cz / eng / de     Dnes je

Domů»Úřad města»Usnesení zastupitelstva města»Usnesení zastupitelstva města z roku 2015

Usnesení zastupitelstva městyse z roku 2015

Usnesení ZM ze dne 21. prosince 2015

Usnesení č. 1

ZM schvaluje program dnešního jednání tak, jak byl zveřejněn na úřední tabuli a na webových stránkách městyse.

Usnesení č. 2

ZM schvaluje zařazení bodu na program jednání - Žádost o vydání souhlasu městyse s členstvím v Honebním společenstvu Veveří Veverská Bítýška s honebními pozemky ležícími v k. ú. Veverská Bítýška a Bystrc. Tento bod  bude zařazen a projednán jako bod č. 18.

Usnesení č. 3

ZM schvaluje zařazení bodu na program dnešního jednání - Předložení změnového listu č. 1 a 2 ke smlouvě č. 10-2015/2015/A, týkající se realizace akce Městys Veverská Bítýška – ulice Dlouhá, splašková kanalizace. Tento bod bude zařazen a projednán jako bod č. 19.

Usnesení č. 4

ZM schvaluje zařazení bodu na program dnešního jednání - Předložení výsledku projednání komise pro posouzení a hodnocení nabídek došlých na výzvu městyse – kontejnerové vozidlo. Tento bod bude zařazen a projednán jako bod č. 20.

Usnesení č. 5

ZM schvaluje do návrhové komise Irenu Koláčnou.

Usnesení č. 6

ZM schvaluje do návrhové komise Ing. Pavla Králíka.

Usnesení č. 7

ZM schvaluje ověřovatele zápisu Pavla Kozla.

Usnesení č. 8

ZM schvaluje ověřovatele zápisu Pavlu Krystkovou.

Usnesení č. 9

ZM schvaluje V. rozpočtové opatření městyse Veverská Bítýška v roce 2015 v oblasti příjmů.

Usnesení č. 10

ZM schvaluje V. rozpočtové opatření městyse Veverská Bítýška v roce 2015 v oblasti výdajů.

Usnesení č. 11

ZM schvaluje V. rozpočtové opatření městyse Veverská Bítýška v roce 2015 v oblasti financování.

Usnesení č. 12

ZM uděluje v souladu s § 102 odst. 2 písma a odst.4 zákona č.128/2000 Sb., o obcích, v platném znění starostovi městyse pravomoc provádět rozpočtová opatření a pravomoc podepisovat smlouvy o přijetí dotací v období od posledního jednání zastupitelstva konaného v roce 2015 do 31.12. 2015. Tato rozpočtová opatření budou schválena na nejbližším zasedání zastupitelstva městyse.

Usnesení č. 13

ZM schvaluje - Rozpočtové provizorium se bude pro rok 2016 řídit těmito pokyny:

neinvestiční výdaje budou čerpány od 1. 1. 2016 až do schválení rozpočtu roku 2016 maximálně do výše 1/12 celkového objemu výdajů schváleného rozpočtu r. 2015 čtvrtletně. Investiční akce budou do schválení rozpočtu zastaveny s výjimkou proplacení finančních částek za vypracování projektových dokumentací na výstavbu parkovacích ploch na sídlišti Na Bítýškách č. p. 649 a mezi rodinnými domy č. p. 610 - 611, a parkovací plochy na ul. M. Kudeříkové. Proplacení výdajů týkajících se technického zhodnocení budovy Kulturního domu (modernizace elektrorozvaděčů a přívodní elektroinstalace) a provedení stavebních prací ve sklepních prostorách klubovny divadla Prkno v Kulturním domě. Proplacení výdajů na již započatou akci – splašková kanalizace ul. Dlouhá, přechod pro chodce před budovou městyse včetně výdajů za technický dozor investora uvedených staveb. Proplacení finanční částky za nákup svozového kontejnerového vozidla, vybaveného teleskopickým nosičem kontejnerů a kontejnerem s hydraulickým jeřábem. Výdaje spojené s výstavbou místní komunikace ul. Krátká a ul. Na Bílém potoce (za garážemi). Výdaje spojené s technickým zhodnocením soc. zařízení v prostorách autokempu. Proplacení faktury za zaměření pozemku p. č. 1988 (školní zahrada) včetně vyhotovení geometrického plánu. Vybavení a zabezpečení nové spisovny úřadu městyse.  Vyplacení finančních částek o zápůjčce ze sociálního fondu, a to na základě smluv o zápůjčce. Rozpočet na rok 2016 bude předložen zastupitelstvu městyse ke schválení nejpozději do 31. března 2016.

Usnesení č. 14

ZM schvaluje Směrnici č. 2/2015 o reálné hodnotě majetku určeného k prodeji.

Usnesení č. 15

ZM schvaluje OZV č. 1/2015 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu s účinností od 1. 1. 2016.

Usnesení č. 16

ZM revokuje usnesení č. 37 ze dne 23.6. 2015

Usnesení č. 17

ZM schvaluje na základě Statutu sociálního fondu Městyse Veverská Bítýška  předloženou smlouvu o zápůjčce č. 1/2015 ve výši 20 000,--Kč a pověřuje starostu podpisem smlouvy o zápůjčce.

Usnesení č. 18

ZM schvaluje na základě Statutu sociálního fondu Městyse Veverská Bítýška předloženou smlouvu o zápůjčce č. 2/2015 ve výši 20 000,--Kč a pověřuje starostu podpisem smlouvy o zápůjčce.

Usnesení č. 19

ZM schvaluje na základě Statutu sociálního fondu Městyse Veverská Bítýška předloženou smlouvu o zápůjčce č. 3/2015 ve výši 20 000,--Kč a pověřuje starostu podpisem smlouvy o zápůjčce.

Usnesení č. 20

ZM schvaluje na základě Statutu sociálního fondu Městyse Veverská Bítýška předloženou smlouvu o zápůjčce č. 4/2015 ve výši 20 000,--Kč a pověřuje starostu podpisem smlouvy o zápůjčce.

Usnesení č. 21

ZM schvaluje Mateřské škole, přísp. organizaci Veverská Bítýška vyřazení starých nefunkčních a nepotřebných věcí dle předložených vyřazovacích protokolů ze dne 30. 11. 2015

Usnesení č. 22

ZM schvaluje smlouvu č. 1030026948/001 o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene na stavbu V. Bítýška, Na Bítýškách, NNk, Garáže, p. č. 505 spočívající v umístění kabelového vedení NN, rozpojovací skříně a zemnícího pásku, mezi povinným Městysem Veverská Bítýška a oprávněným E.ON Distribuce, a.s. se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice  a pověřuje starostu podpisem této smlouvy.

Usnesení č. 23

ZM schvaluje smlouvu č. NM-014330034958/001 o zřízení věcného břemene na stavbu V. Bítýška, Královky, lok. RD, TS+NN,1843,4,5 uzavřenou mezi povinným Městysem Veverská Bítýška a oprávněným E.ON Distribuce, a.s. se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice  a pověřuje starostu podpisem této smlouvy.

Usnesení č. 24

ZM schvaluje prodej obecního pozemku p. č. 1700 o výměře 35 m² v k. ú. Veverská Bítýška za cenu 800,--Kč/m² a pověřuje starostu podpisem kupní smlouvy. Veškeré poplatky s prodejem uhradí kupující.

Usnesení č. 25

ZM schvaluje prodej obecního pozemku p. č. 85/8 (vzniklá z p. č. 85/1) o výměře 14 m² v k. ú. Veverská Bítýška za cenu 800,--Kč/m² a pověřuje starostu podpisem kupní smlouvy. Veškeré poplatky s prodejem uhradí kupující.

Usnesení č. 26

ZM schvaluje pronájem části prostor v budově Úřadu městyse, č. p. 72, náměstí Na Městečku 72 o celkové výměře 21,43 m² (umývárna 5,77 m², soc. zařízení 4,66 m², sklad 11,05 m²) za cenu 18 480,--Kč/rok. Smlouva o nájmu se uzavírá na dobu 4 let od podpisu smlouvy. ZM pověřuje starostu podpisem nájemní smlouvy. Veškeré poplatky uhradí nájemce.

Usnesení č. 27

ZM schvaluje předání vodovodního řadu "V" v celkové hodnotě 457 896,43,--Kč a splaškové kanalizace Stoky S3 v ulici Na Babkách v celkové hodnotě 687 074,12,--Kč umístěné v pozemcích p. č. 972/1, 970,969, 1143/1 v k. ú. Veverská Bítýška do správy a údržby VS Bítešsko a pověřuje starostu podpisem předávacího protokolu.

Usnesení č. 28

ZM schvaluje předání přípojky kanalizace, areálové kanalizace a vodovodního potrubí v celkové hodnotě 26 552,--Kč umístěných v pozemcích 2568, 1652/61, 1652/68, 1652/69, 1652/62 a 1652/70 v k. ú. Veverská Bítýška do správy a údržby VS Bítešsko a pověřuje starostu podpisem předávacího protokolu.

Usnesení č. 29

ZM schvaluje odkoupení pozemku p. č. 182/2 (oddělen GP č. 1580-80/2014 z pozemku p. č.182) o výměře 73 m² (zahrada) v k. ú. Veverská Bítška za cenu 500,--Kč/m² do majetku městyse a pověřuje starostu podpisem kupní smlouvy. Pozemek se vykupuje za účelem výstavby budoucí komunikace v ulici U Hřiště. Veškeré poplatky s prodejem uhradí kupující.

Usnesení č. 30

ZM schvaluje odkoupení pozemku p. č. 222/2 (oddělen GP č. 1580-80/2014 z pozemku p. č.222) o výměře 50 m² (ostatní plocha) v k. ú. Veveská Bítška za cenu 300,--Kč/m² do majetku městyse a pověřuje starostu podpisem kupní smlouvy. Pozemek se vykupuje za účelem výstavby budoucí komunikace v ulici U Hřiště. Veškeré poplatky s prodejem uhradí kupující.

Usnesení č. 31

ZM schvaluje nabídku směny pozemku soukromého vlastníka  p. č. 213 o výměře 45 m² v k. ú. Veverská Bítýška za pozemky p. č. 2425/7 o výměře 19 m² a část pozemku p. č.2424/1 v majetku městyse. Jedná se o směnu pozemků o stejné výměře. Městys nechá pozemek p. č. 2424/1 zaměřit a po vyhotovení GP bude záměr směny zveřejněn. Zaměření a vypracování GP uhradí městys a soukromý vlastník ideální polovinou. Vklad do KN uhradí městys.

Usnesení č. 32

ZM neschvaluje odkoupení pozemku p. č.199/6 o výměře 54 m² (ostatní plocha) do majetku městyse Veverská Bítýška za cenu 3000,--Kč/m².

