cz / eng / de     Dnes je

Domů»Úřad města»Usnesení zastupitelstva města»Usnesení zastupitelstva města z roku 2017

Usnesení zastupitelstva městyse z roku 2017

Usnesení ZM ze dne 18. prosince 2017

Usnesení č. 1

ZM schvaluje program dnešního jednání tak jak byl zveřejněn na úřední desce a webových stránkách městyse.

Usnesení č. 2

ZM schvaluje zařazení bodu na program jednání - Smlouva o realizaci překládky sítě elektronických komunikací. Tento bod bude zařazen v bodě č. 19.

Usnesení č. 3

ZM schvaluje zařazení bodu na program jednání - Prodej částí obecního pozemku, parc. č. 1246/2 v k. ú. Veverská Bítýška. Tento bod bude projednán v bodě č. 20.

Usnesení č. 4

ZM schvaluje zařazení bodu na program jednání - Prodej starého hasičského vozidla zn. Ford Tranzit, r. výr. 1991, který je v majetku městyse zařazen od 1.11.2006 obci Vysoké Popovice. Tento bod bude projednán v bodě č. 21.

Usnesení č. 5

ZM schvaluje do návrhové komise Josefa Kopřivu.

Usnesení č. 6

ZM schvaluje do návrhové komise Pavla Kozla.

Usnesení č. 7

ZM schvaluje ověřovatele zápisu Františka Černého.

Usnesení č. 8

ZM schvaluje ověřovatele zápisu Bc. Vlastimila Kolstrunka.

Usnesení č. 9

ZM schvaluje VI. Rozpočtové opatření Městyse Veverská Bítýška v roce 2017 v oblasti příjmů.

Usnesení č. 10

ZM schvaluje VI. Rozpočtové opatření Městyse Veverská Bítýška v roce 2017 v oblasti výdajů.

Usnesení č. 11

ZM schvaluje VI. Rozpočtové opatření Městyse Veverská Bítýška v roce 2017 v oblasti financování.

Usnesení č. 12

ZM uděluje v souladu s § 102 odst. 2 písm. a) a odst. 4 zákona č.128/2000 Sb., o obcích, v platném znění starostovi městyse pravomoc provádět rozpočtová opatření a pravomoc podepisovat smlouvy o přijetí dotací v období od posledního jednání zastupitelstva konaného v roce 2017 do 31.12. 2017. Tato rozpočtová opatření budou schválena na nejbližším zasedání zastupitelstva městyse.

Usnesení č. 13

ZM schvaluje: Rozpočtové provizorium pro rok 2018

Rozpočtové provizorium se bude pro rok 2018 řídit těmito pokyny:

Neinvestiční výdaje budou čerpány od 1.1.2018 až do schválení rozpočtu roku 2018 měsíčně maximálně do výše 1/12 celkového objemu výdajů schváleného rozpočtu r. 2017.

Investiční akce budou do schválení rozpočtu zastaveny s výjimkou:

 • proplacení výdajů a faktur na přeložku kabelu CETIN - ulice Bílý potok
 • proplacení výdajů týkajících se projektové dokumentace splaškové a dešťové kanalizace - Masarykovo náměstí
 • proplacení výdajů souvisejících s technickým zhodnocením stávajícího sociálního zařízení v přízemí a venkovní WC – MŠ Zábíteší
 • výdaje spojené s výstavbou nového sběrného dvora – přípojky inženýrských sítí a zpevněné plochy
 • prodloužení vodovodu na ul. Tišnovská
 • proplacení výdajů za zhotovení projektové dokumentace MŠ Zábíteší -přístavba
 • proplacení výdajů za zhotovení projektové dokumentace - nová tělocvična ul. P. Perky
 • proplacení výdajů spojených s výstavbou místní komunikace ulice U Hřiště
 • proplacení faktury za vyhotovení projektové dokumentace na opravu dešťové kanalizace v ulicích P. Perky – Nábřežní (odvodnění nové tělocvičny)
 • proplacení výdajů za vypracování projektové dokumentace budova č. p. 81, ulice Boční
 • proplacení faktur - VRT HV 102 firmě GEOSERVIS

Rozpočet na rok 2018 bude předložen zastupitelstvu městyse ke schválení nejpozději do 31. března 2018.

Usnesení č. 14

ZM schvaluje Základní škole, přísp. organizaci Veverská Bítýška I. rozpočtové opatření v roce 2017.

Usnesení č. 15

ZM schvaluje Základní škole, přísp.organizaci Veverská Bítýška II. rozpočtové opatření v roce 2017.

Usnesení č. 16

ZM schvaluje Základní škole, přísp. organizaci Veverská Bítýška předložené vyřazovací protokoly k 31.10.2017.

Usnesení č. 17

ZM schvaluje Mateřské škole Vev. Bítýška, přísp. organizaci přijetí věcného daru ve výši 1000,--Kč.

Usnesení č. 18

ZM schvaluje Mateřské škole Vev.Bítýška, přísp. organizaci vyřazení věcí dle předloženého vyřazovacího protokolu ze dne 1.12.2017.

Usnesení č. 19

ZM schvaluje pronájem nebytových prostor na pozemku p. č. 1247, stavba občanské vybavenosti č. p. 72 (zázemí lékárny) o celkové výměře 21,43 m² (5,72 m² umývárna, 4,66 m² sociální zařízení, 11,05 m² sklad) za částku 18 480,--Kč/rok na dobu určitou do 31.12.2019 a pověřuje starostu podpisem nájemní smlouvy. Veškeré poplatky spojené s vypracováním smlouvy uhradí nájemce.

Usnesení č. 20

ZM schvaluje pronájem části obecního pozemku p. č. 1291/1 o výměře 43 m² v k. ú. Veverská Bítýška za cenu 1000,-- Kč/rok na dobu 3 let od podpisu smlouvy za účelem uskladnění dřeva buňky a pověřuje starostu podpisem smlouvy. Veškeré poplatky spojené s pronájmem uhradí nájemce.

Usnesení č. 21

ZM schvaluje směnu obecního pozemku p. č. 794/1 díl d, ostatní plocha za pozemek p. č. 794/4 díl b, ostatní plocha v k. ú. Veverská Bítýška v majetku soukromého vlastníka. Cena směnovaného obecního pozemku a pozemku ve vlastnictví soukromého vlastníka je 1000,--Kč. ZM pověřuje starostu podpisem směnné smlouvy. Veškeré poplatky spojené se směnou uhradí soukromý vlastník.

Usnesení č. 22

ZM neschvaluje prominutí finanční částky ve výši 10 659,59,--Kč za spotřebovanou el. energii v klubovně 10 Pionýrské skupiny v období od 18.1.2011 do 21.6.2017.

Usnesení č. 23

ZM schvaluje prodloužení vodovodního řadu v lokalitě V Brance až na konec hranice pozemku p. č. 1413/2 v k.ú. Veverská Bítýška.

Usnesení č. 24

ZM schvaluje poskytování plnění výhod pro uvolněné členy zastupitelstva ve stejném rozsahu jako pro zaměstnance městyse vyplývající z ustanovení Kolektivní smlouvy a Statutu sociálního fondu městyse Veverská Bítýška.

Usnesení č. 25

ZM schvaluje Základní škole, přísp. organizaci Veverská Bítýška návrh rozpočtu na rok 2018.

Usnesení č. 26

ZM schvaluje Základní škole, přísp. organizaci Veverská Bítýška předložený střednědobý výhled rozpočtu na roky 2019 a 2020.

Usnesení č. 27

ZM schvaluje Vývařovně obědů, přísp. organizaci, Zábíteší 224, Veverská Bítýška návrh rozpočtu na rok 2018.

Usnesení č. 28

ZM schvaluje Vývařovně obědů, přísp. organizaci, Zábíteší 224, Veverská Bítýška předložený střednědobý výhled rozpočtu na roky 2019 a 2020.

Usnesení č. 29

ZM schvaluje Mateřské škole, přísp. organizaci, Pavla Perky 333, Veverská Bítýška návrh rozpočtu na rok 2018.

Usnesení č. 30

ZM schvaluje Mateřské škole, přísp. organizaci, Pavla Perky 333, Veverská Bítýška předložený střednědobý výhled rozpočtu na roky 2019 a 2020.

Usnesení č. 31

ZM neschvaluje Místní akční plán Kuřim, jehož zpracovatelem je Místní akční skupina Brána Brněnska, z.s.

