72, 664 71 Veverská Bítýška a společností EG.D, a.s. se sídlem Lidická 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno a pověřuje starostu podpisem této smlouvy.

Usnesení č. 41

Zastupitelstvo města Veverská Bítýška schvaluje prodej pozemku p. č. 1937/2 v k.ú. Veverská Bítýška, druh pozemku zahrada, o výměře 45 m² za cenu 400,- Kč/m² , celkovou cenu 18 000,- Kč paní Iloně Barašové a paní Bc. Barboře Krhovské, a to každé ideální polovinu. Zastupitelstvo města Veverská Bítýška pověřuje starostu podpisem kupní smlouvy. Kupující uhradí vypracování kupní smlouvy, vklad do katastru nemovitostí a veškeré poplatky spojené s prodejem pozemku včetně ověření podpisu na smlouvě.

Usnesení č. 42

Zastupitelstvo města Veverská Bítýška schvaluje obnovu technické infrastruktury společnosti CETIN dle předložené dokumentace č. výkresu 3A, 3B, 3C. Schvaluje uložení zařízení společnosti CETIN do pozemku v ulici Boční v zeleném pásu a pod komunikací vyznačeného na výkresu 3A a požaduje, aby zařízení na výkresu 3B bylo uloženo přes park na náměstí do chrániček. Veškerá zařízení v úseku přes náměstí budou uložena v chráničce.

Usnesení č. 43

Zastupitelstvo města Veverská Bítýška schvaluje smlouvu uzavřenou mezi městem Veverská Bítýška, náměstí Na Městečku 72, 664 71 Veverská Bítýška a zhotovitelem VÚT v Brně, Fakulta stavební, Veveří 331/95, 602 00 Brno, odpovědný zástupce zhotovitele prof. Ing. Miroslav Bajer, CSc., děkan FAST VUT, pověřený pro DČ doc. Ing. Jan Pěnčík, Ph.D., proděkan pro vnitřní a zahraniční vztahy, zástupce pro věcná jednání Ing. Martin Smělý týkající se dopravní studie náměstí ve Veverské Bítýšce, dokončení rozpracované studie a pověřuje starostu podpisem smlouvy.

Usnesení č. 44

Zastupitelstvo města Veverská Bítýška schvaluje smlouvu uzavřenou mezi městem Veverská Bítýška, náměstí Na Městečku 72, 664 71 Veverská Bítýška a společností TRAFIN OIL, a. s., Kopeční 1009/12, 710 00 Slezská Ostrava týkající se sběru a likvidace odpadu - jedná se o jedlé oleje a tuky, které vznikají ze zbytků jídel a pověřuje starostu podpisem smlouvy.

Usnesení č. 45

Zastupitelstvo města Veverská Bítýška schvaluje, že město Veverská Bítýška uhradí poplatek týkající se výmazu omezení vlastnického práva na nemovitosti ohledně odkoupení pozemku p. č. 1448/9 v k. ú. Veverská Bítýška o výměře 132 m² od Ing. René Hejduka a Ing. Soni Vávrové. Jedná se o výmaz zástavy a zákazu zcizení a zatížení pozemku p. č. 1448/9 v k.ú. Veverská Bítýška.

Usnesení č. 46

Zastupitelstvo města Veverská Bítýška schvaluje změnu užívání prostor z bytového prostoru nacházejícího se v části přízemí objektu Kulturního domu na ul. Pavla Perky 390, Veverská Bítýška na prostory určené ve veřejném zájmu pro potřeby města Veverská Bítýška, kancelář nebo zájmové organizace s termínem od 1.4.2022.

Usnesení ZM ze dne 25. října 2021

Usnesení č. 1

Zastupitelstvo města Veverská Bítýška schvaluje program dnešního jednání tak, jak byl zveřejněn.

Usnesení č. 2

Zastupitelstvo města Veverská Bítýška schvaluje zařazení bodu na program jednání - JSDH_V4_2022 - Pořízení nové cisternové automobilové stříkačky z rámcové dohody. Tento bod bude zařazen jako bod č. 6, diskuse bude v programu zařazena jako bod č. 7.

Usnesení č. 3

Zastupitelstvo města Veverská Bítýška schvaluje do návrhové komise Mgr. Hanu Bučkovou.

Usnesení č. 4

Zastupitelstvo města Veverská Bítýška schvaluje do návrhové komise paní Pavlu Krystkovou.

Usnesení č. 5

Zastupitelstvo města Veverská Bítýška schvaluje ověřovatele zápisu pana Františka Černého.

Usnesení č. 6

Zastupitelstvo města Veverská Bítýška schvaluje ověřovatele zápisu Ing. Petra Plachého.

Usnesení č. 7

Zastupitelstvo města Veverská Bítýška schvaluje Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo na akci „Stavební úpravy kulturního domu, Veverská Bítýška, Pavla Perky č.p. 390, p.č. 110/1“ a pověřuje starostu města podpisem Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo.

Usnesení č. 8

Zastupitelstvo města Veverská Bítýška pověřuje starostu města podpisem případných následujících dodatků ke Smlouvě o dílo na akci „Stavební úpravy kulturního domu, Veverská Bítýška, Pavla Perky č. p. 390, p. č. 110/1“.

Usnesení č. 9

Zastupitelstvo města Veverská Bítýška schvaluje Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo na akci „Veverská Bítýška - Chodník v ulici Tišnovská v úseku kopce Trhovice“ a pověřuje starostu města podpisem Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo.

Usnesení č. 10

Zastupitelstvo města Veverská Bítýška pověřuje starostu města podpisem případných následujících dodatků ke Smlouvě o dílo na akci „Veverská Bítýška - Chodník v ulici Tišnovská v úseku kopce Trhovice“.

Usnesení č. 11

Zastupitelstvo města Veverská Bítýška schvaluje doplnění usnesení zastupitelstva města Veverská Bítýška č. 28 ze dne 16.6.2021 a pověřuje starostu města podpisem dodatků ke Smlouvě o dílo týkající se akce „Veverská Bítýška - obnova komunikace, lokalita Na Babkách“.

Usnesení č. 12

Zastupitelstvo města Veverská Bítýška schvaluje přistoupení žadatele (město Veverská Bítýška) k rámcové dohodě MV-GŘ HZS ČR.

Zastupitelstvo města pověřuje starostu podpisem Smlouvy o vymezení práv a povinností mezi centrálním zadavatelem (Česká republika - Ministerstvo vnitra) a pověřujícím zadavatelem (město Veverská Bítýška) viz. příloha č. 4 k výzvě JSDH_V4_2022 - Pořízení nové cisternové automobilové stříkačky z rámcové dohody.

Usnesení ZM ze dne 15. září 2021

Usnesení č. 1

Zastupitelstvo města Veverská Bítýška schvaluje program dnešního jednání tak, jak byl zveřejněn.

Usnesení č. 2

Zastupitelstvo města Veverská Bítýška schvaluje do návrhové komise Ing. Pavla Králíka.

Usnesení č. 3

Zastupitelstvo města Veverská Bítýška schvaluje do návrhové komise pana Františka Černého.

Usnesení č. 4

Zastupitelstvo města Veverská Bítýška schvaluje ověřovatele zápisu Ing. arch. Jaroslava Skalického.

Usnesení č. 5

Zastupitelstvo města Veverská Bítýška schvaluje ověřovatele zápisu paní Irenu Koláčnou.

Usnesení č. 6

Zastupitelstvo města Veverská Bítýška schvaluje zřízení fondu financování a obnovy vodohospodářského majetku města Veverská Bítýška s účinností od 1.10.2021.

Usnesení č. 7

Zastupitelstvo města Veverská Bítýška schvaluje statut fondu financování a obnovy vodohospodářského majetku města Veverská Bítýška.

Usnesení č. 8

Zastupitelstvo města Veverská Bítýška schvaluje rozpočet fondu financování a obnovy vodohospodářského majetku města Veverská Bítýška na rok 2021.

Usnesení č. 9

Zastupitelstvo města Veverská Bítýška schvaluje III. a IV. rozpočtové opatření města Veverská Bítýška v roce 2021 dle přílohy.

Usnesení č. 10

Zastupitelstvo města Veverská Bítýška schvaluje vyřazení nepotřebného majetku Mateřské školy, přísp. organizace Pavla Perky 333, 664 71 Veverská Bítýška dle předloženého vyřazovacího protokolu ke dni 30.6.2021.

Usnesení č. 11

Zastupitelstvo města Veverská Bítýška schvaluje prodej pozemku p. č. 625/2 v k. ú. Veverská Bítýška, druh pozemku zahrada, o výměře 68 m² za cenu 400,- Kč/m² , celkovou cenu 27 200,- Kč paní Zdence Lajcmanové a pověřuje starostu podpisem kupní smlouvy. Kupující uhradí vypracování kupní smlouvy, vklad do katastru nemovitostí a veškeré poplatky spojené s prodejem pozemku.

Usnesení č. 12

Zastupitelstvo města Veverská Bítýška schvaluje záměr prodeje pozemku p. č. 1937/2 v k.ú. Veverská Bítýška ve vlastnictví města o výměře 45 m², druh pozemku zahrada, za cenu 400,- Kč m², za celkovou cenu 18 000,- Kč. Kupující uhradí vypracování kupní smlouvy, vklad do katastru nemovitostí a veškeré poplatky spojené s prodejem pozemku.

Usnesení č. 13

Zastupitelstvo města Veverská Bítýška schvaluje pronájem části pozemku p. č. 2528/6, ostatní plocha a části pozemku p. č. 2525/20, orná půda v k. ú. Veverská Bítýška o celkové výměře pronajímané plochy 15,6 m² za celkovou cenu pronájmu 100,- Kč/rok, doba nájmu 5 let od podpisu smlouvy, Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska, Sbor dobrovolných hasičů, 664 71 Veverská Bítýška. Zastupitelstvo pověřuje starostu podpisem smlouvy o pronájmu.

