cz / eng / de     Dnes je

Domů»Úřad města»Usnesení zastupitelstva města»Usnesení zastupitelstva města z roku 2019

Usnesení zastupitelstva města z roku 2019

Usnesení ZM ze dne 16. prosince 2019

Usnesení č. 1

Zastupitelstvo města Veverská Bítýška schvaluje program dnešního jednání tak, jak byl zveřejněn.

Usnesení č. 2

Zastupitelstvo města Veverská Bítýška schvaluje zařazení bodu na program jednání - Předložení a projednání smlouvy o zřízení věcného břemene č.: NM-014330056754/001. Tento bod bude projednán jako bod č. 31.

Usnesení č. 3

Zastupitelstvo města Veverská Bítýška schvaluje zařazení bodu na program jednání - Předložení a projednání smlouvy o zřízení věcného břemene č.: NM-014330056756/001. Tento bod bude projednán jako bod č. 32.

Usnesení č. 4

Zastupitelstvo města Veverská Bítýška schvaluje zařazení bodu na program jednání - Odměny neuvolněným členům zastupitelstva města dle nařízení vlády. Tento bod bude projednán jako bod č. 33.

Usnesení č. 5

Zastupitelstvo města Veverská Bítýška schvaluje zařazení bodu na program jednání - Předložení návrhu úpravy chodníků v ulici Nádražní a Pod Horkou. Tento bod bude projednán jako bod č. 34. Diskuse bude zařazena jako bod č. 35.

Usnesení č. 6

Zastupitelstvo města Veverská Bítýška schvaluje do návrhové komise Ing. Petra Plachého.

Usnesení č. 7

Zastupitelstvo města Veverská Bítýška schvaluje do návrhové komise Mgr. Hanu Bučkovou.

Usnesení č. 8

Zastupitelstvo města Veverská Bítýška schvaluje ověřovatele zápisu Ing. arch. Jaroslava Skalického.

Usnesení č. 9

Zastupitelstvo města Veverská Bítýška schvaluje ověřovatele zápisu p. Irenu Koláčnou.

Usnesení č. 10

Zastupitelstvo města Veverská Bítýška schvaluje přeřazení bodu 16 místo bodu 9.

Usnesení č. 11

Zastupitelstvo města Veverská Bítýška schvaluje Vývařovně obědů, přísp. organizaci, Zábíteší 224, Veverská Bítýška návrh rozpočtu na rok 2020.

Usnesení č. 12

Zastupitelstvo města Veverská Bítýška schvaluje Vývařovně obědů, přísp. organizaci, Zábíteší 224, Veverská Bítýška předložený střednědobý výhled rozpočtu na roky 2021 a 2022.

Usnesení č. 13

Zastupitelstvo města Veverská Bítýška schvaluje Základní škole, přísp. organizaci, náměstí Na Městečku 51, Veverská Bítýška návrh rozpočtu na rok 2020 se změnou a úpravou ve výdajové stránce rozpočtu - výnosy - provozní příspěvek od zřizovatele na částku 2 100 000,- Kč.

Usnesení č. 14

Zastupitelstvo města Veverská Bítýška schvaluje Základní škole, přísp. organizaci, náměstí Na Městečku 51, Veverská Bítýška předložený střednědobý výhled rozpočtu na roky 2021 a 2022.

Usnesení č. 15

Zastupitelstvo města Veverská Bítýška schvaluje Mateřské škole, přísp. organizaci, Pavla Perky 333, Veverská Bítýška návrh rozpočtu na rok 2020.

Usnesení č. 16

Zastupitelstvo města Veverská Bítýška schvaluje Mateřské škole, přísp. organizaci, Pavla Perky 333, Veverská Bítýška předložený střednědobý výhled rozpočtu na roky 2021 a 2022.

Usnesení č. 17

Zastupitelstvo města Veverská Bítýška uděluje v souladu s § 102 odst. 2 písm. a) a odst. 4 zákona č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění starostovi města pravomoc provádět rozpočtová opatření a pravomoc podepisovat smlouvy o přijetí dotací v období od posledního jednání zastupitelstva konaného v roce 2019 do 31.12. 2019. Tato rozpočtová opatření budou předložena ke schválení na nejbližším zasedání zastupitelstva města.

Usnesení č. 18

Zastupitelstvo města Veverská Bítýška schvaluje VI., VII. a VIII. rozpočtové opatření města Veverská Bítýška v roce 2019 v oblasti příjmů.

Usnesení č. 19

Zastupitelstvo města Veverská Bítýška schvaluje VI., VII. a VIII. rozpočtové opatření města Veverská Bítýška v roce 2019 v oblasti výdajů.

Usnesení č. 20

Zastupitelstvo města Veverská Bítýška schvaluje VI., VII. a VIII. rozpočtové opatření města Veverská Bítýška v roce 2019 v oblasti financování.

Usnesení č. 21

Zastupitelstvo města Veverská Bítýška schvaluje Rozpočtové provizorium pro rok 2020. Do schválení rozpočtu pro rok 2020 se hospodaření města řídí posledním upraveným rozpočtem předchozího roku, navíc lze v rámci rozpočtového provizoria financovat akce schválené kompetentními orgány, hradit závazky z uzavřených smluv a příspěvky na provoz zřízeným příspěvkovým organizacím. Rozpočet na rok 2020 bude předložen zastupitelstvu města ke schválení nejpozději do 31. března 2020.

Usnesení č. 22

Zastupitelstvo města Veverská Bítýška upraví cestu dle návrhu VÚP, viz. zápis č. 4/2019 ze dne 16.10.2019 a po posunutí oplocení budou pozemky rozparcelovány dle schváleného usnesení zastupitelstva městyse Veverská Bítýška ze dne 5.11.2015 s tím, že první 4 pozemky při vstupu do bývalé školní zahrady směrem k ulici M. Kudeříkové budou zaměřeny v šíři parcely č. 1990/13 a části p. č. 1990/10, dále v šíři p. č. 1990/9, v šíři p. č. 1990/12 a v šíři p. č. 1990/4. Pozemek, na kterém se nachází stavba bývalé nářaďovny bude zaměřen v šíři cca 25 m.

Usnesení č. 23

Zastupitelstvo města Veverská Bítýška schvaluje vyřazení majetku města Veverská  Bítýška, Na Městečku 72, dle předloženého inventarizačního protokolu ze dne 2. 12. 2019.

Usnesení č. 24

Zastupitelstvo města Veverská Bítýška vydává Obecně závaznou vyhlášku města Veverská Bítýška č. 2/2019 o nočním klidu s tím, že do čl. 3 bude zařazena společenská akce Školní ples Základní školy Veverská Bítýška.

Usnesení č. 25

Zastupitelstvo města Veverská Bítýška vydává Obecně závaznou vyhlášku města Veverská Bítýška č. 3/2019 o místním poplatku z pobytu, kdy sazba poplatku činí 12,- Kč za každý započatý den pobytu, s výjimkou dne jeho počátku.

Usnesení č. 26

Zastupitelstvo města Veverská Bítýška vydává Obecně závaznou vyhlášku města Veverská Bítýška č. 4/2019 o místním poplatku ze psů.

Usnesení č. 27

Zastupitelstvo města Veverská Bítýška vydává Obecně závaznou vyhlášku města Veverská Bítýška č. 5/2019 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.

Usnesení č. 28 - 36

Schválení mimořádných ročních odměn neuvolněným členům zastupitelstva města, členům výborů a komisí.

Usnesení č. 37

Zastupitelstvo města Veverská Bítýška schvaluje vyřazení nepotřebného majetku Základní školy, přísp. organizace, Na Městečku 51, Veverská Bítýška dle předložených vyřazovacích protokolů ke dni 30. 11. 2019.

Usnesení č. 38

Zastupitelstvo města Veverská Bítýška navrhuje pozastavení řízení ve věci uzavření smlouvy č.: 1030042265/001 o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a umístění distribučního zařízení v pozemku p. č. 2424/1 a 2425/11 ve vlastnictví města Veverská Bítýška do doby, než budou vypracovány projekty na inženýrské sítě (vodovod, dešťová a splašková kanalizace) v pozemcích města.

Usnesení č. 39

Zastupitelstvo města Veverská Bítýška bere na vědomí stanovisko KrÚ JMK podle ustanovení §55 odst.2 zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění (dále jen stavební zákon) vydané pod č.j. JMK 140052/2019 ze dne 30.9.2019 a schvaluje pořízení Změny č.3 ÚP Veverská Bítýška dle žádosti společnosti HARTMANN – RICO, a.s. podle §55 a stavebního zákona, zkráceným postupem s podmínkou úhrady nákladů na pořízení dokumentace změny žadatelem, ve smyslu § 55a písm.f) stavebního zákona. Obsahem změny č.3 bude prověřit změnu funkčního vymezení části pozemku p. č. 1385/1, k.ú. Veverská Bítýška o výměře cca 2190 m² z původní plochy zemědělské na plochu veřejných prostranství s možností využití pro parkoviště.

Usnesení č. 40

Zastupitelstvo města Veverská Bítýška schvaluje pana Ing. arch. Jaroslava Skalického jako zastupitele určeného pro spolupráci s pořizovatelem při pořizování Změny č.3 ÚP Veverská Bítýška.

Usnesení č. 41

Zastupitelstvo města Veverská Bítýška schvaluje pronájem nebytových prostor v objektu na ul. Boční č.p. 555, Veverská Bítýška v přízemí budovy o výměře 20,5 m² a místnosti sociálního zařízení o výměře 5,5 m² na dobu 4 let Diecézní charitě Brno, Oblastní charita Tišnov, Ráboňova 116, 666 01 Tišnov. Cena pronájmu 500,- Kč/m²/rok. Nájemce uhradí kromě ceny za pronájem i veškeré poplatky spojené s provozem a cenu za energie. Zastupitelstvo města pověřuje starostu podpisem smlouvy o pronájmu.

Usnesení č. 42

Zastupitelstvo města Veverská Bítýška schvaluje Dodatek č. 2 ke smlouvě o provozování vodovodní sítě a příslušenství uzavřený mezi Městem Veverská Bítýška, náměstí Na Městečku 72 a Vodárenským svazkem "Bítešsko", náměstí Na Městečku 72, 664 71 Veverská Bítýška a pověřuje starostu města podpisem Dodatku č. 2.

Usnesení č. 43

Zastupitelstvo města Veverská Bítýška schvaluje Dodatek č. 2 ke smlouvě o provozování kanalizační sítě a ČOV uzavřený mezi Městem Veverská Bítýška, náměstí Na Městečku 72 a Vodárenským svazkem "Bítešsko", náměstí Na Městečku 72, 664 71 Veverská Bítýška a pověřuje starostu města podpisem Dodatku č. 2.

Usnesení č. 44

Zastupitelstvo města Veverská Bítýška schvaluje Smlouvu č. 1040016890/001 o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene uzavřenou mezi městem Veverská Bítýška, náměstí Na Městečku 72 a E.ON Distribuce, a.s. se sídlem F.A.Gerstnera 2151/6, České Budějovice a pověřuje starostu podpisem této smlouvy. Město Veverská Bítýška požaduje uložení kabelu v chráničce v hloubce minimálně 1 metr.

Usnesení č. 45

Zastupitelstvo města Veverská Bítýška schvaluje Smlouvu č. 1030052494/001o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene uzavřenou mezi městem Veverská Bítýška, náměstí Na Městečku 72 a E.ON Distribuce, a.s. se sídlem F.A.Gerstnera 2151/6, České Budějovice a pověřuje starostu podpisem této smlouvy. Podmínkou uzavření a podpisu této smlouvy je, že ve smlouvě bude ve článku III., bod 2. upravena částka za úhradu věcného břemene z 1000,- Kč na 5000,- Kč.

