cz / eng / de     Dnes je

Domů»Úřad města»Usnesení zastupitelstva města»Usnesení zastupitelstva města z roku 2011

Usnesení zastupitelstva městyse z roku 2011

Usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva městyse Veverská Bítýška ze dne 19. prosince 2011

Usnesení č. 1

ZM schvaluje program jednání tak, jak byl zveřejněn na úřední tabuli a na webových stránkách městyse.

Usnesení č. 2

ZM schvaluje rozšíření jednání o bod - Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 19-2011 týkající se stavby „Splašková kanalizace - odkanalizování ulice Boční - Tišnovská". Tento bod bude zařazen jako bod č. 10.

Usnesení č. 3

ZM schvaluje rozšíření jednání o bod - Smlouva č. a.g. č. 011090/11/OŽP o poskytnutí dotace z rozpočtu JMK na realizaci projektu „Veverská Bítýška, ul. Krátká - splašková kanalizace". Tento bod bude zařazen jako bod č. 11.

Usnesení č. 4

ZM schvaluje rozšíření jednání o bod - Zakoupení sypače pro zimní údržbu chodníků. Tento bod bude zařazen jako bod č. 12.

Usnesení č. 5

ZM schvaluje rozšíření jednání o bod - Smlouva o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu na akci „SB 4410-383 V. Bítýška, ul.Eichlerova, DPNN, Kiliánová". Tento bod bude zařazen jako bod č. 13.

Usnesení č. 6

ZM schvaluje rozšíření jednání o bod - Prodej obecního pozemku p. č. 1275/9 o výměře 13 m² v k. ú. Veverská Bítýška. Tento bod bude zařazen jako bod č. 14.

Usnesení č. 7

ZM schvaluje do návrhové komise p. Ing. Plachého.

Usnesení č. 8

ZM schvaluje do návrhové komise pí. Koláčnou.

Usnesení č. 9

ZM schvaluje ověřovatele zápisu p. Ing. Reimera.

Usnesení č. 10

ZM schvaluje ověřovatele zápisu p. Krystkovou.

Usnesení č. 11

ZM schvaluje V. rozpočtové opatření Městyse Veverská Bítýška v roce 2011 v oblasti příjmů.

Usnesení č. 12

ZM schvaluje V. rozpočtové opatření Městyse Veverská Bítýška v roce 2011 v oblasti výdajů.

Usnesení č. 13

ZM schvaluje v souladu s § 102 odst. 2 písm. a) a odst. 4 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích starostovi městyse pravomoc provádět rozpočtová opatření v období od posledního zastupitelstva konaného v roce 2011 do 31. 12. 2011. Tato rozpočtová opatření budou schválena na nejbližším jednání zastupitelstva městyse v roce 2012.

Usnesení č. 14

ZM schvaluje rozpočtové provizorium. Provizorium se bude pro rok 2012 řídit těmito pokyny:

  • Neinvestiční výdaje budou čerpány až do schválení rozpočtu roku 2012 maximálně do výše 1/12 rozpočtu r. 2011 měsíčně.
  • Investiční akce budou do schválení rozpočtu zastaveny s výjimkou proplacení finančních částek týkajících se výstavby posilujícího zdroje pitné vody - vrt HV 101, dále proplacení finančních částek týkajících se intenzifikace ČOV, TDI a BZOP.
  • Dále proplacení finančních částek týkajících se výstavby splaškové kanalizace ul. Boční, část ulice Tišnovské, dále faktury za nákup materiálu, týkající se případné opravy budovy Boční č. p. 555 a nákup materiálu na případnou opravu soc. zař. v budově ul. 9. května, zakoupení sypače na posyp chodníků v zimních měsících a vyfakturování již započatých a realizovaných akcí.
Rozpočet na rok 2012 bude předložen zastupitelstvu městyse ke schválení nejpozději do 31. března 2012.

Usnesení č. 15

ZM schvaluje předložený rozpočtový výhled na roky 2012, 2013, 2014.

Usnesení č. 16

ZM schvaluje Směrnici č. 4/2011 Odpisový plán Městyse Veverská Bítýška.

Usnesení č. 17

ZM schvaluje vyřazení věcí dle předložených vyřazovacích protokolů - Mateřská škola, příspěvková organizace, Pavla Perky 333, Veverská Bítýška.

Usnesení č. 18

ZM schvaluje prodej obecního pozemku p. č. 643/2 o výměře 61 m² v k. ú. Veverská Bítýška Veškeré poplatky spojené s prodejem včetně vyhotovení kupní smlouvy a vkladu do KN uhradí kupující.

Usnesení č. 19

ZM pověřuje starostu podpisem kupní smlouvy na pozemek p. č. 643/2 o výměře 61 m² v k. ú. Veverská Bítýška.

Usnesení č. 20

ZM schvaluje Základní škole Veverská Bítýška, přísp. organizaci vyřazení DDHM - učební pomůcky z důvodu opotřebení, nefunkčnosti a zastarání dle předloženého vyřazovacího protokolu.

