cz / eng / de     Dnes je

Domů»Úřad města»Usnesení zastupitelstva města»Usnesení zastupitelstva města z roku 2014

Usnesení zastupitelstva městyse z roku 2014

Usnesení ZM ze dne 2. prosince 2014

Usnesení č. 1

ZM schvaluje program jednání jak byl zveřejněn na úřední tabuli a na webových stránkách městyse.

Usnesení č.2

ZM schvaluje do návrhové komise pí. Koláčnou.

Usnesení č. 3

ZM schvaluje do návrhové komise pí. Novotnou.

Usnesení č. 4

ZM schvaluje ověřovatele zápisu. Bc. Kolstrunka.

Usnesení č. 5

ZM schvaluje ověřovatele zápisu Ing. Králíka.

Usnesení č. 6

ZM schvaluje IV. rozpočtové opatření Městyse Veverská Bítýška v roce 2014 v oblasti příjmů.

Usnesení č. 7

ZM schvaluje IV. rozpočtové opatření Městyse Veverská Bítýška v roce 2014 v oblasti výdajů.

Usnesení č. 8

ZM schvaluje IV. rozpočtové opatření Městyse Veverská Bítýška v roce 2014 v oblasti financování.

Usnesení č. 9

ZM schvaluje dle svých kompetencí vyhrazeným zákonem č. 128/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů poskytnutí peněžitých příspěvků v té výši a těm fyzickým a právnickým osobám, jaké jsou uvedeny v tabulkové části schváleného IV. rozpočtového opatření Městyse Veverská Bítýška.

Usnesení č. 10

ZM schvaluje Odpisový plán Městyse Veverská Bítýška platný od 1.1.2015.

Usnesení č. 11

ZM schvaluje vyřazení majetku Městyse Veverská Bítýška dle předloženého soupisu.

Usnesení č. 12

ZM schvaluje obřadní síň na Úřadu městyse Veverská Bítýška jako místo k uzavírání manželství a stanovuje dobu na uzavírání manželství, a to v pátek a v sobotu v době od 9.00 - 13.00 hod.

Usnesení č. 13

ZM schvaluje ZŠ - I. rozpočtové opatření v roce 2014 a vyřazovací protokol ke dni 31. 8. 2014 - DDHM – učební pomůcky.

Usnesení č. 14

ZM Veverská Bítýška schvaluje v souladu s § 64, odst. 6 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění zadání RP Veverská Bítýška, lokalita Centrum.

Usnesení č. 15

ZM schvaluje prodej obecního pozemku  p. č. 2261/7 (vzniklá z p. č. 2261/2) výměře 82 m² v k. ú. Veverská Bítýška za 200,--Kč/m². Veškeré poplatky s prodejem uhradí kupující. ZM pověřuje starostu podpisem kupní smlouvy.

Usnesení č. 16

ZM schvaluje prodej obecního pozemku  p. č. 2261/8 (vzniklá z p. č. 2261/2) výměře 157 m² v k. ú. Veverská Bítýška za 200,--Kč/m². Veškeré poplatky s prodejem uhradí kupující. ZM pověřuje starostu podpisem kupní smlouvy.

Usnesení č. 17

ZM schvaluje prodej obecního pozemku p. č. 1323/3 výměře 118 m² v k. ú. Veverská Bítýška za cenu 200,--Kč/m². Veškeré poplatky s prodejem uhradí kupující. ZM pověřuje starostu podpisem kupní smlouvy.

Usnesení č. 18

ZM schvaluje prodej obecního pozemku p. č. 742/2 výměře 77 m² v k. ú.  Veverská Bítýška za cenu 200.--Kč/m². Veškeré poplatky s prodejem uhradí kupující. ZM pověřuje starostu podpisem kupní smlouvy.

Usnesení č. 19

ZM schvaluje směnu obecního pozemku p.č. 1847/3 (vzniklá oddělením z p. č. 1847) o výměře 49 m², ostatní plocha a p. č. 1847/4 (vzniklá z p. č. 1847) o výměře 59 m², ostatní plocha v k.ú. Veverská Bítýška za pozemky:

 • p.č.1843/3 (vzniklá oddělením z p. č. 1843) o výměře 154 m², orná půda,
 • p.č. 1844/7 (vzniklá oddělením z p. č. 1844) o výměře 20 m², ovocný sad
 • p.č. 1845/5 (vzniklá oddělením z p. č. 1845/1) o výměře 22 m², orná půda
 • p.č. 1846/3 (vzniklá oddělením z p. č. 1846) o výměře 10 m², orná půda

v soukromém vlastnictví. ZM pověřuje starostu podpisem směnné smlouvy.

Usnesení č. 20

ZM schvaluje smlouvu č. NM-014330028984/001 o zřízení věcného břemene na stavbu  V. Bítýška, Pod Horkou, DPNN, Mayer, 1678/2 uzavřenou mezi povinným Městysem Veverská Bítýška a oprávněným E.ON Distribuce, a.s. se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice  a pověřuje starostu podpisem této smlouvy.

Usnesení č. 21

ZM schvaluje smlouvu č. NM-014330029618/001 o zřízení věcného břemene na stavbu  V. Bítýška, M. Kudeříkové, DPNN, Slaninová, p. č. 1971/4 uzavřenou mezi povinným Městysem Veverská Bítýška a oprávněným E.ON Distribuce, a. s. se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice  a pověřuje starostu podpisem této smlouvy.

Usnesení č. 22

ZM schvaluje smlouvu č. NM-014330028983/001 o zřízení věcného břemene na stavbu  V. Bítýška, M. Kudeříkové, DPNN, Kříž, p. č. 191/8 uzavřenou mezi povinným Městysem Veverská Bítýška a oprávněným E.ON Distribuce, a. s. se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice  a pověřuje starostu podpisem této smlouvy.

Usnesení č. 23

ZM  schvaluje finanční příspěvek ve výši 18 000,--Kč na pokrytí nájemného provozu gynekologické ambulance ve Veverské Bítýšce (červenec – prosinec 2014). Částka bude poukázána Gynnes Brno s.r.o., se sídlem Kyselkova 90/2, 664 44 Ořechov. Uvedená finanční částka je zahrnuta ve schváleném rozpočtu Městyse Veverská Bítýška na rok 2014.

Usnesení č. 24

ZM přijímá dotaci ve výši 2000,-Kč  z rozpočtu JMK na Výdaje na zabezpečení akceschopnosti JSDH obce na rok 2014. ZM schvaluje smlouvu č. 027576 /14/OKH o poskytnutí dotace z rozpočtu JMK na Výdaje na zabezpečení akceschopnosti JSDH obce na rok 2014 a pověřuje starostu podpisem.

Usnesení č. 25

ZM schvaluje záměr pronájmu části prostor po bývalé drobné provozovně na ulici Boční 555 ve Veverské Bítýšce. Jedná se o přízemní nebytové prostory o celkové výměře 26 m² (20,5 m² hlavní místnost a 5,5 m² sociální zařízení), se vstupem společnou chodbou za účelem poskytování sociálních a zdravotních služeb. Doba nájmu 5 let od podpisu smlouvy a cena nájmu je stanovena na 500,--Kč/m²/rok.Veškeré energie budou hrazeny nájemcem. Záměr pronájmu bude zveřejněn na úřední desce a web. stránkách městyse.

Usnesení č. 26

ZM schvaluje záměr pronájmu části obecního pozemku p. č. 1246 o výměře 36 m² v k. ú. Veverská Bítýška za účelem provozování zastřešené zahrádky před hospodou U Kocourků za cenu 18 000,--Kč /rok s dobou nájmu 5 let od podpisu smlouvy.

Záměr pronájmu bude zveřejněn na úřední desce a na web. stránkách městyse.

Usnesení č. 27

ZM schvaluje zařazení bodu na program jednání - Žádost o prodej obecních pozemků p. č. 326/3 o výměře 7 m²  a p .č. 326/4 o výměře 4 m² v k. ú. Veverská Bítýška.

Tento bod bude projednán jako bod č. 23.

Usnesení č. 28

ZM schvaluje záměr prodeje obecních pozemků č. 326/3 o výměře 7 m², zastavěná plocha a nádvoří za cenu 1 200,--Kč/m² a p .č. 326/4 o výměře 4 m² , ostatní plocha za cenu 200,--Kč/m² v k.ú. Veverská Bítýška. Jedná se o pozemky vzniklé z p. č. 326/1 v k. ú. Veverská Bítýška.

