cz / eng / de     Dnes je

Veverská BítýškaVeverská Bítýška

obecní úřad

Usnesení zastupitelstva města z roku 2019

Usnesení ZM ze dne 22. ledna 2019

Usnesení č. 1

Zastupitelstvo města Veverská Bítýška schvaluje program dnešního jednání tak, jak byl zveřejněn.

Usnesení č. 2

Zastupitelstvo města Veverská Bítýška schvaluje zařazení bodu na program jednání - Schválení peněžité pomoci. Tento bod bude projednán jako bod č. 15.

Usnesení č. 3

Zastupitelstvo města Veverská Bítýška schvaluje zařazení bodu na program jednání - Smlouva o úhradě nákladů změny územního plánu, ČEPS, a.s.. Tento bod bude projednán jako bod č. 16.

Usnesení č. 4

Zastupitelstvo města Veverská Bítýška schvaluje zařazení bodu na program jednání - Smlouva o zřízení služebnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. s označením „16010-047140 VPIC Veverská Bítýška-Na Bílém potoce-MK“. Tento bod bude projednán jako bod č. 17.

Usnesení č. 5

Zastupitelstvo města Veverská Bítýška schvaluje zařazení bodu na program jednání - Jednací řád kontrolního výboru zastupitelstva města Veverská Bítýška. Tento bod bude projednán jako bod č. 18.

Usnesení č. 6

Zastupitelstvo města Veverská Bítýška schvaluje zařazení bodu na program jednání - Žádost o prodej pozemků pod lodžiemi bytového domu č. p. 611. Tento bod bude projednán jako bod č. 19.

Usnesení č. 7

Zastupitelstvo města Veverská Bítýška schvaluje zařazení bodu na program jednání - Záměr prodloužení vodovodního řadu a řadu splaškové kanalizace v části ulice 9. května. Tento bod bude projednán jako bod č. 20.

Usnesení č. 8

Zastupitelstvo města Veverská Bítýška schvaluje do návrhové komise p. Irenu Koláčnou.

Usnesení č. 9

Zastupitelstvo města Veverská Bítýška schvaluje do návrhové komise Ing. arch. Jaroslava Skalického.

Usnesení č. 10

ZM schvaluje ověřovatele zápisu p. Pavla Kozla.

Usnesení č. 11

ZM schvaluje ověřovatele zápisu Ing. Pavla Králíka.

Usnesení č. 12

Zastupitelstvo města Veverská Bítýška schvaluje VI. rozpočtové opatření města Veverská Bítýška v roce 2018 v oblasti příjmů.

Usnesení č. 13

Zastupitelstvo města Veverská Bítýška schvaluje VI. rozpočtové opatření města Veverská Bítýška v roce 2018 v oblasti výdajů.

Usnesení č. 14

Zastupitelstvo města Veverská Bítýška schvaluje VI. rozpočtové opatření města Veverská Bítýška v roce 2018 v oblasti financování.

Usnesení č. 15

Zastupitelstvo města Veverská Bítýška schvaluje:

Výkon technického dozoru na akci „Novostavba tělocvičny, Veverská Bítýška, ul. Pavla Perky č.p. 390“ bude provádět a zajišťovat firmaIDEALBAU s.r.o., se sídlem Chaloupeckého náměstí 473/2, 602 00 Brno za cenu 275 000,- Kč bez DPH.

Usnesení č. 16

Zastupitelstvo města Veverská Bítýška schvaluje uzavření Smlouvy o výkonu technického dozoru investora na akci „Novostavba tělocvičny, Veverská Bítýška, ul. Pavla Perky č.p. 390“ mezi Městem Veverská Bítýška, náměstí Na Městečku 72 a firmou IDEALBAU s.r.o., se sídlem Chaloupeckého náměstí 473/2, 602 00 Brno za cenu 275 000,- Kč bez DPH. Zastupitelstvo města pověřuje starostu podpisem Smlouvy o výkonu technického dozoru investora.

Usnesení č. 17

Zastupitelstvo města Veverská Bítýška schvaluje Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č.:1040010960/001 na stavbu s názvem „Vev. Bítýška, M. Kudeříkové, st. úpr. NN, uzavřenou mezi Městem Veverská Bítýška, náměstí Na Městečku 72 a E.ON Distribuce, a.s. se sídlem F.A.Gerstnera 2151/6, České Budějovice a pověřuje starostu podpisem této smlouvy.

Usnesení č. 18

Zastupitelstvo města Veverská Bítýška schvaluje v plném rozsahu měsíční odměny pro neuvolněné členy zastupitelstva v maximální výši podle zákona č. 99/2017 Sb., a nařízení vlády č. 318/2017 Sb., v platném znění od 1. 1. 2019.

 • Neuvolněný předseda výboru kontrolního, finančního a územního ve výši - 3 616,- Kč.
 • Neuvolněný člen výboru kontrolního, finančního a územního ve výši - 3 013,- Kč.
 • Člen zastupitelstva - 1 808,- Kč.
Usnesení č. 19

Zastupitelstvo města Veverská Bítýška schvaluje navýšení ceny 1 obědu o 5,- Kč (vč. DPH) od 1.3.2019 ve Vývařovně obědů, přísp. organizace, Zábíteší 224, Veverská Bítýška.