Usnesení č. 33

ZM má zájem odkoupit pozemek p. č. 199/6 o výměře 54 m² v k. ú. Veverská Bítýška do majetku městyse z důvodu výstavby komunikace v ulici U Hřiště. Bude vyvoláno další jednání se soukromým vlastníkem pozemku o možnost úpravy ceny za nabízený pozemek, kde budou zohledněny vynaložené náklady městyse za zaměření a vyhotovení GP, vyhotovení kupní smlouvy, poplatku za vklad do KN. Výsledek jednání bude předložen na příštím jednání ZM.

Usnesení č. 34

ZM schvaluje výzvu JMK a vyjadřuje svůj nesouhlas s vedením rychlostní komunikace R43 v úseku Kuřim - Svitávka v tzv. Optimalizované trase a současně vyjadřuje podporu pro vedení R43 v úseku v tzv. Německé trase.

Usnesení č. 35

ZM nesouhlasí s trasováním rychlostní komunikace přes k. ú. Veverská Bítýška.

Usnesení č. 36

ZM schvaluje zadání vypracování projektové dokumentace na výstavbu nového sběrného dvora za cenu 255 000,--Kč bez DPH. Vypracování zajistí SMV projekt, s.r.o., zast. Ing. Martinem Machalem, Ph.D., se sídlem Štolcova 41, 615 00, Brno.

Usnesení č. 37

ZM neschvaluje souhlas s členstvím městyse v Honebním společenstvu Veveří Veverská Bítýška s honebními pozemky ležícími v k. ú. Veverská Bítýška a Bystrc uvedených v příloze a pověření starosty podpisem souhlasu.

Usnesení č. 38

ZM schvaluje změnový list č. 1 a 2 ke Smlouvě č. 10-2015/A mezi městysem Veverská Bítýška a společností Mertastav s.r.o., se sídlem Předklášteří, spočívající v provedení víceprací a méněprací v rámci realizace akce Městys Veverská Bítýška - ulice Dlouhá - splašková kanalizace v hodnotě 237 872,42,-- Kč vč. DPH a schvaluje proplacení uvedené částky.

Usnesení č. 39

ZM schvaluje na základě zprávy komise pro hodnocení a posouzení nabídek  ze dne 17. 12. 2015 jako ekonomicky nejvýhodnější nabídku na dodání svozového  kontejnerového vozidla ISUZU s hákovým nosičem kontejnerů: TECHNOCAR TNH 8, kontejnerový valníkový lož. 3200×3200×1400 mm osazen hydraulickou rukou HYVA HB E1 za cenu 1,918,000,--Kč bez DPH, firmu Technocar, s.r.o., se sídlem Na Sádkách 1935/1, Kroměříž.

Usnesení č. 40

ZM schvaluje předloženou kupní smlouvu týkající se zakoupení svozového kontejnerového vozidla ISUZU s hákovým nosičem kontejnerů: TECHNOCAR TNH 8, kontejnerový valníkový lož. 3200×3200×1400 mm osazen hydraulickou rukou HYVA HB E1 za cenu 1,918,000,-- Kč bez DPH, uzavřenou mezi Městysem Veverská Bítýška a firmou Technocar, s.r.o., se sídlem Na Sádkách 1935/1, Kroměříž a pověřuje starostu podpisem smlouvy.

Usnesení č. 41

ZM schvaluje úpravu nájmu nebytových prostor o celkové výměře cca 50 m² v budově č. p. 319, ul. 9. Května, Veverská Bítýška na částku 6000,--Kč/měs. Záměr pronájmu bude zveřejněn na úřední tabuli a web. stránkách městyse.

Usnesení č. 42

ZM schvaluje využití prostoru (přední místnosti) v budově ulice Boční 555, v přízemí jako umístění spisovny pro Úřad městyse.

Usnesení č. 43

ZM schvaluje využití prostor budovy městyse v I. poschodí, ul.Boční 555, Veverská Bítýška za účelem kulturních akcí (výstavy, přednášky)  za částku 500,--Kč/den s využitím do 22.00 hod.

Usnesení ZM ze dne 5. listopadu 2015

Usnesení č. 1

ZM schvaluje program dnešního jednání tak jak byl zveřejněn na úřední tabuli a na webových stránkách městyse.

Usnesení č. 2

ZM schvaluje zařazení bodu na program jednání - Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje na výdaje na zabezpečení akceschopnosti JSDH obce na rok 2015. Tento bod  bude projednán v bodě č. 27.

Usnesení č. 3

ZM schvaluje do návrhové komise Františka Černého.

Usnesení č. 4

ZM schvaluje do návrhové komise Josefa Kopřivu.

Usnesení č. 5

ZM schvaluje ověřovatele zápisu Ing. Petra Plachého.

Usnesení č. 6

ZM schvaluje ověřovatele zápisu Ing. Pavla Králíka.

Usnesení č. 7

ZM schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace  z rozpočtu městyse Veverská Bítýška ve výši 70 000,--Kč, uzavřenou v souladu s § 159 a násl.zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších právních předpisů a podle §10, písm.a zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších právních předpisů uzavřenou mezi městysem Veverská Bítýška a HC Veverská Bítýška se sídlem Na Bílém potoce 539, Veverská Bítýška, zast. Břetislavem Skalníkem a pověřuje starostu podpisem smlouvy.

Usnesení č. 8

ZM schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace  z rozpočtu městyse Veverská Bítýška ve výši 70 000,--Kč uzavřenou v souladu s § 159 a násl.zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších právních předpisů a podle §10, písm.a zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších právních předpisů uzavřenou mezi městysem Veverská Bítýška a FC Veverská Bítýška se sídlem Na Bílém potoce 667, Veverská Bítýška, zast. Lubomírem Pelíškem a pověřuje starostu podpisem smlouvy.

Usnesení č. 9

ZM schvaluje IV. rozpočtové opatření Městyse Veverská Bítýška v roce 2015 v oblasti příjmů.

Usnesení č. 10

ZM schvaluje IV. rozpočtové opatření Městyse Veverská Bítýška v roce 2015 v oblasti výdajů.

Usnesení č. 11

ZM schvaluje IV. rozpočtové opatření Městyse Veverská Bítýška v roce 2015 v oblasti financování.

Usnesení č. 12

ZM schvaluje Základní škole, přísp. organizaci Veverská Bítýška:

 • II. rozpočtové opatření v roce 2015
 • Předložené vyřazovací protokoly ze dne 15.10.2015
 • Přijetí sponzorského daru účelově určeného ve výši 15 000,--Kč

Usnesení č. 13

ZM schvaluje vyřazení věcí z majetku městyse dle předloženého vyřazovacího protokolu ze dne 23.10.2015 a dodatku (rozhlasová ústředna) ze dne 3.11.2015.

Usnesení č. 14

ZM schvaluje předloženou Smlouvu o zajištění financování systému IDS JMK. Smlouva se uzavírá na dobu určitou do 31.12.2015 mezi Městysem Veverská Bítýška a Jihomoravským krajem se sídlem, Žerotínovo náměstí 449/3, Brno a celková částka činí 155 500,--Kč.ZM  pověřuje starostu podpisem smlouvy.

Usnesení č. 15

Zastupitelstvo městyse schvaluje návrh rozhodnutí o námitkách podle § 172 odst. 5) zákona č.500/2004 Sb., správního řádu, uplatněných k návrhu Regulační plánu Veverská Bítýška II, lokalita U Slešťůvky a souhlasí s vypořádáním připomínek uplatněných k návrhu Regulačního  plánu  Veverská Bítýška II, lokalita U Slešťůvky, tak jak je uvedeno v části Odůvodnění. Ověřilo tímto, že RP Veverská Bítýška II Lokalita U Slešťůvky není v rozporu s Politikou územního rozvoje ČR,  s územně plánovací dokumentací vydanou krajem, ÚP Veverská Bítýška a se stanovisky dotčených orgánů a Krajského úřadu Jihomoravského kraje. ZM  městyse  příslušné podle ustanovení § 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o   územním  plánování  a  stavebním  řádu (stavební zákon), v platném znění, za použití ustanovení § 69 odst. 2 stavebního zákona, § 171 zákona č. 500/2004 Sb.,  správní řád, v platném znění,  § 13 a  přílohy č. 11  vyhlášky č. 500/2006 Sb., o   územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu   evidence územně plánovací činnosti, vydává  Regulační plán  Veverská Bítýška II, lokalita U Slešťůvky formou opatření obecné povahy podle správního řádu.

Usnesení č. 16

ZM schvaluje Smlouvu č. BP-15/126 za účelem bezúplatného převodu pozemku p. č. 520/1, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: ostatní komunikace v k. ú. Veverská Bítýška v účetní hodnotě 286 258,--Kč do majetku městyse Veverská Bítýška od ČR-Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, Praha 2 – Nové Město. ZM pověřuje starostu podpisem smlouvy.

Usnesení č. 17

ZM schvaluje odkoupení řadu splaškové kanalizace v délce 246,07 m z PVC DN 200 uložené v pozemku p. č. 1847 v k. ú. Veverská Bítýška do majetku městyse od soukromého vlastníka za cenu 1000,--Kč. Veškeré poplatky spojené s prodejem uhradí kupující. ZM pověřuje starostu podpisem smlouvy.

Usnesení č. 18

ZM schvaluje odkoupení vodovodního řadu v délce 232,8 m z PE DN 90 uloženého v pozemku p. č. 1847 v k. ú. Veverská Bítýška do majetku městyse od soukromého vlastníka  za cenu 1000,--Kč. Veškeré poplatky spojené s prodejem uhradí kupující. ZM pověřuje starostu podpisem kupní smlouvy.

Usnesení č. 19

ZM schvaluje prodej obecních pozemků p. č. 934/3 o výměře 5 m², 934/4 o výměře 10 m², 934/5 o výměře 5 m² a 934/6 o výměře 5 m² (pozemky odděleny geom. plánem z p. č.934/1) v k. ú. Veverská Bítýška za cenu 200,--Kč/m² a pověřuje starostu podpisem kupní smlouvy. Veškeré poplatky spojené s prodejem uhradí kupující.

Usnesení č. 20

ZM schvaluje záměr pronájmu části obecního pozemku p. č. 327/1 o výměře cca 130m² v k. ú.Veverská Bítýška na dobu 3 let od podpisu smlouvy, za cenu 1000,--Kč/rok.

Pozemek bude zaměřen a oddělen geometrickým plánem vč.budovy přístavby pošty, která ještě není zanesena v KN. Po tomto zaměření bude záměr zveřejněn na web.stránkách a úřední desce městyse.

Usnesení č. 21

ZM schvaluje  odkoupení části pozemku p. č. 611/3 o výměře cca 31 m² v k. ú. Veverská Bítýška za cenu 100,--Kč/m² do majetku městyse. Uvedená část pozemku  bude oddělena geometrickým plánem. Veškeré poplatky spojené s prodejem, vč. zaměření pozemku, uhradí městys Veverská Bítýška. ZM pověřuje starostu podpisem kupní smlouvy.