Usnesení č. 46

Zastupitelstvo města Veverská Bítýška schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene č.: NM-014330053200/001 uzavřenou mezi městem Veverská Bítýška, náměstí Na Městečku 72 a E.ON Distribuce, a.s. se sídlem F.A.Gerstnera 2151/6, České Budějovice a pověřuje starostu podpisem této smlouvy.

Usnesení č. 47

Zastupitelstvo města Veverská Bítýška schvaluje Smlouvu č. 1030050699/001o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene uzavřenou mezi městem Veverská Bítýška, náměstí Na Městečku 72 a E.ON Distribuce, a.s. se sídlem F.A.Gerstnera 2151/6, České Budějovice a pověřuje starostu podpisem této smlouvy.

Usnesení č. 48

Zastupitelstvo města Veverská Bítýška schvaluje Výzvu k podání nabídky na zakázku malého rozsahu města Veverská Bítýška na zhotovení stavby „Zvýšení kapacity úpravny vody - Veverská Bítýška“ a její zveřejnění na Profilu zadavatele.

Usnesení č. 49

Zastupitelstvo města Veverská Bítýška schvaluje předložený návrh smlouvy o dílo na akci „Zvýšení kapacity úpravny vody - Veverská Bítýška“ jako přílohu výzvy k podání nabídky na zakázku malého rozsahu města Veverská Bítýška na zhotovení stavby „Zvýšení kapacity úpravny vody - Veverská Bítýška“.

Usnesení č. 50

Zastupitelstvo města Veverská Bítýška souhlasí s předloženou projektovou dokumentací týkající se stavby nového úseku trasy vysokotlakého plynovodu v délce cca 150 metrů místo stávajícího vysokotlakého plynovodu uloženého v pozemku p. č. 1654 ve vlastnictví města Veverská Bítýška dle předložené projektové dokumentace stavby vyhotovené firmou IGEA, s.r.o.

Usnesení č. 51

Zastupitelstvo města Veverská Bítýška bere na vědomí Závěrečný účet za rok 2018 - Vodárenský svazek "Bítešsko".

Usnesení č. 52

Zastupitelstvo města Veverská Bítýška schvaluje předání stavby splaškové kanalizace v ulici Masarykovo náměstí, Veverská Bítýška na základě předloženého Předávacího protokolu do správy a údržby Vodárenskému svazku "Bítešsko" a pověřuje starostu podpisem předávacího protokolu.

Usnesení č. 53

Zastupitelstvo města Veverská Bítýška schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene č.: NM-014330056754/001 uzavřenou mezi městem Veverská Bítýška, náměstí Na Městečku 72 a E.ON Distribuce, a.s. se sídlem F.A.Gerstnera 2151/6, České Budějovice a pověřuje starostu podpisem této smlouvy.

Usnesení č. 54

Zastupitelstvo města Veverská Bítýška schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene č.: NM-014330056756/001 uzavřenou mezi městem Veverská Bítýška, náměstí Na Městečku 72 a E.ON Distribuce, a.s. se sídlem F.A.Gerstnera 2151/6, České Budějovice a pověřuje starostu podpisem této smlouvy.

Usnesení č. 55

Zastupitelstvo města Veverská Bítýška schvaluje v plném rozsahu měsíční odměny pro neuvolněné členy zastupitelstva v maximální výši podle zákona č. 99/2017 Sb., a nařízení vlády č. 338, kterým se mění nařízení vlády č. 318/2017 Sb., o výši odměn členů zastupitelstev územních samosprávných celků, v platném znění od 1. 1. 2020. Odměna bude poskytována od 1.1.2020.

 • Neuvolněný předseda výboru kontrolního, finančního a územního ve výši - 3 978,- Kč.
 • Neuvolněný člen výboru kontrolního, finančního a územního ve výši - 3 314,- Kč.
 • Člen zastupitelstva - 1 989,- Kč.

Usnesení č. 56

Zastupitelstvo města Veverská Bítýška schvaluje vypracování projektové dokumentace na variantu č. 2 na vybudování chodníků mezi ulicemi Nádražní a Pod Horkou a od mostu směrem k ulici M. Kudeříkové.

Usnesení č. 57

Zastupitelstvo města Veverská Bítýška schvaluje, že příměstský tábor pořádaný Městskou knihovnou bude zajišťovat osoba, které bude poskytnut příspěvek z rozpočtu města Veverská Bítýška s povinností uzavření veřejnoprávní smlouvy s vyúčtováním.

Usnesení č. 58

Zastupitelstvo města Veverská Bítýška schvaluje k připravovanému budoucímu záměru pronájmu budovy kulturního domu dobu pronájmu na 5 let za částku 32 000,- Kč/měsíc.

Usnesení ZM ze dne 21. října 2019

Usnesení č. 1

Zastupitelstvo města Veverská Bítýška schvaluje program dnešního jednání tak, jak byl zveřejněn.

Usnesení č. 2

Zastupitelstvo města Veverská Bítýška schvaluje zařazení bodu na program jednání - Předložení a projednání smlouvy o budoucí smlouvě kupní. Tento bod bude projednán jako bod č. 5. Diskuse bude zařazena jako bod č. 6.

Usnesení č. 3

Zastupitelstvo města Veverská Bítýška schvaluje cenu pronájmu nebytových prostor v objektu na ul. Boční č.p. 555, Veverská Bítýška v přízemí budovy o výměře 20,5 m² a místnosti sociálního zařízení o výměře 5,5 m² ve výši 500,- Kč/m²/rok + veškeré poplatky spojené s provozem a ceny za energie.

Usnesení č. 4

Zastupitelstvo města Veverská Bítýška schvaluje do návrhové komise p. Irenu Koláčnou

Usnesení č. 5

Zastupitelstvo města Veverská Bítýška schvaluje do návrhové komise Bc. Vlastimila Kolstrunka.

Usnesení č. 6

Zastupitelstvo města Veverská Bítýška schvaluje ověřovatele zápisu Ing. Pavla Králíka.

Usnesení č. 7

Zastupitelstvo města Veverská Bítýška schvaluje ověřovatele zápisu p. Pavlu Krystkovou.

Usnesení č. 8

Zastupitelstvo města Veverská Bítýška schvaluje IV. a V. rozpočtové opatření města Veverská Bítýška v roce 2019 v oblasti příjmů.

Usnesení č. 9

Zastupitelstvo města Veverská Bítýška schvaluje IV. a V. rozpočtové opatření města Veverská Bítýška v roce 2019 v oblasti výdajů.

Usnesení č. 10

Zastupitelstvo města Veverská Bítýška schvaluje IV. a V. rozpočtové opatření města Veverská Bítýška v roce 2019 v oblasti financování.

Usnesení č. 11

Zastupitelstvo města Veverská Bítýška schvaluje smlouvu číslo ag. č. JMK061362/19/OŽP o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje mezi Městem Veverská Bítýška, náměstí Na Městečku 72, 664 71 Veverská Bítýška a Jihomoravským krajem, Žerotínovo nám. 449/3, 601 82 Brno ve výši 190 600,- Kč na realizaci akce „Kanalizace splašková, kanalizace dešťová“. Zastupitelstvo města pověřuje starostu podpisem uvedené smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje.

Usnesení č. 12

Zastupitelstvo města Veverská Bítýška schvaluje přijetí dotace ve výši 190 600,- Kč z rozpočtu Jihomoravského kraje, Zvláštního účtu pro vodní hospodářství JMK do rozpočtu města Veverská Bítýška.

Usnesení č. 13

Zastupitelstvo města Veverská Bítýška schvaluje Smlouvu o budoucí smlouvě kupní mezi městem Veverská Bítýška, náměstí Na Městečku 72, 664 71 Veverská Bítýška a budoucím prodávajícím týkající se budoucího odkoupení vodovodního řadu v délce 267 m uloženého v části pozemku ve vlastnictví města Veverská Bítýška p. č. 2543 v k.ú. Veverská Bítýška do majetku města za částku 1 000,- Kč. Zastupitelstvo města pověřuje starostu podpisem uvedené smlouvy.

Usnesení č. 14

Zastupitelstvo města Veverská Bítýška schvaluje Dodatek č. 1 k Dohodě o spolupráci, týkající se svozu textilu a bot z katastru obce Veverská Bítýška uzavřený mezi Městem Veverská Bítýška, náměstí Na Městečku 72, 664 71 Veverská Bítýška a Diecézní charitou Brno, třída Kpt. Jaroše 1928/9, Brno, 602 00. zastupitelstvo města pověřuje starostu podpisem Dodatku č. 1.

Usnesení č. 15

Zastupitelstvo města Veverská Bítýška schvaluje provedení stavebních úprav v 1. patře v ul. Boční č.p. 81 včetně topení, vodovodu a el. energie za účelem způsobu využití - kanceláře a zázemí pro Vodárenský svazek "Bítešsko".

Usnesení ZM ze dne 17. září 2019

Usnesení č. 1

Zastupitelstvo města Veverská Bítýška revokuje usnesení č. 42 ze dne 19. 6. 2019 týkající se odkupu pozemku p. č. 2425/111 o výměře 29 m², který vznikl z pozemku p. č. 2425/43, k.ú. Veverská Bítýška, na základě G. P. číslo 1822-55/2019 ze dne 8. 4. 2019 do vlastnictví města Veverská Bítýška za cenu 200,- Kč/m². Pozemek bude mít nové majitele.

Usnesení č. 2

Zastupitelstvo města Veverská Bítýška schvaluje výkup pozemku p. č. 2425/111 o výměře 29 m², který vznikl z pozemku p. č. 2425/43, k.ú. Veverská Bítýška, na základě G. P. číslo 1822-55/2019 ze dne 8. 4. 2019 do vlastnictví města Veverská Bítýška za cenu 200,- Kč/m². Město Veverská Bítýška uhradí vypracování kupní smlouvy a vklad do K. N. Zastupitelstvo města pověřuje starostu  podpisem kupní smlouvy.

Usnesení č. 3

Zastupitelstvo města Veverská Bítýška schvaluje program dnešního jednání tak, jak byl zveřejněn.

Usnesení č. 4

Zastupitelstvo města Veverská Bítýška schvaluje zařazení bodu na program jednání - Žádost o poskytnutí obecních prostor v budově ZUŠ za účelem výuky hudebních nástrojů. Tento bod bude projednán jako bod č. 29.

Usnesení č. 5

Zastupitelstvo města Veverská Bítýška schvaluje do návrhové komise Bc. Vlastimila Kolstrunka.

Usnesení č. 6

Zastupitelstvo města Veverská Bítýška schvaluje do návrhové komise Ing. Pavla Králíka.

Usnesení č. 7

Zastupitelstvo města Veverská Bítýška schvaluje ověřovatele zápisu Ing. arch. Jaroslava Skalického.

Usnesení č. 8

Zastupitelstvo města Veverská Bítýška schvaluje ověřovatele zápisu p. Pavla Kozla.

Usnesení č. 9

Zastupitelstvo města Veverská Bítýška schvaluje III. rozpočtové opatření města Veverská Bítýška v roce 2019 v oblasti příjmů.

Usnesení č. 10

Zastupitelstvo města Veverská Bítýška schvaluje III. rozpočtové opatření města Veverská Bítýška v roce 2019 v oblasti výdajů.

