cz / eng / de     Dnes je

Domů»Úřad města»Usnesení zastupitelstva města»Usnesení zastupitelstva města z roku 2016

Usnesení zastupitelstva městyse z roku 2016

Usnesení ZM ze dne 19. prosince 2016

Usnesení č. 1

ZM schvaluje program dnešního jednání tak, jak byl zveřejněn na úřední tabuli a web. stránkách.

Usnesení č. 2

ZM schvaluje zařazení bodu na program jednání - Žádost JSDH o schválení investičního záměru na rok 2017 týkající se pořízení nového zásahového vozidla. Tento bod  bude projednán v bodě č. 26.

Usnesení č. 3

Dle zákona č.128/2000Sb., § 94, odst. 2 a podle Jednacího řádu OZ § 6 odst. 2, požádal starosta  o zařazení bodu na program jednání - Předložení změny  Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu č. 1/2014. Tento bod  bude projednán v bodě č. 27.

Usnesení č. 4

Dle zákona č.128/2000Sb., § 94, odst. 2 a podle Jednacího řádu OZ § 6 odst. 2, požádal starosta  o zařazení bodu na program jednání - Řešení situace v tanečním sálu v kulturním domě. Tento bod  bude projednán v bodě č. 28.

Usnesení č. 5

ZM schvaluje do návrhové komise Ing. Jarmilu Novotnou.

Usnesení č. 6

ZM schvaluje do návrhové komise Pavla Kozla.

Usnesení č. 7

ZM schvaluje ověřovatele zápisu Františka Černého.

Usnesení č. 8

ZM schvaluje ověřovatele zápisu Bc. Vlastimila Kolstrunka.

Usnesení č. 9

ZM schvaluje V. rozpočtové opatření Městyse Veverská Bítýška  v roce 2016 v oblasti příjmů.

Usnesení č. 10

ZM schvaluje V.rozpočtové opatření Městyse Veverská Bítýška v roce 2016 v oblasti výdajů s následným doplněním:

 • § 4359 bude navýšen o 110 000,--Kč na zakoupení el. sporáku do Vývařovny obědů
 • § 6409 bude ponížen o částku 110 000,--Kč.

Usnesení č. 11

ZM schvaluje V. rozpočtové opatření Městyse Veverská Bítýška v roce 2016 v oblasti financování.

Usnesení č. 12

ZM uděluje v souladu s § 102 odst. 2 písm. a) a odst. 4 zákona č.128/2000 Sb., o obcích, v platném znění starostovi městyse pravomoc provádět rozpočtová opatření a  pravomoc podepisovat smlouvy o přijetí dotací v období od posledního jednání zastupitelstva konaného v roce 2016 do 31.12. 2016. Tato rozpočtová opatření budou schválena na nejbližším zasedání zastupitelstva městyse.

Usnesení č. 13

ZM schvaluje Rozpočtové provizorium pro rok 2017, které se bude  pro rok 2017 řídit těmito pokyny:

 • neinvestiční výdaje budou čerpány od 1. 1. 2017 až do schválení rozpočtu roku 2017 maximálně do výše 1/12 celkového objemu výdajů schváleného rozpočtu r. 2016 čtvrtletně.

Investiční akce budou do schválení rozpočtu zastaveny s výjimkou:

 • proplacení finančních částek na výstavbu parkovacích ploch na sídlišti Na Bítýškách mezi rodinnými domy č. p. 610-611, a parkovací plochy na ul. M. Kudeříkové
 • proplacení výdajů  týkajících se výstavby místní komunikace na ul. Krátká
 • proplacení výdajů na již započatou akci – technické zhodnocení sociálního zařízení v prostorách Autokempu Hana
 • proplacení výdajů souvisejících s technickým zhodnocením ZŠ Zábíteší-venkovní WC
 • oplocení sběrného dvora
 • prodloužení vodovodu na ul. Tišnovská
 • proplacení výdajů za zhotovení projektové dokumentace ZŠ Zábíteší a tělocvičny ul. Pavla Perky
 • proplacení zaměření a vyhotovení geom.plánu týkající se směny pozemků v ulici U Hřiště (směna pozemku městys - Ing. Tauš)
 • proplacení faktury za dodání elektrického sporáku, který bude umístěn ve Vývařovně obědů, Zábíteší 224, Vev.Bítýška

Usnesení č. 14

ZM schvaluje výstavbu  parkovací plochy na ul. M. Kudeříkové pracovní skupinou městyse.

Usnesení č. 15

ZM schvaluje zajištění stavebního  a technického dozoru na výstavbě parkovací plochy na ulici M. Kudeříkové Ing. Jaroslavem Rakušanem, Staňkova 3b, Brno.

Usnesení č. 16

ZM schvaluje dodatek č. 2 ke Zřizovací listině Základní školy, Veverská Bítýška, okres Brno-venkov, příspěvková organizace

Usnesení č. 17

ZM schvaluje vyřazení majetku městyse dle předloženého vyřazovacího protokolu ze dne 5.12.2016.

Usnesení č. 18

ZM schvaluje Základní škole, přísp. organizaci Veverská Bítýška I. rozpočtové opatření v roce 2016.

Usnesení č. 19

ZM schvaluje Základní škole, přísp. organizaci Veverská Bítýška II. rozpočtové opatření v roce 2016.

Usnesení č. 20

ZM schvaluje Základní škole, přísp. organizaci Veverská Bítýška předložený odpisový plán pro rok 2016 - dodatek.

Usnesení č. 21

ZM schvaluje Základní škole, přísp. organizaci Veverská Bítýška předložený vyřazovací protokol k 30.11.2016.

Usnesení č. 22

ZM schvaluje Základní škole, přísp. organizaci Veverská Bítýška ponechání sponzorského daru v r. 2016 účelově určeného na účtu ZŠ Vev. Bítýška.

Usnesení č. 23

ZM schvaluje provedení opravy komunikace ulice Krátká, Veverská Bítýška firmou PORR, a.s., závod Morava se sídlem Tlumačov, Skály 870.

Usnesení č. 24

ZM schvaluje předloženou smlouvu o dílo č. 9-1909A16 uzavřenou mezi Městysem Veverská Bítýška a zhotovitelem Porr, a.s., se sídlem Tlumačov, Skály 870 a pověřuje starostu podpisem smlouvy o dílo.

Usnesení č. 25

ZM schvaluje zajištění stavebního dozoru na stavbě "Veverská Bítýška, oprava místní komunikace ulice Krátká" Ing. Jaroslavem Rakušanem, Staňkova 3 b, Brno.

Usnesení č. 26

ZM schvaluje Smlouvu o  bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovitým věcem s omezujícími podmínkami č. BP-16/202 uzavřenou mezi Městysem Veverská Bítýška a Českou republikou - Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, Nové Město, 128 00 Praha 2 a pověřuje podpisem smlouvy.

Usnesení č. 27

ZM schvaluje Smlouvu o vzájemné propagaci mezi městysem Veverská Bítýška a Kometou Group, a.s., Křídlovická 34, 603 00 Brno a pověřuje starostu podpisem smlouvy.

Usnesení č. 28

ZM schvaluje Smlouvu o bezúplatném převodu vlastnictví k movité věci spočívající ve 2 ks informačních tabulí intravilánu v ceně 1 ks. 30 306,--Kč, které jsou umístěny na pozemku p. č. 436/1 a 1291/1 v k. ú. Veverská Bítýška a 3 ks stojanů - drátěný program v ceně za 1 ks- 3 490,--Kč uzavřenou mezi převádějícím Mikroregionem Kuřimka, svazek obcí se sídlem Jungmannova 968/75,664 34 Kuřim a přejímacím Městysem Veverská Bítýška. ZM pověřuje starostu podpisem smlouvy.

Usnesení č. 29

ZM schvaluje smlouvu o právu provést stavbu na pozemcích městyse p. č. 970 (ostatní plocha), 1130/2, 1073/2, 1074/2, 1076/2 (orná půda) spočívající ve výstavbě přístupové účelové  komunikace s úpravami:

 • v bodě č. 3, odst.a) bude doplněno - stavebník provede výstavbu komunikace na své náklady
 • v bodě č. 3, odst.b) bude doplněno - o stavba komunikace bude smluvně předána stavebníkem do majetku Městyse Veverská Bítýška za cenu 2000,--Kč, a to nejpozději do 30 ti dnů od nabytí právní moci kolaudačního rozhodnutí.

Smlouva se uzavírá mezi stavebníkem Ing. arch. Lukášem Teclem, Na Zahrádkách 1716/30, Šlapanice a Městysem Veverská Bítýška. ZM pověřuje starostu podpisem smlouvy.

