cz / eng / de     Dnes je

Veverská BítýškaVeverská Bítýška

obecní úřad

Usnesení zastupitelstva města z roku 2020

Usnesení ZM ze dne 9. září 2020

Usnesení č. 1

Dle §95, odst. 2 Zákona o obcích 128/2000 Sb. o námitkách člena zastupitelstva zastupitelstvo města Veverská Bítýška schvaluje, že na žádost p. Černého bude do Zápisu č. 2/2020 z veřejného zasedání zastupitelstva konaného dne 10.6.2020 k bodu č. 17 - Vyjádření stavebníka k nesouhlasu obce se stavebním záměrem doplněna příloha s písemným vyjádřením p. Černého.

Usnesení č. 2

Zastupitelstvo města Veverská Bítýška schvaluje přeřazení bodu č. 15 místo bodu č. 14.

Usnesení č. 3

Zastupitelstvo města Veverská Bítýška schvaluje program dnešního jednání tak, jak byl zveřejněn.

Usnesení č. 4

Zastupitelstvo města Veverská Bítýška schvaluje zařazení bodu na program jednání - Žádost o odsouhlasení přijmutí finančního daru pro mateřskou školu. Tento bod bude projednán v rámci bodu č. 5.

Usnesení č. 5

Zastupitelstvo města Veverská Bítýška pověřuje starostu podpisem smlouvy o dílo „Výstavba, dodávka a montáž prvků workoutového hřiště“ uzavřenou mezi městem Veverská Bítýška, náměstí Na Městečku 72, 664 71 Veverská Bítýška a společností Enuma Elis s.r.o., zastoupenou jednatelem Ondřejem Kučerou, se sídlem Lannova 2061/8, 110 00 Praha 1.

Usnesení č. 6

Zastupitelstvo města Veverská Bítýška schvaluje do návrhové komise Bc. Vlastimila Kolstrunka

Usnesení č. 7

Zastupitelstvo města Veverská Bítýška schvaluje do návrhové komise Ing. arch. Jaroslava Skalického.

Usnesení č. 8

Zastupitelstvo města Veverská Bítýška schvaluje ověřovatele zápisu p. Pavlu Krystkovou.

Usnesení č. 9

Zastupitelstvo města Veverská Bítýška schvaluje ověřovatele zápisu Ing. Pavla Králíka.

Usnesení č. 10

Zastupitelstvo města Veverská Bítýška schvaluje II. a III. rozpočtové opatření města Veverská Bítýška v roce 2020 v oblasti příjmů.

Usnesení č. 11

Zastupitelstvo města Veverská Bítýška schvaluje II. a III. rozpočtové opatření města Veverská Bítýška v roce 2020 v oblasti výdajů.

Usnesení č. 12

Zastupitelstvo města Veverská Bítýška schvaluje II. a III. rozpočtové opatření města Veverská Bítýška v roce 2020 v oblasti financování.

Usnesení č. 13

Zastupitelstvo města Veverská Bítýška schvaluje vyřazení majetku města Veverská Bítýška, nám. Na Městečku 72, dle předloženého inventarizačního protokolu ze dne 26.8. 2020.

Usnesení č. 14

Zastupitelstvo města Veverská Bítýška schvaluje vyřazení nepotřebného majetku Mateřské školy, přísp. organizace a Školní jídelny při Mateřské škole, Pavla Perky 333, 664 71 Veverská Bítýška dle předložených vyřazovacích protokolů ke dni 30.8.2020.

Usnesení č. 15

Zastupitelstvo města Veverská Bítýška schvaluje přijetí účelově neurčeného finančního daru pro Mateřskou školu, přísp. organizace, Pavla Perky 333, 664 71 Veverská Bítýška ve výši 5 000,- Kč.

Usnesení č. 16

Zastupitelstvo města Veverská Bítýška schvaluje prodej pozemku p. č. 1990/10 v k.ú. Veverská Bítýška, druh pozemku ostatní plocha, způsob využití ostatní komunikace o výměře 26 m² za cenu 300,- Kč/m² panu Bc. Tomášovi Vejrostovi a paní Evě Vykypělové a pověřuje starostu podpisem smlouvy. Kupující uhradí vypracování kupní smlouvy, vklad do katastru nemovitostí a veškeré poplatky spojené s prodejem pozemku.

Usnesení č. 17

Zastupitelstvo města Veverská Bítýška revokuje usnesení č. 19 ze dne 11.3.2020 o záměru prodeje pozemku p. č. 1929/4 v k.ú. Veverská Bítýška o výměře 32 m2, způsob využití zahrada, za cenu 200,- Kč/m2 a schvaluje ponechat tento pozemek p. č. 1929/4 v k. ú. Veverská Bítýška ve vlastnictví města do vyřešení majetkových poměrů.

Usnesení č. 18

Zastupitelstvo města Veverská Bítýška neschvaluje záměr prodeje pozemku p. č. 1937/2 v k. ú. Veverská Bítýška o celkové výměře 45 m², druh pozemku zahrada.

Usnesení č. 19

Zastupitelstvo města Veverská Bítýška schvaluje záměr prodeje části pozemku p. č. 1675/1 v k. ú. Veverská Bítýška, druh pozemku ostatní plocha po oddělení geometrickým plánem od hranice pozemku p. č. 1675/6 v k. ú. Veverská Bítýška za cenu 300,- Kč/m². Vypracování geometrického plán zajistí žadatel. Záměr prodeje bude zveřejněn na úřední desce až po předložení geometrického plánu.

Usnesení č. 20

Zastupitelstvo města Veverská Bítýška schvaluje záměr prodeje 1 m² pozemku p. č. 107/5 v k. ú. Veverská Bítýška, který vznikl z pozemku p. č. 107/1 v k. ú. Veverská Bítýška na základě oddělení geometrickým plánem č. 2161-212/2020 za cenu 500,- Kč/m². Budoucí kupující uhradí vyhotovení kupní smlouvy, vklad do katastru nemovitostí a případné další náklady spojené s prodejem pozemku.

Usnesení č. 21

Zastupitelstvo města Veverská Bítýška schvaluje prodej pozemku p. č. 1988/14 v k. ú. Veverská Bítýška, druh pozemku zahrada o výměře 64 m² za cenu 300,- Kč/m², celkovou cenu 19 200,- Kč panu Tomášovi Vejrostovi a paní Evě Vykypělové.

Usnesení č. 22

Zastupitelstvo města Veverská Bítýška schvaluje prodej pozemku p. č. 1988/13 v k. ú. Veverská Bítýška, druh pozemku zahrada o výměře 282 m² za cenu 300,- Kč/m², celkovou cenu 84 600,- Kč panu Igorovi Slaninovi.

Usnesení č. 23

Zastupitelstvo města Veverská Bítýška schvaluje prodej pozemku p. č. 1988/12 v k. ú. Veverská Bítýška, druh pozemku zahrada o výměře 209 m² za cenu 300,- Kč/m², celkovou cenu 62 700,- Kč manželům Ing. Petrovi Vévodovi a Veronice Vévodové.

Usnesení č. 24

Zastupitelstvo města Veverská Bítýška schvaluje prodej pozemku p. č. 1988/11 v k. ú. Veverská Bítýška, druh pozemku zahrada o výměře 192 m² za cenu 300,- Kč/m², celkovou cenu 57 600,- Kč paní Darině Baltazar Miranda.

Usnesení č. 25

Zastupitelstvo města Veverská Bítýška schvaluje prodej pozemku p. č. 1988/21 v k. ú. Veverská Bítýška, druh pozemku zahrada o výměře 137 m² za cenu 300,- Kč/m², celkovou cenu 41 100,- Kč panu Josefu Sapouškovi.

Usnesení č. 26

Zastupitelstvo města Veverská Bítýška schvaluje prodej pozemku p. č. 1988/7 v k. ú. Veverská Bítýška, druh pozemku zahrada o výměře 146 m² za cenu 300,- Kč/m², celkovou cenu 43 800,- Kč panu Ondřejovi Madarászovi.