Usnesení č. 14

Zastupitelstvo města Veverská Bítýška schvaluje záměr pronájmu části pozemku p. č. 2528/1, 2528/6 a 2525/20 v k. ú. Veverská Bítýška o rozměru 9 x 6 m za účelem umístění kontejneru na nářadí k údržbě hřiště a záměr pronájmu části pozemku p. č. 2528/6 a 2525/20 o rozměru 5x2,5 m za účelem umístění kontejneru na bioodpad. Celková výše nájmu 100,- Kč/rok. Doba nájmu 5 let od podpisu smlouvy.

Usnesení č. 15

Zastupitelstvo města Veverská Bítýška souhlasí s využitím prostor v budově ZŠ, Zábíteší 224, Veverská Bítýška (prostor po bývalé ředitelně) Mgr. Janou Kosňovskou za účelem výuky logopedie, a to po písemném souhlasu stávajících nájemců.

Usnesení č. 16

Zastupitelstvo města Veverská Bítýška schvaluje pořízení změny č. 4 územního plánu města Veverská Bítýška zkráceným postupem podle §55a stavebního zákona, která spočívá ve změně plochy Z na plochu Q s podmínečným využitím výstavby parkovacích ploch na části pozemku p. č. 1385/1 v k. ú. Veverská Bítýška o výměře 2 190 m². Žadatel musí zajistit nové stanovisko orgánu SEA k výše uvedenému obsahu změny č. 4 územního plánu města Veverská Bítýška a uvedené stanovisko bude předloženo městu Veverská Bítýška a pořizovateli územního plánu změny č. 4.

Usnesení č. 17

Zastupitelstvo města Veverská Bítýška schvaluje pořízení změny č. 4 územního plánu města Veverská Bítýška za podmínky úhrady celkových nákladů na pořízení změny č. 4 územního plánu žadatelem.

Usnesení č. 18

Zastupitelstvo města Veverská Bítýška bere na vědomí stanovisko KrÚ JMK podle ustanovení §55 odst. 2 zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění (dále jen stavební zákon) vydané pod č. j. JMK 109504/2021 ze dne 23.7.2021 a schvaluje pořízení Změny č.4 ÚP Veverská Bítýška dle žádosti společnosti HARTMANN – RICO, a.s. podle §55 a stavebního zákona, zkráceným postupem s podmínkou úhrady nákladů na pořízení dokumentace změny žadatelem, ve smyslu § 55a písm.f) stavebního zákona. Obsahem změny č.4 bude prověřit změnu funkčního vymezení části pozemku p. č. 1385/1, k.ú. Veverská Bítýška o výměře cca 2190 m² z původní plochy zemědělské na plochu veřejných prostranství s možností využití pro parkoviště.

Usnesení č. 19

Zastupitelstvo města Veverská Bítýška schvaluje pana Ing. arch. Jaroslava Skalického jako zastupitele určeného pro spolupráci s pořizovatelem při pořizování Změny č. 4 ÚP Veverská Bítýška.

Usnesení č. 20

Zastupitelstvo města Veverská Bítýška schvaluje zrušení místní komunikace označené jako 8c ve vlastnictví města Veverská Bítýška, která se nachází na části pozemku p. č. 107/1 v k. ú. Veverská Bítýška v ulici Říční a která začíná na ulici Říční a končí křižovatkou s místní komunikací označené jako 2c, ulice Pavla Perky v celkové délce 56 m a schvaluje zařazení této komunikace do účelových komunikací. Zastupitelstvo města pověřuje Silniční správní úřad k vydání rozhodnutí o zrušení místní komunikace označené 8c a zařadit tuto komunikaci jako komunikaci účelovou.

Usnesení č. 21

Zastupitelstvo města Veverská Bítýška ruší usnesení č. 32 ze dne 3.3.2021.

Usnesení č. 22

Zastupitelstvo města Veverská Bítýška na základě zveřejněného záměru města ze dne 25.8.2021 schvaluje dát do pachtu vodovodní řad a splaškovou kanalizaci ve vlastnictví města - prodloužený vodovodní řad pro veřejnou potřebu z HDPE PE100 - RC - Tech 2, 110 x 10 mm v délce 133,2 m a prodloužený řad splaškové kanalizace stoku S1 DN 300 z PP SN 10 v délce 82,6 m a stoku S2 DN 300 z PP SN 10 v délce 9,7 m. Stavba je umístěna na pozemcích parcela č. 2402, 2425/45, dále dle oddělovacího GP č. 1822-55/2019, p.č. 2425/11, 2425/114, 2425/108, 2425/109, 2425/110, 2425/115, 2425/112, 2425/113 v katastrálním území Veverská Bítýška.

Usnesení č. 23

Zastupitelstvo města Veverská Bítýška schvaluje uzavření pachtovní smlouvy na jejímž základě se propachtovatel - Město Veverská Bítýška, nám. Na Městečku 72, 664 71 Veverská Bítýška zavazuje přenechat pachtýři - Vodárenský svazek "Bítešsko", nám. Na Městečku 72, 664 71 Veverská Bítýška prodloužení vodovodního řadu pro veřejnou potřebu z HDPE PE100 - RC - Tech 2, 110 x 10 mm v délce 133,2 m a prodloužený řad splaškové kanalizace stoku S1 DN 300 z PP SN 10 v délce 82,6 m a stoku S2 DN 300 z PP SN 10 v délce 9,7 m, vše v ulici 9. května, Veverská Bítýška a pověřuje starostu podpisem nové pachtovní smlouvy s dobou trvání smlouvy od podpisu smlouvy do 31.12.2024.

Usnesení č. 24

Zastupitelstvo města Veverská Bítýška schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene č.: NM-014330072027/001-YPM uzavřenou mezi Městem Veverská Bítýška, náměstí Na Městečku 72, 664 71 Veverská Bítýška a společností EG.D, a.s. se sídlem Lidická 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno a pověřuje starostu podpisem této smlouvy.

Usnesení č. 25

Zastupitelstvo města Veverská Bítýška schvaluje Smlouvu č. NM-001030063789/001-ELQAo smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene uzavřenou mezi městem Veverská Bítýška, náměstí Na Městečku 72, 664 71 Veverská Bítýška a společností EG.D, a.s. se sídlem Lidická 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno a pověřuje starostu podpisem této smlouvy.

Usnesení č. 26

Zastupitelstvo města Veverská Bítýška schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene č.: NM-014330072772/001-YPM uzavřenou mezi Městem Veverská Bítýška, náměstí Na Městečku 72, 664 71 Veverská Bítýška a společností EG.D, a.s. se sídlem Lidická 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno a pověřuje starostu podpisem této smlouvy.

Usnesení č. 27

Zastupitelstvo města Veverská Bítýška schvaluje Smlouvu o zřízení služebnosti inženýrské sítě č. UZSVM/B/32139/2021-HMU2, VB/133/21 uzavřenou mezi oprávněným - Městem Veverská Bítýška, náměstí Na Městečku 72, 664 71 Veverská Bítýška a povinným - Česká republika - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, Nové Město, 128 00 Praha, Územní pracoviště Brno, odbor hospodaření s majetkem státu, Příkop 11, 602 00 Brno a pověřuje starostu podpisem této smlouvy.

Usnesení č. 28

Zastupitelstvo města Veverská Bítýška schvaluje zaměření pozemku p.č. 2222 a části pozemku p.č. 2220 v k.ú. Veverská Bítýška a vyhotovení geometrického plánu pro směnu pozemků. Jedná se o pozemek kde je vodojem, potrubí, část ochranného pásma a přístupová cesta k vodojemu. Vyhotovení geometrického plánu uhradí město Veverská Bítýška.

Usnesení č. 29

Zastupitelstvo města Veverská Bítýška pověřuje starostu podpisem Smlouvy o koupi nemovitosti p.č. 2425/12 v k.ú. Veverská Bítýška upravené dle znaleckého posudku č. 703-066/2021 ze dne 17.května 2021.

Usnesení ZM ze dne 16. června

Usnesení č. 1

Zastupitelstvo města Veverská Bítýška schvaluje program dnešního jednání tak, jak byl zveřejněn.

Usnesení č. 2

Zastupitelstvo města Veverská Bítýška schvaluje zařazení bodu na program jednání - Volba člena do školské rady ZŠ Veverská Bítýška za zřizovatele. Tento bod bude zařazen jako bod č. 16.

Usnesení č. 3

Zastupitelstvo města Veverská Bítýška schvaluje zařazení bodu na program jednání - Předložení cenové nabídky od agentury Adway - online kampaň. Tento bod bude zařazen a projednán v rámci bodu č. 6 II. rozpočtové opatření města Veverská Bítýška v roce 2021.

Usnesení č. 4

Zastupitelstvo města Veverská Bítýška schvaluje zařazení bodu na program jednání - Předložení znaleckého posudku č. 703-066/2021. Tento bod bude zařazen jako bod č. 17.

Usnesení č. 5

Zastupitelstvo města Veverská Bítýška schvaluje zařazení bodu na program jednání - Žádost o umístění prodejního automatu. Tento bod bude zařazen jako bod č. 18.

Usnesení č. 6

Zastupitelstvo města Veverská Bítýška schvaluje zařazení bodu na program jednání - Návrh smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu JMK. Tento bod bude zařazen jako bod č. 19.

Usnesení č. 7

Zastupitelstvo města Veverská Bítýška schvaluje zařazení bodu na program jednání - Návrh smlouvy o využití obecního systému odpadového hospodářství a zajištění zpětného odběru elektrozařízení - Elektrowin a.s.. Tento bod bude zařazen jako bod č. 20. Diskuse bude zařazena jako bod č. 21.

Usnesení č. 8

Zastupitelstvo města Veverská Bítýška schvaluje do návrhové komise paní Pavlu Krystkovou.

