cz / eng / de     Dnes je

Domů»Úřad města»Usnesení zastupitelstva města»Usnesení zastupitelstva města z roku 2013

Usnesení zastupitelstva městyse z roku 2013

Usnesení ZM ze dne 16. prosince 2013

Usnesení č. 1

ZM schvaluje program jednání, jak byl zveřejněn na úřední tabuli a na webových stránkách městyse.

Usnesení č. 2

ZM schvaluje zařazení bodu - Předložení smluv o poskytnutí dotace z rozpočtu JMK na výdaje na zabezpečení akceschopnosti jednotky SDH obce na rok 2013 na program dnešního jednání. Tento bod bude projednán jako bod č. 10.

Usnesení č. 3

ZM schvaluje do návrhové komise p. Ing. Plachého.

Usnesení č. 4

ZM schvaluje do návrhové komise p. Milana Brychtu.

Usnesení č. 5

ZM schvaluje ověřovatele zápisu p. Kozla.

Usnesení č. 6

ZM schvaluje ověřovatele zápisu pí. Zdenu Jerouškovou.

Usnesení č. 7

ZM schvaluje VI. rozpočtové opatření v roce 2013 v oblasti příjmů.

Usnesení č. 8

ZM schvaluje VI. rozpočtové opatření v roce 2013 v oblasti výdajů.

Usnesení č. 9

Rozpočtové provizorium se bude pro rok 2014 řídit těmito pokyny:

neinvestiční výdaje budou čerpány až do schválení rozpočtu roku 2014 maximálně do výše 1/12 rozpočtu r. 2013 měsíčně. Investiční akce budou do schválení rozpočtu zastaveny s výjimkou proplacení finančních částek týkajících se výstavby a intenzifikace ČOV, TDI a BZOP. Dále proplacení finančních částek týkajících se technického zhodnocení budovy č. p. 555, ul. Boční. Proplacení faktury za vypracování projektové dokumentace na opravu a technického zhodnocení budovy č. p. 72. Proplacení faktur oprav týkající se technického zhodnocení budovy Kulturního domu a proplacení faktur na již započatou akci – Úprava parkovacích stání na pozemku č. 515 v k. ú. Veverská Bítýška včetně veřejného osvětlení. Úhrada faktur za vypracování projektové dokumentace - Oprava povrchu tělesa hráze podél řeky Svratky směrem k přístavišti lodní dopravy.

Rozpočet na rok 2014 bude předložen zastupitelstvu městyse ke schválení nejpozději do 31. března 2014. Návrh rozpočtového provizoria pro rok 2014 byl projednán ve finančním výboru dne 9. 12. 2013.

Usnesení č. 10

ZM v souladu s § 102 odst. 2 písm. a) a odst. 4 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění uděluje starostovi městyse pravomoc provádět rozpočtová opatření a pravomoc podepisovat smlouvy o přijetí dotací v období od posledního jednání zastupitelstva konaného v roce 2013 do 31. 12. 2013.Tato rozpočtová opatření budou schválena na nejbližším zasedání zastupitelstva městyse.

Usnesení č. 11

ZM schvaluje Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene na stavbu "Veverská Bítýška - ul. Dlouhá, splašková kanalizace" mezi Městysem Veverská Bítýška a Jihomoravským krajem se sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 601 82 Brno a pověřuje starostu jejím podpisem.

Usnesení č. 12

ZM schvaluje zpracování regulačního plánu č. "III Veverská Bítýška - centrum"  za cenu 180 290,--Kč vč. DPH.

Usnesení č. 13

ZM schvaluje vypracování architektonicko urbanistické studie "Veverská Bítýška – náměstí" za cenu 142 200,--Kč vč. DPH.

Usnesení č. 14

ZM schvaluje vypracování urbanistické studie v lokalitě Na Babkách za cenu 18 150,--Kč vč. DPH.

Usnesení č. 15

ZM schvaluje záměr pronájmu části pozemku p. č. 694/3 a část pozemku p. č. 694/1 v k. ú. Veverská Bítýška ve vlastnictví městyse za cenu 10,--Kč/m²/rok na dobu určitou 5-ti let. Změnou majitele nájemní smlouva zaniká. Přesná výměra pozemku bude zaměřena a poté zveřejněna.

Usnesení č. 16

ZM schvaluje opravu kulturní památky – socha svatého Jana Nepomuckého v parku před kostelem ve Veverské Bítýššce za cenu 141 570,--Kč vč. DPH. Opravu provede firma MARSTON CZ, s.r.o., se sídlem Hvězdárenská 2, Brno.

Usnesení č. 17

ZM schvaluje opravu sochy vojáka na Náměstí Na Městečku za cenu 51 909,--Kč.

Usnesení č. 18

ZM schvaluje provedení technického zhodnocení budovy Na Městečku 72 spočívající v celkovém zateplení budovy a opravy vstupního venkovního schodiště variantou kamenného schodiště, popř. zapracovat do dokumentace možnost řešení schodolezu.

Usnesení č. 19

ZM schvaluje smlouvu č. 22352/13/OKH o poskytnutí dotace z rozpočtu JMK na výdaje na zabezpečení akceschopnosti jednotky SDH obce na rok 2013 a přijetí dotace ve výši 3 030,--Kč.

ZM schvaluje smlouvu č. 22412/13/OKH o poskytnutí dotace z rozpočtu JMK na výdaje na zabezpečení akceschopnosti jednotky SDH obce na rok 2013 a přijetí dotace ve výši 99 500,--Kč. ZM pověřuje starostu podpisem těchto smluv.

Usnesení ZM ze dne 21. listopadu 2013

Usnesení č. 1

ZM schvaluje program jednání jak byl zveřejněn na úřední tabuli a na webových stránkách městyse.

Usnesení č. 2

ZM schvaluje zařazení bodu - Vyřazovací protokol MŠ Veverská Bítýška, přísp. organizace na program dnešního jednání. Tento bod bude projednán jako bod č. 25.

Usnesení č. 3

ZM schvaluje do návrhové komise pí. Koláčnou.

Usnesení č. 4

ZM schvaluje do návrhové komise p. Ing. Reimera.

Usnesení č. 5

ZM schvaluje ověřovatele zápisu pí. Krystkovou.

Usnesení č. 6

ZM schvaluje ověřovatele zápisu p. Brychtu.

Usnesení č. 7

ZM schvaluje V. rozpočtové opatření Městyse Veverská Bítýška v roce 2013 v oblasti příjmů, výdajů a financování.