Usnesení č. 30

ZM schvaluje, že stavebník Ing. arch. Lukáš Tecl, bytem Na Zahrádkách 1716/30, Šlapanice provede stavbu kanalizačního a vodovodního řadu na své náklady. Poté smluvně převede kanalizační řád za cenu 1000,--Kč do majetku městyse Veverská Bítýška a vodovodní řad za cenu 1000,--Kč do majetku Městyse Veverská Bítýška, a to nejpozději do 30 ti dnů od nabytí právní moci kolaudačního rozhodnutí. Poté bude kanalizace předána do správy a údržby Vodárenskému svazku Bítešsko. ZM pověřuje starostu podpisem smlouvy.

Usnesení č. 31

ZM schvaluje vynětí pozemků p.č. 1076/2, 1076/3, 1074/2, 1073/2, 1078/2 a 1130/2  (orná půda) v k. ú. Veverská Bítýška včetně vyhodnocení důsledku na zemědělský půdní fond. Poplatky za vypracování vyhodnocení důsledků navrhovaného umístění stavby na ZPF ve výši 1800,--Kč, včetně výpočtu na akci "Splašková kanalizace, vodovod, komunikace" v k.ú. Veverská Bítýška ve výši 3 308,--Kč uhradí Městys Veverská Bítýška.

Usnesení č. 32

ZM schvaluje smlouvu č. 1030034590/001 o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene na stavbu  "V. Bítýška, DPNN. 3x Mokrošová, p. č. 2588/10" uzavřenou mezi povinným Městysem Veverská Bítýška a oprávněným E.ON Distribuce, a.s. se sídlem F.A.Gerstnera 2151/6, České Budějovice  a pověřuje starostu podpisem smlouvy.

Usnesení č. 33

ZM schvaluje smlouvu č. NM-014330040553/001 o  zřízení věcného břemene na stavbu  "V. Bítýška, DPNNk, Tecl, p. č. 1076/1" uzavřenou mezi povinným Městysem Veverská Bítýška a oprávněným E.ON Distribuce, a.s. se sídlem F.A.Gerstnera 2151/6, České Budějovice  a pověřuje starostu podpisem této smlouvy.

Usnesení č. 34

ZM schvaluje smlouvu č. NM-014330040012/001 o  zřízení věcného břemene na stavbu  "V. Bítýška, DPNNk, Blažek, p. č. 58/1" uzavřenou mezi povinným Městysem Veverská Bítýška a oprávněným E.ON Distribuce, a.s. se sídlem F.A.Gerstnera 2151/6, České Budějovice  a pověřuje starostu podpisem této smlouvy.

Usnesení č. 35

ZM schvaluje smlouvu č. NM-014330040020/001 o  zřízení věcného břemene na stavbu "V. Bítýška, P. Perky, DPNNk, Paulasová, p .č. 9/3" uzavřenou mezi povinným Městysem Veverská Bítýška a oprávněným E.ON Distribuce, a.s. se sídlem F.A.Gerstnera 2151/6, České Budějovice  a pověřuje starostu podpisem této smlouvy.

Usnesení č. 36

ZM schvaluje smlouvu č. NM-014330040543/001 o  zřízení věcného břemene na stavbu  "V. Bítýška, 9. května, rozš. NNk, Doležalová" uzavřenou mezi povinným Městysem Veverská Bítýška a oprávněným E.ON Distribuce, a.s. se sídlem F.A.Gerstnera 2151/6, České Budějovice  a pověřuje starostu podpisem této smlouvy.

Usnesení č. 37

ZM schvaluje smlouvu č. NM-014330040015/001 o  zřízení věcného břemene na stavbu "V. Bítýška, svod NNk, SS200, Harašta, p. č. 767/3" uzavřenou mezi povinným Městysem Veverská Bítýška a oprávněným E.ON Distribuce, a.s. se sídlem F.A.Gerstnera 2151/6, České Budějovice  a pověřuje starostu podpisem této smlouvy.

Usnesení č. 38

ZM schvaluje pronájem části obecního pozemku p. č. 934/1 o výměře 3 m² za cenu 100,--Kč/m²/rok. Pozemek bude využíván k uskladnění palivového dříví a smlouva bude uzavřena na dobu 3 let od podpisu nájemní smlouvy. Veškeré poplatky spojené s pronájmem uhradí nájemce.

Usnesení č. 39

ZM schvaluje záměr pronájmu obecního pozemku p. č. 794/1 (ostatní plocha, ostatní komunikace)  díl a o výměře 4x4,84 m a díl b o výměře 1,10x4,50 m v k.ú. Veverská Bítýška za cenu 100,-Kč/rok na dobu 3 let od podpisu smlouvy. Záměr prodeje bude zveřejněn na úřední tabuli a web. stránkách městyse.

Usnesení č. 40

ZM schvaluje prodej obecního pozemku p. č. 5421 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 46 m² v k.ú. Bystrc za cenu 500,--Kč/m². Veškeré poplatky spojené s prodejem uhradí kupující. ZM pověřuje starostu podpisem kupní smlouvy.

Usnesení č. 41

ZM schvaluje prodej obecního pozemku p. č. 5440/2 (trvalý travní porost) o výměře 82 m² v k.ú. Bystrc za cenu 200,--Kč/m². Veškeré poplatky spojené s prodejem uhradí kupující. ZM pověřuje starostu podpisem kupní smlouvy.

Usnesení č. 42

ZM schvaluje prodej obecního pozemku p. č. 2527/1 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 38 m² v k.ú. Veverská Bítýška za cenu 300,-- Kč,/m² TC Veverská Bítýška, zast. Ing. Radimem Reimerem, Tišnovská 341, Veverská Bítýška a pověřuje starostu podpisem kupní smlouvy. Veškeré poplatky spojené s prodejem uhradí kupující.

Usnesení č. 43

ZM schvaluje Mateřské škole, přísp. organizaci, Pavla Perky 333, Veverská Bítýška předložený vyřazovací protokol ze dne 29.11.2016.

Usnesení č. 44

ZM schvaluje záměr pronájmu zemědělských pozemků - orná půda p. č.: 2341/36 o výměře 174, 2341/37 o výměře 1687, 2341/38 o výměře 71 m², 2407/3 o výměře 100 m², 2407/4 o výměře 245, p.č. 2407/5 o výměře 50 m²p.č. 2407/6 o výměře 913 m², p.č.2405/7 o výměře 189 m², p.č.2405/8 o výměře 503,p.č. 2405/9 o výměře 1093 m², p.č.2400/2 o výměře 562, p.č.2400/3 o výměře 3654 m², p.č.2313/62 o výměře 1100 m² v k.ú. Veverská Bítýška o celkové výměře 1,0341 ha za cenu 2 068,-Kč/rok, na dobu 10 let od podpisu smlouvy. Záměr pronájmu bude zveřejněn na úřední tabuli a web. stránkách městyse.

Usnesení č. 45

ZM schvaluje dofinancování akce na pořízení nového dopravního zásahového vozidla pro JSDH Veverskou Bítýšku jehož celková výše 450 000,--Kč. Částka ve výši 450 000,--Kč bude zahrnuta do rozpočtu na rok 2017 ve výdajové částce.

Usnesení č. 46

ZM schvaluje změnu Směrnice Městyse Veverská Bítýška č. 1/2014 pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu v bodě č. 1- veřejná zakázka na dodávky a služby z částky 200 000,--Kč bez DPH na částku 300 000,--Kč bez DPH a v bodě č. 2 - veřejnou zakázku na dodávku a služby z částky 200 001,--Kč bez DPH na částku od 300 001,--Kč bez DPH.

Usnesení č. 47

ZM pověřuje místostarostu p. Pavla Novotného projednáním podmínek při pořádání akcí ZŠ Veverská Bítýška v sále KD ve dnech 21.1. - 28.1.2017, a to za přítomnosti ředitele základní  školy a nájemce Václava Kadeřábka.

Usnesení č. 48

P.Novotný předloží na příštím jednání zastupitelstva zprávu o průběhu jednání s nájemcem KD Václavem Kadeřábkem ohledně zajištění podmínek při pořádání akcí v KD.

Usnesení č. 49

ZM pověřuje starostu projednáním s JUDr. Janou Ryšavou možnosti změny nájemní smlouvy kulturního domu, vč. předložení návrhu provozního řádu. Zprávu starosta předloží zastupitelům na příštím jednání.

Usnesení č. 50

ZM schvaluje zařazení bodu na program jednání - Doplnění usnesení č. 33, ze dne 22.2.2016 týkající se odměn neuvolněných členů zastupitelstva.

Usnesení č. 51

ZM stanovuje od 1.3.2016 měsíční odměnu za výkon funkce neuvolněného člena zastupitelstva, neuvolněného člena výboru kontrolního, finančního a územního, neuvolněného člena – předseda kontrolního, finančního a územního výboru v maximální částce dle přílohy č. 1, zák.č.. 37/2003 Sb. , v platném znění a to i v případě budoucí změny nařízení vlády č. 37/2003 Sb., včetně příloh v platném znění.Za jednotlivé funkce se odměny nesčítají.