Usnesení č. 29

ZM schvaluje zařazení bodu - Projednání  o zahájení prvního řízení o vydání povolení k provozování loterie nebo jiné hry v provozovně na program dnešního jednání. Tento bod bude projednán jako bod č. 24.

ZM nesouhlasí s umístěním a provozováním loterie nebo podobné hry v provozovně náměstí Na Městečku 115, Veverská Bítýška jelikož se uvedená provozovna nachází v blízkosti ZŠ a v těsné blízkosti autobusových zastávek IDS JMK.

ZM nesouhlasí s prezentací Městyse Veverská Bítýška v publikaci Česká republika - města a obce.

Usnesení č. 30

ZM schvaluje zařazení bodu - Odstranění nesouladu v KN na program dnešního jednání. Tento bod bude projednán v bodě č. 26

Usnesení č. 31

ZM schvaluje záměr prodeje obecních pozemků p. č. 1976 o výměře 19 m², p. č.1982 o výměře 22 m², p. č. 1984 o výměře 22 m², p. č. 1700 o výměře 35 m², a p. č. 1936/2 o výměře 5 m² a p. č. 1983 o výměře 22 m² v k. ú. Veverská Bítýška za cenu 300,--Kč/m².

Usnesení USTAVUJÍCÍHO ZM ze dne 7. listopadu 2014

Usnesení č. 1

ZM schvaluje program jednání jak byl zveřejněn na úřední tabuli a na webových stránkách městyse.

Usnesení č. 2

ZM schvaluje do návrhové komise p. Kopřivu.

Usnesení č. 3

ZM schvaluje do návrhové komise p. Ing. Plachého.

Usnesení č. 4

ZM schvaluje ověřovatele zápisu p. Kozla.

Usnesení č. 5

ZM schvaluje ověřovatele zápisu p. Ing.Králíka.

Usnesení č. 6

ZM schvaluje průběh hlasování veřejnou volbou.

Usnesení č. 7

ZM schvaluje p. Josefa Mifka do funkce uvolněného starosty Městyse Veverská Bítýška.

Usnesení č. 8

ZM schvaluje p. Pavla Novotného  do funkce uvolněného místostarosty Městyse Veverská Bítýška.

Usnesení č. 9

ZM schvaluje tříčlenné složení Kontrolního výboru Městyse Veverská Bítýška.

Usnesení č 10

ZM schvaluje  p. Pavla Kozla  do funkce předsedy Kontrolního výboru Městyse Veverská Bítýška.

Usnesení č. 11

ZM schvaluje člena Kontrolního výboru Městyse Veverská Bítýška p. Ing. Pavla Králíka.

Usnesení č. 12

ZM schvaluje člena Kontrolního výboru Městyse Veverská Bítýška pí. Irenu Koláčnou.

Usnesení č. 13

ZM schvaluje pětičlenné  složení Finančního výboru Městyse Veverská Bítýška.

Usnesení č. 14

ZM schvaluje p. Vlastimila Kolstrunka do funkce předsedy Finančního výboru Městyse

Usnesení č. 15

ZM schvaluje člena Finančního výboru Městyse Veverská Bítýška p. Jana Králíka.

Usnesení č. 16

ZM schvaluje člena Finančního výboru Městyse Veverská Bítýška pí. Janu Váňovou.

Usnesení č. 17

ZM schvaluje  člena Finančního výboru Městyse Veverská Bítýška p.Tomáše Vejrostu.

Usnesení č. 18

ZM schvaluje  člena Finančního výboru Městyse Veverská Bítýška Ing. Jarmilu Novotnou.

Usnesení č. 19

ZM schvaluje pětičlenné složení Výboru územního plánování Městyse Veverská Bítýška.

Usnesení č. 20

ZM schvaluje předsedu Výboru územního plánování Městyse Veverská Bítýška p. Ing. Petra Plachého.

Usnesení č. 21

ZM schvaluje člena Výboru územního plánování Městyse Veverská Bítýška p.Ing.arch.Jana Foretníka.

Usnesení č. 22

ZM schvaluje člena Výboru územního plánování Městyse Veverská Bítýška p. Ing. Radima Reimera.

Usnesení č. 23

ZM schvaluje člena Výboru územního plánování Městyse Veverská Bítýška pí. Zdenu Jerouškovou.

Usnesení č. 24

ZM schvaluje člena Výboru územního plánování Městyse Veverská Bítýška Ing. arch. Jaroslava Skalického.

Usnesení č. 25

ZM schvaluje za Městys Veverskou Bítýšku člena Vodárenského svazku Bítešsko p. Josefa Kopřivu.

Usnesení č. 26

ZM schvaluje za Městys Veverskou Bítýšku člena Vodárenského svazku Bítešsko p. Pavla Rozkošného.

Usnesení č. 27

ZM schvaluje za Městys Veverskou Bítýšku člena Vodárenského svazku Bítešsko Ing. Evžena Loutockého.

Usnesení č. 28

ZM schvaluje za Městys Veverskou Bítýšku člena  Vodárenského svazku Bítešsko Pavla Novotného.

Usnesení č. 29

ZM schvaluje zástupce za Městys Veverskou Bítýšku do Mikroregionu Kuřimka místostarostu městyse p. Pavla Novotného.

Usnesení č. 30

ZM schvaluje zástupce za Městys Veverskou Bítýšku do Mikroregionu Kuřimka starostu městyse p. Mifka.

Usnesení č. 31

ZM schvaluje dle nařízení vlády č. 459/2013 Sb., přílohy č.1 k nařízení vlády č.37/2003 měsíční odměnu:

 • pro neuvolněného předsedu výboru ve výši 1 560,-Kč (pevná složka dle odst. 10 - 1 300,--Kč, příplatek dle počtu obyvatel dle odst. č. 10 - 260,--Kč)
 • pro neuvolněného člena výboru nebo zvláštního orgánu  ve výši 1380,--Kč (pevná složka dle odst.10- 1 120,--Kč, příplatek dle počtu obyvatel dle odst. č. 10 - 260,--Kč)
 • pro člena zastupitelstva ve výši 660,--Kč (pevná složka dle odst. 10- 400,--Kč, příplatek dle počtu obyvatel dle odst. č.10 - 260,--Kč )

Usnesení č. 32

ZM schvaluje pověřeného zástupce městyse určeného k jednání ve věci Změny č. 1 UP a regulačních plánů starostu městyse Josefa Mifka.

Usnesení ZM ze dne 19. září 2014

Usnesení č. 1

ZM schvaluje program jednání jak byl zveřejněn na úřední tabuli a na webových stránkách městyse.

Usnesení č. 2

ZM schvaluje zařazení bodu na program jednání- Žádost o prodloužení pronájmu části obecního pozemku p. č. 1975 v k. ú. Veverská Bítýška.Tento bod bude projednán jako bod č. 21.

Usnesení č. 3

ZM schvaluje zařazení bodu – Inventarizace majetku městyse. Tento bod bude projednán jako bod č. 22.

Usnesení č. 4

ZM schvaluje zařazení bodu – Předložení kupní smlouvy na pozemek p. č. 5431/2 o výměře 142 m² v k.ú. Bystrc. Tento bod bude projednán jako bod č. 23.

Usnesení č. 5

ZM schvaluje zařazení bodu – Žádost o změnu nájemce v nájemní smlouvě na pronájem zahrádky před hospodou U Kocourků. Tento bod bude projednán jako bod č. 24.

Usnesení č. 6

ZM schvaluje zařazení bodu – Vývařovna obědů- návrh úpravy ceny normativu na potraviny. Tento bod bude projednán jako bod č. 25.

Usnesení č. 7

ZM schvaluje zařazení bodu – Směna pozemků v lokalitě Královky. Tento bod bude projednán jako bod č. 26.

Usnesení č. 8

ZM schvaluje zařazení bodu – Odpis pohledávek pro nedobytnost. Tento bod bude projednán jako bod č. 27.

Usnesení č. 9

ZM schvaluje zařazení bodu – Změna č. 1 Územního plánu Veverská Bítýška. Tento bod bude projednán jako bod č. 28.

Usnesení č. 10

ZM schvaluje do návrhové komise pí.Krystkovou.