Usnesení č. 32

ZM schvaluje odkoupení splaškové kanalizace v majetku Vladimíry Hejlové, bytem 9. května 775, Veverská Bítýška, která je uložena v pozemku ČR - s právem hospodařit Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašinovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2, p. č. 2402 k. ú. Veverská Bítýška za cenu 2000,--Kč do vlastnictví městyse Veverská Bítýška a pověřuje starostu podpisem smlouvy.Veškeré poplatky spojené s prodejem kanalizace uhradí kupující.

Usnesení č. 33

ZM schvaluje vypracování PD týkající se opravy části dešťové kanalizace v ulici P. Perky v délce 52 m a 34 m v ulici Nábřežní a areálové přípojky dešťové kanalizace. PD vypracuje Ing. Jaroslav Rakušan, Pechova 3, 615 00 Brno.

Usnesení č. 34

ZM schvaluje Smlouvu č. VPI/MJ/2017/00225 o realizaci překládky sítě elektronických komunikací na stavbu "VPIC Veverská Bítýška - Na Bílém potoce MK" za částku 95 079,--Kč + DPH uzavřenou mezi městysem Veverská Bítýška a Českou telekomunikační infrastrukturou se sídlem Olšanská 2681/6, 130 00 Praha-Žižkov. ZM pověřuje starostu podpisem smlouvy.

Usnesení č. 35

ZM schvaluje prodej obecního pozemku p. č. 1246/2 o celkové výměře 395 m² za celkovou cenu 316 300,--Kč a to následně:

 • 77 m² - zastavěná plocha za cenu 1700,--Kč /m²
 • 100 m² -plocha určená k výstavbě 8 parkovacích míst za cenu 1 200,--Kč/m²
 • 218 m² - ostatní plocha za cenu 300,--Kč/m²

a pověřuje starostu podpisem kupní smlouvy. Veškeré poplatky spojené s prodejem uhradí kupující. V kupní smlouvě bude uvedeno omezení spočívající v nutnosti uzavření věcného břemene - služebnosti a vstupu na pozemek p. č. 1246/2 za účelem údržby a oprav z důvodu uložení kanalizačního potrubí dešťové kanalizace DN300 v pozemku p. č. 1246/2.

Usnesení č. 36

ZM schvaluje prodej použitého hasičského vozidla zn: Ford Tranzit, r. výr. 1991 za cenu 5000,--Kč obci Vysoké Popovice, zast. starostou Janem Pelcem. Veškeré poplatky spojené s prodejem uhradí kupující. ZM pověřuje starostu podpisem kupní smlouvy.

 

ZM bere na vědomí Závěrečný účet Vodárenského svazku "Bítešsko", náměstí Na Městečku 72, 664 71 Veverská Bítýška.

Usnesení ZM ze dne 28. listopadu 2017

Usnesení č. 1

ZM schvaluje program dnešního jednání tak jak byl zveřejněn na úřední desce a webových stránkách městyse.

Usnesení č. 2

Dle zákona č. 128/2000Sb., § 94, odst.2 a podle Jednacího řádu OZ § 6 odst.2 , požádal starosta o zařazení bodu na program jednání - Smlouva o smlouvě budoucí kupní týkající se převodu vybudovaných sítí a souhlasu se stavbou na pozemcích p. č. 2588/10, 2029, 2028, 2020/1 v k. ú. Veverská Bítýška. Tento bod bude zařazen v bodě č. 12.

Usnesení č. 3

ZM schvaluje zařazení bodu na program jednání V.Rozpočtové opatření městyse Veverská Bítýška v roce 2017. Tento bod bude projednán v bodě č. 13.

Usnesení č. 4

ZM schvaluje do návrhové komise Františka Černého.

Usnesení č. 5

ZM schvaluje do návrhové komise Josefa Kopřivu.

Usnesení č. 6

ZM schvaluje ověřovatele zápisu Ing. Pavla Králíka.

Usnesení č. 7

ZM schvaluje ověřovatele zápisu Bc. Vlastimila Kolstrunka.

Usnesení č. 8

ZM schvaluje V. Rozpočtové opatření Městyse Veverská Bítýška v roce 2017 v oblasti příjmů.

Usnesení č. 9

ZM schvaluje V. Rozpočtové opatření Městyse Veverská Bítýška v roce 2017 v oblasti výdajů.

Usnesení č. 10

ZM schvaluje V. Rozpočtové opatření Městyse Veverská Bítýška v roce 2017 v oblasti financování.

Usnesení č. 11

ZM schvaluje odkoupení pozemku p. č. 1249/2 - zastavěná plocha a nádvoří jehož součástí je stavba budova č. p. 81, ul. Boční, Veverská Bítýška, stavební objekt stojící na pozemku p. č. 1249/2 v k. ú. Veverská Bítýška do majetku městyse Veverská Bítýška za cenu 2 150 000,--Kč.

Usnesení č. 12

ZM schvaluje kupní smlouvu jejíž předmětem je odkoupení pozemku p. č. 1249/2, zastavěná plocha a nádvoří jehož součástí je stavba budova č. p. 81, stavební objekt stojící na pozemku p. č. 1249/2, zapsané na LV č. 1569 pro obec a katastrální území Veverská Bítýška. ZM pověřuje starostu podpisem kupní smlouvy.

Usnesení č. 13

ZM schvaluje smlouvu o zprostředkování odkoupení pozemku p. č. 1249/2, zastavěná plocha a nádvoří jehož součástí je stavba budova č. p. 81, stavební objekt stojící na pozemku p. č. 1249/2, zapsané na LV č. 1569 pro obec a katastrální území Veverská Bítýška uzavřenou mezi zprostředkovatelem Michaelou Pokornou, Popovice 86, 664 61 Popovice u Rajhradu a městysem Veverská Bítýška za cenu 75 250,--Kč. ZM pověřuje starostu podpisem smlouvy.

Usnesení č. 14

ZM schvaluje vyplacení finanční částky ve výši 75 250,-Kč zprostředkovateli Michaele Pokorné, Popovice 86, 664 61, Popovice u Rajhradu za zprostředkování koupě pozemku p. č. 1249/2, zastavěná plocha a nádvoří jehož součástí je stavba budova č. p. 81, stavební objekt stojící na pozemku p. č. 1249/2, zapsané na LV č. 1569 pro obec a katastrální území Veverská Bítýška do majetku městyse Veverská Bítýška.

Usnesení č. 15

ZM schvaluje smlouvu o svěřenské správě finančních prostředků uzavřenou mezi svěřenským správcem advokátkou Mgr.Terezou Haraštovou se sídlem Olomoucká 1292/17a, 618 00 Brno, mezi oprávněným a složitelem městysem Veverská Bítýška týkající se uložení částky ve výši 2 150 000,--Kč na koupi pozemku p. č. 1249/2, zastavěná plocha a nádvoří jehož součástí je stavba budova č. p. 81, stavební objekt stojící na pozemku p. č. 1249/2, zapsané na LV č. 1569 pro obec a katastrální území Veverská do majetku městyse Veverská Bítýška.

Usnesení č. 16

ZM pověřuje starostu podpisem smlouvy o svěřenské správě finančních prostředků uzavřenou mezi svěřenským správcem advokátkou Mgr. Terezou Haraštovou se sídlem Olomoucká 1292/17a, 618 00 Brno, mezi oprávněným a složitelem městysem Veverská Bítýška týkající se uložení částky ve výši 2 150 000,--Kč na koupi pozemku p. č. 1249/2, zastavěná plocha a nádvoří jehož součástí je stavba budova č. p. 81, stavební objekt stojící na pozemku p. č. 1249/2, zapsané na LV č. 1569 pro obec a katastrální území Veverská Bítýška do majetku městyse Veverská Bítýška.

Usnesení č. 17

ZM schvaluje odpis pohledávek ve výši 69 233,83,--Kč dle usnesení Okresního soudu Brno - venkov v řízení o dědictví po zůstaviteli Petru Patočkovi.

Usnesení č. 18

ZM schvaluje vyřazení majetku Městyse Veverská Bítýška dle předloženého inventarizačního protokolu ze dne 15. 11. 2017.

Usnesení č. 19

ZM schvaluje vyřazení majetku -Vývařovna obědů, přísp. organizace, Zábíteší 224, Veverská Bítýška dle předloženého inventarizačního protokolu ze dne 15.11.2017.

Usnesení č. 20

ZM schvaluje Vnitřní směrnici č. 1/2018 pro vyvařování sociálních obědů.