Usnesení č. 21

ZM schvaluje dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 19/2011 na stavbu „Splašková kanalizace - odkanalizování ulice Boční - Tišnovská" uzavřený mezi Městysem Veverská Bítýška a firmou Mertastav s.r.o. se sídlem Štěpánovská 1176, Předklášteří týkající se navýšení ceny o částku 201 115,--Kč bez DPH. Celková cena za dílo 3 166 614,-Kč vč. DPH.

Usnesení č. 22

ZM pověřuje starostu podpisem dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 19/2011 na stavbu „Splašková kanalizace - odkanalizování ulice Boční -Tišnovská" uzavřený mezi Městysem Veverská Bítýška a firmou Mertastav s.r.o. se sídlem Štěpánovská 1176, Předklášteří.

Usnesení č. 23

ZM schvaluje Smlouvu č. ag. 011090/11/OŽP o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje na realizaci projektu „Veverská Bítýška, ul. Krátká - splašková kanalizace" ve výši 2 300 000,--Kč.

Usnesení č. 24

ZM pověřuje starostu podpisem Smlouvy č. ag. 011090/11/OŽP o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje na realizaci projektu „Veverská Bítýška, ul. Krátká - splašková kanalizace" ve výši 2 300 000,--Kč uzavřenou mezi poskytovatelem Jihomoravským krajem se sídlem Žerotínovo náměstí 3/5, Brno a příjemcem Městysem Veverská Bítýška.

Usnesení č. 25

ZM schvaluje zakoupení sypače za malotraktor na údržbu chodníků v zimních měsících.

Usnesení č. 26

ZM schvaluje předloženou Smlouvu č. 4410-383/001/NM20/YPM o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu spočívající v umístění nového kabelového vedení NN s názvem „SB 4410- 383 Vev. Bítýška, ul. Eichlerova, DPNN, Kiliánová" mezi E.ON Distribuce, a.s., se sídlem F. A. Garstnera 215/6, 370 49 České Budějovice a Městysem Veverská Bítýška.

Usnesení č. 27

ZM pověřuje starostu městyse podpisem Smlouvy č. 4410-383/001 o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu na stavbu umístění nového kabelového vedení s názvem „SB 4410-383/001/NM20/YPM Vev. Bítýška, ul. Eichlerova, DPNN, Kiliánová" mezi E.ON Distribuce, a.s., se sídlem F. A. Garstnera 215/6, 370 49 České Budějovice a Městysem Veverská Bítýška.

Usnesení č. 28

ZM schvaluje prodej obecního pozemku p. č. 1275/9 v k. ú. Veverská Bítýška o výměře 13 m². Veškeré poplatky spojené s prodejem včetně vypracování kupní smlouvy a vkladu do KN uhradí kupující.

Usnesení č. 29

ZM pověřuje starostu podpisem kupní smlouvy na pozemek p.č. 1275/9 v k. ú. Veverská Bítýška o výměře 13 m².

Usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva městyse Veverská Bítýška ze dne 21. listopadu 2011

Usnesení č. 1

ZM schvaluje program jednání tak, jak byl zveřejněn na úřední tabuli a na webových stránkách městyse.

Usnesení č. 2

ZM schvaluje dle Zákona o obcích č. 128/2000 Sb, § 94 odst. 2 o stažení bodu č. 15 z programu jednání - Smlouva o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu na akci "V. Bítýška, ul. Nádržní, DPNN, Dohnálek" a nahradit tento bod bodem - Schválení koordinátora BOZP na stavbu kanalizace  ČOV Veverská Bítýška"

Usnesení č. 3

ZM schvaluje do návrhové komise p. Kozla.

Usnesení č. 4

ZM schvaluje do návrhové komise pí. Jerouškovou.

Usnesení č. 5

ZM schvaluje ověřovatele zápisu p. Brychtu.

Usnesení č. 6

ZM schvaluje ověřovatele zápisu p. Kolstrunka.

Usnesení č. 7

ZM schvaluje IV. rozpočtové opatření Městyse Veverská Bítýška v roce 2011 v oblasti příjmů.

Usnesení č. 8

ZM schvaluje IV. rozpočtové opatření Městyse Veverská Bítýška v roce 2011 v oblasti výdajů.

Usnesení č. 9

ZM schvaluje předložené I. rozpočtové opatření v roce 2011 Vývařovna obědů, přísp. organizace, Zábíteší 224, Veverská Bítýška.

Usnesení č. 10

ZM schvaluje odpis pohledávek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů za roky 2007 - 2010 z důvodu nedobytnosti dle zákona č. 337/1992 o správě daní a poplatků, § 66 odst. 1 v celkové výši 35800,--Kč.

Usnesení č. 11

ZM schvaluje Základní škole přísp. organizaci Veverská Bítýška I. rozpočtové opatření v roce 2011.

Usnesení č. 12

ZM schvaluje Základní škole, přísp. organizaci Veverská Bítýška vyřazení osobních počítačů a další elektroniky dle předložených vyřazovacích protokolů.