Usnesení č. 27

Zastupitelstvo města Veverská Bítýška schvaluje prodej pozemku p. č. 1988/6 v k. ú. Veverská Bítýška, druh pozemku zahrada o výměře 145 m² za cenu 300,- Kč/m², celkovou cenu 43 500,- Kč panu Ondřejovi Pivodovi.

Usnesení č. 28

Zastupitelstvo města Veverská Bítýška schvaluje prodej pozemku p. č. 1988/5 v k. ú. Veverská Bítýška, druh pozemku zahrada o výměře 147 m² za cenu 300,- Kč/m², celkovou cenu 44 100,- paní Haně Neumannové.

Usnesení č. 29

Zastupitelstvo města Veverská Bítýška schvaluje u pozemků s více zájemci upřednostnit občany Veverské Bítýšky.

Usnesení č. 30

Zastupitelstvo města Veverská Bítýška schvaluje prodej pozemku p. č. 1988/4 v k. ú. Veverská Bítýška, druh pozemku zahrada o výměře 140 m² za cenu 300,- Kč/m², celkovou cenu 42 000,- Kč manželům Vítězslavovi Hanákovi a Janě Hanákové.

Usnesení č. 31

Zastupitelstvo města Veverská Bítýška schvaluje prodej pozemku p. č. 1988/10 v k. ú. Veverská Bítýška, druh pozemku zahrada o výměře 152 m² za cenu 300,- Kč/m², celkovou cenu 45 600,- Kč panu Davidovi Staníčkovi.

Usnesení č. 32

Zastupitelstvo města Veverská Bítýška schvaluje prodej pozemku p. č. 1988/16 v k. ú. Veverská Bítýška, druh pozemku zahrada o výměře 383 m² za cenu 300,- Kč/m², celkovou cenu 114 900,- Kč paní Evě Růčkové.

Usnesení č. 33

Zastupitelstvo města Veverská Bítýška schvaluje prodej pozemku p. č. 1988/19 v k. ú. Veverská Bítýška, druh pozemku zahrada o výměře 135 m² za cenu 300,- Kč/m², celkovou cenu 40 500,- Kč panu Mgr. Karlovi Černínovi.

Usnesení č. 34

Zastupitelstvo města Veverská Bítýška schvaluje prodej pozemku p. č. 1988/20 v k. ú. Veverská Bítýška, druh pozemku zahrada o výměře 136 m² za cenu 300,- Kč/m², celkovou cenu 40 800,- Kč panu Ondřejovi Musilovi.

Usnesení č. 35

Zastupitelstvo města Veverská Bítýška schvaluje prodej pozemku p. č. 1988/18 v k. ú. Veverská Bítýška, druh pozemku zahrada o výměře 192 m² za cenu 300,- Kč/m², celkovou cenu 57 600,- Kč manželům Jakubovi Sedlákovi a Petře Sedlákové.

Usnesení č. 36

Zastupitelstvo města Veverská Bítýška schvaluje prodej pozemku p. č. 1988/17 v k. ú. Veverská Bítýška, druh pozemku zahrada o výměře 229 m² za cenu 300,- Kč/m², celkovou cenu 68 700,- Kč manželům Dušanovi Karáskovi a Zuzaně Karáskové.

Usnesení č. 37

Zastupitelstvo města Veverská Bítýška schvaluje prodej pozemku p. č. 1988/8 v k. ú. Veverská Bítýška, druh pozemku zahrada o výměře 185 m² za cenu 300,- Kč/m², celkovou cenu 55 500,- Kč paní Denise Kocmánkové.

Usnesení č. 38

Zastupitelstvo města Veverská Bítýška schvaluje prodej pozemku p. č. 1988/9 v k. ú. Veverská Bítýška, druh pozemku zahrada o výměře 174 m² za cenu 300,- Kč/m², celkovou cenu 52 200,- Kč paní Blance Hejlové.

Usnesení č. 39

Zastupitelstvo města Veverská Bítýška pověřuje starostu podpisem kupních smluv. Kupující uhradí veškeré poplatky spojené s prodejem pozemků včetně 1/19 ceny vyhotovení geometrického plánu, tedy 1 641,- Kč.

Usnesení č. 40

Zastupitelstvo města Veverská Bítýška neschvaluje záměr snížení výše nájemného za prostory na ulici 9. května, č. p. 319, 664 71 Veverská Bítýška

Usnesení č. 41

Zastupitelstvo města Veverská Bítýška schvaluje provedení akustických opatření v sále kulturního domu na západní straně spočívající v zamezení hlučnosti a přenášení na okolní nemovitosti. Provede se přesklení oken na akustická skla, instalují se závěsy, případně předstěny, zváží se možnost instalace předokeních rolet v souvislosti se zateplením dle norem hlučnosti a akustické studie. Okna budou zamykatelná a uzavřená při produkci.

Zastupitelstvo města Veverská Bítýška schvaluje záměr vypracování studie na vyřešení problému s výměnou vzduchu v prostorách sálu.

Usnesení č. 42

Zastupitelstvo města Veverská Bítýška schvaluje doplnění do smlouvy o nájmu budovy kulturního domu do bodu V. odst. s) Při produkci nájemce zabezpečí uzavření oken na západní straně objektu. Zastupitelstvo města pověřuje starostu podpisem nájemní smlouvy.

Usnesení č. 43

Zastupitelstvo města Veverská Bítýška netrvá na pořízení územní studie k rozdělení pozemku p. č. 1135/2 v k. ú. Veverská Bítýška a přiklání se k názoru VÚP.

Usnesení č. 44

Zastupitelstvo města Veverská Bítýška schvaluje záměr směny pozemku p .č. 59/2, který vznikl z pozemku p. č. 59 v k. ú. Veverská Bítýška o výměře 6 m² za pozemek p. č. 57/2 (vlastník město), který vznikl z pozemku p. č. 57 v k. ú. Veverská Bítýška o výměře 6 m² na základě vyhotoveného geometrického plánu č. 2087-166/2020. Vypracování směnné smlouvy a vklad do katastru nemovitostí uhradí MUDr. Ilona Vildomcová a MUDr. Eva Hošnová.

Usnesení č. 45

Zastupitelstvo města Veverská Bítýška schvaluje pořízení změny Územního plánu města Veverská Bítýška týkající se změny ve využití ploch, a to z plochy rekreace hromadní (Rh) na plochu rekreace individuální (Ri) v lokalitě Neklan. Náklady spojené se změnou Územního plánu bude hradit žadatel.

Usnesení č. 46

Zastupitelstvo města Veverská Bítýška schvaluje zařazení území města Veverská Bítýška do územní působnosti Místní akční skupiny Brána Brněnska, z.s., IČ:22712372 na programové období 2021-2027.

Usnesení č. 47

Zastupitelstvo města Veverská Bítýška schvaluje odkup budovy bez čísla evidenčního Na Bítýškách, 664 71 Veverská Bítýška, p. č. 529/2 v k.ú. Veverská Bítýška včetně pozemku o výměře 198 m² do majetku města Veverská Bítýška za celkovou cenu 950 000,- Kč. (budova bývalé kotelny)

Usnesení č. 48

Zastupitelstvo města Veverská Bítýška schvaluje Kupní smlouvu uzavřenou mezi městem Veverská Bítýška, náměstí Na Městečku 72, 664 71 Veverská Bítýška a stavebním a bytovým družstvem KVĚTNICE se sídlem Mlýnská 666, 666 01 Tišnov týkající se odkupu pozemku p.č. 529/2 v k.ú. Veverská Bítýška jehož součástí je stavba bez č.p./č.e. a pověřuje starostu podpisem smlouvy.

Usnesení č. 49

Na základě žádosti společnosti HARTMANN - RICO a.s., Veverská Bítýška zastupitelstvo města Veverská Bítýška schvaluje zpětvzetí žádosti na pořízení Změny č. 3 Územního plánu města Veverská Bítýška. Podíl nákladů vynaložených projektantem na vypracování dokumentace Změny č. 3 Územního plánu města Veverská Bítýška uhradí společnost HARTMANN - RICO a.s., Veverská Bítýška.