Usnesení č. 22

ZM schvaluje odkoupení pozemků p. č. 209/2 o výměře 2 m² (ostatní plocha) který byl oddělen geometrickým plánem č. 1580-80/2014 ze dne 8.4.2015 od pozemku p. č. 209 v k. ú. Veverská Bítýška a p. č. 211 o výměře 30 m² v k. ú. Veverská Bítýška za cenu 400,--Kč/m² do majetku městyse Veverská Bítýška. Veškeré poplatky s prodejem pozemku uhradí městys Veverská Bítýška. Pozemek se vykupuje do majetku městyse za účelem výstavby budoucí komunikace v ulici U Hřiště. ZM pověřuje starostu podpisem kupní smlouvy.

Usnesení č. 23

ZM schvaluje odkoupení pozemku p. č. 226/2 o výměře 79 m² (zahrada) který byl oddělen geometrickým plánem č. 1580-80/2014 ze dne 8.4.2015 od pozemku p. č. 226 v k. ú. Veverská Bítýška cenu  400,--Kč/m² do majetku městyse Veverská Bítýška. Veškeré poplatky s prodejem pozemku uhradí městys Veverská Bítýška. Pozemek se vykupuje do majetku městyse za účelem výstavby budoucí komunikace v ulici U Hřiště. ZM pověřuje starostu podpisem kupní smlouvy.

Usnesení č. 24

ZM schvaluje odkoupení pozemku p. č. 181/2 o výměře 70 m² (orná půda) který byl oddělen geometrickým plánem č. 1580-80/2014 ze dne 8.4.2015 od pozemku p. č. 181 v k. ú. Veverská Bítýška za cenu 500,--Kč/m² do majetku městyse Veverská Bítýška. Veškeré poplatky s prodejem pozemku uhradí městys Veverská Bítýška. Pozemek se vykupuje do majetku městyse za účelem výstavby budoucí komunikace v ulici U Hřiště. ZM pověřuje starostu podpisem kupní smlouvy.

Usnesení č. 25

ZM schvaluje směnu pozemků:

 • p. č. 778/2 (oddělen z p. č. 778 a 464/2) o výměře 51 m² v k. ú. Veverská Bítýška
 • p. č. 786/3 (oddělen z p. č. 786/2) o výměře 2 m v k. ú. Veverská Bítýška

v majetku soukromých vlastníků za stavbu STS (ocelokolny), která je v majetku městyse Veverská Bítýška. ZM pověřuje starostu podpisem směnné smlouvy. Náklady spojené se směnou budou hrazeny ideální polovinou účastníků. Vklad do KN uhradí městys Veverská Bítýška.

Usnesení č. 26

ZM schvaluje záměr prodeje části obecního pozemku p. č. 602/1 v šíři 3,5 a v délce sousedního pozemku p. č. 602/3  v k. ú. Veverská Bítýška za cenu 800,--Kč/m².

Pozemek bude oddělen geometrickým plánem, který uhradí budoucí kupující. Po zaměření bude záměr prodeje zveřejněn na web.stránkách a úřední desce městyse.

Usnesení č. 27

ZM schvaluje prodej obecních pozemků p. č. 666/2 (vzniklý z p. č. 666) o výměře 786 m² (pastviny, louka) a p. č. 670 o výměře 1903 m² (pastviny, louka) v k. ú. Veverská Bítýška za cenu 200,--Kč/m². ZM pověřuje starostu podpisem kupní smlouvy. Veškeré poplatky spojené s prodejem uhradí kupující.

Usnesení č. 28

ZM schvaluje odkoupení pozemku p. č. 666/1, díl b o výměře 72 m² (oddělen GP z pozemku 671) do vlastnictví městyse Veverská Bítýška za cenu 200,--Kč. ZM pověřuje starostu podpisem kupní smlouvy. Veškeré poplatky spojené s prodejem uhradí kupující.

Usnesení č. 29

ZM neschvaluje záměr prodeje obecního pozemku p. č. 1700 o výměře 35 m² v k. ú. Veverská Bítýška za cenu 500,--Kč/m².

Usnesení č. 30

ZM schvaluje záměr prodeje obecního pozemku p. č. 1700 o výměře 35 m² v k. ú. Veverská Bítýška za cenu 800,--Kč/m². Záměr prodej bude zveřejněn na web. stránkách a na úřední desce městyse.

Usnesení č. 31

ZM neschvaluje záměr pronájmu části obecního pozemku p. č. 515 v k. ú. Veverská Bítýška za účelem umístění mobilní garáže.

Usnesení č. 32

ZM schvaluje zaměření obecního pozemku p. č. 1988 (školní zahrada) a nechá vyhotovit  geometrický plán. Pozemek rozpůlit podélným směrem podél řeky Svratky a příčným směrem vytvořit parcely v šíři 6 m. Tyto pozemky budou poté nabídnuty k prodeji.

Usnesení č. 33

ZM schvaluje příspěvek na poskytování pečovatelských služeb na rok 2016, a to ve výši 90 000,--Kč na pečovatelskou službu oblastní charitě Tišnov a příspěvek ve výši 10 000,--Kč na rok 2016 oblastní charitě Tišnov na odlehčovací službu.

Usnesení č. 34

ZM schvaluje podle zákona o obcích č. 128/2000, § 28, odst. 1 v platném znění název nově vzniklé ulice v lokalitě pod kravínem. Nová ulice ponese název Pod Stráží.

Usnesení č. 35

ZM schvaluje smlouvu č. 1030027229/001 o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene na stavbu V. Bítýška, Dlouhá, DPNNk, Blažek, p. č. 58/1,  uzavřenou mezi povinným Městysem Veverská Bítýška a oprávněným E.ON Distribuce, a.s. se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice a pověřuje starostu podpisem této smlouvy. Podmínkou podpisu smlouvy je  úprava výše ceny v čl.III, odst. 2 smlouvy na částku 5000,--Kč.

Usnesení č. 36

ZM schvaluje odkoupení SO - veřejné osvětlení na pozemcích p. č. 2396/32, p. č. 2396/66 a p. č. 2424/1 v k. ú. Veverská Bítýška do majetku městyse Veverská Bítýška od společnosti Nad Bílým potokem, s.r.o.,, se sídlem Francouzká418/82, Brno, zast.Ing.Martinem Prchalem za cenu 1000,--Kč. ZM schvaluje předloženou kupní smlouvu týkající se odkoupení  SO- veřejné osvětlení na pozemcích p. č.2396/32, p. č.2396/66 a p. č.2424/1 v k. ú. Veverská Bítýška do majetku městyse Veverská Bítýška od společnosti Nad Bílým potokem, s.r.o., se sídlem Francouzká418/82, Brno, zast. Ing. Martinem Prchalem za cenu 1000,--Kč a pověřuje starostu podpisem kupní smlouvy. Veškeré poplatky uhradí kupující.

Usnesení č. 37

ZM schvaluje Výzvu k podání nabídky doplněnou o připomínky zastupitelů na zakázku malého rozsahu městyse Veverská Bítýška na zakoupení svozového kontejnerového vozidla, vybaveného teleskopickým nosičem kontejnerů a kontejnerem s hydraulickým jeřábem.

Usnesení č. 38

ZM schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje na výdaje na zabezpečení akceschopnosti JSDH obce na rok 2015 a pověřuje starostu podpisem smlouvy.

Usnesení ZM ze dne 16. září 2015

Usnesení č. 1

ZM schvaluje program dnešního jednání tak jak byl zveřejněn na úřední tabuli a na webových stránkách městyse.

Usnesení č. 2

ZM schvaluje zařazení bodu na program jednání - Smlouva o zřízení služebnosti navazující na realizovanou stavbu vedenou pod označením 71010-007983 VPI Veverská Bítýška 48 RD. Tento bod  bude projednán v bodě č. 26.

Usnesení č. 3

ZM schvaluje zařazení bodu na program jednání – Žádost o úpravu regulačního plánu v lokalitě u Slešťůvky. Tento bod bude zařazen do projednávání v bodě č. 6.

Usnesení č. 4

ZM schvaluje zařazení bodu na program jednání - Záměr prodeje obecního pozemku p. č. 85/1 o výměře 15 m² v k. ú. Veverská Bítýška.Tento bod  bude projednán v bodě č. 27.

Usnesení č. 5

ZM schvaluje zařazení bodu na program jednání - Předběžné posouzení umístění stavby na pozemku p. č. 767/2, případně p. č. 534/18 v městysi Veverská Bítýška. Tento bod  bude projednán v bodě č. 28.

Usnesení č. 6

ZM schvaluje do návrhové komise Ing. Pavla Králíka.

Usnesení č. 7

ZM schvaluje do návrhové komise Pavla Kozla.

Usnesení č. 8

ZM schvaluje ověřovatele zápisu Irenu Koláčnou.

Usnesení č. 9

ZM schvaluje ověřovatele zápisu Bc. Vlastimila Kolstrunka.

Usnesení č. 10

ZM schvaluje III. rozpočtové opatření Městyse Veverská Bítýška v roce 2015 v oblasti příjmů.

Usnesení č. 11

ZM schvaluje III. rozpočtové opatření Městyse Veverská Bítýška v roce 2015 v oblasti výdajů.

Usnesení č. 12

ZM schvaluje III. rozpočtové opatření Městyse Veverská Bítýška v roce 2015 v oblasti financování.

Usnesení č. 13

ZM schvaluje smlouvu č. 1040009288/002 o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene na stavbu V. Bítýška, obnova DPNNk, Stavebniny, p. č. 777  uzavřenou mezi povinným Městysem Veverská Bítýška a oprávněným E.ON Distribuce, a.s. se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice a pověřuje starostu podpisem této smlouvy.

Usnesení č. 14

ZM schvaluje záměr odkoupení základního technického vybavení – stavební objekt: veřejné osvětlení – výstavby 47 RD ve Veverské Bítýšce uloženého v pozemcích p. č. 2396/66, 2424/1, 2396/32 v k. ú. Veverská Bítýška za jednorázovou úhradu ve výši 1000,--Kč do vlastnictví městyse Veverská Bítýška.

ZM pověřuje JUDr. Janu Ryšavou vypracováním kupní smlouvy uzavřenou mezi městysem Veverská Bítýška jako kupujícím a spol. Nad Bílým potokem s.r.o., se sídlem Francouzká 418/82, Brno zast.jednatelem Ing.Martinem Prchalem jako prodávajícím.

Veškeré poplatky spojené s odkoupením stavebního objektu uhradí městys Veverská Bítýška.

Usnesení č. 15

ZM neschvaluje záměr prodeje části obecního pozemku p. č. 2425/11 o výměře cca 220 m² v k. ú. Veverská Bítýška.

Usnesení č. 16

ZM neschvaluje úpravu regulačního plánu v lokalitě u Slešťůvky s tím, že by byl vyjmut pozemek p. č. 2425/12 dle předložené žádosti nebo vyjmuta komunikace vedená přes uvedený pozemek.