Usnesení č. 11

Zastupitelstvo města Veverská Bítýška schvaluje III. rozpočtové opatření města Veverská Bítýška v roce 2019 v oblasti financování.

Usnesení č. 12

Zastupitelstvo města Veverská Bítýška schvaluje vyřazení majetku města Veverská  Bítýška, nám. Na Městečku 72, 664 71 Veverská Bítýška dle předloženého inventarizačního protokolu ze dne 6. 9. 2019.

Usnesení č. 13

Zastupitelstvo města Veverská Bítýška schvaluje vyřazení nepotřebného majetku Mateřské školy, přísp. organizace, Pavla Perky 333, 664 71 Veverská Bítýška dle předložených vyřazovacích protokolů ke dni 30. 6.2019 a ke dni 30. 8.2019.

Usnesení č. 14

Zastupitelstvo města Veverská Bítýška schvaluje Mateřské škole, přísp. organizaci, Pavla Perky 333, Veverská Bítýška čerpání finančního daru ve výši 30 000,- Kč a jeho využití za účelem vybavení mateřské školy.

Usnesení č. 15

Zastupitelstvo města Veverská Bítýška schvaluje odkup pozemku p. č. 2425/12 v k.ú. Veverská  Bítýška o výměře 1 122 m² do vlastnictví města Veverská Bítýška za cenu 450,- Kč/m², tj. celkovou cenu 504 900,- Kč.

Usnesení č. 16

Zastupitelstvo města Veverská Bítýška schvaluje vypracování kupní smlouvy na pozemek p. č. 2425/12 v k.ú. Veverská Bítýška a pověřuje starostu podpisem kupní smlouvy. Vypracování kupní smlouvy, vklad do KN a veškeré poplatky spojené s prodejem pozemku uhradí město Veverská Bítýška. Smlouva bude podepsána v momentě, kdy bude proveden výmaz zástavního a smluvního práva z katastru nemovitostí.

Usnesení č. 17

Zastupitelstvo města Veverská Bítýška schvaluje pronájem nebytových prostor v nové budově Mateřské školy v ulici Zábíteší 224, 664 71 Veverská Bítýška za částku 5 000,- Kč/rok Základní škole Veverská Bítýška, přísp. organizace, Na Městečku 51, Veverská Bítýška. Jedná se o první NP se samostatným vchodem, společenskou místností, sociálním zařízením a terasou. Nad rámec sjednaného nájemného je nájemce povinen hradit náklady za elektrickou energii a teplo dle výpočtu pronajímatele za zúčtovací období stanovené dodavatelem energií a také vodné a stočné. Dále nájemce zajistí na své náklady pojištění odpovědnosti za škodu. Zastupitelstvo města pověřuje starostu podpisem smlouvy o pronájmu.

Usnesení č. 18

Zastupitelstvo města Veverská Bítýška schvaluje Smlouvu o poskytnutí investičního příspěvku ve výši 160 000,- Kč na projekt „Cyklostezka Kuřim - Veverská Bítýška“ uzavřenou mezi Městem Veverská Bítýška, náměstí Na Městečku 72, 664 71 Veverská Bítýška a Městem Kuřim, Jungmannova 968/75, 664 34 Kuřim, Obcí Chudčice, Chučice 220, 664 71, Obcí Moravské Knínice, Kuřimská 99, 664 34 Moravské Knínice a DSO MIROREGIONEM Kuřimka, Jungmannova 968/75, 664 34 Kuřim a pověřuje starostu podpisem Smlouvy o poskytnutí investičního příspěvku.

Usnesení č. 19

Zastupitelstvo města Veverská Bítýška schvaluje prodej speciálního automobilu silniční automobilový jeřáb ČKD-AD 080 a zvláštní výbavy jeřábová nástavba AD 080 - typ Praga V3S za výkupní cenu železa  2,50 Kč/kg a celkovou cenu 25 125,- Kč. Vozidlo je vyřazeno z provozu a je uloženo v depozitu. Kupující uhradí přepis vozidla, kupní smlouvu a veškeré poplatky spojené s prodejem vozidla. Zastupitelstvo města pověřuje starostu podpisem smlouvy o prodeji.

Usnesení č. 20

Zastupitelstvo města Veverská Bítýška schvaluje prodej pozemku p. č. 2326/2 o výměře 358 m² v k. ú. Veverská Bítýška, způsob využití vodní plocha za cenu 18 000,- Kč a pozemku p. č. 2326/4 o výměře 774 m² v k. ú. Veverská Bítýška, způsob využití vodní plocha za cenu 32 000,- Kč, které vznikly oddělením od pozemku p. č. 2326 na základě geometrického plánu č. 1679-51/2016 Povodí Moravy, s. p., závod Dyje, Husova 760, 675 71 Náměšť nad Oslavou. Veškeré poplatky spojené s prodejem pozemku včetně vypracování kupní smlouvy, vkladu do KN, případně vypracování znaleckého posudku uhradí kupující. Zastupitelstvo města pověřuje starostu podpisem kupní smlouvy.

Usnesení č. 21

Zastupitelstvo města Veverská Bítýška schvaluje přeložení bodu programu č. 27 a zařazení tohoto bodu za bod č. 14 a bod č. 15 zařadit na závěr jednání před bod Diskuse.

Usnesení č. 22

Zastupitelstvo města Veverská Bítýška schvaluje logo města Veverská Bítýška předloženého jako motiv č. 1 bez modrého obláčku v předložených materiálech firmou ADVERTISING WAY, s.r.o..

Usnesení č. 23

Zastupitelstvo města Veverská Bítýška schvaluje přeložení bodu programu č. 21 a zařazení tohoto bodu za bod č.16.

Usnesení č. 24

Zastupitelstvo města Veverská Bítýška schvaluje odkup pozemku p. č. 1448/6 v k. ú. Veverská Bítýška o výměře 33 m² nacházející se v části komunikace ulice Nádražní za cenu 300,- Kč/m² do majetku města Veverská Bítýška. Veškeré poplatky spojené s prodejem pozemku, včetně vypracování kupní smlouvy a vkladu do KN uhradí město Veverská Bítýška.

Usnesení č. 25

Zastupitelstvo města Veverská Bítýška schvaluje odkup pozemku p. č. 1448/8 v k. ú. Veverská Bítýška o výměře 41 m² nacházející se v části komunikace ulice Nádražní za cenu 300,- Kč/m² do majetku města Veverská Bítýška. Veškeré poplatky spojené s prodejem pozemku, včetně vypracování kupní smlouvy a vkladu do KN uhradí město Veverská Bítýška.

Usnesení č. 26

Zastupitelstvo města Veverská Bítýška schvaluje odkup pozemku p. č. 1448/7 v k. ú. Veverská Bítýška o výměře 25 m² nacházející se v části komunikace ulice Nádražní za cenu 300,- Kč/m² do majetku města Veverská Bítýška. Veškeré poplatky spojené s prodejem pozemku, včetně vypracování kupní smlouvy a vkladu do KN uhradí město Veverská Bítýška.

Usnesení č. 27

Zastupitelstvo města Veverská Bítýška schvaluje odkup pozemku p. č. 1614/2 v k.ú. Veverská Bítýška o výměře 118 m² nacházející se v části komunikace ulice Nádražní za cenu 300,- Kč/m² do majetku města Veverská Bítýška. Veškeré poplatky spojené s prodejem pozemku, včetně vypracování kupní smlouvy a vkladu do KN uhradí město Veverská Bítýška.

Usnesení č. 28

Zastupitelstvo města Veverská Bítýška schvaluje zadání vypracování geometrického plánu na pozemek p. č. 1448/9 a 1448/10, který oddělí část pozemku, na němž se nachází komunikace na náklady města a následně bude jednáno o odprodeji pozemku městu Veverská Bítýška

Usnesení č. 29

Zastupitelstvo města Veverská Bítýška souhlasí s provedením stavby a umístění plynové skříně na hranici pozemku p.č. 1320 a p.č. 1306/1 v k.ú. Veverská Bítýška pro rodinný dům Masarykovo náměstí 70, Veverská Bítýška. Po provedení stavby a vyhotovení geometrického plánu odkoupí p. Jahoda do svého vlastnictví část pozemku p.č. 1306/1 za cenu 500,- Kč/m². Zastupitelstvo města Veverská Bítýška schvaluje záměr prodeje části pozemku cca 1,5 m p.č. 1306/1 v k.ú. Veverská Bítýška po oddělení geometrickým plánem. Veškeré náklady spojené s prodejem pozemku, včetně vypracování geometrického plánu a zápisu do KN uhradí kupující. Omezení - na pozemku je umístěna plynová skříň.

Usnesení č. 30

Zastupitelstvo města Veverská Bítýška neschvaluje prodej pozemku p. č. 5447/3 v k. ú. Bystrc.

Usnesení č. 31

Zastupitelstvo města Veverská Bítýška schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene č.: NM-014330053069/001 uzavřenou mezi Městem Veverská Bítýška, náměstí Na Městečku 72 a E. ON Distribuce, a.s. se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice a pověřuje starostu podpisem této smlouvy.

Usnesení č. 32

Zastupitelstvo města Veverská Bítýška schvaluje Smlouvy č. 1040010891/001 o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene uzavřenou mezi Městem Veverská Bítýška, náměstí Na Městečku 72 a E.ON Distribuce, a.s. se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice a pověřuje starostu podpisem této smlouvy. Na základě uzavřené smlouvy č.1040010891/001o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene zastupitelstvo města souhlasí se zvláštním užíváním komunikace vyplývající z uzavřené smlouvy. Týká se uložení kabelu překopem nebo protlakem pod komunikacemi. Souhlas vydá Silniční správní úřad města Veverská Bítýška.

Usnesení č. 33

Zastupitelstvo města Veverská Bítýška projednalo opětovné návrhy na úpravu městského zpravodaje a rozhodlo, že se touto záležitostí bude nadále zabývat a předloží návrh k projednání na prvním zasedání zastupitelstva v roce 2020.

Usnesení č. 34

Zastupitelstvo města Veverská Bítýška schvaluje odkoupení stavby SO 01 komunikace na pozemcích p. č. 970, 1130/2, 1073/2, 1074/2, 1076/3, 1078/2 a 1076/2 v k. ú. Veverská Bítýška do majetku města Veverská Bítýška za částku 2 000,- Kč za celou stavbu. Vypracování kupní smlouvy uhradí město Veverská Bítýška. Zastupitelstvo města pověřuje starostu podpisem kupní smlouvy.

Usnesení č. 35

Zastupitelstvo města Veverská Bítýška schvaluje výjimku ze směrnice pro zadávání zakázek malého rozsahu č. 1/2014. Výjimka se týká opravy střechy na budově smuteční síně z důvodu akutního problému zatékání, budova se znehodnocuje, město Veverská Bítýška nebude vypisovat Výzvu k podání nabídek a nebude probíhat výběrové řízení. Firma bude vybrána přímo, na základě objednávky. Zastupitelstvo města Veverská Bítýška schvaluje opravu střešní krytiny na budově smuteční síně ve Veverské Bítýšce, ul. Dlouhá č.p. 845. Opravu zajistí a provede firma Jaroslav Modl, Nová 315, 664 84 Zbraslav za cenu 345 540,- Kč bez DPH. Zastupitelstvo města Veverská Bítýška pověřuje starostu podpisem smlouvy o dílo.

Usnesení č. 36

Zastupitelstvo města Veverská Bítýška schvaluje smlouvu o zápůjčce č. 1/2019 a pověřuje starostu podpisem smlouvy o zápůjčce.

