cz / eng / de     Dnes je

Veverská BítýškaVeverská Bítýška

obecní úřad

Usnesení zastupitelstva města z roku 2019

Usnesení ZM ze dne 27. března 2019

Usnesení č. 1

Zastupitelstvo města Veverská Bítýška schvaluje program dnešního jednání tak, jak byl zveřejněn.

Usnesení č. 2

Zastupitelstvo města Veverská Bítýška schvaluje zařazení bodu na program jednání - Změna údržby krajské komunikace - silnice č. 386 v zimním období z inertního posypu na posyp chemický. Tento bod bude projednán jako bod č. 33.

Usnesení č. 3

Zastupitelstvo města Veverská Bítýška schvaluje do návrhové komise p. Pavlu Krystkovou.

Usnesení č. 4

Zastupitelstvo města Veverská Bítýška schvaluje do návrhové komise Ing. Pavla Králíka

Usnesení č. 5

ZM schvaluje ověřovatele zápisu p. Vlastimila Kolstrunka.

Usnesení č. 6

ZM schvaluje ověřovatele zápisu Ing. arch. Jaroslava Sklického.

Usnesení č. 7

Zastupitelstvo města Veverská Bítýška schvaluje předložený rozpočet města Veverská Bítýška na rok 2019 v oblasti příjmů.

Usnesení č. 8

Zastupitelstvo města Veverská Bítýška schvaluje předložený rozpočet města Veverská Bítýška na rok 2019 v oblasti výdajů se změnami - přesun finančních prostředků z § 6409 rezerva v částce 40 000,- Kč do §3319 - Dotace divadlo Prkno,  z § 6409 rezerva v částce 2 600,- Kč do §3399 - příspěvek pro Hospic Rajhrad, z §6409 rezerva částka 400 000,- Kč do §6399 ostatní finanční operace - DPH.

Usnesení č. 9

Zastupitelstvo města Veverská Bítýška schvaluje předložený rozpočet města Veverská Bítýška na rok 2019 v oblasti financování.

Usnesení č. 10

Zastupitelstvo města Veverská Bítýška schvaluje předložený střednědobý výhled rozpočtu města Veverská Bítýška na roky 2020 - 2022.

Usnesení č. 11

Zastupitelstvo města Veverská Bítýška schvaluje předloženou smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města Veverská Bítýška a následné vyplacení finančních prostředků Diecézní charitě Brno, Pečovatelská služba Oblastní charity Tišnov, Třída kpt. Jaroše 1928/9, 602 00 Brno, zast. Ing. Jaroslavou Klapalovou, ve výši 110 000,- Kč. Zastupitelstvo města pověřuje starostu podpisem smlouvy o poskytnutí dotace.

Usnesení č. 12

Zastupitelstvo města Veverská Bítýška schvaluje předloženou smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města Veverská Bítýška a následné vyplacení finančních prostředků Diecézní charitě Brno, Odlehčovací služba Oblastní charity Tišnov, Třída kpt. Jaroše 1928/9, 602 00 Brno, zast. Ing. Jaroslavou Klapalovou, ve výši 40 000,- Kč. Zastupitelstvo města pověřuje starostu podpisem smlouvy o poskytnutí dotace.

Usnesení č. 13

Zastupitelstvo města Veverská Bítýška schvaluje předloženou smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města Veverská Bítýška a následné vyplacení finančních prostředků organizaci Senioři České republiky, z.s., Základní organizace Veverská Bítýška,  zast. Magdalenou Minaříkovou, ve výši 50 000,- Kč. Zastupitelstvo města pověřuje starostu podpisem smlouvy o poskytnutí dotace.

Usnesení č. 14

Zastupitelstvo města Veverská Bítýška schvaluje předloženou smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města Veverská Bítýška a následné vyplacení finančních prostředků Římskokatolické farnosti Veverská Bítýška, Hvozdecká 125, 664 71 Veverská Bítýška, zast. ThLic. Markem Hlávkou, ve výši 300 000,- Kč. Zastupitelstvo města pověřuje starostu podpisem smlouvy o poskytnutí dotace.

