cz / eng / de     Dnes je

Domů»Úřad města»Usnesení zastupitelstva města»Usnesení zastupitelstva města z roku 2012

Usnesení zastupitelstva městyse z roku 2012

Usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva městyse Veverská Bítýška 8. listopadu 2012

Usnesení č. 1

ZM schvaluje program jednání jak byl zveřejněn na úřední tabuli a na webových stránkách městyse.

Usnesení č. 2

ZM schvaluje zařazení bodu - Poskytnutí území Městyse Veverská Bítýška v  MAS Brána Brněnská, o.s., k.ú. Městyse Veverská Bítýška a působnost MAS Brána Brněnská, o.s., na svém území na program dnešního jednání. Tento bod bude projednán jako bod č. 24.

Usnesení č. 3

ZM schvaluje zařazení bodu Stavba pergoly na pozemku p. č. 2245 v k. ú. Veverská Bítýška na program dnešního jednání. Tento bod bude projednán jako bod č. 25.

Usnesení č. 4

ZM schvaluje zařazení bodu - Předložení OZV č. 3/2012 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. Tento bod bude projednán jako bod č. 26.

Usnesení č. 5

ZM schvaluje do návrhové komise pí. Koláčnou.

Usnesení č. 6

ZM schvaluje do návrhové komise p. Ing. Reimera.

Usnesení č. 7

ZM schvaluje ověřovatele zápisu p. Kozla.

Usnesení č. 8

ZM schvaluje ověřovatele zápisu p. Brychtu.

Usnesení č. 9

ZM schvaluje V. rozpočtové opatření Městyse Veverská Bítýška v roce 2012 v oblasti výdajů.

Usnesení č. 10

ZM schvaluje V. rozpočtové opatření Městyse Veverská Bítýška v roce 2012 v oblasti příjmů.

Usnesení č. 11

ZM schvaluje VI. rozpočtové opatření Městyse Veverská Bítýška v roce 2012 v oblasti výdajů.

Usnesení č. 12

ZM schvaluje VI. rozpočtové opatření Městyse Veverská Bítýška v roce 2012 v oblasti příjmů.

Usnesení č. 13

ZM schvaluje dle svých kompetencí vyhrazených zákonem o obcích č. 128/2000 Sb. ve znění pozdějších zákonů o poskytnutí dotací a peněžitých příspěvků a darů příspěvek výši 45 000,--Kč FC Vev.Bítýška,příspěvek ve výši 45 000,- HC Vev. Bítýška a příspěvek ve výši 30 000,--Kč TC Vev. Bítýška. Jedná se o rozdělení finanční částky na podporu sportu z výnosu VHP.

Usnesení č. 14

ZM schvaluje proplacení faktury č. 2/2012 za vyhotovení 20% rozpracovatelnosti regulačního plánu ulice Hvozdecká ve výši 88 400,--Kč Ing. arch. Heleně Kočišové, M. Majerové 3, Brno.

Usnesení č. 15

ZM schvaluje proplacení faktury č. 3/2012 za vyhotovení 20% rozpracovatelnosti regulačního plánu lokatity Stěšťůvka ve výši 69 800,--Kč Ing. arch. Heleně Kočišové, M. Majerové 3, Brno

Usnesení č. 16

ZM schvaluje I. rozpočtové opatření v roce 2012 Základní škole Veverská Bítýška.

Usnesení č. 17

ZM schvaluje II. rozpočtové opatření v roce 2012 Základní škole Veverská Bítýška.

Usnesení č. 18

ZM schvaluje Základní škole Veverská Bítýška vyřazovací protokoly dle příloh.

Usnesení č. 19

ZM schvaluje přijetí a ponechání sponzorských darů účelově určených ve výši 10 000,-- a účelově neurčených ve výši 18 162,--Kč na účtu Základní školy Veverská Bítýška.

Usnesení č. 20

ZM schvaluje smlouvu č. 1030008192/001 o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu na stavbu "V. Bítýška, Na Babkách, VN-TS+NN, Havránek" spočívající v umístění sloupové trafostanice a zemního kabelu NN.

Usnesení č. 21

ZM pověřuje starostu podpisem smlouvy č. 1030008192/001 o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu na stavbu "V. Bítýška, Na Babkách, VN-TS+NN, Havránek" spočívající v umístění sloupové trafostanice a zemního kabelu NN uzavřenou mezi povinným Městysem Veverská Bítýška a oprávněným E.ON Distribuce, a.s. se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice.

Usnesení č. 22

ZM schvaluje smlouvu č. 1030002302/002 o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu na stavbu "V. Bítýška, DPNN, Králík, 746/1" spočívající v umístění kabelového vedení NN.

Usnesení č. 23

ZM pověřuje starostu podpisem smlouvy č. 1030002302/002 o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu na stavbu "V. Bítýška, DPNN, Králík, 746/1" spočívající v umístění kabelového vedení uzavřenou mezi povinným Městysem Veverská Bítýška a oprávněným E.ON Distribuce, a.s. se sídlem F.A.Gerstnera 2151/6, České Budějovice.

Usnesení č. 24

ZM schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene na „STL plyn. přípojka pro novostavbu RD na p. č. 1965/4 v k. ú. Veverská Bítýška" uzavřenou mezi povinným Městysem Veverská Bítýška, oprávněným JMP Net, s.r.o. se sídlem Plynárenská 499/1, Brno a investorem Petrem a Danielou Sedlákovými bytem Kachlíkova10, 635 00 Brno.

Usnesení č. 25

ZM pověřuje starostu podpisem smlouvy o zřízení věcného břemene na „STL plyn. přípojka pro novostavbu RD na p. č. 1965/4 v k. ú. Veverská Bítýška" uzavřenou mezi povinným Městysem Veverská Bítýška, oprávněným JMP Net, s.r.o. se sídlem Plynárenská 499/1, Brno a investorem Petrem a Danielou Sedlákovými bytem Kachlíkova10, 635 00 Brno.

Usnesení č. 26

ZM nesouhlasí se vstupem a uložením přípojek do pozemku p. č. 794/1 v k. ú. Veverská Bítýška ve vlastnictví městyse k RD č. p. 824 na parc. 1242 v k. ú. Veverská Bítýška.