Usnesení č. 50

Zastupitelstvo města Veverská Bítýška neschvaluje záměr výstavby nového rozvaděče na p. č. 1447/3 v k.ú. Veverská Bítýška a nesouhlasí s uložením kabelů společnosti CETIN a.s. do pozemků ve vlastnictví města Veverská Bítýška.

Usnesení č. 51

Zastupitelstvo města Veverská Bítýška schvaluje uložení kabelového vedení VN v části pozemku p. č. 2551/1 v k. ú. Veverská Bítýška a pověřuje starostu podpisem Smlouvy č. 1030058765/001 o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene uzavřenou mezi městem Veverská Bítýška, náměstí Na Městečku 72, 664 71 Veverská Bítýška a společností E.ON Distribuce, a.s. se sídlem F.A.Gerstnera 2151/6, České Budějovice a pověřuje starostu podpisem této smlouvy. Smlouva bude podepsána až po úpravě částky ve čl. III. odst. 2 z částky 1 000,- Kč na částku 5 000,- Kč.

Usnesení č. 52

Zastupitelstvo města Veverská Bítýška schvaluje Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti týkající se stavby s označením 16010-058245 VPIC Veverská Bítýška-MK v ul. U Hřiště uzavřenou mezi městem Veverská Bítýška, náměstí Na Městečku 72 a společností CETIN a.s., Českomoravská 2510/19, 190 00 Praha 9, Libeň a pověřuje starostu podpisem této smlouvy.

Usnesení č. 53

Zastupitelstvo města Veverská Bítýška schvaluje Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti týkající se stavby s označením 11010-095921 VPIC Vev.Bítýška-Parkoviště OA-p. 1404/2 uzavřenou mezi městem Veverská Bítýška, náměstí Na Městečku 72 a společností CETIN a.s., Českomoravská 2510/19, 190 00 Praha 9, Libeň a pověřuje starostu podpisem této smlouvy.

Usnesení č. 54

Zastupitelstvo města Veverská Bítýška schvaluje Smlouvu č. NM-001030059726/002-ELQA o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene uzavřenou mezi městem Veverská Bítýška, náměstí Na Městečku 72 a společností E.ON Distribuce, a.s. se sídlem F.A.Gerstnera 2151/6, 370 01 České Budějovice týkající se uložení kabelového vedení NN na parcele č. 1616 a pověřuje starostu podpisem této smlouvy.

Usnesení č. 55

Zastupitelstvo města Veverská Bítýška schvaluje Smlouvu č. 1030058624/001 o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene uzavřenou mezi městem Veverská Bítýška, náměstí Na Městečku 72 a společností E.ON Distribuce, a.s. se sídlem F.A.Gerstnera 2151/6, 370 01 České Budějovice týkající se uložení kabelového vedení NN do části parcely č. 1448/12 a pověřuje starostu podpisem této smlouvy.

Usnesení č. 56

Zastupitelstvo města Veverská Bítýška schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene č.: NM-014330060395/001 uzavřenou mezi městem Veverská Bítýška, náměstí Na Městečku 72 a společností E.ON Distribuce, a.s. se sídlem F.A.Gerstnera 2151/6, 370 01 České Budějovice a pověřuje starostu podpisem této smlouvy.

Usnesení č. 57

Zastupitelstvo města Veverská Bítýška schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene č. 02A.0451-00235 mezi městem Veverská Bítýška, náměstí Na Městečku 72 a společností ČEPS, a.s., se sídlem Elektrárenská 774/2, 101 52 Praha 10 týkající se zřízení věcného břemene na pozemcích ve vlastnictví města za účelem plánované stavby elektroenergetického nadzemního vedení přenosové soustavy ČR označené jako „V423-modern. na vyšší parametry“ a pověřuje starostu podpisem smlouvy.

Usnesení č. 58

Zastupitelstvo města Veverská Bítýška schvaluje předání vodovodního řadu v ulici Okřínek do správy a údržby Vodárenskému svazku "Bítešsko" na základě Pachtovní smlouvy a pověřuje starostu podpisem Pachtovní smlouvy mezi městem Veverská Bítýška, náměstí Na Městečku 72 a Vodárenským svazkem "Bítešsko, náměstí Na Městečku 72, 664 71 Veverská Bítýška.

Usnesení č. 59

Zastupitelstvo města Veverská Bítýška schvaluje vypracování výpovědi na byt v kulturním domě a pověřuje advokátní kancelář Havel & Partners, s.r.o., Nové sady 996/25, 602 00 Brno vypracováním této výpovědi.

Usnesení č. 60

Zastupitelstvo města Veverská Bítýška schvaluje přílohu provozního řádu tělocvičny. Zpoplatněny budou dny pondělí - pátek od 18:00 do 21:30 hodin. Částka je stanovena na 250,- Kč za hodinu.

Usnesení ZM ze dne 10. června 2020

Usnesení č. 1

Zastupitelstvo města Veverská Bítýška schvaluje program dnešního jednání tak, jak byl zveřejněn.

Usnesení č. 2

Zastupitelstvo města Veverská Bítýška schvaluje do návrhové komise p. Františka Černého.

Usnesení č. 3

Zastupitelstvo města Veverská Bítýška schvaluje do návrhové komise Ing. Pavla Králíka

Usnesení č. 4

Zastupitelstvo města Veverská Bítýška schvaluje ověřovatele zápisu Ing. arch. Jaroslava Skalického.

Usnesení č. 5

Zastupitelstvo města Veverská Bítýška schvaluje ověřovatele zápisu Ing. Petra Plachého

Usnesení č. 6

Zastupitelstvo města Veverská Bítýška schvaluje závěrečný účet města Veverská Bítýška za rok 2019 a vyjadřuje souhlas s celoročním hospodařením, a to bez výhrad.

Usnesení č. 7

Zastupitelstvo města Veverská Bítýška schvaluje účetní závěrku města Veverská Bítýška za rok 2019.

Usnesení č. 8

Zastupitelstvo města Veverská Bítýška schvaluje účetní závěrku Mateřské školy, přísp. organizace, Pavla Perky 333, Veverská Bítýška za rok 2019.

Usnesení č. 9

Zastupitelstvo města Veverská Bítýška schvaluje účetní závěrku Základní školy, přísp. organizace, nám. Na Městečku 51, Veverská Bítýška za rok 2019.

Usnesení č. 10

Zastupitelstvo města Veverská Bítýška schvaluje účetní závěrku Vývařovny obědů, přísp. organizace, Zábíteší 224, Veverská Bítýška za rok 2019.

Usnesení č. 11

Zastupitelstvo města Veverská Bítýška schvaluje Vývařovně obědů, přísp. organizaci, Zábíteší 224, Veverská Bítýška ponechání hospodářského výsledku za rok 2019, a to ve výši 133 368,33 Kč, v rezervním fondu tvořeného ze zlepšeného výsledku hospodaření.

Usnesení č. 12

Zastupitelstvo města Veverská Bítýška schvaluje poskytnutí dotace ve výši 45 000,- Kč MUDr. Filipu Dörrovi, Gynness Brno s.r.o., Kyselková 90/2, 664 44 Ořechov z rozpočtu města Veverská Bítýška a pověřuje starostu podpisem smlouvy o poskytnutí dotace.

Usnesení č. 13

Zastupitelstvo města Veverská Bítýška schvaluje I. rozpočtové opatření města Veverská Bítýška v roce 2020 v oblasti příjmů.

Usnesení č. 14

Zastupitelstvo města Veverská Bítýška schvaluje I. rozpočtové opatření města Veverská Bítýška v roce 2020 v oblasti výdajů.

Usnesení č. 15

Zastupitelstvo města Veverská Bítýška schvaluje I. rozpočtové opatření města Veverská Bítýška v roce 2020 v oblasti financování.