Usnesení č. 15

Zastupitelstvo města Veverská Bítýška schvaluje předloženou smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města Veverská Bítýška a následné vyplacení finančních prostředků HC Veverská Bítýška, se sídlem Na Bílém potoce 539, Veverská Bítýška, zast. Břetislavem Skalníkem ml., ve výši 140 000,- Kč. Zastupitelstvo města pověřuje starostu podpisem smlouvy o poskytnutí dotace.

Usnesení č. 16

Zastupitelstvo města Veverská Bítýška schvaluje předloženou smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města Veverská Bítýška a následné vyplacení finančních prostředků MC Oříšek, z.s., Pavla Perky 390, 664 71 Veverská Bítýška, zast. Janou Maderászovou, ve výši 40 000,- Kč. Zastupitelstvo města pověřuje starostu podpisem smlouvy o poskytnutí dotace.

Usnesení č. 17

Zastupitelstvo města Veverská Bítýška schvaluje předloženou smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města Veverská Bítýška  a následné vyplacení finančních prostředků FC Veverská Bítýška z.s., se sídlem U Hřiště 642, 664 71 Veverská Bítýška, zast. Lubomírem Pelíškem, ve výši 250 000,- Kč. Zastupitelstvo města pověřuje starostu podpisem smlouvy o poskytnutí dotace.

Usnesení č. 18

Zastupitelstvo města Veverská Bítýška schvaluje předloženou smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města Veverská Bítýška  a následné vyplacení finančních prostředků TC Veverská Bítýška z.s., Tišnovská 341, 664 71 Veverská Bítýška, zast. Ing. Radimem Reimerem, ve výši 67 000,- Kč. Zastupitelstvo města pověřuje starostu podpisem smlouvy o poskytnutí dotace.

Usnesení č. 19

Zastupitelstvo města Veverská Bítýška schvaluje předloženou smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města Veverská Bítýška  a následné vyplacení finančních prostředků TC Veverská Bítýška z.s., Tišnovská 341, 664 71 Veverská Bítýška, zast. Ing. Radimem Reimerem, ve výši 550 000,- Kč. Zastupitelstvo města pověřuje starostu podpisem smlouvy o poskytnutí dotace.

Usnesení č. 20

Zastupitelstvo města Veverská Bítýška schvaluje zanést do smlouvy o uzavření budoucí zástavní smlouvy s TC Veverská Bítýška, z.s. dobu 50 let, která zajišťuje, že zakoupené pozemky z poskytnutého příspěvku města nebude možno prodat nebo převést na jiného vlastníka.

Usnesení č. 21

Zastupitelstvo města Veverská Bítýška schvaluje předloženou smlouvu o uzavření budoucí zástavní smlouvy mezi TC Veverská Bítýška z.s., Tišnovská 341, 664 71 a Městem Veverská Bítýška, náměstí Na Městečku 72, 664 71  Veverská Bítýška. Zastupitelstvo města pověřuje starostu podpisem smlouvy o uzavření budoucí zástavní smlouvy. Vypracování smlouvy o uzavření budoucí zástavní smlouvy uhradí město Veverská Bítýška.

Usnesení č. 22

Na základě § 81 a § 84 odst. 2 písm. u) zákona č. 128/2000 Sb., zákona o obcích ve znění pozdějších předpisů, zastupitelstvo města Veverská Bítýška schvaluje proplácení cestovních náhrad zastupitelům v souladu s vnitřní směrnicí č. 6/2013 Vysílání na pracovní cesty, cestovní náhrady.

Usnesení č. 23

Zastupitelstvo města Veverská Bítýška schvaluje vyřazení majetku Vývařovně obědů, příspěvkové organizaci, Zábíteší 224, 664 71 Veverská Bítýška, dle předloženého inventarizačního protokolu ze dne 20. 2. 2019.