Usnesení č. 27

ZM schvaluje záměr prodeje obecních pozemků p. č. 2571/2 o výměře 106 m² trvalý travní porost za cenu 200,--Kč/m², p. č. 2572/2 o výměře 232 m² - trvalý travní porost za cenu 200,--Kč/m², p. č. 2573/2 o výměře 388 m² - trvalý travní porost za cenu 200,--Kč/m², p. č. 2574/3 o výměře 831 m²- trvalý travní porost za cenu 200,--Kč/m², p. č.2570 o výměře 685 m² - ostatní plocha za cenu 200,--Kč v k. ú. Veverská Bítýška.
Pozemek p. č. 2575/2 o výměře 186 m² - orná půda v k. ú. Veverská Bítýška za cenu 20,--Kč/m².

Usnesení č. 28

ZM schvaluje zaměnit body dnešního jednání, a to bod č. 10 za bod č. 17.

Usnesení č. 29

ZM schvaluje ložení směnné smlouvy uzavřené mezi Městysem Veverská Bítýška a Rudolfem a Alenou Urbánkovými bytem M. Kudeříkové 150, Veverská Bítýška do KN.

Usnesení č. 30

ZM schvaluje záměr směny pozemku p. č 2326 o výměře 4410 m² ve vlastnictví Městyse Veverská Bítýška za pozemky p. č. 2532/1 o výměře 1194 m², p. č. 2532/2 o výměře 6 m², p. č. 2532/3 o výměře 112 m², 2531/1 o výměře 165 m², 2531/3 o výměře 9 m², 2531/4 o výměře 13 m² ve vlastnictví ČR s právem hospodařit s majetkem státu Povodí Moravy, s. p. Na uvedené pozemky se vypracuje znalecký posudek a rozdíl v ceně bude druhé straně doplacen

Usnesení č. 31

ZM neschvaluje umístění prodejního stánku na ulici Boční za účelem prodeje ovoce a zeleniny v sezónních měsících.

Usnesení č. 32

ZM schvaluje novostavbu včelína na pozemku p. č. 1009 v k. ú. Veverská Bítýška.

Usnesení č. 33

ZM schvaluje celoroční pronájem části obecního pozemku p. č. 436/1 o výměře 30 m  v k. ú. Veverská Bítýška za cenu 22 000,-Kč/rok za účelem zřízení zahrádky rychlého občerstvení.

Usnesení č. 34

ZM schvaluje přijetí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje na realizaci projektu „Veverská Bítýška, ul. Krátká - splašková kanalizace" ve výši 2 300 000,--Kč.

Usnesení č. 35

ZM schvaluje zřízení věcného břemene a předloženou smlouvu č. PM066061/2011-ZDMaj/Mra o zřízení věcného břemene na pozemek p. č. 2219 v k. ú. Veverská Bítýška týkající se uložení výtlačného potrubí s výustím do objektu pod názvem „Vev. Bítýška - posílení vodního zdroje a Jímací vrt", uzavřenou mezi povinným Povodí Moravy, s.p. a Městysem Veverská Bítýška za cenu 12 000,--Kč vč. DPH.

Usnesení č. 36

ZM pověřuje starostu podpisem smlouvy č. PM066061/2011-ZDMaj/Mra o zřízení věcného břemene na pozemek p. č. 2219 v k. ú. Veverská Bítýška týkající se uložení výtlačného potrubí s výustím do objektu pod názvem „Vev. Bítýška - posílení vodního zdroje a Jímací vrt" uzavřenou mezi povinným Povodí Moravy, s.p. a Městysem Veverská Bítýška.

Usnesení č. 37

ZM schvaluje prodej obecního pozemku p. č. 1610 o výměře 41 m² v k. ú. Sentice paní Dagmar Hrdové, bytem Tišnovská 1478/103, Brno za cenu 500,--Kč /m². Veškeré poplatky spojené s převodem vč. vypracování kupní smlouvy uhradí kupující.

Usnesení č. 38

ZM pověřuje starostu městyse podpisem kupní smlouvy na prodej obecního pozemku p. č. 1610 o výměře 41 m² v k. ú. Sentice uzavřenou mezi prodávajícím Městysem Veverská Bítýška a kupující Dagmar Hrdovou, bytem Tišnovská 1478/103, Brno.

Usnesení č. 39

ZM schvaluje smlouvu o nájmu nemovitosti č. 2227/12 o nájmu nemovitosti pozemku p. č. 110/3 o výměře 171 m², zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Veverská Bítýška. Uzavřenou mezi pronajímatelem Úřadem pro zastupováním státu ve věcech majetkových se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, Praha 2 a nájemcem Městysem Veverská Bítýška.

Usnesení č. 40

ZM pověřuje starostu podpisem smlouvy o nájmu nemovitosti č. 2227/12 o  nájmu nemovitosti pozemku p. č. parc. č. 110/3 o výměře 171 m², zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Veverská Bítýška uzavřenou mezi pronajímatelem Úřadem pro zastupováním státu ve věcech majetkových se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, Praha 2 a nájemcem Městysem Veverská Bítýška.

Usnesení č. 41

ZM vydá své stanovisko až po doložení stanoviska plynáren na akci změny napojení na plynovodní řád protlakem pod komunikací.

ZM schvaluje záměr směny části pozemku p. č. 1990/5 za části obecních pozemků p. č.1987/3 a 1986/1 (lokalita M. Kudeříkové) v k. ú. Veverská Bítýška.
Směnované pozemky budou zaměřeny a poté bude návrh směny předložen zastupitelům.

ZM nemůže udělit souhlas dle § 188 a, odst. 2) zákona č. 183/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů o územním plánování a stavebním úřadu (stavební zákon) s umístěním RD, jelikož pozemky p. č. 2201 a 2202, na kterých má být RD postaven, není na hranici zastavěného území městyse.