Usnesení č. 37

Zastupitelstvo města Veverská Bítýška schvaluje záměr pronájmu nebytových prostor v objektu na ul. Božní č. p. 555, Veverská Bítýška v přízemí budovy o výměře 20,5 m² a místnosti sociálního zařízení o výměře 5,5 m² na dobu 4 let. Budoucí nájemce uhradí kromě ceny za pronájem i veškeré poplatky spojené s provozem a cenu za energie.

Usnesení č. 38

Zastupitelstvo města Veverská Bítýška schvaluje záměr pronájmu části pozemku p.č. 436/1, ostatní plocha v k.ú. Veverská Bítýška s pevně zabudovaným mobiliářem soukromého vlastníka (stolky a lavičky - letní zahrádka) dle zákresu za cenu 900,- Kč/měsíc. Tato cena je stanovena z toho důvodu, že uvedený mobiliář je využíván i širší veřejností např. při čekání na autobus. Doba nájmu se stanovuje na 2 roky od podpisu smlouvy.

Usnesení ZM ze dne 19. června 2019

Usnesení č. 1

Zastupitelstvo města Veverská Bítýška schvaluje program dnešního jednání tak, jak byl zveřejněn.

Usnesení č. 2

Zastupitelstvo města Veverská Bítýška schvaluje přeložení bodu programu č. 25 a zařazení tohoto bodu za bod č. 2, před bod č. 3.

Usnesení č. 3

Zastupitelstvo města Veverská Bítýška schvaluje do návrhové komise Ing. arch. Jaroslava Skalického.

Usnesení č. 4

Zastupitelstvo města Veverská Bítýška schvaluje do návrhové komise p. Irenu Koláčnou.

Usnesení č. 5

ZM schvaluje ověřovatele zápisu Ing. Pavla Králíka.

Usnesení č. 6

Zastupitelstvo města Veverská Bítýška schvaluje ověřovatele zápisu Ing. Petra Plachého.

Usnesení č. 7

Zastupitelstvo města Veverská Bítýška nesouhlasí s odprodejem ideálních 25 % pozemků v k. ú. Veverská Bítýška - p. č. 2425/20, 2424/15 a dalších pozemků uvedených v příloze, se kterými má právo hospodařit Státní pozemkový úřad a které vlastní Česká republika.

Usnesení č. 8

Zastupitelstvo města Veverská Bítýška schvaluje I. a II. rozpočtové opatření města Veverská Bítýška v roce 2019 v oblasti příjmů.

Usnesení č. 9

Zastupitelstvo města Veverská Bítýška schvaluje I. a II. rozpočtové opatření města Veverská Bítýška v roce 2019 v oblasti výdajů.

Usnesení č. 10

Zastupitelstvo města Veverská Bítýška schvaluje I. a II. rozpočtové opatření města Veverská Bítýška v roce 2019 v oblasti financování.

Usnesení č. 11

Zastupitelstvo města Veverská Bítýška schvaluje vytvoření loga města Veverská Bítýška dle bodu č. 2 a 6 schváleného konceptu doporučení v oblasti marketingové komunikace města Veverská Bítýška od společnosti ADVERTISING WAY, s.r.o., Výstaviště 1, Brno, zastoupenou RNDr. Libuší Parolkovou, za cenu předloženou v nabídce 56 000,- Kč bez DPH.

Usnesení č. 12

Zastupitelstvo města Veverská Bítýška schvaluje účetní závěrku Mateřské školy, přísp. organizace, Pavla Perky 333, Veverská Bítýška za rok 2018.

Usnesení č. 13

Zastupitelstvo města Veverská Bítýška schvaluje Mateřské škole, přísp. organizaci, Pavla Perky 333, Veverská Bítýška ponechání hospodářského výsledku za rok 2018, a to ve výši 72 180,40 Kč v rezervním fondu tvořeného ze zlepšeného výsledku hospodaření.

Usnesení č. 14

Zastupitelstvo města Veverská Bítýška schvaluje účetní závěrku Základní školy, přísp. organizace, nám. Na Městečku 51, Veverská Bítýška za rok 2018.

Usnesení č. 15

Zastupitelstvo města Veverská Bítýška schvaluje účetní závěrku Vývařovny obědů, přísp. organizace, Zábíteší 224, Veverská Bítýška za rok 2018.

Usnesení č. 16

Zastupitelstvo města Veverská Bítýška schvaluje Vývařovně obědů, přísp. organizaci, Zábíteší 224, Veverská Bítýška ponechání hospodářského výsledku za rok 2018, a to ve výši 69 721, 63 Kč v rezervním fondu tvořeného ze zlepšeného výsledku hospodaření.

Usnesení č. 17

Zastupitelstvo města Veverská Bítýška schvaluje účetní závěrku města Veverská Bítýška, nám. Na Městečku 72, Veverská Bítýška za rok 2018.

Usnesení č. 18

Zastupitelstvo města Veverská Bítýška schvaluje závěrečný účet města Veverská Bítýška za rok 2018 a vyjadřuje souhlas s celoročním hospodařením, a to bez výhrad.

Usnesení č. 19

Zastupitelstvo města Veverská Bítýška schvaluje vyřazení majetku Vývařovně obědů, přísp. organizace, Zábíteší 224, Veverská Bítýška, dle předloženého inventarizačního protokolu ze dne 31. 5. 2019.

Usnesení č. 20

Zastupitelstvo města Veverská Bítýška schvaluje vyřazení majetku města Veverská  Bítýška, nám. Na Městečku 72, dle předloženého inventarizačního protokolu ze dne 10. 6. 2019.

Usnesení č. 21

Zastupitelstvo města Veverská Bítýška schvaluje vyřazení nepotřebného majetku Základní školy, přísp. organizace, nám. Na Městečku 51, Veverská Bítýška dle předloženého vyřazovacího protokolu ke dni 30. 6. 2019.

Usnesení č. 22

Zastupitelstvo města Veverská Bítýška schvaluje odpis pohledávky ve výši 518,- Kč za inzerci ve Zpravodaji č. 10/2011, f. č. 1472011 - Wustenrol Group.

Usnesení č. 23

Zastupitelstvo města Veverská Bítýška schvaluje zápis nového místa výkonu činnosti Mateřské školy Veverská Bítýška, okres Brno-venkov, příspěvková organizace s kapacitou 28 dětí a školní jídelny – výdejny s kapacitou 28 stravovaných na ulici Zábíteší na pozemcích p. č. 1146/2 a p. č. 1146/3 v k. ú. Veverská Bítýška, 664 71 Veverská Bítýška, nová budova Mateřské školy v přízemí jedna třídu o celkovém počtu 28 žáků včetně výdejny stravy pro 28 žáků od 1. 9. 2019.

Usnesení č. 24

Zastupitelstvo města Veverská Bítýška schvaluje navýšení kapacity Mateřské školy Veverská Bítýška, okres Brno-venkov, příspěvková organizace ze 109 žáků na celkovou kapacitu 137 žáků od 1.9.2019.

Usnesení č. 25

Zastupitelstvo města Veverská Bítýška schvaluje navýšení počtu stravovaných dětí v Mateřské škole Veverská Bítýška, okres Brno-venkov, příspěvková organizace pro školní jídelnu a kuchyni na 137 dětí od 1. 9. 2019.

Usnesení č. 26

Zastupitelstvo města Veverská Bítýška schvaluje navýšení výrobní kapacity školní kuchyně Mateřské školy Veverská Bítýška, okres Brno-venkov, příspěvková organizace na celkový počet jídel pro 160 osob denně od 1. 9. 2019.

Usnesení č. 27

Zastupitelstvo města Veverská Bítýška schvaluje podání žádosti o zápis změn v rejstříku škol a školských zařízení Krajskému úřadu Jihomoravského kraje, odbor školství.

Usnesení č. 28

Zastupitelstvo města Veverská Bítýška schvaluje uzavření nájemní smlouvy mezi městem Veverská Bítýška a Mateřskou školou Veverská Bítýška, okres Brno-venkov, příspěvková organizace týkající se nájmu jedné třídy odloučeného pracoviště v přízemí nové budovy Mateřské školy v ulici Zábíteší stojící na pozemcích p. č. 1146/2 a p. č. 1146/3 v k.ú. Veverská Bítýška za částku 5 000,- Kč ročně. Veškeré energie: voda, plyn, el. energie budou Mateřské škole přefakturovávány. Zastupitelstvo města Veverská Bítýška pověřuje starostu města podpisem uvedené nájemní smlouvy.

Usnesení č. 29

Zastupitelstvo města Veverská Bítýška schvaluje Mateřské škole Veverská Bítýška, okres Brno-venkov, příspěvková organizace neinvestiční finanční příspěvek ve výši 653 996,- Kč k zabezpečení materiálů a věcí pro vybavení nového odloučeného pracoviště Mateřské školy v ulici Zábíteší, z důvodu zřízení nové třídy pro 28 dětí dle přílohy žádosti ze dne 29. 5. 2019.

Usnesení č. 30

Zastupitelstvo města Veverská Bítýška schvaluje poskytnutí dotace z rozpočtu města Veverská Bítýška  a následné vyplacení finančních prostředků TC Veverská Bítýška z.s., Tišnovská 341, 664 71 Veverská Bítýška, zast. Ing. Radimem Reimerem, ve výši 21 600,- Kč. Jedná se o nedočerpanou částku příspěvku v roce 2018, kterou byl TC na základě smlouvy o poskytnutí dotace povinen vrátit na účet města. Částka bude použita na úhradu nájmu za užívání pozemků. Zastupitelstvo města pověřuje starostu podpisem smlouvy o poskytnutí dotace.

Usnesení č. 31

Zastupitelstvo města Veverská Bítýška schvaluje poskytnutí dotace z rozpočtu města Veverská Bítýška  a následné vyplacení finančních prostředků společnosti GYNNESS BRNO, s.r.o., se sídlem Kyselkova 90/2, 664 44 Ořechov, zast. MUDr. Filipem Dörrem, ve výši 45 000,- Kč na úhradu nájmu ordinace ve Veverské Bítýšce. Zastupitelstvo města pověřuje starostu podpisem smlouvy o poskytnutí dotace.

Usnesení č. 32

Zastupitelstvo města Veverská Bítýška neschvaluje příspěvek ve výši 10 000,- Kč na podporu Linky bezpečí, z.s.

Usnesení č. 33

Zastupitelstvo města Veverská Bítýška schvaluje Ing. arch. Ilju Coufala a na vypracování studie a případné projektové dokumentace pro změnu užívání stavby z nebytových prostor v podsálí Kulturního domu na klub případně jiné společenské prostory a požaduje předložení cenové nabídky.

Usnesení č. 34

Zastupitelstvo města Veverská Bítýška schvaluje záměr prodeje speciálního automobilu silniční automobilový jeřáb ČKD-AD 080 a zvláštní výbavy jeřábová nástavba AD 080 - typ Praga V3S za výkupní cenu železa  2,50 Kč/kg a celkovou cenu 25 125,- Kč. Vozidlo je vyřazeno z provozu a je uloženo v depozitu. Kupující uhradí přepis vozidla, kupní smlouvu a veškeré poplatky spojené s prodejem vozidla.