Usnesení č. 24

Zastupitelstvo města Veverská Bítýška schvaluje vyřazení majetku města Veverská  Bítýška, náměstí Na Městečku 72, dle předloženého inventarizačního protokolu ze dne 28. 2. 2019.

Usnesení č. 25

Zastupitelstvo města Veverská Bítýška schvaluje Mateřské škole, příspěvkové organizaci, Pavla Perky 333, 664 71 Veverská Bítýška odpisový plán dlouhodobého hmotného majetku na rok 2019.

Usnesení č. 26

Zastupitelstvo města Veverská Bítýška schvaluje nový Ceník kopírování za poskytnuté kopírovací služby na Městském úřadě Veverská Bítýška s platností od 1. 4. 2019.

 • Formát A4 jedna strana - 3,- Kč
 • Formát A4 oboustranně - 5,- Kč
 • Formát A3 jedna strana - 5,- Kč
 • Formát A3 oboustranně - 10,- Kč
Usnesení č. 27

Zastupitelstvo města Veverská Bítýška bere na vědomí rozúčtování nákladů na sběr a svoz komunálního odpadu za rok 2018.

Usnesení č. 28

Zastupitelstvo města Veverská Bítýška schvaluje vydání Obecně závazné vyhlášky města Veverská Bítýška č. 1/2019 o nočním klidu.

Usnesení č. 29

Zastupitelstvo města Veverská Bítýška schvaluje předloženou Kolektivní smlouvu uzavřenou mezi Městem Veverská Bítýška, náměstí Na Městečku 72, 664 71 Veverská Bítýška a Odborovou organizací Odborového svazu státních orgánů a organizací, Základní organizace Města Veverská Bítýška, náměstí Na Městečku 72, 664 71 Veverská Bítýška, zastoupená paní Anežkou Dvořákovou. Zastupitelstvo města pověřuje starostu podpisem kolektivní smlouvy.

Usnesení č. 30

Zastupitelstvo města Veverská Bítýška schvaluje Statut sociálního fondu města Veverská Bítýška. Zastupitelstvo města pověřuje starostu podpisem Statutu sociálního fondu města Veverská Bítýška.

Usnesení č. 31

Zastupitelstvo města Veverská Bítýška schvaluje cenu za inzerci ve Zpravodaji: 1 cm2  za 3,-Kč + zákonná výše DPH.

Usnesení č. 32

Zastupitelstvo města Veverská Bítýška pověřuje starostu a místostarostu města jednáním s vlastníky pozemků v části ul. Nádražní o možnosti odkupu pozemků s tím, že na příštím zasedání bude předložen výsledek jednání (cena, případné dary). Následně bude zastupitelstvo jednat o smlouvách. Současně nechá město zpracovat nabídku na opravu komunikace. Současně s převodem pozemku na město budou vlastníci požádáni o souhlas s provedením opravy komunikace na jejich pozemcích.

Usnesení č. 33

Zastupitelstvo města Veverská Bítýška schvaluje pronájem části pozemku p. č. 527/1 v k. ú. Veverská Bítýška o výměře 12 m², druh pozemku ostatní plocha Společenství vlastníků jednotek pro bytový dům č. p. 648, zastoupené p. Zdeňkem Kondrem a p. Janem Ustohalem, za účelem umístění montovaného přístřešku pro umístění nádob na komunální odpad pro bytový dům č. p. 648. Doba pronájmu 10 let, cena pronájmu 100,- Kč/rok, s omezením - umístění nádob na odpad. Zastupitelstvo města pověřuje starostu podpisem nájemní smlouvy. Vypracování nájemní smlouvy zajistí nebo uhradí nájemce.

Usnesení č. 34

Zastupitelstvo města Veverská Bítýška souhlasí s umístěním části stavby na pozemku p.č. 2445/9 o výměře 6 m² v k. ú. Veverská Bítýška.

Usnesení č. 35

Zastupitelstvo města Veverská Bítýška neschvaluje odkoupení části pozemku p. č. 2042  o výměře 30 - 40 m² v k. ú. Veverská Bítýška za cenu 1 000,- Kč/m² do vlastnictví města.