Usnesení č. 9

Zastupitelstvo města Veverská Bítýška schvaluje do návrhové komise Ing. arch. Jaroslava Skalického.

Usnesení č. 10

Zastupitelstvo města Veverská Bítýška schvaluje ověřovatele zápisu Ing. Petra Plachého.

Usnesení č. 11

Zastupitelstvo města Veverská Bítýška schvaluje ověřovatele zápisu Ing. Pavla Králíka.

Usnesení č. 12

Zastupitelstvo města Veverská Bítýška schvaluje závěrečný účet města Veverská Bítýška za rok 2020 a vyjadřuje souhlas s celoročním hospodařením, a to bez výhrad.

Usnesení č. 13

Zastupitelstvo města Veverská Bítýška schvaluje účetní závěrku města Veverská Bítýška za rok 2020.

Usnesení č. 14

Zastupitelstvo města Veverská Bítýška schvaluje účetní závěrku Mateřské školy, přísp. organizace, Pavla Perky 333, Veverská Bítýška za rok 2020.

Usnesení č. 15

Zastupitelstvo města Veverská Bítýška schvaluje účetní závěrku Základní školy, přísp. organizace, nám. Na Městečku 51, Veverská Bítýška za rok 2020.

Usnesení č. 16

Zastupitelstvo města Veverská Bítýška schvaluje účetní závěrku Vývařovny obědů, přísp. organizace, Zábíteší 224, Veverská Bítýška za rok 2020.

Usnesení č. 17

Zastupitelstvo města Veverská Bítýška schvaluje Vývařovně obědů, přísp. organizaci, Zábíteší 224, Veverská Bítýška ponechání hospodářského výsledku za rok 2020, a to ve výši 84 836,52 Kč, v rezervním fondu tvořeného ze zlepšeného výsledku hospodaření.

Usnesení č. 18

Zastupitelstvo města Veverská Bítýška schvaluje Základní škole, přísp. organizaci, nám. Na Městečku 51, Veverská Bítýška ponechání hospodářského výsledku za rok 2020, a to ve výši 21 938,38 Kč, v rezervním fondu tvořeného ze zlepšeného výsledku hospodaření.

Usnesení č. 19

Zastupitelstvo města Veverská Bítýška schvaluje II. rozpočtové opatření města Veverská Bítýška v roce 2021 dle přílohy.

Usnesení č. 20

Zastupitelstvo města Veverská Bítýška schvaluje zajištění služby online kampaně "Veverská Bítýška - město pod hradem Veveří" na měsíc červenec a srpen 2021 za cenu 60 200,- Kč bez DPH, kterou zrealizuje agentura Adway - ADVERTISING WAY s.r.o., Výstaviště 1, 603 00 Brno, zastoupená RNDr. Libuší Parolkovou.

Usnesení č. 21

Zastupitelstvo města Veverská Bítýška schvaluje vyřazení majetku města Veverská Bítýška, nám. Na Městečku 72, 664 71 Veverská Bítýška dle předloženého inventarizačního protokolu ze dne 4.6.2021.

Usnesení č. 22

Zastupitelstvo města Veverská Bítýška schvaluje vyřazení nepotřebného majetku Základní školy, přísp. organizace, nám. Na Městečku 51, Veverská Bítýška dle předložených vyřazovacích protokolů ke dni 20.1.2021.

Usnesení č. 23

Zastupitelstvo města Veverská Bítýška schvaluje prodej pozemku p.č. 1987/4, který byl oddělen geometrickým plánem č. 2327-91/2021 z pozemku p.č. 1987/3 v k.ú. Veverská Bítýška, druh pozemku ostatní plocha o výměře 55 m² za cenu 400,- Kč/m², za celkovou cenu 22 000,- Kč, panu Bc. Tomášovi Vejrostovi a paní Evě Vykypělové a pověřuje starostu podpisem smlouvy.

Kupující uhradí vypracování geometrického plánu ve výši 7 100,- Kč, vypracování kupní smlouvy, vklad do katastru nemovitostí a veškeré poplatky spojené s prodejem pozemku.

Usnesení č. 24

Zastupitelstvo města Veverská Bítýška schvaluje směnu pozemků v k.ú. Veverská Bítýška - pozemek p.č. 2396/37, orná půda o výměře 627 m² ve vlastnictví města Veverská Bítýška za pozemek p.č. 2441/9, orná půda o výměře 781 m² ve vlastnictví p. Pavla Janšty. P. Pavel Janšta, budoucí vlastník pozemku p.č. 2396/37, zajistí a uhradí vyhotovení směnné smlouvy a vklad do katastru nemovitostí. Pozemky se směňují jako pozemek za pozemek, nebude žádné finanční vypořádání za větší výměru.

Usnesení č. 25

Zastupitelstvo města Veverská Bítýška schvaluje záměr prodeje pozemku p.č. 625/2 v k.ú. Veverská Bítýška o výměře 68 m², druh pozemku zahrada za částku 400,- Kč/m², za celkovou částku 27 200,- Kč. Kupující uhradí vypracování kupní smlouvy, vklad do katastru nemovitostí a veškeré poplatky spojené s prodejem pozemku.

Usnesení č. 26

Zastupitelstvo města Veverská Bítýška schvaluje záměr pronájmu části pozemku p.č. 2528/6 a 2525/20 v k.ú. Veverská Bítýška dle zákresu v příloze o výměře 2,6 m x 6 m za účelem umístění skladového kontejneru, který bude sloužit pro uskladnění sportovního vybavení SDH Veverská Bítýška. Doba nájmu 5 let od podpisu smlouvy. Cena 100,- Kč/rok.

Usnesení č. 27

Zastupitelstvo města Veverská Bítýška schvaluje zprávu o posouzení a hodnocení nabídek a schvaluje firmu PORR a.s., Dubečská 3238/36, Strašnice, 100 00 Praha 10, pobočka PORR a.s., úsek dopravních staveb, Oblast Morava, provoz Brno, Jahodová 523/58, 620 00 Brno-Brněnské Ivanovice, IČ: 43005560 jako nejvýhodnějšího uchazeče na zakázku „Veverská Bítýška-obnova komunikace, lokalita Na Babkách“.

Usnesení č. 28

Zastupitelstvo města Veverská Bítýška schvaluje Smlouvu o dílo mezi objednavatelem - Město Veverská Bítýška, náměstí Na Městečku 72, 664 71 Veverská Bítýška a zhotovitelem - PORR a.s., Dubečská 3238/36, Strašnice, 100 00 Praha 10, pobočka PORR a.s., úsek dopravních staveb, Oblast Morava, provoz Brno, Jahodová 523/58, 620 00 Brno-Brněnské Ivanovice, IČ: 43005560 týkající se stavby - předmětu smlouvy „Veverská Bítýška-obnova komunikace, lokalita Na Babkách“ za cenu uvedenou ve smlouvě o dílo: 1 892 952,03 Kč bez DPH. Zastupitelstvo města pověřuje starostu města podpisem Smlouvy o dílo.

Usnesení č. 29

Zastupitelstvo města Veverská Bítýška schvaluje jako TDS na akci „Veverská Bítýška-obnova komunikace, lokalita Na Babkách“ Ing. Jaroslava Rakušana, Staňkova 340/8d, 602 00 Brno.

Usnesení č. 30

Zastupitelstvo města Veverská Bítýška schvaluje zprávu o posouzení a hodnocení nabídek a schvaluje firmu TVM stavby s.r.o., nám. 5. května 1390, 666 02 Předklášteří, IČ: 06331807 jako nejvýhodnějšího uchazeče na zakázku „Veverská Bítýška - Chodník v ulici Tišnovská v úseku kopce Trhovice“.

Usnesení č. 31

Zastupitelstvo města Veverská Bítýška schvaluje Smlouvu o dílo mezi objednavatelem - Město Veverská Bítýška, náměstí Na Městečku 72, 664 71 Veverská Bítýška a zhotovitelem - TVM stavby s.r.o., nám. 5. května 1390, 666 02 Předklášteří, IČ: 06331807 týkající se stavby - předmětu smlouvy „Veverská Bítýška - Chodník v ulici Tišnovská v úseku kopce Trhovice“ za cenu uvedenou ve smlouvě o dílo: 1 584 814,- Kč bez DPH. Zastupitelstvo města pověřuje starostu města podpisem Smlouvy o dílo.

Usnesení č. 32

Zastupitelstvo města Veverská Bítýška schvaluje TDS na akci „Veverská Bítýška - Chodník v ulici Tišnovská v úseku kopce Trhovice“ Ing. Jaroslava Rakušana, Staňkova 340/8d, 602 00 Brno.

Usnesení č. 33

Zastupitelstvo města Veverská Bítýška schvaluje jako člena školské rady Základní školy, příspěvkové organizace, nám. Na Městečku 51, 664 71 Veverská Bítýška za zřizovatele pana Josefa Mifka, starostu města.

Usnesení č. 34

Zastupitelstvo města Veverská Bítýška schvaluje, že prodejní cena pozemku p.č. 2425/12 v k.ú. Veverská Bítýška zůstává ve schválené výši, tedy 450,- Kč/m², celkové výši 504 900,- Kč.

Usnesení č. 35

Zastupitelstvo města Veverská Bítýška souhlasí s umístěním prodejního automatu, a to automatu výhradně na rybářské nástrahy, na části pozemku soukromého vlastníka p.č. 1224/2 v k.ú. Veverská Bítýška, za předpokladu, že umístění automatu bude v souladu se stavebním zákonem.

Usnesení č. 36

Zastupitelstvo města Veverská Bítýška schvaluje přijetí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje ve výši 43 000,- Kč.