Usnesení č. 11

ZM schvaluje do návrhové komise pí. Jerouškovou.

Usnesení č. 12

ZM schvaluje ověřovatele zápisu p. Brychtu.

Usnesení č. 13

ZM schvaluje ověřovatele zápisu p. Ing Plachého.

Usnesení č. 14

ZM schvaluje III. rozpočtové opatření Městyse Veverská Bítýška v roce 2014 v oblasti příjmů.

Usnesení č. 15

ZM schvaluje III. rozpočtové opatření Městyse Veverská Bítýška v roce 2014 v oblasti výdajů, včetně úpravy - ponížení § 6409 rezerva o 4000,--Kč a navýšení  § 2143, cestovní ruch o 4 000,-- Kč.

Usnesení č. 16

ZM schvaluje III. rozpočtové opatření Městyse Veverská Bítýška v roce 2014 v oblasti financování.

Usnesení č. 17

ZM schvaluje vyplacení příspěvků tak, jak jsou uvedeny ve III. schváleném rozpočtovém opatření Městyse Veverská Bítýška v roce 2014.

Usnesení č. 18

ZM schvaluje předloženou Smlouvu o zajištění financování systému IDS JMK.Smlouva se uzavírá na dobu určitou do 31. 12. 2014 a celková částka činí 154 000,--Kč.ZM  pověřuje starostu podpisem smlouvy.

Usnesení č. 19

ZM schvaluje smlouvu č. 8800071694-EKO/Veverská Bítýška/18-1/14-2/P o zřízení věcného břemene na stavbu IS p.č.2396/66 v k. ú. Veverská Bítýška, č. stavby: 8800071694 na pozemcích p. č. 436/1, p. č. 2396/32, p. č. 2396/66, p. č. 2424/1 v k. ú. Vev. Bítýška uzavřenou mezi povinným Městysem Veverská Bítýška a oprávněným RWE GasNet, s.r.o. se sídlem Klíšská 940,  Ústí nad Labem a pověřuje starostu podpisem této smlouvy.

Usnesení č. 20

ZM schvaluje smlouvu č. 9900079992/1/BVB o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene na stavbu NTL plynovod a přípojka  pro RD na p. č. 1845/3 v k. ú. Vev. Bítýška uzavřenou mezi povinným Městysem Veverská Bítýška a oprávněným RWE GasNet, s.r.o. se sídlem Klíšská 940,  Ústí nad Labem a pověřuje starostu podpisem této smlouvy.

Usnesení č. 21

ZM schvaluje smlouvu č. NM-014330028983/001 o zřízení věcného břemene na stavbu  V. Bítýška, DPNN, Kříž, p. č. 191/8 na pozemku p. č. 1872/1 uzavřenou mezi povinným Městysem Veverská Bítýška a oprávněným E.ON Distribuce, a. s., se sídlem F.A.Gerstnera 2151/6, České Budějovice  a pověřuje starostu podpisem této smlouvy.

Usnesení č. 22

ZM schvaluje smlouvu č. NM-014330028984/001 o zřízení věcného břemene na stavbu  V. Bítýška, Pod Horkou, DPNNk, Mayer, 1678/2 uzavřenou mezi povinným Městysem Veverská Bítýška a oprávněným E.ON Distribuce, a.s., se sídlem F.A.Gerstnera 2151/6, České Budějovice  a pověřuje starostu podpisem této smlouvy.

Usnesení č. 23

ZM  projednalo protokol č. j: MV-78627-3/ODK-2014 o kontrole výkonu samostatné působnosti provedené dne 25. 6. 2014 v městysi Veverská Bítýška Ministerstvem vnitra, odborem veřejné správy, dozoru a kontroly. a bere na vědomí výsledky uskutečněné kontroly.

Městys Veverská Bítýška zpracoval seznamy hlavních dokumentů městyse dle ustanovení §5 odst. 2, písm. b) InfZ a zpřístupnil je dne 1.9.2014 v úředních hodinách v sídle úřadu a na webových stránkách obce www.obecveverskabityska.cz. Hlavní  dokumenty se budou pravidelně kontrolovat a aktualizovat. Zodpovídá sekretariát starosty.

Městys Veverská Bítýška zaktualizoval informace poskytnuté na základě žádostí o informace dle zákona č.106/1999 Sb., dne 1. 9. 2014 na stránkách městyse. Dále bude městys zpracovávat výroční zprávu o činnosti v oblasti poskytování informací vždy do 1. března následujícího roku. Zodpovídá sekretariát starosty.

Městys Veverská Bítýška zveřejnil dne  1.9.2014 informace dle ustanovení § 5 odst. 1 a 2. InfZ způsobem umožňující dálkový přístup na webových stránkách městyse, a to ve struktuře a s údaji požadovanými vyhláškou č. 442/2006 Sb. Zodpovídá starosta

Dle ustanovení § 95 odst. 2, věta první zákona o obcích, bude v zápise uvedeno datum pořízení zápisu. Zodpovídá zapisovatel a ověřovatelé zápisu.

Usnesení č. 24

ZM schvaluje prodej obecního pozemku p. č. 969/2 (která vznikla oddělením z pozemku p. č. 969)  o výměře 21 m² v k. ú. Veverská Bítýška za cenu 200,--Kč/m² a pověřuje starostu podpisem kupní smlouvy. Veškeré poplatky spojené s prodejem uhradí kupující.

Usnesení č. 25

ZM schvaluje záměr prodeje obecního pozemku p. č. 2261/7 (vzniklá z p. č. 2261/2) o výměře 82 m² v k. ú. Veverská Bítýška za cenu 200,--Kč/m².

Záměr prodeje bude zveřejněn na úřední tabuli a na webových stránkách městyse.

ZM v současné době neuvažuje o prodeji pozemku p. č. 537/3 (vzniklá z p. č. 537/2) o výměře 81 m² v k .ú. Veverská Bítýška, jelikož by prodejem uvedeného pozemku došlo k zamezení přístupu na pozemek p. č. 537/1.

Usnesení č. 26

ZM schvaluje záměr prodeje obecního pozemku p. č. 2261/8 (vzniklá z p. č. 2261/2) výměře 157 m² v k. ú. Veverská Bítýška za cenu 200,--Kč/m². Záměr prodeje bude zveřejněn na úřední tabuli a na web. stránkách městyse.

Usnesení č. 27

ZM schvaluje prodej obecního  pozemku p. č. 2453/5 o výměře 59 m² v k. ú. Veverská Bítýška za cenu 200,--Kč/2m a pověřuje starostu podpisem kupní smlouvy. Veškeré poplatky s prodejem uhradí kupující.

Usnesení č. 28

ZM schvaluje záměr prodeje obecního pozemku p. č. 1323/3 výměře 118 m² v k. ú. Veverská Bítýška za cenu 200,--.Kč/m². Záměr prodeje bude zveřejněn na úřední tabuli a na web. stránkách městyse.

Usnesení č. 29

ZM schvaluje záměr prodeje části obecního pozemku p. č. 355 výměře cca 182 m² v k. ú. Veverská Bítýška za cenu 200,--Kč/m². Záměr prodeje bude zveřejněn na úřední tabuli a na web. stránkách městyse až po zaměření pozemku a oddělením uvedené části pozemku geometrickým plánem.

Usnesení č. 30

ZM schvaluje směnu pozemků p. č. 1872/14 o výměře 63 m² (ostatní plocha - komunikace) v soukromém majetku za pozemek 1958/1 o výměře 44 m² (orná půda) ve vlastnictví městyse Veverská Bítýška a pověřuje starostu podpisem směnné smlouvy. Poplatky spojené s prodejem budou hrazeny ideální polovinou.

Usnesení č. 31

ZM schvaluje pronájem  obecního pozemku p. č. 2445/3 o výměře 18 m² v k. ú. Veverská Bítýška na dobu určitou 2 roky za cenu 100,--Kč/m²/rok. ZM pověřuje starostu podpisem nájemní smlouvy.

Usnesení č. 32

ZM schvaluje pronájem  obecního pozemku p. č. 2445/9 o výměře 6 m² v k. ú. Veverská Bítýška na dobu určitou 2 roky za cenu 100,--Kč/m²/rok. ZM pověřuje starostu podpisem nájemní smlouvy.