Usnesení č. 35

Zastupitelstvo města Veverská Bítýška schvaluje výkup pozemku p. č. 2425/113 díl g a h, o výměře 22 m², který vznikl z pozemků p. č. 2425/48 a 2425/49, k.ú. Veverská Bítýška, na základě G. P. číslo 1822-55/2019 ze dne 8. 4. 2019 do vlastnictví města Veverská Bítýška za cenu 200,- Kč/m². Město Veverská Bítýška uhradí vypracování kupní smlouvy a vklad do K.N. Zastupitelstvo města pověřuje starostu města podpisem kupní smlouvy.

Usnesení č. 36

Zastupitelstvo města Veverská Bítýška schvaluje výkup pozemku p. č. 2425/112 o výměře 31 m², který vznikl z pozemku p.č. 2425/47, k. ú. Veverská Bítýška, na základě G. P. číslo 1822-55/2019 ze dne 8. 4. 2019 do vlastnictví města Veverská Bítýška za cenu 200,-Kč/m². Město Veverská Bítýška uhradí vypracování kupní smlouvy a vklad do K.N. Zastupitelstvo města pověřuje starostu města podpisem kupní smlouvy.

Usnesení č. 37

Zastupitelstvo města Veverská Bítýška schvaluje výkup pozemku p. č. 2425/115 o výměře 9 m², který vznikl z pozemku p. č. 2425/76, k. ú. Veverská Bítýška, na základě G. P. číslo 1822-55/2019 ze dne 8. 4. 2019 do vlastnictví města Veverská Bítýška za cenu 200,-Kč/m². Město Veverská Bítýška uhradí vypracování kupní smlouvy a vklad do K. N. Zastupitelstvo města pověřuje starostu města podpisem kupní smlouvy.

Usnesení č. 38

Zastupitelstvo města Veverská Bítýška schvaluje výkup pozemku p. č. 2425/110 díl c,d,e,f o výměře 52 m², který vznikl z pozemků p. č. 2425/40, 2425/42, 2425/44, 2425/104 k. ú. Veverská Bítýška, na základě G. P. číslo 1822-55/2019 ze dne 8. 4. 2019 do vlastnictví města Veverská Bítýška za cenu 200,- Kč/m². Město Veverská Bítýška uhradí vypracování kupní smlouvy a vklad do K. N. Zastupitelstvo města pověřuje starostu města podpisem kupní smlouvy.

Usnesení č. 39

Zastupitelstvo města Veverská Bítýška schvaluje výkup pozemku p. č. 2425/109 díl a, b o výměře 26 m², který vznikl z pozemků p. č. 2425/39, a 2425/41, k. ú. Veverská Bítýška, na základě G. P. číslo 1822-55/2019 ze dne 8. 4. 2019 do vlastnictví města Veverská Bítýška za cenu 200,- Kč/m². Město Veverská Bítýška uhradí vypracování kupní smlouvy a vklad do K. N. Zastupitelstvo města pověřuje starostu města podpisem kupní smlouvy.

Usnesení č. 40

Zastupitelstvo města Veverská Bítýška schvaluje výkup pozemku p. č. 2425/108 o výměře 52 m², který vznikl z pozemku p. č. 2425/38, k. ú. Veverská Bítýška, na základě G. P. číslo 1822-55/2019 ze dne 8. 4. 2019 do vlastnictví města Veverská Bítýška za cenu 200,-Kč/m². Město Veverská Bítýška uhradí vypracování kupní smlouvy a vklad do K. N. Zastupitelstvo města pověřuje starostu města podpisem kupní smlouvy.

Usnesení č. 41

Zastupitelstvo města Veverská Bítýška schvaluje výkup pozemku p. č. 2425/114 o výměře 32 m², který vznikl z pozemku p. č. 2425/63, k. ú. Veverská Bítýška, na základě G. P. číslo 1822-55/2019 ze dne 8. 4. 2019 do vlastnictví města Veverská Bítýška za cenu 200,-Kč/m². Město Veverská Bítýška uhradí vypracování kupní smlouvy a vklad do K. N. Zastupitelstvo města pověřuje starostu města podpisem kupní smlouvy.

Usnesení č. 42

Zastupitelstvo města Veverská Bítýška schvaluje výkup pozemku p. č. 2425/111 o výměře 29 m², který vznikl z pozemku p. č. 2425/43, k.ú. Veverská Bítýška, na základě G. P. číslo 1822-55/2019 ze dne 8. 4. 2019 do vlastnictví města Veverská Bítýška za cenu 200,-Kč/m². Město Veverská Bítýška uhradí vypracování kupní smlouvy a vklad do K. N. Zastupitelstvo města pověřuje starostu města podpisem kupní smlouvy.

Usnesení č. 43

Zastupitelstvo města Veverská Bítýška schvaluje Nájemní smlouvu uzavřenou mezi nájemcem Městem Veverská Bítýška, náměstí Na Městečku 72 a pronajímatelem Povodím Moravy, s. p., Dřevařská 9321/11, Veveří, 602 00 Brno týkající se pozemků p. č. 2531/1, 2531/4, 2532/1 v k. ú. Veverská Bítýška o celkové výměře 1372 m² za částku 12 348,- Kč/rok. Zastupitelstvo města Veverská Bítýška schvaluje rovněž finanční náhradu ve výši 37 044,- Kč za narovnání vztahu mezi pronajímatelem a nájemcem za dobu 3 let, která je rovněž předmětem nájemní smlouvy. Zastupitelstvo města pověřuje starostu podpisem nájemní smlouvy.

Usnesení č. 44

Zastupitelstvo města Veverská Bítýška schvaluje Smlouvu o zřízení služebnosti uzavřenou mezi Městem Veverská Bítýška, náměstí Na Městečku 72 a Povodím Moravy, s. p., Dřevařská 9321/11, Veveří, 602 00 Brno týkající se pozemků p. č. 2531/3 o výměře 9m², 2532/2 o výměře 6 m² a 2532/3 o výměře 112 m² v k.ú. Veverská Bítýška za jednorázovou úplatu za zřízení služebnosti ve výši 27 225,- Kč včetně DPH, narovnání vztahu za období 3 let v částce 13 500,- Kč a úhradu za vyhotovení znaleckého posudku  v částce 7 502,- Kč včetně DPH. Zastupitelstvo města pověřuje starostu podpisem smlouvy o zřízení služebnosti.

Usnesení č. 45

Zastupitelstvo města Veverská Bítýška schvaluje Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č.: 1040009763/012 na stavbu s názvem „V. Bítýška, chaty Tejny st. úpr. NN“, uzavřenou mezi městem Veverská Bítýška, náměstí Na Městečku 72 a E.ON Distribuce, a.s. se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice a pověřuje starostu podpisem této smlouvy.

Usnesení č. 46

Zastupitelstvo města Veverská Bítýška schvaluje Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č.: 1040009763/016 na stavbu s názvem „V. Bítýška, chaty Tejny st. úpr. NN“, uzavřenou mezi městem Veverská Bítýška, náměstí Na Městečku 72 a E.ON Distribuce, a.s. se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice a pověřuje starostu podpisem této smlouvy.

Usnesení č. 47

Zastupitelstvo města Veverská Bítýška schvaluje Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č.: 1030051392/003 na stavbu s názvem „V. Bítýška, U Hřiště, DPNNk, Merta, p. č. 180/1“, uzavřenou mezi městem Veverská Bítýška, náměstí Na Městečku 72 a E.ON Distribuce, a.s. se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice a pověřuje starostu podpisem této smlouvy.

Usnesení č. 48

Zastupitelstvo města Veverská Bítýška schvaluje Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č.: 1030051166/001 na stavbu s názvem „V. Bítýška, DPNNk, Kudláček, p. č. 1686“, uzavřenou mezi městem Veverská Bítýška, náměstí Na Městečku 72 a E.ON Distribuce, a.s. se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice a pověřuje starostu podpisem této smlouvy.

Usnesení č. 49

Zastupitelstvo města Veverská Bítýška neschvaluje změnu územního plánu týkajícího se změny využití části pozemku p. č. 1385/1 v k.ú. Veverská Bítýška o výměře 2 190 m², která přiléhá k výrobnímu areálu společnosti HARTMANN - RICO a.s., označená jako plocha Z, na změnu způsobu využití na plochu V.

Usnesení č. 50

Zastupitelstvo města Veverská bítýška schvaluje pořízení změny č. 3 územního plánu města Veverská Bítýška spočívající ve změně plochy Z (plochy zemědělské - zahrady, sady) na plochu Q (plochy veřejných prostranství) s podmínečným využitím umožňujícím výstavbu parkovacích ploch na části pozemku p. č. 1385/1 o výměře 2 190 m².

Usnesení č. 51

Zastupitelstvo města Veverská Bítýška schvaluje pořízení změny č. 3 územního plánu města Veverská Bítýška zkráceným postupem podle §55a stavebního zákona, která spočívá ve změně plochy Z na plochu Q s podmínečným využitím výstavby parkovacích ploch na části pozemku p. č. 1385/1 v k. ú. Veverská Bítýška o výměře 2 190 m². Žadatel musí zajistit nové stanovisko orgánu SEA k výše uvedenému obsahu změny č. 3 územního plánu města Veverská Bítýška a uvedené stanovisko bude předloženo městu Veverská Bítýška a pořizovateli územního plánu změny č. 3.

Usnesení č. 52

Zastupitelstvo města Veverská Bítýška schvaluje pořízení změny č. 3 územního plánu  města Veverská Bítýška za podmínky úhrady celkových nákladů na pořízení změny č. 3 územního plánu žadatelem.

Usnesení č. 53

Zastupitelstvo města Veverská Bítýška schvaluje Smlouvu o budoucí smlouvě kupní mezi Městem Veverská Bítýška, náměstí Na Městečku 72 a budoucím prodávajícím týkající se prodeje budoucí stavby prodloužení vodovodního řadu a splaškové kanalizace v části ulice 9. května za celkovou cenu 2 000,- Kč. Zastupitelstvo města pověřuje starostu podpisem uvedené Smlouvy o budoucí smlouvě kupní.

Usnesení č. 54

Zastupitelstvo města Veverská Bítýška schvaluje zhotovitele na stavební práce na stavbu  „Kanalizace splašková, kanalizace dešťová, Masarykovo náměstí, p. č. 1306/1, Veverská Bítýška“, firmu H3 Inženýrské stavby, spol. s r.o. se sídlem Brněnská 1002/27, 678 01 Blansko za cenu. Dešťová kanalizace za cenu 214 771, 70 Kč bez DPH, splašková kanalizace za cenu 272 324,84 Kč bez DPH.

Usnesení č. 55

Zastupitelstvo města Veverská Bítýška schvaluje smlouvu o dílo mezi objednavatelem - Město Veverská Bítýška, náměstí Na Městečku 72, 664 71 Veverská Bítýška a zhotovitelem H3 Inženýrské stavby, spol. s r.o. se sídlem Brněnská 1002/27, 678 01 Blansko, týkající se předmětu smlouvy výstavba „Kanalizace splašková, kanalizace dešťová, Masarykovo náměstí, p. č. 1306/1, Veverská Bítýška“ za cenu uvedenou ve smlouvě o dílo: dešťová kanalizace 214 771,70 Kč bez DPH, splašková kanalizace za cenu 272 324,84 Kč bez DPH. Zastupitelstvo města pověřuje starostu města podpisem smlouvy o dílo.

Usnesení č. 56

Zastupitelstvo města Veverská Bítýška schvaluje TDI na stavbu „Kanalizace splašková, kanalizace dešťová, Masarykovo náměstí, p. č. 1306/1, Veverská Bítýška“ pana Ing. Jaroslava Rakušana.