Usnesení č. 13

ZM schvaluje Směrnici č. 2/2011 pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu.

Usnesení č. 14

ZM neschvaluje záměr prodeje části pozemku p. č. 643/2 o výměře 61 m² v k. ú. Veverská Bítýška za cenu 300,--Kč/m².

Usnesení č. 15

ZM schvaluje záměr prodeje části pozemku p. č. 643/2 o výměře 61 m² v k. ú. Veverská Bítýška za cenu 200,--Kč/m². Záměr prodeje bude zveřejněn na úřední tabuli a web. stránkách městyse.

Usnesení č. 16

ZM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na pozemek p. č. 2528/1, ostatní plocha o výměře 7082 m² v k. ú. Veverská Bítýška za cenu nájmu 100,--Kč/rok. Nájemní smlouva se uzavírá na dobu 15 let mezi Městysem Veverská Bítýška a FC Veverská Bítýška.

Usnesení č. 17

ZM pověřuje starostu městyse podpisem nájemní smlouvy na pozemek p. č. 2528/1, ostatní plocha o výměře 7082 m² v k. ú.Veverská Bítýška za cenu nájmu 100,--Kč/rok. Nájemní smlouva se uzavírá na dobu 15 let mezi Městysem Veverská Bítýška a FC Veverská Bítýška.

Usnesení č. 18

ZM neschvaluje požádat Pozemkový fond ČR o možnost odkoupení pozemku p. č. 1404/12, ostatní plocha v k. ú. Veverská Bítýška.

Usnesení č. 19

ZM schvaluje vzdání se předkupního práva u Pozemkového fondu ČR týkající se možnosti odkoupení pozemku p. č. 1404/12, ostatní plocha v k. ú. Veverská Bítýška.

Usnesení č. 20

ZM schvaluje záměr úpravy povrchu tělesa hráze na pozemku v majetku Povodí Moravy, s. p. týkající se vybudování chodníku pro pěší v úseku od Tejkalova mlýna po betonovou hráz na ulici Nábřežní.

Usnesení č. 21

ZM pověřuje vypracováním projektové dokumentace pro územní řízení a stavební povolení na akci týkající se vybudování chodníku pro pěší v úseku od Tejkalova mlýna po betonovou hráz ulice Nábřežní p. Ing. Milana Zezulu, Jiráskova 12, Brno.

Usnesení č. 22

ZM schvaluje vypracování studie úpravy parkovacích ploch na sídlišti Na Bítýškách a vypracování projektové dokumentace úprav pozemku p. č. 515 v k. ú. Veverská Bítýška.

Usnesení č. 23

ZM schvaluje vypracování studie úprav parkovacích ploch na sídlišti Na Bítýškách a vypracování projektové dokumentace na úpravy pozemku p.č. 515 v k. ú. Veverská Bítýška. Studii a projektovou dokumentaci vypracuje p. Ing. Milan Zezula se sídlem Jiráskova 12, Brno.

Usnesení č. 24

ZM schvaluje záměr prodeje obecního pozemku p. č. 1275/9 o výměře 13 m² v k. ú. Veverská Bítýška za cenu 300,--Kč/m². Záměr prodeje bude zveřejněn na úřední tabuli a web. stránkách městyse.

Usnesení č. 25

ZM schvaluje Smlouvu o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu na akci „Vev. Bítýška, DPNNk - nový AES 4x 120, Erbesová" uzavřenou mezi E.ON Distribuce, a.s. se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice a Městysem Veverská Bítýška.

Usnesení č. 26

ZM pověřuje starostu podpisem Smlouvy o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu na akci „Vev. Bítýška, DPNNk - nový AES 4x 120, Erbesová" uzavřenou mezi E.ON Distribuce, a.s. se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice a Městysem Veverská Bítýška

Usnesení č. 27

ZM schvaluje firmu Vodohospodářský rozvoj a výstavba a. s., se sídlem Podseky 3, Brno-Bohunice jako koordinátora BOZP na výkon činnosti a služeb souvisejících s výkonem BOZP na stavbu „Kanalizace a ČOV Veverská Bítýška" podle zákona č. 309/2006 Sb. za cenu 165 120,--Kč vč.DPH.

Usnesení č. 28

ZM schvaluje Mandátní smlouvu na výkon koordinátora BOZP na stavbě „Kanalizace a ČOV Veverská Bítýška" uzavřenou mezi mandantem Městysem Veverská Bítýška a mandatářem Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.

Usnesení č. 29

ZM pověřuje starostu podpisem Mandátní smlouvy na výkon koordinátora BOZP na stavbě „Kanalizace a ČOV Veverská Bítýška" uzavřenou mezi mandantem Městysem Veverská Bítýška a mandatářem Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.

Usnesení č. 30

ZM schvaluje Směrnici č. 3/2011- Vysílání na pracovní cesty, cestovní náhrady.

Usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva městyse Veverská Bítýška ze dne 21. října 2011

Usnesení č. 1

ZM schvaluje program jednání tak, jak byl zveřejněn na úřední tabuli a na webových stránkách městyse.