Usnesení č. 33

ZM neschvaluje záměr prodeje obecního pozemku p. č. 742/2 výměře 77 m² v k. ú. Veverská Bítýška za cenu 150,--Kč/m².

Usnesení č. 34

ZM schvaluje záměr prodeje obecního pozemku p. č. 742/2 výměře 77 m² v k. ú. Veverská Bítýška za cenu 200,--Kč/m². Záměr prodeje bude zveřejněn na úřední tabuli a na web. stránkách městyse.

Usnesení č. 35

ZM schvaluje přijetí dotace ve výši 46 000,--Kč z rozpočtu JMK na restaurování sochy Jana Nepomuckého. ZM pověřuje starostu městyse podpisem smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu JMK.

Usnesení č. 36

ZM schvaluje pronájem části obecního pozemku p. č. 1975 o výměře 25 m² v k. ú. Veverská Bítýška  za cenu 500,--Kč/rok se splatností do 31. 3. Pronajímaný pozemek bude zakreslen v plánku, který bude nedílnou součástí nájemní smlouvy. Záměr bude zveřejněn na úřední tabuli a na webových stránkách městyse.

Usnesení č. 37

ZM schvaluje vyřazení majetku městyse dle vyřazovacího protokolu.

Usnesení č. 38

ZM schvaluje kupní smlouvu, která je nedílnou součástí smlouvy o uzavření budoucí kupní smlouvy mezi Městysem Veverská Bítýška a Karlem Polákem, bytem Vondrákova 655/45, Brno, týkající se pozemku 5431/2 o výměře 142 m² (trvalý travní porost) v k. ú. Bystrc za cenu 14 200,--Kč. ZM pověřuje starostu podpisem kupní smlouvy.

Usnesení č. 39

ZM schvaluje úpravy ceny normativu na potraviny ve vývařovně obědů na částku 31,--Kč a provozní náklady na 3,--Kč, celkem 34,--Kč, a to s platností od 20. 9. 2014.

Usnesení č. 40

ZM schvaluje dle předloženého geometrického plánu č. 1601-278/2014 ze dne 2.9.2014 vyhotoveného geodetickou kanceláří Ing. Karel Souček, Janáčkova 102, Tišnov, záměr směny pozemků p. č. 1847/3 o výměře 49 m² a p. č. 1847/4 o výměře 59 m² v k. ú. Veverská Bítýška ve vlastnictví Městyse Veverská Bítýška za pozemky ve vlastnictví soukromých vlastníků: p. č. 1843/3 o výměře 154 m² v k. ú. Veverská Bítýška, p. č. 1844/7 o výměře 20 m² v k.ú. Veverská Bítýška, p. č.1845/5 o výměře 22 m² v k. ú. Veverská Bítýška a pozemek p. č. 1846/3 o výměře 10 m² v k. ú. Veverská Bítýška.

Usnesení č. 41

ZM schvaluje odpis nedoplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů z důvodu nedobytnosti dle  zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád,§ 158,písm.a) v celkové výši 25 118,--Kč.

Usnesení č. 42

ZM schvaluje v souladu s § 47 o územním plánování a stavebním úřadu zadání změny č. 1 ÚP Veverská Bítýška.

Usnesení ZM ze dne 26. června 2014

Usnesení č. 1

ZM schvaluje program jednání jak byl zveřejněn na úřední tabuli a na webových stránkách městyse.

Usnesení č. 2

ZM schvaluje zařazení bodu na program jednání - Schválení dle zákona č.183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění určeného zastupitele pro projednávání změny č. I ÚP Veverská Bítýška a regulačních plánů Veverská Bítýška – lokality  Centrum, Hvozdecká, U Slešťůvky. Tento bod bude projednán jako bod č. 20.

Usnesení č. 3

ZM schvaluje zařazení bodu – Dodatek č. 2 ke směrnici č. 4/2013 o evidenci majetku. Tento bod bude projednán jako bod č. 21.

Usnesení č. 4

ZM schvaluje zařazení bodu – Prodloužení smlouvy o dílo s firmou Marston CZ, týkající opravy sochy Jana Nepomuckého. Tento bod bude projednán jako bod č. 22.

Usnesení č. 5

ZM schvaluje zařazení bodu – Prodloužení nájemní smlouvy na část pozemku p. č. 1246  o výměře 35 m² v k. ú. Veverská Bítýška. Tento bod bude projednán jako bod č. 23.

Usnesení č. 6

ZM schvaluje zařazení bodu – Záměr prodeje části pozemku p. č. 969 o výměře 21 m² v k. ú. Veverská Bítýška. Tento bod bude projednán jako bod č. 23.

Usnesení č. 7

ZM schvaluje do návrhové komise p. Kozla.

Usnesení č. 8

ZM schvaluje do návrhové komise p. Brychtu.

Usnesení č. 9

ZM schvaluje ověřovatele zápisu Bc. Kolstrunka.

Usnesení č. 10

ZM schvaluje ověřovatele zápisu Ing. Reimera.

Usnesení č. 11

ZM schvaluje Závěrečný účet Městyse Veverská Bítýška spolu se zprávou o výsledku přezkoumání hospodaření městyse za rok 2013 bez výhrad.

Usnesení č. 12

ZM schvaluje účetní závěrku Městyse Veverská Bítýška za rok 2013.

Usnesení č. 13

ZM schvaluje úpravu Kolektivní smlouvy Městyse Veverská Bítýška v části IV., odst. 5 a úpravu Statutu sociálního fondu Městyse Veverská Bítýška v čl. 3, odst. 3. 1. 1. - Příspěvek na stravování s platností od 1. 7. 2014.

Usnesení č. 14

ZM schvaluje vyřazení majetku Městyse Veverská Bítýška dle předloženého vyřazovacího protokolu ze dne 16. 6. 2014.

Usnesení č. 15

ZM schvaluje vyřazení majetku ZŠ Veverská Bítýška dle předloženého vyřazovacího protokolu ke dni 30. 6. 2014.

Usnesení č. 16

ZM schvaluje smlouvu č. 1030014598/001 o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene na stavbu V. Bítýška, M. Kudeříkové, DPNN, Slaninová, p. č.1971/4 uzavřenou mezi povinným Městysem Veverská Bítýška a oprávněným E.ON Distribuce, a.s. se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice a pověřuje starostu podpisem této smlouvy.

Usnesení č. 17

ZM schvaluje smlouvu č. EKO/Veverská Bítýška/594/14/P KS93/07/BI/K o zřízení věcného břemene na zařízení STL plynovod + přípojky Veverská Bítýška, NTL plynovodu + přípojky Kuřim uzavřenou mezi povinným Městysem Veverská Bítýška a oprávněným RWE GasNet, s.r.o. se sídlem Klišská 940, Ústí nad Labem a pověřuje starostu podpisem této smlouvy.

Usnesení č. 18

ZM schvaluje smlouvu č. 49427-EKO-BR/Veverská Bítýška/188-1/14-2/I o zřízení věcného břemene na stavbu REKOP PRZ Veverská Bítýška - ul. Nádražní uzavřenou mezi povinným Městysem Veverská Bítýška a oprávněným RWE GasNet, s.r.o. se sídlem Klíšská 940,  Ústí nad Labem a pověřuje starostu podpisem této smlouvy.

Usnesení č. 19

ZM schvaluje záměr prodeje pozemku p. č. 2453/5 o výměře 59 m² v k. ú. Veverská Bítýška za cenu 200,--Kč/m².

Usnesení č. 20

ZM schvaluje záměr prodeje pozemku p. č. 2261/2 o výměře 19 m² v k. ú. Veverská Bítýška za cenu 200,--Kč/m².

Usnesení č. 21

ZM schvaluje záměr prodeje pozemku p. č. 2261/5 o výměře 24 m² v k. ú. Veverská Bítýška za cenu 200,--Kč/m².

Usnesení č. 22

ZM schvaluje směnu obecního pozemku p. č. 613/3 (vzniklá z parcely č. 613/2) o výměře 183 m² za pozemek v soukromém vlastnictví p. č. 1074/2 (vzniklá z parcely č. 1074).