Usnesení č. 8

ZM schvaluje dle svých kompetencí vyhrazených zákonem o obcích č. 128/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů o poskytnutí dotací a peněžitých příspěvků a darů příspěvek ve výši 55 000,-- Kč FC Veverská Bítýška, příspěvek 55 000,-- Kč HC Veverská Bítýška a příspěvek ve výši 35 000,-- Kč TC Veverská Bítýška. Jedná se o rozdělení fin. částky na podporu sportu z výnosu VHP.

Usnesení č. 9

ZM schvaluje odpis majetku – Městyse Veverská Bítýška dle předloženého soupisu.

Usnesení č. 10

ZM neschvaluje bezúplatný převod pozemku p. č. 5665/4 v k. ú. Bystrc o výměře 2429 m² do vlastnictví Městyse Veverská Bítýška.

Usnesení č. 11

ZM souhlasí se změnou projektu týkající se změny povrchu příjezdové komunikace, která je součástí akce 47 RD Veverská Bítýška z původního asfaltového povrchu na zámkovou dlažbu za dodržení podmínek uvedených ve stavebním povolení vydaného dne 17. 12. 2009 pod. MK/16505/09/OD.

Usnesení č. 12

ZM schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene na stavbu "Veverská Bítýška - přechod pro pěší na ulici Dlouhá, před smuteční síní" mezi Městysem Veverská Bítýška a Jihomoravským krajem se sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 601 82 Brno a pověřuje starostu jejím podpisem.

Usnesení č. 13

ZM schvaluje prodej obecního pozemku p. č. 1872/31, díl a o výměře 13 m² v k. ú. Veverská Bítýška za cenu 600,-- Kč/m² a pověřuje starostu podpisem kupní smlouvy.

Veškeré poplatky spojené s prodejem hradí kupující.

Usnesení č. 14

ZM revokuje usnesení č. 12 ze dne 25.6.2013 týkající se směny pozemků.

Usnesení č. 15

ZM schvaluje záměr směny pozemků ve vlastnictví městyse p. č. 2582/21 o výměře 3701 m² (orná půda), p. č. 2019/4 o výměře 261 m² (ostatní plocha) za pozemky v soukromém vlastnictví p. č. 2020/3 o výměře 62 m² (ostatní plocha), p. č. 1872/8 o výměře 930 m² (ostatní plocha) a p. č. 2020/4 o výměře 43 m²(ostatní plocha) v k. ú. Veverská Bítýška. Vlastník, který pozemky touto směnou nabude, dodrží podmínky nájemní smlouvy č. 22270/2010 ze dne 4. 8. 2010, která je v současné době na pozemky uzavřená.

Usnesení č. 16

ZM neschvaluje prominutí valorizace České poště s. p. vyplývající ze smlouvy o nájmu nebytových prostor provozovny na ul. 9 Května 3, Veverská Bítýška.

Usnesení č. 17

ZM neschvaluje záměr prodeje části obecního pozemku p. č. 1275/1 v k. ú. Veverská Bítýška.

Usnesení č. 18

ZM schvaluje záměr prodeje části obecního pozemku p. č. 2453/5 o výměře cca 59 m² v k. ú. Veverská Bítýška za cenu 200,-- Kč/m².Pozemek bude oddělen geometrickým plánem, a to tak, aby byl zajištěn přístup k pozemku p. č. 2453/3 v k. ú. Veverská Bítýška. Po dodání geom. plánu bude záměr prodeje zveřejněn.

Usnesení č. 19

ZM schvaluje záměr prodeje části obecního pozemku p. č. 710/1 (ostatní plocha) o výměře cca 542 m² v k. ú. Veverská Bítýška za cenu 200,-- Kč/m². Pozemek bude oddělen geometrickým plánem a poté zveřejněn.

Usnesení č. 20

ZM schvaluje zábor části pozemku p. č. 2326 v k. ú. Veverská Bítýška o výměře 78 m². Uvedený souhlas se záborem bude proveden formou dodatku k uzavřené smlouvě o právu provést stavbu mezi vlastníkem pozemku Městysem Veverská Bítýška a Povodím Moravy, s. p. z dubna 2013 (odst. III, bod 1 uvedené smlouvy)

ZM pověřuje starostu podpisem dodatku č. 1 ke smlouvě o právu provést stavbu mezi městysem Veverská Bítýška a Povodím Moravy, s. p. z dubna 2013.

Usnesení č. 21

ZM schvaluje výměnu oken a vstupních dveří v budově č. p. 555, ul. Boční. Na základě předložené cenové nabídky dodávku a výměnu oken a hliníkových dveří provede firma Oknoservis s.r.o, se sídlem Tuřanka 115, Brno.

Firma Oknoservis s.r.o., předloží smlouvu o dílo.

Usnesení č. 22

ZM schvaluje směnu pozemků p. č. 1986/4 o výměře 31 m² (zahrada, která byla oddělena geom. plánem č. 1540-185/2013, vzniklá z parcely č. 1986/1) a díl b) o výměře 20 m² (ostatní plocha - jiná plocha, která vznikla oddělením z p. č. 1987/3) ve vlastnictví Městyse Veverská Bítýška za pozemek p. č. 1990/10 o výměře 26 m² (ostatní plocha - ostatní komunikace, která vznikla oddělením geom. plánem z p. č. 1990/5) v soukromém vlastnictví a pověřuje starostu podpisem smlouvy. Celková výměra směnovaných pozemků ve vlastnictví městyse činí 51 m². Za pozemek v soukromém vlastnictví o výměře 26 m². Díl b) se včleňuje do parcely č. 1990/5. Rozdíl ve výměře 25 m bude doplacen částkou 200,--Kč/m².

Veškeré poplatky spojené s prodejem uhradí městys a soukromý vlastník id. 1/2.

Usnesení č. 23

ZM schvaluje Smlouvu o přeložce zařízení distribuční soustavy č. 13001723 uzavřenou mezi povinným Městysem Veverská Bítýška a oprávněným E.ON Distribuce, a.s. se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice a pověřuje starostu podpisem této smlouvy.

Usnesení č. 24

ZM schvaluje rozmístění 3 ks kontejneru na použitý textil od Diecézní charity, Brno. Kontejnery budou umístěny na území Městyse Veverská Bítýška.

Usnesení č. 25

ZM schvaluje záměr pronájmu pozemku ve vlastnictví městyse p. č. 2531/10 o výměře 234 m² (ostatní plocha), p. č. 2531/9 o výměře 117 m² (zastavěná plocha), p. č. 2520/7 o výměře 55 m² (trvalý travní porost), p. č. 2533/1 o výměře 3318 m² (ostatní plocha), p. č. 2531/6 o výměře 168 m² (ostatní plocha), p. č. 2531/7 o výměře 108 m² (ostatní plocha), část pozemku p. č. 2520/13 o výměře cca 104 m² (ostatní plocha), dále budovy sociálního zařízení se zastavěnou plochou 229 m², mobilní stavební buňky (recepce) a příslušenství. Pozemky a zařízení se pronajímají jako jeden oplocený celek tvořící areál autocampu na dobu 15 let za celkovou cenu 60 000,-- Kč/rok + valorizace.