Usnesení č. 37

Zastupitelstvo města Veverská Bítýška schvaluje smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje č. JMK071000/21/OHK uzavřenou mezi Městem Veverská Bítýška, náměstí Na Městečku 72, 664 71 Veverská Bítýška a Jihomoravským krajem, Žerotínovo náměstí 449/3, 601 82 Brno a pověřuje starostu podpisem smlouvy o poskytnutí dotace.

Usnesení č. 38

Zastupitelstvo města Veverská Bítýška schvaluje smlouvu o využití obecního systému odpadového hospodářství a zajištění zpětného odběru elektrozařízení č. MUA001_2021 uzavřenou mezi Městem Veverská Bítýška, náměstí Na Městečku 72, 664 71 Veverská Bítýška a společností ELEKTROWIN a.s., Praha 4, Michelská 300/60, 140 00 a pověřuje starostu podpisem této smlouvy.

Usnesení ZM ze dne 24. května

Usnesení č. 1

Zastupitelstvo města Veverská Bítýška schvaluje program dnešního jednání s následujícími změnami: schvaluje stažení bodu č. 6 - Zpětvzetí nabídky na odkup části pozemku p.č. 1307/1 v k.ú. Veverská Bítýška z programu a zařazení bodu na program jednání - I. rozpočtové opatření města Veverská Bítýška v roce 2021. Tento bod bude projednán jako bod č. 6. Dále zastupitelstvo schvaluje zařazení bodu na program jednání - Smlouva o zápůjčce č. 1/2021. Tento bod bude projednán jako bod č. 13. Diskuse bude na programu jako bod č. 14.

Usnesení č. 2

Zastupitelstvo města Veverská Bítýška schvaluje do návrhové komise paní Irenu Koláčnou.

Usnesení č. 3

Zastupitelstvo města Veverská Bítýška schvaluje do návrhové komise p. Františka Černého.

Usnesení č. 4

Zastupitelstvo města Veverská Bítýška schvaluje ověřovatele zápisu Mgr. Hanu Bučkovou.

Usnesení č. 5

Zastupitelstvo města Veverská Bítýška schvaluje ověřovatele zápisu Bc. Vlastimila Kolstrunka

Usnesení č. 6

Zastupitelstvo města Veverská Bítýška schvaluje vyřazení nepotřebného majetku Mateřské školy, přísp. organizace Pavla Perky 333, 664 71 Veverská Bítýška dle předloženého vyřazovacího protokolu ke dni 16.4.2021.

Usnesení č. 7

Zastupitelstvo města Veverská Bítýška schvaluje vyloučení účastníka zadávacího řízení Navláčil stavební firma, s.r.o., IČ:25301144, Bartošova 5532, 760 01 Zlín ze zadávacího řízení na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce „STAVEBNÍ ÚPRAVY KULTURNÍHO DOMU, VEVERSKÁ BÍTÝŠKA, PAVLA PERKY Č.P. 390, P.Č.110/1“, zadávanou v souladu s ustanovením §53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“), vyhlášenou ve zjednodušeném podlimitním řízení výzvou ze dne 15.3.2021 v souladu s §48 odst. 2 zákona a doporučením komise pro posouzení kvalifikace a hodnocení nabídek, a to z důvodu, že účastník zadávacího řízení Navláčil stavební firma, s.r.o., IČ:25301144, Bartošova 5532, 760 01 Zlín neprokázal svoji způsobilost a kvalifikaci pro plnění výše uvedené veřejné zakázky.

Usnesení č. 8

Zastupitelstvo města Veverská Bítýška schvaluje výsledek zadávacího řízení na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce „STAVEBNÍ ÚPRAVY KULTURNÍHO DOMU, VEVERSKÁ BÍTÝŠKA, PAVLA PERKY Č.P. 390, P.Č.110/1“, zadávanou v souladu s ustanovením §53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“), vyhlášenou ve zjednodušeném podlimitním řízení výzvou ze dne 15.3.2021 a schvaluje dodavatele v souladu s doporučením komise pro hodnocení nabídek následovně: Veřejná zakázka: „STAVEBNÍ ÚPRAVY KULTURNÍHO DOMU, VEVERSKÁ BÍTÝŠKA, PAVLA PERKY Č.P. 390, P.Č.110/1“ je na základě zadávacího řízení přidělena vybranému dodavateli - TOMIreko, s.r.o., IČ: 28359216, Karlovo nám. 48/34, 674 01 Třebíč za nabídkovou cenu 9 497 229,30 Kč bez DPH, který se v hodnocení umístil v prvním pořadí.

Usnesení č. 9

Zastupitelstvo města Veverská Bítýška pověřuje starostu města podpisem smlouvy o dílo na veřejnou zakázku „STAVEBNÍ ÚPRAVY KULTURNÍHO DOMU, VEVERSKÁ BÍTÝŠKA, PAVLA PERKY Č.P. 390, P.Č.110/1“, uzavřenou mezi Městem Veverská Bítýška, nám. Na Městečku 72, 664 71 Veverská Bítýška a společností TOMIreko, s.r.o., IČ: 28359216, Karlovo nám. 48/34, 674 01 Třebíč. Uvedená smlouva byla projednána a schválena dne 3.3.2021, usnesení č. 48.

Usnesení č. 10

Zastupitelstvo města Veverská Bítýška schvaluje TDS na akci „STAVEBNÍ ÚPRAVY KULTURNÍHO DOMU, VEVERSKÁ BÍTÝŠKA, PAVLA PERKY Č.P. 390, P.Č.110/1“ Ing. Pavla Kučeru, IDEALBAU, s.r.o., Chaloupeckého náměstí 473/2, 602 00 Brno.

Usnesení č. 11

Zastupitelstvo města Veverská Bítýška schvaluje BOZP stavby na akci „STAVEBNÍ ÚPRAVY KULTURNÍHO DOMU, VEVERSKÁ BÍTÝŠKA, PAVLA PERKY Č.P. 390, P.Č.110/1“ Ing. Martina Dufka, Vodohospodářský rozvoj a výstavba, a.s., Nábřežní 4, 150 56 Praha 5 (korespondenční adresa Podsedky 3, 625 00 Brno).

Usnesení č. 12

Zastupitelstvo města Veverská Bítýška schvaluje I. rozpočtové opatření města Veverská Bítýška v roce 2021 v oblasti příjmů.

Usnesení č. 13

Zastupitelstvo města Veverská Bítýška schvaluje I. rozpočtové opatření města Veverská Bítýška v roce 2021 v oblasti výdajů.

Usnesení č. 14

Zastupitelstvo města Veverská Bítýška schvaluje záměr směny pozemků v k.ú. Veverská Bítýška - pozemek p.č. 2396/37, orná půda o výměře 627 m² ve vlastnictví města Veverská Bítýška za pozemek p.č. 2441/9, orná půda o výměře 781 m² ve vlastnictví p. Pavla Janšty.

P. Pavel Janšta, budoucí vlastník, zajistí a uhradí vyhotovení směnné smlouvy a vklad do kanastru nemovitostí.

Usnesení č. 15

Zastupitelstvo města Veverská Bítýška schvaluje pořízení změny č. 3 územního plánu města Veverská Bítýška zkráceným postupem podle §55a stavebního zákona, která spočívá ve změně plochy Z na plochu Q s podmínečným využitím výstavby parkovacích ploch na části pozemku p. č. 1385/1 v k. ú. Veverská Bítýška o výměře 2 190 m². Žadatel musí zajistit nové stanovisko orgánu SEA k výše uvedenému obsahu změny č. 3 územního plánu města Veverská Bítýška a uvedené stanovisko bude předloženo městu Veverská Bítýška a pořizovateli územního plánu změny č. 3.

Usnesení č. 16

Zastupitelstvo města Veverská Bítýška schvaluje pořízení změny č. 3 územního plánu města Veverská Bítýška za podmínky úhrady celkových nákladů na pořízení změny č. 3 územního plánu žadatelem.

Usnesení č. 17

Zastupitelstvo města Veverská Bítýška bere na vědomí stanovisko KrÚ JMK podle ustanovení §55 odst.2 zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění (dále jen stavební zákon) vydané pod č.j. JMK 140052/2019 ze dne 30.9.2019 a schvaluje pořízení Změny č.3 ÚP Veverská Bítýška dle žádosti společnosti HARTMANN – RICO, a.s. podle §55 a stavebního zákona, zkráceným postupem s podmínkou úhrady nákladů na pořízení dokumentace změny žadatelem, ve smyslu § 55a písm.f) stavebního zákona. Obsahem změny č.3 bude prověřit změnu funkčního vymezení části pozemku p. č. 1385/1, k.ú. Veverská Bítýška o výměře cca 2190 m² z původní plochy zemědělské na plochu veřejných prostranství s možností využití pro parkoviště.

Usnesení č. 18

Zastupitelstvo města Veverská Bítýška schvaluje pana Ing. arch. Jaroslava Skalického jako zastupitele určeného pro spolupráci s pořizovatelem při pořizování Změny č.3 ÚP Veverská Bítýška.

Usnesení č. 19

Zastupitelstvo města Veverská Bítýška schvaluje plán rozvoje sportu města Veverská Bítýška na roky 2020 -2025 s doplnění v bodě IV. Přístupy a formy obce k naplnění stanovených priorit:

  • Obnova dětských hřišť, herních prvků
  • Obnova venkovního hřiště na sídlišti na pozemku p.č. 514
  • Umístění fitness prvků na pozemcích ve vlastnictví města
  • Výstavba hřiště na petanque
  • Obnova tartanového povrchu na víceúčelovém hřišti na Ostrůvku
  • Zakoupení a umístění lanové pyramidy

Usnesení č. 20

Zastupitelstvo města Veverská Bítýška schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene č.: NM-014330052572/002 uzavřenou mezi Městem Veverská Bítýška, náměstí Na Městečku 72, 664 71 Veverská Bítýška a společností EG.D, a.s. se sídlem Lidická 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno a pověřuje starostu podpisem této smlouvy.