Usnesení č. 21

ZM vydává souhlas Základní škole Veverská Bítýška, přísp.organizaci s uzavíráním podnájemních smluv s organizacemi nebo spolky za účelem využívání prostor tělocvičny včetně šatny a sociálního zařízení v budově základní školy č. p. 51, za úplatu, a to pouze ke sportovním účelům, která bude spojená s náklady na osvětlení, vytápění, el. energii a s náklady na úklid. Uvedený podnájem musí být v souladu s provozním řádem, který vytvoří ředitelství ZŠ na dobu určitou 3 let od vydání souhlasu zastupitelstva městyse.

Usnesení č. 22

ZM schvaluje záměr prodeje použitého hasičského vozidla zn: Ford Tranzit, r.výr. 1991 za cenu 5000,--Kč obci Vysoké Popovice. Veškeré poplatky spojené s prodejem uhradí kupující.

Usnesení č. 23

ZM schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě o výpůjčce ze dne 20.5.2009 uzavřené mezi Městysem Veverská Bítýška a Vývařovnou obědů, přísp.organizací, Zábíteší 224, Veverská Bítýška, týkající se navrácení osobního vozidla SPZ 4B6 8016 do užívání městyse. ZM pověřuje starostu podpisem dodatku.

Usnesení č. 24

Zastupitelstvo městyse Veverská Bítýška schvaluje dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění, starostu městyse Josefa Mifka jako určeného zastupitele pro spolupráci s pořizovatelem při projednávání návrhu Zprávy o uplatňování ÚP Veverská Bítýška.

Usnesení č. 25

ZM schvaluje smlouvu o uzavření budoucí smlouvy kupní za účelem stavby Komunikace a inženýrské sítě pro výstavbu 6 RD, Na Bítýškách realizovaných na pozemcích 257/1, 2255/1, 2256, 2257, 2262/4 a 2262/2 v k. ú. Veverská Bítýška a následné odkoupení zbudovaných IS: SO 01 - komunikace a zpevněné plochy, SO 02 - vodovod, SO 03 - kanalizace splašková, SO 04 - kanalizace dešťová, SO 06.02- veřejné osvětlení a do majetku městyse za celkovou cenu 5000,--Kč (1000,--Kč/SO - stavební objekt) Smlouva se uzavírá mezi Petrem Haklem, Na Bílém potoce 681, Veverská Bítýška a městysem Veverská Bítýška. ZM pověřuje starostu podpisem smlouvy.

Usnesení č. 26

ZM schvaluje smlouvu o uzavření budoucí smlouvy kupní za účelem stavby Inženýrské sítě a komunikace pro výstavbu 3 rodinných domů, lokalita Pod Sokolím realizovaných na pozemcích 2588/10,2029, 2028 a 2020/1 v k. ú. Veverská Bítýška" a následné odkoupení zbudovaných IS: SO 02 - vodovod, SO 03- kanalizace splašková do majetku městyse za celkovou cenu 2000,--Kč (1000,--Kč/SO - objekt). Smlouva se uzavírá mezi MUDr. Miriam Morkošovou, V Lávkách 501, 679 72 Kunštát a městysem Veverská Bítýška. ZM pověřuje starostu podpisem smlouvy.

Usnesení č. 27

ZM schvaluje stavbu SO 01 - komunikace a zpevněné plochy, SO 02- vodovod , SO 03 - kanalizace splašková , SO 04 - plynovod STL na pozemcích p. č. 2028 a p. č. 2020/1 v majetku městyse Veverská Bítýška.

Usnesení ZM ze dne 8. listopadu 2017

Usnesení č. 1

ZM schvaluje do návrhové komise Ing. Jarmilu Novotnou.

Usnesení č.2

ZM schvaluje do návrhové komise Irenu Koláčnou.

Usnesení č. 3

ZM schvaluje ověřovatele zápisu Františka Černého.

Usnesení č. 4

ZM schvaluje ověřovatele zápisu Pavlu Krystkovou.

Usnesení č. 5

ZM schvaluje program dnešního jednání tak, jak byl zveřejněn na úřední desce a webových stránkách městyse.

Usnesení č. 6

ZM schvaluje zařazení bodu na program jednání - Smlouva o zřízení věcného břemene za účelem uložení plynárenského zařízení pro novostavbu RD č. p. 670 v k. ú. Veverská Bítýška. Tento bod bude projednán v bodě č. 18

Usnesení č. 7

ZM schvaluje zařazení bodu na program jednání - Předložení žádosti manželů Schalkových týkající se návrhu na odkoupení částí obecních pozemků. Tento bod bude projednán v bodě č. 19

Usnesení č. 8

ZM schvaluje zařazení bodu - Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene na stavbu "V. Bítýška, Boční, kab. sm. NNk, Snížek, p. č. 1272"na program dnešního jednání. Tento bod bude projednán v bodě č. 20

Usnesení č. 9

ZM schvaluje zařazení bodu - možnost o odkoupení nemovitosti v ul. Boční č. p. 81 v k. ú. Veverská Bítýška na program dnešního jednání. Tento bod bude projednán v bodě č. 21.

Usnesení č. 10

ZM schvaluje bod č. 19 projednat před bodem č. 3 z důvodu přítomnosti p. Ing. Schalka na dnešním jednání.

Usnesení č. 11

ZM schvaluje revokaci usnesení č. 25 ze dne 17. 5. 2017.

Usnesení č. 12

ZM schvaluje záměr prodeje pozemku p. č. 1246/2 o celkové výměře 395 m², a to následně:

 • 77 m² - zastavěná plocha za cenu 1700,--Kč /m²
 • 100 m² -plocha určená k výstavbě 8 parkovacích míst za cenu 1 200,--Kč/m²
 • 218 m² - ostatní plocha za cenu 300,--Kč/m²

Ve zveřejněném záměru prodeje bude uvedeno omezení spočívající v nutnosti uzavření věcného břemene - služebnosti a vstupu na pozemek p. č. 1246/2 za účelem údržby a oprav z důvodu uložení kanalizačního potrubí dešťové kanalizace DN300 v pozemku p. č. 1246/2.

Usnesení č. 13

ZM schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na stavbu "Oprava místní komunikace ul.Na Bílém potoce, Vev.Bítýška - etapa č. 1 a 2" uzavřenou mezi městysem Veverská Bítýška a zhotovitelem firmou COLAS CZ, a.s., se sídlem Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha 9, divize Silniční stavitelství- oblast Jih, Kosová 10 586 37 Jihlava- Region Jižní Morava.
ZM pověřuje starostu podpisem dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo.

Usnesení č. 14

ZM schvaluje smlouvu o dílo za účelem vypracování projektové dokumentace na stavbu "Novostavba tělocvičny, Veverská Bítýška" uzavřenou mezi Městysem Veverská Bítýška a Ing. arch. Iljou Coufalem se sídlem Vodova 101, 61200 Brno, za cenu 1 185 800,--Kč vč.DPH. ZM pověřuje starostu podpisem smlouvy o dílo.

Usnesení č. 15

ZM schvaluje vypracování PD na prodloužení řadu splaškové a dešťové kanalizace v lokalitě Masarykovo náměstí, Veverská Bítýška.

Usnesení č. 16

ZM pověřuje starostu jednáním se zástupci firmy Hartmann- Rico, a.s. ohledně cenové nabídky za nabízené pozemky, která bude poté předložena zastupitelstvu k projednání.

Usnesení č. 17

ZM schvaluje smlouvu č. 1030040218/001 o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene na stavbu „V. Bítýška, Na Bílém potoce NNk, Vymazal, p.č.613/3"uzavřenou mezi povinným Městysem Veverská Bítýška a oprávněným E.ON Distribuce, a.s. se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice a pověřuje starostu podpisem této smlouvy.

Usnesení č. 18

ZM schvaluje smlouvu č. 1040010840/002 o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene na stavbu "Vev. Bítýška, Chaty Lachema, st.úpr.NN" uzavřenou mezi povinným Městysem Veverská Bítýška a oprávněným E.ON Distribuce, a.s. se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice a pověřuje starostu podpisem této smlouvy.

Usnesení č. 19

ZM schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene uzavřenou mezi oprávněným Městysem Veverská Bítýška a povinným za účelem uložení inženýrských sítí, vodovodního a kanalizačního řadu uložených v pozemku městyse dle geometrického plánu č. 1738-96/2017 a pověřuje starostu městyse podpisem smlouvy.