Usnesení č. 16

Zastupitelstvo města Veverská Bítýška schvaluje Směrnici č. 1/2020 pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu.

Usnesení č. 17

Zastupitelstvo města Veverská Bítýška schvaluje prodej pozemku p. č. 624/2 v k. ú. Veverská Bítýška o celkové výměře 99 m² za celkovou cenu 29 400,- Kč (67 m² za cenu 200,- Kč/m² a 32 m² za cenu 500,- Kč/m²) a pověřuje starostu podpisem smlouvy. Kupující uhradí vypracování kupní smlouvy a vklad do katastru nemovitostí.

Usnesení č. 18

Zastupitelstvo města Veverská Bítýška schvaluje prodej pozemku p.č. 578 v k.ú. Veverská Bítýška, druh pozemku zastavěná plocha a nádvoří o celkové výměře 136 m² za částku 300,- Kč/m² a pověřuje starostu podpisem smlouvy. Kupující uhradí vypracování kupní smlouvy a vklad do katastru nemovitostí.

Usnesení č. 19

Zastupitelstvo města Veverská Bítýška schvaluje vyhotovení právního dokumentu, návrh kupní smlouvy (návrh smlouvy o získání práv k Pozemku), potřebného pro vyvlastnění pozemku p. č. 2425/12 v k.ú. Veverská Bítýška určeného v regulačním a územním plánu pro vedení technické infrastruktury. Tento právní dokument vyhotoví advokátní kancelář Havel & Partners, s.r.o., Nové sady 996/25, 602 00 Brno.

Usnesení č. 20

Zastupitelstvo města Veverská Bítýška schvaluje zařazení parcely č. 956 v k.ú. Veverská Bítýška do nařízení města Veverská Bítýška - Tržní řád.

Usnesení č. 21

Zastupitelstvo města Veverská Bítýška schvaluje záměr prodeje p. č. 1990/10 v k.ú. Veverská Bítýška, druh pozemku ostatní plocha, způsob využití ostatní komunikace o výměře 26 m² za cenu 300,- Kč/m².

Usnesení č. 22

Zastupitelstvo města Veverská Bítýška schvaluje prodejní cenu pozemku bývalé školní zahrady 300,- Kč/m².

Usnesení č. 23

Zastupitelstvo města Veverská Bítýška schvaluje záměr prodeje p. č. 1988/4 o výměře 140 m² za cenu 300,- Kč/m².

Usnesení č. 24

Zastupitelstvo města Veverská Bítýška schvaluje záměr prodeje p. č. 1988/5 o výměře 147 m² za cenu 300,- Kč/m².

Usnesení č. 25

Zastupitelstvo města Veverská Bítýška schvaluje záměr prodeje p. č. 1988/6 o výměře 145 m² za cenu 300,- Kč/m².

Usnesení č. 26

Zastupitelstvo města Veverská Bítýška schvaluje záměr prodeje p. č. 1988/7 o výměře 146 m² za cenu 300,- Kč/m².

Usnesení č. 27

Zastupitelstvo města Veverská Bítýška schvaluje záměr prodeje p. č. 1988/8 o výměře 185 m² za cenu 300,- Kč/m².

Usnesení č. 28

Zastupitelstvo města Veverská Bítýška schvaluje záměr prodeje p. č. 1988/9 o výměře 174 m² za cenu 300,- Kč/m².

Usnesení č. 29

Zastupitelstvo města Veverská Bítýška schvaluje záměr prodeje p. č. 1988/10 o výměře 152 m² za cenu 300,- Kč/m².

Usnesení č. 30

Zastupitelstvo města Veverská Bítýška schvaluje záměr prodeje p. č. 1988/11 o výměře 192 m² za cenu 300,- Kč/m².

Usnesení č. 31

Zastupitelstvo města Veverská Bítýška schvaluje záměr prodeje p. č. 1988/12 o výměře 209 m² za cenu 300,- Kč/m².

Usnesení č. 32

Zastupitelstvo města Veverská Bítýška schvaluje záměr prodeje p. č. 1988/13 o výměře 282 m² za cenu 300,- Kč/m².

Usnesení č. 33

Zastupitelstvo města Veverská Bítýška schvaluje záměr prodeje p. č. 1988/14 o výměře 64 m² za cenu 300,- Kč/m².

Usnesení č. 34

Zastupitelstvo města Veverská Bítýška schvaluje záměr prodeje p. č. 1988/16 o výměře 383 m² za cenu 300,- Kč/m².

Usnesení č. 35

Zastupitelstvo města Veverská Bítýška schvaluje záměr prodeje p. č. 1988/17 o výměře 229 m² za cenu 300,- Kč/m².

Usnesení č. 36

Zastupitelstvo města Veverská Bítýška schvaluje záměr prodeje p. č. 1988/18 o výměře 192 m² za cenu 300,- Kč/m².

Usnesení č. 37

Zastupitelstvo města Veverská Bítýška schvaluje záměr prodeje p. č. 1988/19 o výměře 135 m² za cenu 300,- Kč/m².

Usnesení č. 38

Zastupitelstvo města Veverská Bítýška schvaluje záměr prodeje p. č. 1988/20 o výměře 136 m² za cenu 300,- Kč/m².

Usnesení č. 39

Zastupitelstvo města Veverská Bítýška schvaluje záměr prodeje p. č. 1988/21 o výměře 137 m² za cenu 300,- Kč/m².

Usnesení č. 40

Budoucí kupující pozemků bývalé školní zahrady uhradí kromě ceny pozemku také vklad do katastru nemovitostí a 1/19 ceny vyhotovení geometrického plánu, tedy 1 641,- Kč.

Usnesení č. 41

Zastupitelstvo města Veverská Bítýška schvaluje vyhotovení doplňku pasportu dopravního značení na komunikaci týkající se průjezdu mezi ulicemi Valinkevičova a Pavla Perky a umístění značky zákaz vjezdu všech motorových vozidel s dodatkovou tabulkou Vjezd na povolení města Veverská Bítýška.

Usnesení č. 42

Zastupitelstvo města Veverská Bítýška nemá námitky ke stavebním úpravám rodinného domu č. p. 60 v ulici Tišnovská, Veverská Bítýška.

Usnesení č. 43

Na základě zveřejněného záměru, viz. příloha, zastupitelstvo města Veverská Bítýška schvaluje pronájem budovy Kulturního domu č.p. 390 na pozemku p.č. 110/1 v ulici Pavla Perky v k.ú. Veverská Bítýška za cenu 32 000,- Kč vč. DPH/měsíc na dobu určitou 5 let počínaje dnem 1.11.2020 s úlevou z nájemného ve výši jednoho měsíčního nájmu vždy za první měsíc v kalendářním roce, tedy za měsíc leden, po dobu platnosti nájemní smlouvy. Město Veverská Bítýška připraví nájemní smlouvu v souladu se záměrem pronájmu města Veverská Bítýška, která bude předložena zastupitelstvu k projednání v měsíci září.

Usnesení č. 44

Zastupitelstvo města Veverská Bítýška schvaluje pozastavení Změny č. 2 a Změny č. 3 Územního plánu Veverská Bítýška do konce září 2020 a zastupitelstvo města schvaluje zrušení termínu veřejného projednávání Změny č. 2 a Změny č. 3 Územního plánu Veverská Bítýška dne 24.6.2020. Důvodem tohoto pozastavení je probíhající schvalovací proces ZÚR JMK.

Usnesení č. 45

Zastupitelstvo města Veverská Bítýška schvaluje zprávu o posouzení a hodnocení nabídek a schvaluje firmu TVM stavby s.r.o. se sídlem náměstí 5. května 1390, 666 02 Předklášteří jako nejvýhodnějšího uchazeče na zakázku „Prodloužení veřejného vodovodu a splaškové kanalizace - ul. 9. května, Veverská Bítýška“.