Usnesení č. 17

ZM schvaluje prodej obecního pozemku p. č.1388/2 (vzniklý z pozemku p. č. 1388) o výměře 118 m² v k. ú. Veverská Bítýška za cenu 200,--Kč/m² a pověřuje starostu podpisem kupní smlouvy. Veškeré poplatky spojené s prodejem uhradí kupující.

Usnesení č. 18

ZM schvaluje prodej obecního pozemku p. č. 1291/2 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 112 m² v k. ú. Veverská Bítýška za cenu 300,--Kč/m² a pověřuje starostu podpisem kupní smlouvy. Veškeré poplatky spojené s prodejem uhradí kupující.

Usnesení č. 19

ZM schvaluje záměr prodeje obecního pozemku p. č. 666/2 o (vzniklý z pozemku p. č. 666) o výměře 786 m² (ostatní plocha, neplodná půda) v k. ú. Veverská Bítýška za cenu 200,--Kč/m².Záměr prodeje bude zveřejněn na úřední tabuli a web. stránkách městyse.

Usnesení č. 20

ZM schvaluje záměr prodeje obecního pozemku p. č. 670 o výměře 1903 m² (ostatní plocha) v k. ú. Veverská Bítýška za cenu 200,--Kč/m².

Usnesení č. 21

ZM schvaluje prodej obecního pozemku p. č. 1307/1 (ostatní plocha) o výměře 11 m² v k. ú. Veverská Bítýška cenu 300,--Kč/m² a pověřuje starostu podpisem kupní smlouvy. Veškeré poplatky spojené s prodejem uhradí kupující.

Usnesení č. 22

ZM schvaluje prodej obecního pozemku p. č. 1688/23 (vzniklý z p. č. 1688/2) o výměře 153 m² v k. ú. Veverská Bítýška za cenu 200,--Kč/m² a pověřuje starostu podpisem kupní smlouvy. Veškeré poplatky spojené s prodejem uhradí kupující.

Usnesení č. 23

ZM schvaluje záměr pronájmu části pozemku p. č. 934/1 o rozloze 2,5m × 1 m v k. ú. Veverská Bítýška za účelem umístění plechové kůlny za cenu 250,--Kč/rok. Doba nájmu 5 let.

Usnesení č. 24

ZM schvaluje smlouvu o nájmu na část obecního pozemku p. č. 1246 o výměře 36 m² v k. ú. Veverská Bítýška za účelem provozování zastřešené zahrádky před hospodou U Kocourků za cenu 18 000,--Kč /rok s dobou nájmu 5 let od podpisu smlouvy. Veškeré poplatky spojené s vypracováním smlouvy uhradí městys Veverská Bítýška. ZM pověřuje starostu podpisem smlouvy o nájmu.

Poplatky za vypracování nájemní smlouvy na část pozemku p. č. 1246 o výměře 35 m² v k. ú. Veverská Bítýška uhradí městys Veverská Bítýška a pověřuje podpisem smlouvy.

Usnesení č. 25

ZM schvaluje odkoupení pozemku p. č. 1675/4 o výměře 38 m² v k. ú. Veverská Bítýška za 350,--Kč/m² do majetku městyse Veverská Bítýška. Veškeré poplatky s prodejem uhradí městys Veverská Bítýška. ZM pověřuje starostu kupní smlouvy.

Usnesení č. 26

ZM schvaluje záměr směny zemědělského objektu – objekt ocelokolny bez č. p. a evidenčního v majetku městyse Veverská Bítýška umístěná na pozemku soukromých vlastníků za pozemky p. č. 786/3 o výměře 2 m² a p. č.778/2 o výměře cca 51 m² (ostatní plocha) v k. ú. Veverská Bítýška. Městys nechá vypracovat směnou smlouvu. Náklady spojené se směnou bude hrazena ideální polovinou účastníků. Vypracovaná směnná smlouva bude předložena ZM k projednání. Vklad do KN uhradí městys Veverská Bítýška.

Usnesení č. 27

ZM schvaluje odkoupení pozemku p. č. 231/3 o výměře 60 m²(zahrada), který byl oddělen geometrickým plánem č.1580-80/2014 ze dne 8. 4. 2015 od pozemku p. č. 231 v k. ú. Veverská Bítýška za cenu 200,--Kč/m² do majetku městyse Veverská Bítýška. Veškeré poplatky s prodejem pozemku uhradí městys Veverská Bítýška. Pozemek se vykupuje do majetku městyse za účelem výstavby budoucí komunikace v ulici U Hřiště. ZM pověřuje starostu podpisem kupní smlouvy.

Usnesení č. 28

ZM schvaluje odkoupení pozemku p. č. 221/3 o výměře 101 m²(zahrada) který byl oddělen geometrickým plánem č.1580-80/2014 ze dne 8. 4. 2015 od pozemku p. č. 221/1 v k. ú. Veverská Bítýška za cenu 200,--Kč/m² do majetku městyse Veverská Bítýška. Veškeré poplatky s prodejem pozemku uhradí městys Veverská Bítýška. Pozemek se vykupuje do majetku městyse za účelem výstavby budoucí komunikace v ulici U Hřiště. ZM pověřuje starostu podpisem kupní smlouvy.

Usnesení č. 29

ZM schvaluje odkoupení pozemku p. č. 180/2 o výměře 71 m²(orná půda) který byl oddělen geometrickým plánem č.1580-80/2014 ze dne 8. 4. 2015 od pozemku p. č. 180 v k. ú. Veverská Bítýška za cenu 200,--Kč/m² do majetku městyse Veverská Bítýška. Veškeré poplatky s prodejem pozemku uhradí městys Veverská Bítýška. Pozemek se vykupuje do majetku městyse za účelem výstavby budoucí komunikace v ulici U Hřiště. ZM pověřuje starostu podpisem kupní smlouvy.

Usnesení č. 30

ZM schvaluje odkoupení pozemku p. č. 183/2 o výměře 20 m²(ostatní plocha) který byl oddělen geometrickým plánem č.1580-80/2014 ze dne 8. 4. 2015 od pozemku p. č. 183 v k. ú. Veverská Bítýška za cenu 500,--Kč/m² do majetku městyse Veverská Bítýška. Veškeré poplatky s prodejem pozemku uhradí městys Veverská Bítýška. Pozemek se vykupuje do majetku městyse za účelem výstavby budoucí komunikace v ulici U Hřiště. ZM pověřuje starostu podpisem kupní smlouvy.

Usnesení č. 31

ZM schvaluje odkoupení pozemku p. č. 184/2 o výměře 67 m²(zahrada) který byl oddělen geometrickým plánem č.1580-80/2014 ze dne 8. 4. 2015 od pozemku p. č. 184 v k. ú. Veverská Bítýška za cenu 500,--Kč/m² do majetku městyse Veverská Bítýška. Veškeré poplatky s prodejem pozemku uhradí městys Veverská Bítýška. Pozemek se vykupuje do majetku městyse za účelem výstavby budoucí komunikace v ulici U Hřiště.ZM pověřuje starostu podpisem kupní smlouvy.

Usnesení č. 32

ZM schvaluje záměr prodeje obecního pozemku p. č. 1307/1 o výměře cca 2 m² v k. ú. Veverská Bítýška za cenu 200,--Kč/m². Investor zajistí a uhradí zaměření pozemku geometrickým plánem. Po tomto zaměření bude záměr s přesnou výměrou pozemku zveřejněn na úřední desce a webových stránkách městyse.

Usnesení č. 33

ZM schvaluje odkoupení pozemku p. č. 1078/2 o výměře 398 m² v k. ú. Veverská Bítýška za cenu 200,--Kč/m² do vlastnictví městyse Veverská Bítýška. Prodávající zajistí a uhradí kupní smlouvu, vklad do KN uhradí kupující. ZM pověřuje starostu podpisem kupní smlouvy.

Usnesení č. 34

ZM schvaluje odkoupení pozemku p. č. 1078/2 o výměře 59 m² v k. ú. Veverská Bítýška za cenu 200,--Kč/m² do vlastnictví městyse Veverská Bítýška. Prodávající zajistí a uhradí kupní smlouvu, vklad do KN uhradí kupující. ZM pověřuje starostu podpisem kupní smlouvy

Usnesení č. 35

ZM schvaluje záměr možnosti zřízení příjezdové cesty s tím, že bude vypracována projektová dokumentace na prodloužení cesty s odvodněním lokality v okolí dvou osmipatrových bytových domů č. p. 647 a 648.

Usnesení č. 36

ZM schvaluje p. Ing. Milana Zezulu, projektová kancelář dopravních staveb se sídlem Jiráskova 12, Brno  jako projektanta na vypracování projektové dokumentace na prodloužení příjezdové cesty na části pozemku p. č. 527/1 v k. ú. Veverská Bítýška.

ZM schvaluje vypracováním projektové dokumentace na odvodnění lokality v okolí dvou osmipatrových bytových domů č. p. 647 a 648 v k. ú. Veverská Bítýška Ing. Jaroslava Rakušana, projektová činnost ve výstavbě, se sídlem Staňkova 8d, Brno.

Usnesení č. 37

ZM schvaluje pořízení nové rozhlasové ústředny od firmy ASEC – elektrosystémy s.r.o., se sídlem Pražákova 52, Brno za předloženou cenu 98 345,--Kč bez DPH.

Usnesení č. 38

ZM zajistí průzkum mezi občany Veverské Bítýšky, aby se zjistilo, zda občané mají zájem užívat statut město.

Usnesení č. 39

ZM schvaluje žádost o bezúplatný převod zemědělského pozemku p. č. 2425/17 v k. ú. Veverská Bítýška, který je součástí veřejně prospěšné stavby viz. ÚP , a to podle §7 odst.1 písm. a), b), c) a e) zákona č. 503/2012 Sb., o Státním pozemkovém úřadu a o změnách některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Usnesení č. 40

ZM schvaluje předložené I.Rozpočtové opatření v roce 2015 Základní škole, přísp.organizaci, Veverská Bítýška.

Usnesení č. 41

ZM schvaluje smlouvu o zřízení služebnosti na stavbu vedenou pod označením 71010-007983 VPI Veverská Bítýška 48 RD uzavřenou mezi Městysem Veverská Bítýška a Českou telekomunikační infrastrukturou, a.s. se sídlem Olšanská 6, Praha 3 a pověřuje starostu podpisem smlouvy.

Usnesení č. 42

ZM schvaluje záměr prodeje obecního pozemku p. č. 85/8 (vzniklý oddělením z pozemku p. č. 85/1) o výměře 14 m² v k. ú. Veverská Bítýška za cenu 800,--Kč/m².

Usnesení č. 43

ZM projednalo žádost týkající se posouzení umístění stavby na pozemku p. č. 767/2, případně na pozemku p. č. 534/18 v k. ú. Veverská Bítýška a ztotožňuje se s názorem VÚP ze dne 16. 8. 2015.

Usnesení ZM ze dne 23. června 2015

Usnesení č. 1

ZM schvaluje program dnešního jednání tak jak byl zveřejněn na úřední tabuli a na webových stránkách městyse.