Usnesení č. 23

ZM schvaluje směnnou smlouvu týkající se směny obecního pozemku p. č. 613/3 (vzniklá z parcely č. 613/2) o výměře 183 m² za pozemek v soukromém vlastnictví p. č. 1074/2 (vzniklá z parcely č. 1074) o výměře 118 m² v k. ú. Veverská Bítýška, uzavřenou mezi Městysem Veverská Bítýška a soukromým vlastníkem. ZM pověřuje starostu podpisem smlouvy.

Usnesení č. 24

ZM schvaluje, že poplatky spojené se směnou obecního pozemku p. č. 613/3 (vzniklá z parcely č. 613/2) o výměře 183 m² za pozemek v soukromém vlastnictví p. č. 1074/2 (vzniklá z parcely č. 1074) o výměře 118 m² v k. ú. Veverská Bítýška vč. vypracování smlouvy, zaměřením a vkladem do KN uhradí Městys Veverská Bítýška.

Usnesení č. 25

ZM schvaluje směnu obecního pozemku p. č. 1847/2 o výměře 109 m² ve vlastnictví městyse Veverská Bítýška v k. ú. Veverská Bítýška za pozemky v soukromém vlastnictví: p. č. 1843/2 o výměře 154 m² v k. ú. Veverská Bítýška, p. č. 1844/6 o výměře 20 m² v k. ú. Veverská Bítýška, p. č. 1845/4 o výměře 22 m² v k. ú. Veverská Bítýška a pozemek p. č. 1846/2 o výměře 10 m² v k. ú. Veverská Bítýška.

Usnesení č. 26

ZM pověřuje starostu podpisem směnné smlouvy mezi Městysem Veverská Bítýška a soukromým vlastníkem směňovaných pozemků.

Usnesení č. 27

Veškeré poplatky spojené se směnou pozemků uhradí soukromé osoby.

Usnesení č. 28

ZM schvaluje záměr směny pozemků p. č. 1872/14 o výměře 44 m² (ostatní plocha - komunikace) v soukromém vlastnictví za pozemek 1958/1 o výměře 63 m² (orná půda) ve vlastnictví Městyse Veverská Bítýška.

Usnesení č. 29

ZM souhlasí s uložením plynárenského zařízení v délce 10 m do pozemku městyse p. č. 1847 v k. ú. Veverská Bítýška za jednorázovou cenu ve výši 500,--Kč.

Usnesení č. 30

ZM schvaluje smlouvu o podmínkách napojení, spolupráci a součinnosti při realizaci plynárenského zařízení a o smlouvě budoucí kupní č. 9414001214/159984.

Usnesení č. 31

ZM schvaluje smlouvu o uzavření budoucí kupní smlouvy jejíž předmětem je odstranění duplicitního vlastnictví pozemku p. č. 5431/2 v k. ú. Bystrc.

Usnesení č. 32

ZM Veverská Bítýška schvaluje dle zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění p. Josefa Mifka, jako určeného zastupitele pro projednávání změny č. I ÚP Veverská Bítýška a regulačních plánů Veverská Bítýška – lokality Centrum, Hvozdecká, U Slešťůvky.

Usnesení č. 33

ZM schvaluje dodatek č. 2 ke směrnici č. 4/2013 o evidenci majetku.

Usnesení č. 34

ZM trvá na dodržení smlouvy o dílo z března 2014, týkající se opravy kulturní památky - sochy Jana Nepomuckého uzavřenou mezi Městysem Veverská Bítýška a fy MARSTON – CZ s.r.o., se sídlem  Hvězdárenská 2, Brno a schvaluje prodloužení termínu oprav uvedeného ve smlouvě do 30.11.2014.

Usnesení č. 35

ZM schvaluje prodloužení smlouvy o nájmu k nájemní smlouvě na část pozemku p. č. 1246 o výměře 35 m² v k. ú. Veverská Bítýška na dobu určitou do 30. 4. 2015.

ZM bere na vědomí zprávu o výsledku hospodaření MIKROREGIONU KUŘIMKA za rok 2013.

Usnesení ZM ze dne 5. června 2014

Usnesení č. 1

ZM schvaluje program jednání jak byl zveřejněn na úřední tabuli a na webových stránkách městyse.

Usnesení č. 2

ZM schvaluje zařazení bodu na program jednání - Stanovení počtu zastupitelů pro volební období 2014 - 2018.Tento bod bude projednán jako bod č. 8.

Usnesení č. 3

ZM schvaluje zařazení bodu – Proplacení elektromateriálu a provedení elektromontážních prací v Kulturním domě ve Veverské Bítýšce. Tento bod bude projednán jako bod č. 9.

Usnesení č. 4

ZM schvaluje zařazení dodatku č. 1 ke zřizovací listině ZŠ Veverská Bítýška do bodu č. 4 dnešního jednání.

Usnesení č. 5

ZM schvaluje do návrhové komise p. Ing. Reimera.

Usnesení č. 6

ZM schvaluje do návrhové komise p. Kopřivu.

Usnesení č. 7

ZM schvaluje ověřovatele zápisu pí. Jerouškovou.

Usnesení č. 8

ZM schvaluje ověřovatele zápisu pí. Krystkovou.

Usnesení č. 9

ZM schvaluje II. rozpočtové opatření Městyse Veverská Bítýška v roce 2014 v oblasti příjmů.

Usnesení č. 10

ZM schvaluje II. rozpočtové opatření Městyse Veverská Bítýška v roce 2014 v oblasti výdajů.

Usnesení č. 11

ZM schvaluje II. rozpočtové opatření Městyse Veverská Bítýška v roce 2014 v oblasti financování.

Usnesení č. 12

ZM schvaluje nájemní smlouvu mezi Městysem Veverská Bítýška a MŠ příspěvkovou organizací na pronájem části prostor v budově č. p. 224, ul. Zábíteší po bývalé 1. třídě ZŠ a pověřuje starostu podpisem smlouvy.

Usnesení č. 13

ZM schvaluje Dodatek č. 2 ke Zřizovací listině MŠ ze dne 30. 9. 2009 a pověřuje starostu podpisem tohoto dodatku.

Usnesení č. 14

ZM schvaluji Dodatek č. 1 ke zřizovací listině ZŠ ze dne 28. 4. 2003 a pověřuje starostu podpisem tohoto dodatku.

Usnesení č. 15

ZM schvaluje pořízení změny č. 1 Územního plánu Veverská Bítýška – lokalita Na Babkách.

Usnesení č. 16

Městys Veverská Bítýška požádá MěÚ Kuřim, odbor stavební o pořízení změny č. 1 Územního plánu Veverská Bítýška.

Usnesení č. 17

ZM schvaluje vyřazení starých a nepotřebných věcí dle vyřazovacího protokolu - Městys Veverská Bítýška.

Usnesení č. 18

ZM schvaluje stavbu Úprava povrchu hráze (chodník pro pěší) v k. ú. Vev.Bítýška na pozemcích p. č. 2530, 2534 v k. ú. Veverská Bítýška, kterou zajistí a provede firma STRABAG a.s, se sídlem Tovární 3, Brno.

Usnesení č. 19

ZM pověřuje starostu městyse podpisem smlouvy o dílo mezi Městysem Veverská Bítýška a firmou STRABAG a. s, se sídlem Tovární 3, Brno.

Usnesení č. 20

ZM schvaluje, že v případě jakéhokoliv důvodu neuzavření smlouvy s vítězným uchazečem firmou STRABAG a.s., pověřuje starostu podpisem smlouvy s následujícím uchazečem v pořadí, které určila hodnotící komise.

Usnesení č. 21

ZM schvaluje – stavební a technický dozor investora stavby akce Úprava povrchu hráze (chodník pro pěší) v k. ú. Vev. Bítýška bude zajišťovat Ing. Jaroslav Rakušan, Pechova 3, 615 00 Brno.

Usnesení č. 22

ZM neschvaluje dle § zákona č. 128/200 Sb., o obecním zřízení stanovuje zastupitelstvo městyse Veverská Bítýška počet zastupitelů pro volební období 2014 - 2018 na 15 členů.

Usnesení č. 23

ZM schvaluje proplacení elektromateriálu a provedení elektromontážních prací ve výši 50 210,--Kč bez DPH  firmě TRIV INTERIER, a to za práce v sále KD nad rámec uzavřené smlouvy.

ZM bere na vědomí rozúčtování nákladů na svoz komunálního odpadu městyse Veverská Bítýška za rok 2013.