Usnesení č. 46

Zastupitelstvo města Veverská Bítýška schvaluje předloženou Smlouvu o dílo mezi objednatelem - Město Veverská Bítýška, náměstí Na Městečku 72, 664 71 Veverská Bítýška a zhotovitelem TVM stavby s.r.o. se sídlem náměstí 5. května 1390, 666 02 Předklášteří týkající se předmětu smlouvy výstavba „Prodloužení veřejného vodovodu a splaškové kanalizace - ul. 9. května, Veverská Bítýška“, za cenu uvedenou ve smlouvě o dílo: vodovod za cenu 432 902,15 Kč bez DPH, splašková kanalizace za cenu 489 825,44 Kč bez DPH. Zastupitelstvo města pověřuje starostu města podpisem Smlouvy o dílo.

Usnesení č. 47

Zastupitelstvo města Veverská Bítýška schvaluje zprávu o posouzení a hodnocení nabídek a schvaluje firmu Soukup Miloš s.r.o. se sídlem Jiráskova 511, 664 11 Zbýšov jako nejvýhodnějšího uchazeče na zakázku „Oprava místní komunikace v ulici U Hřiště vč. stavby dešťové kanalizace a vsakovacího objektu“.

Usnesení č. 48

Zastupitelstvo města Veverská Bítýška schvaluje Smlouvu o dílo mezi objednatelem - Město Veverská Bítýška, náměstí Na Městečku 72, 664 71 Veverská Bítýška a zhotovitelem - Soukup Miloš s.r.o. se sídlem Jiráskova 511, 664 11 Zbýšov týkající se předmětu smlouvy „Oprava místní komunikace v ulici U Hřiště vč. stavby dešťové kanalizace a vsakovacího objektu“ za cenu uvedenou ve smlouvě o dílo: 2 036 230,53 Kč bez DPH. Zastupitelstvo města pověřuje starostu města podpisem Smlouvy o dílo.

Usnesení č. 49

Zastupitelstvo města Veverská Bítýška schvaluje TDI na stavbu „Oprava místní komunikace v ulici U Hřiště vč. stavby dešťové kanalizace a vsakovacího objektu“ pana Ing. Jaroslava Rakušana.

Usnesení č. 50

Zastupitelstvo města Veverská Bítýška schvaluje zrušení zadávacího řízení na akci s názvem „Workoutové hřiště, Veverská Bítýška“ před uzavřením smlouvy.

Usnesení č. 51

Zastupitelstvo města Veverská Bítýška neschvaluje záměr prodeje části pozemku p. č. 448 v k.ú. Veverská Bítýška.

Usnesení č. 52

Zastupitelstvo města Veverská Bítýška souhlasí se záměrem stavby CPT FLOW v areálu společnosti HARTMANN - RICO a.s. v souladu s územním plánem města Veverská Bítýška

Usnesení č. 53

Zastupitelstvo města Veverská Bítýška pověřuje starostu podpisem veřejnoprávní smlouvy týkající se stavby CPT FLOW v areálu společnosti HARTMANN - RICO a.s..

Usnesení č. 54

Zastupitelstvo města Veverská Bítýška schvaluje Smlouvu o zřízení služebnosti týkající se zřízení služebnosti umístění a provozování komunikačního vedení a zařízení v části pozemku p.č. 527/1 a 527/10 v k.ú. Veverská Bítýška v rozsahu geometrického plánu č. 2089-42/2020 ze dne 6.5.2020 uzavřenou mezi městem Veverská Bítýška, náměstí Na Městečku 72, 664 71 Veverská Bítýška a společností CETIN, a.s. se sídlem Českomoravská 2510/19, Libeň, Praha 9 a pověřuje starostu podpisem Smlouvy o zřízení služebnosti.

Usnesení č. 55

Zastupitelstvo města Veverská Bítýška schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene č.: NM-014330059394/001 uzavřenou mezi městem Veverská Bítýška, náměstí Na Městečku 72, 664 71 Veverská Bítýška a společností E.ON Distribuce, a.s. se sídlem F.A.Gerstnera 2151/6, České Budějovice a pověřuje starostu podpisem této smlouvy.

Usnesení č. 56

Zastupitelstvo města Veverská Bítýška schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene č.: NM-014330056752/001 uzavřenou mezi městem Veverská Bítýška, náměstí Na Městečku 72, 664 71 Veverská Bítýška a společností E.ON Distribuce, a.s. se sídlem F.A.Gerstnera 2151/6, České Budějovice a pověřuje starostu podpisem této smlouvy.

Usnesení č. 57

Zastupitelstvo města Veverská Bítýška schvaluje Smlouvu o realizaci překládky sítě elektronických komunikací č. VPI/MJ/2020/00056 uzavřenou mezi městem Veverská Bítýška, náměstí Na Městečku 72, 664 71 Veverská Bítýška a společností CETIN, a.s. se sídlem Českomoravská 2510/19, Libeň, Praha 9 a pověřuje starostu podpisem této smlouvy.

Usnesení č. 58

Zastupitelstvo města Veverská Bítýška schvaluje Smlouvu o umístění veřejné komunikační sítě týkající se umístění komunikačního vedení a zařízení v pozemcích města Veverská Bítýška p. č. 85/1 a p.č. 111/2 a na budově ve vlastnictví města uzavřenou mezi městem Veverská Bítýška, náměstí Na Městečku 72, 664 71 Veverská Bítýška a společností CETIN, a.s. se sídlem Českomoravská 2510/19, Libeň, Praha 9 a pověřuje starostu podpisem této smlouvy.

Usnesení č. 59

Zastupitelstvo města Veverská Bítýška schvaluje Kupní smlouvu na odkup inženýrských sítí - vodovodního řadu, kanalizačního řadu a čerpací stanice splaškových vod v lokalitě B4 (Hustá horka) uzavřenou mezi městem Veverská Bítýška, náměstí Na Městečku 72, 664 71 Veverská Bítýška a prodávajícím za cenu ve výši 3 000,- Kč do majetku města a pověřuje starostu podpisem této Kupní smlouvy.

Usnesení č. 60

Zastupitelstvo města Veverská Bítýška schvaluje předání vodovodního řadu, řadu splaškové kanalizace a čerpací stanice splaškových vod v lokalitě B4 (Hustá horka) do správy a údržby Vodárenskému svazku "Bítešsko" na základě Pachtovní smlouvy. Zastupitelstvo pověřuje starostu podpisem Pachtovní smlouvy mezi Městem Veverská Bítýška, nám. Na Městečku 72, 664 71 Veverská Bítýška a Vodárenským svazkem "Bítešsko, nám. Na Městečku 72, 664 71 Veverská Bítýška.

Usnesení č. 61

Zastupitelstvo města Veverská Bítýška schvaluje záměr směny části pozemku p. č. 59 v k.ú. Veverská Bítýška ve vlastnictví MUDr. Ilony Vildomcové a MUDr. Evy Hošnové a pozemku p. č. 57 v k.ú. Veverská Bítýška ve vlastnictví města Veverská Bítýška týkající se majetkoprávního vypořádání části pozemku o velikosti cca 6 m². Záměr směny bude vyvěšen po dodání geometrického plánu a předložen zastupitelstvu města.

Usnesení č. 62

Zastupitelstvo města Veverská Bítýška schvaluje zadání a zhotovení geometrického plánu týkajícího se přístupu k pozemku p. č. 2415 v k.ú. Veverská Bítýška dle schváleného zákresu.

Usnesení č. 63

Zastupitelstvo města Veverská Bítýška schvaluje záměr odkupu budovy na pozemku p. č. 529/2 v k.ú. Veverská Bítýška do vlastnictví města Veverská Bítýška s tím, že současný vlastník budovy zajistí vypracování znaleckého posudku na odkup. Následně bude město jednat o ceně. Výsledek jednání bude předložen v září na jednání zastupitelstva města Veverská Bítýška.