Usnesení č. 36

Zastupitelstvo města Veverská Bítýška schvaluje prodej pozemků p. č. 527/12 o výměře 5m², p. č. 527/13 o výměře 6m², p. č. 527/14 o výměře 6m², p. č. 527/15 o výměře 6m² v k. ú. Veverská Bítýška, druh pozemků ostatní plocha Společenství vlastníků jednotek pro bytový dům č.p. 611, zastoupené p. Janem Zavřelem a p. Boženou Možnarovou, za cenu 200,- Kč/m². Kupující uhradí kromě ceny za uvedené pozemky také cenu za vypracování kupní smlouvy, vklad do katastru nemovitostí a veškeré poplatky spojené s prodejem pozemků. Zastupitelstvo města pověřuje starostu podpisem kupní smlouvy.

Usnesení č. 37

Zastupitelstvo města Veverská Bítýška schvaluje předloženou Smlouvu o převzetí a odstranění odpadu na zařízení zhotovitele č. S191620085 mezi Městem Veverská Bítýška, náměstí Na Městečku 72, 664 71 Veverská Bítýška a FCC Žabčice, s.r.o., Oulehly 450, 664 63 Žabčice a pověřuje starostu podpisem smlouvy.

Usnesení č. 38

Zastupitelstvo města Veverská Bítýška schvaluje předloženou Smlouvu o poskytování odborných knihovnických služeb mezi Městem Veverská Bítýška, náměstí Na Městečku 72, 664 71 Veverská Bítýška a Společenským a kulturním centrem Kuřim, příspěvková organizace, se sídlem náměstí Osvobození 1, 664 34 Kuřim a pověřuje starostu podpisem smlouvy.

Usnesení č. 39

Zastupitelstvo města Veverská Bítýška schvaluje předloženou Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti týkající se stavby s označením „11010-076128 CG7M_B_BOVEB_2_OK mezi Městem Veverská Bítýška, náměstí Na Městečku 72, 664 71 Veverská Bítýška a Českou telekomunikační infrastrukturou a.s., se sídlem Olšanská 2681/6, Žižkov, 130 00 Praha 3a pověřuje starostu podpisem Smlouvy o smlouvě budoucí.

Usnesení č. 40

Zastupitelstvo města Veverská Bítýška schvaluje Výzvu k podání nabídky na zakázku malého rozsahu města Veverská Bítýška na kompletní realizaci stavby „Kanalizace splašková, kanalizace dešťová, Masarykovo náměstí, p. č. 1306/1, Veverská Bítýška“ a její zveřejnění na Profilu zadavatele.

Usnesení č. 41

Zastupitelstvo města Veverská Bítýška schvaluje předložený návrh smlouvy o dílo na akci „Kanalizace splašková, kanalizace dešťová, Masarykovo náměstí, p. č. 1306/1, Veverská Bítýška“ jako přílohu výzvy  k podání nabídky na zakázku malého rozsahu města Veverská Bítýška na kompletní realizaci stavby „Kanalizace splašková, kanalizace dešťová, Masarykovo náměstí, p.č. 1306/1, Veverská Bítýška“.

Usnesení č. 42

Zastupitelstvo města Veverská Bítýška schvaluje záměr pronájmu části parc. č. 111/2 v k.ú Veverská Bítýška o rozměru 12 m² dle předloženého náčrtu za cenu 720,- Kč/měsíc na dobu od 1. 5. 2019 do 30. 9. 2019. Zastupitelstvo pověřuje starostu města podpisem smlouvy o pronájmu.

Usnesení č. 43

Zastupitelstvo města Veverská Bítýška schvaluje cenu na odkup pozemku p. č. 2552/7 a 2554/5 v k. ú. Veverská Bítýška do vlastnictví města za částku 50,- Kč/m².