Usnesení č. 20

ZM schvaluje záměr směny části obecního pozemku p. č. 794/1, díl d po oddělení GP o výměře 2 m² v k. ú. Veverská Bítýška za pozemek p. č. 794/4 díl b po oddělení GP o výměře 2 m² v k. ú. Veverská Bítýška v soukromém vlastnictví. Cena směnovaného pozemku p. č. 794/1 je 1000,--Kč a cena směnovaného pozemku v soukromém vlastnictví p. č. 794/4 je 1000,--Kč.

Usnesení č. 21

ZM schvaluje pronájem obecního pozemku p. č. 1991/1 (trvalý travní porost) o výměře 917 m² v k. ú. Veverská Bítýška za cenu 500,--Kč/rok na dobu 3 let od podpisu smlouvy. ZM pověřuje starostu podpisem nájemní smlouvy.

Usnesení č. 22

ZM schvaluje pronájem obecního pozemku p. č. 1388/1 (trvalý travní porost) o výměře 200 m² v k. ú. Veverská Bítýška za cenu 300,--Kč/rok na dobu 3 let od podpisu smlouvy. ZM pověřuje starostu podpisem nájemní smlouvy.

Usnesení č. 23

ZM schvaluje záměr prodeje části obecního pozemku p. č. 1291/1 o výměře cca 12,5 m² v k. ú. Veverská Bítýška za cenu 1700,--Kč/m². Na uvedenou část pozemku bude vyhotoven GP který zajistí žadatel. Poté bude záměr prodeje zveřejněn na úřední desce a web.stránkách městyse.

Usnesení č. 24

ZM schvaluje záměr pronájmu části obecního pozemku p. č. 1291/1 o výměře 43 m² v k. ú. Veverská Bítýška dle předloženého návrhu za cenu 1000,--Kč/rok na dobu 3 let od podpisu smlouvy. V záměru pronájmu bude uvedeno, že nájemce uhradí náklady spojené s vypracováním nájemní smlouvy.

Usnesení č. 25

ZM schvaluje Mateřské škole Vev. Bítýška, přísp. organizaci použití finančního daru ve výši 70 000,--Kč, který obdržela od firmy Hartmann- Rico a.s.

Usnesení č. 26

ZM schvaluje prodej obecního pozemku p. č. 1291/5 o výměře 43 m², který byl GP č. 1740-305/2017 oddělen od pozemku p. č. 1291/1 v k. ú. Veverská Bítýška za cenu 200,--Kč/m². Kupní smlouva bude uzavřena mezi Městysem Veverská Bítýška a MO Moravským rybářským svazem, z.s., pobočný spolek Veverská Bítýška, zast.jednatelem Ing.Janem Šancou se sídlem Sady Komenského 373, Veverská Bítýška. ZM pověřuje starostu podpisem kupní smlouvy. Veškeré poplatky spojené s prodejem uhradí kupující.

Usnesení č. 27

ZM schvaluje záměr pronájmu nebytových prostor na pozemku p. č. 1247, stavba občanské vybavenosti č. p. 72 (zázemí lékárny) o celkové výměře 21,43 m² (5,72 m² umývárna, 4,66 m² sociální zařízení, 11,05 m² sklad) za částku 18 488,--Kč/rok na dobu určitou do 31.12.2019.

Usnesení č. 28

ZM pověřuje starostu městyse jednáním s RK SREALITY .CZ, která má nemovitost č. p. 81, ul.Boční v k.ú. Veverská Bítýška v nabídce v současné době za cenu 2 400 000,--Kč. Po jednání bude vyhotoven návrh kupní smlouvy, který bude předložen zastupitelům k projednání.

Usnesení č. 29

ZM schvaluje IV. Rozpočtové opatření Městyse Veverská Bítýška v roce 2017 v oblasti příjmů.

Usnesení č. 30

ZM schvaluje IV. Rozpočtové opatření Městyse Veverská Bítýška v roce 2017 v oblasti výdajů.

Usnesení č. 31

ZM schvaluje IV. Rozpočtové opatření Městyse Veverská Bítýška v roce 2017 v oblasti financování.

Usnesení č. 32

ZM schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene za účelem uložení plynárenského zařízení "STL plynovodní přípojka pro novostavbu RD č .p. 670 ve Vev.Bítýšce, č.stavby: 9900094667" uzavřenou mezi Městysem Veverská Bítýška a GasNet, s.r.o. se sídlem Klíšská 940/96, Kliše 400 01, Ústí nad Labem za cenu 500,--Kč a pověřuje starostu podpisem smlouvy.

Usnesení č. 33

ZM schvaluje smlouvu č. 1030041246/001 o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene na stavbu „V. Bítýška, Boční, kab. sm. NNk, Snížek, p. č. 1272"uzavřenou mezi povinným Městysem Veverská Bítýška a oprávněným E.ON Distribuce, a.s. se sídlem F.A.Gerstnera 2151/6, České Budějovice a pověřuje starostu podpisem této smlouvy. Smlouva bude podepsána až po úpravě ceny ve smlouvě, a to na částku 5000,--Kč.

Usnesení ZM ze dne 13. září 2017

Usnesení č. 1

ZM schvaluje oddělit pozemek p.č.2425/11 v k.ú. Veverská Bítýška v šířce budoucí komunikace podél pozemku p.Němečka.Vyhotovit GP na jehož základě bude zažádáno o vyjmutí pozemku z půdního fondu.

Usnesení č. 2

ZM schvaluje program dnešního jednání tak jak byl zveřejněn, pouze s přesunutím bodu č. 3 za bod č.17.

Usnesení č. 3

ZM schvaluje zařazení bodu na program jednání - Stanovení ceny za výlep volebních materiálů v obci na program dnešního jednání. Tento bod bude projednán v bodě č. 18

Usnesení č. 4

ZM schvaluje zařazení bodu na program jednání - Zařazení akce do OZV o nočním klidu na program dnešního jednání. Tento bod bude projednán v bodě č. 19

Usnesení č. 5

ZM schvaluje zařazení bodu na program jednání- předložení nabídky Tiskárny D+H na výrobu stolních kalendářů pro rok 2018 s tématikou Veverské Bítýšky na program dnešního jednání. Tento bod bude projednán v bodě č. 20

Usnesení č. 6

ZM schvaluje do návrhové komise Ing. Jarmilu Novotnou.

Usnesení č. 7

ZM schvaluje do návrhové komise Bc. Vlastimila Kolstrunka.

Usnesení č. 8

ZM schvaluje ověřovatele zápisu Ing. Pavla Králíka.

Usnesení č. 9

ZM schvaluje ověřovatele zápisu Ing. Petra Plachého.

Usnesení č. 10

ZM schvaluje III. Rozpočtové opatření Městyse Veverská Bítýška v roce 2017 v oblasti příjmů.

Usnesení č. 11

ZM schvaluje III. Rozpočtové opatření Městyse Veverská Bítýška v roce 2017 v oblasti výdajů.

Usnesení č. 12

ZM schvaluje III.Rozpočtové opatření Městyse Veverská Bítýška v roce 2017 v oblasti financování

Usnesení č. 13

ZM schvaluje Smlouvu o výpůjčce za účelem bezplatného užívání vozu Dacia, SPZ 1BH 67 52, verze Dokker Van 1,6 SCe 75 kW/102 uzavřenou mezi Městysem Vev.Bítýškou a Vývařovnou obědů, přísp.organizací, Zábíteší 224, Veverská Bítýška. ZM pověřuje starostu podpisem smlouvy.

Usnesení č. 14

ZM schvaluje na základě Statutu sociálního fondu Městyse Veverská Bítýška smlouvu o zápůjčce č. 1/2017 a pověřuje starostu podpisem smlouvy.

Usnesení č. 15

ZM schvaluje na základě Statutu sociálního fondu Městyse Veverská Bítýška smlouvu o zápůjčce č. 2/2017 a pověřuje starostu podpisem smlouvy.

Usnesení č. 16

ZM schvaluje statut trvalého peněžního fondu pro údržbu hrobů.

Usnesení č. 17

ZM schvaluje vyřazení majetku Městyse Veverská Bítýška dle předloženého vyřazovacího protokolu ze dne 4.9.2017

Usnesení č. 18

ZM schvaluje vyřazení věcí z majetku Vývařovny obědů, přísp.organizace, Zábíteší 224, Veverská Bítýška dle předloženého vyřazovacího protokolu ze dne 4.9.2017

Usnesení č. 19

ZM schvaluje Mateřské škole, přísp.organizaci Veverská Bítýška vyřazení starých nefunkčních a nepotřebných věcí dle předložených vyřazovacích protokolů ze dne 30.6. a 30.7.2017.