ZM nemá zájem o převod komunikace na pozemku  p.č. 2568 do majetku městyse.

Usnesení č. 52

ZM schvaluje zařazení bodu na program jednání - Směna pozemků mezi městysem Veverská Bítýška a p. Lajcmanem.

Usnesení č. 53

ZM schvaluje směnu části pozemku v majetku městyse p. č. 2444/102 (orná půda) o výměře 900 m² v k.ú. Veverská Bítýška za pozemek v soukromém vlastnictví p. č. 218/2, který vznikl z pozemku p.č. 218, oddělen geometrickým plánem č. 1580-80/2014  o výměře 61 m² v k.ú. Veverská Bítýška. Pozemek v majetku městyse bude oddělen GP a část od smuteční síně zůstane i nadále v majetku městyse.  Záměr směny bude zveřejněn na úřední desce a web.stránkách městyse a poté předložen ZM. Poplatky za vyhotovení GP týkající se oddělení pozemku p.č. 2444/102 uhradí městys Veverská Bítýška.

Usnesení č. 54

ZM schvaluje zařazení zařazení bodu na program jednání- Doručené sdělení Mgr.Bukovského, č.j.: VB/2287/16/POD týkající se  předložení ceny na možnost odkoupení pozemku p.č. 2425/10 v k.ú. Veverská Bítýška do vlastnictví městyse za předloženou cenu.

ZM bere předložené sdělení na vědomí, ale v současné době ZM nemá zájem o odkoupení pozemku p.č. 2425/10 v k.ú. Veverská Bítýška do vlastnictví městyse.

ZM bere na vědomí předloženou kalkulaci ceny vodného a stočného pro rok 2017.

Usnesení ZM ze dne 3. října 2016

Usnesení č. 1

ZM schvaluje program dnešního jednání tak, jak byl zveřejněn na úřední tabuli a web. stránkách.

Usnesení č. 2

ZM schvaluje zařazení bodu na program jednání - Předložení záměru pronájmu části obecního pozemku p. č. 934/1 o výměře 3 m² v k. ú. Veverská Bítýška. Tento bod  bude projednán v bodě č. 12.

Usnesení č. 3

Dle zákona č.128/2000Sb.,§ 94, odst.2 a podle Jednacího řádu OZ § 6 odst.2, požádal starosta  o zařazení bodu na program jednání - Žádost o prodloužení nájemní smlouvy na část pozemku p. č. 794/1v k. ú. Veverská Bítýška. Tento bod  bude projednán v bodě č. 13.

Usnesení č. 4

ZM schvaluje do návrhové komise Irenu Koláčnou.

Usnesení č. 5

ZM schvaluje do návrhové komise Josefa Kopřivu.

Usnesení č. 6

ZM schvaluje ověřovatele zápisu Ing. Pavla Králíka.

Usnesení č. 7

ZM schvaluje ověřovatele zápisu Pavlu Krystkovou.

Usnesení č. 8

ZM Veverská Bítýška bere na vědomí podle § 172 odst. 5) zákona č. 500/ 2004 Sb., správní řád, že k návrhu změny č. 1 ÚP Veverská Bítýška nebyly uplatněny žádné námitky a souhlasí s vyhodnocením připomínek uplatněných k návrhu změny č. 1 ÚP Veverská Bítýška, tak jak je uvedeno v textové části Odůvodnění změny č. 1 ÚP Veverská Bítýška.

Usnesení č. 9

ZM Veverská Bítýška příslušné podle ustanovení § 6 odst. 5 písm.c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, za použití ustanovení § 43 odst. 4  stavebního zákona, § 171 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění,§ 13 a přílohy č.7 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, vydává změnu č. 1 Územního plánu Veverská Bítýška formou opatření obecné povahy podle správního řádu.

Usnesení č. 10

ZM schvaluje záměr prodeje obecního pozemku p. č. 2527/1 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 38 m² v k. ú. Veverská Bítýška za cenu 300,--Kč/m².

Usnesení č. 11

ZM schvaluje Mateřské škole, přísp.organizaci Veverská Bítýška vyřazení starých nefunkčních a nepotřebných věcí dle předloženého vyřazovacího protokolu ze dne 14.9.2016.

Usnesení č. 12

ZM schvaluje záměr budoucího prodeje části obecního pozemku p. č. 1246 s tím, že městys Veverská Bítýška zajistí vypracování GP a vytýčení pozemku bude vyhotoveno od hranice sjezdu k Bílému potoku. Náklady za vyhotovení GP uhradí případný budoucí kupující.

Usnesení č. 13

ZM schvaluje IV. Rozpočtové opatření Městyse Veverská Bítýška v roce 2016 v oblasti příjmů s úpravou navýšení položky 4111 ve výši 54 000,--Kč - neinv. přijaté transfery ze všeobecné pokladní správy. Jedná se o dotaci na zajištění voleb do Zastupitelstev krajů a senátu PČR.

Usnesení č. 14

ZM schvaluje IV. Rozpočtové opatření Městyse Veverská Bítýška v roce 2016 v oblasti výdajů s úpravou poskytnutí dotací FC Veverská Bítýška ve výši 82 000,--Kč, HC Veverská Bítýška ve výši 73 000,--Kč, TC Veverská Bítýška ve výši 65 000,--Kč, Divadlo Prkno z.s., ve výši 40 000,--Kč  a v § 6115 -Volby do Zastupitelstev krajů a senátu PČR ve výši 54 000,--Kč.

Usnesení č. 15

ZM schvaluje IV. Rozpočtové opatření Městyse Veverská Bítýška v roce 2016 v oblasti financování.

Usnesení č. 16

ZM schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace FC Veverská Bítýška se sídlem U Hřiště 642, Veverská Bítýška ve výši 82 000,--Kč, která je přílohou tohoto usnesení a pověřuje starostu podpisem.

Usnesení č. 17

ZM schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace HC Veverská Bítýška se sídlem Na Bílém potoce 539, Veverská Bítýška ve výši 73 000,--Kč,  která je přílohou tohoto usnesení a pověřuje starostu podpisem.

Usnesení č. 18

ZM schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace TC Veverská Bítýška se sídlem Tišnovská 341, Veverská Bítýška ve výši 65 000,--Kč, která je přílohou tohoto usnesení a pověřuje starostu podpisem.

Usnesení č. 19

ZM schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace Divadlu Prkno z.s.,se sídlem Sady Komenského 330, Veverská Bítýška ve výši 40 000,--Kč, která je přílohou tohoto usnesení a pověřuje starostu podpisem.

Usnesení č. 20

ZM schvaluje Výzvu k podání nabídky na zakázku malého rozsahu městyse Veverská Bítýška týkající se opravy komunikace v ulici Krátká,  pod názvem Veverská Bítýška - oprava ulice Krátká.

Usnesení č. 21

ZM schvaluje smlouvu č. NM-014330039767/001 o zřízení věcného břemene na stavbu  V. Bítýška, Na Bítýškách, NNk, Garage, p. č. 505 uzavřenou mezi povinným Městysem Veverská Bítýška a oprávněným E.ON Distribuce, a.s. se sídlem F.A.Gerstnera 2151/6, České Budějovice  a pověřuje starostu podpisem této smlouvy.

Usnesení č. 22

ZM schvaluje záměr výstavby a rozšíření prostor MŠ pro školství na pozemku p. č. 1146/3, ul. Zábíteší, Veverská Bítýška s tím, že se nechá vypracovat PD pro územní řízení, stavební povolení  a provedení stavby, a to na základě směrnice městyse pro zadávání veřejných zakázkách malého rozsahu č. 1/2014.

Usnesení č. 23

ZM schvaluje záměr pronájmu části obecního pozemku p. č. 934/1 o výměře 3 m² v k. ú. Veverská Bítýška za cenu 100,--Kč/m²/rok s dobou nájmu 3 roky od podpisu smlouvy.

Usnesení č. 24

ZM schvaluje zařazení  bodu na program jednání- Varianty pojištění majetku týkající se úseku pojištění hospodářských rizik včetně limitů plnění odpovědnosti. Tento bod  bude projednán v bodě č. 14.

Usnesení č. 25

ZM neschvaluje úpravu pojistné smlouvy uzavřenou mezi Městysem Veverská Bítýška a Kooperativou pojišťovnou, a.s., Pražákova 888/66b, 639 00 Brno, týkající se úseku pojištění hospodářských rizik, která bude při limitu plnění odpovědnosti stanovena na 30 mil. s účinností od 1. 11.2016.