Usnesení ZM ze dne 24. dubna 2014

Usnesení č. 1

ZM schvaluje program jednání jak byl zveřejněn na úřední tabuli a na webových stránkách městyse.

Usnesení č. 2

ZM schvaluje zařazení bodu na program jednání- Předložení smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti za účelem umístění stavby s názvem Úprava povrchu tělesa hráze(chodník pro pěší) v k. ú. Veverská Bítýška. Tento bod bude projednán jako bod č. 21.

Usnesení č. 3

ZM schvaluje zařazení bodu – Oprava sochy Jana Nepomuckého - předložení doplňujícího průzkumu.Tento bod bude projednán jako bod č. 22.

Usnesení č. 4

ZM schvaluje zařazení bodu - Předložení kupní smlouvy mezi Městysem Veverská Bítýška a Turistické známky s.r.o. Tento bod bude projednán jako bod č. 23.

Usnesení č. 5

ZM schvaluje zařazení bodu - Předložení smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene na stavbu plynárenského zařízení pro 48 RD v lokalitě Pod kravínem. Tento bod bude projednán jako bod č. 24.

Usnesení č. 6

ZM schvaluje do návrhové komise pí. Jerouškovou.

Usnesení č. 7

ZM schvaluje do návrhové komise pí. Koláčnou.

Usnesení č. 8

ZM schvaluje ověřovatele zápisu p. Brychtu.

Usnesení č. 9

ZM schvaluje ověřovatele zápisu p. Ing. Plachého.

Usnesení č. 10

ZM schvaluje účetní závěrku - MŠ, příspěvkové organizaci, Pavla Perky, Veverská Bítýška za rok 2013.

Usnesení č. 11

ZM schvaluje účetní závěrku -  ZŠ, příspěvkové organizaci, Náměstí Na Městečku, Veverská Bítýška za rok 2013.

Usnesení č. 12

ZM schvaluje účetní závěrku - Vývařovně obědů, příspěvkové organizaci, Zábíteší 224, Veverská Bítýška za rok 2013.

Usnesení č. 13

ZM schvaluje předložené I. rozpočtové opatření Městyse Veverská Bítýška v roce 2014.

Usnesení č. 14

ZM schvaluje předložený rozpočet na rok 2014 příspěvkové organizaci - Vývařovna obědů, Zábíteší 224, Veverská Bítýška.

Usnesení č. 15

ZM schvaluje dodatek č. 1 ke směrnici č. 4/2013 – evidence majetku.

Usnesení č. 16

ZM neschvaluje umožnění rekonstrukce komunikace na pozemku par. č. 794/1 od pozemku par. č. 1191 k pozemku par. č. 1187/5 vše v k. ú. Veverská Bítýška, a to na náklady žadatele.

Usnesení č. 17

ZM neschvaluje  umožnění napojení pozemků par. č. 1187/5 a 1243/1 na inženýrské sítě z pozemku par. č. 794/1.

Usnesení č. 18

ZM neschvaluje úpravu pozemní komunikace na pozemku par.č. 794/1 a s jejím prodloužením na pozemek par.č. 1187/5 a 1243/1.

Usnesení č. 19

ZM schvaluje MŠ, přísp. organizaci, Pavla Perky, Veverská Bítýška vyřazení věcí dle předloženého vyřazovacího protokolu ke dni 31.3.2014.

Usnesení č. 20

ZM schvaluje dodatek č. 1 ke směrnici č. 1/2014 pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu.

Usnesení č. 21

ZM schvaluje na základě směrnice městyse č. 1/2014 o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu - Výzvu městyse na zakázku Úprava povrchu hráze – chodník pro pěší v k. ú. Veverská Bítýška.

Usnesení č. 22

ZM schvaluje Věru Kuncovou jako přísedící k Okresnímu soudu Brno – venkov na funkční období let 2014-2018.

Usnesení č. 23

ZM schvaluje záměr směny pozemku díl E, který je oddělen geometrickým plánem z par. č. 1847 o výměře 109 m2 ve vlastnictví Městyse Veverská Bítýška za pozemky díl A , který je oddělen geometrickým plánem z par .č. 1843 o výměře 154 m2, díl B, který je oddělen geometrickým plánem z parcely č. 1844/1 o výměře 20 m2 , díl C, který je  oddělen geometrickým plánem z par. č. 1845/1 o výměře 22 m2, díl D, který je  oddělen geometrickým plánem  z parcely č. 1846 o výměře 10 m2  o celkové výměře 206 m2 ve vlastnictví soukromých osob.

Usnesení č. 24

ZM schvaluje záměr směny obecního pozemku p. č. 613/3 o výměře 183 m2 za pozemek v soukromém vlastnictví p. č. 1074/2 o výměře 118 m2 v k. ú. Veverská Bítýška.

Usnesení č. 25

ZM schvaluje smlouvu č. 1030017159/002 o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene na stavbu  V. Bítýška, M. Kudeříkové, DPNNk, Černín, 1964,  uzavřenou mezi povinným Městysem Veverská Bítýška a oprávněným E.ON Distribuce, a.s. se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice a pověřuje starostu podpisem této smlouvy.

Usnesení č. 26

ZM schvaluje smlouvu č. 1030014911/001 o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene na stavbu  V. Bítýška, Královky, lok. RD+NN, 1843,4,5, uzavřenou mezi povinným Městysem Veverská Bítýška a oprávněným E.ON Distribuce, a.s. se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice  a pověřuje starostu podpisem této smlouvy.

Usnesení č. 27

ZM schvaluje smlouvu č. 1030017427/001 o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene na stavbu  V. Bítýška, Na Bítýškách, NNk, Obůrka,534/10,  uzavřenou mezi povinným Městysem Veverská Bítýška a oprávněným E.ON Distribuce, a.s. se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice  a pověřuje starostu podpisem této smlouvy.

Usnesení č. 28

ZM schvaluje smlouvu o dílo č. 9/2013 uzavřenou mezi Ing. arch. Štěpánem Kočišem se sídlem M. Majerové 3, Brno a Městysem Veverská Bítýška týkající se vypracování návrhu zadání regulačního plánu III. Veverská Bítýška - centrum, a pověřuje starostu podpisem smlouvy.

Usnesení č. 29

ZM schvaluje smlouvu o dílo č. 5/2014 uzavřenou mezi Ing. arch. Štěpánem Kočišem se sídlem M. Majerové 3, Brno a Městysem Veverská Bítýška týkající se změny ÚP Veverská Bítýška, lokalita Na Babkách a pověřuje starostu podpisem smlouvy.

Usnesení č. 30

ZM schvaluje Stavební úpravy kulturního domu, Pavla Perky 390, Veverská Bítýška zajistí a provede firma TRIV INTERIER, Ing. Rostislav Hasoň, K Lázinkám 16/14, 634 00 Brno. Celková cena dle smlouvy.

Usnesení č. 31

ZM pověřuje starostu městyse podpisem smlouvy o dílo na Stavební úpravy kulturního domu, Pavla Perky 390, Veverská Bítýška. Ve smlouvě budou dohodnuty termíny.

Usnesení č. 32

ZM schvaluje výhodnost ekonomické nabídky na stavební úpravy radnice Městyse Veverská Bítýška a opravu venkovního schodiště radnice Městyse Veverská Bítýška od firmy EVABAU, spol. s r.o., Viniční 2897/156, 615 00 Brno.

Usnesení č. 33

ZM schvaluje stavební úpravy radnice Městyse Veverská Bítýška a opravu venkovního vstupního schodiště provede a zajistí  firma EVABAU, spol. s r.o., Viniční 2897/156, 615 00 Brno za celkové maximální ceny uvedené ve smlouvách.

Usnesení č. 34

ZM pověřuje starostu městyse podpisem smlouvy o dílo na stavební úpravy radnice Městyse Veverská Bítýška firmou EVABAU, spol. s r.o., Viniční 2897/156, 615 00 Brno.

Usnesení č. 35

ZM pověřuje starostu městyse podpisem smlouvy o dílo na opravu venkovního schodiště radnice Městyse Veverská Bítýška firmou EVABAU, spol. s r.o., Viniční 2897/156, 615 00 Brno.

Usnesení č. 36

ZM pověřuje starostu městyse k jednání o stavebním dozoru na stavební úpravy kulturního domu a stavební úpravy radnice a opravu venkovního schodiště.