Usnesení č. 42

ZM schvaluje podnájem nebytových prostor v objektu Kulturního domu se sídlem ul. Pavla Perky 390, Veverská Bítýška spočívající v podnájmu dvou místností o výměře 42 m² a 17 m² na dobu určitou od 1. 12. 2012 - 1. 12. 2017 uzavřenou mezi nájemcem Václavem Kadeřábkem a podnájemcem DDM Brno, zast. Mgr. Zdeňkou Říhovou se sídlem Helceltovea 4, Brno.

Usnesení č. 43

ZM schvaluje poskytnutí území Městyse Veverská Bítýška v MAS Brána Brněnská, o.s., k. ú. Městyse Veverská Bítýška a působnost MAS Brána Brněnská, o.s., na svém území.
Městys Veverská Bítýška souhlasí s vytvořením integrovaného strategického plánu MAS Brána Brněnska, o.s.

Usnesení č. 44

ZM schvaluje záměr výstavby dřevěné pergoly na pozemku p. č. 2245 v k. ú. Veverská Bítýška dle zákona č. 191/2008 Sb., ve znění pozdějších předpisů § 188 a, písm. e).

Usnesení č. 45

ZM neschvaluje navýšení poplatku za svoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů pro rok 2013 na částku 400,--Kč pro osoby s trvalým pobytem v městysu.

Usnesení č. 46

ZM neschvaluje zachování poplatku za svoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů pro rok 2013 ve výši 300,--Kč pro osoby s trvalým pobytem v městysu.

Usnesení č. 47

ZM schvaluje navýšení poplatku za svoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů pro rok 2013 na částku 350,--Kč pro osoby s trvalým pobytem v městysu.

Usnesení č. 48

ZM schvaluje OZV č. 3/2012 o místním poplatku za svoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů s účinností od 1. 1. 2013.

Usnesení č. 49

ZM schvaluje předloženou cenovou nabídku firmy ICARUS, spol. s r.o., Pavel Drcmánek, Hvozdecká 134, Veverská Bítýška na opravu části komunikace ulice Pod Trhovicí za předloženou cenu 77 000,--Kč vč. DPH. Opravu části komunikace dle předložené cenové nabídky provede firma ICARUS, spol. s r.o., Pavel Drcmánek, Hvozdecká 134, Veverská Bítýška, viz. příloha č. 28

Usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva městyse Veverská Bítýška ze dne 13. září 2012

Usnesení č. 1

ZM schvaluje program jednání jak byl zveřejněn na úřední tabuli a na webových stránkách městyse.

Usnesení č. 2

ZM schvaluje do návrhové komise p. Kopřivu.

Usnesení č. 3

ZM schvaluje do návrhové komise p. Brychtu.

Usnesení č. 4

ZM schvaluje ověřovatele zápisu p. Ing. Reimera

Usnesení č. 5

ZM schvaluje ověřovatele zápisu p. Ing. Plachého.

Usnesení č. 6

ZM schvaluje na základě zákona č. 128/2000 Sb., § 94, odst. 2 a podle Jednacího řádu OZ § 6 odst. 2, zařazení bodu na program jednání - Záměr prodeje pozemku p. č. 1607 o výměře 25 m² a p. č. 1610 výměře 41 m² v k. ú. Sentice. Tento bod bude projednán jako bod č. 20.

Usnesení č. 7

ZM schvaluje na základě zákona č. 128/2000 Sb., § 94, odst. 2 a podle Jednacího řádu OZ § 6 odst. 2, zařazení bodu na program jednání - Záměr prodeje pozemku p. č. 2407/3 o výměře 561 m² v k. ú. Veverská Bítýška. Tento bod bude projednán jako bod č. 21.

Usnesení č. 8

ZM schvaluje na základě zákona č. 128/2000 Sb., § 94, odst. 2 a podle Jednacího řádu OZ § 6 odst. 2, zařazení bodu na program jednání - Oprava budovy bývalé drobné provozovny na ulici Boční 555, Veverská Bítýška. Tento bod bude projednán jako bod č. 22.

Usnesení č. 9

ZM schvaluje III. rozpočtové opatření Městyse Veverská Bítýška v roce 2012 v oblasti výdajů.

Usnesení č. 10

ZM schvaluje III. rozpočtové opatření Městyse Veverská Bítýška v roce 2012 v oblasti příjmů.

Usnesení č. 11

ZM schvaluje III. rozpočtové opatření Městyse Veverská Bítýška v roce 2012 v oblasti financování.

Usnesení č. 12

ZM schvaluje IV. rozpočtové opatření Městyse Veverská Bítýška v roce 2012 v oblasti výdajů.

Usnesení č. 13

ZM schvaluje IV. rozpočtové opatření Městyse Veverská Bítýška v roce 2012 v oblasti příjmů.

Usnesení č. 14

ZM schvaluje IV. rozpočtové opatření Městyse Veverská Bítýška v roce 2012 v oblasti financování.

Usnesení č. 15

ZM schvaluje přijetí daru - movitého majetku, a to 1 ks lavičky v celkové pořizovací hodnotě 3.927,00,--Kč od Jihomoravského kraje se sídlem Žerotínovo náměstí 3/5, Brno.

Usnesení č. 16

ZM pověřuje starostu podpisem Darovací smlouvy na darování movitého majetku - 1 ks lavičky v celkové pořizovací hodnotě 3.927,00,--Kč uzavřenou mezi dárcem Jihomoravským krajem se sídlem Žerotínovo náměstí 3/5, Brno a obdarovaným Městysem Veverská Bítýška.

Usnesení č. 17

ZM schvaluje na základě výzvy Městyse Veverská Bítýška na zakázku „Splašková kanalizace v ulici Krátká" a na základě zprávy komise pro posouzení a hodnocení nabídek na akci „Splašková kanalizace v ulici Krátká" firmu MERTASTAV s.r.o., se sídlem Štěpánovská 1176, Předklášteří jako nejvýhodnější nabídku.

Usnesení č. 18

ZM schvaluje výstavbu „Splašková kanalizace v ulici Krátká" provede firma MERTASTAV s.r.o., se sídlem Štěpánovská 1176, Předklášteří.