Usnesení č. 26

ZM schvaluje úpravu pojistné smlouvy uzavřenou mezi Městysem Veverská Bítýška a Kooperativou pojišťovnou, a.s., Pražákova 888/66b, 639 00 Brno, týkající se úseku pojištění hospodářských rizik, která bude při limitu plnění odpovědnosti stanovena na 20 mil. s účinností od 1. 11.2016.

Usnesení ZM ze dne 15. září 2016

Usnesení č. 1

ZM schvaluje program dnešního jednání jak byl zveřejněn na úřední tabuli a web. stránkách.

Usnesení č. 2

ZM schvaluje zařazení bodu na program jednání - Předložení záměru pronájmu místnosti v objektu Zábíteší 224, Veverská Bítýška. Tento bod  bude projednán v bodě č. 20.

Usnesení č. 3

ZM schvaluje zařazení bodu na program jednání - Projednání podání p. Jiřího Zavřela. Tento bod bude projednán v bodě č. 21.

Usnesení č. 4

ZM schvaluje zařazení bodu na program jednání - Projednání žádosti Bukovského. Tento bod bude projednán v bodě č. 22.

Usnesení č. 5

ZM schvaluje zařazení bodu na program jednání - Předložení možnosti směny pozemků v lokalitě U Hřiště. Tento bod bude projednán v bodě č. 23.

Usnesení č. 6

ZM schvaluje do návrhové komise Ing. Pavla Králíka.

Usnesení č. 7

ZM schvaluje do návrhové komise Pavla Kozla.

Usnesení č. 8

ZM schvaluje ověřovatele zápisu Ing. Jarmilu Novotnou.

Usnesení č. 9

ZM schvaluje ověřovatele zápisu Ing. Petra Plachého.

Usnesení č. 10

ZM schvaluje III. Rozpočtové opatření Městyse Veverská Bítýška v roce 2016 v oblasti příjmů.

Usnesení č. 11

ZM schvaluje III. Rozpočtové opatření Městyse Veverská Bítýška v roce 2016 v oblasti výdajů.

Usnesení č. 12

ZM schvaluje III. Rozpočtové opatření Městyse Veverská Bítýška v roce 2016 v oblasti financování.

Usnesení č. 13

ZM schvaluje Smlouvu o o zřízení služebnosti za účelem uložení podzemního komunikačního vedení veřejné komunikační sítě optickým kabelem v ochranné trubce HDPE40mm  s označením stavby 11010-053655 CG5M-BO-BOVEB-OK uzavřenou  mezi městysem Veverská Bítýška a Českou telekomunikační infrastrukturou a.s., se sídlem Olšanská 6, 130 00, Praha. ZM pověřuje starostu podpisem smlouvy.

Usnesení č. 14

ZM schvaluje předloženou Smlouvu o zřízení věcného břemene na stavbu Městys Veverská Bítýška, ulice Dlouhá - Splašková kanalizace uzavřenou mezi Městysem Veverská Bítýška a Jihomoravským krajem se sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 601 82 Brno. ZM pověřuje starostu podpisem smlouvy.

Usnesení č. 15

ZM schvaluje předloženou Smlouvu o zřízení věcného břemene na stavbu Prodloužení vodovodu a kanalizace Veverská Bítýška, lokalita Pod Horkou uzavřenou mezi Městysem Veverská Bítýška a Jihomoravským krajem se sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 601 82 Brno. ZM pověřuje starostu podpisem smlouvy.

Usnesení č. 16

ZM schvaluje Smlouvu o zřízení služebnosti č. UZSVM/B/34240/2016-HSPH ke stavbě Veverská Bítýška - přechod pro pěší na náměstí Na Městečku před budovou OÚ mezi Městysem Veverská Bítýška a Českou republikou - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, Nové Město, 128 00 Praha 2.

ZM pověřuje podpisem smlouvy.

Usnesení č. 17

ZM schvaluje Smlouvu o zřízení služebnosti č. UZSVM/B/31827/2016-HSPH ke stavbě Splašková kanalizace – ul. Boční - Tišnovská mezi Městysem Veverská Bítýška a Českou republikou - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, Nové Město, 128 00 Praha 2. ZM pověřuje podpisem smlouvy.

Usnesení č. 18

ZM schvaluje smlouvu č. 1040011074/001o zřízení věcného břemene na stavbu V. Bítýška, Pod Horkou, obnova SE002, p. č. 1777 uzavřenou mezi povinným Městysem Veverská Bítýška a oprávněným E.ON Distribuce, a.s. se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice  a pověřuje starostu podpisem této smlouvy.

Usnesení č. 19

ZM schvaluje smlouvu č.NM - 014330039362/001o zřízení věcného břemene na stavbu V. Bítýška, M. Kudeříkové, DPNNk, Koukal, p. č. 2002 uzavřenou mezi povinným Městysem Veverská Bítýška a oprávněným E.ON Distribuce, a.s. se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice  a pověřuje starostu podpisem této smlouvy.

ZM bere na vědomí předložený záměr soukromého investora týkající se vybudování hlavního vodovodního a kanalizačního řadu pro lokalitu B4 dle ÚP, který doručil na podatelnu městyse dne 31.8.2016, č.j.: VB/1623/16/POD.

Usnesení č. 20

ZM schvaluje záměr prodeje obecního pozemku p. č. 5421 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 46 m² v k. ú. Bystrc za cenu 500,--Kč/m². Záměr prodeje bude zveřejněn na úřední desce a web. stránkách městyse.

Usnesení č. 21

ZM schvaluje záměr prodeje obecního pozemku p. č. 5440/2 (trvalý travní porost) o výměře 82 m² v k. ú. Bystrc za cenu 200,--Kč/m². Záměr prodeje bude zveřejněn na úřední desce a web. stránkách městyse.

Usnesení č. 22

ZM schvaluje prodej obecního pozemku p. č. 2500/18 o výměře 4 m² v k. ú. Veverská Bítýška za cenu 200,--Kč Petře Jaschkové, bytem Dlouhá 345, Veverská Bítýška. Veškeré poplatky spojené s prodejem uhradí kupující včetně vypracování kupní smlouvy.

Usnesení č. 23

ZM neschvaluje záměr pronájmu části obecního pozemku p. č. 934/1 o výměře cca 15 m² v k. ú. Veverská Bítýška za účelem umístění pískoviště a vybudování houpačky.

Usnesení č. 24

ZM schvaluje záměr výstavby nového sběrného dvora na pozemcích p. č. 2552/2, 2552/14, 2539 v k. ú. Veverská Bítýška dle vydaného stavebního povolení ze dne 21.7.2016, č. j. výst. VB/1421/16/SÚ/M a vypracování žádosti o podporu z prostředků OPŽP.

Usnesení č. 25

ZM schvaluje vypracování a podání žádosti o dotaci z prostředků OPŽP na výstavbu nového sběrného dvora firmou SMV projekt, s.r.o., Štolcova 41, 61800 Brno. - provozovna Pechova 3, 615 00 Brno za nabídnutou cenu 35 000,--Kč bez DPH.

Usnesení č. 26

ZM schvaluje předání vodovodního řadu a řadu splaškové kanalizace uložených v pozemku p. č. 1847/1 do správy a údržby Vodárenskému svazku Bítešsko.

Usnesení č. 27

ZM souhlasí s uložením IS do pozemku p. č. 2028 v k. ú. Veverská Bítýška, Pod Sokolím. Investor zbuduje uložení IS na své náklady a poté je předá do majetku Městyse Veverská Bítýška za jednorázovou částku 2000,--Kč. Městys poté předá vybudované IS do správy a údržby Vodárenskému svazku Bítešsko.

ZM schvaluje vybudování příjezdové komunikace na části pozemku p. č. 2028 ve vlastnictví městyse Veverská Bítýška dle projektové dokumentace. Tuto komunikaci -část stavby na pozemku p. č. 2028  po kolaudaci převede investor do vlastnictví městyse Veverská Bítýška za částku 2000,--Kč.

Usnesení č. 28

ZM požaduje na doporučení VÚP zajistit následující požadavky:

 • Zajistit a ověřit průtok a tlak na koncovém hydrantu k zajištění bezpečnosti stavby
 • Doložit k ÚŘ hydrogeologický průzkum s posouzením zasakovacích podmínek podloží, zejména u komunikace

ZM na  doporučení VÚP  upozorňuje stavebníka na problematiku podloží v dané lokalitě, zejména pak na možný výskyt jílů.

ZM schvaluje smlouvu o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci s omezujícími podmínkami č. BP-16/154 uzavřenou mezi městysem Veverská Bítýška a Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2 a pověřuje starostu podpisem smlouvy.

Usnesení č. 29

ZM schvaluje záměr pronájmu místnosti (přízemí) v objektu ZŠ Zábíteší 224, Veverská Bítýška o výměře 1,4 x 2,2 m za cenu 100,--Kč/rok na dobu 5 let. Záměr pronájmu bude zveřejněn na úřední desce a na web. stránkách městyse.