Usnesení č. 44

Zastupitelstvo města Veverská Bítýška schvaluje předloženou  nabídku a koncept doporučení v oblasti marketingové komunikace města Veverská Bítýška od společnosti ADVERTISING WAY, s.r.o., Výstaviště 1, Brno, zastoupenou RNDr. Libuší Parolkovou a postupnou realizaci s předložením konkrétní cenové nabídky v bodech č. 2, 3, 4, 5, 6, 9 a 12.

Usnesení č. 45

Zastupitelstvo města Veverská Bítýška schvaluje záměr prodeje pozemku p. č. 2415 o výměře 402 m², zastavěná plocha a nádvoří za cenu 100 Kč/m². Součástí pozemku je i stavba občanského vybavení. Budoucí kupující uhradí kromě ceny pozemku i veškeré poplatky spojené s prodejem pozemku včetně vypracování kupní smlouvy a vkladu do katastru nemovitostí.

Usnesení č. 46

Zastupitelstvo města Veverská Bítýška souhlasí se zřízením služebnosti na pozemcích p. č. 2532/3, p. č. 2532/2 a 2531/3 za jednorázovou cenu na dobu neurčitou mezi Městem Veverská Bítýška, náměstí Na Městečku, 72, 664 71 Veverská Bítýška a Povodím Moravy, s.p., Závod Dyje, Husova 760, 675 71 Náměšť nad Oslavou a souhlasí s uzavřením nájemní smlouvy mezi Městem Veverská Bítýška, náměstí Na Městečku, 72, 664 71 Veverská Bítýška a Povodím Moravy, s.p., Závod Dyje, Husova 760, 675 71 Náměšť nad Oslavou za cenu 12 350,- Kč/rok bez DPH na pozemcích p. č. 2531/4, p. č. 2531/1, a p. č. 2532/1.

Usnesení č. 47

Zastupitelstvo města Veverská Bítýška revokuje usnesení č. 21 ze dne 12. 9. 2018, bod č. 12 týkající se směny pozemků - za město Veverská Bítýška pozemek parc. č. 2326 v k.ú. Veverská Bítýška o výměře 1 132 m2, za Povodí Moravy, s.p. část pozemku parc. č. 2512 (ve směru k silnici) v k.ú. Veverská Bítýška.

Usnesení č. 48

Zastupitelstvo města Veverská Bítýška schvaluje podání žádosti k SÚS Jihomoravského kraje, oblast Sever, Blansko na změnu zimní údržby komunikace č. II/386 z inertního posypu na chemický posyp.

Usnesení č. 49

Zastupitelstvo města Veverská Bítýška schvaluje zařazení bodu na program jednání - Smlouva o uzavření budoucí smlouvy kupní. Tento bod bude projednán jako bod č. 34.
Tento bod bude projednán jako bod č. 34.

Usnesení č. 50

Zastupitelstvo města Veverská Bítýška schvaluje předloženou Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy kupní mezi Městem Veverská Bítýška, náměstí Na Městečku 72, 664 71 Veverská Bítýška a budoucím prodávajícím, týkající se budoucího prodeje prodloužení splaškové kanalizace a vodovodního řadu na pozemcích p. č. 2402, 323/7 a 355/1 v k.ú, Veverská Bítýška a pověřuje starostu města podpisem smlouvy.

Usnesení č. 51

Zastupitelstvo města Veverská Bítýška schvaluje zařazení bodu na program jednání - Základní škola Veverská Bítýška - odpisový plán, přijetí účelově určeného sponzorského daru. Tento bod bude projednán jako bod č. 35.

Usnesení č. 52

Zastupitelstvo města Veverská Bítýška schvaluje Základní škole Veverská Bítýška, příspěvková organizace, náměstí Na Městečku 51, 664 71 Veverská Bítýška Odpisový plán pro rok 2019. Zastupitelstvo města Veverská Bítýška souhlasí s přijetím účelově určeného sponzorského daru ve výši 15 000,- Kč určeného pro vzdělávací a výchovnou činnost žáků.  Zastupitelstvo města Veverská Bítýška souhlasí s přijetím účelově určeného sponzorského daru ve výši 3 587,- Kč jako příspěvek na Lyžařský výcvikový kurz.