Usnesení č. 26

ZM schvaluje doplnění Nařízení Městyse Veverská Bítýška č. 1/2009 spočívající v úpravě přílohy č. 1, která se týká mimo jiné pozemků, komunikací nebo jejich částí na kterých se nezajišťuje zimní údržba. Do přílohy budou zahrnuty 2 mostky vedoucí z ulice Boční přes Bílý potok směrem na Ostrůvek a pozemek p. č. 2396/66 v k. ú. Veverská Bítýška (propojovací cesta z ulice Hvozdecká k čerpací stanici).

Usnesení č. 27

ZM schvaluje umístění el. rozvaděče na obecním pozemku p. č. 1307/1 dle předložené situace.

Usnesení č. 28

ZM schvaluje vyřazení věcí ZŠ Veverská Bítýška dle předloženého vyřazovacího protokolu vyjma pianina Petrof, inv. č. 7/742/7.

Usnesení č. 29

ZM schvaluje úpravu provozního řádu – využívání výpočetní techniky pro čtenáře v obecní knihovně v čl. 2, bod č. 2.4., který upravuje bezplatnou dobu užívání internetu.

Usnesení č. 30

ZM schvaluje vyřazení starých a nepotřebných věcí v MŠ Vev. Bítýška dle předloženého vyřazovacího protokolu.

Usnesení č. 31

ZM schvaluje zařazení bodu Smlouva o zřízení odpovídajícího věcnému břemenu na stavbu "V. Bítýška, M. Kudeříkové, DPNN, Zavřel, p 1971" na program dnešního jednání. Tento bod bude projednán jako bod č. 26.

Usnesení č. 32

ZM schvaluje Smlouvu č. NM-014130007287/001 o zřízení odpovídajícího věcnému břemenu na stavbu "V. Bítýška, M. Kudeříkové, DPNN, Zavřel, p 1971 uzavřenou mezi Městysem Veverská Bítýška a E.ON Distribuce, a.s., se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice a pověřuje starostu podpisem smlouvy.

Usnesení č. 33

ZM schvaluje zařazení bodu - Žádost Povodí Moravy, s. p., o stanovisko městyse týkající se odstranění dřevin rostoucí na pozemku p. č. 2326 v k. ú. Veverská Bítýška na program dnešního jednání. Tento bod bude projednán jako bod č. 27.

Usnesení č. 34

ZM schvaluje, aby uvedené dřeviny dle předloženého seznamu na své náklady pokácelo a provedlo úklid včetně úklidu dřevní hmoty Povodí Moravy s.p.

Usnesení ZM ze dne 19. září 2013

Usnesení č. 1

ZM schvaluje program jednání jak byl zveřejněn na úřední tabuli a na webových stránkách městyse.

Usnesení č. 2

ZM neschvaluje zařazení bodu na program dnešního jednání - Žádost o možnost napojení IS přes pozemky p. č. 1243/1, 1243/3 a 1187/5 v k. ú. Veverská Bítýška

Usnesení č. 3

ZM schvaluje zařazení bodu na program dnešního jednání - Schválení technického dozoru na stavbu "Změna užívání objektu budovy č. p. 555, ulice Boční, Veverská Bítýška". Tento bod bude zařazen jako bod č. 26.

Usnesení č. 4

ZM schvaluje zařazení bodu na program dnešního jednání - Přijetí daru – pozemku p. č. 2527/1 o výměře 38 m² v k. ú. Veverská Bítýška do vlastnictví Městyse Veverská Bítýška. Tento bod bude zařazen jako bod č. 27.

Usnesení č. 5

ZM schvaluje zařazení bodu na program dnešního jednání – Schválení projektanta na vypracování projektové dokumentace pro stavební povolení a realizaci stavby "Komunikace v ulici Krátká a část komunikace v ulici V Brance". Tento bod bude zařazen jako bod č. 28.

Usnesení č. 6

ZM schvaluje do návrhové komise pí. Krystkovou.

Usnesení č. 7

ZM schvaluje do návrhové komise p. Brychtu.

Usnesení č. 8

ZM schvaluje ověřovatele zápisu pí. Koláčnou.

Usnesení č. 9

ZM schvaluje ověřovatele zápisu p. Ing. Reimera.

Usnesení č. 10

ZM schvaluje IV. rozpočtové opatření Městyse Veverská Bítýška v roce 2013.

Usnesení č. 11

ZM schvaluje předložené I. rozpočtové opatření v roce 2013 - ZŠ Veverská Bítýška.

Usnesení č. 12

ZM schvaluje Směrnici městyse - č. 4/2013 o evidenci majetku.

Usnesení č. 13

ZM schvaluje Směrnici městyse č. 5/2013 o reálné hodnotě majetku určeného k prodeji.

Usnesení č. 14

ZM schvaluje Směrnici městyse č. 6/2013 o vysílání na pracovní cesty a cestovní náhrady.

Usnesení č. 15

ZM schvaluje odpis majetku městyse dle předloženého soupisu.

Usnesení č. 16

ZM schvaluje OZV č. 1/2013 o místním poplatku z ubytovací kapacity.

Usnesení č. 17

ZM schvaluje OZV č. 2/2013 o místním poplatku ze vstupného.

Usnesení č. 18

ZM schvaluje OZV č. 3/2013 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství.

Usnesení č. 19

ZM schvaluje OZV č. 4/2013 o místním poplatku za povolení k vjezdu motorovým vozidlem do vybraných míst a částí městyse.

Usnesení č. 20

ZM schvaluje předloženou Smlouvu o zajištění financování systému IDS JMK. Smlouva se uzavírá na dobu určitou do 31.12.2013 a celková částka činí 154 200,--Kč a pověřuje starostu podpisem smlouvy.

Usnesení č. 21

ZM Veverská Bítýška schvaluje opatření obecné povahy – Územní plán Veverská Bítýška.

Usnesení č. 22

ZM schvaluje Mandátní smlouvu na součinnost při zkušebním provozu a ZVA stavby „Kanalizace a ČOV Veverská Bítýška“ uzavřenou mezi objednatelem Městysem Veverská Bítýška a zhotovitelem – Vodohospodářský rozvoj a výstavba, a.s., se sídlem Nábřežní 4, Praha 5 - Smíchov a pověřuje starostu podpisem této smlouvy.