Usnesení č. 30

ZM schvaluje směnu pozemků v soukromém vlastnictví p. č. 178/5 o výměře 6 m², p. č. 179/2 o výměře 28 m²  o celkové výměře 34 m² v k. ú. Veverská Bítýška za část obecního pozemku p. č. 2444/104 o výměře 544 m² v k. ú. Veverská Bítýška.Poplatky spojené se směnou pozemků včetně vyhotovení geometrického plánu uhradí Městys Veverská Bítýška.

Usnesení č. 31

ZM schvaluje směnu pozemku v soukromém vlastnictví p. č. 218/2, který vznikl z pozemku p. č. 218, oddělen geometrickým plánem č. 1580-80/2014  o výměře 61 m² v k. ú. Veverská Bítýška za část obecního pozemku p. č. 2444/104 o výměře 900 m² v k. ú. Veverská Bítýška. Poplatky spojené se směnou pozemků včetně vyhotovení GP uhradí Městys Veverská Bítýška

Usnesení ZM ze dne 20. června 2016

Usnesení č. 1

ZM schvaluje program dnešního jednání jak byl zveřejněn na úřední tabuli a web. stránkách.

Usnesení č. 2

ZM schvaluje zařazení bodu na program jednání- Smlouva o zajištění financování systému IDS JMK. Tento bod  bude projednán v bodě č. 26.

Usnesení č. 3

ZM schvaluje zařazení bodu na program jednání - Přijetí dotace na údržbu a obnovu stávajících kulturních prvků venkovské krajiny. Tento bod bude projednán v bodě č. 27.

Usnesení č. 4

ZM schvaluje do návrhové komise pí. Koláčnou.

Usnesení č. 5

ZM schvaluje do návrhové komise Ing. Novotnou.

Usnesení č. 6

ZM schvaluje ověřovatele zápisu Bc. Kolstrunka.

Usnesení č. 7

ZM schvaluje ověřovatele zápisu p. Černého.

Usnesení č. 8

ZM schvaluje II. Rozpočtové opatření Městyse Veverská Bítýška v roce 2016 v oblasti příjmů.

Usnesení č. 9

ZM schvaluje II. Rozpočtové opatření Městyse Veverská Bítýška v roce 2016 v oblasti výdajů.

Usnesení č. 10

ZM schvaluje II. Rozpočtové opatření Městyse Veverská Bítýška v roce 2016 v oblasti financování.

Usnesení č. 11

ZM schvaluje předložený rozpočet na rok 2016 Mateřské škole, přísp.organizaci, Pavla Perky 333, Veverská Bítýška.

Usnesení č. 12

ZM neschvaluje dodatek č. 2 ke Zřizovací listině- Základní škola, přísp.organizace, Veverská Bítýška, který  se uzavírá za účelem úpravy ve veřejných zakázkách a jejich zadávání, a to v případech zakázek malého rozsahu do částky 200 000,--Kč bez DPH.

Usnesení č. 13

ZM neschvaluje dodatek č. 2 ke Zřizovací listině- Základní škola, přísp.organizace, Veverská Bítýška, který  se uzavírá za účelem úpravy ve veřejných zakázkách a jejich zadávání, a to v případech zakázek malého rozsahu do částky 300 000,--Kč bez DPH.

Usnesení č. 14

ZM neschvaluje dodatek č. 2 ke Zřizovací listině - Základní škola, přísp.organizace, Veverská Bítýška, který  se uzavírá za účelem úpravy ve veřejných zakázkách a jejich zadávání, a to v případech zakázek malého rozsahu do částky 500 000,--Kč bez DPH.

Usnesení č. 15

ZM schvaluje smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu městyse Veverská Bítýška  a schválení následného vyplacení finančních prostředků Římskokatolické farnosti, se sídlem Hvozdecká 125, Veverská Bítýška zast.Mgr.Markem Hlávkou ve výši 300 000,--Kč. ZM pověřuje starostu podpisem smlouvy o poskytnutí dotace.

Usnesení č. 16

ZM schvaluje smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu městyse Veverská Bítýška  a schválení následného vyplacení finančních prostředků FC Veverská Bítýška, se sídlem U Hřiště 642, Veverská Bítýška zast.Lubomírem Pelíškem ve výši 250 000,--Kč. ZM pověřuje starostu podpisem smlouvy o poskytnutí dotace.

Usnesení č. 17

ZM schvaluje smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu městyse Veverská Bítýška  a schválení následného vyplacení finančních prostředků HC Veverská Bítýška, se sídlem Na Bílém potoce 539, Veverská Bítýška zast.Břetislavem Skalníkem ve výši 140 000,--Kč. ZM pověřuje starostu podpisem smlouvy o poskytnutí dotace.

Usnesení č. 18

ZM schvaluje smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu městyse Veverská Bítýška  a schválení následného vyplacení finančních prostředků Diecézní charitě Brno, oblastní charita Tišnov, se sídlem Ráboňova 116, Tišnov, zast. Ing.Janou Marečkovou ve výši

90 000,--Kč. ZM pověřuje starostu podpisem smlouvy o poskytnutí dotace.

Usnesení č. 19

ZM schvaluje účetní závěrku Mateřské školy, přísp.organizace, Pavla Perky 333, Veverská Bítýška za rok  2015.

Usnesení č. 20

ZM schvaluje účetní závěrku Základní školy, přísp.organizace, náměstí Na Městečku 51, Veverská Bítýška za rok  2015.

ZM schvaluje Základní škole, přísp.organizace, náměstí Na Městečku 51, Veverská Bítýška ponechání hospodářského výsledku za rok 2015 ve výši:

 • fond odměn   30%  =  165 567,42,--Kč
 • fond rezervní 70%  =  386 324,00,--Kč

Usnesení č. 21

ZM schvaluje účetní závěrku Vývařovny obědů, přísp.organizace, Zábíteší 224, Veverská Bítýška za rok  2015. ZM schvaluje Vývařovně obědů, přísp.organizace, Zábíteší 224, Veverská Bítýška ponechání hospodářského výsledku za rok 2015 ve výši 121 079,92,--Kč, který bude přidělen do rezervního fondu.

Usnesení č. 22

ZM schvaluje účetní závěrku Městyse Veverská Bítýška za rok 2015.

Usnesení č. 23

ZM uděluje souhlas s celoročním hospodařením městyse bez výhrad a schvaluje Závěrečný účet Městyse Veverská Bítýška  za rok 2015 bez výhrad.

Usnesení č. 24

ZM schvaluje vyřazení věcí z majetku Vývařovny obědů, přísp. organizace, Zábíteší 224, Veverská Bítýška dle předloženého vyřazovacího protokolu ze dne 18.5.2016.

Usnesení č. 25

ZM schvaluje převedení 1 ks.popelnice (inv.č. 29) z majetku příspěvkové organizace Vývařovny obědů do majetku městyse.

Usnesení č. 26

ZM schvaluje:

 • Směrnici Vývařovny obědů, přísp.organizace č. 1/2016 o inventarizaci
 • Směrnici Vývařovny obědů, přísp.organizace  č. 2/2016 pro evidenci účtování a odpisování majetku, operativní evidenci

Usnesení č. 27

ZM schvaluje vyřazení věcí z majetku městyse dle předloženého vyřazovacího protokolu ze dne 2.6.2016.

Usnesení č. 28

ZM schvaluje MŠ Pavla Perky, přísp.organizace, Veverská Bítýška předložené vyřazovací protokoly ze dne 5.5.2016 a 30.5.2016.

Usnesení č. 29

ZM schvaluje Smlouvu č.  036215/16/OŽP o poskytnutí dotace z Jihomoravského kraje  na realizaci akce Městys Veverská Bítýška, splašková kanalizace - ulice Dlouhá ve výši 153 000,--Kč uzavřenou mezi Městysem Veverská Bítýška a Jihomoravským krajem se sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, Brno.  ZM pověřuje starostu podpisem smlouvy.

Usnesení č. 30

ZM schvaluje prodej obecního pozemku p.č. 1986/5 (vzniklý z p.č. 1986/1) o výměře 13 m² v k.ú. Veverská Bítýška za cenu 200,--Kč/m² a pověřuje starostu podpisem kupní smlouvy. Veškeré poplatky spojené s prodejem vč.vyhotovení GP uhradí kupující.

Usnesení č. 31

ZM schvaluje Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene na stavbu Prodloužení vodovodu v ulici Tišnovská mezi městysem Veverská Bítýška a R& R Invest s.r.o., se sídlem  Pod Horkou 739, Veverská Bítýška, Ing.Jiřím Křížem, bytem Bukov č.p.70 a Bc.Blankou Křížovou, bytem Podveská 1242/16,Brno. ZM pověřuje starostu podpisem smlouvy.