Usnesení č. 57

Zastupitelstvo města Veverská  Bítýška nesouhlasí s cenou 633 000,- Kč za odkup pozemku p. č. 1289 v k.ú. Veverská Bítýška do vlastnictví města Veverská Bítýška. Zastupitelstvo města Veverská Bítýška schvaluje odkup pozemku p. č. 1289 v k.ú.

Usnesení č. 58

Zastupitelstvo města Veverská Bítýška schvaluje Ing. arch. Ilju Coufala - ateliér Coufal, Vodova 101, 612 00 Brno jako projektanta pro vyhotovení jednostupňové projektové dokumentace pro stavební povolení a projektové dokumentace pro provedení stavby na stavební úpravy budovy Kulturního domu, ulice Pavla Perky č. p. 390 za celkovou cenu 264 800,- Kč bez DPH, týkající se zateplení budovy, výměna a oprava střešní krytiny, výplně otvorů, vylepšení akustiky sálu a j., viz. příloha.

Usnesení č. 59

Zastupitelstvo města Veverská Bítýška schvaluje zařazení bodu na program jednání - Smlouva o zřízení věcného břemene mezi městem Veverská Bítýška a Jihomoravským krajem.

Usnesení č. 60

Zastupitelstvo města Veverská Bítýška schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene mezi Městem Veverská Bítýška, náměstí Na Městečku 72 a Jihomoravským krajem se sídlem Žerotínovo nám. 449/3, 601 82 Brno za jednorázovou úplatu ve výši 6 050,- Kč včetně DPH. Smlouva se týká stavby „Přechod pro pěší na ulici Dlouhá před smuteční síní“ na pozemku p. č. 2520/1 v k.ú. Veverská Bítýška. Služebnost spočívá v umístění dvou osvětlovacích stožárů veřejného osvětlení. Zastupitelstvo pověřuje starostu města podpisem smlouvy o zřízení věcného břemene.

Usnesení č. 61

Zastupitelstvo města Veverská Bítýška schvaluje zařazení bodu na program jednání - Výstavba prodloužení splaškové kanalizace a vodovodního řadu v ul. Okřínek.

Usnesení č. 62

Zastupitelstvo města Veverská Bítýška schvaluje výstavbu prodloužení splaškové kanalizace a vodovodního řadu v ulici Okřínek. Výstavbu zajistí a vybuduje město Veverská Bítýška ve spolupráci s Vodárenským svazkem "Bítešsko".

Usnesení č. 63

Zastupitelstvo města Veverská Bítýška schvaluje zařazení bodu na program jednání - Záměr prodeje pozemku p. č. 2326/2 pozemku p. č. 2326/4.

Usnesení č. 64

Zastupitelstvo města Veverská Bítýška schvaluje záměr prodeje pozemku p. č. 2326/2 o výměře 358 m² v k. ú. Veverská Bítýška, způsob využití vodní plocha a pozemku p. č. 2326/4 o výměře 714 m² v k. ú. Veverská Bítýška, způsob využití vodní plocha, které vznikly na základě geometrického plánu pro rozdělení pozemku č. 1697-51/2016. Cena pozemku p. č. 2326/2 činí 18 000,- Kč, cena pozemku 2326/4 činí 32 000,- Kč. Pozemky se prodávají jako celek o celkové výměře 1 072 m² za celkovou cenu 50 000,- Kč. Kupující uhradí veškeré poplatky spojené s prodejem včetně vypracování kupní smlouvy, vkladu do katastru, případně vypracování znaleckého posudku.

Usnesení ZM ze dne 27. března 2019

Usnesení č. 1

Zastupitelstvo města Veverská Bítýška schvaluje program dnešního jednání tak, jak byl zveřejněn.

Usnesení č. 2

Zastupitelstvo města Veverská Bítýška schvaluje zařazení bodu na program jednání - Změna údržby krajské komunikace - silnice č. 386 v zimním období z inertního posypu na posyp chemický. Tento bod bude projednán jako bod č. 33.

Usnesení č. 3

Zastupitelstvo města Veverská Bítýška schvaluje do návrhové komise p. Pavlu Krystkovou.

Usnesení č. 4

Zastupitelstvo města Veverská Bítýška schvaluje do návrhové komise Ing. Pavla Králíka

Usnesení č. 5

ZM schvaluje ověřovatele zápisu p. Vlastimila Kolstrunka.

Usnesení č. 6

ZM schvaluje ověřovatele zápisu Ing. arch. Jaroslava Sklického.

Usnesení č. 7

Zastupitelstvo města Veverská Bítýška schvaluje předložený rozpočet města Veverská Bítýška na rok 2019 v oblasti příjmů.

Usnesení č. 8

Zastupitelstvo města Veverská Bítýška schvaluje předložený rozpočet města Veverská Bítýška na rok 2019 v oblasti výdajů se změnami - přesun finančních prostředků z § 6409 rezerva v částce 40 000,- Kč do §3319 - Dotace divadlo Prkno,  z § 6409 rezerva v částce 2 600,- Kč do §3399 - příspěvek pro Hospic Rajhrad, z §6409 rezerva částka 400 000,- Kč do §6399 ostatní finanční operace - DPH.

Usnesení č. 9

Zastupitelstvo města Veverská Bítýška schvaluje předložený rozpočet města Veverská Bítýška na rok 2019 v oblasti financování.

Usnesení č. 10

Zastupitelstvo města Veverská Bítýška schvaluje předložený střednědobý výhled rozpočtu města Veverská Bítýška na roky 2020 - 2022.

Usnesení č. 11

Zastupitelstvo města Veverská Bítýška schvaluje předloženou smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města Veverská Bítýška a následné vyplacení finančních prostředků Diecézní charitě Brno, Pečovatelská služba Oblastní charity Tišnov, Třída kpt. Jaroše 1928/9, 602 00 Brno, zast. Ing. Jaroslavou Klapalovou, ve výši 110 000,- Kč. Zastupitelstvo města pověřuje starostu podpisem smlouvy o poskytnutí dotace.

Usnesení č. 12

Zastupitelstvo města Veverská Bítýška schvaluje předloženou smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města Veverská Bítýška a následné vyplacení finančních prostředků Diecézní charitě Brno, Odlehčovací služba Oblastní charity Tišnov, Třída kpt. Jaroše 1928/9, 602 00 Brno, zast. Ing. Jaroslavou Klapalovou, ve výši 40 000,- Kč. Zastupitelstvo města pověřuje starostu podpisem smlouvy o poskytnutí dotace.

Usnesení č. 13

Zastupitelstvo města Veverská Bítýška schvaluje předloženou smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města Veverská Bítýška a následné vyplacení finančních prostředků organizaci Senioři České republiky, z.s., Základní organizace Veverská Bítýška,  zast. Magdalenou Minaříkovou, ve výši 50 000,- Kč. Zastupitelstvo města pověřuje starostu podpisem smlouvy o poskytnutí dotace.

Usnesení č. 14

Zastupitelstvo města Veverská Bítýška schvaluje předloženou smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města Veverská Bítýška a následné vyplacení finančních prostředků Římskokatolické farnosti Veverská Bítýška, Hvozdecká 125, 664 71 Veverská Bítýška, zast. ThLic. Markem Hlávkou, ve výši 300 000,- Kč. Zastupitelstvo města pověřuje starostu podpisem smlouvy o poskytnutí dotace.

Usnesení č. 15

Zastupitelstvo města Veverská Bítýška schvaluje předloženou smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města Veverská Bítýška a následné vyplacení finančních prostředků HC Veverská Bítýška, se sídlem Na Bílém potoce 539, Veverská Bítýška, zast. Břetislavem Skalníkem ml., ve výši 140 000,- Kč. Zastupitelstvo města pověřuje starostu podpisem smlouvy o poskytnutí dotace.

Usnesení č. 16

Zastupitelstvo města Veverská Bítýška schvaluje předloženou smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města Veverská Bítýška a následné vyplacení finančních prostředků MC Oříšek, z.s., Pavla Perky 390, 664 71 Veverská Bítýška, zast. Janou Maderászovou, ve výši 40 000,- Kč. Zastupitelstvo města pověřuje starostu podpisem smlouvy o poskytnutí dotace.

Usnesení č. 17

Zastupitelstvo města Veverská Bítýška schvaluje předloženou smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města Veverská Bítýška  a následné vyplacení finančních prostředků FC Veverská Bítýška z.s., se sídlem U Hřiště 642, 664 71 Veverská Bítýška, zast. Lubomírem Pelíškem, ve výši 250 000,- Kč. Zastupitelstvo města pověřuje starostu podpisem smlouvy o poskytnutí dotace.

Usnesení č. 18

Zastupitelstvo města Veverská Bítýška schvaluje předloženou smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města Veverská Bítýška  a následné vyplacení finančních prostředků TC Veverská Bítýška z.s., Tišnovská 341, 664 71 Veverská Bítýška, zast. Ing. Radimem Reimerem, ve výši 67 000,- Kč. Zastupitelstvo města pověřuje starostu podpisem smlouvy o poskytnutí dotace.

Usnesení č. 19

Zastupitelstvo města Veverská Bítýška schvaluje předloženou smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města Veverská Bítýška  a následné vyplacení finančních prostředků TC Veverská Bítýška z.s., Tišnovská 341, 664 71 Veverská Bítýška, zast. Ing. Radimem Reimerem, ve výši 550 000,- Kč. Zastupitelstvo města pověřuje starostu podpisem smlouvy o poskytnutí dotace.

Usnesení č. 20

Zastupitelstvo města Veverská Bítýška schvaluje zanést do smlouvy o uzavření budoucí zástavní smlouvy s TC Veverská Bítýška, z.s. dobu 50 let, která zajišťuje, že zakoupené pozemky z poskytnutého příspěvku města nebude možno prodat nebo převést na jiného vlastníka.

Usnesení č. 21

Zastupitelstvo města Veverská Bítýška schvaluje předloženou smlouvu o uzavření budoucí zástavní smlouvy mezi TC Veverská Bítýška z.s., Tišnovská 341, 664 71 a Městem Veverská Bítýška, náměstí Na Městečku 72, 664 71  Veverská Bítýška. Zastupitelstvo města pověřuje starostu podpisem smlouvy o uzavření budoucí zástavní smlouvy. Vypracování smlouvy o uzavření budoucí zástavní smlouvy uhradí město Veverská Bítýška.

Usnesení č. 22

Na základě § 81 a § 84 odst. 2 písm. u) zákona č. 128/2000 Sb., zákona o obcích ve znění pozdějších předpisů, zastupitelstvo města Veverská Bítýška schvaluje proplácení cestovních náhrad zastupitelům v souladu s vnitřní směrnicí č. 6/2013 Vysílání na pracovní cesty, cestovní náhrady.

Usnesení č. 23

Zastupitelstvo města Veverská Bítýška schvaluje vyřazení majetku Vývařovně obědů, příspěvkové organizaci, Zábíteší 224, 664 71 Veverská Bítýška, dle předloženého inventarizačního protokolu ze dne 20. 2. 2019.

Usnesení č. 24

Zastupitelstvo města Veverská Bítýška schvaluje vyřazení majetku města Veverská  Bítýška, náměstí Na Městečku 72, dle předloženého inventarizačního protokolu ze dne 28. 2. 2019.

Usnesení č. 25

Zastupitelstvo města Veverská Bítýška schvaluje Mateřské škole, příspěvkové organizaci, Pavla Perky 333, 664 71 Veverská Bítýška odpisový plán dlouhodobého hmotného majetku na rok 2019.