Usnesení č. 64

Zastupitelstvo města Veverská Bítýška schvaluje ukončení nájemní smlouvy bytu v Kulturním domě, ul. Pavla Perky 390, 664 71 Veverská Bítýška uzavřenou mezi městem Veverská Bítýška, nám. Na Městečku 72, 664 71 Veverská Bítýška a nájemcem. Smlouva bude vypovězena v souladu s nájemní smlouvou. Výpověď ze smlouvy připraví právní zástupce města Veverská Bítýška.

Usnesení ZM ze dne 11. března 2020

Usnesení č. 1

Zastupitelstvo města Veverská Bítýška schvaluje program dnešního jednání tak, jak byl zveřejněn

Usnesení č. 2

Zastupitelstvo města Veverská Bítýška schvaluje zařazení bodu na program jednání - Záměr pronájmu budovy č. p. 845 (Smuteční síň.). Tento bod bude projednán v rámci diskuse.

Usnesení č. 3

Zastupitelstvo města Veverská Bítýška schvaluje do návrhové komise p. Františka Černého.

Usnesení č. 4

Zastupitelstvo města Veverská Bítýška schvaluje do návrhové komise Ing. arch. Jaroslava Skalického.

Usnesení č. 5

Zastupitelstvo města Veverská Bítýška schvaluje ověřovatele zápisu p. Pavlu Krystkovou.

Usnesení č. 6

Zastupitelstvo města Veverská Bítýška schvaluje ověřovatele zápisu Ing. Pavla Králíka.

Usnesení č. 7

Zastupitelstvo města Veverská Bítýška schvaluje předložený rozpočet města Veverská Bítýška na rok 2020 v oblasti příjmů.

Usnesení č. 8

Zastupitelstvo města Veverská Bítýška schvaluje předložený rozpočet města Veverská Bítýška na rok 2020 v oblasti výdajů.

Usnesení č. 9

Zastupitelstvo města Veverská Bítýška schvaluje předložený rozpočet města Veverská Bítýška na rok 2020 v oblasti financování.

Usnesení č. 10

Zastupitelstvo města Veverská Bítýška schvaluje předložený střednědobý výhled rozpočtu města Veverská Bítýška na roky 2021 - 2023.

Usnesení č. 11

Zastupitelstvo města Veverská Bítýška schvaluje předloženou smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města Veverská Bítýška a následné vyplacení finančních prostředků HC Veverská Bítýška, se sídlem Na Bílém potoce 539, Veverská Bítýška, zast. Břetislavem Skalníkem ml., ve výši 140 000,- Kč. Zastupitelstvo města pověřuje starostu podpisem smlouvy o poskytnutí dotace.

Usnesení č. 12

Zastupitelstvo města Veverská Bítýška schvaluje předloženou smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města Veverská Bítýška a následné vyplacení finančních prostředků FC Veverská Bítýška z.s., se sídlem U Hřiště 642, 664 71 Veverská Bítýška, zast. Lubomírem Pelíškem, ve výši 250 000,- Kč. Zastupitelstvo města pověřuje starostu podpisem smlouvy o poskytnutí dotace.

Usnesení č. 13

Zastupitelstvo města Veverská Bítýška schvaluje předloženou smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města Veverská Bítýška a následné vyplacení finančních prostředků Divadlu Prkno z.s., se sídlem Sady Komenského 330, Veverská Bítýška, zast. Jaroslavem Hemalou, ve výši 50 000,- Kč. Zastupitelstvo města pověřuje starostu podpisem smlouvy o poskytnutí dotace.

Usnesení č. 14

Zastupitelstvo města Veverská Bítýška schvaluje předloženou smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města Veverská Bítýška a následné vyplacení finančních prostředků Diecézní charitě Brno, Pečovatelská služba Oblastní charity Tišnov, Třída kpt. Jaroše 1928/9, 602 00 Brno, zast. Ing. Jaroslavou Klapalovou, ve výši 150 000,- Kč. Zastupitelstvo města pověřuje starostu podpisem smlouvy o poskytnutí dotace.

Usnesení č. 15

Zastupitelstvo města Veverská Bítýška schvaluje předloženou smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města Veverská Bítýška a následné vyplacení finančních prostředků organizaci Senioři České republiky, z.s., Základní organizace Veverská Bítýška, zast. Magdalenou Minaříkovou, ve výši 55 000,- Kč. Zastupitelstvo města pověřuje starostu podpisem smlouvy o poskytnutí dotace.

Usnesení č. 16

Zastupitelstvo města Veverská Bítýška schvaluje předloženou smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města Veverská Bítýška a následné vyplacení finančních prostředků Římskokatolické farnosti Veverská Bítýška, Hvozdecká 125, 664 71 Veverská Bítýška, zast. ThLic. Markem Hlávkou, ve výši 300 000,- Kč. Zastupitelstvo města pověřuje starostu podpisem smlouvy o poskytnutí dotace.

Usnesení č. 17

Zastupitelstvo města Veverská Bítýška schvaluje vyřazení majetku Vývařovně obědů, přísp. organizace, Zábíteší 224, Veverská Bítýška, dle předloženého inventarizačního protokolu ze dne 24. 2. 2020.

Usnesení č. 18

Zastupitelstvo města Veverská Bítýška schvaluje vyřazení majetku města Veverská Bítýška, nám. Na Městečku 72, 664 71 Veverská Bítýška dle předloženého inventarizačního protokolu ze dne 11.3.2020 včetně jeho rozšíření.

Usnesení č. 19

Zastupitelstvo města Veverská Bítýška schvaluje záměr prodeje pozemku p.č. 1929/4 v k.ú. Veverská Bítýška o výměře 32 m²,způsob využití zahrada za cenu 200,- Kč/m².

Usnesení č. 20

Zastupitelstvo města Veverská Bítýška schvaluje Smlouvu o zajištění financování systému IDS JMK na rok 2020 uzavřenou mezi Městem Veverská Bítýška, náměstí Na Městečku 72 a Jihomoravským krajem, se sídlem Žerotínovo nám. 449/3, 601 82 Brno a pověřuje starostu podpisem této smlouvy.

Usnesení č. 21

Zastupitelstvo města Veverská Bítýška schvaluje Výzvu k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu města Veverská Bítýška na realizaci stavby „Workoutové hřiště, Veverská Bítýška“ a její zveřejnění na Profilu zadavatele s následujícími změnami ve Výzvě k podání nabídky:

- v bodu 2) Předmět veřejné zakázky

u popisu Varianty A a Varianty B se RUŠÍ slovo „minimální“ počet stanovišť a zůstává pouze slovní spojení „počet stanovišť (varianta A: 17, varianta B: 25).

- v bodu 8) Obsah, forma, označení a způsob podání nabídky

odstavec „Nabídka musí obsahovat“

se rozšiřuje o:

 • Plán údržby
 • Záruční podmínky

Usnesení č. 22

Zastupitelstvo města Veverská Bítýška schvaluje předložený návrh smlouvy o dílo na akci „Workoutové hřiště, Veverská Bítýška“ jako přílohu výzvy k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu města Veverská Bítýška na realizaci stavby „Workoutové hřiště, Veverská Bítýška“ s následujícími změnami ve Smlouvě o dílo:

Článek IV. Cena a platební podmínky

odst. 5 b) bude ve znění:
„Splatnost Zhotovitelem vystavených faktur se sjednává na 30 dnů.“

Ostatní text v odst. 5 b) se RUŠÍ.