Usnesení č. 19

ZM schvaluje Smlouvu o dílo (příloha č. 8) na stavbu „Splašková kanalizace v ulici Krátká", uzavřenou mezi objednatelem Městysem Veverská Bítýška a zhotovitelem firmou MERTASTAV s.r.o. se sídlem Štěpánovská 1176, Předkláštěří s tím, že bude ve smlouvě upraven termín zahájení a termín dokončení stavby splaškové kanalizace.

Usnesení č. 20

ZM pověřuje starostu podpisem Smlouvy o dílo na stavbu „Splašková kanalizace v ulici Krátká" uzavřenou mezi objednatelem Městysem Veverská Bítýška a zhotovitelem firmou MERTASTAV s.r.o. se sídlem Štěpánovská 1176, Předkláštěří.

Usnesení č. 21

ZM schvaluje vyhodnocení nabídek v pořadí jak uvedla komise pro posouzení a hodnocení nabídek. V případě, že nedojde k podpisu Smlouvy o dílo s firmou Mertastav s.r.o. se sídlem Štěpánovská 1176, Předkláštěří, budou osloveni další uchazeči v pořadí.

Usnesení č. 22

ZM schvaluje koupi pozemku p. č. 2552/6 o výměře 892 m², zastavěná plocha a nádvoří, v k. ú. Veverská Bítýška v areálu ČOV Městyse Veverská Bítýška od Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2 za cenu 492 000,--Kč do vlastnictví Městyse Veverská Bítýška.

Usnesení č. 23

ZM pověřuje starostu podpisem kupní smlouvy č. 808/12 na pozemek p. č. 2552/6 o výměře 892 m² v k. ú. Veverská Bítýška (areál ČOV) od Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00, Praha 2 za cenu 492 000,--Kč.

Usnesení č. 24

ZM schvaluje v souvislosti se zrušenými ZÚR JMK vyčkat na schválení novely stavebního zákona č. 183/2006 Sb. ozn. 573/5, odst. 5, která by mohla umožnit přijetí připravovaného ÚP Městyse Veverská Bítýška beze změny.

Usnesení č. 25

ZM schvaluje podání žádosti na základě § 59 stavebního zákona v platném znění o vymezení zastavěného území Městyse Veverská Bítýška v navržených lokalitách.

Usnesení č. 26

ZM schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene na „NTL plyn. přípojka pro RD č. p. 543, Veverská Bítýška" (p. č. 1448/12) uzavřenou mezi povinným Městysem Veverská Bítýška, oprávněným JMP Net, s.r.o. se sídlem Plynárenská 499/1, Brno a investorem.

Usnesení č. 27

ZM pověřuje starostu podpisem smlouvy o zřízení věcného břemene na „NTL plyn. přípojka pro RD č. p. 543, Veverská Bítýška" (p. č. 1448/12) uzavřenou mezi povinným Městysem Veverská Bítýška, oprávněným JMP Net, s.r.o. se sídlem Plynárenská 499/1, Brno a investorem.

Usnesení č. 28

ZM schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene na „NTL plyn. přípojka pro novostavbu RD č. p. 818 Veverská Bítýška" (p. č. 618/1) uzavřenou mezi povinným Městysem Veverská Bítýška, oprávněným JMP Net, s.r.o. se sídlem Plynárenská 499/1, Brno a investorem.

Usnesení č. 29

ZM pověřuje starostu podpisem smlouvy o zřízení věcného břemene na „NTL plyn. přípojka pro novostavbu RD č. p. 818, Veverská Bítýška" (p. č. 618/1) uzavřenou mezi povinným Městysem Veverská Bítýška, oprávněným JMP Net, s.r.o. se sídlem Plynárenská 499/1, Brno a investorem.

Usnesení č. 30

ZM schvaluje záměr prodeje obecního pozemku p. č. 2529/5 v k. ú. Veverská Bítýška s tím, že část pozemku p. č. 2529/5 zasahující do ulice U Hřiště bude oddělena geometrickým plánem, aby se nezamezil přístup do ulice U Hřiště. Po zaměření a vyhotovení geometrického plánu bude pozemek 2529/5 nabídnut k prodeji, a to za cenu 200,--Kč/m².

Usnesení č. 31

ZM vydává souhlas s členstvím v honebním společenstvu Veverská Bítýška které vzniklo v r. 1992 za účelem vytvoření honitby Veverská Bítýška s honebními pozemky v k. ú. Veverská Bítýška v následujícím členění dle kultur: voda (1,0348 ha), les (4,6736 ha), travní porosty (5,6729 ha), sady ( 2,0799 ha), orná půda (1,9463 ha), ostatní (31,8425 ha) na dobu 10-ti let.

Usnesení č. 32

ZM schvaluje pronájem části pozemku p. č. 1975 o výměře 25 m² v k. ú. Veverská Bítýška za cenu 500,--Kč/rok. Pronajímaná část bude vytýčena stavebním úřadem Veverská Bítýška Smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to na 5 let. Veškeré náklady spojené s vypracováním nájemní smlouvy uhradí nájemce.

Usnesení č. 33

ZM pověřuje starostu podpisem nájemní smlouvy na část obecního pozemku p. č. 1975 o výměře 25 m² v k. ú. Veverská Bítýška.

Usnesení č. 34

ZM schvaluje pronájem pozemku p. č. 2528/1 v k. ú. Veverská Bítýška - fotbalové hřiště na dobu 25-ti let za cenu 100,--Kč/rok FC Veverská Bítýška.

Usnesení č. 35

ZM pověřuje starostu podpisem nájemní smlouvy na pozemek p. č. 2528/1 v k. ú. Veverská Bítýška - fotbalové hřiště uzavřenou mezi FC Veverská Bítýška a Městysem Veverská Bítýška.

Usnesení č. 36

ZM osloví p. Pavla Drcmánka o předložení cenové nabídky na úpravu části komunikace v ulici Pod Trhovicí.

Usnesení č. 37

ZM schvaluje odpis pohledávek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů za roky 2006 - 2010 za nezletilé děti umístěné v DDM z důvodu nedobytnosti dle zákona č. 337/1992 o správě daní a poplatků, § 66 odst. 1 v celkové výši 2000,--Kč.