Usnesení č. 2

ZM schvaluje zařazení bodu na program jednání - Žádost firmy HARTMANN-RICO a. s., o prodej části obecního pozemku p. č. 1307/1 o výměře 11 m² v k. ú. Veverská Bítýška. Tento bod  bude projednán v bodě č. 25.

Usnesení č. 3

ZM schvaluje zařazení bodu na program jednání – Záměr prodeje obecního pozemku p. č. 1688/23 (vzniklý z pozemku p. č. 1688/2) o výměře 153 m² v k. ú. Veverská Bítýška. Tento bod  bude projednán v bodě č. 26.

Usnesení č. 4

ZM schvaluje zařazení bodu na program jednání - Záměr prodeje obecního pozemku p. č. 1388/2 (vzniklý z pozemku p. č. 1388) o výměře 118 m² v k. ú. Veverská Bítýška. Tento bod  bude projednán v bodě č. 27.

Usnesení č. 5

ZM schvaluje zařazení bodu na program jednání - Žádost o odkoupení části obecního pozemku p. č. 934/1 v k. ú. Veverská Bítýška. Tento bod  bude projednán v bodě č. 28.

Usnesení č. 6

ZM schvaluje zařazení bodu na program jednání - Předložení cenové nabídky na opravu mostku přes Bílý potok z ulice Boční na Ostrůvek. Tento bod bude projednán v bodě č. 29.

Usnesení č. 7

ZM schvaluje zařazení bodu na program jednání - Předložení smlouvy č. 1030025026/001 o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene na umístění zemního kabelu do pozemku p. č. 355/1 v k. ú. Veverská Bítýška. Tento bod  bude projednán v bodě č. 30.

Usnesení č. 8

ZM schvaluje zařazení bodu na program jednání - Schválení projektanta na zateplení a novou fasádu na budově MŠ Pavla Perky 333 a Zábíteší 224. Tento bod  bude projednán v bodě č. 31.

Usnesení č. 9

ZM schvaluje zařazení bodu na program jednání - Záměr městyse o odkoupení částí pozemků za účelem výstavby komunikace v ulici Krátká. Tento bod  bude projednán v bodě č. 32.

Usnesení č. 10

ZM schvaluje zařazení bodu na program jednání - Žádost o osvobození poplatku ze vstupného. Tento bod  bude projednán v bodě č. 33.

Usnesení č. 11

ZM schvaluje do návrhové komise pí. Krystkovou.

Usnesení č. 12

ZM schvaluje do návrhové komise pí. Koláčnou.

Usnesení č. 13

ZM schvaluje ověřovatele zápisu Ing. Králíka.

Usnesení č. 14

ZM schvaluje ověřovatele zápisu p. Kopřivu.

Usnesení č. 15

ZM schvaluje Závěrečný účet Městyse Veverská Bítýška  za rok 2014 bez výhrad.

Usnesení č. 16

ZM schvaluje účetní závěrku Městyse Veverská Bítýška za rok 2014

Usnesení č. 17

ZM schvaluje II. rozpočtové opatření Městyse Veverská Bítýška v roce 2015 v oblasti příjmů.

Usnesení č. 18

ZM schvaluje II. rozpočtové opatření Městyse Veverská Bítýška v roce 2015 v oblasti výdajů.

Usnesení č. 19

ZM schvaluje II. rozpočtové opatření Městyse Veverská Bítýška v roce 2015 v oblasti financování.

Usnesení č. 20

ZM schvaluje vyřazení majetku knihovny Městyse Veverská Bítýška dle předloženého vyřazovacího protokolu ze dne 2. 6. 2015.

Usnesení č. 21

ZM schvaluje odkoupení:

 • vodovodu,  spočívající v prodloužení stávajícího vodovodu pro veřejnou potřebu v délce 360 m z plastových trub PE 100 SDR 11 DN 90×8,2 mm
 • splaškové kanalizace pro veřejnou potřebu  v délce 376,5 m z PVC DN 300
 • dešťovou kanalizaci  v délce cca 344 m z PVC DN 300 a železobetonu DN 400

uložených v pozemcích p. č.2306, 2396/32, 2396/66 a p. č.2424/1 v k. ú. Veverská Bítýška  do vlastnictví Městyse Veverská Bítýška za celkovou dohodnutou cenu 500,--Kč. Uvedené sítě jsou řádně zkolaudované.

Usnesení č. 22

ZM schvaluje kupní smlouvu uzavřenou mezi prodávajícím spol. Nad Bílým potokem, s r.o, Francouzká 418/82, 602 00 Brno, zast. Ing. Martinem Prchalem a kupujícím Městysem Veverská Bítýška za účelem odkoupení:

 • vodovodu, spočívající v prodloužení stávajícího vodovodu pro veřejnou potřebu v délce 360 m z plastových trub PE 100 SDR 11 DN 90×8,2 mm
 • splaškové kanalizace pro veřejnou potřebu  v délce 376,5 m z PVC DN 300
 • dešťovou kanalizaci  v délce cca 344 m z PVC DN 300 a železobetonu DN 400

a pověřuje starostu podpisem kupní smlouvy.

Usnesení č. 23

ZM schvaluje předání splaškové kanalizace pro veřejnou potřebu  v délce 376,5 m z PVC DN 300 uloženou v pozemcích 2396/66, 2396/32, 524/3, 2424/1, 2306 v k. ú. Veverská Bítýška do správy a údržby Vodárenskému svazku Bítešsko. ZM pověřuje starostu podpisem předávacího protokolu.

Usnesení č. 24

ZM schvaluje předání vodovodního řadu spočívající v prodloužení stávajícího vodovodu pro veřejnou potřebu  v délce 360 m z plastových trub PE 100 SDR 11 DN 90×8,2 mm, uloženou v pozemcích 2396/66,2396/32, 524/3, 2424/1, 2306 v k. ú. Veverská Bítýška do správy a údržby Vodárenskému svazku Bítešsko. ZM pověřuje starostu podpisem předávacího protokolu.

Usnesení č. 25

ZM schvaluje smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti na stavbu s označením SAP: 11010-053655, název akce: CG5M_BO_BOVEB_OK uzavřenou mezi povinným Městysem Veverská Bítýška a oprávněným O2 Czech Republic a.s., se sídlem Praha 4, Za Brumlovkou 266/2 a pověřuje starostu podpisem této smlouvy.

Usnesení č. 26

ZM schvaluje MŠ, přísp. organizaci, Pavla Perky 333, Veverská Bítýška vyřazení věcí dle předloženého vyřazovacího protokolu ze dne 31. 5. 2015

Usnesení č. 27

ZM schvaluje prodej obecního pozemku p. č. 1936/2 o výměře 5 m² (zastavěná plocha a nádvoří) v k. ú. Veverská Bítýška za cenu 300,--Kč/m². Veškeré poplatky spojené s prodejem uhradí kupující. ZM pověřuje starostu podpisem kupní smlouvy.

Usnesení č. 28

ZM schvaluje záměr prodeje obecního pozemku p. č. 2500/18 o výměře 4 m² (ostatní plocha) v k. ú. Veverská Bítýška za cenu 200,--Kč/m².Záměr prodeje bude zveřejněn na úřední desce a webových stránkách městyse.

Usnesení č. 29

ZM schvaluje prodej obecního pozemku p. č. 2569/128 (oddělená z p. č. 2569/41) o výměře 79 m² v k. ú. Veverská Bítýška za cenu 200,--Kč a pověřuje starostu podpisem kupní smlouvy. Veškeré poplatky spojené s prodejem uhradí kupující.

Usnesení č. 30

ZM souhlasí s odkoupením pozemků p. č.1076/2 (vzniklý z pozemku p. č. 1076 a 1075/1) o výměře 199 m² v k. ú. Veverská Bítýška do vlastnictví městyse.

Usnesení č. 31

ZM souhlasí s odkoupením pozemků p. č.1078/2 (vzniklý z pozemku p. č. 1078) o výměře 59 m² v k. ú. Veverská Bítýška do vlastnictví městyse.

Usnesení č. 32

ZM schvaluje záměr pronájmu nebytových prostor budovy Smuteční síně ve Veverské Bítýšce na p. č. 2575 v k. ú. Veverská Bítýška za cenu nájmu 25000,--Kč/rok a na dobu 5-ti let.

Usnesení č. 33

ZM se ztotožňuje se stanoviskem VUP ze dne 9. 6. 2015, týkající se výstavby 4 RD na pozemku p. č. 1500 a 1501 v k. ú. Veverská Bítýška a nesouhlasí s výstavbou z důvodu velké hustoty zastavěnosti.

Usnesení č. 34

ZM schvaluje Provozní a návštěvní řád beach volejbalového hřiště na Ostrůvku ve Veverské Bítýšce. Cena za využití hřiště 80,--Kč/hod.

Usnesení č. 35

ZM akceptuje vypuštění záměru TV01 v úseku Říčany – Chudčice z návrhu ZÚR JMK.

Usnesení č. 36

ZM schvaluje předloženou úpravu smlouvy o poskytnutí dotace FC Veverská Bítýška z rozpočtu Městyse Veverská Bítýška a pověřuje starostu podpisem smlouvy.

Usnesení č. 37

ZM uděluje pravomoc starostovi, jako správci sociálního fondu, aby schvaloval a podepisoval smlouvy o zápůjčce čerpané na základě Statutu sociálního fondu článek 3, bod3.1.2. podle zákona č. 128/2000 o obcích, § 84, odst.2 písm.c) a §85 písm.j).

Usnesení č. 38

ZM schvaluje opravu v Kolektivní smlouvě Městyse Veverská Bítýška v čl. VII, odst.3.

Usnesení č. 39

ZM schvaluje dodatek Statutu sociálního fondu Městyse Veverská Bítýška č.1.

Usnesení č. 40

ZM schvaluje záměr prodeje obecního pozemku p. č. 1291/2 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 112 m² v k. ú. Veverská Bítýška za cenu 300,--Kč/m².

Záměr prodeje bude zveřejněn na úřední desce a webových stránkách městyse.

Usnesení č. 41

ZM schvaluje záměr prodeje obecního pozemku p. č. 1307/1 o výměře 11 m² v k. ú. Veverská Bítýška za cenu 300,--Kč/m². Záměr prodeje bude zveřejněn na úřední desce a webových stránkách městyse.

Usnesení č. 42

ZM schvaluje záměr prodeje části obecního pozemku p. č. 1688/23 (vzniklý z pozemku p. č.1688/2) o výměře 153 m² v k. ú. Veverská Bítýška za cenu 200,--Kč/m². Záměr prodeje bude zveřejněn na úřední tabuli a na webových stránkách městyse.

Usnesení č. 43

ZM schvaluje záměr prodeje obecního pozemku p. č. 1388/2 (vzniklý z pozemku p. č. 1388) o výměře 118 m² v k. ú. Veverská Bítýška za cenu 200,--Kč/m².