Článek VI. Předání a převzetí díla

vkládá se nový odstavec č. 7 ve znění:

„Zhotovitel má povinnost na své náklady před předáním díla zaškolit zaměstnance objednatele, nebo jiné jím určené osoby, v provozování a údržbě těch částí díla, které to svojí povahou vyžadují. O provedeném zaškolení smluvní strany sepíšou protokol.“

vkládá se nový odstavec č. 8 ve znění:

„Smluvní strany shodně prohlašují, že dílo na základě této smlouvy bude provedeno, bude-li řádně dokončeno, předáno a převzato. Dokončením díla se rozumí úplné, funkční a bezvadné dokončení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále dokončení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních a montážních prací a konstrukcí (např. zařízení staveniště, bezpečnostní opatření apod.), prokázání požadovaných technických parametrů, předání úplné dokladové části díla, zaškolení a provedení individuálního vyzkoušení.“

Článek VII. Záruky a vady díla

odst. 4 bude ve znění:

„Zhotovitel poskytuje záruku na dílo v délce 60 měsíců bezpodmínečně od data řádného předání stavby objednateli, u vytčených vad a nedodělků dnem jejich odstranění.“

Bylo vloženo slovo „bezpodmínečně“

odst. 5 – původní znění odstavce se RUŠÍ a NAHRAZUJE SE následujícím textem:

„Vyskytne-li se v průběhu záruční doby na provedeném díle vada, objednatel písemně oznámí zhotoviteli její výskyt, vadu popíše a uvede, jak se projevuje. Jakmile objednatel odeslal toto písemné oznámení, má se za to, že požaduje bezplatné odstranění vady, pokud výslovně neuplatní jiný nárok  z odpovědnosti za vady. Za včas uplatněnou reklamaci vady díla se považuje reklamace odeslaná objednatelem nejpozději v poslední den záruční lhůty sjednané v této smlouvě.“

Usnesení č. 23

Zastupitelstvo města Veverská Bítýška schvaluje, že workoutové hřistě bude zbudováno v lokalitě na Ostrůvku.

Usnesení č. 24

Zastupitelstvo města Veverská Bítýška schvaluje Výzvu k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu města Veverská Bítýška na realizaci stavby „Oprava místní komunikace U Hřiště vč. stavby dešťové kanalizace a vsakovacího objektu, Veverská Bítýška“ a její zveřejnění na Profilu zadavatele.

Usnesení č. 25

Zastupitelstvo města Veverská Bítýška schvaluje předložený návrh smlouvy o dílo na akci „Oprava místní komunikace U Hřiště vč. stavby dešťové kanalizace a vsakovacího objektu, Veverská Bítýška“ jako přílohu výzvy k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu města Veverská Bítýška na realizaci stavby „Oprava místní komunikace U Hřiště vč. stavby dešťové kanalizace a vsakovacího objektu, Veverská Bítýška“ s následujícími změnami ve smlouvě o dílo:

Článek V. Platební podmínky

bod 5.3. písm. b) bude ve znění:

„Splatnost Zhotovitelem vystavených faktur se sjednává na 30 dnů.“

Ostatní text v bodu 5.3. písm. b) se RUŠÍ.

Usnesení č. 26

Zastupitelstvo města Veverská Bítýška schvaluje Výzvu k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu města Veverská Bítýška na realizaci stavby „Prodloužení veřejného vodovodu a splaškové kanalizace ul. 9. května, Veverská Bítýška“ a její zveřejnění na Profilu zadavatele.

Usnesení č. 27

Zastupitelstvo města Veverská Bítýška schvaluje předložený návrh smlouvy o dílo na akci „Prodloužení veřejného vodovodu a splaškové kanalizace ul. 9. května, Veverská Bítýška“jako přílohu výzvy k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu města Veverská Bítýška na kompletní realizaci stavby „Prodloužení veřejného vodovodu a splaškové kanalizace ul. 9. května, Veverská Bítýška“ s následujícími změnami ve Smlouvě o dílo:

Článek IV. Cena

fakturace za vodovod bude TAKÉ v režimu přenesené daňové povinnosti,

proto nově bude 1. bod ve znění:

„ Celková cena díla bez DPH je stanovena ve výši:

faktury za vodovod – DPH v režimu přenesené daňové povinnosti

Cena bez DPH: .……………………………………

OSTATNÍ UJEDNÁNÍ BODU 1 ZŮSTÁVÁ BEZE ZMĚNY

Článek V. Platební podmínky

bod 5 bude ve znění:

„Splatnost Zhotovitelem vystavených faktur se sjednává na 30 dnů.“

Ostatní text v bodu 5 se RUŠÍ.

bod 9 bude ve znění: (vkládá se „vodovod“)

„Vodovod a splašková kanalizace je zdanitelné plnění, které podléhá režimu přenesené daňové povinnosti podle ust. § 92e Zákona o DPH. Poskytovatel plnění je povinen postupovat v souladu s příslušnými ustanoveními Zákona o DPH. Poskytovatel plnění je povinen vystavit daňový doklad bez daně a uvést na daňovém dokladu text: „daň odvede zákazník“.

Článek XIII. Sankční ujednání

Snižuje se smluvní pokuta z 5.000,- na 1.000,- v bodech: 4, 5, 6 a 8.

Netýká se bodu č. 7.

Nově tedy budou ve znění:

Bod 4.

„Smluvní pokuta za prodlení zhotovitele s vyklizením staveniště se sjednává ve výši 1.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.“

Bod 5.

„Smluvní pokuta za prodlení zhotovitele s odstraněním vady či nedodělku z přejímacího řízení díla se sjednává ve výši 1.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.“

Bod 6.

„Smluvní pokuta za prodlení zhotovitele se zahájením odstraňování vady díla v záruční době se sjednává ve výši 1.000,- Kč za každý i započatý den prodlení a každý případ.“

Bod 8.

„Pokud zhotovitel poruší nebo nesplní některou jinou povinnost vyplývající ze smlouvy, než je uvedeno výše, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý případ porušení nebo nesplnění povinnosti a to i opakovaně.“

Usnesení č. 28

Zastupitelstvo města Veverská Bítýška schvaluje Ing. Jaroslava Rakušana jako stavební dozor investora na akci „Prodloužení veřejného vodovodu a splaškové kanalizace ul. 9. května, Veverská Bítýška“.

Usnesení č. 29

Zastupitelstvo města Veverská Bítýška schvaluje Plánovací smlouvu uzavřenou mezi městem Veverská Bítýška, náměstí Na Městečku 72, Josefem Dostálem, bytem Hvozdecká 381, 664 71 Veverská Bítýška a Ing. arch. Michaelou Honsovou, bytem Dostálova 99/7, 602 00 Brno týkající se prodloužení vodovodu a splaškové kanalizace. Zastupitelstvo pověřuje starostu podpisem této smlouvy.

Usnesení č. 30

Zastupitelstvo města Veverská Bítýška schvaluje následující záměr pronájmu budovy kulturního domu č.p. 390, ulice Pavla Perky, 664 71 Veverská Bítýška:

ZÁMĚR PRONÁJMU

Město Veverská Bítýška vyhlašuje záměr pronájmu

Číslo pozemku: 110/1 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba č.p. 390, stavba

občanského vybavení.

Nemovitost je zapsána v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Jihomoravský kraj, katastrální pracoviště Brno- venkov na LV č. 1 pro obec a katastrální území Veverská Bítýška, okres Brno- venkov.

Předmětem pronájmu je:

 • Sklepní prostory, kotelna, sklady a místnost pro ohřev vody
 • Sociální zařízení u restaurace a chodba
 • Kuchyně a sklad
 • Restaurace a salonek
 • Předsálí a šatna
 • Sál a jeviště
 • Schodiště do penzionu
 • Byt pro správce v 2. n.p.
 • Penzion s 9 pokoji
 • Sociální zařízení penzionu
 • Chodba a schodiště do kluboven
 • Klubovny (Keramika, MC Oříšek, Hudba)
 • Galerie

Garáž ve dvoře

vše o celkové výměře 1.842 m².

Výše nájemného: 32.000,- Kč měsíčně vč. DPH + inflace.

Úleva z nájemného: poskytuje se ve výši jednoho měsíčního nájmu vždy za první měsíc v kalendářním roce, tedy za měsíc leden, po dobu platnosti nájemní smlouvy.

Doba nájmu: od 1.11.2020 na dobu určitou 5 let

Účel využití: provozování hostinské, restaurační, ubytovací, taneční, kulturní, zájmové a

klubové činnosti.