Usnesení č. 38

ZM vyslovuje souhlas s provedením studničního vrtu na pozemku p. č. 1825/1 v k. ú. Veverská Bítýška a následného zprovoznění studny na uvedeném pozemku. Studna bude zbudována v souladu se stavebním zákonem a bude využívána k zemědělským účelům dle žádosti.

Usnesení č. 39

ZM schvaluje obecně závaznou vyhlášku č. 2/2012, kterou se ruší OZV č. 2/2011 o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj nebo jiné technické herní zařízení povolené Ministerstvem financí podle jiného právního předpisu.

Usnesení č. 40

ZM schvaluje záměr prodeje obecního pozemku p. č. 1607 o výměře 25 m² zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Sentice za cenu 500,--Kč/m². Záměr prodeje bude zveřejněn na úřední tabuli a web. stránkách městyse.

Usnesení č. 41

ZM schvaluje záměr prodeje obecního pozemku p. č. 1610 o výměře 41 m², zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Sentice za cenu 500,--Kč/m². Záměr prodeje bude zveřejněn na úřední tabuli a web. stránkách městyse.

Usnesení č. 42

ZM schvaluje záměr prodeje obecního pozemku p. č. 2407/3, orná půda v k. ú. Veverská Bítýška. Geometrickým plánem bude oddělena část pozemku pro zachování bezpečné šířky cesty a poté bude pozemek nabídnut k prodeji za cenu 20,--Kč/m².

Usnesení č. 43

ZM schvaluje na základě směrnice 3/2012 Městyse Veverská Bítýška č. 3/2012 zadat vypracování projektové dokumentace pro stavební povolení na úpravy budovy bývalé drobné provozovny na ulici Boční 555, Veverská Bítýška. Úpravy budou spočívat ve vytvoření zasedací místnosti včetně soc. zázemí (k využívání i jako volební místnost), dále k vytvoření obytného prostoru vč. soc.zařízení. Projekt bude dále řešit nové elektrorozvody, rozvody vody, vytápění a úpravu prostranství v okolí domu.

Usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva městyse Veverská Bítýška ze dne 18. dubna 2012

Usnesení č. 1

ZM schvaluje program jednání jak byl zveřejněn na úřední tabuli a na webových stránkách městyse.

Usnesení č. 2

ZM schvaluje do návrhové komise p. Brychtu.

Usnesení č. 3

ZM schvaluje do návrhové komise p. Kopřivu.

Usnesení č. 4

ZM schvaluje ověřovatele zápisu p. Ing. Reimera.

Usnesení č. 5

ZM schvaluje ověřovatele zápisu p. Ing. Plachého.

Usnesení č. 6

ZM schvaluje I. rozpočtové opatření Městyse Veverská Bítýška v roce 2012 v oblasti příjmů.

Usnesení č. 7

ZM schvaluje I. rozpočtové opatření Městyse Veverská Bítýška v roce 2012 v oblasti výdajů.

Usnesení č. 8

ZM schvaluje dle svých kompetencí vyhrazeným zákonem č. 128/2000Sb., poskytnutí dotací, peněžitých a věcných darů dle schváleného rozpočtu na rok 2012 v té výši a těm fyzickým a právnickým osobám, jaké jsou uvedeny ve schváleném rozpočtu městyse na rok 2012.

Usnesení č. 9

ZM schvaluje, že úroky z dlouhodobého úvěru na pořízení dlouhodobého majetku na akci „Intenzifikace ČOV Veverská Bítýška" do doby zařazení majetku do užívání se budou účtovat do nákladů - účet 562, položka 5141.

Usnesení č. 10

ZM schvaluje předloženou Smlouvu o zajištění financování systému IDS JMK. Smlouva se uzavírá na dobu určitou do 31.12.2012 a celková částka činí 152 250,--Kč. ZM pověřuje starostu podpisem Smlouvy o zajištění financování systému IDS JMK mezi Jihomoravským krajem, Žerotínovo náměstí 3/5, Brno a Městysem Veverská Bítýška.

Usnesení č. 11

ZM pověřuje starostu podpisem Smlouvy o zajištění financování systému IDS JMK mezi Jihomoravským krajem, Žerotínovo náměstí 3/5, Brno a Městysem Veverská Bítýška.

Usnesení č. 12

ZM schvaluje odpis majetku - Vývařovně obědů, přísp. organizaci, Zábíteší 224, Veverská Bítýška dle návrhu na odpis. Jedná se o již nefunkční a zastaralé věci.

Usnesení č. 13

ZM schvaluje rozpočet na rok 2012 - Vývařovna obědů, příspěvková organizace, Zábíteší 224, Vev. Bítýška.

Usnesení č. 14

ZM schvaluje Rozpočet FKSP - rok 2012, Vývařovna obědů, příspěvková organizace, Zábíteší 224, Vev. Bítýška

Usnesení č. 15

ZM schvaluje Směrnici č. 3/2012 pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu.

Usnesení č. 16

ZM schvaluje pronájem nebytových prostor o výměře 74,4 m² v objektu č. p. 555, ul. Boční, Veverská Bítýška za účelem provozování květinářství a prodeje doplňkového sortimentu. Cena nájmu je stanovena na 5 000,--Kč/měs.+ energie. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 2 roky od podpisu smlouvy s možností prodloužení. Nájemce zajistí převod veškerých energií na sebe a nájemci budou umožněny případné stavební úpravy po projednání na SÚ. Náklady spojené s vypracováním nájemní smlouvy uhradí Městys Veverská Bítýška.

Usnesení č. 17

ZM pověřuje starostu podpisem nájemní smlouvy na nebytové prostory o výměře 74,4 m² v objektu č. p. 555, ul. Boční, Veverská Bítýška za účelem provozování květinářství a prodeje doplňkového sortimentu.

Usnesení č. 18

ZM schvaluje předložený rozpočet Základní školy na rok 2012, Veverská Bítýška, příspěvková organizace.

Usnesení č. 19

ZM schvaluje cenu za inzerci ve Zpravodaji Městyse Veverská Bítýška na 3,--Kč/cm² počínaje dnem 1. května 2012.