Usnesení č. 32

ZM schvaluje smlouvu č. 1040009914/001 o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene na stavbu VN67 V.Bítýška pb1-17, st. úpr. VN  uzavřenou mezi povinným Městysem Veverská Bítýška a oprávněným E.ON Distribuce, a.s. se sídlem F.A.Gerstnera 2151/6, České Budějovice  a pověřuje starostu podpisem této smlouvy.

Usnesení č. 33

ZM schvaluje smlouvu č. 1040009877/001 o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene na stavbu Vev.Bítýška, Na Babkách, V Brance, obnova NN uzavřenou mezi povinným Městysem Veverská Bítýška a oprávněným E.ON Distribuce, a.s. se sídlem F.A.Gerstnera 2151/6, České Budějovice  a pověřuje starostu podpisem této smlouvy.

Usnesení č. 34

ZM schvaluje opravu kapličky Panny Marie ve Slešťůvce, kterou zajistí a provede  firma MARSTON CZ se sídlem Hvězdárenská 2, 616 00 Brno  za cenu 144 232,--Kč vč.DPH.

Usnesení č. 35

ZM vydává souhlas s uložením a vybudováním hlavního vodovodního a kanalizačního řadu do pozemku městyse, a to na základě smlouvy o realizaci stavby do pozemku p.č.355/1 ve vlastnictví městyse Veverská Bítýška na náklady investorů. Jedná se o uložení vodovodního řadu  PVC DN 100 a splaškové kanalizace PVC DN 250. Smlouva bude uzavřena mezi městysem Veverská Bítýška a investory: Jiřím Doležalem, bytem 9 května 328, Veverská Bítýška, Mgr.Alenou Doležalovou, bytem Lažánky 33, Václavem Hálkem bytem 9.května 344, Veverská Bítýška, Kučerovou Zuzanou bytem Chudčice 160.Po ukončení stavebních prací a nejpozději do 30 ti dnů od kolaudaci stavby převedou investoři stavbu do majetku městyse za dohodnutou cenu 2000,--Kč ( 1000,--Kč za vodovodní řad, 1000,--Kč za kanalizační řad). Poté městys předá stavbu do správy a údržby majetku VS Bítešsko.

Usnesení č. 36

ZM schvaluje Smlouvu o souhlasu s umístěním  a realizací stavby v pozemcích  p.č. 1104/1 a  1076/2 v k.ú. Veverská Bítýška ve vlastnictví Městyse Veverská Bítýška spočívající ve vybudování prodloužení vodovodního řadu DN 80 a prodloužení splaškové kanalizace PVC DN 300 uzavřenou mezi Městysem Veverská Bítýška a Ing.Arch.Lukášem Teclem, bytem Na Zahrádách 1716/30, Šlapanice. Po ukončení stavebních prací a po kolaudaci díla převede stavebník stavbu do vlastnictví městyse Veverská Bítýška za dohodnutou cenu 2000,--Kč.

Usnesení č. 37

ZM schvaluje smlouvu č. 1040009763/016 o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene na stavbu  V. Bítýška, chaty Tejny st. úpr. NN uzavřenou mezi povinným Městysem Veverská Bítýška a oprávněným E.ON Distribuce, a.s. se sídlem F.A.Gerstnera 2151/6, České Budějovice  a pověřuje starostu podpisem této smlouvy.

Usnesení č. 38

ZM schvaluje smlouvu č. 1040009763/012 o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene na stavbu  V. Bítýška, chaty Tejny st. úpr. NN uzavřenou mezi povinným Městysem Veverská Bítýška a oprávněným E.ON Distribuce, a.s. se sídlem F.A.Gerstnera 2151/6, České Budějovice  a pověřuje starostu podpisem této smlouvy.

Usnesení č. 39

ZM schvaluje smlouvu č. 1030031392/001 o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene na stavbu  Vev. Bítýška, DPNNk Valter, p.č. 1301 uzavřenou mezi povinným Městysem Veverská Bítýška a oprávněným E.ON Distribuce, a.s. se sídlem F.A.Gerstnera 2151/6, České Budějovice  a pověřuje starostu podpisem této smlouvy.

Usnesení č. 40

ZM schvaluje předloženou Smlouvu o zajištění financování systému IDS JMK.Smlouva se uzavírá na dobu určitou do 31.12.2016 a celková částka činí 155 700,--Kč.ZM  pověřuje starostu podpisem smlouvy.

Usnesení č. 41

ZM schvaluje na základě Rozhodnutí reg.č. 485/2016-17250 BI přijetí dotace  ve výši 144 323,--Kč na opravu kapličky ve Slešťůvce. Dotace je poskytnuta v rámci dotačního programu: 16.Udržování a obnova kulturního dědictví venkova.

Usnesení č. 42

ZM schvaluje zařazení bodu - Žádost o odkoupení části obecního pozemku p.č. 527/1 o výměře 15 m² na program dnešního jednání.

Usnesení č. 43

ZM neschvaluje záměr prodeje o odkoupení části obecního pozemku p.č. 527/1 o výměře 15 m² v k.ú. Veverská Bítýška.

Usnesení ZM ze dne 18. dubna 2016

Usnesení č. 1

ZM schvaluje program dnešního jednání jak byl zveřejněn na úřední tabuli a web. stránkách.

Usnesení č. 2

ZM schvaluje zařazení bodu na program jednání- E.ON - Smlouva č. 1030030958/001 o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene na stavbu s názvem V. Bítýška, DPNNk, Dostál, p. č. 2621. Tento bod  bude projednán v bodě č. 15.

Usnesení č. 3

ZM schvaluje zařazení bodu na program jednání - Předložení žádosti JSDH Veverská Bítýška o schválení investičního záměru na rok 2017 spočívající v pořízení nového dopravního zásahového vozidla pro JSDH Veverská Bítýška.Tento bod bude projednán v bodě č. 16.

Usnesení č. 4

ZM schvaluje zařazení bodu na program dnešního jednání Předložení záměru k pořádání oslav Den obce ve dnech 26. - 28. 8. 2016. Tento bod bude projednán v bodě č. 17.

Usnesení č. 5

ZM schvaluje do návrhové komise p. Kopřivu.

Usnesení č. 6

ZM schvaluje do návrhové komise p. Černého.

Usnesení č. 7

ZM schvaluje ověřovatele zápisu pí. Ing. Novotnou.

Usnesení č. 8

ZM schvaluje ověřovatele zápisu Ing. Plachého.

Usnesení č. 9

ZM schvaluje I. rozpočtové opatření Městyse Veverská Bítýška v roce 2016 v oblasti příjmů.

Usnesení č. 10

ZM schvaluje I. rozpočtové opatření Městyse Veverská Bítýška v roce 2016 v oblasti výdajů.

Usnesení č. 11

ZM schvaluje I. rozpočtové opatření Městyse Veverská Bítýška v roce 2016 v oblasti financování.

Usnesení č. 12

ZM schvaluje vyřazení majetku Městyse Veverská Bítýška  dle předloženého vyřazovacího protokolu ze dne 4. 4. 2016.

Usnesení č. 13

ZM schvaluje Rozpočet na rok 2016 - Vývařovna obědů, Zábíteší 224, Vev.Bítýška.

Usnesení č. 14

ZM schvaluje OZV č. 1/2016 kterou se mění a doplňuje OZV č. 1/2015 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů ze dne 21. 12. 2015

Usnesení č. 15

ZM schvaluje předložený rozpočet  pro rok 2016 Základní škole, příspěvkové organizaci Veverská Bítýška.

Usnesení č. 16

ZM schvaluje prodej obecního pozemku p. č. 1869/8 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 2 ² v k. ú. Veverská Bítýška SBD Květnice, se sídlem Mlýnská 666, Tišnov, 666 01 za cenu 200,--Kč/². Veškeré poplatky spojené s prodejem, vč.vyhotovení kupní smlouvy uhradí kupující. ZM pověřuje starostu podpisem kupní smlouvy.

Usnesení č. 17

ZM schvaluje směnu obecních pozemků p. č. 2425/7 o výměře 19 ² (orná půda) a p. č. 2424/30 o výměře 26 ², který byl oddělen GP z pozemku p. č. 2424/1  (orná půda) za pozemek p.č. 213 o výměře 45 ² (zahrada), který je v soukromém vlastnictví. Veškeré poplatky spojené se směnou pozemků budou hrazeny: 50% městysem Veverská Bítýška a 50% soukromým vlastníkem. Na části pozemku p. č. 2425/7 bude zřízeno věcné břemeno pro Městys Veverskou Bítýšku - umístění el. rozvaděče za účelem vstupu na pozemek a údržby a opravy el. rozvaděče.