Usnesení č. 44

ZM schvaluje záměr prodeje části obecního pozemku p. č. 934/1 o výměře cca 30 m² v k. ú. Veverská Bítýška za cenu 200,--Kč/m². Záměr prodeje bude zveřejněn na úřední tabuli a na webových stránkách městyse po dodání geometrického plánu, který si zajistí na své náklady žadatel.

Usnesení č. 45

ZM schvaluje opravu mostku přes Bílý potok z ulice Boční na Ostrůvek z materiálu dub. Tyto práce provede Jakub Kučera.

Usnesení č. 46

ZM schvaluje smlouvu č. 1030025026/001 o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene na stavbu V. Bítýška, 9. května, rozš. NNk, Doležalová spočívající v umístění zemního kabelového vedení NN uzavřenou mezi povinným Městysem Veverská Bítýška a oprávněným E.ON Distribuce, a.s. se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice  a pověřuje starostu podpisem této smlouvy. Ve smlouvě bude před podpisem upravena cena, a to z 1000,--Kč  na 5000,--Kč.

Usnesení č. 47

ZM schvaluje projektanta Ing. Coufala, projektový ateliér se sídlem Vodova 101, Brno, 612 00, který vypracuje projektovou dokumentaci na zateplení, fasádu a výměnu oken na obecní budovu Zábíteší 224, Veverská Bítýška.

Usnesení č. 48

ZM schvaluje projektanta Ing. Coufala, projektový ateliér se sídlem Vodova 101, Brno, 612 00, který vypracuje projektovou dokumentaci na zateplení a fasádu na obecní budovu MŠ Pavla Perky 333, Veverská Bítýška.

Usnesení č. 49

ZM schvaluje záměr odkoupení části pozemku p. č. 778 o výměře cca 31 m², a p. č. 464/2 o výměře cca 14 m² v k. ú. Veverská Bítýška za účelem rozšíření cesty před firmou Stafis týkající se opravy komunikace.

V bodě č. 12 - Záměr prodeje obecního pozemku p. č. 2541/4 o výměře 220 m² v k. ú. Veverská Bítýška  usnesení nevzniklo - ZM nedoporučuje se podílet na spolupodílnictví v projektu. ZM navrhuje vést trasu cyklostezky stávající trasou.

Usnesení ZM ze dne 10. května 2015

Usnesení č. 1

ZM schvaluje program dnešního jednání tak jak byl zveřejněn na úřední tabuli a na webových stránkách městyse.

Usnesení č. 2

ZM schvaluje zařazení bodu na program jednání- Honební společenstvo Veveří Vev. Bítýška. Tento bod bude projednán v bodě č. 29.

Usnesení č. 3

ZM schvaluje do návrhové komise p. Černého.

Usnesení č. 4

ZM schvaluje do návrhové komise p. Kolstrunka.

Usnesení č. 5

ZM schvaluje ověřovatele zápisu Ing. Plachého.

Usnesení č. 6

ZM schvaluje ověřovatele zápisu Ing. Novotnou.

Usnesení č. 7

ZM schvaluje I. rozpočtové opatření Městyse Veverská Bítýška v roce 2015 v oblasti příjmů.

Usnesení č. 8

ZM schvaluje I. rozpočtové opatření Městyse Veverská Bítýška v roce 2015 v oblasti výdajů.

Usnesení č. 9

ZM schvaluje I. rozpočtové opatření Městyse Veverská Bítýška v roce 2015 v oblasti financování.

Usnesení č. 10

ZM schvaluje smlouvy o poskytnutí dotací a schválení následného vyplacení finančních prostředků těmto organizacím:

 • Římskokatolická církev - výše dotace 300.000 Kč
 • Fotbalový club - výše dotace 250.000 Kč
 • Hokejový club - výše dotace 140.000 Kč

a pověřuje starostu podpisem těchto smluv.

Usnesení č. 11

ZM schvaluje účetní závěrku za rok 2014 - Vývařovna obědů, přísp. organizace, Zábíteší 224, Veverská Bítýška včetně ponechání hospodářského výsledku ve výši 125 338,71 Kč v rezervním fondu Vývařovny obědů, přísp.organizace.

Usnesení č. 12

ZM schvaluje účetní závěrku za rok 2014 – Mateřská škola, přísp.organizace, Pavla Perky 333, Veverská Bítýška včetně ponechání hospodářského výsledku ve výši 4 651,02 Kč v rezervním fondu MŠ.

Usnesení č. 13

ZM schvaluje účetní závěrku za rok 2014 - Základní škola, přísp. organizace, Na Městečku, Veverská Bítýška včetně ponechání hospodářského výsledku na účtu ZŠ, a to: 30%  ve fondu  odměn  ve výši  122 250,96 Kč a  70% v rezervním fondu ve výši 285 252,25 Kč. 

Usnesení č. 14

ZM schvaluje vyřazení majetku Městyse Veverská Bítýška dle předloženého vyřazovacího protokolu ze dne 28. 4. 2015.

Usnesení č. 15

ZM schvaluje MŠ, přísp.organizaci, Pavla Perky, Veverská Bítýška předložený odpisový plán na rok 2015.

Usnesení č. 16

ZM schvaluje Smlouvu o zřízení služebnosti spočívající v části dotčených pozemků provozovat a udržovat stavbu pod názvem  Úprava povrchu tělesa hráze (chodník pro pěší) v k. ú. Veverská Bítýška za jednorázovou úhradu ve výši 166 423,--Kč vč.DPH, uzavřenou mezi Městysem Veverská Bítýška a Povodím Moravy, s.p. se sídlem Dřevařská11, Brno a pověřuje starostu podpisem smlouvy.

Usnesení č. 17

Na základě usnesení KS v Brně č.j. KSBR 26 INS 8060/2009 ze dne 7.4.2010 bylo rozhodnuto o úpadku firmy FORATO, a. s., a dne 14. 6. 2010 bylo rozhodnuto o prohlášení konkurzu na jeho majetek. Tím okamžikem společnost nevykonává obchodní činnost, pouze insolvenční správce činí kroky k uspokojení pohledávek věřitelů. Navíc vodovodní a splašková kanalizace není ve vlastnictví FORATA, a. s., není tedy naplněna část B, čl. I. smlouvy o budoucí smlouvě darovací ze dne 26.5.2009 a na základě stanoviska JUDr. Ryšavé ze dne 12. 5. 2015, ZM ruší smlouvu mezi Městysem Veverská Bítýška a fy FORATO, a. s. uzavřenou dne 26.5.2009.

Usnesení č. 18

ZM schvaluje záměr prodeje části obecního pozemku p. č. 1688/2 o výměře cca 160 m² v k. ú. Veverská Bítýška za cenu 200,--Kč/m². Záměr prodeje bude zveřejněn na úřední tabuli a na webových stránkách městyse po vyhotovení geometrického plánu, který zajistí městys a po schválení prodeje uhradí kupující.

Usnesení č. 19

ZM schvaluje: realizaci stavby Splašková kanalizace ulice Dlouhá - provede firma MERTASTAV s.r.o., se sídlem Štěpánovská 1176, Předklášteří, 66602.

ZM schvaluje Smlouvu o dílo na vybudování splaškové kanalizace v ulici Dlouhá mezi Městysem Veverská Bítýška a firmou MERTASTAV s.r.o., se sídlem Štěpánovská 1176, Předklášteří, 66602 a pověřuje starostu jejím podpisem.

Usnesení č. 20

ZM schvaluje: realizaci stavby Splašková kanalizace ulice Na Babkách provede firma MERTASTAV s.r.o., se sídlem Štěpánovská 1176, Předklášteří, 66602.

ZM schvaluje Smlouvu o dílo na vybudování splaškové kanalizace v ulici Na Babkách mezi Městysem Veverská Bítýška a firmou MERTASTAV s.r.o., se sídlem Štěpánovská 1176, Předklášteří, 66602 a pověřuje starostu jejím podpisem.

Usnesení č. 21

ZM schvaluje: realizaci stavby Vybudování vodovodního řadu v ulici Na Babkách provede firma MERTASTAV s.r.o., se sídlem Štěpánovská 1176, Předklášteří, 66602.

ZM schvaluje Smlouvu o dílo na vybudování vodovodního řadu v ulici Na Babkách mezi Městysem Veverská Bítýška a firmou MERTASTAV s.r.o., se sídlem Štěpánovská 1176, Předklášteří, 66602 a pověřuje starostu jejím podpisem.

Usnesení č. 22

ZM schvaluje: realizaci stavby Přechod pro pěší na Náměstí Na Městečku před budovou OÚ provede firma MERTASTAV s.r.o., se sídlem Štěpánovská 1176, Předklášteří, 66602.

ZM schvaluje Smlouvu o dílo na stavbu Přechod pro pěší na Náměstí Na Městečku před budovou OÚ mezi Městysem Veverská Bítýška a firmou MERTASTAV s.r.o., se sídlem Štěpánovská 1176, Předklášteří, 66602 a pověřuje starostu jejím podpisem.;

Usnesení č. 23

ZM schvaluje dodatek č. 1 ke Smlouvě o využití systému zavedeného městysem o nakládání s komunálním odpadem ze dne 12.3.2014 uzavřený mezi Městysem Veverská Bítýška a společností HARTMANN-RICO a.s. se sídlem Masarykovo náměstí 77, Veverská Bítýška. ZM pověřuje starostu podpisem tohoto dodatku.

Usnesení č. 24

ZM schvaluje smlouvu č. NM-014330029821/001o zřízení věcného břemene na stavbu V. Bítýška, přel. NNk, Městys, BDč.577 a 579 spočívající v umístění kabelového vedení NN uzavřenou mezi povinným Městysem Veverská Bítýška a oprávněným E.ON Distribuce, a.s. se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice a pověřuje starostu podpisem této smlouvy.

Usnesení č. 25

ZM schvaluje smlouvu č. NM-014330029262/001o zřízení věcného břemene na stavbu V. Bítýška, VN67, o. Dlouhá p.b.5 spočívající v umístění kabelu VN a sloupu pro vedení VN uzavřenou mezi povinným Městysem Veverská Bítýška a oprávněným E.ON Distribuce, a.s. se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice ;a pověřuje starostu podpisem této smlouvy.

Usnesení č. 26

ZM schvaluje prodej obecního pozemku p. č. 1983 o výměře 22 m² v k. ú. Veverská Bítýška za cenu 300,--Kč/2m pověřuje starostu podpisem kupní smlouvy. Veškeré poplatky s prodejem uhradí kupující.

Usnesení č. 27

ZM souhlasí se záměrem prodeje obecního pozemku p. č. 670 a části pozemku p. č. 666 v k. ú. Veverská Bítýška s tím, že bude vypracován geometrický plán, který zajistí městys a ve kterém bude zanesen 5 metrový pás od hranice pozemku stávající cesty směrem k pozemku p. č. 669. Vyhotovený GP uhradí případný kupující.

Usnesení č. 28

ZM schvaluje odvezení panelů ze stávající cesty na sídlišti Na Bítýškách na části pozemku p. č. 527/1 a vyštěrkování přístupové komunikace.