Usnesení č. 20

ZM schvaluje vyřazení místních názvů ulic a oblastí: Královky, Na Mlýnisku, Na Chmelníkách, U Boží muky, U Průřezu, U Stávku, Vořešíky, Za Práchovnou z centrální evidence obyvatel.

Usnesení č. 21

ZM schvaluje Smlouvu o dílo č. 19-2011/B, týkající se opravy části komunikace ulice Boční mezi fy Mertastav s.r.o., Štěpánovská 1176, Předkláštěří a Městysem Veverská Bítýška za cenu 359 240,36,--Kč vč. DPH.

Usnesení č. 22

ZM pověřuje starostu podpisem Smlouvy o dílo č. 19-2011/B, týkající se opravy části komunikace ulice Boční mezi fy Mertastav s.r.o., Štěpánovská 1176, Předkláštěří a Městysem Veverská Bítýška.

Usnesení č. 23

ZM schvaluje zařazení bodu - Projednání Smlouvy č. 09047191 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí v rámci Operačního programu Životní prostředí na program dnešního jednání. Tento bod bude zařazen jako bod č. 14

Usnesení č. 24

ZM schvaluje předloženou Smlouvy č. 09047191 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí v rámci Operačního programu Životní prostředí uzavřenou mezi Státním fondem Životního prostředí se sídlem Kaplanova 1931/1, Praha 11 a Městysem Veverská Bítýška týkající se akce „Kanalizace a ČOV Veverská Bítýška".

Usnesení č. 25

ZM pověřuje starostu městyse podpisem Smlouvy č. 09047191 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí v rámci Operačního programu Životní prostředí uzavřenou mezi Státním fondem Životního prostředí se sídlem Kaplanova 1931/1, Praha 11 a Městysem Veverská Bítýška týkající se akce „Kanalizace a ČOV Veverská Bítýška".

Usnesení č. 26

ZM schvaluje zařazení bodu - Předložení cenové nabídky na výrobu a osazení plastových oken do budovy KD na program dnešního jednání. Tento bod bude zařazen jako bod č. 15.

Usnesení č. 27

ZM schvaluje firmu OKNOSERVIS s.r.o, se sídlem Tuřanka 115, Brno-Slatina za účelem dodání a osazení 16 ks plastových oken v budově KD (klubovny + obecní byt) za cenu 168 401,--Kč vč. DPH.

Usnesení č. 28

ZM schvaluje firmu OKNOSERVIS s.r.o, se sídlem Tuřanka 115, Brno-Slatina za účelem dodání a osazení 3 ks plastových oken v budově KD (restaurace) za cenu 78 922,--Kč vč. DPH.

Usnesení č. 29

ZM pověřuje starostu podpisem Smlouvy o dílo uzavřenou mezi fy OKNOSERVIS s.r.o, se sídlem Tuřanka 115, Brno-Slatina za účelem dodání a osazení 3 ks plastových oken v budově KD (restaurace) za cenu 78 922,--Kč vč. DPH a k dodání a osazení 16 ks plastových oken v budově KD (klubovny + obecní byt) za cenu 168 401,--Kč vč. DPH.

Usnesení č. 30

ZM schvaluje zařazení bodu - Záměr pronájmu nebytových prostor v budově ZŠ Vev. Bítýška, Zábíteší 224 na program dnešního jednání. Tento bod bude projednán jako bod č. 16.

Usnesení č. 31

ZM schvaluje záměr pronájmu nebytových prostor v budově ZŠ Zábíteší 224 za cenu 200,--Kč/měs a na dobu určitou 5 let. Záměr pronájmu bude zveřejněn na úřední desce a na web. stránkách městyse.

Usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva městyse Veverská Bítýška ze dne 19. března 2012

Usnesení č. 1

ZM schvaluje program jednání jak byl zveřejněn na úřední tabuli a na webových stránkách městyse.

Usnesení č. 2

ZM schvaluje do návrhové komise p. Ing. Reimera.

Usnesení č. 3

ZM schvaluje do návrhové komise p. Ing. Plachého.

Usnesení č. 4

ZM schvaluje ověřovatele zápisu pí. Jerouškovou.

Usnesení č. 5

ZM schvaluje ověřovatele zápisu pí. Krystkovou.

Usnesení č. 6

ZM schvaluje obecně závaznou vyhlášku č. 1/2012 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění,využívání a odstraňování komunálních odpadů s účinností dnem jejího vyhlášení.

Usnesení č. 7

ZM schvaluje předložený rozpočet Městyse Veverská Bítýška na rok 2012 v oblasti příjmů.

Usnesení č. 8

ZM neschvaluje zahrnutí finanční částky ve výši 15 tis. Kč (příspěvek Svaz důchodců Chudičce 5 000,-- Kč a příspěvek Občanské sdružení rodičů a dětí Chudčice ve výši 10 000,-- Kč) do výdajové části rozpočtu Městyse Veverská Bítýška na rok 2012, do paragrafu 6409 - rezerva

Usnesení č. 9

ZM schvaluje předložený rozpočet Městyse Veverská Bítýška na rok 2012 v oblasti výdajů.

Usnesení č. 10

ZM schvaluje předložený rozpočet Městyse Veverská Bítýška na rok 2012 v oblasti financování.

Usnesení č. 11

ZM schvaluje příspěvek na jednoho žáka navštěvující školu ve Veverské Bítýšce na rok 2012 ve výši 5.300,--Kč.

Usnesení č. 12

ZM schvaluje ponechání hospodářského výsledku za rok 2011 na účtu ZŠ Veverská Bítýška pro rok 2012. Celková částka 54 934,09,--Kč bude rozdělena následovně:

  • 80 % do fondu odměn = 43 947,27,--Kč
  • 20 % do fondu rezerv = 10 986,82,--Kč

Usnesení č. 13

ZM schvaluje ponechání hospodářského výsledku za rok 2011 na účtu MŠ Veverská Bítýška pro rok 2012 o celkové částce 72 208,36,--Kč, která bude rozdělena následovně:

  • 80 % do fondu rezerv = 57 766,69,--Kč
  • 20 % do fondu odměn = 14 441,67,--Kč

Usnesení č. 14

ZM schvaluje záměr směny pozemků p. č. 1872/27 o výměře 39 m² (ostatní plocha) a p. č. 1990/08 o výměře 16 m² (ostatní plocha, komunikace) v k. ú. Veverská Bítýška za pozemek p. č. 1974 o výměře 70 m²(trvalý travní porost) ve vlastnictví Městyse Veverská Bítýška.