Usnesení č. 21

Zastupitelstvo města Veverská Bítýška schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene č.: NM-014330067062/001 uzavřenou mezi Městem Veverská Bítýška, náměstí Na Městečku 72, 664 71 Veverská Bítýška a společností EG.D, a.s. se sídlem Lidická 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno a pověřuje starostu podpisem této smlouvy.

Usnesení č. 22

Zastupitelstvo města Veverská Bítýška schvaluje smlouvu o zápůjčce č. 1/2021 uzavřenou mezi Městem Veverská Bítýška, nám. Na Městečku 72, 664 71 Veverská Bítýška a panem Jiřím Perkou a pověřuje starostu podpisem smlouvy o zápůjčce.

Usnesení ZM ze dne 26. dubna 2021

Usnesení č. 1

Zastupitelstvo města Veverská Bítýška schvaluje program dnešního jednání tak, jak byl zveřejněn.

Usnesení č. 2

Zastupitelstvo města Veverská Bítýška schvaluje do návrhové komise Mgr. Hanu Bučkovou.

Usnesení č. 3

Zastupitelstvo města Veverská Bítýška schvaluje do návrhové komise Ing. arch. Jaroslava Skalického.

Usnesení č. 4

Zastupitelstvo města Veverská Bítýška schvaluje ověřovatele zápisu Ing. Pavla Králíka.

Usnesení č. 5

Zastupitelstvo města Veverská Bítýška schvaluje ověřovatele zápisu Ing. Petra Plachého.

Usnesení č. 6

Zastupitelstvo města Veverská Bítýška schvaluje poskytnutí mimořádného příspěvku z rozpočtu města Veverská Bítýška do rozpočtu DSO MIKROREGION Kuřimka ve výši 6 208,- Kč na financování akce „Cyklostezka Kuřim - Veverská Bítýška“ - úhrada úroků z bankovních úvěrů a pověřuje starostu podpisem Smlouvy o poskytnutí mimořádného příspěvku  zavřenou mezi příjemce DSO MIKROREGION Kuřimka, Jungmannova 968/75, 664 34 Kuřim a poskytovateli Městem Kuřim, Městem Veverská Bítýška, obcí Chudčice a obcí Moravské Knínice.

Usnesení č. 7

Zastupitelstvo města Veverská Bítýška schvaluje výkup pozemku p. č. 1448/9 v k. ú. Veverská Bítýška o výměře 132 m² za cenu 300,- Kč/m², celkovou cenu 39 600,- Kč do vlastnictví města Veverská Bítýška od pana Ing. René Hejduka a paní Ing. Soni Vávrové. Město Veverská Bítýška uhradí vyhotovení geometrického plánu, vyhotovení kupní smlouvy a vklad do katastru nemovitostí. Zastupitelstvo města Veverská Bítýška pověřuje starostu podpisem kupní smlouvy.

Kupní smlouva bude ze strany města podepsána v okamžiku, kdy na katastru nemovitostí bude z uvedeného pozemku proveden výmaz zástavního práva smluvního a výmaz zákazu zcizení a zatížení.

Usnesení č. 8

Zastupitelstvo města Veverská Bítýška schvaluje výkup pozemku p. č. 1448/10 v k. ú. Veverská Bítýška o výměře 22 m² za cenu 300,- Kč/m², celkovou cenu 6 600,- Kč do vlastnictví města Veverská Bítýška od pana Ing. René Hejduka a paní Ing. Soni Vávrové. Město Veverská Bítýška uhradí vyhotovení geometrického plánu, vyhotovení kupní smlouvy a vklad do katastru nemovitostí. Zastupitelstvo města Veverská Bítýška pověřuje starostu podpisem kupní smlouvy.

Usnesení č. 9

Zastupitelstvo města Veverská Bítýška schvaluje vyřazení majetku Vývařovně obědů, přísp. organizace, Zábíteší 224, 664 71 Veverská Bítýška, dle předloženého inventarizačního protokolu ze dne 9. 4. 2021.

Usnesení č. 10

Zastupitelstvo města Veverská Bítýška schvaluje vyřazení nepotřebného majetku Mateřské školy, přísp. organizace Pavla Perky 333, 664 71 Veverská Bítýška dle předloženého vyřazovacího protokolu ke dni 15.3.2021.

Usnesení č. 11

Zastupitelstvo města Veverská Bítýška schvaluje odpuštění nájmu za měsíc duben a květen 2021 ve výši 6 000,- Kč/měsíc, v celkové výši 12 000,- Kč nájemci provozovny na ulici 9. května 319, Veverská Bítýška, panu Zdeňkovi Burianovi v provozovně Cyklopotřeby ve Veverské Bítýšce z důvodu Krizového opatření o zákazu maloobchodního prodeje a služeb nařízeného Vládou ČR.

Usnesení č. 12

Zastupitelstvo města Veverská Bítýška schvaluje vypracování projektové dokumentace na obnovu hřiště pro míčové sporty s umělým povrchem na pozemku p. č. 514 + okolních parcelách ve vlastnictví města Veverská Bítýška, k. ú. Veverská Bítýška, včetně osazení herních prvků pro menší děti.

Usnesení č. 13

Zastupitelstvo města Veverská Bítýška schvaluje prodej pozemku p. č. 2396/389, který byl oddělen geometrickým plánem č. 2273-364/2020 z pozemku p. č. 2396/1 v k. ú. Veverská Bítýška, druh pozemku orná půda o výměře 159 m² za cenu 50,- Kč/m², celkovou cenu 7950,- Kč panu Pavlovi Janštovi a pověřuje starostu podpisem kupní smlouvy. Kupující uhradí vyhotovení geometrického plánu č. 2273-364/2020 ve výši 10 800,- Kč, vypracování kupní smlouvy, vklad do katastru nemovitostí a veškeré poplatky spojené s prodejem pozemku.

Usnesení č. 14

Zastupitelstvo města Veverská Bítýška schvaluje prodej pozemku p. č. 2415 v k. ú. Veverská Bítýška, druh pozemku zastavěná plocha a nádvoří, součástí pozemku je i stavba občanského vybavení bez čísla popisného nebo evidenčního, o výměře 402 m² za cenu 100,- Kč/m², celkovou cenu 40 200,- Kč panu Pavlovi Janštovi a pověřuje starostu podpisem kupní smlouvy. Kupující uhradí vypracování kupní smlouvy, vklad do katastru nemovitostí a veškeré poplatky spojené s prodejem pozemku.

Usnesení č. 15

Zastupitelstvo města Veverská Bítýška schvaluje záměr prodeje pozemku p. č. 1987/4 v k. ú. Veverská Bítýška o výměře 55 m², druh pozemku ostatní plocha, který vznikl z pozemku p. č. 1987/3 na základě vyhotoveného geometrického plánu č. 2327-91/2021, za cenu 400,- Kč/m². Kupující uhradí vyhotovení geometrického plánu ve výši 7 100,- Kč, vypracování kupní smlouvy, vklad do katastru nemovitostí a veškeré poplatky spojené s prodejem pozemku.

Usnesení č. 16

Zastupitelstvo města Veverská Bítýška schvaluje odkoupení vodovodní přípojky HDPE PE100 RC+90x8,2 SDR11 délky 80 m uložené v pozemku p. č. 970 a p. č. 972/1 a kanalizační přípojky PVC DN200, SN12 (QUANTUM) délky 75 m uložené v pozemku p. č. 970 a p. č. 972/1 do vlastnictví města Veverská Bítýška od Ing. Marka Vlčka za cenu 1 000,- Kč za každý stavební objekt, tedy 1 000,- Kč za vodovod a 1 000,- Kč za přípojku splaškové kanalizace. Vypracování kupní smlouvy uhradí město Veverská Bítýška. Zastupitelstvo města pověřuje starostu podpisem kupní smlouvy.

Usnesení č. 17

Zastupitelstvo města Veverská Bítýška schvaluje Výzvu k podání nabídky a zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu města Veverská Bítýška na akci „Veverská Bítýška - obnova komunikace, lokalita Na Babkách“ a její zveřejnění na Profilu zadavatele.

Usnesení č. 18

Zastupitelstvo města Veverská Bítýška schvaluje předložený návrh smlouvy o dílo na akci „Veverská Bítýška - obnova komunikace, lokalita Na Babkách“ jako přílohu výzvy k podání nabídky a zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu města Veverská Bítýška s názvem „Veverská Bítýška- obnova komunikace, lokalita Na Babkách“.

Usnesení č. 19

Zastupitelstvo města Veverská Bítýška schvaluje na základě II. jednání komise pro posouzení a hodnocení nabídek dne 26. 4. 2021 vyloučení uchazeče č. 3 - Silniční a inženýrské stavby s.r.o., Spálená 480/1 602 00 Brno - Trnitá , IČ 8685622 z výběrového řízení na akci „Veverská Bítýška - Chodník v ulici Tišnovská, propojovací chodník v ulici Nádražní - Pod Horkou“.

Usnesení č. 20

Zastupitelstvo města Veverská Bítýška schvaluje zprávu o posouzení a hodnocení nabídek z II. jednání komise pro posouzení a hodnocení nabídek ze dne 26.4.2021 a schvaluje firmu TOPSTAV, s.r.o., U Svitavy 1077/2, 618 00 Brno, IČ 46977660 jako nejvýhodnějšího uchazeče na zakázku „Veverská Bítýška - Chodník v ulici Tišnovská, propojovací chodník v ulici Nádražní - Pod Horkou“.

Usnesení č. 21

Zastupitelstvo města Veverská Bítýška schvaluje Smlouvu o dílo mezi objednavatelem - Město Veverská Bítýška, náměstí Na Městečku 72, 664 71 Veverská Bítýška a zhotovitelem - TOPSTAV, s.r.o., U Svitavy 1077/2, 618 00 Brno, IČ 46977660 týkající se předmětu smlouvy „Veverská Bítýška-Chodník v ulici Tišnovská, propojovací chodník v ulici Nádražní - Pod Horkou“ za cenu uvedenou ve smlouvě o dílo: 1 017 142,33 Kč bez DPH. Zastupitelstvo města pověřuje starostu města podpisem Smlouvy o dílo.