Usnesení č. 23

ZM schvaluje pojistnou smlouvu č. 7720758884 – úsek pojištění hospodářských rizik mezi Městysem Veverská Bítýška a Kooperativou, a.s., Vienna Insurance Group se sídlem Praha 8, Pobřeží 665/21 a pověřuje starostu podpisem této smlouvy.

Usnesení č. 24

ZM schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene na část pozemku p. č. 1872/2 za účelem převodu plynárenského zařízení STL, přípojka plynu, ul. M. Kudeříkové o celkové délce 7,59 m. Smlouva se uzavírá mezi Městysem Veverská Bítýška a JMPNet, s.r.o., se sídlem Plynárenská 499/1, Brno jako povinným a Josefem Koštovalem, bytem M. Kudeříkové 822, Vev. Bítýška za cenu 500,--Kč. ZM pověřuje starostu podpisem této smlouvy.

Usnesení č. 25

ZM schvaluje směnu pozemku p. č. 2582/25 o výměře 858 m² v majetku Městyse Veverská Bítýška za pozemek p. č. 2528/7 o výměře 462 m² v k. ú. Vevevrská Bítýška v soukromém vlastnictví. ZM pověřuje starostu podpisem směnné smlouvy.

Usnesení č. 26

ZM vyslovuje souhlas dle § 188 a, odst.2) zákona č. 183/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, o územním plánování se stavbou RD na pozemcích p. č. 2001, 2002, 2003 v k. ú. Veverská Bítýška.

Usnesení č. 27

ZM schvaluje prodej obecních pozemků p. č. 2425/11, díl a, o výměře 20 m² (orná půda) a p. č. 2424/29 o výměře 41 m² (ostatní plocha) v k. ú. Veverská Bítýška za cenu 200,--Kč/m².Veškeré poplatky spojené s prodejem uhradí kupující. ZM pověřuje starostu podpisem kupní smlouvy.

Usnesení č. 28

ZM neschvaluje záměr prodeje pozemku p. č. 613/2 v k. ú. Veverská Bítýška.

Usnesení č. 29

ZM neschvaluje záměr prodej části obecního pozemku p. č. 1275/1 v k. ú. Veverská Bítýška.

Usnesení č. 30

ZM schvaluje smlouvu č. 1030011018/001 o smlouvě budoucí o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu na stavbu "V. Bítýška, M. Kudeříkové, DPNN, Zavřel, p. č. 1971" uzavřenou mezi povinným Městysem Veverská Bítýška a oprávněným E.ON Distribuce, a.s. se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice a pověřuje starostu podpisem této smlouvy.

Usnesení č. 31

ZM schvaluje smlouvu EKO-JMP/Veverská Bítýška/P1083/09/13N o zřízení věcného břemene uzavřenou mezi Městysem Veverská Bítýška a JMPNet, s.r.o., se sídlem Plynárenská 499/1, Brno. ZM pověřuje starostu podpisem smlouvy.

Usnesení č. 32

ZM neschvaluje záměr prodeje obecního pozemku p. č. 1872/31 díl a), o výměře 13 m² v k. ú. Veverská Bítýška za cenu 586,--Kč/m².

Usnesení č. 33

ZM neschvaluje záměr prodeje obecního pozemku p. č. 1872/31 díl a), o výměře 13 m² v k. ú. Veverská Bítýška za cenu 589,--Kč/m².

Usnesení č. 34

ZM schvaluje záměr prodeje obecního pozemku p. č. 1872/31 díl a), o výměře 13 m² v k. ú. Veverská Bítýška za cenu 600,--Kč/m².

Usnesení č. 35

ZM schvaluje dodatek č. 1 k nájemní smlouvě na část pozemku p. č. 794/1 (díl "a" o výměře 4×4,85 m a díl "b" o výměře 1,10×4,50 m) v k. ú. Veverská Bítýška za cenu 100,--Kč/rok, a to na dobu určitou do 4. 11. 2016. ZM pověřuje starostu podpisem dodatku.

Usnesení č. 36

ZM schvaluje záměr směny pozemků p. č. 1986/4 o výměře 31 m² (zahrada, která byla oddělena geom.plánem č. 1540-185/2013, vzniklá z parcely č. 1986/1) a díl b) o výměře 20 m² (ostatní plocha - jiná plocha která vznikla oddělením z p. č. 1987/3) ve vlastnictví Městyse Veverská Bítýška za pozemek p. č. 1990/10 o výměře 26 m² (ostatní plocha - ostatní komunikace, která vznikla oddělením geom. plánem z p. č.1990/5).

ZM na základě předložených znaleckých posudků revokuje usnesení ZM č. 18 ze dne 18.4.2013.

Usnesení č. 37

ZM schvaluje prodej obecního pozemku p. č. 85/6 o výměře 16 m² (jiná plocha) v k. ú. Veverská Bítýška za cenu 1800,--Kč/m² a pověřuje starostu podpisem kupní smlouvy. Veškeré poplatky spojené s prodejem uhradí kupující.

Usnesení č. 38

ZM schvaluje na akci "Změna užívání objektu budovy č. p. 555, ulice Boční, Veverská Bítýška" jako stavební a technický dozor p. Ing. Miloslava Šipku, bytem Eichlerova 373, Veverská Bítýška.

Usnesení č. 39

ZM přijímá do vlastnictví Městyse Veverská Bítýška pozemek p. č. 2527/1 o výměře 38 m², zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Veverská Bítýška. ZM pověřuje starostu podpisem darovací smlouvy.

Usnesení č. 40

ZM schvaluje vypracovat projektovou dokumentaci pro stavební povolení a realizaci stavby "Komunikace v ulici Krátká a část komunikace v ulici V Brance". Vypracování projektové dokumentace bude zadáno Ing. Milanovi Zezulovi, Jiráskova 12, Brno.

Usnesení č. 41

ZM schvaluje zařazení bodu na program jednání - Žádost o pronájem obecního pozemku před RD č. p. 48, ul. Dlouhá.

Usnesení č. 42

ZM neschvaluje pronájem obecního pozemku před RD č. p. 48, ul. Dlouhá.

Usnesení ZM ze dne 25. června 2013

Usnesení č. 1

ZM schvaluje program jednání jak byl zveřejněn na úřední tabuli a na webových stránkách městyse.

Usnesení č. 2

ZM schvaluje zařazení bodu na program dnešního jednání - Předložení plánovací smlouvy týkající se vybudování mokřadu na pozemku p. č. 1138/1 v k. ú. Lažánky

Tento bod bude zařazen jako bod č. 12.

Usnesení č. 3

ZM schvaluje zařazení bodu na program dnešního jednání - Předložení geom. plánu a kupní smlouvy na pozemek p. č. 1130/2 v k. ú. Vev. Bítýška. Tento bod bude zařazen jako bod č. 13.