Usnesení č. 2

ZM schvaluje dle zákona č. 128/2000 Sb., § 94, odst. 2 a podle Jednacího řádu OZ § 6 odst. 2, zařazení bodu na program jednání - Smlouva o dílo č. 5/2011 spočívající ve vypracování regulačního plánu lokality „U Slešťůvky" a Smlouva o dílo č. 6/2011 spočívající ve vypracování regulačního plánu lokality „Hvozdecká". Tento bod bude projednán jako bod č. 4.

Usnesení č. 3

ZM schvaluje do návrhové komise p. Ing. Plachého.

Usnesení č. 4

ZM schvaluje do návrhové komise p. Kozla.

Usnesení č. 5

ZM schvaluje ověřovatele zápisu pí. Krystkovou.

Usnesení č. 6

ZM schvaluje ověřovatele zápisu p. Ing. Reimera.

Usnesení č. 7

ZM schvaluje Rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky ve veřejné zakázce s názvem „Výkon technického dozoru investora pro stavbu kanalizace a ČOV ve Veverské Bítýšce". Nejvhodnější nabídka ve veřejné zakázce je nabídka uchazeče Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s., Podseky 3, Brno.

Usnesení č. 8

ZM schvaluje na základě zprávy o posouzení kvalifikace a hodnocení nabídek firmu Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s. se sídlem Podseky 3, 625 00 Brno jako nejvhodnější nabídku s nejnižší nabídkovou cenou 1 462 750,-Kč bez DPH na zakázku „Výkon technického dozoru investora pro stavbu kanalizace a ČOV Veverská Bítýška".

Usnesení č. 9

ZM schvaluje Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky na zakázku „Výkon technického dozoru investora pro stavbu kanalizace a ČOV ve Veverské Bítýšce". Nejvhodnější nabídka je nabídka firmy Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s. se sídlem Podseky 3, 625 00 Brno.

Usnesení č. 10

ZM schvaluje předloženou Mandátní smlouvu týkající se činnosti výkonu technického dozoru investora v rámci realizace stavby kanalizace a ČOV ve Veverské Bítýšce za cenu 1 462 720,--Kč bez DPH (1 755 300,--Kč vč. DPH) uzavřenou mezi mandatářem Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s. se sídlem Podseky 3, 625 00 Brno a mandantem Městysem Veverská Bítýška.

Usnesení č. 11

ZM pověřuje starostu podpisem Mandátní smlouvy na zakázku „Výkon technického dozoru investora pro stavbu kanalizace a ČOV ve Veverské Bítýšce" uzavřenou mezi mandatářem Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s. se sídlem Podseky 3, 625 00 Brno a mandantem Městysem Veverská Bítýška.

Usnesení č. 12

ZM schvaluje předloženou Smlouvu o dílo č. 5/2011 týkající se vypracování regulačního plánu v lokalitě „U Slešťůvky" za cenu díla ve výši 442 000,-Kč.

Usnesení č. 13

ZM pověřuje starostu podpisem Smlouvy o dílo č. 5/2011 týkající se vypracování regulačního plánu v lokalitě „U Slešťůvky" uzavřenou mezi zhotovitelem Ing. arch. Helenou Kočišovou, Atelier A.VE, se sídlem Majerové 3, Brno a objednatelem Městysem Veverská Bítýška.

Usnesení č. 14

ZM schvaluje předloženou Smlouvu o dílo č. 6/2011 týkající se vypracování regulačního plánu „Hvozdecká" za cenu díla 349 000,--Kč.

Usnesení č. 15

ZM pověřuje starostu podpisem Smlouvy o dílo č. 6/2011 týkající se vypracování regulačního plánu „Hvozdecká" uzavřenou mezi zhotovitelem Ing.arch. Helenou Kočišovou, Atelier A.VE, se sídlem Majerové 3, Brno a objednatelem Městysem Veverská Bítýška.

Usnesení č. 16

ZM schvaluje dokoupení knihy Paměti panství Veverského ve výtisku 200-300 ks za cenu 50,--Kč/ks.

Usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva městyse Veverská Bítýška ze dne 27. září 2011

Usnesení č. 1

ZM schvaluje program jednání jak byl zveřejněn na úřední tabuli a na webových stránkách městyse.

Usnesení č. 2

ZM schvaluje dle zákona č. 128/2000 Sb., § 94, odst. 2 a podle Jednacího řádu OZ § 6 odst. 2, zařazení bodu na program jednání - Smlouva o nájmu nemovitosti č. 1873/11 na pozemku p. č. 110/3 v k. ú. Veverská Bítýška. Tento bod bude projednán jako bod č. 6.

Usnesení č. 3

ZM schvaluje dle zákona č. 128/2000Sb., § 94, odst. 2 a podle Jednacího řádu OZ § 6 odst. 2, zařazení bodu na program jednání - Smlouva o zřízení věcného břemene na stavbu „16010-008867DIZP Z2 BV Vev.Bítýška, Na Babkách E 376". Tento bod bude projednán jako bod č. 7.