Usnesení č. 20

ZM schvaluje záměr pronájmu obecního pozemku p. č. 1991/1 (trvalý travní porost) o výměře 917 m² v k. ú. Veverská Bítýška za cenu 500,--Kč/rok na dobu 3 let za účelem osetí pozemku svazenkou nebo podobnou plodinou. Záměr prodeje bude zveřejněn na úřední desce a web.stránkách městyse.

Usnesení č. 21

ZM neschvaluje záměr prodeje části obecního pozemku p. č. 694/1 (ostatní plocha, neplodná půda) v k. ú. Veverská Bítýška.

Usnesení č. 22

ZM schvaluje odkoupení garáže č. e. 395 stojící na pozemku p. č. 2445/7 v k. ú. Veverská Bítýška od pí.Radky Kolkové, bytem Na Bílém potoce 109, Veverská Bítýška za cenu 150 000,--Kč bez dalších podmínek. Výše této ceny je stanovena dle ceny odkoupení garáže od pí.Majsové, jejíž garáž je postavena na pozemku městyse. Garáž paní Kolkové je postavena na pozemku který je v majetku Římskokatolické farnosti, Veverská Bítýška.

Usnesení č. 23

ZM schvaluje stavební dozor na akci "Oprava komunikace Na Bílém potoce" provede Ing. Jaroslav Rakušan.

Usnesení č. 24

ZM schvaluje stavební firmu COLAS CZ, a.s., Ke klíčovu 9, 190 00 Praha 9, divize silniční stavitelství - oblast Jih, Kosovská 10, 58637 Jihlava- region Jižní Morava, kontaktní adresa: COLAS CZ, a.s., Tyršova 748, Modřice 664 42 jako zhotovitele stavby "Oprava místní komunikace Na Bílém potoce, Veverská Bítýška - etapa č. 1 a 2"za cenu uvedenou ve smlouvě 2 142 847,59,--Kč vč DPH.

Usnesení č. 25

ZM schvaluje záměr pronájmu obecního pozemku p. č. 1388/1 (trvalý travní porost) o výměře 200 m2 v k. ú. Veverská Bítýška za cenu 300,--Kč/rok na dobu 3 let.

Záměr pronájmu bude zveřejněn na úřední desce a web. stránkách městyse.

Usnesení č. 26

ZM schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu městyse Veverská Bítýška FC Veverská Bítýška, která je přílohou tohoto usnesení. ZM pověřuje starostu podpisem smlouvy.

Usnesení č. 27

ZM schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu městyse Veverská Bítýška HC Veverská Bítýška, která je přílohou tohoto usnesení. ZM pověřuje starostu podpisem smlouvy.

Usnesení č. 28

ZM schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu městyse Veverská Bítýška TC Veverská Bítýška, která je přílohou tohoto usnesení. ZM pověřuje starostu podpisem smlouvy.

Usnesení č. 29

ZM schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu městyse Veverská Bítýška Divadlu Prkno z.s.,Veverská Bítýška, která je přílohou tohoto usnesení. ZM pověřuje starostu podpisem smlouvy.

Usnesení č. 30

ZM schvaluje stanovení jednotné ceny ve výši 50,--Kč za jednu výlepovou plochu v obci. Tato cena se stanovuje pro výlep volebních materiálů.

Usnesení č. 31

ZM schvaluje OZV č. 3/2017 o nočním klidu.

Usnesení č. 32

ZM schvaluje výrobu stolních kalendářů s tématikou Veverské Bítýšky v počtu 100 ks. za cenu 120,--Kč bez DPH. V případě prodeje kalendářů bude prodejní cena stanovena na 60,--Kč/ks. Kalendáře vyrobí Tiskárna D+H, Veverská Bítýška.

Usnesení ZM ze dne 21. června 2017

Usnesení č. 1

ZM schvaluje program dnešního jednání jak byl zveřejněn.

Usnesení č. 2

ZM schvaluje zařazení bodu na program jednání - VM REKOSTAV-obnova DS NN, Veverská Bítýška, Na Bílém potoce, stavební úpravy NN. Tento bod bude projednán v bodě č. 24.

Usnesení č. 3

ZM schvaluje zařazení bodu na program jednání - Nabídka garáže ke koupi na pozemku p. č. 2445/3 v k.ú. Veverská Bítýška na program dnešního jednání. Tento bod bude projednán v bodě č. 25.

Usnesení č. 4

ZM schvaluje zařazení bodu na program jednání - projednání žádosti Ing. Tecla na program dnešního jednání. Tento bod bude projednán v bodě č. 26.

Usnesení č. 5

ZM schvaluje do návrhové komise Ing. Pavla Králíka.

Usnesení č.6

ZM schvaluje do návrhové komise Pavlu Krystkovou.

Usnesení č. 7

ZM schvaluje ověřovatele zápisu Ing. Jarmilu Novotnou.

Usnesení č. 8

ZM schvaluje ověřovatele zápisu Pavla Kozla.

Usnesení č. 9

ZM schvaluje účetní závěrku Mateřské školy, přísp. organizace, Pavla Perky 333, Veverská Bítýška za rok 2016.

Usnesení č. 10

ZM schvaluje Mateřské škole, přísp. organizaci, Pavla Perky 333, Veverská Bítýška ponechání hospodářského výsledku za rok 2016 v rezervním fondu ve výši 72 118,53 Kč.

Usnesení č. 11

ZM schvaluje účetní závěrku Základní školy, přísp. organizace, náměstí Na Městečku 51, Veverská Bítýška za rok 2016.

Usnesení č. 12

ZM schvaluje Základní škole, přísp.organizace, náměstí Na Městečku 51, Veverská Bítýška ponechání hospodářského výsledku za rok 2016 ve výši:

 • fond odměn 80% = 15.492,42,--Kč
 • fond rezervní 20% = 3.873,10,--Kč

Usnesení č. 13

ZM schvaluje účetní závěrku Vývařovny obědů, přísp. organizace, Zábíteší 224, Veverská Bítýška za rok 2016.

Usnesení č. 14

ZM schvaluje II. Rozpočtové opatření Městyse Veverská Bítýška v roce 2017 v oblasti příjmů.

Usnesení č. 15

ZM schvaluje II. Rozpočtové opatření Městyse Veverská Bítýška v roce 2017 v oblasti výdajů.

Usnesení č. 16

ZM schvaluje II. Rozpočtové opatření Městyse Veverská Bítýška v roce 2017 v oblasti financování.

Usnesení č. 17

ZM schvaluje Závěrečný účet Městyse Veverská Bítýška za rok 2016 a vyjadřuje souhlas s celoročním hospodařením, a to bez výhrad.

Usnesení č. 18

ZM schvaluje účetní závěrku Městyse Veverská Bítýška za rok 2016

Usnesení č. 19

ZM schvaluje vyřazení majetku - Vývařovna obědů, přísp.organizace, Zábíteší 224, Veverská Bítýška dle předloženého inventarizačního protokolu ze dne 5.6.2017.

Usnesení č. 20

ZM schvaluje dodatek k článkům č. 2 a č. 3 Vnitřní směrnice č. 2/2012 pro vyvařování obědů spočívající v navýšení částky o 5,--Kč za dovoz jednoho obědu od 1.10.2017.

Usnesení č. 21

ZM schvaluje vyřazení majetku Městyse Veverská Bítýška dle předloženého inventarizačního protokolu ze dne 6.6.2017.

Usnesení č. 22

ZM Vev.Bítýška bere na vědomí žádost o prodloužení vodovodního a kanalizační řadu k pozemku 2425/ 12

Usnesení č. 23

ZM schvaluje zpřístupnit pozemek 2425/12 přes pozemek 2425/11 v šířce budoucí komunikace podél pozemku pana Němečka.

Usnesení č. 24

ZM požaduje uvést výstavbu v souladu s Regulačním plánem. Souhlasí s bodem 1 po úpravě a nesouhlasí s bodem 2 a 3, bere na vědomí s Regulačním plánem.

Usnesení č. 25

ZM schvaluje návrh společnosti ČEPS a.s. na pořízení změny územního plánu týkající se vedení ZVN 400 kV. Veškeré náklady a zařízení s tím spojené uhradí společnost ČEPS a.s.

Usnesení č. 26

ZM neschvaluje záměr prodeje části obecního pozemku p. č. 1859/1 (trvalý travní porost) v k. ú. Veverská Bítýška.

Usnesení č. 27

ZM schvaluje záměr prodeje části obecního pozemku p. č. 1291/1 v k.ú. Veverská Bítýška – DVOREK pouze zadní část korespondující s půdorysem stavby na pozemku p. č. 1291/2 za cenu 200,- /m².