Usnesení č. 4

ZM schvaluje zařazení bodu na program dnešního jednání - Smlouva o zřízení věcného břemene týkající se uložení plynovodní přípojky do pozemku p. č. 1448/12 v k. ú. Vev. Bítýška. Tento bod bude zařazen jako bod č. 14.

Usnesení č. 5

ZM schvaluje do návrhové komise p. Ing. Plachého.

Usnesení č. 6

ZM schvaluje do návrhové komise p. Ing. Reimera.

Usnesení č. 7

ZM schvaluje ověřovatele zápisu p. Kopřivu.

Usnesení č. 8

ZM schvaluje ověřovatele zápisu p. Brychtu.

Usnesení č. 9

ZM schvaluje Závěrečný účet Městyse Veverská Bítýška za rok 2012 bez výhrad.

Usnesení č. 10

ZM schvaluje III. rozpočtové opatření Městyse Veverská Bítýška v roce 2013.

Usnesení č. 11

ZM schvaluje předání splaškové kanalizace v ulici Krátká vč. čerpací stanice ČSOV 2 v celkové hodnotě 2 357 006,09,--Kč do správy a údržby VS Bítešsko ke dni 1. 7. 2013.

Usnesení č. 12

ZM schvaluje záměr směny pozemků p. č. 2582/21 o výměře 3701 m² a p. č. 2019/4 o výměře 261 m² v k. ú. Veverská Bítýška – ve vlastnictví městyse za pozemky 2020/3 o výměře 62 m² a p. č. 1872/8 o výměře 930 m² v k. ú. Veverská Bítýška v soukromém vlastnictví. Pozemky ve vlastnictví městyse jsou omezeny a vázány nájemní smlouvou s výpovědní lhůtou. Záměr směny bude zveřejněn na úřední tabuli městyse a na web. stránkách městyse. V současné době je výměra směnovaných pozemků ve vlastnictví městyse větší než nabízené pozemky ke směně, ovšem pro městys jsou důležité, jelikož se jedná o příjezdové komunikace, ve kterých jsou uloženy IS.

Usnesení č. 13

ZM pověřuje starostu jednáním s majiteli pozemku p. č. 1618/21 o případném dorovnání tak, aby směnovaná výměra byla zhruba stejná.

Usnesení č. 14

ZM schvaluje záměr prodeje částí obecních pozemků p. č. 2424/1 a 2425/11 v k. ú. Veverská Bítýška za cenu 200,--Kč/m². Záměr prodeje bude zveřejněn na úřední tabuli a na webových stránkách městyse po zaměření a po vyhotovení geom. plánu. Zaměření pozemků bude v linii stávajícího oplocení.

Usnesení č. 15

ZM neschvaluje záměr prodeje obecního pozemku p. č. 1323/3 v k. ú. Veverská Bítýška.

Usnesení č. 16

ZM schvaluje záměr směny pozemku p. č. 2582/25 o výměře 858 m² (orná půda) v k. ú. Veverská Bítýška ve vlastnictví městyse za pozemek p. č. 2528/7  o výměře 462 m² (sportoviště a rekreační plocha) v k. ú. Veverská Bítýška. Záměr směny je s omezením, a to, že pozemek ve vlastnictví městyse je nyní v nájemním vztahu s výpovědní lhůtou, která tak přejde na budoucího vlastníka.

Usnesení č. 17

ZM schvaluje vypracování regulačního plánu ve spolupráci s Ing. Arch. Kočišem a VÚP, který bude řešit úpravu náměstí, centra městyse a přilehlého okolí dle přílohy předložené Výborem územního plánování zast. Ing. Arch. Janem Foretníkem.

Usnesení č. 18

ZM schvaluje smlouvu č. 1040004246/001 o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu na stavbu "OP Tišnov, rek. TS" spočívající v umístění sloupové trafostanice, kabelového vedení NN a sloupu venkovního vedení NN uzavřenou mezi povinným Městysem Veverská Bítýška a oprávněným E.ON Distribuce, a.s. se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice a pověřuje starostu podpisem této smlouvy.

Usnesení č. 19

ZM schvaluje předloženou plánovací smlouvu týkající se stavby "Mokřady u Hálova mlýna" na pozemku p. č. 1138/1 v k. ú. Lažánky uzavřenou mezi Městysem Veverská Bítýška, VS Bítešsko a p. Zdeňkem Řehoříkem, ak. soch., bytem Šámalova 732/78, Zábrdovice, Brno.

Usnesení č. 20

ZM pověřuje starostu podpisem předložené plánovací smlouvy týkající se stavby "Mokřady u Hálova mlýna" na pozemku p. č. 1138/1 v k. ú. Lažánky uzavřenou mezi Městysem Veverská Bítýška, VS Bítešsko a p. Zdeňkem Řehoříkem, ak. soch., bytem Šámalova 732/78, Zábrdovice, Brno.

Usnesení č. 21

ZM schvaluje kupní smlouvu na pozemek p. č. 1130/2 o výměře 59 m² v k. ú. Veverská Bítýška a pověřuje starostu jejím podpisem.

Usnesení č. 22

ZM schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene týkající se uložení plynovodní přípojky do části obecního pozemku p. č. 1448/12 v k. ú. Veverská Bítýška za jednorázovou cenu 500,--Kč uzavřenou mezi Městysem Veverská Bítýška, JMP a vlastníkem plynovodní přípojky a pověřuje starostu podpisem smlouvy.

Usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva městyse Veverská Bítýška 28. května 2013

Usnesení č. 1

ZM schvaluje program jednání jak byl zveřejněn na úřední tabuli a na webových stránkách městyse.

Usnesení č. 2

ZM schvaluje zařazení bodu na program dnešního jednání - Smlouva o výpůjčce týkající se zapůjčení nádob na tříděný odpad. Tento bod bude zařazen jako bod č. 11.

Usnesení č. 3

ZM schvaluje do návrhové komise pí. Koláčnou.

Usnesení č. 4

ZM schvaluje do návrhové komise p. Ing. Reimera.

Usnesení č. 5

ZM schvaluje ověřovatele zápisu pí. Jerouškovou.

Usnesení č. 6

ZM schvaluje ověřovatele zápisu pí. Krystkovu.

Usnesení č. 7

ZM schvaluje účetní závěrku za rok 2012 - Vývařovna obědů, přísp. organizace, Zábíteší 224, Veverská Bítýška.

Usnesení č. 8

ZM schvaluje účetní závěrku za rok 2012 - Mateřská škola, přísp. organizace, Pavla Perky 333, Veverská Bítýška.

Usnesení č. 9

ZM schvaluje účetní závěrku za rok 2012 - Základní škola, přísp. organizace, Na Městečku 51, Veverská Bítýška.