Usnesení č. 22

Zastupitelstvo města Veverská Bítýška schvaluje TDI na stavbu Veverská Bítýška-Chodník v ulici Tišnovská, propojovací chodník v ulici Nádražní-Pod Horkou pana Ing. Jaroslava Rakušana, bytem Staňkova 8d, 602 00 Brno.

Usnesení č. 23

Zastupitelstvo města Veverská Bítýška schvaluje zprávu o posouzení a hodnocení nabídek a schvaluje firmu 3D PROGRAM, s.r.o., Objízdná 1911, 765 02 Otrokovice, IČ 1965549 jako nejvýhodnějšího uchazeče na zakázku „Obnova tartanového povrchu víceúčelového hřiště v lokalitě na Ostrůvku ve Veverské Bítýšce“.

Usnesení č. 24

Zastupitelstvo města Veverská Bítýška schvaluje Smlouvu o dílo mezi objednavatelem - Město Veverská Bítýška, náměstí Na Městečku 72, 664 71 Veverská Bítýška a zhotovitelem - 3D PROGRAM, s.r.o., Objízdná 1911, 765 02 Otrokovice, IČ 1965549 týkající se předmětu smlouvy „Obnova tartanového povrchu víceúčelového hřiště v lokalitě na Ostrůvku ve Veverské Bítýšce“ za cenu uvedenou ve smlouvě o dílo: 1 054 799,- Kč bez DPH. Zastupitelstvo města pověřuje starostu města podpisem Smlouvy o dílo.

Usnesení č. 25

Zastupitelstvo města Veverská Bítýška schvaluje připojení Vrtu HV 102 do vodovodní soustavy města Veverská Bítýška.

Usnesení č. 26

Zastupitelstvo města Veverská Bítýška schvaluje zprávu o posouzení a hodnocení nabídek a schvaluje firmu ASIO, spol. s r.o., Kšírova 522/45, 619 00 Brno, IČ 48910848 jako nejvýhodnějšího uchazeče na zakázku „Rekonstrukce úpravny vody Veverská Bítýška“.

Usnesení č. 27

Zastupitelstvo města Veverská Bítýška schvaluje Smlouvu o dílo mezi objednavatelem - Město Veverská Bítýška, náměstí Na Městečku 72, 664 71 Veverská Bítýška a zhotovitelem - ASIO, spol. s r.o., Kšírova 552/45, 619 00 Brno, IČ 48910848 týkající se předmětu smlouvy „Rekonstrukce úpravny vody Veverská Bítýška“ za cenu uvedenou ve smlouvě o dílo: 1 698 000,- Kč bez DPH. Zastupitelstvo města pověřuje starostu města podpisem Smlouvy o dílo.

Usnesení č. 28

Zastupitelstvo města Veverská Bítýška schvaluje TDI na stavbu „Rekonstrukce úpravny vody Veverská Bítýška“ pana Ing. Jaroslava Rakušana, bytem Staňkova 8d, 602 00 Brno.

Usnesení č. 29

Zastupitelstvo města Veverská Bítýška schvaluje Smlouvu o zřízení služebnosti uzavřenou mezi Městem Veverská Bítýška, nám. Na Městečku 72, 664 71 Veverská Bítýška, paní Jitkou Malíčkovou a paní Ludmilou Svobodovou spočívající v právu zřídit, provozovat, udržovat a případně odstranit vodovodní řad, a to v rozsahu dle geometrického plánu Ing. Karla Součka č.zak. 2315-61/2021 ze dne 23.2.2021 za jednorázovou úplatu 10 000,- Kč pro každého povinného ze služebnosti a pověřuje starostu podpisem smlouvy o zřízení služebnosti.

Město Veverská Bítýška uhradí vyhotovení geometrického plánu, vyhotovení smlouvy o zřízení služebnosti a vklad do katastru nemovitostí.

Usnesení č. 30

Zastupitelstvo města Veverská Bítýška schvaluje Smlouvu o zajištění financování systému IDS JMK na rok 2021 uzavřenou mezi Městem Veverská Bítýška, náměstí Na Městečku 72, 664 71 Veverská Bítýška a Jihomoravským krajem, se sídlem Žerotínovo nám. 449/3, 601 82 Brno a pověřuje starostu podpisem této smlouvy. Výše finančního příspěvku na rok 2021 činí 168 800,- Kč.

Usnesení č. 31

Zastupitelstvo města Veverská Bítýška schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene č.: NM-014330070752/001 uzavřenou mezi Městem Veverská Bítýška, náměstí Na Městečku 72, 664 71 Veverská Bítýška a společností EG.D, a.s. se sídlem Lidická 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno a pověřuje starostu podpisem této smlouvy.

Usnesení č. 32

Zastupitelstvo města Veverská Bítýška schvaluje vypracování projektové dokumentace za účelem obnovení původního vstupu na místní hřbitov na pozemcích p. č. 2445/3, 2445/11, 2445/10 a 2445/4 v k. ú. Veverská Bítýška včetně vypracování projektové dokumentace na odstranění stavby.

Usnesení č. 33

Zastupitelstvo města Veverská Bítýška schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene č. 7700102249_5/VB uzavřenou mezi Městem Veverská Bítýška, náměstí Na Městečku 72, 664 71 Veverská Bítýška a společností GasNet, s.r.o., Klíšská 940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem a pověřuje starostu podpisem této smlouvy.

Usnesení č. 34

Zastupitelstvo města Veverská Bítýška schvaluje zakoupení a umístění lanové pyramidy pro děti ve věku 3-15 let na části pozemku p. č. 527/1 v k. ú. Veverská Bítýška. Umístí se zde také odpadkový koš a stojany na kola a koloběžky.

Usnesení ZM ze dne 3. března 2021

Usnesení č. 1

Zastupitelstvo města Veverská Bítýška schvaluje program dnešního jednání tak, jak byl zveřejněn.

Usnesení č. 2

Zastupitelstvo města Veverská Bítýška schvaluje zařazení bodu na program jednání - Řešení zvýšeného množství dusičnanů v pitné vodě. Tento bod bude projednán v rámci bodu č. 32 Diskuse.

Usnesení č. 3

Zastupitelstvo města Veverská Bítýška schvaluje do návrhové komise p. Františka Černého.

Usnesení č. 4

Zastupitelstvo města Veverská Bítýška schvaluje do návrhové komise p. Pavla Kozla.

Usnesení č. 5

Zastupitelstvo města Veverská Bítýška schvaluje ověřovatele zápisu Ing. arch. Jaroslava Skalického.

Usnesení č. 6

Zastupitelstvo města Veverská Bítýška schvaluje ověřovatele zápisu Bc. Vlastimila Kolstrunka.

Usnesení č. 7

Zastupitelstvo města Veverská Bítýška schvaluje VI. rozpočtové opatření města Veverská Bítýška v roce 2020 v oblasti příjmů.

Usnesení č. 8

Zastupitelstvo města Veverská Bítýška schvaluje VI. rozpočtové opatření města Veverská Bítýška v roce 2020 v oblasti výdajů.

Usnesení č. 9

Zastupitelstvo města Veverská Bítýška schvaluje VI. rozpočtové opatření města Veverská Bítýška v roce 2020 v oblasti financování.

Usnesení č. 10

Zastupitelstvo města Veverská Bítýška schvaluje předložený rozpočet města Veverská Bítýška na rok 2021 v oblasti příjmů.

Usnesení č. 11

Zastupitelstvo města Veverská Bítýška schvaluje předložený rozpočet města Veverská Bítýška na rok 2021 v oblasti výdajů.

Usnesení č. 12

Zastupitelstvo města Veverská Bítýška schvaluje předložený rozpočet města Veverská Bítýška na rok 2021 v oblasti financování.

Usnesení č. 13

Zastupitelstvo města Veverská Bítýška schvaluje předložený střednědobý výhled rozpočtu města Veverská Bítýška na roky 2022 - 2024.

Usnesení č. 14

Zastupitelstvo města Veverská Bítýška schvaluje předloženou smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města Veverská Bítýška a následné vyplacení finančních prostředků HC Veverská Bítýška, se sídlem Na Bílém potoce 539, 664 71 Veverská Bítýška, zast. Břetislavem Skalníkem ml., ve výši 140 000,- Kč. Zastupitelstvo města pověřuje starostu podpisem smlouvy o poskytnutí dotace.

Usnesení č. 15

Zastupitelstvo města Veverská Bítýška schvaluje předloženou smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města Veverská Bítýška a následné vyplacení finančních prostředků Římskokatolické farnosti Veverská Bítýška, Hvozdecká 125, 664 71 Veverská Bítýška, zast. ThLic. Markem Hlávkou, ve výši 300 000,- Kč. Zastupitelstvo města pověřuje starostu podpisem smlouvy o poskytnutí dotace.

Usnesení č. 16

Zastupitelstvo města Veverská Bítýška schvaluje předloženou smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města Veverská Bítýška a následné vyplacení finančních prostředků organizaci Senioři České republiky, z.s., Základní organizace Veverská Bítýška, zast. Magdalenou Minaříkovou, ve výši 55 000,- Kč. Zastupitelstvo města pověřuje starostu podpisem smlouvy o poskytnutí dotace.

Usnesení č. 17

Zastupitelstvo města Veverská Bítýška schvaluje předloženou smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města Veverská Bítýška a následné vyplacení finančních prostředků FC Veverská Bítýška z.s., se sídlem U Hřiště 642, 664 71 Veverská Bítýška, zast. Lubomírem Pelíškem, ve výši 250 000,- Kč. Zastupitelstvo města pověřuje starostu podpisem smlouvy o poskytnutí dotace.