 • 39,- Kč vč. DPH / 1 oběd - osobní odběr
 • 44,-Kč vč. DPH / 1 oběd - dovoz obědu
Usnesení č. 20

Zastupitelstvo města Veverská Bítýška schvaluje Vývařovně obědů, přísp. organizaci, Zábíteší 224, Veverská Bítýška Dodatek k Vnitřní směrnici č. 1/2018 v tomto znění:

Článek č.3

Cena sociálního obědu od 1.3.2019

Cena za 1 sociální oběd je stanovena takto:

 • 39,- Kč vč. DPH - cena 1 obědu při osobním odběru
 • 44,-Kč vč. DPH - cena 1 obědu s dovozem.
Usnesení č. 21

Zastupitelstvo města Veverská Bítýška schvaluje prodej pozemku p. č. 1940/2 v k.ú. Veverská Bítýška o výměře 46 m2, druh pozemku ostatní plocha za cenu 200 Kč/m2 paní Věře Benešová, bytem M. Kudeříkové 603, 664 71 Veverská Bítýška. Veškeré poplatky spojené s prodejem pozemku, včetně vypracování kupní smlouvy a vkladu do katastru nemovitostí uhradí kupující. Zastupitelstvo města pověřuje starostu podpisem kupní smlouvy.

Usnesení č. 22

Zastupitelstvo města Veverská Bítýška neschvaluje odkup pozemků v k. ú. Veverská Bítýška, parcely č. 2400/83, 2405/10, 2308/21, 2313/12, 2340/35, 2341/88, 2308/34, 2312/2 a 2313/31.

Usnesení č. 23

Zastupitelstvo města Veverská Bítýška schvaluje Smlouvu o zajištění financování systému IDS JMK a příspěvek na rok 2019 ve výši 159 900,- Kč. Smlouva se uzavírá mezi Městem Veverská Bítýška, náměstí Na Městečku 72 a Jihomoravským krajem, Žerotínovo nám. 449/3, 601 82 Brno. Zastupitelstvo města pověřuje starostu podpisem smlouvy.

Usnesení č. 24

Zastupitelstvo města Veverská Bítýška schvaluje počínaje dnem 1. 2. 2019 ceny nájmu hrobových míst:

 • Urnový hrob 14,- Kč/m2/rok, 35,- Kč údržba/rok, nájem na 10 let - 630,- Kč
 • Jednohrob 14,- Kč/m2/rok, 35,- Kč údržba/rok, nájem na 10 let - 910,- Kč
 • Dvojhorb 14,- Kč/m2/rok, 35,- Kč údržba/rok, nájem na 10 let - 1 330,- Kč
 • Trojhrob 14,- Kč/m2/rok, 35,- Kč údržba/rok, nájem na 10 let - 1 750,- Kč

Cena za m2 se počítá i za každý započatý metr.

Usnesení č. 25

Zastupitelstvo města Veverská Bítýška schvaluje Dodatek č. 2 ke Smlouvě o odběru a koupi materiálově využitelného odpadu č. 103300642 mezi Městem Veverská Bítýška, náměstí Na Městečku 72, 664 71 Veverská Bítýška a FCC Česká republika, s.r.o., Ďáblická 791/89, 182 00 Praha, provozovna Brno, Líšeňská 35, 636 00 a pověřuje starostu podpisem dodatku.

Usnesení č. 26

Zastupitelstvo města Veverská Bítýška schvaluje záměr převodu vodohospodářké infrastruktury dle přílohy č. 1 (podtržené položky) s tím, že zastupitelstvu města bude žadatelem předložen návrh smlouvy o převodu vodohospodářské infrastruktury.

Usnesení č. 27

Zastupitelstvo města Veverská Bítýška schvaluje poskytnutí peněžité pomoci ve formě úhrady faktury za ubytování a zabezpečení rodinného domu zaplachtováním, jako pomoc ve hmotné nouzi z důvodu požáru rodinného domu v ulici Na Bílém potoce, č. p. 113.

Usnesení č. 28

Zastupitelstvo města Veverská Bítýška schvaluje předloženou Smlouvu o úhradě nákladů změny územního plánu mezi Městem Veverská Bítýška, náměstí Na Městečku 72 a společností ČEPS, a.s., se sídlem Elektrárenská 774/2, Praha 10, 101 52, za cenu 120 000,- Kč bez DPH a pověřuje starostu podpisem smlouvy.

Usnesení č. 29

Zastupitelstvo města Veverská Bítýška schvaluje Smlouvu o zřízení služebnosti s označením „16010-047140 VPIC Veverská Bítýška-Na Bílém potoce-MK“ mezi Městem Veverská Bítýška, náměstí Na Městečku 72 a společností Česká telekomunikační infrastruktura a.s., se sídlem Olšanská 6, Praha 3, 130 00 a pověřuje starostu podpisem smlouvy.

Usnesení č. 30

Zastupitelstvo města Veverská Bítýška schvaluje Jednací řád kontrolního výboru zastupitelstva města Veverská Bítýška.

Usnesení č. 31

Zastupitelstvo města Veverská Bítýška schvaluje záměr prodeje pozemků v k.ú. Veverská Bítýška, parcely číslo: 527/12 o výměře 5m2, 527/13 o výměře 6 m2, 527/14 o výměře 6 m2, 527/15 o výměře 6 m2 pod lodžiemi bytového domu č.p. 611, za cenu 200,- Kč/m2. Uvedené pozemky vznikly na základě geometrického plánu č. 1807-173/2018 oddělením od pozemku p.č. 527/1. Budoucí kupující uhradí kromě ceny pozemku také vypracování kupní smlouvy, vklad do katastru nemovitostí a veškeré poplatky spojené s prodejem pozemku.

Usnesení č. 32

Zastupitelstvo města Veverská Bítýška schvaluje vypracování geometrického plánu na náklady města za účelem budoucího vykoupení pozemků na stavbu prodloužení splaškové kanalizace a veřejného vodovodu dle přiložené projektové dokumentace v části ulice 9. května.


sipka Zpět     sipka Verze pro tisk