Usnesení č. 29

ZM schvaluje záměr prodeje části obecního pozemku p. č. 2569/41 o výměře cca 80 m² v k. ú. Veverská Bítýška za cenu 200,--Kč /m². Městys zajistí zaměření pozemku a oddělení části pozemku geometrickým plánem. Poté bude záměr prodeje zveřejněn na úřední desce a web. stránkách městyse s uvedením účelu záměru, a to zajištění a dobudování příjezdové cesty. Geometrický plán uhradí kupující.

Usnesení č. 30

ZM schvaluje prodej obecního pozemku p. č. 674 o výměře 378 m² v k. ú. Veverská Bítýška za cenu 200,--Kč/m². Veškeré poplatky s prodejem uhradí kupující. ZM pověřuje starostu podpisem kupní smlouvy.

Usnesení č. 31

ZM schvaluje Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti č. 71010-007983 spočívající s realizací stavby s označením VPI Veverská Bítýška 48 RD Nová uzavřenou mezi Městysem Veverská Bítýška a O2 Czech Republic a.s., se sídlem Za Brumlovkou 266/2, Praha s úpravou jednorázové finanční částky ve výši 5000,--Kč. ZM pověřuje starostu podpisem.

Usnesení č. 32

ZM schvaluje smlouvu č. 1030022950/001 o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene na stavbu V. Bítýška, M. Kudeříkové, DPNNk, Koukal, p. č. 2002 uzavřenou mezi povinným Městysem Veverská Bítýška a oprávněným E.ON Distribuce, a.s. se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice a pověřuje starostu podpisem této smlouvy.

Usnesení č. 33

ZM schvaluje Ing. Milana Zezulu, Jiráskova 12, Brno vypracováním PD na akce:

 • oprava komunikace v části ulice Na Bílém potoce (za garážemi)
 • výstavba parkovacích ploch ulice M.Kudeříkové (u bytovek)
 • výstavba parkovacích ploch v lokalitě Na Bítýškách

Usnesení č. 34

ZM pověřuje právní zástupkyni městyse JUDr. Janu Ryšavou vypracováním kupních či směnných smluv s občany z lokality ulice U Hřiště za účelem výkupu či směny pozemků pro výstavbu komunikace.

Usnesení č. 35

ZM schvaluje Ing. Jaroslava Rakušana se sídlem Staňkova 8 d, Brno jako stavební dozor městyse na akce:

 • Splašková kanalizace ulice Dlouhá
 • Splašková kanalizace ulice Na Babkách
 • Prodloužení vodovodního řadu v ulici Na Babkách
 • Přechod pro chodce před budovou radnice

Usnesení č. 36

ZM schvaluje předložený Jednací řád Finančního výboru Městyse Veverská Bítýška.

Usnesení č. 37

ZM schvaluje předložené vyřazovací protokoly Základní škole, Veverská Bítýška, příspěvkové organizaci.

V bodě č. 29 - Honební společenstvo Veveří Vev.Bítýška usnesení nebylo přijato.

Usnesení ZM ze dne 1. dubna 2015

Usnesení č. 1

ZM schvaluje program dnešního jednání tak jak byl zveřejněn na úřední tabuli a na webových stránkách městyse.

Usnesení č. 2

ZM schvaluje do návrhové komise p.Kopřivu.

Usnesení č. 3

ZM schvaluje do návrhové komise p. Ing. Plachého.

Usnesení č. 4

ZM schvaluje ověřovatele zápisu pí. Ing. Novotnou.

Usnesení č. 5

ZM schvaluje ověřovatele zápisu pí. Krystkovou.

Usnesení č. 6

ZM schvaluje předložený rozpočet na rok 2015 příspěvkové organizaci -Vývařovna obědů, Zábíteší 224, Veverská Bítýška.

Usnesení č. 7

ZM souhlasí se záměrem projednání připojení na vodovodní řád a nízkotlaký plyn v pozemku p. č. 794/1  ve vlastnictví městyse pro rodinné domy, jejichž umístění bylo povoleno stavebním úřadem MěÚ Kuřim, a to za předpokladu doložení projektové dokumentace včetně vyjádření všech dotčených orgánů.

Usnesení č. 8

ZM schvaluje prodej obecního pozemku p. č. 5431/2 o výměře 142 m² v k. ú. Bystrc za cenu 100,--Kč/m² a pověřuje starostu podpisem kupní smlouvy. Každá smluvní strana uhradí poplatky spojené s prodejem 50% podílem.

Usnesení č. 9

ZM schvaluje záměr prodeje obecního pozemku p. č. 674 o výměře 378 m² v k. ú. Veverská Bítýška za cenu 200,--Kč/m². Záměr prodeje bude zveřejněn na úřední desce a web. stránkách městyse.

Usnesení č. 10

ZM schvaluje odkoupení  přípojky kanalizace,areálové kanalizace a vodovodní řadu uložených v pozemcích p. č. 2568, 1652/61, 1652/68, 1652/69,1652/62, 1652/70 a p. č. 1652/36 v k. ú. Veverská Bítýška  za částku 1,--Kč do vlastnictví městyse Veverská Bítýška soukromých vlastníků. ZM pověřuje starostu podpisem kupní smlouvy. Náklady spojené s prodejem uhradí Městys Veverská Bítýška.

Usnesení č. 11

ZM  schvaluje smlouvu o zřízení služebnosti za účelem práva vstupu a účelem údržby a oprav přípojky kanalizace, areálové kanalizace a vodovodního potrubí, v rozsahu dle geometrického plánu č. 1621-43/2015 ze dne 22.2.2015, kterou vypracovala Geodetická kancelář Ing.Karla Součka a pověřuje starostu jejím podpisem. Náklady spojené s uzavřením smlouvy uhradí Městys Veverská Bítýška.

Usnesení č. 12

ZM schvaluje prodej obecního pozemku p. č. 537/3 (vzniklý z pozemku p. č. 537/2) o výměře 81 m² v k. ú. Veverská Bítýška za cenu 200,--Kč/m² a pověřuje starostu podpisem smlouvy. Veškeré poplatky spojené s prodejem uhradí kupující.

Usnesení č. 13

ZM schvaluje zadání vypracování projektové dokumentace spočívající v prodloužení vodovodního řadu  a výstavby tlakové stanice v lokalitě Trhovice  Ing. Jaroslavu Rakušanovi, Pechova 3, Brno, s tím, že bude prověřena i možnost napojení níže položených staveb.

Usnesení č. 14

ZM schvaluje předložený rozpočet  pro rok 2015 Základní škole, Veverská Bítýška, příspěvkové organizaci.

Usnesení č. 15

ZM schvaluje přijetí sponzorského daru účelově určeného Základní škole, Veverská Bítýška, příspěvkové organizaci ve výši 5 300,--Kč.

Usnesení č. 16

ZM schvaluje předložený rozpočet Mateřské školy, přísp. organizace, Pavla Perky 333, Veverská Bítýška na rok 2015.

Usnesení č. 17

Dle zákona č.128/2000Sb.,§ 94, odst.2 a podle Jednacího řádu OZ § 6 odst.2, požádal starosta o zařazení bodu na program jednání:

 • E.ON Smlouva o zřízení věcného břemene č.NM-014330028802/001 na stavbu Vev. Bítýška, M. Kudeříkové, DPNNk, Černín, 1964. Projednání v bodě č. 13.
 • E.ON Smlouva o zřízení věcného břemene č. NM–014330031065/001 na stavbu Vev. Bítýška, Na Bítýškách, NNk, Obůrka, 534/10. Projednání v bodě č. 14.
 • E.ON Smlouva o zřízení věcného břemene č. NM-014330029259/001 na stavbu OP Tišnov rek. TS. Projednání v bodě č. 15
 • Odměny členů neuvolněných zastupitelů dle nařízení vlády č. 52/2015 Sb, Projednání v bodě č. 16

Usnesení č. 18

ZM schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene č.NM-014330028802/001 na stavbu „Vev.Bítýška, M.Kudeříkové, DPNNk, Černín,1964 uzavřenou mezi povinným Městysem Veverská Bítýška a oprávněným E.ON Distribuce, a.s. se sídlem F.A.Gerstnera 2151/6, České Budějovice  a pověřuje starostu podpisem této smlouvy.

Usnesení č. 19

ZM schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene č.NM-014330031065/001 na stavbu Vev. Bítýška, Na Bítýškách, NNk, Obůrka, 534/10 uzavřenou mezi povinným Městysem Veverská Bítýška a oprávněným E.ON Distribuce, a.s. se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice  a pověřuje starostu podpisem této smlouvy.

Usnesení č. 20

ZM schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene č.NM-014330029529/001 na stavbu OP Tišnov rek. TS uzavřenou mezi povinným Městysem Veverská Bítýška a oprávněným E.ON Distribuce, a.s. se sídlem F.A.Gerstnera 2151/6, České Budějovice  a pověřuje starostu podpisem této smlouvy.

Usnesení č. 21

ZM schvaluje odměny neuvolněným členům zastupitelstva dle nařízení vlády č. 52/2015 Sb. ze dne 27.března 2015, kterým se mění nařízení vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstva ve znění pozdějších předpisů s platností od 1. 4. 2015. Neuvolněný předseda výboru 1615,--Kč/ měs., neuvolněný člen výboru nebo zvláštního orgánu 1428,--Kč,--/měs. a neuvolněný člen zastupitelstva 683,--Kč/měs.

Usnesení ZM ze dne 4. března 2015

Usnesení č. 1

ZM schvaluje program dnešního jednání jak byl zveřejněn.

Usnesení č. 2

ZM schvaluje zařazení bodu na program jednání - Předložení nabídky pí.Miroslavy Barašové  o možnost odkoupení či směny části pozemku p. č. 1076 o výměře 98 m² v k. ú. Veverská Bítýška do vlastnictví městyse.  Tato nabídky bude projednána v bodě č. 31.

Usnesení č. 3

ZM schvaluje do návrhové komise pí. Koláčnou.

Usnesení č. 4

ZM schvaluje do návrhové komise p. Černého.

Usnesení č. 5

ZM schvaluje ověřovatele zápisu p. Ing. Králíka.

Usnesení č. 6

ZM schvaluje ověřovatele zápisu p. Kozla.

Usnesení č. 7

ZM schvaluje předložené VI. rozpočtové opatření Městyse Veverská Bítýška v roce 2014  v oblasti výdajů.

Usnesení č. 8

ZM schvaluje předložené VI. rozpočtové opatření Městyse Veverská Bítýška v roce 2014  v oblasti příjmů.

Usnesení č. 9

ZM schvaluje předložené VI. rozpočtové opatření Městyse Veverská Bítýška v roce 2014  v oblasti financování.

Usnesení č. 10

ZM schvaluje předložený rozpočet Městyse Veverská Bítýška na rok 2015 v oblasti příjmů.