Usnesení č. 18

ZM schvaluje předloženou Veřejnoprávní smlouvu uzavřenou mezi městysem Veverská Bítýška a městem Kuřim týkající se výkonu působnosti speciálního stavebního úřadu ve věcech místních komunikací přenesené působnosti na úseku odboru dopravy. ZM pověřuje starostu podpisem smlouvy.

Usnesení č. 19

Na základě rozhodnutí ZM ze dne 5. 11. 2015 ruší usnesení týkající se bezúplatného převodu IS uložených v pozemku p. č. 1847 v k. ú. Veverská Bítýška. ZM  schvaluje odkoupení IS v pozemku p. č. 1847 v k.ú. Veverská Bítýška do majetku městyse za cenu 2000,--Kč.

Usnesení č. 20

ZM schvaluje  firmu LETOSTAV spol. s. r. o., Letovice jako nejvýhodnější nabídku a zhotovitele na zakázku městyse s názvem Stavební úpravy MŠ Pavla Perky č. p. 333 - Veverská Bítýška. ZM pověřuje starostu podpisem smlouvy o dílo za cenu 1 217 078,80,--bez DPH.

Usnesení č. 21

ZM schvaluje  firmu EVABAU spol. s. r. o., Viniční 2897/156, Brno jako nejvýhodnější nabídku a zhotovitele na zakázku městyse s názvem Stavební úpravy MŠ Zábíteší č. p. 224 - Veverská Bítýška. ZM pověřuje starostu podpisem smlouvy o dílo za cenu 3 499 249,--bez DPH.

Usnesení č. 22

ZM schvaluje Ing. Jaroslava Rakušana, Staňkova 8 d, 602 00, Brno na výkon stavebního dozoru při realizaci staveb Stavební úpravy MŠ Zábíteší č. p. 224 - Veverská Bítýška a  Stavební úpravy MŠ Pavla Perky č. p. 333 - Veverská Bítýška dle sazebníkového řádu.

Usnesení č. 23

ZM schvaluje smlouvu č. 1030030958/001 o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene na stavbu V. Bítýška, Dostál, p. č. 2621 spočívající v umístění zemního kabelu NN a pojistkové skříně uzavřenou mezi povinným Městysem Veverská Bítýška a oprávněným E.ON Distribuce, a.s. se sídlem F.A.Gerstnera 2151/6, České Budějovice  a pověřuje starostu podpisem této smlouvy.

Usnesení č. 24

ZM schvaluje podání žádosti o poskytnutí  účelové investiční dotace pro JSDH Veverská Bítýška na pořízení nového dopravního automobilu. Žádost o dotaci vypracuje Bc. Tomáš Vejrosta. ZM pověřuje starostu podpisem žádosti. ZM schvaluje zahrnutí 150 000,--Kč do rozpočtu městyse Veverská Bítýška na rok 2017 jako spoluúčast na zakoupení nového automobilu v případě, že dotace JSDH budou přislíbeny.

Usnesení č. 25

ZM schvaluje u příležitosti první písemné zmínky o Veverské Bítýšce uspořádání oslav městyse ve dnech 26. - 28. 8. 2016. ZM pověřuje FV městyse Veverská Bítýška k vyčlenění finanční částky ve výši 200 000,--Kč v rozpočtu městyse na zajištění oslav.

Usnesení č. 26

ZM schvaluje uspořádání hudebního koncertu kapely Melody Gentlemen Lednice při příležitosti  oslav městyse dne 28. 8. 2016 a pověřuje starostu podpisem smlouvy o hudební produkci.

ZM schvaluje uspořádání hudebního koncertu kapely Deep Purple Revival při příležitosti oslav městyse dne 27. 8. 2016 a pověřuje starostu podpisem smlouvy o hudební produkci.

Usnesení č. 27

ZM schvaluje sestavení organizačního výboru složeného ze zastupitelů, zástupci organizací, kteří připraví kulturní program, včetně finančního rozpočtu, který poté  bude předložen ZM ke schválení.

Usnesení ZM ze dne 22. února 2016

Usnesení č. 1

ZM schvaluje program dnešního jednání jak byl zveřejněn.

Usnesení č. 2

ZM schvaluje zařazení bodu na program jednání - Úprava pojistné smlouvy KOOPERATIVA Tento bod  bude projednán v bodě č. 24.

Usnesení č. 3

ZM schvaluje zařazení bodu na program dnešního jednání - Směna pozemku p. č. 2425/7 o výměře 19 m² a p. č. 2424/30 o výměře 26 m² v k. ú. Veverská Bítýška ve vlastnictví městyse Veverská Bítýška, který byl oddělen GP od pozemku p. č. 2424/1 v k. ú. Veverská Bítýška za pozemek p. č. 213 o výměře 45 m² ve vlastnictví soukromých osob a odkoupení pozemku p. č. 199/6 o výměře 54 m²(ostatní plocha) v k. ú. Veverská Bítýška od Jana Jurana, bytem 662, Veverská Bítýška. Tento bod bude projednán v bodě č. 25.

Usnesení č. 4

ZM schvaluje zařazení bodu na program dnešního jednání. Žádost o prodej pozemku p. č. 1869/8 o výměře 2 m² v k. ú. Veverská Bítýška. Tento bod bude projednán v bodě č. 26.

Usnesení č. 5

ZM schvaluje zařazení bodu na program dnešního jednání – Předložení nabídky na odkoupení pozemku p. č.1090 v k. ú. Veverská Bítýška do majetku městyse.  Tento bod bude projednán v bodě č. 27.

Usnesení č. 6

ZM schvaluje do návrhové komise p. Kozla.

Usnesení č. 7

ZM schvaluje do návrhové komise Ing. Novotnou.

Usnesení č. 8

ZM schvaluje ověřovatele zápisu p. Černého.

Usnesení č. 9

ZM schvaluje ověřovatele zápisu Bc. Kolstrunka.

Usnesení č. 10

ZM schvaluje předložené VI. rozpočtové opatření Městyse Veverská Bítýška v roce 2015  v oblasti příjmů.

Usnesení č. 11

ZM schvaluje předložené VI. rozpočtové opatření Městyse Veverská Bítýška v roce 2015  v oblasti výdajů.

Usnesení č. 12

ZM schvaluje předložené VI. rozpočtové opatření Městyse Veverská Bítýška v roce 2015  v oblasti financování.

Usnesení č. 13

ZM schvaluje předložený rozpočet Městyse Veverská Bítýška na rok 2016 v oblasti příjmů.

Usnesení č. 14

ZM neschvaluje navýšení částky ve výdajové stránce rozpočtu § 1012 - pozemky o 465 000,--Kč na výkup pozemku p. č. 1090 v k. ú. Veverská Bítýška k výstavbě retardéru v lažáneckém kopci.

Usnesení č. 15

ZM schvaluje předložený rozpočet Městyse Veverská Bítýška na rok 2016 v oblasti výdajů.

Usnesení č. 16

ZM schvaluje předložený rozpočet Městyse Veverská Bítýška na rok 2016 v oblasti financování.

Usnesení č. 17

ZM schvaluje dle svých kompetencí vyhrazeným zákonem č. 128/2000 Sb., poskytnutí dotací, peněžitých a věcných darů dle návrhu rozpočtu na rok 2016 v té výši a těm fyzickým a právnickým osobám jaké jsou uvedeny ve schváleném rozpočtu městyse na rok 2016.

Usnesení č. 18

ZM schvaluje na základě předložených žádostí vyplacení příspěvků:

 • Římkokatolická církev ve výši 300 000,--Kč
 • Charita Tišnov ve výši 120 000,--Kč (90 000,--Kč pečovatelská služba, 30 000,--Kč odlehčovací služba)
 • FC Veverská Bítýška ve výši 250 000,--Kč
 • HC Veverská Bítýška ve výši 140 000,--Kč
 • Gynness Brno, s.r.o.- gyn. Ambulance ve výši 36 000,--Kč

Usnesení č. 19

ZM schvaluje rozpočtový výhled Městyse Veverská Bítýška na roky 2017 - 2019.

Usnesení č. 20

ZM schvaluje Základní škole, přísp. organizaci Veverská Bítýška III. rozpočtové opatření v roce 2015.

Usnesení č. 21

ZM schvaluje Základní škole, přísp. organizaci Veverská Bítýška předložený odpisový plán pro rok 2016.

Usnesení č. 22

ZM schvaluje na základě předložené inventarizační zprávy ze dne 1. 2. 2016 vyřazení 12 ks velkoobjemových kontejnerů, automobil LIAZ 150-260 a nosič kontejneru z majetku Městyse Veverská Bítýška.