Usnesení č. 15

ZM schvaluje záměr prodeje 1869/10 o výměře 24 m² (zastavěná plocha a nádvoří) v k. ú. Veverská Bítýška za cenu 200,--Kč/m².

Usnesení č. 16

ZM schvaluje vyřazení majetku dle přiloženého soupisu bez jeřábové dráhy invent. č. 1163, která i nadále zůstane v majetku městyse a bude využita při výstavbě ČOV.

Usnesení č. 17

ZM schvaluje záměr pronájmu pozemků 2445/3, 2445/9, 2445/11 v k. ú. Veverská Bítýška za cenu 100 Kč/m²/rok s dobou určitou na 2 roky ode dne uzavření smlouvy. Nájemné bude požadováno zpětně dle zákona.

Usnesení č. 18

ZM schvaluje převod prodloužení splaškové kanalizace - ulice Na Bílém potoce v celkové délce 63,40 m v celkové hodnotě 188 581,34,--Kč do správy Vodárenskému svazku „Bítešsko".

Usnesení č. 19

ZM schvaluje převod prodloužení splaškové kanalizace - ulice Na Bítýškách v celkové délce 98,20 m v celkové hodnotě 252 135,08,-- Kč do správy Vodárenskému svazku „Bítešsko".

Usnesení č. 20

ZM schvaluje na základě zákona č. 183/2006 Sb, v platném znění, § 188 písm. a, výstavbu 1 RD na pozemku p. č. 1971/5 v k.ú. Veverská Bítýška v lokalitě ulice M. Kudeříkové.

Usnesení č. 21

ZM schvaluje jednorázovou cenu za zřízení věcného břemene týkající se uložení plynovodní přípojky uložených v pozemcích Městyse Veverská Bítýška ve výši 500,--Kč.

Usnesení č. 22

ZM schvaluje záměr pronájmu nebytových prostor na p. č. 1249/1, objekt č. p. 555 v k. ú. Veverská Bítýška o výměře 74,4 m² na dobu určitou 2 roky od podpisu smlouvy, za cenu 5000,--Kč/měs.+ energie. Záměr pronájmu nebytových prostor není určen k provozování herny, restaurace a nočního klubu.

Usnesení č. 23

ZM schvaluje umístění plastové reklamní tabule před rodinným domem Masarykovo náměstí č. p. 80. Za umístění reklamní cedule bude uhrazen poplatek dle OZV č. 1/2008, oddíl 4, čl. 19, ost. 3.

Usnesení č. 24

ZM schvaluje předloženou Smlouvu č. ON4 33 12, AC 012012/12/OM o zřízení věcného břemene na část pozemku p. č. 2568 v k. ú. Veverská Bítýška za účelem zřízení stavby s názvem „Odvodnění místní komunikace ul. Pod Horkou II" uzavřenou mezi Jihomoravským krajem se sídlem Žerotínovo náměstí 3/5, Brno a Městysem Veverská Bítýška.

Usnesení č. 25

ZM pověřuje starostu podpisem Smlouvy č. ON4 33 12, AC 012012/12/OM o zřízení věcného břemene za účelem zřízení stavby s názvem „Odvodnění místní komunikace ul. Pod Horkou II" uzavřenou mezi Jihomoravským krajem se sídlem Žerotínovo náměstí 3/5, Brno a Městysem Veverská Bítýška.

Usnesení č. 26

ZM schvaluje předloženou Smlouvu č. NM-14990013491/SB4410394/001-VMR2 o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu spočívající v umístění nového kabelu a skříně NN na stavbu „Vev. Bítýška, rozš. NN+DPNN, Krejčiřík" uzavřenou mezi E.ON Distribuce, a.s., se sídlem F. A. Garstnera 215/6, 370 49 České Budějovice a Městysem Veverská Bítýška.

Usnesení č. 27

ZM pověřuje starostu podpisem Smlouvy č. NM-14990013491/SB4410394/001-VMR2 o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu spočívající v umístění nového kabelu a skříně NN na stavbu „Vev. Bítýška, rozš. NN+DPNN, Krejčiřík" uzavřenou mezi E.ON Distribuce, a.s., se sídlem F. A. Garstnera 215/6, 370 49 České Budějovice a Městysem Veverská Bítýška.

Usnesení č. 28

ZM schvaluje předloženou Smlouvu č. 1030002332/001o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu spočívající v umístění zařízení distribuční soustavy s názvem „Vev. Bítýška, Na Bílém potoce, garáže SR 522" uzavřenou mezi E.ON Distribuce, a.s., se sídlem F. A. Garstnera 215/6, 370 49 České Budějovice a Městysem Veverská Bítýška za jednorázovou úplatu 5.000,--Kč.

Usnesení č. 29

ZM pověřuje starostu podpisem Smlouvy č. 1030002332/001o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu spočívající v umístění zařízení distribuční soustavy s názvem „V. Bítýška, Na Bílém potoce, garáže SR 522" uzavřenou mezi E.ON Distribuce, a.s., se sídlem F. A. Garstnera 215/6, 370 49 České Budějovice a Městysem Veverská Bítýška.

Usnesení č. 30

ZM schvaluje vypracování projektu - stavební úpravy sociálního zařízení včetně výkonu stavebního dozoru v budově ZUŠ, č. p. 319, ul. 9. Května vypracuje Ing. Miloslav Šipka, bytem Eichlerova, Veverská Bítýška.