Usnesení č. 18

Zastupitelstvo města Veverská Bítýška schvaluje předloženou smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města Veverská Bítýška a následné vyplacení finančních prostředků Diecézní charitě Brno, Pečovatelská služba Oblastní charity Tišnov, Třída kpt. Jaroše 1928/9, 602 00 Brno, zast. Ing. Jaroslavou Klapalovou, ve výši 177 800,- Kč. Zastupitelstvo města pověřuje starostu podpisem smlouvy o poskytnutí dotace.

Usnesení č. 19

Zastupitelstvo města Veverská Bítýška schvaluje předloženou smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města Veverská Bítýška a následné vyplacení finančních prostředků MC Oříšek, z.s., se sídlem Pavla Perky 390, 664 71 Veverská Bítýška, zast. Janou Madarászovou, ve výši 40 000,- Kč. Zastupitelstvo města pověřuje starostu podpisem smlouvy o poskytnutí dotace.

Usnesení č. 20

Zastupitelstvo města Veverská Bítýška schvaluje předloženou smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města Veverská Bítýška a následné vyplacení finančních prostředků GYNESS BRNO , z.s., se sídlem Kyselkova 90/2, 664 44 Ořechov, zast. MUDr. Filipem Dörrem, ve výši 45 000,- Kč. Zastupitelstvo města pověřuje starostu podpisem smlouvy o poskytnutí dotace.

Usnesení č. 21

Zastupitelstvo města Veverská Bítýška schvaluje vyřazení majetku města Veverská Bítýška, nám. Na Městečku 72, 664 71 Veverská Bítýška dle předloženého inventarizačního protokolu ze dne 1.2.2021.

Usnesení č. 22

Zastupitelstvo města Veverská Bítýška schvaluje záměr prodeje části pozemku p. č. 1987/3 v k. ú. Veverská Bítýška dle předložené žádosti, kde bude upravena strana pozemku směrem k p .č. 1990/5. Město Veverská Bítýška zajistí vyhotovení geometrického plánu a poté bude záměr předložen k projednání a schválení zastupitelstvu.

Usnesení č. 23

Zastupitelstvo města Veverská Bítýška schvaluje záměr prodeje pozemku p. č. 2010/1 v k. ú. Veverská Bítýška o výměře 255 m², druh pozemku trvalý travní porost za cenu 400,- Kč/m². Budoucí kupující uhradí vypracování kupní smlouvy, vklad do katastru nemovitostí a veškeré poplatky spojené s prodejem pozemku. Omezení - na pozemku bude zachován občasný potůček o něhož se bude starat budoucí vlastník pozemku.

Usnesení č. 24

Zastupitelstvo města Veverská Bítýška neschvaluje prodej pozemku p. č. 5445/3 a části pozemku 5445/2 v k. ú. Bystrc.

Usnesení č. 25

Zastupitelstvo města Veverská Bítýška schvaluje prodej pozemku p. č. 1675/7, který byl oddělen geometrickým plánem č. 2270-310/2020 z pozemku p. č. 1675/1 v k. ú. Veverská Bítýška, druh pozemku ostatní plocha, způsob využití ostatní komunikace o výměře 52 m² za cenu 300,- Kč/m² manželům Milanovi Nešpůrkovi a Andree Nešpůrkové a pověřuje starostu podpisem smlouvy. Kupující uhradí vypracování kupní smlouvy, vklad do katastru nemovitostí a veškeré poplatky spojené s prodejem pozemku.

Usnesení č. 26

Zastupitelstvo města Veverská Bítýška schvaluje prodej pozemku p. č. 1307/1, díl a o výměře 12 m², díl b o výměře 0,18 m², celková výměra 12,18 m², který byl oddělen geometrickým plánem č. 1772-096/2018 z pozemku p. č. 1307/1 v k. ú. Veverská Bítýška, druh pozemku ostatní plocha, způsob využití ostatní komunikace za cenu 500,- Kč/m² manželům Ing. Petrovi Polákovi a Ing. Janě Polákové a pověřuje starostu podpisem smlouvy. Kupující uhradí vypracování kupní smlouvy, vklad do katastru nemovitostí a veškeré poplatky spojené s prodejem pozemku.

Usnesení č. 27

Zastupitelstvo města Veverská Bítýška schvaluje stavební záměr umístění přístřešku na vozidla dle předložené situace stavby na části pozemku p. č. 110/4 a na části pozemku p. č. 113 v k. ú. Veverská Bítýška.

Usnesení č. 28

Zastupitelstvo města Veverská Bítýška schvaluje dodatek č. 2 k dohodě o spolupráci s firmou DIMATEX CS, spol. s r.o., která zajišťuje svoz textilu z kontejnerů Diecézní charity Brno a pověřuje starostu podpisem dodatku. Dodatek se týká úhrady částky 1 100,- Kč/rok za každý kontejner na textil umístěný v katastru města Veverská Bítýška.

Usnesení č. 29

Zastupitelstvo města Veverská Bítýška schvaluje Smlouvu č. NM-001030062852/002-JCOM o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene týkající se uložení kabelového vedení NN v pozemku p. č. 1872/7 uzavřenou mezi městem Veverská Bítýška, náměstí Na Městečku 72, 664 71 Veverská Bítýška a společností EG.D, a.s. se sídlem Lidická 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno a pověřuje starostu podpisem této smlouvy.

Usnesení č. 30

Zastupitelstvo města Veverská Bítýška schvaluje Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene týkající se akce „Přeložka NTL plynovodní přípojky pro RD Veverská Bítýška, Ehrmannova 257, číslo stavby 8800100583“, číslo smlouvy 8800100583_1/BVB/P, uzavřenou mezi městem Veverská Bítýška, náměstí Na Městečku 72, 664 71 Veverská Bítýška a společností GasNet, s.r.o., Klíšská 940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem a pověřuje starostu podpisem této smlouvy. Částka stanovená za zřízení věcného břemene činí 500,- Kč bez DPH.

Usnesení č. 31

Zastupitelstvo města Veverská Bítýška schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene č. 9900106719_2/VB týkající se akce STL plynovodní přípojka pro novostavbu rodinný dům č.p. 919 k. ú. Veverská Bítýška, číslo stavby: 9900106719, číslo smlouvy 9900106719_2/VB uzavřenou mezi povinným - městem Veverská Bítýška, náměstí Na Městečku 72, 664 71 Veverská Bítýška, oprávněným - společností GasNet, s.r.o., Klíšská 940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem a investorem - Miroslavem Dvořákem a Janou Dvořákovou a pověřuje starostu podpisem této smlouvy. Částka stanovená za zřízení věcného břemene činí 500,- Kč bez DPH.

Usnesení č. 32

Zastupitelstvo města Veverská Bítýška schvaluje předání vodovodního řadu a řadu splaškové kanalizace v ulici 9. května do správy a údržby Vodárenskému svazku "Bítešsko" na základě Pachtovní smlouvy a pověřuje starostu podpisem Pachtovní smlouvy uzavřené mezi městem Veverská Bítýška, náměstí Na Městečku 72, 664 71 Veverská Bítýška a Vodárenským svazkem "Bítešsko, náměstí Na Městečku 72, 664 71 Veverská Bítýška.

Usnesení č. 33

Zastupitelstvo města Veverská Bítýška schvaluje Smlouvu o právu provést stavbu na pozemku ve vlastnictví města Veverská Bítýška týkající se parcely č. 527/1 v k. ú. Veverská Bítýška v ulici Na Bítýškách uzavřenou mezi vlastníkem pozemku městem Veverská Bítýška, náměstí Na Městečku 72 a žadatelem (stavebníkem) Petrem Haklem, zastoupeného panem Jiřím Pavlů a pověřuje starostu podpisem této smlouvy.

Usnesení č. 34

Zastupitelstvo města Veverská Bítýška schvaluje uložení inženýrských sítí - vodovod, kanalizace splašková, kanalizace dešťová, kabelové rozvody NN, veřejné osvětlení, plynovod STL, do části pozemku p. č. 527/1 v k. ú. Veverská Bítýška.

Usnesení č. 35

Zastupitelstvo města Veverská Bítýška schvaluje záměr prodeje pozemku p. č. 2396/389 v k. ú. Veverská Bítýška o výměře 159 m² , druh pozemku orná půda za cenu 50,- Kč/ m². Tento pozemek byl oddělen geometrickým plánem č. 2273/364/2020 z pozemku p. č. 2396/1 v k. ú. Veverská Bítýška. Budoucí kupující uhradí vypracování geometrického plánu, kupní smlouvy, vklad do katastru nemovitostí a ostatní poplatky spojené s prodejem pozemku.

Usnesení č. 36

Zastupitelstvo města Veverská Bítýška neschvaluje záměr společnosti CETIN a.s. týkající se výměny rozvaděče VEBI329 a uložení technické infrastruktury v pozemcích města Veverská Bítýška, viz. Situace trasy v příloze.

Usnesení č. 37

Zastupitelstvo města Veverská Bítýška schvaluje zřízení věcného břemene spočívající v právu uložení části vodovodního řadu, v právu přístupu za účelem jeho údržby na části pozemku p. č. 2425/45 v k. ú. Veverská Bítýška, a to v rozsahu dle geometrického plánu č. 2315-61/2021 z 23.2.2021, který vypracovala Geodetická kancelář Ing. Karel Souček, Tišnov, za jednorázovou úplatu 10 000,- Kč pro každého vlastníka uvedeného pozemku. Zastupitelstvo města schvaluje vypracování smlouvy o zřízení služebnosti. Smlouva o zřízení služebnosti bude zastupitelstvu města předložena na následujícím jednání zastupitelstva ke schválení.