Usnesení č. 26

Zastupitelstvo města Veverská Bítýška schvaluje nový Ceník kopírování za poskytnuté kopírovací služby na Městském úřadě Veverská Bítýška s platností od 1. 4. 2019.

 • Formát A4 jedna strana - 3,- Kč
 • Formát A4 oboustranně - 5,- Kč
 • Formát A3 jedna strana - 5,- Kč
 • Formát A3 oboustranně - 10,- Kč

Usnesení č. 27

Zastupitelstvo města Veverská Bítýška bere na vědomí rozúčtování nákladů na sběr a svoz komunálního odpadu za rok 2018.

Usnesení č. 28

Zastupitelstvo města Veverská Bítýška schvaluje vydání Obecně závazné vyhlášky města Veverská Bítýška č. 1/2019 o nočním klidu.

Usnesení č. 29

Zastupitelstvo města Veverská Bítýška schvaluje předloženou Kolektivní smlouvu uzavřenou mezi Městem Veverská Bítýška, náměstí Na Městečku 72, 664 71 Veverská Bítýška a Odborovou organizací Odborového svazu státních orgánů a organizací, Základní organizace Města Veverská Bítýška, náměstí Na Městečku 72, 664 71 Veverská Bítýška, zastoupená paní Anežkou Dvořákovou. Zastupitelstvo města pověřuje starostu podpisem kolektivní smlouvy.

Usnesení č. 30

Zastupitelstvo města Veverská Bítýška schvaluje Statut sociálního fondu města Veverská Bítýška. Zastupitelstvo města pověřuje starostu podpisem Statutu sociálního fondu města Veverská Bítýška.

Usnesení č. 31

Zastupitelstvo města Veverská Bítýška schvaluje cenu za inzerci ve Zpravodaji: 1 cm2  za 3,-Kč + zákonná výše DPH.

Usnesení č. 32

Zastupitelstvo města Veverská Bítýška pověřuje starostu a místostarostu města jednáním s vlastníky pozemků v části ul. Nádražní o možnosti odkupu pozemků s tím, že na příštím zasedání bude předložen výsledek jednání (cena, případné dary). Následně bude zastupitelstvo jednat o smlouvách. Současně nechá město zpracovat nabídku na opravu komunikace. Současně s převodem pozemku na město budou vlastníci požádáni o souhlas s provedením opravy komunikace na jejich pozemcích.

Usnesení č. 33

Zastupitelstvo města Veverská Bítýška schvaluje pronájem části pozemku p. č. 527/1 v k. ú. Veverská Bítýška o výměře 12 m², druh pozemku ostatní plocha Společenství vlastníků jednotek pro bytový dům č. p. 648, zastoupené p. Zdeňkem Kondrem a p. Janem Ustohalem, za účelem umístění montovaného přístřešku pro umístění nádob na komunální odpad pro bytový dům č. p. 648. Doba pronájmu 10 let, cena pronájmu 100,- Kč/rok, s omezením - umístění nádob na odpad. Zastupitelstvo města pověřuje starostu podpisem nájemní smlouvy. Vypracování nájemní smlouvy zajistí nebo uhradí nájemce.

Usnesení č. 34

Zastupitelstvo města Veverská Bítýška souhlasí s umístěním části stavby na pozemku p.č. 2445/9 o výměře 6 m² v k. ú. Veverská Bítýška.

Usnesení č. 35

Zastupitelstvo města Veverská Bítýška neschvaluje odkoupení části pozemku p. č. 2042  o výměře 30 - 40 m² v k. ú. Veverská Bítýška za cenu 1 000,- Kč/m² do vlastnictví města.

Usnesení č. 36

Zastupitelstvo města Veverská Bítýška schvaluje prodej pozemků p. č. 527/12 o výměře 5m², p. č. 527/13 o výměře 6m², p. č. 527/14 o výměře 6m², p. č. 527/15 o výměře 6m² v k. ú. Veverská Bítýška, druh pozemků ostatní plocha Společenství vlastníků jednotek pro bytový dům č.p. 611, zastoupené p. Janem Zavřelem a p. Boženou Možnarovou, za cenu 200,- Kč/m². Kupující uhradí kromě ceny za uvedené pozemky také cenu za vypracování kupní smlouvy, vklad do katastru nemovitostí a veškeré poplatky spojené s prodejem pozemků. Zastupitelstvo města pověřuje starostu podpisem kupní smlouvy.

Usnesení č. 37

Zastupitelstvo města Veverská Bítýška schvaluje předloženou Smlouvu o převzetí a odstranění odpadu na zařízení zhotovitele č. S191620085 mezi Městem Veverská Bítýška, náměstí Na Městečku 72, 664 71 Veverská Bítýška a FCC Žabčice, s.r.o., Oulehly 450, 664 63 Žabčice a pověřuje starostu podpisem smlouvy.

Usnesení č. 38

Zastupitelstvo města Veverská Bítýška schvaluje předloženou Smlouvu o poskytování odborných knihovnických služeb mezi Městem Veverská Bítýška, náměstí Na Městečku 72, 664 71 Veverská Bítýška a Společenským a kulturním centrem Kuřim, příspěvková organizace, se sídlem náměstí Osvobození 1, 664 34 Kuřim a pověřuje starostu podpisem smlouvy.

Usnesení č. 39

Zastupitelstvo města Veverská Bítýška schvaluje předloženou Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti týkající se stavby s označením „11010-076128 CG7M_B_BOVEB_2_OK mezi Městem Veverská Bítýška, náměstí Na Městečku 72, 664 71 Veverská Bítýška a Českou telekomunikační infrastrukturou a.s., se sídlem Olšanská 2681/6, Žižkov, 130 00 Praha 3a pověřuje starostu podpisem Smlouvy o smlouvě budoucí.

Usnesení č. 40

Zastupitelstvo města Veverská Bítýška schvaluje Výzvu k podání nabídky na zakázku malého rozsahu města Veverská Bítýška na kompletní realizaci stavby „Kanalizace splašková, kanalizace dešťová, Masarykovo náměstí, p. č. 1306/1, Veverská Bítýška“ a její zveřejnění na Profilu zadavatele.

Usnesení č. 41

Zastupitelstvo města Veverská Bítýška schvaluje předložený návrh smlouvy o dílo na akci „Kanalizace splašková, kanalizace dešťová, Masarykovo náměstí, p. č. 1306/1, Veverská Bítýška“ jako přílohu výzvy  k podání nabídky na zakázku malého rozsahu města Veverská Bítýška na kompletní realizaci stavby „Kanalizace splašková, kanalizace dešťová, Masarykovo náměstí, p.č. 1306/1, Veverská Bítýška“.

Usnesení č. 42

Zastupitelstvo města Veverská Bítýška schvaluje záměr pronájmu části parc. č. 111/2 v k.ú Veverská Bítýška o rozměru 12 m² dle předloženého náčrtu za cenu 720,- Kč/měsíc na dobu od 1. 5. 2019 do 30. 9. 2019. Zastupitelstvo pověřuje starostu města podpisem smlouvy o pronájmu.

Usnesení č. 43

Zastupitelstvo města Veverská Bítýška schvaluje cenu na odkup pozemku p. č. 2552/7 a 2554/5 v k. ú. Veverská Bítýška do vlastnictví města za částku 50,- Kč/m².

Usnesení č. 44

Zastupitelstvo města Veverská Bítýška schvaluje předloženou  nabídku a koncept doporučení v oblasti marketingové komunikace města Veverská Bítýška od společnosti ADVERTISING WAY, s.r.o., Výstaviště 1, Brno, zastoupenou RNDr. Libuší Parolkovou a postupnou realizaci s předložením konkrétní cenové nabídky v bodech č. 2, 3, 4, 5, 6, 9 a 12.

Usnesení č. 45

Zastupitelstvo města Veverská Bítýška schvaluje záměr prodeje pozemku p. č. 2415 o výměře 402 m², zastavěná plocha a nádvoří za cenu 100 Kč/m². Součástí pozemku je i stavba občanského vybavení. Budoucí kupující uhradí kromě ceny pozemku i veškeré poplatky spojené s prodejem pozemku včetně vypracování kupní smlouvy a vkladu do katastru nemovitostí.

Usnesení č. 46

Zastupitelstvo města Veverská Bítýška souhlasí se zřízením služebnosti na pozemcích p. č. 2532/3, p. č. 2532/2 a 2531/3 za jednorázovou cenu na dobu neurčitou mezi Městem Veverská Bítýška, náměstí Na Městečku, 72, 664 71 Veverská Bítýška a Povodím Moravy, s.p., Závod Dyje, Husova 760, 675 71 Náměšť nad Oslavou a souhlasí s uzavřením nájemní smlouvy mezi Městem Veverská Bítýška, náměstí Na Městečku, 72, 664 71 Veverská Bítýška a Povodím Moravy, s.p., Závod Dyje, Husova 760, 675 71 Náměšť nad Oslavou za cenu 12 350,- Kč/rok bez DPH na pozemcích p. č. 2531/4, p. č. 2531/1, a p. č. 2532/1.

Usnesení č. 47

Zastupitelstvo města Veverská Bítýška revokuje usnesení č. 21 ze dne 12. 9. 2018, bod č. 12 týkající se směny pozemků - za město Veverská Bítýška pozemek parc. č. 2326 v k.ú. Veverská Bítýška o výměře 1 132 m², za Povodí Moravy, s.p. část pozemku parc. č. 2512 (ve směru k silnici) v k.ú. Veverská Bítýška.

Usnesení č. 48

Zastupitelstvo města Veverská Bítýška schvaluje podání žádosti k SÚS Jihomoravského kraje, oblast Sever, Blansko na změnu zimní údržby komunikace č. II/386 z inertního posypu na chemický posyp.

Usnesení č. 49

Zastupitelstvo města Veverská Bítýška schvaluje zařazení bodu na program jednání - Smlouva o uzavření budoucí smlouvy kupní. Tento bod bude projednán jako bod č. 34.
Tento bod bude projednán jako bod č. 34.

Usnesení č. 50

Zastupitelstvo města Veverská Bítýška schvaluje předloženou Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy kupní mezi Městem Veverská Bítýška, náměstí Na Městečku 72, 664 71 Veverská Bítýška a budoucím prodávajícím, týkající se budoucího prodeje prodloužení splaškové kanalizace a vodovodního řadu na pozemcích p. č. 2402, 323/7 a 355/1 v k.ú, Veverská Bítýška a pověřuje starostu města podpisem smlouvy.

Usnesení č. 51

Zastupitelstvo města Veverská Bítýška schvaluje zařazení bodu na program jednání - Základní škola Veverská Bítýška - odpisový plán, přijetí účelově určeného sponzorského daru. Tento bod bude projednán jako bod č. 35.

Usnesení č. 52

Zastupitelstvo města Veverská Bítýška schvaluje Základní škole Veverská Bítýška, příspěvková organizace, náměstí Na Městečku 51, 664 71 Veverská Bítýška Odpisový plán pro rok 2019. Zastupitelstvo města Veverská Bítýška souhlasí s přijetím účelově určeného sponzorského daru ve výši 15 000,- Kč určeného pro vzdělávací a výchovnou činnost žáků.  Zastupitelstvo města Veverská Bítýška souhlasí s přijetím účelově určeného sponzorského daru ve výši 3 587,- Kč jako příspěvek na Lyžařský výcvikový kurz.

Usnesení č. 53

Zastupitelstvo města Veverská Bítýška schvaluje zařazení bodu na program jednání - Základní škola Veverská Bítýška - Převod klavíru pro ZUŠ. Tento bod bude projednán jako bod č. 36.