Další podmínky:

 • Nájemce po podpisu nájemní smlouvy přehlásí na sebe veškeré odběry elektřiny, plynu, vodné a stočné a telefon. Bude hradit svoz komunálního odpadu.
 • Nájemce se zavazuje dát do podnájmu klubovny ve 2.N.P. Mateřskému centru Oříšek, kroužku keramiky a hudebnímu klubu na základě jím uzavřených podnájemních smluv.
 • Nájemce musí strpět opravy střechy, fasády a výměnu oken, a to po předchozím upozornění pronajímatele.
 • Nájemce zajistí revize související s jeho podnikatelskou činností a pojištění svého majetku.
 • Nájemce poskytne pronajímateli dvakrát do roka zdarma taneční sál a přilehlé prostory včetně energií k pořádání taneční zábavy - Ostatky a Jakubské hody.

Město Veverská Bítýška vyzývá možné zájemce, aby se k záměru pronájmu vyjádřili a předložili své nabídky nejpozději do 2020.

Usnesení č. 31

Zastupitelstvo města Veverská Bítýška schvaluje záměr prodeje pozemku p.č. 624/2 v k.ú. Veverská Bítýška, druh pozemku zahrada o celkové výměře 99 m².

Celková cena pozemku činí 29 400,- Kč. Z toho 67 m² za částku 200,- Kč/m² a 32 m² za cenu 500,- Kč m².

Usnesení č. 32

Zastupitelstvo města Veverská Bítýška schvaluje záměr prodeje pozemku p.č. 578 v k.ú. Veverská Bítýška, druh pozemku zastavěná plocha a nádvoří o celkové výměře 136 m² za částku 300,- Kč/m².

Usnesení č. 33

Zastupitelstvo města Veverská Bítýška schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene uzavřenou mezi povinnými a oprávněným Městem Veverská Bítýška, nám. Na Městečku 72, 664 71 Veverská Bítýška týkající se zřízení věcného břemene splaškové kanalizace - služebnost inženýrských sítí, spočívajících v právu vedení splaškové kanalizace, a to včetně přístupu za účelem jejího zbudování, oprav, kontroly, údržby, úprav za účelem modernizace a provozování za úplatu 1 000,- Kč.

Věcné břemeno - služebnost inženýrských sítí, spočívajících v právu vedení vodovodu a to včetně přístupu za účelem jejího zbudování, oprav, kontroly, údržby, úprav za účelem modernizace a provozování za úplatu 1 000,- Kč.

Zastupitelstvo pověřuje starostu podpisem smlouvy o zřízení věcného břemene.

Usnesení č. 34

Zastupitelstvo města Veverská Bítýška schvaluje Smlouvu č. 1030055449/001 o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene uzavřenou mezi městem Veverská Bítýška, náměstí Na Městečku 72 a E.ON Distribuce, a.s. se sídlem F.A.Gerstnera 2151/6, České Budějovice a pověřuje starostu podpisem této smlouvy.

Podmínkou uzavření a podpisu této smlouvy je, že ve smlouvě bude ve článku III., bod 2. upravena částka za úhradu věcného břemene z 2 000,- Kč na 5 000,- Kč.

Usnesení č. 35

Zastupitelstvo města Veverská Bítýška schvaluje Smlouvu č. 1030043694/001 o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene uzavřenou mezi městem Veverská Bítýška, náměstí Na Městečku 72 a E.ON Distribuce, a.s. se sídlem F.A.Gerstnera 2151/6, České Budějovice a pověřuje starostu podpisem této smlouvy. Zastupitelstvo nesouhlasí s překopem komunikace.

Usnesení č. 36

Zastupitelstvo města Veverská Bítýška schvaluje Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene č. 7700102249_5/BVB uzavřenou mezi městem Veverská Bítýška, náměstí Na Městečku 72 a GasNet, s.r.o., Klíšská 940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem a pověřuje starostu podpisem této smlouvy.

Usnesení č. 37

Zastupitelstvo města Veverská Bítýška schvaluje Smlouvu č. 1030055973/001 o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene uzavřenou mezi městem Veverská Bítýška, náměstí Na Městečku 72 a E.ON Distribuce, a.s. se sídlem F.A.Gerstnera 2151/6, České Budějovice a pověřuje starostu podpisem této smlouvy.

Usnesení č. 38

Zastupitelstvo města Veverská Bítýška schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene č.: NM-014330056753/001 uzavřenou mezi městem Veverská Bítýška, náměstí Na Městečku 72 a E.ON Distribuce, a.s. se sídlem F.A.Gerstnera 2151/6, České Budějovice a pověřuje starostu podpisem této smlouvy.

Usnesení č. 39

Zastupitelstvo města Veverská Bítýška schvaluje záměr pronájmu části budovy č.p. 3, ulice 9. května, p.č. 327/1 v k.ú. Veverská Bítýška o celkové výměře 70,20 m² nacházející se v 1. NP budovy. Doba nájmu 10 let, výše nájemného 20 000,- Kč/rok + DPH. Omezení: v uvedených prostorách je umístěno telekomunikační zařízení.

Usnesení č. 40

Zastupitelstvo města Veverská Bítýška schvaluje předání stavby prodloužení splaškové kanalizace v ulici Okřínek na základě předloženého Předávacího protokolu do správy a údržby Vodárenskému svazku "Bítešsko" a pověřuje starostu podpisem předávacího protokolu.

Usnesení č. 41

Zastupitelstvo Města Veverská Bítýška v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, schvaluje podání žádosti o zápis změny v údajích vedených v rejstříku škol a školských zařízení pro základní školu, jejíž činnost vykonává příspěvková organizace Základní škola, Veverská Bítýška, okres Brno-venkov, příspěvková organizace.

Usnesení č. 42

Zastupitelstvo města Veverská Bítýška schvaluje zápis nového místa výkonu činnosti Základní školy, Veverská Bítýška, okres Brno – venkov, příspěvková organizace na adrese – ul. 9. května 319, 664 71 Veverská Bítýška s účinností od 25. 8. 2020.

Usnesení č. 43

Zastupitelstvo města Veverská Bítýška uděluje souhlas dle čl. VI. Podnájem Smlouvy o nájmu nebytových prostor uzavřené mezi Obcí Veverská Bítýška, nám. Na Městečku 72 a Základní uměleckou školou Kuřim, příspěvková organizace, Zahradní 1529/21, 664 34 Kuřim dne 9.1.2008 k uzavření Smlouvy o výpůjčce.

Usnesení č. 44

Zastupitelstvo města Veverská Bítýška schvaluje předloženou smlouvu o výpůjčce uzavřenou mezi Základní uměleckou školou Kuřim, Zahradní 1529/21, 664 34 Kuřim a Základní školou, Veverská Bítýška, okres Brno - venkov, příspěvková organizace, nám. Na Městečku 51, 664 71 Veverská Bítýška.

Usnesení č. 45

Zastupitelstvo města Veverská Bítýška schvaluje dodatek č. 4 ke Zřizovací listině Základní školy, Veverská Bítýška, okres Brno - venkov, příspěvková organizace, nám. Na Městečku 51, 664 71 Veverská Bítýška týkající se nového odloučeného pracoviště Základní školy a pověřuje starostu podpisem dodatku č. 4.

Usnesení č. 46

Zastupitelstvo města Veverská Bítýška vydává Obecně závaznou vyhlášku města Veverská Bítýška č. 1/2020 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.

Usnesení č. 47

Zastupitelstvo města Veverská Bítýška schvaluje záměr pronájmu budovy č.p. 845 na ulici Dlouhá, p.č. 272 v k.ú. Veverská Bítýška, zastavěná plocha a nádvoří. Doba pronájmu je 5 let, výše nájemného 30 000 Kč/rok vč. DPH. Účel využítí: smuteční obřady.


sipka Zpět     sipka Verze pro tiskTyto webové stránky využívají cookies. Jejich používáním s tím vyjadřujete souhlas.
Souhlasím