Usnesení č. 28

ZM schvaluje smlouvu č. 014330042623/001 o zřízení věcného břemene na stavbu Vev. Bítýška, DPNNk Valter, p. č. 1301 uzavřenou mezi povinným Městysem Veverská Bítýška a oprávněným E.ON Distribuce, a.s. se sídlem F.A.Gerstnera 2151/6, České Budějovice a pověřuje starostu podpisem této smlouvy.

Usnesení č. 29

ZM schvaluje smlouvu č. 014330043259/001o zřízení věcného břemene na stavbu  V. Bítýška, Pod Horkou, obnova SE002, p. č. 1777 uzavřenou mezi povinným Městysem Veverská Bítýška a oprávněným E.ON Distribuce, a.s. se sídlem F.A.Gerstnera 2151/6, České Budějovice a pověřuje starostu podpisem této smlouvy.

Usnesení č. 30

ZM schvaluje prodej obecního pozemku p. č. 791 o výměře 91 m² (ostatní plocha) v k. ú. Veverská Bítýška za cenu 300,--Kč/m². Veškeré poplatky spojené s prodejem, vč. vyhotovení kupní smlouvy uhradí kupující. ZM pověřuje starostu podpisem kupní smlouvy.

Usnesení č. 31

ZM neschvaluje pověření silničního správního orgánu vyřešením dopravní situace v ulici Za Řekou.

Usnesení č. 32

ZM schvaluje projednat možnost omezení rychlosti na 30 km/hod od směru od přístaviště v ulici Za Řekou, která nahradí zbudování příčného prahu u firmy Avar Yacht.

Usnesení č. 33

ZM schvaluje dodávku služby monitoring a administrace projektu Kanalizace a ČOV Veverská Bítýška uzavřenou mezi Vodohospodářským rozvojem a výstavbou a.s., se sídlem Nábřežní 4/90, Praha 5, 150 65 a městysem Veverská Bítýška, a to do 1.1.2024 za cenu 20.000,- Kč /rok bez DPH. ZM pověřuje starostu podpisem smlouvy.

Usnesení č. 34

ZM schvaluje TECHSPORT, s.r.o., se sídlem Pekařská 33, 602 00 Brno jako vítězného uchazeče na zakázku městyse č. M-VB-2017-2 a schvaluje kupní smlouvu na Pořízení nového dopravního automobilu pro JSDH Veverská Bítýška za celkovou cenu 649 000,--Kč bez DPH, uzavřenou mezi městysem Veverská Bítýška a spol. TECHSPORT, s.r.o., se sídlem Pekařská 33, 602 00 Brno a pověřuje starostu podpisem smlouvy.

Usnesení č. 35

ZM schvaluje Výzvu, jejíž předmětem je oprava místní komunikace Na Bílém potoce, p. č. 538/1 v k. ú. Veverská Bítýška - Etapa I a Etapa II, č. zakázky M-VB-2017-3 se zahájením výzvy 11.7.2017. ZM pověřuje starostu městyse schválit vítězného uchazeče, kterého vyhodnotí komise pro posouzení a hodnocení nabídek a pověřuje starostu městyse podpisem smlouvy s vítězným uchazečem na akci Oprava komunikace Na Bílém potoce.

Usnesení č. 36

ZM Veverská Bítýška schvaluje povýšení městyse Vev. Bítýška na město a schvaluje podání žádosti parlamentu ČR o schválení městyse Vev. Bítýška na město.

Usnesení č. 37

ZM schvaluje za zřizovatele do školské rady starostu městyse Josefa Mifka.

Usnesení č. 38

ZM schvaluje předloženou projektovou dokumentaci týkající akce VM REKOSTAV - obnova DS NN, Veverská Bítýška, Na Bílém potoce, stavební úpravy NN.

Usnesení č. 39

ZM schvaluje odkoupení garáže na pozemku p. č. 2425/3 v k.ú. Veverská Bítýška za cenu 150.000,- Kč od soukromého vlastníka a pověřuje starostu městyse podpisem kupní smlouvy.

Usnesení č. 40

ZM schvaluje vypracování smlouvy o zřízení VB týkající se uložení kanalizačního a vodovodního potrubí p. č. 1078/1 a p. č. 101 v k. ú Veverská Bítýška .

Věcné břemeno bude zřízeno na městys a bude zřízeno bezúplatně.
Smlouvu a podpisy zajistí Ateliér Tecl s.r.o., Grohova 51, Brno.
Smlouva o zřízení VB bude vypracována bezúplatně.

Usnesení č. 41

ZM neschvaluje proplacení poplatků ve výši 23.000,- (náklady k územnímu řízení-výstavba inženýrských sítí a komunikace) a 10.000,- (náklad ke stavebnímu povolení-komunikace) firmě Ateliér Tecl s.r.o., Grohova 51, Brno.

Usnesení ZM ze dne 17. května 2017

Usnesení č. 1

ZM schvaluje program dnešního jednání jak byl zveřejněn.

Usnesení č. 2

ZM schvaluje zařazení bodu na program jednání - Dodatek č. 1 ke smlouvě o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci s omezujícími podmínkami č. BP- 16/154.Tento bod bude zařazen na program dnešního jednání jako bod č. 21.

Usnesení č. 3

ZM schvaluje do návrhové komise Františka Černého.

Usnesení č. 4

ZM schvaluje do návrhové komise Irena Koláčnou.

Usnesení č. 5

ZM schvaluje ověřovatele zápisu Ing. Pavla Králíka.

Usnesení č. 6

ZM schvaluje ověřovatele zápisu Bc. Vlastimila Kolstrunka.

Usnesení č. 7

ZM schvaluje I. rozpočtové opatření Městyse Veverská Bítýška v roce 2017 v oblasti příjmů.

Usnesení č. 8

ZM schvaluje I. rozpočtové opatření Městyse Veverská Bítýška v roce 2017 v oblasti výdajů.

Usnesení č. 9

ZM schvaluje I. rozpočtové opatření Městyse Veverská Bítýška v roce 2017 v oblasti financování.

Usnesení č. 10

ZM schvaluje Rozpočet na rok 2017 - Vývařovna obědů, příspěvková organizace, Zábíteší 224, Vev.Bítýška.

Usnesení č. 11

ZM schvaluje předložený rozpočet pro rok 2017 Základní škole, příspěvkové organizaci Veverská Bítýška.

Usnesení č. 12

ZM schvaluje předložený rozpočet pro rok 2017 Mateřské škole, příspěvkové organizaci, Pavla Perky 333, Veverská Bítýška.

Usnesení č. 13

ZM schvaluje dodatek č.1 k Veřejnoprávní smlouvě č. 277/2006 o výkonu přenesené působnosti na úseku přestupků mezi městem Kuřim a městysem Veverská Bítýška.

ZM pověřuje starostu podpisem dodatku.

Usnesení č. 14

ZM přijímá dotaci z rozpočtu JMK na Pořízení nového dopravního automobilu pro JSDH Veverská Bítýška.

Usnesení č. 15

ZM schvaluje smlouvu č. 043879/17/OKH o poskytnutí dotace z rozpočtu JMK na Pořízení nového dopravního automobilu pro JSDH Veverská Bítýška a pověřuje starostu podpisem smlouvy.

Usnesení č. 16

ZM schvaluje Smlouvu o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovitým věcem s omezujícími podmínkami č. BP-17/055 uzavřenou mezi městysem Veverská Bítýška a Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, Nové Město, 128 00 Praha 2 a pověřuje starostu podpisem smlouvy.

Usnesení č. 17

ZM schvaluje smlouvu č. NM-014330042014/001 o zřízení věcného břemene na stavbu V. Bítýška, obnova DPNNk, Stavebniny, p. č. 777 uzavřenou mezi povinným Městysem Veverská Bítýška a oprávněným E.ON Distribuce, a.s. se sídlem F.A.Gerstnera 2151/6, České Budějovice a pověřuje starostu podpisem této smlouvy.

Usnesení č. 18

ZM schvaluje směnu obecních pozemků p.č. 2444/102 o výměře 900 m² (orná půda)v k.ú. Veverská Bítýška za pozemek p.č. 218/2 o výměře 61 m² (zahrada), který je v majetku soukromého vlastníka. Veškeré poplatky spojené se směnou pozemků budou hrazeny městysem Veverská Bítýška, včetně vyhotovení směnné smlouvy.

Usnesení č. 19

ZM schvaluje OZV Městyse Veverská Bítýška č. 2/2017 o nočním klidu.