Usnesení č. 4

ZM schvaluje dle zákona č. 128/2000 Sb., § 94, odst. 2 a podle Jednacího řádu OZ § 6 odst. 2, zařazení bodu na program jednání - Plynofikace ZŠ Zábíteší 224, Veverská Bítýška Tento bod bude projednán jako bod č. 8.

Usnesení č. 5

ZM schvaluje do návrhové komise pí. Krystkovou.

Usnesení č. 6

ZM schvaluje do návrhové komise p. Kozla.

Usnesení č. 7

ZM schvaluje ověřovatele zápisu pí. Jerouškovou.

Usnesení č. 8

ZM schvaluje ověřovatele zápisu p. Kolstrunka.

Usnesení č. 9

ZM schvaluje na základě čl. 11, odst. 3 zadávací dokumentace zrušení soutěže - Technický dozor investora na zakázku „Kanalizace a ČOV Veverská Bítýška".

Usnesení č. 10

ZM schvaluje vyhlášení nové soutěže - výzvy „Technický dozor investora na zakázku Kanalizace a ČOV Veverská Bítýška".

Usnesení č. 11

ZM zplnomocňuje starostu městyse k vyhlášení nové soutěže - výzvy na zakázku městyse „Technický dozor investora na zakázku Kanalizace a ČOV Veverská Bítýška".

Usnesení č. 12

ZM schvaluje jako poskytovatele úvěru pro financování akce na krytí potřeb vlastních zdrojů pro financování akce „Kanalizace a ČOV Veverská Bítýška" peněžní ústav Českou spořitelnu.

Usnesení č. 13

ZM schvaluje čerpání úvěru od České spořitelny ve výši 8 mil Kč s dobou splatnosti 8 let na akci „Kanalizace a ČOV Veverská Bítýška"

Usnesení č. 14

ZM schvaluje Smlouvu o úvěru č. 0214988499 týkající se poskytnutí úvěru ve výši 8 mil Kč s dobou splácení 8 let. Smlouva se uzavírá mezi Českou spořitelnou, a.s. se sídlem Olbrachtova 1929/62, Praha a Městysem Veverská Bítýška.

Usnesení č. 15

ZM pověřuje starostu podpisem Smlouvy o úvěru č. 0214988499 uzavřenou mezi Českou spořitelnou, a.s. se sídlem Olbrachtova 1929/62, Praha a Městysem Veverská Bítýška.

Usnesení č. 16

ZM schvaluje Směrnici č. 1/2011 o inventarizaci.

Usnesení č.17

ZM schvaluje Smlouvu o nájmu nemovitosti č. 1873/11 v k. ú. Veverská Bítýška, která řeší nájem pozemku par. č. 110/3 o výměře 171 m², druh pozemku - zastavěná plocha a nádvoří uzavřenou mezi Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, Praha 2, územní pracoviště Příkop 11, Brno a Městysem Veverská Bítýška.

Usnesení č. 18

ZM pověřuje starostu podpisem Smlouvy o nájmu nemovitosti č. 1873/11 v k. ú. Veverská Bítýška, která řeší nájem pozemku par. č. 110/3 o výměře 171 m², druh pozemku - zastavěná plocha a nádvoří uzavřenou mezi Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, Praha 2, územní pracoviště Příkop 11, Brno a Městysem Veverská Bítýška.

Usnesení č. 19

ZM schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene na stavbu „16010-008867DIZP Z2 BV Vev.Bítýška, Na Babkách E 376" spočívající v uložení podzemního komunikačního vedení - zemního metalického kabelu do pozemku p. č. 970 v k. ú. Veverská Bítýška uzavřenou mezi Teléfonica Czech Republic, a.s., se sídlem Za Brumlovkou 266/2, Praha a Městysem Veverská Bítýška.

Usnesení č. 20

ZM pověřuje starostu podpisem Smlouvy o zřízení věcného břemene na stavbu „16010-008867DIZP Z2 BV Vev.Bítýška, Na Babkách E 376" spočívající v uložení podzemního komunikačního vedení - zemního metalického kabelu do pozemku p. č. 970 v k. ú. Veverská Bítýška uzavřenou mezi Teléfonica Czech Republic, a.s., se sídlem Za Brumlovkou 266/2, Praha a Městysem Veverská Bítýška.

Usnesení č. 21

ZM schvaluje stavbu „Plynofikace ZŠ Veverská Bítýška, ul. Zábíteší 224" kterou provede firma ZAHRADNÍK Z. s.r.o. se sídlem Ondráčkova 14, Brno za cenu 790 838,--Kč vč. DPH. Platební podmínky budou stanoveny ve Smlouvě o dílo.

Usnesení č. 22

ZM pověřuje starostu podpisem Smlouvy o dílo na stavbu „Plynofikace ZŠ Veverská Bítýška, ul. Zábíteší 224", kterou provede firma ZAHRADNÍK Z.s.r.o. se sídlem Ondráčkova 14, Brno za cenu 790 838,--Kč vč. DPH.