Usnesení č. 54

Zastupitelstvo města Veverská schvaluje bezúplatný převod klavíru v hodnotě 9 225,- Kč z majetku města Veverská Bítýška  příspěvkové organizaci zřízené Jihomoravským krajem -  ZUŠ  Kuřim, pobočka Veverská Bítýška a pověřuje starostu podpisem předávacího protokolu.

Usnesení ZM ze dne 22. ledna 2019

Usnesení č. 1

Zastupitelstvo města Veverská Bítýška schvaluje program dnešního jednání tak, jak byl zveřejněn.

Usnesení č. 2

Zastupitelstvo města Veverská Bítýška schvaluje zařazení bodu na program jednání - Schválení peněžité pomoci. Tento bod bude projednán jako bod č. 15.

Usnesení č. 3

Zastupitelstvo města Veverská Bítýška schvaluje zařazení bodu na program jednání - Smlouva o úhradě nákladů změny územního plánu, ČEPS, a.s.. Tento bod bude projednán jako bod č. 16.

Usnesení č. 4

Zastupitelstvo města Veverská Bítýška schvaluje zařazení bodu na program jednání - Smlouva o zřízení služebnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. s označením „16010-047140 VPIC Veverská Bítýška-Na Bílém potoce-MK“. Tento bod bude projednán jako bod č. 17.

Usnesení č. 5

Zastupitelstvo města Veverská Bítýška schvaluje zařazení bodu na program jednání - Jednací řád kontrolního výboru zastupitelstva města Veverská Bítýška. Tento bod bude projednán jako bod č. 18.

Usnesení č. 6

Zastupitelstvo města Veverská Bítýška schvaluje zařazení bodu na program jednání - Žádost o prodej pozemků pod lodžiemi bytového domu č. p. 611. Tento bod bude projednán jako bod č. 19.

Usnesení č. 7

Zastupitelstvo města Veverská Bítýška schvaluje zařazení bodu na program jednání - Záměr prodloužení vodovodního řadu a řadu splaškové kanalizace v části ulice 9. května. Tento bod bude projednán jako bod č. 20.

Usnesení č. 8

Zastupitelstvo města Veverská Bítýška schvaluje do návrhové komise p. Irenu Koláčnou.

Usnesení č. 9

Zastupitelstvo města Veverská Bítýška schvaluje do návrhové komise Ing. arch. Jaroslava Skalického.

Usnesení č. 10

ZM schvaluje ověřovatele zápisu p. Pavla Kozla.

Usnesení č. 11

ZM schvaluje ověřovatele zápisu Ing. Pavla Králíka.

Usnesení č. 12

Zastupitelstvo města Veverská Bítýška schvaluje VI. rozpočtové opatření města Veverská Bítýška v roce 2018 v oblasti příjmů.

Usnesení č. 13

Zastupitelstvo města Veverská Bítýška schvaluje VI. rozpočtové opatření města Veverská Bítýška v roce 2018 v oblasti výdajů.

Usnesení č. 14

Zastupitelstvo města Veverská Bítýška schvaluje VI. rozpočtové opatření města Veverská Bítýška v roce 2018 v oblasti financování.

Usnesení č. 15

Zastupitelstvo města Veverská Bítýška schvaluje:

Výkon technického dozoru na akci „Novostavba tělocvičny, Veverská Bítýška, ul. Pavla Perky č.p. 390“ bude provádět a zajišťovat firmaIDEALBAU s.r.o., se sídlem Chaloupeckého náměstí 473/2, 602 00 Brno za cenu 275 000,- Kč bez DPH.

Usnesení č. 16

Zastupitelstvo města Veverská Bítýška schvaluje uzavření Smlouvy o výkonu technického dozoru investora na akci „Novostavba tělocvičny, Veverská Bítýška, ul. Pavla Perky č.p. 390“ mezi Městem Veverská Bítýška, náměstí Na Městečku 72 a firmou IDEALBAU s.r.o., se sídlem Chaloupeckého náměstí 473/2, 602 00 Brno za cenu 275 000,- Kč bez DPH. Zastupitelstvo města pověřuje starostu podpisem Smlouvy o výkonu technického dozoru investora.

Usnesení č. 17

Zastupitelstvo města Veverská Bítýška schvaluje Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č.:1040010960/001 na stavbu s názvem „Vev. Bítýška, M. Kudeříkové, st. úpr. NN, uzavřenou mezi Městem Veverská Bítýška, náměstí Na Městečku 72 a E.ON Distribuce, a.s. se sídlem F.A.Gerstnera 2151/6, České Budějovice a pověřuje starostu podpisem této smlouvy.

Usnesení č. 18

Zastupitelstvo města Veverská Bítýška schvaluje v plném rozsahu měsíční odměny pro neuvolněné členy zastupitelstva v maximální výši podle zákona č. 99/2017 Sb., a nařízení vlády č. 318/2017 Sb., v platném znění od 1. 1. 2019.

 • Neuvolněný předseda výboru kontrolního, finančního a územního ve výši - 3 616,- Kč.
 • Neuvolněný člen výboru kontrolního, finančního a územního ve výši - 3 013,- Kč.
 • Člen zastupitelstva - 1 808,- Kč.

Usnesení č. 19

Zastupitelstvo města Veverská Bítýška schvaluje navýšení ceny 1 obědu o 5,- Kč (vč. DPH) od 1.3.2019 ve Vývařovně obědů, přísp. organizace, Zábíteší 224, Veverská Bítýška.

 • 39,- Kč vč. DPH / 1 oběd - osobní odběr
 • 44,-Kč vč. DPH / 1 oběd - dovoz obědu

Usnesení č. 20

Zastupitelstvo města Veverská Bítýška schvaluje Vývařovně obědů, přísp. organizaci, Zábíteší 224, Veverská Bítýška Dodatek k Vnitřní směrnici č. 1/2018 v tomto znění:

Článek č.3

Cena sociálního obědu od 1.3.2019

Cena za 1 sociální oběd je stanovena takto:

 • 39,- Kč vč. DPH - cena 1 obědu při osobním odběru
 • 44,-Kč vč. DPH - cena 1 obědu s dovozem.

Usnesení č. 21

Zastupitelstvo města Veverská Bítýška schvaluje prodej pozemku p. č. 1940/2 v k.ú. Veverská Bítýška o výměře 46 m2, druh pozemku ostatní plocha za cenu 200 Kč/m2 paní Věře Benešová, bytem M. Kudeříkové 603, 664 71 Veverská Bítýška. Veškeré poplatky spojené s prodejem pozemku, včetně vypracování kupní smlouvy a vkladu do katastru nemovitostí uhradí kupující. Zastupitelstvo města pověřuje starostu podpisem kupní smlouvy.

Usnesení č. 22

Zastupitelstvo města Veverská Bítýška neschvaluje odkup pozemků v k. ú. Veverská Bítýška, parcely č. 2400/83, 2405/10, 2308/21, 2313/12, 2340/35, 2341/88, 2308/34, 2312/2 a 2313/31.

Usnesení č. 23

Zastupitelstvo města Veverská Bítýška schvaluje Smlouvu o zajištění financování systému IDS JMK a příspěvek na rok 2019 ve výši 159 900,- Kč. Smlouva se uzavírá mezi Městem Veverská Bítýška, náměstí Na Městečku 72 a Jihomoravským krajem, Žerotínovo nám. 449/3, 601 82 Brno. Zastupitelstvo města pověřuje starostu podpisem smlouvy.

Usnesení č. 24

Zastupitelstvo města Veverská Bítýška schvaluje počínaje dnem 1. 2. 2019 ceny nájmu hrobových míst:

 • Urnový hrob 14,- Kč/m²/rok, 35,- Kč údržba/rok, nájem na 10 let - 630,- Kč
 • Jednohrob 14,- Kč/m²/rok, 35,- Kč údržba/rok, nájem na 10 let - 910,- Kč
 • Dvojhorb 14,- Kč/m²/rok, 35,- Kč údržba/rok, nájem na 10 let - 1 330,- Kč
 • Trojhrob 14,- Kč/m²/rok, 35,- Kč údržba/rok, nájem na 10 let - 1 750,- Kč

Cena za m2 se počítá i za každý započatý metr.

Usnesení č. 25

Zastupitelstvo města Veverská Bítýška schvaluje Dodatek č. 2 ke Smlouvě o odběru a koupi materiálově využitelného odpadu č. 103300642 mezi Městem Veverská Bítýška, náměstí Na Městečku 72, 664 71 Veverská Bítýška a FCC Česká republika, s.r.o., Ďáblická 791/89, 182 00 Praha, provozovna Brno, Líšeňská 35, 636 00 a pověřuje starostu podpisem dodatku.

Usnesení č. 26

Zastupitelstvo města Veverská Bítýška schvaluje záměr převodu vodohospodářké infrastruktury dle přílohy č. 1 (podtržené položky) s tím, že zastupitelstvu města bude žadatelem předložen návrh smlouvy o převodu vodohospodářské infrastruktury.

Usnesení č. 27

Zastupitelstvo města Veverská Bítýška schvaluje poskytnutí peněžité pomoci ve formě úhrady faktury za ubytování a zabezpečení rodinného domu zaplachtováním, jako pomoc ve hmotné nouzi z důvodu požáru rodinného domu v ulici Na Bílém potoce, č. p. 113.

Usnesení č. 28

Zastupitelstvo města Veverská Bítýška schvaluje předloženou Smlouvu o úhradě nákladů změny územního plánu mezi Městem Veverská Bítýška, náměstí Na Městečku 72 a společností ČEPS, a.s., se sídlem Elektrárenská 774/2, Praha 10, 101 52, za cenu 120 000,- Kč bez DPH a pověřuje starostu podpisem smlouvy.

Usnesení č. 29

Zastupitelstvo města Veverská Bítýška schvaluje Smlouvu o zřízení služebnosti s označením „16010-047140 VPIC Veverská Bítýška-Na Bílém potoce-MK“ mezi Městem Veverská Bítýška, náměstí Na Městečku 72 a společností Česká telekomunikační infrastruktura a.s., se sídlem Olšanská 6, Praha 3, 130 00 a pověřuje starostu podpisem smlouvy.

Usnesení č. 30

Zastupitelstvo města Veverská Bítýška schvaluje Jednací řád kontrolního výboru zastupitelstva města Veverská Bítýška.

Usnesení č. 31

Zastupitelstvo města Veverská Bítýška schvaluje záměr prodeje pozemků v k.ú. Veverská Bítýška, parcely číslo: 527/12 o výměře 5m2, 527/13 o výměře 6 m2, 527/14 o výměře 6 m2, 527/15 o výměře 6 m2 pod lodžiemi bytového domu č.p. 611, za cenu 200,- Kč/m2. Uvedené pozemky vznikly na základě geometrického plánu č. 1807-173/2018 oddělením od pozemku p.č. 527/1. Budoucí kupující uhradí kromě ceny pozemku také vypracování kupní smlouvy, vklad do katastru nemovitostí a veškeré poplatky spojené s prodejem pozemku.

Usnesení č. 32

Zastupitelstvo města Veverská Bítýška schvaluje vypracování geometrického plánu na náklady města za účelem budoucího vykoupení pozemků na stavbu prodloužení splaškové kanalizace a veřejného vodovodu dle přiložené projektové dokumentace v části ulice 9. května.


sipka Zpět     sipka Verze pro tiskTyto webové stránky využívají cookies. Jejich používáním s tím vyjadřujete souhlas.
Souhlasím