Usnesení č. 31

ZM schvaluje na základě zákona č. 128/2000 Sb., § 94, odst. 2 a podle Jednacího řádu OZ § 6 odst. 2, zařazení bodu na program jednání - Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení práva mající povahu věcného břemene a souhlasu se zřízením stavby "Automatický monitoring, limnigrafická stanice Veverská Bítýška, Na Bílém potoce". Tento bod bude projednán jako bod č. 24

Usnesení č. 32

ZM schvaluje na základě zákona č. 128/2000 Sb., § 94, odst .2 a podle Jednacího řádu OZ § 6 odst. 2, zařazení bodu na program jednání - Předložení inventarizační zprávy Městyse Veverská Bítýška za rok 2011. Tento bod bude projednán jako bod č. 25

Usnesení č. 33

ZM schvaluje Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení práva mající povahu věcného břemene a souhlasu se zřízením stavby "Automatický monitoring, limnigrafická stanice Veverská Bítýška, Na Bílém potoce" uzavřenou mezi Povodím Moravy, s.p. se sídlem Dřevařská 11, Brno a Městysem Veverská Bítýška za jednorázovou úplatu ve výši 100,--Kč.

Usnesení č. 34

ZM pověřuje starostu podpisem Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení práva mající povahu věcného břemene a souhlasu se zřízením stavby "Automatický monitoring, limnigrafická stanice Veverská Bítýška, Na Bílém potoce" uzavřenou mezi Povodím Moravy, s.p. se sídlem Dřevařská 11, Brno a Městysem Veverská Bítýška

Usnesení č. 35

ZM schvaluje předloženou Inventarizační zprávu Městyse Veverská Bítýška za rok 2011.

Usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva městyse Veverská Bítýška ze dne 2. února 2012

Usnesení č. 1

ZM schvaluje program jednání jak byl zveřejněn na úřední tabuli a na webových stránkách městyse.

Usnesení č. 2

ZM schvaluje do návrhové komise pí. Jerouškovou.

Usnesení č. 3

ZM schvaluje do návrhové komise p. Novotného.

Usnesení č. 4

ZM schvaluje ověřovatele zápisu p. Kozla.

Usnesení č. 5

ZM schvaluje ověřovatele zápisu pí. Koláčnou.

Usnesení č. 6

ZM neschválilo zrušení vodního díla - studny ST 9 na pozemku p. č. 794/1 v k. ú. Veverská Bítýška. Studna ST9 zůstane zachována. Bude ohlášena oprava studny ST 9 na pozemku p. č. 794/1 na MěÚ v Kuřimi, odboru vodoprávním. Po její opravě bude kolem studny vydlážděno ochranné pásmo.

Usnesení č. 7

ZM se ztotožňuje s vyjádřením a stanoviskem Městyse Veverská Bítýška, které bylo součástí vydání územního řízení k možnosti výstavby 3 RD. Možnost řešení způsobu provedení napojení IS do pozemku p.č. 794/1 bude řešeno až po vydání územního rozhodnutí a dořešení dopravní obslužnosti.

Usnesení č. 8

ZM schvaluje předložené II. rozpočtové opatření v roce 2011 - ZŠ Veverská Bítýška.

Usnesení č. 9

ZM schvaluje předložený odpisový plán pro rok 2012 - ZŠ Veverská Bítýška.

Usnesení č. 10

ZM schvaluje Směrnici č. 1/2012 - Vysílání na pracovní cesty, cestovní náhrady.

Usnesení č. 11

ZM schvaluje vyřazení majetku dle vyřazovacího soupisu.

Usnesení č. 12

ZM schvaluje II. rozpočtové opatření v roce 2011 - Vývařovna obědů, přísp.organizace.

Usnesení č. 13

ZM schvaluje VI. rozpočtové opatření Městyse Veverská Bítýška v roce 2011 v oblasti příjmů.

Usnesení č. 14

ZM schvaluje VI. rozpočtové opatření Městyse Veverská Bítýška v roce 2011 v oblasti výdajů.

Usnesení č. 15

ZM schvaluje dodatek č. 1 k Mandátní smlouvě č. SML-Z-M-10-047 mezi Městysem Veverská Bítýška a Regionální poradenskou agenturou s.r.o. se sídlem Starobrněnská 20, Brno.

Usnesení č. 16

ZM pověřuje starostu podpisem dodatku č. 1 ke smlouvě č. SML-Z-M-10-047 mezi Městysem Veverská Bítýška a Regionální poradenskou agenturou s.r.o. se sídlem Starobrněnská 20, Brno.

Usnesení č. 17

ZM schvaluje vnitřní Směrnici č. 2/2012 pro vyvařování sociálních obědů. Cena obědu je
34,--Kč a je tvořena z 27,--Kč normativ na potraviny a 7,--Kč na provozní náklady. Platnost Směrnice č. 2/2012 je stanovena k 1. 3. 2012.

Usnesení č. 18

ZM schvaluje navýšení úvěru z 8 mil Kč na 9 mil Kč dle Smlouvy o úvěru č. 0214988499 a předloženou žádost k úvěrové smlouvě č. 0214988499 týkající se navýšení úvěrové částky z 8 mil Kč na částku 9 mil. Kč včetně posunutí termínu čerpání a splácení úvěru na akci „Kanalizace a ČOV Veverská Bítýška" mezi Českou spořitelnou, a.s. se sídlem Olbrachtova 1929/62, Praha a Městysem Veverská Bítýška.

Usnesení č. 19

ZM pověřuje starostu městyse podpisem dodatku k úvěrové smlouvě č. 0214988499 týkající se navýšení úvěrové částky z 8 mil Kč na částku 9 mil Kč na akci „Kanalizace a ČOV Veverská Bítýška" mezi Českou spořitelnou, a.s. se sídlem Olbrachtova 1929/62, Praha a Městysem Veverská Bítýška.

Usnesení č. 20

ZM schvaluje zařazení bodu - Likvidace nevyhovujícího kotle na tuhá paliva z kotelny ZŠ Zábíteší 224, Veverská Bítýška na program dnešního jednání.

Usnesení č. 21

ZM schvaluje likvidaci nevyhovujícího kotle na tuhá paliva z kotelny ZŠ na ulici Zábíteší 224, Veverská Bítýška včetně výtahu na odpadové nádoby. Finanční zdroje za uvedenou likvidaci budou zařazeny do rozpočtu městyse.


sipka Zpět     sipka Verze pro tiskTyto webové stránky využívají cookies. Jejich používáním s tím vyjadřujete souhlas.
Souhlasím