Usnesení č. 23

ZM pověřuje finanční výbor k vyčlenění finanční částky potřebné k dofinancování stavby „Plynofikace ZŠ Veverská Bítýška, ul. Zábíteší 224".

Usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva městyse Veverská Bítýška ze dne 30. srpna 2011

Usnesení č. 1

ZM schvaluje program jednání jak byl zveřejněn na úřední tabuli a na webových stránkách městyse.

Usnesení č. 2

ZM schvaluje dle zákona č. 128/2000 Sb., § 94, odst. 2 a podle Jednacího řádu OZ § 6 odst. 2, zařazení bodu na program jednání - Žádost o prodloužení vodovodního řádu a splaškové kanalizace na pozemku p. č. 1847 v k. ú. Veverská Bítýška. Tento bod bude projednán jako bod č. 11.

Usnesení č. 3

ZM schvaluje dle zákona č. 128/2000 Sb., § 94, odst. 2 a podle Jednacího řádu OZ § 6 odst. 2, zařazení bodu na program jednání - Smlouva o nájmu nemovitosti č. 1873/11 na par. č. 110/3 v k. ú. Veverská Bítýška. Tento bod bude projednán jako bod č. 12.

Usnesení č. 4

ZM schvaluje dle zákona č. 128/2000 Sb., § 94, odst. 2 a podle Jednacího řádu OZ § 6 odst. 2, zařazení bodu na program jednání - III. rozpočtové opatření Městyse Veverská Bítýška v roce 2011. Tento bod bude projednán jako bod č. 13.

Usnesení č. 5

ZM schvaluje dle zákona č. 128/2000 Sb., § 94, odst. 2 a podle Jednacího řádu OZ § 6 odst. 2, zařazení bodu na program jednání - Předložení Smlouvy o dílo na dodávku a montáž technologie na úpravu vody ve Veverské Bítýšce a předložení tří variant týkající se úpravny vody. Tento bod bude projednán jako bod č. 14.

Usnesení č. 6

ZM schvaluje přesunutí bodu jednání, a to bod č. 9 a 10 na bod 3 a 4.

Usnesení č. 7

ZM schvaluje do návrhové komise pí. Koláčnou.

Usnesení č. 8

ZM schvaluje do návrhové komise p. Kopřivu.

Usnesení č. 9

ZM schvaluje ověřovatele zápisu p. Ing. Reimera.

Usnesení č. 10

ZM schvaluje ověřovatele zápisu p. Brychtu.

Usnesení č. 11

ZM Veverská Bítýška podporuje z předložených variant řešení dopravní obslužnosti řešit obchvat Města Kuřima jižní variantou.

Usnesení č. 12

ZM schvaluje příspěvek Mikroregionu Kuřimka ve výši 10 000,--Kč. Tato částka bude použita na vybavení cyklohlídky Policie ČR a bude čerpána z § 6409 Rezerva na § 3636 Příspěvek Mikroregion Kuřimka.

Usnesení č. 13

ZM schvaluje prodej obecního pozemku p. č. 1483/14 o výměře 130 m², ostatní plocha v k. ú. Veverská Bítýška cenu 200,--Kč/m². Veškeré poplatky spojené s převodem, vč. vypracování kupní smlouvy a vkladu do KN uhradí kupující.

Usnesení č. 14

ZM pověřuje starostu podpisem kupní smlouvy na pozemek p. č. 1483/14 o výměře 130 m² v k. ú. Veverská Bítýška.

Usnesení č. 15

ZM schvaluje prodej obecního pozemku p. č. 1674/1 o výměře 32 m² v k. ú. Veverská Bítýška za cenu 400,--Kč/m². Veškeré poplatky spojené s převodem, vč. vypracování kupní smlouvy a vkladu do KN uhradí kupující.

Usnesení č. 16

ZM pověřuje starostu podpisem Kupní smlouvy na pozemek p. č. 1674/1 o výměře 32 m² v k. ú. Veverská Bítýška uzavřenou mezi Milanem Nešpůrkem, bytem Foerstrova 5, Brno a Městysem Veverská Bítýška.

Usnesení č. 17

ZM schvaluje prodej obecního pozemku p. č. 1979 o výměře 23 m² v k. ú. Veverská Bítýška za cenu 300,--Kč. Veškeré poplatky spojené s převodem, vč. vypracování kupní smlouvy a vkladu do KN uhradí kupující.

Usnesení č. 18

ZM pověřuje starostu podpisem Kupní smlouvy na pozemek p. č. 1979 o výměře 23 m² v k. ú. Veverská.

Usnesení č. 19

ZM neschválilo pronájem nebytových prostor v objektu č. p. 555 na ulici Boční ve Veverské Bítýšce.

Usnesení č. 20

ZM schvaluje předloženou Smlouvu č. 4410-316/004/11 o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu spočívající v umístění technického vybavení na stavbu „V. Bítýška, ul. Nádražní, DPNN, Dohnálek", uzavřenou mezi E.ON Distribuce, a.s., se sídlem F. A. Garstnera 215/6, 370 49 České Budějovice a Městysem Veverská Bítýška.