Usnesení č. 10

ZM schvaluje účetní závěrku za rok 2012 - Městys Veverská Bítýška, náměstí Na Městečku 72, Veverská Bítýška.

Usnesení č. 11

ZM schvaluje II. Rozpočtové opatření Městyse Veverská Bítýška v roce 2013 dle předloženého návrhu.

Usnesení č. 12

ZM schvaluje předložený rozpočet Mateřské školy, přísp. organizace, Pavla Perky 333, Veverská Bítýška na rok 2013.

Usnesení č. 13

ZM schvaluje předložený odpisový plán Mateřské školy, přísp. organizace, Pavla Perky 333, Veverská Bítýška pro rok 2013.

Usnesení č. 14

ZM souhlasí dle zákona č. 183/2006 Sb, v platném znění, § 188 písm. a, s umístěním stavby RD na hranici zastavěného území na parcelách č. 1673/1 a 1674/3 v k. ú. Veverská Bítýška.

Usnesení č. 15

ZM schvaluje prodej obecního pozemku p. č. 1081/4 (p. č. vzniklá geom. zaměřením z p. č.1081/1) o výměře 2 m²- za cenu 500,--Kč/m² v k. ú. Veverská Bítýška manželům Jaroslavu a Lence Patočkovým, bytem V Brance 749, Veverská Bítýška a pověřuje starostu podpisem kupní smlouvy. Veškeré poplatky spojené s prodejem uhradí kupující.

ZM neschvaluje záměr pronájmu obecního pozemku p. č. 2525/20 o výměře 955 m² v k. ú. Veverská Bítýška.

Usnesení č. 16

ZM schvaluje smlouvu č. 1040003793/001 o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu na stavbu "V. Bítýška, VN67, o Dlouhá p. b. 5" spočívající v umístění kabelu a sloupů pro vedení VN uzavřenou mezi povinným Městysem Veverská Bítýška a oprávněným E.ON Distribuce, a.s. se sídlem F.A.Gerstnera 2151/6, České Budějovice a pověřuje starostu podpisem této smlouvy.

Usnesení č. 17

ZM schvaluje záměr přeložení vodovodního přivaděče v délce cca 226 m v lokalitě Hálův mlýn za účelem vybudování mokřadu za splnění podmínek:

 • veškeré náklady budou hrazeny zhotovitelem stavby
 • přeložka bude provedena z materiálu- litina s opláštěním
 • do konce června bude ZM předložena smlouva ve které budou zapracovány připomínky, které byly vzneseny na jednání dne 28.5.2013
 • bude vytýčena stávající trasa nynějšího vodovodu a následně bude zakreslena do projektové dokumentace
 • bude vypracována smlouva o smlouvě budoucí na věcné břemeno mezi Městysem Veverská Bítýška a majitelem pozemku

Usnesení č. 18

ZM schvaluje smlouvu o výpůjčce č. OS201320002406 uzavřenou mezi Městysem Veverská Bítýška a spol. EKO-KOM, a.s., se sídlem Na Pankráci 1685/17, Praha týkající se zapůjčení nádob na tříděný odpad a pověřuje starostu podpisem smlouvy.

Usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva městyse Veverská Bítýška 18. dubna 2013

Usnesení č. 1

ZM schvaluje program jednání jak byl zveřejněn na úřední tabuli a na webových stránkách městyse.

Usnesení č. 2

ZM schvaluje zařazení bodu - Záměr výstavby rodinných domů v lokalitě ulice U Hřiště na program dnešního jednání. Tento bod bude zařazen jako bod č. 18.

Usnesení č. 3

ZM schvaluje zařazení bodu na program dnešního jednání - Smlouva o nájmu na vánoční výzdobu. Tento bod bude zařazen jako bod č. 19.

Usnesení č. 4

ZM schvaluje zařazení bodu na program dnešního jednání - Nájemní smlouva na část pozemku p. č. 934/1 o výměře 2 m² v k. ú. Veverská Bítýška. Tento bod bude zařazen jako bod č. 20.

Usnesení č. 5

ZM schvaluje zařazení bodu - Možnost odkoupení části pozemku p. č. 1130 v k. ú. Veverská Bítýška o výměře cca 60 m² na program dnešního jednání. Tento bod bude zařazen jako bod č. 21.

Usnesení č. 6

ZM schvaluje do návrhové komise p. Kopřivu.

Usnesení č. 7

ZM schvaluje do návrhové komise p. Brychtu.

Usnesení č. 8

ZM schvaluje ověřovatele zápisu p. Ing. Plachého.

Usnesení č. 9

ZM schvaluje ověřovatele zápisu p. Reimera.

Usnesení č. 10

ZM schvaluje I. rozpočtové opatření Městyse Veverská Bítýška v roce 2013 dle předloženého návrhu.

Usnesení č. 11

ZM neschvaluje poskytnout obč. sdružení Rodiče a děti Chudčice příspěvek ve výši 10 000,--Kč s tím, že FV tuto částku zapracuje do II. rozpočtového opatření městyse.

Usnesení č. 12

ZM pověřuje FV, aby při II. rozpočtovém opatření v roce 2013 vyčlenil finanční příspěvek organizaci Rodiče a děti Chudčice.

Usnesení č. 13

ZM schvaluje předložený rozpočet pro rok 2013 Základní škole, Veverská Bítýška, příspěvkové organizaci.

Usnesení č. 14

ZM schvaluje rozpočet na rok 2013 - Vývařovna obědů, příspěvková organizace, Zábíteší 224, Veverská Bítýška.

Usnesení č. 15

ZM schvaluje:

 • Směrnici městyse - č. 1/2013 o zabezpečení zákona o fin. kontrole č. 320/2001
 • Směrnici městyse - č. 2/2013 o oběhu účetních dokladů
 • Směrnici městyse - č. 3/2013 - vysílání na pracovní cesty, cestovní náhrady

Usnesení č. 16

ZM příslušné podle § 6 odst. 6 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen stavební zákon), za použití § 171 a následujícího zákona č. 500/2004 Sb., správní řád., v platném znění schvaluje a vydává dne 18.4.2013 usnesením č. 16 opatření obecné povahy - „Vymezení zastavěného území Veverská Bítýška, k. ú. Veverská Bítýška".

ZM bere na vědomí, že při projednávání „Vymezení zastavěného území Veverská Bítýška, k. ú. Veverská Bítýška" byly uplatněny dvě námitky ve smyslu § 58 odst. 2 a § 60 odst. 1 stavebního zákona.

Usnesení č. 17

ZM zamítá námitky č. j.: MK/1033/13/OI a č. j.: MK/1770/13/OI. Rozhodnutí o námitkách, které obsahuje vlastní odůvodnění ve smyslu § 172 odst. 5 správního řádu se vydává jako součást odůvodnění opatření obecné povahy.