Usnesení č. 37

ZM schvaluje smlouvu č. OS201420002303 o zajištění zpětného odběru a využití odpadů z obalů uzavřenou mezi Městysem Veverská Bítýška a spol. EKO- KOM, a.s., se sídlem Na Pankráci 1685/17, Praha 4 a pověřuje starostu podpisem smlouvy.

Usnesení č. 38

ZM schvaluje předložený rozpočet  pro rok 2014 Základní škole, Veverská Bítýška, příspěvkové organizaci.

Usnesení č. 39

ZM schvaluje odpisový plán pro rok 2014 Základní škole, Veverská Bítýška, příspěvkové organizaci.

Usnesení č. 40

ZM schvaluje smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti za účelem umístění stavby s názvem Úprava povrchu tělesa hráze (chodník pro pěší) v k. ú. Veverská Bítýška uzavřenou mezi  Městysem Veverská Bítýška a  Povodím Moravy s.p. Dřevařská 11, 601 75 Brno a pověřuje starostu podpisem smlouvy.

Usnesení č. 41

ZM schvaluje předloženou kupní smlouvu mezi Městysem Veverská Bítýška a Turistickou známkou s.r.o., se sídlem Opavská 169/12, Janovice, Rýmařov 793 42 a pověřuje starostu městyse podpisem smlouvy. Objednáno bude 500 ks turistických známek a 50 ks turistických nálepek.

Usnesení č. 42

ZM schvaluje smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene  mezi Městysem Veverská Bítýška  RWE Gas Net, s.r.o., Ústí nad Labem, Klíšská 940,  týkající se stavby plynárenského zařízení k 48 RD v lokalitě Pod kravínem a pověřuje starostu podpisem smlouvy.

Usnesení ZM ze dne 27. února 2014

Usnesení č. 1

ZM schvaluje program jednání jak byl zveřejněn na úřední tabuli a na webových stránkách městyse.

Usnesení č. 2

ZM schvaluje zařazení bodu na program jednání - Předložení návrhu OZV o zákazu provozování sázkových her, loterií a jiných podobných her na území Městyse Veverská Bítýška. Tento bod bude projednán jako bod č. 32.

Usnesení č. 3

ZM schvaluje zařazení bodu - Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene na stavbu V. Bítýška, přel. NNk, Městys, BD č.577 a 579.Tento bod bude projednán jako bod č. 33.

Usnesení č. 4

ZM schvaluje zařazení bodu - Inventarizace majetku r. 2014 -ČOV na program dnešního jednání. Tento bod bude projednán jako bod č. 34.

Usnesení č. 5

ZM schvaluje zařazení bodu - Likvidace 3 ks plynových topidel v hodnotě 3 100,--Kč na program dnešního jednání. Tento bod bude projednán jako bod č. 35.

Usnesení č. 6

ZM schvaluje zařazení bodu - Záměr výkupu pozemků v komunikaci ulice U Hřiště na program dnešního jednání. Tento bod bude projednán jako bod č. 36.

Usnesení č. 7

ZM schvaluje do návrhové komise p. Brychtu.

Usnesení č. 8

ZM schvaluje do návrhové komise p. Kopřivu.

Usnesení č. 9

ZM schvaluje ověřovatele zápisu p. Ing. Reimera.

Usnesení č. 10

ZM schvaluje ověřovatele zápisu p. Vlastimila Kolstrunka.

Usnesení č. 11

ZM schvaluje VII. rozpočtové opatření Městyse Veverská Bítýška v roce 2013 v oblasti příjmů.

Usnesení č. 12

ZM schvaluje VII. rozpočtové opatření Městyse Veverská Bítýška v roce 2013 v oblasti výdajů.

Usnesení č. 13

ZM schvaluje VII. Rozpočtové opatření Městyse Veverská Bítýška v roce 2013 v oblasti financování.

Usnesení č. 14

ZM schvaluje předložený rozpočet Městyse Veverská Bítýška na rok 2014 v oblasti příjmů.

Usnesení č. 15

ZM schvaluje předložený rozpočet Městyse Veverská Bítýška na rok 2014 v oblasti výdajů.

Usnesení č. 16

ZM schvaluje předložený rozpočet Městyse Veverská Bítýška na rok 2014 v oblasti financování.

Usnesení č. 17

ZM schvaluje dle svých kompetencí vyhrazeným zákonem č. 128/2000Sb., poskytnutí dotací, peněžitých a věcných darů dle návrhu rozpočtu na rok 2014 v té výši a těm fyzickým a právnickým osobám jaké jsou uvedeny ve schváleném rozpočtu městyse na rok 2014.

Usnesení č. 18

ZM schvaluje I. rozpočtové opatření v roce 2013 - Vývařovna obědů, přísp. organizace, Zábíteší 224, Veverská Bítýška.

Usnesení č. 19

ZM schvaluje ponechání hospodářského výsledku za rok 2013 na účtu Vývařovny obědů, přísp. organizace, Zábíteší 224, Vev. Bítýška v celkové výši 176 241,18,--Kč a přidělení této částky do rezervního fondu.

Usnesení č. 20

ZM schvaluje Základní škole Veverská Bítýška:

 • III.rozpočtové opatření v roce 2013
 • Odpisový plán pro rok 2013- dodatek
 • Ponechání sponzorských darů – prosinec 2013
 • Odpisový plán pro rok 2014

Usnesení č. 21

ZM schvaluje ponechání hospodářského výsledku za rok 2013 na účtu ZŠ Veverská
Bítýška pro rok 2014. Celková částka 71 115,62,--Kč bude rozdělena následovně:

 • 80% do fondu odměn = 56 892,50,--Kč
 • 20% do fondu rezerv = 14 223,12,--Kč

Usnesení č. 22

ZM schvaluje ponechání hospodářského výsledku za rok 2013 ve výši 20 761,--Kč na účtu Mateřské školy, přísp.organizaci, Pavla Perky 333, Veverská Bítýška. Výsledek bude ponechán v rezervním fondu MŠ.

Usnesení č. 23

ZM schvaluje předložený rozpočet Mateřské školy, přísp.organizace, Pavla Perky, Veverská Bítýška v r. 2013.

Usnesení č. 24

ZM schvaluje vyřazení majetku městyse dle předloženého soupisu.

Usnesení č. 25

ZM schvaluje smlouvu č. 1030014636/001 o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene na stavbu V. Bítýška, Pod Horkou, DPNN, Mayer, 1678/2 uzavřenou mezi povinným Městysem Veverská Bítýška a oprávněným E.ON Distribuce, a.s. se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice a pověřuje starostu podpisem této smlouvy. Ve smlouvě v čl. 3, odst. 2, bude upravena částka, a to z původních 500,--Kč na 5000,--Kč.

Usnesení č. 26

ZM schvaluje smlouvu č. AC 022856/13/OM o zřízení věcného břemene na stavbu Odkanalizování RD, Veverská Bítýška uzavřenou mezi povinným Jihomoravským krajem se sídlem Žerotínovo náměstí 3/5, Brno a Městysem Veverská Bítýška a pověřuje starostu podpisem této smlouvy.

Usnesení č. 27

ZM schvaluje smlouvu č. 1030016714/002 o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene na stavbu V. Bítýška, M. Kudeříkové, DPNN, Kříž, p. č. 191/8 uzavřenou mezi povinným Městysem Veverská Bítýška a oprávněným E.ON Distribuce, a.s. se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice a pověřuje starostu podpisem této smlouvy. Ve smlouvě v čl. 3, odst. 2, bude upravena částka, a to z původních 500,--Kč na 5000,--Kč.

Usnesení č. 28

ZM schvaluje smlouvu o dílo č. 2/2014 týkající se vypracování regulačního plánu III. Veverská Bítýška - centrum a pověřuje starostu podpisem smlouvy.

Usnesení č. 29

ZM schvaluje smlouvu o dílo č. 3/2014 týkající se vypracování architektonicko - urbanistické studie Veverská Bítýška - náměstí a pověřuje starostu podpisem smlouvy.

Usnesení č. 30

ZM schvaluje smlouvu o dílo č. 4/2014 týkající se vypracování urbanistické studie Veverská Bítýška - Na Babkách a pověřuje starostu podpisem smlouvy.