Usnesení č. 53

Zastupitelstvo města Veverská Bítýška schvaluje zařazení bodu na program jednání - Základní škola Veverská Bítýška - Převod klavíru pro ZUŠ. Tento bod bude projednán jako bod č. 36.

Usnesení č. 54

Zastupitelstvo města Veverská schvaluje bezúplatný převod klavíru v hodnotě 9 225,- Kč z majetku města Veverská Bítýška  příspěvkové organizaci zřízené Jihomoravským krajem -  ZUŠ  Kuřim, pobočka Veverská Bítýška a pověřuje starostu podpisem předávacího protokolu.

Usnesení ZM ze dne 22. ledna 2019

Usnesení č. 1

Zastupitelstvo města Veverská Bítýška schvaluje program dnešního jednání tak, jak byl zveřejněn.

Usnesení č. 2

Zastupitelstvo města Veverská Bítýška schvaluje zařazení bodu na program jednání - Schválení peněžité pomoci. Tento bod bude projednán jako bod č. 15.

Usnesení č. 3

Zastupitelstvo města Veverská Bítýška schvaluje zařazení bodu na program jednání - Smlouva o úhradě nákladů změny územního plánu, ČEPS, a.s.. Tento bod bude projednán jako bod č. 16.

Usnesení č. 4

Zastupitelstvo města Veverská Bítýška schvaluje zařazení bodu na program jednání - Smlouva o zřízení služebnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. s označením „16010-047140 VPIC Veverská Bítýška-Na Bílém potoce-MK“. Tento bod bude projednán jako bod č. 17.

Usnesení č. 5

Zastupitelstvo města Veverská Bítýška schvaluje zařazení bodu na program jednání - Jednací řád kontrolního výboru zastupitelstva města Veverská Bítýška. Tento bod bude projednán jako bod č. 18.

Usnesení č. 6

Zastupitelstvo města Veverská Bítýška schvaluje zařazení bodu na program jednání - Žádost o prodej pozemků pod lodžiemi bytového domu č. p. 611. Tento bod bude projednán jako bod č. 19.

Usnesení č. 7

Zastupitelstvo města Veverská Bítýška schvaluje zařazení bodu na program jednání - Záměr prodloužení vodovodního řadu a řadu splaškové kanalizace v části ulice 9. května. Tento bod bude projednán jako bod č. 20.

Usnesení č. 8

Zastupitelstvo města Veverská Bítýška schvaluje do návrhové komise p. Irenu Koláčnou.

Usnesení č. 9

Zastupitelstvo města Veverská Bítýška schvaluje do návrhové komise Ing. arch. Jaroslava Skalického.

Usnesení č. 10

ZM schvaluje ověřovatele zápisu p. Pavla Kozla.

Usnesení č. 11

ZM schvaluje ověřovatele zápisu Ing. Pavla Králíka.

Usnesení č. 12

Zastupitelstvo města Veverská Bítýška schvaluje VI. rozpočtové opatření města Veverská Bítýška v roce 2018 v oblasti příjmů.

Usnesení č. 13

Zastupitelstvo města Veverská Bítýška schvaluje VI. rozpočtové opatření města Veverská Bítýška v roce 2018 v oblasti výdajů.

Usnesení č. 14

Zastupitelstvo města Veverská Bítýška schvaluje VI. rozpočtové opatření města Veverská Bítýška v roce 2018 v oblasti financování.

Usnesení č. 15

Zastupitelstvo města Veverská Bítýška schvaluje:

Výkon technického dozoru na akci „Novostavba tělocvičny, Veverská Bítýška, ul. Pavla Perky č.p. 390“ bude provádět a zajišťovat firmaIDEALBAU s.r.o., se sídlem Chaloupeckého náměstí 473/2, 602 00 Brno za cenu 275 000,- Kč bez DPH.