Usnesení č. 20

ZM schvaluje dodatek č. 1 ke Smlouvě o nájmu nebytových prostor v budově ZŠ Zábíteší 224, Veverská Bítýška uzavřený mezi městysem Veverská Bítýška a Sborem církve adventistů sedmého dne se sídlem zast. kazatelem Tomášem Dymáčkem Th.B za účelem setkávání se členů a přátel církve a Luďkem Zemanem za účelem studia a výkladu Bible. Dodatek se uzavírá na dobu 3 let s dobou platnosti od 13.9.2017. Náklady spojené s vypracováním dodatku hradí nájemce. ZM pověřuje starostu podpisem dodatku č. 1 ke Smlouvě o nájmu nebytových prostor v budově Zábíteší 224, Veverská Bítýška ze dne 12.9.2012.

Usnesení č. 21

ZM schvaluje záměr prodeje obecního pozemku p. č. 791 (ostatní plocha) o výměře 91 m² v k .ú. Veverská Bítýška za cenu 300,--Kč/m². Záměr prodeje bude zveřejněn na úřední desce a web. stránkách městyse.

ZM neschvaluje záměr prodeje části obecního pozemku p. č. 694/1 v k.ú. Veverská Bítýška.

Usnesení č. 22

ZM schvaluje záměr pronájmu části obecního pozemku p.č. 1987/3 (ostatní plocha) o výměře 25 m² v k. ú. Veverská Bítýška za účelem uskladnění palivového dřeva za cenu 500,--Kč/rok a na dobu 3 let od podpisu smlouvy. Záměr pronájmu bude zveřejněn na úřední desce a web. stránkách městyse vč. zákresu pronajímaného pozemku.

Usnesení č. 23

ZM neschvaluje přijetí pozemku 2568/3 dle návrhu na rozdělení pozemku z pozemku p.č. 2568 k.ú. Veverská Bítýška (zakázka č. 135/2017, vyhotovený Geodetickou kanceláří Ing. Karel Souček dne 8.4.2017) ve vlastnictví Jihomoravského kraje ve správě SÚS JMK do vlastnictví městyse.

ZM se seznámilo s předloženou nabídkou informačního systému "Usnesení.cz" ze dne 19.4.2017 a v současné době o tuto nabídku nemá zájem.

Usnesení č. 24

ZM neschvaluje záměr prodeje obecního pozemku p. č. 1246/2, který vznikl oddělením GP č. 1708-427/2016 z pozemku p. č. 1246 o výměře 395 m² v k.ú. Veverská Bítýška za cenu 2000/Kč/m².

Usnesení č. 25

ZM schvaluje záměr prodeje obecního pozemku p. č. 1246/2, který vznikl oddělením GP č. 1708-427/2016 z pozemku p. č. 1246 o výměře 395 m² v k.ú. Veverská Bítýška za cenu 1700/Kč/m². Ve zveřejněném záměru prodeje bude uvedeno omezení spočívající v nutnosti uzavření věcného břemene - služebnosti a vstupu na pozemek p.č. 1246/2 za účelem údržby a oprav z důvodu uložení kanalizačního potrubí dešťové kanalizace DN300 v pozemku p.č. 1246/2.

Usnesení č. 26

ZM schvaluje Změnový list č. 1 - provedení víceprací v celkové částce 448 457.39,--Kč bez DPH.

Usnesení č. 27

ZM schvaluje přepis elektroměru umístěného v klubovně Pionýr na nového vlastníka.

Usnesení č. 28

ZM schvaluje vyřazení Pionýrské klubovny z majetku městyse a ukončení pojistné smlouvy spočívající v pojištění klubovny.

Usnesení č. 29

ZM schvaluje dodatek 1 ke smlouvě o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci s omezujícími podmínkami č. BP- 16/154 uzavřený mezi Městysem Veverská Bítýška a ČR-Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Nové Město, Praha 2.

Usnesení ZM ze dne 2. března 2017

Usnesení č. 1

ZM schvaluje program dnešního jednání jak byl zveřejněn.

Usnesení č. 2

ZM schvaluje zařazení bodu na program jednání - Zřízení peněžního fondu pro údržbu hrobů.Tento bod bude zařazen na program dnešního jednání jako bod č. 28.

ZM neschvaluje revokaci usnesení č. 25 ze dne 19.12.2016.

Usnesení č. 3

ZM pověřuje starostu projednáním návrh dodatku s nájemcem KD p. Kadeřábkem na provozování sálu KD a poté návrh předloží zastupitelům.

Usnesení č. 4

ZM schvaluje do návrhové komise Ing. Pavla Králíka.

Usnesení č. 5

ZM schvaluje do návrhové komise Pavlu Krystkovou.

Usnesení č. 6

ZM schvaluje ověřovatele zápisu Ing. Petra Plachého.

Usnesení č. 7

ZM schvaluje ověřovatele zápisu Josefa Kopřivu.

Usnesení č. 8

ZM schvaluje VI. Rozpočtové opatření Městyse Veverská Bítýška v roce 2016 v oblasti příjmů.

Usnesení č. 9

ZM schvaluje IV. Rozpočtové opatření Městyse Veverská Bítýška v roce 2016 v oblasti výdajů.

Usnesení č. 10

ZM schvaluje IV. Rozpočtové opatření Městyse Veverská Bítýška v roce 2016 v oblasti financování.

Usnesení č. 11

ZM neschvaluje odkoupení pozemku p. č. 2425/12 o výměře 1.122 m² za cenu 1.900,--Kč/m²,  za celkovou cenu 2.131.800,-- Kč do majetku městyse.

Usnesení č. 12

ZM schvaluje předložený rozpočet Městyse Veverská Bítýška na rok 2017 v oblasti příjmů se změnou - navýšení v položce 4116 - ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR ve výši  516 400,--Kč (průtoková dotace pro ZŠ)

Usnesení č. 13

ZM neschvaluje zařazení finanční částky na vykoupení pozemku pro výstavbu retardéru v Lažáneckém kopci.

Usnesení č. 14

ZM schvaluje předložený rozpočet Městyse Veverská Bítýška na rok 2017 v oblasti výdajů  se změnou - navýšení § 3113 - ZŠ o částku 516 400,--Kč (průtoková dotace ZŠ)

Usnesení č. 15

ZM schvaluje předložený rozpočet Městyse Veverská Bítýška na rok 2017 v oblasti financování.

Usnesení č. 16

ZM schvaluje předložený střednědobý výhled rozpočtu Městyse Veverská Bítýška na roky 2018 - 2020.

Usnesení: 17

ZM schvaluje smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu městyse Veverská Bítýška  a schválení následného vyplacení finančních prostředků GYNNES BRNO s r. o., se sídlem Kyselkova 90/2, Ořechov, zast. MUDr. Filipem Dörrem ve výši 36 000,--Kč. ZM pověřuje starostu podpisem smlouvy o poskytnutí dotace.

Usnesení: 18

ZM schvaluje smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu městyse Veverská Bítýška  a schválení následného vyplacení finančních prostředků HC Veverská Bítýška, se sídlem Na Bílém potoce 539, Veverská Bítýška zast. Břetislavem Skalníkem ve výši 140 000,--Kč. ZM pověřuje starostu podpisem smlouvy o poskytnutí dotace.

Usnesení: 19

ZM schvaluje smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu městyse Veverská Bítýška  a schválení následného vyplacení finančních prostředků Římskokatolické farnosti, se sídlem Hvozdecká 125, Veverská Bítýška zast. Mgr. Markem Hlávkou ve výši 300 000,--Kč. ZM pověřuje starostu podpisem smlouvy o poskytnutí dotace.

Usnesení 20

ZM schvaluje smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu městyse Veverská Bítýška  a schválení následného vyplacení finančních prostředků FC Veverská Bítýška, se sídlem U Hřiště 642, Veverská Bítýška zast.Lubomírem Pelíškem ve výši 250 000,--Kč. ZM pověřuje starostu podpisem smlouvy o poskytnutí dotace.

Usnesení 21

ZM schvaluje smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu městyse Veverská Bítýška  a schválení následného vyplacení finančních prostředků Diecézní charitě Brno, oblastní charita Tišnov, se sídlem Ráboňova 116, Tišnov, zast. Ing.Janou Marečkovou ve výši 100 000,--Kč. ZM pověřuje starostu podpisem smlouvy o poskytnutí dotace.