Usnesení č. 18

ZM schvaluje směnu pozemku p. č. 2326 o výměře 4410 m² ve vlastnictví Městyse Veverská Bítýška za pozemky p. č. 2532/1 o výměře 1194 m², p. č. 2532/2 o výměře 6 m², p. č. 2532/3 o výměře 112 m², 2531/1 o výměře 165 m², 2531/3 o výměře 9 m², 2531/4 o výměře 13 m², ve vlastnictví ČR s právem hospodařit s majetkem státu Povodí Moravy, s.p a pověřuje starostu podpisem směnné smlouvy.

Usnesení č. 19

ZM schvaluje záměr prodej obecního pozemku p. č. 1081/4 o výměře 2 m² v k. ú. Veverská Bítýška za cenu 500,--Kč/m². Uvedený záměr bude zveřejněn s omezením, že se jedná o zastavěnou plochu - plocha pod garáží.

Usnesení č. 20

ZM vydává souhlas s oplocením pozemků p. č. 2407/9 a p. č. 2407/3 v k. ú.Veverská Bítýška za účelem provozování výcviku psů a ke sportovně rekreačním aktivitám.

Usnesení č. 21

ZM schvaluje prodej obecních pozemků p. č. 5423 o výměře 26 m², zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Bystrc za cenu 500,--Kč/m² a p. č. 5424 o výměře 91 m², trvalý travní porost v k. ú. Bystrc za cenu 200,--Kč/m² a pověřuje starostu podpisem kupní smlouvy. Veškeré poplatky s prodejem uhradí kupující.

Usnesení č. 22

ZM schvaluje prodej obecního pozemku p. č. 4/2 o výměře 15 m², ostatní plocha v k. ú. Veverská Bítýška za cenu 200,--Kč/m² a pověřuje starostu podpisem kupní smlouvy. Veškeré poplatky spojené s prodejem uhradí kupující.

Usnesení č. 23

ZM schvaluje na základě vypracovaných návrhů od projektantky Ing. Henešové týkající se ohřevu vody v KD, variantu č. 1 - nainstalování plynového zásobníku ohřívače teplé vody.

Usnesení č. 24

ZM schvaluje záměr prodeje části obecního pozemku p. č. 85/1 o výměře cca 16 m² v k. ú. Veverská Bítýška za cenu 1800,--Kč/m². Pozemek se prodává za účelem možnosti výstavby RD. Městys Veverská Bítýška zajistí zaměření pozemku, které uhradí budoucí kupující.

Usnesení č. 25

ZM neschvaluje pronájem pozemku p. č. 5419/2 o výměře 100 m² - trvalý travní porost v k. ú. Bystrc.

Usnesení č. 26

ZM schvaluje záměr prodeje pozemku p. č. 5419/2 o výměře 100 m² - trvalý travní porost v k. ú. Bystrc za cenu 200,--Kč/m². Záměr prodeje bude zveřejněn na úřední tabuli a web. stránkách městyse.

Usnesení č. 27

ZM schvaluje Dodatek č. 1 ke smlouvě č. 09047191 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Operačního programu životního prostředí a pověřuje starostu podpisem.

Usnesení č. 28

ZM neschvaluje záměr výstavby 12 - ti RD v lokalitě ulice U Hřiště na pozemku p. č. 2525/11 a p. č. 2528/3 v k. ú. Veverská Bítýška.

Usnesení č. 29

ZM schvaluje Smlouvu o nájmu světelné vánoční výzdoby uzavřenou mezi Městysem Veverská Bítýška a MK- mont s r.o. se sídlem Průmyslová 6, Klášterec nad Ohří. Pronájem se uzavírá na dobu 5 -ti let a za 8 500,--Kč ročně bez DPH.

Usnesení č. 30

ZM schvaluje pronájem části pozemku p. č. 943/1 o výměře 2 m² v k. ú. Veverská Bítýška na dobu určitou - 3 roky od podpisu smlouvy a za cenu 100,--Kč/m²/rok za účelem uložení palivového dřeva.

Usnesení č. 31

ZM schvaluje odkoupení části pozemku p. č 1130 o výměře cca 60 m² v k.ú. Veverská Bítýška do majetku městyse za cenu 200,--Kč/m². Městys Veverská Bítýška nechá pozemek zaměřit na své náklady a tento geometrický plán bude součástí kupní smlouvy.

Usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva městyse Veverská Bítýška 28. února 2013

Usnesení č. 1

ZM schvaluje program jednání jak byl zveřejněn na úřední tabuli a na webových stránkách městyse.

Usnesení č. 2

ZM schvaluje do návrhové komise pí. Krystkovou.

Usnesení č. 3

ZM schvaluje do návrhové komise pí. Jerouškovou.

Usnesení č. 4

ZM schvaluje ověřovatele zápisu p. Kolstrunka.

Usnesení č. 5

ZM schvaluje ověřovatele zápisu p. Brychtu.

Usnesení č. 6

ZM schvaluje VIII. rozpočtové opatření Městyse Veverská Bítýška v roce 2012 v oblasti příjmů.

Usnesení č. 7

ZM schvaluje VIII. rozpočtové opatření Městyse Veverská Bítýška v roce 2012 v oblasti výdajů.

Usnesení č. 8

ZM schvaluje VIII. rozpočtové opatření Městyse Veverská Bítýška v roce 2012 v oblasti financování.

Usnesení č. 9

ZM schvaluje předložený rozpočet Městyse Veverská Bítýška na rok 2013 v oblasti příjmů.

Usnesení č. 10

ZM schvaluje předložený rozpočet Městyse Veverská Bítýška na rok 2013 v oblasti výdajů.

Usnesení č. 11

ZM schvaluje předložený rozpočet Městyse Veverská Bítýška na rok 2013 v oblasti financování.

Usnesení č. 12

ZM schvaluje dle svých kompetencí vyhrazených zákonem o obcích č. 128/2000 Sb., poskytnutí dotací, peněžitých příspěvků a věcných darů dle návrhu rozpočtu na rok 2013 v té výši a těm fyzickým a právnickým osobám, jaké jsou uvedeny ve schváleném rozpočtu městyse na rok 2013.

Usnesení č. 13

ZM schvaluje předložený rozpočtový výhled Městyse Veverská Bítýška na roky 2014-2017.

Usnesení č. 14

ZM schvaluje odpis dlouhodobého majetku dle soupisu. Jedná se o zastaralé a již nefunkční věci.

Usnesení č. 15

ZM schvaluje Inventarizační zprávu Městyse Veverská Bítýška roku 2012.