Usnesení č. 16

Zastupitelstvo města Veverská Bítýška schvaluje uzavření Smlouvy o výkonu technického dozoru investora na akci „Novostavba tělocvičny, Veverská Bítýška, ul. Pavla Perky č.p. 390“ mezi Městem Veverská Bítýška, náměstí Na Městečku 72 a firmou IDEALBAU s.r.o., se sídlem Chaloupeckého náměstí 473/2, 602 00 Brno za cenu 275 000,- Kč bez DPH. Zastupitelstvo města pověřuje starostu podpisem Smlouvy o výkonu technického dozoru investora.

Usnesení č. 17

Zastupitelstvo města Veverská Bítýška schvaluje Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č.:1040010960/001 na stavbu s názvem „Vev. Bítýška, M. Kudeříkové, st. úpr. NN, uzavřenou mezi Městem Veverská Bítýška, náměstí Na Městečku 72 a E.ON Distribuce, a.s. se sídlem F.A.Gerstnera 2151/6, České Budějovice a pověřuje starostu podpisem této smlouvy.

Usnesení č. 18

Zastupitelstvo města Veverská Bítýška schvaluje v plném rozsahu měsíční odměny pro neuvolněné členy zastupitelstva v maximální výši podle zákona č. 99/2017 Sb., a nařízení vlády č. 318/2017 Sb., v platném znění od 1. 1. 2019.

 • Neuvolněný předseda výboru kontrolního, finančního a územního ve výši - 3 616,- Kč.
 • Neuvolněný člen výboru kontrolního, finančního a územního ve výši - 3 013,- Kč.
 • Člen zastupitelstva - 1 808,- Kč.
Usnesení č. 19

Zastupitelstvo města Veverská Bítýška schvaluje navýšení ceny 1 obědu o 5,- Kč (vč. DPH) od 1.3.2019 ve Vývařovně obědů, přísp. organizace, Zábíteší 224, Veverská Bítýška.

 • 39,- Kč vč. DPH / 1 oběd - osobní odběr
 • 44,-Kč vč. DPH / 1 oběd - dovoz obědu
Usnesení č. 20

Zastupitelstvo města Veverská Bítýška schvaluje Vývařovně obědů, přísp. organizaci, Zábíteší 224, Veverská Bítýška Dodatek k Vnitřní směrnici č. 1/2018 v tomto znění:

Článek č.3

Cena sociálního obědu od 1.3.2019

Cena za 1 sociální oběd je stanovena takto:

 • 39,- Kč vč. DPH - cena 1 obědu při osobním odběru
 • 44,-Kč vč. DPH - cena 1 obědu s dovozem.
Usnesení č. 21

Zastupitelstvo města Veverská Bítýška schvaluje prodej pozemku p. č. 1940/2 v k.ú. Veverská Bítýška o výměře 46 m2, druh pozemku ostatní plocha za cenu 200 Kč/m2 paní Věře Benešová, bytem M. Kudeříkové 603, 664 71 Veverská Bítýška. Veškeré poplatky spojené s prodejem pozemku, včetně vypracování kupní smlouvy a vkladu do katastru nemovitostí uhradí kupující. Zastupitelstvo města pověřuje starostu podpisem kupní smlouvy.

Usnesení č. 22

Zastupitelstvo města Veverská Bítýška neschvaluje odkup pozemků v k. ú. Veverská Bítýška, parcely č. 2400/83, 2405/10, 2308/21, 2313/12, 2340/35, 2341/88, 2308/34, 2312/2 a 2313/31.

Usnesení č. 23

Zastupitelstvo města Veverská Bítýška schvaluje Smlouvu o zajištění financování systému IDS JMK a příspěvek na rok 2019 ve výši 159 900,- Kč. Smlouva se uzavírá mezi Městem Veverská Bítýška, náměstí Na Městečku 72 a Jihomoravským krajem, Žerotínovo nám. 449/3, 601 82 Brno. Zastupitelstvo města pověřuje starostu podpisem smlouvy.