Usnesení č. 11

ZM schvaluje předložený rozpočet Městyse Veverská Bítýška na rok 2015 v oblasti výdajů s předloženou změnou, a to zanést do § 6399 - ostatní finanční operace navýšení výdajů o 220 000,--Kč a v § 6409- rezerva, částku ponížit o 220 000,--Kč.

Usnesení č. 12

ZM schvaluje předložený rozpočet Městyse Veverská Bítýška na rok 2015 v oblasti financování.

Usnesení č. 13

ZM schvaluje dle svých kompetencí vyhrazeným zákonem č. 128/2000Sb., poskytnutí dotací, peněžitých a věcných darů dle návrhu rozpočtu na rok 2015 v té výši a těm fyzickým a právnickým osobám jaké jsou uvedeny ve schváleném rozpočtu městyse na rok 2015.

Usnesení č. 14

ZM schvaluje rozpočtový výhled Městyse Veverská Bítýška na roky 2016 - 2018.

Usnesení č. 15

ZM schvaluje I. rozpočtové opatření v roce 2014 - Vývařovna obědů, přísp.organizace, Zábíteší 224, Veverská Bítýška.

Usnesení č. 16

ZM schvaluje předloženou Kolektivní smlouvu Městyse Veverská Bítýška.

Usnesení č. 17

ZM schvaluje předložený Statut sociálního fondu Městyse Veverská Bítýška.

Usnesení č. 18

ZM schvaluje Základní škole, přísp. organizaci, Veverská Bítýška II. rozpočtové opatření v roce 2014

Usnesení č. 19

ZM schvaluje Základní škole, přísp. organizaci Veverská Bítýška předložený odpisový plán na rok 2015 dle předložených příloh.

Usnesení č. 20

ZM schvaluje přijetí a ponechání sponzorských darů účelově určených v celkové výši 40 100,-- na účtu Základní školy , přísp. organizaci Veverská Bítýška.

Usnesení č. 21

ZM schvaluje navýšení kapacity školní družiny, jejíž činnost vykonává Základní škola, Veverská Bítýška okres Brno-venkov, příspěvková organizace z 70 žáků na 120 žáků, a to s účinností od 1.9.2015.

Usnesení č. 22

ZM schvaluje vyřazení majetku Městyse Veverská Bítýška a Vývařovny obědů, přísp. organizaci, Vev. Bítýška dle předložených příloh.

Usnesení č. 23

ZM schvaluje smlouvu č. NM-0143300295259/001 o zřízení věcného břemene na stavbu OP Tišnov, rek. TS spočívající v umístění sloupové trafostanice, kabelového vedení NN a sloupu venkovního vedení NN. uzavřenou mezi povinným Městysem Veverská Bítýška a oprávněným E.ON Distribuce, a.s. se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice a pověřuje starostu podpisem této smlouvy.

Usnesení č. 24

ZM schvaluje smlouvu č. 014330028802/001 o zřízení věcného břemene na stavbu V. Bítýška, M. Kudeříkové, DPNNk, Černín, 1964 uzavřenou mezi povinným Městysem Veverská Bítýška a oprávněným E.ON Distribuce, a. s. se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice a pověřuje starostu podpisem této smlouvy.

Usnesení č. 25

ZM schvaluje rozšíření prostoru herny jedné třídy (sluníčka) MŠ v ulici Pavla Perky na části pozemku p. č. 109/2 v k. ú. Veverská Bítýška.

Usnesení č. 26

ZM schvaluje - projektovou dokumentaci pro stavební povolení a realizaci vypracuje a stavební dozor zajistí Ing. Miloslav Šipka, bytem Eichlerova 373, Veverská Bítýška.

Usnesení č. 27

ZM schvaluje  - stavební práce a elektromontážní práce provedou zaměstnanci pracovní skupiny Městyse Veverská Bítýška. Ostatní odborné práce budou provedeny a zajištěny dle směrnice Městyse Veverská Bítýška č. 1/2014 – směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu.

Usnesení č. 28

ZM schvaluje Výzvu k podání nabídky na zakázku malého rozsahu Městyse Veverská Bítýška: Městys Veverská Bítýška, ulice Dlouhá, splašková kanalizace.

Usnesení č. 29

ZM schvaluje Výzvu k podání nabídky na zakázku malého rozsahu Městyse Veverská Bítýška: Městys Veverská Bítýška, ulice Na Babkách - splašková kanalizace.

Usnesení č. 30

ZM schvaluje Výzvu k podání nabídky na zakázku malého rozsahu Městyse Veverská Bítýška: Městys Veverská Bítýška, ulice Na Babkách - vodovod.

Usnesení č. 31

ZM schvaluje Výzvu k podání nabídky na zakázku malého rozsahu Městyse Veverská Bítýška: Městys Veverská Bítýška, přechod pro pěší na Náměstí Na Městečku, před budovou OÚ.

Usnesení č. 32

ZM schvaluje prodej obecního pozemku p. č. 355/2 (oddělen z pozemku p. č. 355), ostatní plocha o výměře 156 m² v k. ú. Veverská Bítýška za cenu 200,--Kč/ m².

ZM pověřuje starostu podpisem kupní smlouvy.

Usnesení č. 33

ZM schvaluje prodej obecních pozemků p. č. 326/3, zastavěná plocha a nádvoří (vzniklá oddělením z obecního pozemku p. č. 326/1) o výměře 7 m² za cenu 1200,--Kč/m² a p. č. 326/4 o výměře 4 m², ostatní plocha (vzniklá oddělením z obecního pozemku p. č. 326/1) za cenu 200,--Kč/m² v k. ú. Veverská Bítýška. Veškeré poplatky spojené s prodejem uhradí kupující. ZM pověřuje starostu podpisem kupní smlouvy.

Usnesení č. 34

ZM schvaluje prodej obecního pozemku p. č. 1984 o výměře 22 m² (zastavěná plocha a nádvoří) v k. ú. Veverská Bítýška za cenu 300,--Kč/m². Veškeré poplatky spojené s prodejem uhradí kupující. ZM pověřuje starostu podpisem kupní smlouvy.

Usnesení č. 35

ZM schvaluje prodej obecního pozemku p. č. 1982 o výměře 22 m² (zastavěná plocha a nádvoří) v k. ú. Veverská Bítýška za cenu 300,--Kč/m². Veškeré poplatky spojené s prodejem uhradí kupující. ZM pověřuje starostu podpisem kupní smlouvy.

Usnesení č. 36

ZM schvaluje prodej obecního pozemku p. č. 1976 o výměře 19 m² (zastavěná plocha a nádvoří) v k. ú. Veverská Bítýška za cenu 300,--Kč/m². Veškeré poplatky spojené s prodejem uhradí kupující. ZM pověřuje starostu podpisem kupní smlouvy.

Usnesení č. 37

ZM stahuje bod č. 23 – prodej obecního pozemku p. č. 1983 o výměře 22 m² v k. ú. Veverská Bítýška z programu jednání, jelikož ZM nebylo seznámeno s vlastníkem stavby která je umístěna na tomto pozemku.

Usnesení č. 38

ZM schvaluje pronájem nebytových prostor na ulici 9. května 319, Veverská Bítýška o výměře cca 50 m² za účelem komerčního využití na dobu 5 let.

Usnesení č. 39

ZM schvaluje cenu nájmu nebytových prostor na ulici 9. května 319, Veverská Bítýška o výměře cca 50 m² za účelem komerčního využití ve výši 7000 Kč/měsíc + energie. Záměr pronájmu bude zveřejněn na úřední tabuli a web. stránkách městyse.

Usnesení č. 40

ZM schvaluje záměr prodeje části obecního pozemku p. č. 1403/44 o výměře cca 120 m² v k. ú. Veverská Bítýška za cenu 200,--Kč/m². Pozemek bude oddělen geometrickým plánem, který zajistí městys. Po zaměření pozemku bude záměr prodeje zveřejněn na úřední tabuli a webových stránkách městyse.

Usnesení č. 41

ZM schvaluje záměr prodeje obecního pozemku p. č. 537/3 (vzniklý z pozemku p. č. 537/2) o výměře 81 m² v k. ú. Veverská Bítýška za cenu 200,--Kč/m².
Záměr prodeje bude zveřejněn na úřední tabuli a webových stránkách městyse.

Usnesení č. 42

ZM schvaluje smlouvu č. 1030020464/001 o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene na stavbu V. Bítýška P. Perky, DPNNk, Paulasová, p. č. 9/3 uzavřenou mezi povinným Městysem Veverská Bítýška a oprávněným E.ON Distribuce, a.s. se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice a pověřuje starostu podpisem této smlouvy.

Usnesení č. 43

ZM schvaluje odkoupení pozemku p. č. 1075, díl d (vzniklý z p. č. 1075), orná půda o výměře 94 m² v k. ú. Veverská Bítýška do vlastnictví městyse za cenu 200,--Kč/m². Veškeré poplatky spojené s odkoupením pozemku uhradí kupující. ZM pověřuje starostu podpisem kupní smlouvy.

Usnesení č. 44

ZM schvaluje odkoupení pozemku p. č. 1073/2 (vzniklý z p. č. 1073), orná půda o výměře 162 m² v k. ú. Veverská Bítýška do vlastnictví městyse za cenu 200,--Kč/m². Veškeré poplatky spojené s odkoupením pozemku uhradí kupující. ZM pověřuje starostu podpisem kupní smlouvy.

Usnesení č. 45

ZM schvaluje odkoupení pozemku p. č. 1076 díl h, (vzniklý z p. č. 1076), orná půda o výměře 98 m² v k. ú. Veverská Bítýška do vlastnictví městyse za cenu 200,--Kč/m². Veškeré poplatky spojené s odkoupením pozemku uhradí kupující. ZM pověřuje starostu podpisem kupní smlouvy.

Usnesení č. 46

ZM schvaluje smlouvu č. NM-014330031065/001 o zřízení věcného břemene na stavbu  V. Bítýška, Na Bítýškách, NNk, Obůrka,534/10  uzavřenou mezi povinným Městysem Veverská Bítýška a oprávněným E.ON Distribuce, a.s. se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice a pověřuje starostu podpisem této smlouvy.

Usnesení č. 47

ZM schvaluje zařazení bodu na program dnešního jednání - Možnost získání garáže přes nařízenou exekuci, která je ve výši  84 510,--Kč do vlastnictví městyse za účelem obnovení původního hlavního přístupu na místní hřbitov.

Usnesení č. 48

ZM pověřuje JUDr. Ryšavou zastupováním městyse ve věci možnosti podání nabídky v exekučním řízení ve věci získání garáže do majetku městyse za účelem možnosti obnovení původního vstupu na místní hřbitov.

Usnesení č. 49

ZM schvaluje výstavbu hřiště na plážový volejbal v lokalitě na Ostrůvku, provede pracovní skupina městyse.


sipka Zpět     sipka Verze pro tiskTyto webové stránky využívají cookies. Jejich používáním s tím vyjadřujete souhlas.
Souhlasím