Usnesení č. 23

ZM schvaluje předání 12 kusů velkoobjemových kontejnerů, nosiče kontejnerů (inv. č. 5251) a Liaz 150-260 L (inv. č. 5241) do výkupny druhotných surovin Barko s.r.o., se sídlem Nádražní 598, Zastávka u Brna.

Usnesení č. 24

ZM schvaluje I. rozpočtové opatření v roce 2015 - Vývařovna obědů, přísp. organizace, Zábíteší 224, Veverská Bítýška.

Usnesení č. 25

ZM se nedohodlo na projednání dnešního bodu č. 8 - Návrhy smluv a dohody mezi městysem a spol. Nad Bílým potokem,s.r.o. a vyzvala, aby smlouva na převod pozemku p. č. 2424/13 byla přepracována na smlouvu kupní, kterou zajistí p. Ing. Prchal a poté předloží zastupitelům.

Usnesení č. 26

ZM schvaluje pronájem nebytových prostor (prostor po bývalé ČS) s úpravou nájemného k nájemní smlouvě ze dne 14. 8. 2016 – přízemí na ulici 9. května 316, Veverská Bítýška o výměře cca 50 m² p. Zdenku Burianovi bytem Prušánecká 14, 628 00 Brno za účelem provozování podnikání AUTO CYKLO, prodej, servis na dobu do 15. 8. 2020 za cenu 6000,--Kč/měs.

Usnesení č. 27

ZM schvaluje záměr prodeje části obecního pozemku p. č. 1986/1 o výměře cca 13 m² v k. ú. Veverská Bítýška za cenu 200,--Kč/m². Pozemek bude zaměřen geometrickým plánem a poté bude záměr zveřejněn na úřední tabuli a webových stránkách městyse. Poplatky spojené s prodejem uhradí budoucí kupující.

Usnesení č. 28

ZM schvaluje smlouvu č. 1030028710/001o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene na stavbu V. Bítýška, DPNNk, Tecl, p. č. 1076/1 spočívající v umístění nového podpěrného bodu (sloupu) NN a nového zemního kabelu uzavřenou mezi povinným Městysem Veverská Bítýška a oprávněným E.ON Distribuce, a.s. se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice  a pověřuje starostu podpisem této smlouvy.

Usnesení č. 29

ZM schvaluje smlouvu č. 1030029644/001o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene na stavbu V. Bítýška, svod NNk, SS200, Harašta, p. č. 767/3 spočívající v umístění kabelu NN v pozemku a pilíře na pozemku mezi povinným Městysem Veverská Bítýška a oprávněným E.ON Distribuce, a.s. se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice  a pověřuje starostu podpisem této smlouvy.

Usnesení č. 30

ZM schvaluje smlouvu č. NM-014330034958/001 o zřízení věcného břemene na stavbu V. Bítýška, Královky, lok. RD, TS+NN,1843,4,5, spočívající v umístění kabelu NN v pozemku  a sloupové trafostanice na pozemku mezi povinným Městysem Veverská Bítýška a oprávněným E.ON Distribuce, a.s. se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice  a pověřuje starostu podpisem této smlouvy.

Usnesení č. 31

ZM schvaluje investiční záměr výstavby nové tělocvičny Veverská Bítýška na místě stávající tělocvičny. ZM pověřuje starostu jednáním za účelem převodu pozemku pod tělocvičnou do majetku městyse.

Usnesení č. 32

ZM schvaluje prodej obecního pozemku p. č. 602/4 (oddělen geometrickým plánem č. 1664-1/2016 z pozemku p. č. 602/1) o výměře 54 m² v k. ú. Veverská Bítýška a pověřuje starostu podpisem kupní smlouvy. Veškeré poplatky s prodejem, vč. vyhotovení GP uhradí kupující. Kupující uzavře s městysem smlouvu o zřízení věcného bezúplatného břemene zajišťující vstup a údržbu řadu splaškové kanalizace uložené v pozemku.

Usnesení č. 33

ZM stanovuje od 1.3.2016 měsíční odměnu za výkon funkce neuvolněného člena zastupitelstva, neuvolněného člena výboru kontrolního, finančního a územního, neuvolněného člena – předseda kontrolního, finančního a územního výboru v maximální částce dle přílohy č. 1, zák.č.. 37/2003 Sb. , v platném znění a to i v případě budoucí změny nařízení vlády č. 37/2003 Sb., včetně příloh v platném znění.

Usnesení č. 34

ZM schvaluje umístění historického křížku na části pozemku p. č. 2444/103 v k. ú. Veverská Bítýška.

Usnesení č. 35

ZM schvaluje zaměření pozemku p. č. 2444/103 v k. ú. Veverská Bítýška. Jedná se o vytýčení 4 bodů v délce cca 5 metrů na každé straně pozemku p. č. 2444/103, a to v části kde bude umístěn křížek.

Usnesení č. 36

ZM schvaluje  odkoupení pozemku p. č. 611/4 (oddělen z pozemku p. č. 611/3) o výměře 29 m² v k. ú. Veverská Bítýška za cenu 100,--Kč/m² do majetku městyse. Veškeré poplatky spojené s prodejem, vč. zaměření pozemku, uhradí městys Veverská Bítýška. ZM pověřuje starostu podpisem kupní smlouvy.

Usnesení č. 37

ZM schvaluje předání splaškové kanalizace Stoky S1  DN 250 splaškové kanalizace ulice Dlouhá  v délce 127 m, v celkové ceně díla 1 222 766,45,--Kč do správy a údržby Vodárenskému svazku Bítešsko a pověřuje starostu předávacího protokolu.

Usnesení č. 38

ZM souhlasí s dělením parcel dle GP č. 1544-206/2013 a schvaluje přijetí pozemku p. č. 2520/14 o výměře 14 m² do vlastnictví Městyse Veverská Bítýška.

Usnesení č. 39

ZM schvaluje Výzvu k podání nabídky  a zadání výzvy na zakázku městyse Veverská Bítýška jejíž předmětem jsou stavební úpravy (zateplení budovy a zhotovení nové fasády) MŠ Pavla Perky 333, Veverská Bítýška.

Usnesení č. 40

ZM schvaluje Výzvu k podání nabídky  a zadání výzvy na zakázku městyse Veverská Bítýška jejíž předmětem jsou stavební úpravy (výměna oken, zateplení budovy a zhotovení nové fasády) MŠ Zábíteší  224, Veverská Bítýška.

Usnesení č. 41

ZM schvaluje výstavbu parkovacích stání na pozemku p. č. 527/1 u BD č. p. 649 Na Bítýškách, k. ú. Veverská Bítýška. Výstavbu parkovacích stání provede pracovní skupina městyse Veverská Bítýška. Stavební a technický dozor zajistí a provede Ing. Miloslav Šipka, bytem Eichlerova 373, Veverská Bítýška.

Usnesení č. 42

ZM schvaluje výstavbu parkovacích stání na pozemku p. č. 527/1 mezi BD 610 a 611,  Na Bítýškách, k. ú. Veverská Bítýška. Výstavbu parkovacích stání provede pracovní skupina městyse Veverská Bítýška. Stavební a technický dozor zajistí a provede Ing. Miloslav Šipka, bytem Eichlerova 373, Veverská Bítýška.

Usnesení č. 43

ZM pověřuje starostu aktualizací pojistné smlouvy dle platného OZ týkající se pojištění odpovědnosti za škodu.

Usnesení č. 44

ZM schvaluje odkoupení pozemků p. č. 199/6 o výměře 54 m² (ostatní plocha) v k. ú. Veverská Bítýška za cenu 2 400,--Kč/m² do majetku městyse Veverská Bítýška. Veškeré poplatky s prodejem pozemku uhradí městys Veverská Bítýška. Pozemek se vykupuje do majetku městyse za účelem výstavby budoucí komunikace v ulici U Hřiště. ZM pověřuje starostu podpisem kupní smlouvy.

Usnesení č. 45

ZM schvaluje záměr směny pozemku p. č. 2425/7 o výměře 19 m²  a p. č. 2424/30 o výměře 26 m² v k. ú. Veverská Bítýška ve vlastnictví městyse Veverská Bítýška, který byl oddělen GP od pozemku p. č. 2424/1 v k. ú. Veverská Bítýška za pozemek p. č. 213 o výměře 45 m² ve vlastnictví soukromých osob s omezením, že na části pozemku p. č. 2425/7 bude zřízeno věcné břemeno pro městys - umístění el. rozvaděče.

Usnesení č. 46

ZM schvaluje záměr prodeje obecního pozemku p. č. 1869/8 o výměře 2 m² v k. ú. Veverská Bítýška za cenu 200,--Kč/m². Veškeré poplatky uhradí kupující.


sipka Zpět     sipka Verze pro tiskTyto webové stránky využívají cookies. Jejich používáním s tím vyjadřujete souhlas.
Souhlasím