Usnesení č. 24

Zastupitelstvo města Veverská Bítýška schvaluje počínaje dnem 1. 2. 2019 ceny nájmu hrobových míst:

 • Urnový hrob 14,- Kč/m²/rok, 35,- Kč údržba/rok, nájem na 10 let - 630,- Kč
 • Jednohrob 14,- Kč/m²/rok, 35,- Kč údržba/rok, nájem na 10 let - 910,- Kč
 • Dvojhorb 14,- Kč/m²/rok, 35,- Kč údržba/rok, nájem na 10 let - 1 330,- Kč
 • Trojhrob 14,- Kč/m²/rok, 35,- Kč údržba/rok, nájem na 10 let - 1 750,- Kč

Cena za m2 se počítá i za každý započatý metr.

Usnesení č. 25

Zastupitelstvo města Veverská Bítýška schvaluje Dodatek č. 2 ke Smlouvě o odběru a koupi materiálově využitelného odpadu č. 103300642 mezi Městem Veverská Bítýška, náměstí Na Městečku 72, 664 71 Veverská Bítýška a FCC Česká republika, s.r.o., Ďáblická 791/89, 182 00 Praha, provozovna Brno, Líšeňská 35, 636 00 a pověřuje starostu podpisem dodatku.

Usnesení č. 26

Zastupitelstvo města Veverská Bítýška schvaluje záměr převodu vodohospodářké infrastruktury dle přílohy č. 1 (podtržené položky) s tím, že zastupitelstvu města bude žadatelem předložen návrh smlouvy o převodu vodohospodářské infrastruktury.

Usnesení č. 27

Zastupitelstvo města Veverská Bítýška schvaluje poskytnutí peněžité pomoci ve formě úhrady faktury za ubytování a zabezpečení rodinného domu zaplachtováním, jako pomoc ve hmotné nouzi z důvodu požáru rodinného domu v ulici Na Bílém potoce, č. p. 113.

Usnesení č. 28

Zastupitelstvo města Veverská Bítýška schvaluje předloženou Smlouvu o úhradě nákladů změny územního plánu mezi Městem Veverská Bítýška, náměstí Na Městečku 72 a společností ČEPS, a.s., se sídlem Elektrárenská 774/2, Praha 10, 101 52, za cenu 120 000,- Kč bez DPH a pověřuje starostu podpisem smlouvy.

Usnesení č. 29

Zastupitelstvo města Veverská Bítýška schvaluje Smlouvu o zřízení služebnosti s označením „16010-047140 VPIC Veverská Bítýška-Na Bílém potoce-MK“ mezi Městem Veverská Bítýška, náměstí Na Městečku 72 a společností Česká telekomunikační infrastruktura a.s., se sídlem Olšanská 6, Praha 3, 130 00 a pověřuje starostu podpisem smlouvy.

Usnesení č. 30

Zastupitelstvo města Veverská Bítýška schvaluje Jednací řád kontrolního výboru zastupitelstva města Veverská Bítýška.

Usnesení č. 31

Zastupitelstvo města Veverská Bítýška schvaluje záměr prodeje pozemků v k.ú. Veverská Bítýška, parcely číslo: 527/12 o výměře 5m2, 527/13 o výměře 6 m2, 527/14 o výměře 6 m2, 527/15 o výměře 6 m2 pod lodžiemi bytového domu č.p. 611, za cenu 200,- Kč/m2. Uvedené pozemky vznikly na základě geometrického plánu č. 1807-173/2018 oddělením od pozemku p.č. 527/1. Budoucí kupující uhradí kromě ceny pozemku také vypracování kupní smlouvy, vklad do katastru nemovitostí a veškeré poplatky spojené s prodejem pozemku.

Usnesení č. 32

Zastupitelstvo města Veverská Bítýška schvaluje vypracování geometrického plánu na náklady města za účelem budoucího vykoupení pozemků na stavbu prodloužení splaškové kanalizace a veřejného vodovodu dle přiložené projektové dokumentace v části ulice 9. května.


sipka Zpět     sipka Verze pro tisk