Usnesení č. 21

ZM pověřuje starostu podpisem Smlouvy č. 4410-316/004/11 o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu spočívající v umístění technického vybavení na stavbu „V. Bítýška, Ul. Nádražní, DPNN, Dohnálek", uzavřenou mezi E.ON Distribuce, a.s., se sídlem F. A. Garstnera 215/6, 370 49 České Budějovice a Městysem Veverská Bítýška.

Usnesení č. 22

ZM pověřuje starostu podpisem Plánovací smlouvy na realizaci stavby příjezdové veřejně přístupné komunikace na náklady stavebníka k pozemku p. č. 1843 v k. ú. Veverská Bítýška.
ZM pověřuje starostu podpisem Smlouvy o souhlasu s umístěním a realizací stavby na pozemku p. č. 1847 ve vlastnictví Městyse Veverská Bítýška na vlastní náklady stavebníka.

Usnesení č. 23

ZM pověřuje starostu podpisem Smlouvy o souhlasu s umístěním a realizací stavby na pozemku p. č. 1847 ve vlastnictví Městyse Veverská Bítýška na vlastní náklady stavebníka.

Usnesení č. 24

ZM schvaluje prodloužení vodovodního řádu v délce 275,75 m a splaškové kanalizace v délce 275,75 m na pozemek p. č. 1847 v k. ú. Veverská Bítýška. IS budou uloženy pod plánovanou komunikací a budou vedeny k pozemku p. č. 1843. Veškeré IS zbuduje stavebník na svoje náklady, následně převede do majetku Městyse Veverská Bítýška, a to nejpozději do 30-ti dnů po kolaudaci. Následně budou převedeny na základě smlouvy do správy vodárenského svazku „Bítešsko".

Usnesení č. 25

ZM pověřuje starostu podpisem plánovací smlouvy a smlouvy o souhlasu s umístěním a realizací stavby na pozemku p. č. 1847 ve vlastnictví Městyse Veverská Bítýška spočívající v prodloužení vodovodního řádu v délce 275,75 m a splaškové kanalizace v délce 275,75 m na pozemek p. č. 1847 v k. ú. Veverská Bítýška. IS budou uloženy pod plánovanou komunikací a budou vedeny k pozemku p. č. 1843.

Usnesení č. 26

ZM schvaluje Smlouvu o nájmu nemovitosti č. 1873/11 v k. ú. Veverská Bítýška, která řeší nájem pozemku par. č. 110/3 o výměře 171 m², druh pozemku - zastavěná plocha a nádvoří uzavřenou mezi Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, Praha 2, územní pracoviště Příkop 11, Brno a Městysem Veverská Bítýška.

Usnesení č. 27

ZM pověřuje starostu podpisem Smlouvy o nájmu nemovitosti č. 1873/11 v k. ú. Veverská Bítýška, která řeší nájem pozemku par. č. 110/3 o výměře 171 m², druh pozemku - zastavěná plocha a nádvoří uzavřenou mezi Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, Praha 2, územní pracoviště Příkop 11, Brno a Městysem Veverská Bítýška.

Usnesení č. 28

ZM schvaluje III. eozpočtové opatření v roce 2011 v oblasti příjmů.

Usnesení č. 29

ZM schvaluje III. rozpočtové opatření v roce 2011 v oblasti výdajů.

Usnesení č. 30

ZM schvaluje dodávku a montáž technologie na úpravu vody v Městysi Veverská Bítýška za cenu 1 343 444,-Kč bez DPH, varianta č. 2.

Usnesení č. 31

ZM schvaluje Smlouvu o dílo na dodávku a montáž technologie na úpravu vody v Městysi Veverská uzavřenou mezi Městysem Veverská Bítýška a firmou AQUA SYSTÉM s.r.o. se sídlem Nedakonice 507.

Usnesení č. 32

ZM pověřuje starostu podpisem Smlouvy o dílo na dodávku a montáž technologie na úpravu vody v Městysi Veverská uzavřenou mezi Městysem Veverská Bítýška a firmou AQUA SYSTÉM s.r.o. se sídlem Nedakonice 507.

Usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva městyse Veverská Bítýška ze dne 15. srpna 2011

Usnesení č. 1

ZM schvaluje program jednání jak byl zveřejněn na úřední tabuli a na webových stránkách městyse.

Usnesení č. 2

ZM schvaluje dle zákona č. 128/2000Sb., § 94, odst. 2 a podle Jednacího řádu OZ § 6 odst. 2, zařazení bodu na program jednání - Žádost o schválení stavby komunikace v nezastavěném území na p. č. 1847 v k. ú. Veverská Bítýška. Tento bod bude projednán jako bod č. 4.

Usnesení č. 3

ZM schvaluje dle zákona č. 128/2000Sb., § 94, odst. 2 a podle Jednacího řádu OZ § 6 odst. 2, zařazení bodu na program jednání - Žádost o vyjádření k výstavbě RD na p. č. 1965/3 v k.ú. Veverská Bítýška. Tento bod bude projednán jako bod č. 5.