Usnesení č. 38

Zastupitelstvo města Veverská Bítýška schvaluje odpuštění nájmu za měsíc únor a březen 2021 ve výši 6 000,- Kč/měsíc, tedy v celkové výši 12 000,- Kč nájemci provozovny na ulici 9. května 319, Veverská Bítýška, panu Zdeňkovi Burianovi, v provozovně Cyklopotřeby ve Veverské Bítýšce z důvodu Krizového opatření o zákazu maloobchodního prodeje a služeb nařízeného Vládou ČR

Usnesení č. 39

Zastupitelstvo města Veverská Bítýška vydává Obecně závaznou vyhlášku města Veverská Bítýška č. 1/2021 o místním poplatku z pobytu.

Usnesení č. 40

Zastupitelstvo města Veverská Bítýška vydává Obecně závaznou vyhlášku města Veverská Bítýška č. 2/2021 o nočním klidu.

Usnesení č. 41

Zastupitelstvo města Veverská Bítýška schvaluje úpravu a změnu textu ve výzvě k podání nabídky VZMR - „Veverská Bítýška-Chodník v ulici Tišnovská, propojovací chodník v ulici Nádražní-Pod Horkou“, a to v čl. 6) Obsah, forma, označení a způsob podání nabídky, v čl. 7) Nabídková cena a v čl. 14) Seznam poddodavatelů nebo prohlášení, že dodavatel nehodlá plnit veřejnou zakázku prostřednictvím poddodavatelů. Dále se za bod 15) Obchodní podmínky vkládá nový bod 16) Sociálně odpovědné zadávání a původní číslo bodu 16) Práva zadavatele se mění na číslo 17). Práva zadavatele, vše viz. příloha.

Usnesení č. 42

Zastupitelstvo města Veverská Bítýška schvaluje Výzvu k podání nabídky a zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu města Veverská Bítýška na akci „Veverská Bítýška-Chodník v ulici Tišnovská, propojovací chodník v ulici Nádražní-Pod Horkou“ a její zveřejnění na Profilu zadavatele.

Usnesení č. 43

Zastupitelstvo města Veverská Bítýška schvaluje předložený návrh smlouvy o dílo na akci „Veverská Bítýška-Chodník v ulici Tišnovská, propojovací chodník v ulici Nádražní-Pod Horkou“ jako přílohu výzvy k podání nabídky a zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu města Veverská Bítýška s názvem „Veverská Bítýška-Chodník v ulici Tišnovská, propojovací chodník v ulici Nádražní-Pod Horkou“.

Usnesení č. 44

Zastupitelstvo města Veverská Bítýška schvaluje úpravu a změnu textu ve výzvě k podání nabídky VZMR - „Veverská Bítýška-Chodník v ulici Tišnovská v úseku kopce Trhovice, a to v čl. 6) Obsah, forma, označení a způsob podání nabídky, v čl. 7) Nabídková cena a v čl. 14) Seznam poddodavatelů nebo prohlášení, že dodavatel nehodlá plnit veřejnou zakázku prostřednictvím poddodavatelů. Dále se za bod 15) Obchodní podmínky vkládá nový bod 16) Sociálně odpovědné zadávání a původní číslo bodu 16) Práva zadavatele se mění na číslo 17) Práva zadavatele, vše viz. příloha.

Usnesení č. 45

Zastupitelstvo města Veverská Bítýška schvaluje Výzvu k podání nabídky a zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu města Veverská Bítýška na akci „Veverská Bítýška-Chodník v ulici Tišnovská v úseku kopce Trhovice“ a její zveřejnění na Profilu zadavatele.

Usnesení č. 46

Zastupitelstvo města Veverská Bítýška schvaluje předložený návrh smlouvy o dílo na akci „Veverská Bítýška-Chodník v ulici Tišnovská v úseku kopce Trhovice“ jako přílohu výzvy k podání nabídky a zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu města Veverská Bítýška s názvem „Veverská Bítýška-Chodník v ulici Tišnovská v úseku kopce Trhovice“.

Usnesení č. 47

Zastupitelstvo města Veverská Bítýška schvaluje Výzvu k podání nabídky a k účasti v zadávacím řízení pro podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce zadávanou dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění na akci s názvem „Stavební úpravy kulturního domu Veverská Bítýška, Pavla Perky č.p. 390, p. č. 110/1“ a její zveřejnění na Profilu zadavatele.

Usnesení č. 48

Zastupitelstvo města Veverská Bítýška schvaluje předložený návrh smlouvy o dílo na akci „Stavební úpravy kulturního domu Veverská Bítýška, Pavla Perky č. p. 390, p. č. 110/1“ jako přílohu výzvy k podání nabídky a k účasti v zadávacím řízení pro podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce zadávanou dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění na akci s názvem „Stavební úpravy kulturního domu Veverská Bítýška, Pavla Perky č. p. 390, p. č. 110/1“.

Usnesení č. 49

Zastupitelstvo města Veverská Bítýška schvaluje úpravu a změnu textu ve výzvě k podání nabídky VZMR - „Obnova tartanového povrchu víceúčelového hřiště v lokalitě na Ostrůvku ve Veverské Bítýšce“, a to v čl. 6) Obsah, forma, označení a způsob podání nabídky, v čl. 7) Nabídková cena a v čl. 15) Seznam poddodavatelů nebo prohlášení, že dodavatel nehodlá plnit veřejnou zakázku prostřednictvím poddodavatelů. Dále se za bod 16) Obchodní podmínky vkládá nový bod 17) Sociálně odpovědné zadávání, původní číslo bodu 17) Práva zadavatele se mění na číslo 18) Práva zadavatele, vše viz. příloha.

Usnesení č. 50

Zastupitelstvo města Veverská Bítýška schvaluje Výzvu k podání nabídky a zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu města Veverská Bítýška na akci „Obnova tartanového povrchu víceúčelového hřiště v lokalitě na Ostrůvku ve Veverské Bítýšce“.

Usnesení č. 51

Zastupitelstvo města Veverská Bítýška schvaluje předložený návrh smlouvy o dílo na akci „Obnova tartanového povrchu víceúčelového hřiště v lokalitě na Ostrůvku ve Veverské Bítýšce“ jako přílohu výzvy k podání nabídky a zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu města Veverská Bítýška s názvem „Obnova tartanového povrchu víceúčelového hřiště v lokalitě na Ostrůvku ve Veverské Bítýšce“.

Usnesení č. 52

Zastupitelstvo města Veverská Bítýška schvaluje Dodatek ke Kolektivní smlouvě č. 1 a pověřuje starostu podpisem dodatku.

Usnesení č. 53

Zastupitelstvo města Veverská Bítýška schvaluje změnu v příloze č. 3 Kolektivní smlouvy, a to následovně:

V příloze č. 3 Kolektivní smlouvy, oddíl V, odstavec 1, číslo 4) se nahrazuje text novým zněním:

4) Zaměstnanec pracovní čety má nárok na pracovní oděv:

  • 1 x ročně pracovní oděv - kalhoty a blůza nebo kombinéza a pracovní boty v celkové ceně max. 1 900,-Kč
  • 1 x za tři roky pracovní zimní oděv a pracovní zimní obuv v celkové ceně max. 2 400,-Kč.

Každý zaměstnanec je povinen při výkonu pracovní činnosti nosit pracovní oděv a obuv.

Usnesení č. 54

Zastupitelstvo města Veverská Bítýška schvaluje Dodatek ke Statutu sociálního fondu č. 1 a pověřuje starostu města podpisem dodatku.

Usnesení č. 55

Zastupitelstvo města Veverská Bítýška schvaluje zařazení bodu na program jednání - Úprava ve výzvě pro podání nabídky VZMR na vrt HV 102 -„Rekonstrukce úpravny vody Veverská Bítýška". Tento bod bude projednán v rámci bodu č. 32 - Diskuse.

Usnesení č. 56

Zastupitelstvo města Veverská Bítýška schvaluje zařazení bodu na program jednání - Žádost o projednání snížení nájemného z důvodu vládních nařízení. Tento bod bude projednán v rámci bodu č. 32 - Diskuse.

Usnesení č. 57

Zastupitelstvo města Veverská Bítýška schvaluje úpravu a změnu textu ve výzvě k podání nabídky VZMR - „Rekonstrukce úpravny vody Veverská Bítýška", a to v čl. 6) Obsah, forma, označení a způsob podání nabídky, v čl. 7) Nabídková cena, v čl. 13) Financování projektu a v čl. 15) Seznam poddodavatelů nebo prohlášení, že dodavatel nehodlá plnit veřejnou zakázku prostřednictvím poddodavatelů. Dále se za bod 16) Obchodní podmínky vkládá nový bod 17) Sociálně odpovědné zadávání, původní číslo bodu 17) Práva zadavatele se mění na číslo 18) Práva zadavatele, vše viz. příloha.

Dále se ve smlouvě o dílo mění text ve čl. VIII Záruka a vady díla, odst. 4, ve čl. IX Smluvní pokuty se mění odst. č. 2 a 4, ve čl. X. Ostatní závěrečná ujednání se vkládá odst. č. 13, následující znění odstavců zůstává beze změny, pouze se mění očíslování, vše viz. příloha.

Usnesení č. 58

Zastupitelstvo města Veverská Bítýška schvaluje odpuštění nájemného na dobu 3 měsíců, tj. za měsíce březen, duben a květen 2021 ve výši 29 333,33 Kč/měsíc, tedy celkové výši 87 999,99 Kč nájemci kulturního domu na ulici Pavla Perky 390, 664 71 Veverská Bítýška, panu Václavu Kadeřábkovi z důvodu nemožnosti provozovat podnikatelskou činnosti v rámci Krizového opatření nařízeného vládou ČR.


sipka Zpět     sipka Verze pro tiskTyto webové stránky využívají cookies. Jejich používáním s tím vyjadřujete souhlas.
Souhlasím