Usnesení 22

ZM schvaluje smlouvu o výpůjčce týkající se výpůjčky elektrického sporáku ALBA výr. č. 35023/2017 uzavřenou mezi Městysem Veverská Bítýška a Vývařovnou obědů, příspěvkovou organizací, Zábíteší 224, Veverská Bítýška.

Usnesení 23

ZM schvaluje Základní škole, přísp.organizaci Veverská Bítýška III. rozpočtové opatření v roce 2016.

Usnesení 24

ZM schvaluje Základní škole, přísp.organizaci Veverská Bítýška předložený odpisový plán pro rok 2017.

Usnesení 25

ZM schvaluje Základní škole, přísp.organizaci Veverská Bítýška předložený vyřazovací protokol k 31.1.2017.

Usnesení 26

ZM schvaluje odpis pohledávky za škodu vzniklou obci v roce  2007 ve výši 2 500,--Kč. Pohledávka se odpisuje z důvodu nedobytnosti.

Usnesení 27

ZM schvaluje vyřazení majetku Městyse Veverská Bítýška  dle předloženého inventarizačního protokolu ze dne 16.2.2017.

Usnesení 28

ZM schvaluje I. Rozpočtové opatření v roce 2016- Vývařovně obědů, přísp. organizaci, Zábíteší 224, Vev. Bítýška.

Usnesení 29

ZM schvaluje předloženou Smlouvu o zajištění financování systému IDS JMK. Smlouva se uzavírá na dobu určitou do 31.12.2017 a celková částka činí 156 300,--Kč. ZM pověřuje starostu podpisem smlouvy.

Usnesení 30

ZM schvaluje smlouvu č. NM-014330041390/001 o zřízení věcného břemene na stavbu  V.Bítýška, DPNNk, Dostál, p. č. 2621 uzavřenou mezi povinným Městysem Veverská Bítýška a oprávněným E.ON Distribuce, a.s. se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice  a pověřuje starostu podpisem této smlouvy.

Usnesení 31

ZM schvaluje předloženou Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení služebnosti mezi Městysem Veverská Bítýška a Svazkem vodovodů a kanalizaci Tišnovsko, Nám. Míru 111, 66601 Tišnov, spočívající v uložení inženýrských sítí na akci Čebín-Podhájí - modernizace úpravny vody a zvýšení kvality pitné vody. ZM pověřuje starostu podpisem smlouvy.

Usnesení 32

ZM schvaluje Smlouvu o  zřízení služebnosti za účelem uložení podzemního komunikačního vedení veřejné komunikační sítě optickým kabelem v ochranné trubce HDPE40mm  s označením stavby 11010-053655 CG5M-BO-BOVEB-OK uzavřenou  mezi městysem Veverská Bítýška a Českou telekomunikační infrastrukturou a.s., se sídlem Olšanská 6,130 00 Praha 3. ZM pověřuje starostu podpisem smlouvy.

Usnesení 33

ZM schvaluje pronájem obecního pozemku p. č 794/1 (ostatní plocha, ostatní komunikace)  díl a) o výměře 4 x4,84 m a díl b) o výměře 1,10 x 4,50 m v k.ú. Veverská Bítýška za cenu 100,--Kč/rok na dobu 3 let od podpisu.ZM pověřuje starostu podpisem nájemní smlouvy. ZM pověřuje FV vypracováním návrhu cenové mapy pozemků v městysi.

Usnesení 34

ZM schvaluje pronájem zemědělských pozemků p. č. 2341/26 o výměře 174 m², 2341/37 o výměře 1687 m², 2341/38 o výměře71 m², 2407/3 o výměře100 m², 2407/4 o výměře 245 m², 2407/5 o výměře 50 m², 2407/6 o výměře 913 m², 2405/7 o výměře 189 m², 2405/8 o výměře 503 m², 2405/9 o výměře 1093 m², 2400/2 o výměře 562 m², 2400/3 o výměře 3654 m², 2313/62 o výměře 1100 m² v majetku městyse za cenu 2000,--Kč/1 ha/rok., na dobu 10 let od podpisu smlouvy.

Usnesení 35

ZM schvaluje smlouvu  o propachtování zemědělských. ZM pověřuje starostu podpisem smlouvy.

Usnesení 36

ZM schvaluje směnu obecního pozemku p. č. 2444/206 o výměře 544 m² (orná půda) který byl oddělen GP z pozemku p. č. 2444/104  za pozemky v soukromém vlastnictví, a to pozemek p. č. 178/5 o výměře 6 m² (zahrada) a pozemek p.č. 179/2 o výměře 28 m² (orná půda) který byl GP oddělen z pozemku p. č.179. Veškeré poplatky spojené se směnou pozemků uhradí Městys Veverská Bítýška. ZM pověřuje starostu podpisem směné smlouvy.

Usnesení 37

ZM schvaluje OZV Městyse Veverská Bítýška  č. 1/2017 o nočním klidu.

Usnesení 38

ZM schvaluje záměr pronájmu obecního pozemku p. č. 1975 o výměře 25 m² v k.ú. Veverská Bítýška za cenu 500,--Kč/rok na dobu 3 let. Záměr prodeje bude zveřejněn na úřední desce a web. stránkách městyse.

Usnesení 39

ZM neschvaluje směnu obecních pozemků p. č. 2577/2 o výměře 133 m², 2569/40 o výměře 6 m² a 2569/41 o výměře 1719 m² za pozemek v soukromém vlastnictví p. č. 2580/1 o výměře  3000 m² v k.ú. Veverská Bítýška.

Usnesení 40

ZM souhlasí s napojením vodovodního a kanalizačního řadu (splašková, dešťová) na hlavní kanalizační řady v majetku městyse Veverská Bítýška uložených v pozemku p. č. 2568 ve vlastnictví JMK z důvodu výstavby 3 RD investor stavby Ing. David Vašíček. Po dokončení a kolaudaci uvedených sítí převede investor tyto stavby nejpozději do 30 ti dnů  do vlastnictví městyse, které poté budou předány Vodárenskému svazku " Bítešsko"  za účelem jejich údržby a provozování.

Usnesení 41

ZM schvaluje požádat JMK o bezúplatný převod pozemku p. č. 2568/2, který byl oddělen GP č. 1668-2137/2016 z pozemku p. č. 2568 do vlastnictví Městyse Veverská Bítýška.

ZM bylo seznámeno s materiály, které předložil p. Jiří Zavřel, avšak zastupitelstvu nepřísluší o tomto problému rozhodovat.

Usnesení 42

ZM neschvaluje zřízení věcného břemene chůze a jízdy na pozemcích p. č. 5447/3, 2443/7 a 5442/2 v k. ú. Bystrc.

Usnesení 43

ZM schvaluje Nařízení Městyse Veverská Bítýška 1/2017  - Tržní řád městyse.

ZM bere na vědomí nabídku na pronájem orné půdy v majetku městyse, kterou doručil na podatelnu městyse p. Jan Valný,Hvozdec 11.

Usnesení 44

ZM schvaluje výzvu k podání nabídky na zakázku malého rozsahu Městyse Veverská Bítýška na vypracování projektové dokumentaci na akci Novostavba tělocvičny, Veverská Bítýška. Výzva bude zveřejněna ihned po nabytí pozemků p. č. 110/3 a 111/1 do vlastnictví městyse.

Usnesení 45

ZM schvaluje zřízení trvalého peněžního fondu pro údržbu hrobů na místním hřbitově u nichž je zřejmé, že nemají svého stálého pečovatele.

Usnesení 46

ZM schvaluje, výkopové práce na akci Prodloužení veřejného vodovodu v ulici Tišnovská provede dle PD pracovní skupina městyse. Ostatní odborné práce, vč. uložení vodovodního potrubí, provedení veškerých zkoušek potřebných ke kolaudaci  provedou a zajistí pracovníci  VS Bítešsko. Stavení dozor na uvedené stavbě  zajistí Ing. Miloslav Šipka, bytem Eichlerova 373, Veverská Bítýška. Investorem stavby bude Městys Veverská Bítýška.

Usnesení 47

ZM schvaluje, stavební práce na akci Sběrný dvůr, Veverská Bítýška spočívající ve výstavbě nového oplocení vč.zpevněných ploch s přípravou pro asfaltový povrch provede dle PD pracovní skupina městyse. Stavení dozor na uvedené stavbě  zajistí Ing. Miloslav Šipka, bytem Eichlerova 373, Veverská Bítýška. Investorem stavby bude Městys Veverská Bítýška.


sipka Zpět     sipka Verze pro tiskTyto webové stránky využívají cookies. Jejich používáním s tím vyjadřujete souhlas.
Souhlasím