Usnesení č. 16

ZM schvaluje I. rzpočtové opatření v roce 2012 - Vývařovna obědů, přísp. organizace.

Usnesení č. 17

ZM schvaluje Vývařovně obědů, přísp. organizaci, Zábíteší 224, ponechání hospodářského výsleku za rok 2012 ve výši 85 778,97,--Kč na účtu Vývařovny obědů na rok 2013 v rezervním fondu.

Usnesení č. 18

ZM schvaluje odpis majetku - Vývařovně obědů, přísp. organizaci, Zábíteší 224, Veverská Bítýška dle návrhu na odpis. Jedná se o již nefunkční a zastaralé věci.

Usnesení č. 19

ZM souhlasí se stavbou zahradního přístřešku na pozemcích p. č. 1973/2 a p. č.1974 v k. ú. Veverská Bítýška. Zastupitelé upozorňují na skutečnost, že se jedná o pozemky, které se nachází v záplavovém území.

Usnesení č. 20

ZM schvaluje záměr prodeje obecního pozemku p. č. 5423 o výměře 26 m², zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Bystrc za cenu 500,--Kč/m² a p. č. 5424 o výměře 91 m², trvalý travní porost v k. ú. Bystrc za cenu 200,--Kč/m². Záměr prodeje bude zveřejněn po dobu 15-ti dnů na úřední tabuli a na webových stránkách městyse.

Usnesení č. 21

ZM schvaluje odkoupení pozemku p. č. 1104/2 o výměře 113 m² v k. ú.Veverská Bítýška ve vlastnictví Mgr. Evy Hamšíkové, bytem Březinova 1361/14, Brno, do majetku Městyse Veverská Bítýška za cenu 200,--Kč/m².Veškeré poplatky spojené s prodejem uhradí kupující. ZM pověřuje starostu podpisem kupní smlouvy na tento pozemek.

Usnesení č. 22

ZM schvaluje odkoupení pozemků p. č. 2529/1 o výměře 722 m² a p. č. 2529/7 o výměře 105 m² v k. ú. Veverská Bítýška do majetku městyse za cenu 200,--Kč/m². Veškeré poplatky spojené s prodejem uhradí kupující. ZM pověřuje starostu podpisem kupní smlouvy.

Usnesení č. 23

ZM schvaluje záměr prodeje obecního pozemku p. č. 4/2 o výměře 15 m² v k. ú. Veverská Bítýška za cenu 200,--Kč/m². Záměr prodeje bude zveřejněn po dobu 15-ti dnů na úřední tabuli a na webových stránkách městyse.

Usnesení č. 24

ZM schvaluje vypracování smlouvy o zřízení věcného břemene práva chůze a jízdy přes pozemek p.č. 5 v k. ú. Veverská Bítýška k pozemku p. č. 4/2 v k. ú. Veverská Bítýška mezi Ladislavem a Kateřinou Mičánkovými a Městysem Veverská Bítýška.
ZM schvaluje vypracování smlouvy strpení a přístupu k vodovodní přípojce v pozemku p. č. 4/2 v k. ú. Veverská Bítýška přes objekt v majetku Mičánkových.
ZM bere na vědomí připomínky p. Ing. Františka Janšty, p. Pavla Janšty a zápis z VÚP ze dne 11. 2. 2013.

Usnesení č. 25

ZM neschvaluje záměr prodeje obecního pozemku p. č. 1991/1 o výměře 917 m² v k. ú. Veverská Bítýška.

Usnesení č. 26

ZM schvaluje povolení kulturní akce z období třicetileté války „Houwaldův regiment" na den 8. 6. 2013 dle předložené žádosti.

Usnesení č. 27

ZM pověřuje FV, aby v rámci rozpočtového opatření vyčlenil finanční příspěvek na kulturní akci z období třicetileté války „Houwaldův regiment", která se uskuteční ve Veverské Bítýšce dne 8. 6. 2013.

Usnesení č. 28

ZM schvaluje záměr stavby „Revitalizační opatření na vodním toku Veverka", k. ú. Bystrc, Veverská Bítýška na pozemku p. č. 2326 v k. ú. Veverská Bítýška ve vlastnictví Městyse Veverská Bítýška.

Usnesení č. 29

ZM schvaluje Smlouvu o právu provést stavbu „Revitalizační opatření na vodním toku Veverka" uzavřenou mezi Městysem Veverská Bítýška a Povodím Moravy, s. p., se sídlem Dřevařská 11, Brno s úpravou čl. IV, odst. 6 smlouvy v tomto znění: Smluvní strany se dohodly, že po realizaci stavby a jejím zaměření bude mezi smluvními stranami provedeno trvalé majetkoprávní vypořádání, a to formou směnné smlouvy. Vlastník se zavazuje, že na základě výzvy stavebníka uzavře bezodkladně předmětnou smlouvu, která bude zhotovena na náklady stavebníka a pověřuje starostu jejím podpisem.

Usnesení č. 30

ZM schvaluje provedení stavby „Revitalizační nádrž na vodním toku Veverka" na pozemku p. č. 2326 v k. ú. Veverská Bítýška ve vlastnictví Městyse Veverská Bítýška.

Usnesení č. 31

ZM revokuje usnesení č. 24 ze dne 20.12.2012 týkající se záměru prodeje pozemku p. č. 2569/41 o výměře 1798 v k. ú. Veverská Bítýška. Prodej pozemku není možný.

Usnesení č. 32

ZM schvaluje Základní škole Veverská Bítýška:

 • III. rozpočtové opatření v roce 2012
 • Odpisový plán pro rok 2013
 • Ponechání sponzorských darů

Usnesení č. 33

ZM schvaluje ponechání hospodářského výsledku za rok 2012 na účtu ZŠ Veverská Bítýška pro rok 2013. Celková částka 79 339,27,--Kč bude rozdělena následovně:

 • 80 % do fondu odměn = 63 471,42,--Kč
 • 20 % do fondu rezerv = 15 867,85,--Kč

Usnesení č. 34

ZM schvaluje smlouvu č.„M-093-2-1116, V. Bítýška - Na Bítýškách, zřízení ÚR" mezi Teléfonicou Czech Republic, a.s. se sídlem Za Brumlovkou 266/2, Praha 4 a Městysem Veverská Bítýška a pověřuje starostu jejím podpisem.

Usnesení č. 35

ZM trvá na stanovisku ze dne 8. 11. 2012 týkající se finanční poradenské činnosti a nebude vyjadřovat žádnou podporu formou reklamy jakémukoliv soukromému subjektu jelikož to není v kompetenci zastupitelstva.


sipka Zpět     sipka Verze pro tiskTyto webové stránky využívají cookies. Jejich používáním s tím vyjadřujete souhlas.
Souhlasím