Usnesení č. 31

ZM schvaluje smlouvu týkající se svozu tříděného odpadu z prostor areálu firmy Harmann-Rico a.s., se sídlem Masarykovo náměstí 77, Veverská Bítýška a pověřuje starostu jejím podpisem.

Usnesení č. 32

ZM schvaluje smlouvu o dílo č. 131995 uzavřenou mezi Městysem Veverská Bítýška a firmou OKNOSERVIS s.r.o. se sídlem Tuřanka 115, Brno a pověřuje starostu podpisem.

Usnesení č. 33

ZM schvaluje smlouvu o dílo č. 140056 uzavřenou mezi Městysem Veverská Bítýška a firmou OKNOSERVIS s.r.o. se sídlem Tuřanka 115, Brno a pověřuje starostu podpisem.

Usnesení č. 34

ZM schvaluje smlouvu o dílo týkající se opravy objektu sochy svatého Jana Nepomuckého v parku před kostelem ve Veverské Bítýšce a pověřuje starostu podpisem této smlouvy.

Usnesení č. 35

ZM schvaluje smlouvu o dílo týkající se opravy objektu sochy vojáka na Náměstí Na městečku ve Veverské Bítýšce a pověřuje starostu podpisem této smlouvy.

Usnesení č. 36

ZM schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene č. NM-014130003623/001 týkající se stavby V. Bítýška, VN, TS, NN, Forato týkající se uložení zemního kabelového vedení NN a rozpojovací skříně. Smlouva se uzavírá mezi Městysem Veverská Bítýška a E.ON Distribuce, a.s., se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice. ZM pověřuje starostu podpisem smlouvy.

Usnesení č. 37

ZM schvaluje Směrnici Městyse Veverská Bítýška č. 1/2014 o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu a zrušuje směrnici č. 3/2012.

Usnesení č. 38

ZM schvaluje na základě geometrického plánu pro rozdělení pozemku č. p.: 1544-206/2013 přijetí pozemku p. č. 2520/14 v k. ú. Veverská Bítýška o výměře 14 m2 do vlastnictví městyse Veverská Bítýška.

Usnesení č. 39

ZM schvaluje směnu obecních pozemků p. č. 2582/21 o výměře 3701 m(orná půda) a pozemek p. č. 2019/4 o výměře 261 m2 (ostatní plocha) v k. ú. Vev. Bítýška za pozemky v soukromém vlastnictví p. č. 2020/3 o výměře 62 m(ostatní plocha), p. č. 1872/8 o výměře 930 m2 (ostatní plocha) a p. č. 2020/4 o výměře 43 m2 (ostatní plocha) v k. ú. Veverská Bítýška. Veškeré poplatky spojené s prodejem budou hrazeny 50% podílem. ZM pověřuje starostu podpisem směnné smlouvy.

Usnesení č. 40

ZM schvaluje pronájem pozemků p. č. 2531/10 o výměře 234 m2 (ostatní plocha), p. č. 2531/9 o výměře 117 m2 (zastavěná plocha), p. č. 2520/7 o výměře 55 m2 (trvalý travní porost), p. č. 2533/1 o výměře 3318 m2 (ostatní plocha), p.č. 2531/6 o výměře 168 m2 (ostatní plocha), p. č.2531/7 o výměře 108 m2 (ostatní plocha), část pozemku p. č. 2520/13 o výměře 104 m2 (ostatní plocha), dále budovy sociálního zařízení se zastavěnou plochou 229 m2, mobilní stavební buňky (recepce) a příslušenství za cenu 60 000,--Kč/rok + valorizace. Doba nájmu je 15 let od podpisu smlouvy a smlouva se uzavírá za účelem provozování autocampu. Pozemky se pronajímají jako jeden oplocený celek tvořící areál auto campu.

Usnesení č. 41

ZM neschvaluje změnu rozhodnutí zastupitelstva ze dne 20.12.2006 týkající se snížení ceny za pozemek p. č. 1812/2 o výměře 113 m2 v k. ú. Veverská Bítýška.

Usnesení č. 42

ZM schvaluje záměr prodeje části pozemku p. č. 969 o výměře cca 8 m2 v k. ú. Veverská Bítýška za cenu 200,--Kč/m2. Část pozemku bude zaměřena a oddělena geometrickým plánem. Po zaměření bude záměr prodeje zveřejněn na úřední tabuli a na web. stránkách městyse.

Usnesení č. 43

ZM schvaluje záměr směny části obecního pozemku p. č. 613/2 v k. ú. Veverská Bítýška za část pozemku p .č. 1074 v k. ú. Veverská Bítýška. Pozemky budou zaměřeny a odděleny geometrickým plánem. Po zaměření bude záměr směny zveřejněn na úřední tabuli a web. stránkách městyse.

Usnesení č. 44

ZM schvaluje prodej obecního pozemku p. č. 710/4 o výměře 542 m2 který vznikl oddělením z pozemku p. č. 710/1 v k. ú. Veverská Bítýška za cenu 200,--Kč/m2 a pověřuje starostu podpisem kupní smlouvy. Kupní cena bude uhrazena v pravidelných měsíčních splátkách a bude uhrazena do tří let od podpisu smlouvy. Ve smlouvě bude uvedeno, že v případě porušení závazku kupujícího má právo prodávající jednostranně od této smlouvy odstoupit. Veškeré poplatky spojené s prodejem uhradí Městys Veverská Bítýška.

Usnesení č. 45

ZM neschvaluje žádost o vydání bezdůvodného obohacení.

Usnesení č. 46

ZM schvaluje nařízení vlády č. 459/2013 Sb., příloha č. 1 k nařízení vlády č. 37/2003 týkající se změn odměn neuvolněných zastupitelů městyse měsíční odměnu:

 • ve výši 1 560,--Kč neuvolněnému předsedovi výboru.
 • ve výši 1 380,--Kč neuvolněnému členovi výboru nebo zvláštního orgánu městyse
 • ve výši 660,--Kč členovi zastupitelstva městyse

s účinností od 1.3.2014.

Usnesení č. 47

ZM schvaluje na základě směrnice Městyse Veverská Bítýška č. 1/2014 výzvu k podání nabídky na zakázku Městyse Veverská Bítýška Stavební úpravy radnice Veverská Bítýška.

Usnesení č. 48

ZM schvaluje na základě směrnice Městyse Veverská Bítýška č. 1/2014 výzvu k podání nabídky na zakázku Městyse Veverská Bítýška Stavební úpravy kulturního domu, Pavla Perky 390, Veverská Bítýška.

Usnesení č. 49

ZM schvaluje stavbu Úprava povrchu hráze (chodník pro pěší) v k. ú. Veverská Bítýška na pozemcích p. č. 2530 a p. č. 2534, které jsou v majetku České republiky s právem hospodaření Povodí Moravy s.p., Dřevařská 11, Brno.

Usnesení č. 50

ZM schvaluje na základě směrnice Městyse Veverská Bítýška č. 1/2014 výzvu k podání nabídky na zakázku Městyse Veverská Bítýška Úprava povrchu hráze (chodník pro pěší) v k. ú. Veverská Bítýška.

Usnesení č. 51

ZM schvaluje smlouvu č. 1030017504/001 o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene na stavbu s názvem V. Bítýška, přel. NNk, Městys, BD č.577 a 579 uzavřenou mezi povinným Městysem Veverská Bítýška a oprávněným spol. E.ON Distribuce, a.s., se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice a pověřuje starostu podpisem smlouvy.

Usnesení č. 52

ZM schvaluje vyřazení majetku dle přílohy, týkající se rekonstrukce ČOV Veverská Bítýška. Jedná se o původní objekty ČOV.

Usnesení č. 53

ZM schvaluje vyřazení a likvidaci 3 ks plynových topidel (2 ks Beta 5 a 1 ks Beta 2) v celkové hodnotě 3 100,--Kč.

Usnesení č. 54

ZM schvaluje, aby na náklady Městyse Veverská Bítýška bylo provedeno zaměření pozemků v lokalitě ulice U Hřiště. Jedná se o pozemky soukromých vlastníků ve stávající účelové komunikaci. Pozemky budou odděleny geometrickým plánem a poté bude zastupitelstvo městyse rozhodovat o možnosti odkoupení.


sipka Zpět     sipka Verze pro tiskTyto webové stránky využívají cookies. Jejich používáním s tím vyjadřujete souhlas.
Souhlasím