Usnesení č. 4

ZM schvaluje dle zákona č. 128/2000Sb., § 94, odst. 2 a podle Jednacího řádu OZ § 6 odst.2 , zařazení bodu na program jednání - Schválení cenové nabídky na výstavbu nového oplocení na místním hřbitově vč. zhotovení nové vstupní branky. Tento bod bude projednán jako bod č. 6.

Usnesení č. 5

ZM schvaluje do návrhové komise p. Brychtu.

Usnesení č. 6

ZM schvaluje do návrhové komise pí. Krystkovou.

Usnesení č. 7

ZM schvaluje ověřovatele zápisu pí. Jerouškovou.

Usnesení č. 8

ZM schvaluje ověřovatele zápisu p. Kolstrunka.

Usnesení č. 9

Na základě výsledků hodnocení a posouzení nabídek komise pro posouzení a hodnocení nabídek ZM schvaluje firmu VHS plus, Vodohospodářské stavby, s.r.o. se sídlem Masarykova 1197, Veselí nad Moravou jako zhotovitele stavby Kanalizace a ČOV Veverská Bítýška".

Usnesení č. 10

ZM pověřuje starostu podpisem Smlouvy o dílo č. 048-2011 na akci „Kanalizace a ČOV Veverská Bítýška" uzavřenou mezi Městysem Veverská Bítýška a firmou VHS plus, Vodohospodářské stavby, s.r.o. se sídlem Masarykova 1197, Veselí nad Moravou.

Usnesení č. 11

ZM schvaluje Rozhodnutí o výběru nejvýhodnější nabídky ve veřejné zakázce s názvem „Kanalizace a ČOV Veverská Bítýška", příloha č. 4. Nejvhodnější nabídkou splňující nejlépe hodnotící kritéria pro zadání této veřejné zakázky je nabídka uchazeče firma VHS plus, Vodohospodářské stavby, s.r.o. se sídlem Masarykova 1197, Veselí nad Moravou.

Usnesení č. 12

ZM schvaluje Zadávací dokumentaci veřejné zakázky na služby s názvem „Technický dozor investora pro zakázku Kanalizace a ČOV Veverská Bítýška"- příloha č. 5.

Usnesení č. 13

ZM schvaluje seznam firem na služby s názvem „Technický dozor investora pro zakázku Kanalizace a ČOV Veverská Bítýška" si zajistí zadavatel Městys Veverská Bítýška.

Usnesení č. 14

ZM schvaluje Mandátní smlouvu uzavřenou mezi Městysem Veverská Bítýška a vítězným mandatářem (uchazečem). Do smlouvy bude zapracována nabídnutá cena vítězného uchazeče.

Usnesení č. 15

ZM pověřuje starostu podpisem Mandátní smlouvy mezi Městysem Veverská Bítýška a vítězným mandatářem (uchazečem) na služby s názvem „Technický dozor investora pro zakázku Kanalizace a ČOV Veverská Bítýška".

Usnesení č. 16

ZM schvaluje na základě zákona č. 183/2006 Sb, v platném znění § 188 a, stavbu komunikace na p. č. 1847 v k. ú. Veverská Bítýška.

Usnesení č. 17

ZM schvaluje upřesnění podmínek stavby komunikace na pozemku p. č. 1847 bude stanoveno ve Smlouvě o souhlasu s umístěním a realizací stavby na pozemku ve vlastnictví Městyse Veverská Bítýška. Dále bude podepsána plánovací smlouva. Komunikace bude sloužit jako přístup k RD na pozemku p. č. 1843 v k. ú. Veverská Bítýška.

Usnesení č. 18

ZM na základě zákona č. 183/2006 Sb, v platném znění, § 188 a, ZM schvaluje výstavbu 1 RD na pozemku p.č. 1965/3 v k. ú. Veverská Bítýška v lokalitě ulice M. Kudeříkové. ZM upozorňuje, že uvedený pozemek se nachází v záplavovém území řeky Svratky.

Usnesení č. 19

ZM schvaluje výrobu nového oplocení na části místního hřbitova ve Veverské Bítýšce v délce 16 bm vč. nové vstupní branky a sloupku na provozní řád hřbitova za celkovou cenu vč. DPH 84 400,--Kč.

Usnesení č. 20

Finanční výbor navrhne v rámci rozpočtového opatření převod finanční částky
80 400,--Kč do § pohřebnictví.

Usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva městyse Veverská Bítýška ze dne 23. června 2011

Usnesení č. 1

ZM schvaluje program jednání jak byl zveřejněn na úřední tabuli a na webových stránkách městyse.

Usnesení č. 2

ZM schvaluje přesun pořadí bodů jednání, a to bod č. 14 bude projednán jako bod č. 3 a bod č. 15 bude projednán jako bod č. 4. Ostatní body budou posunuty.

Usnesení č. 3

ZM schvaluje do návrhové komise pí. Jerouškovou.

Usnesení č. 4

ZM schvaluje do návrhové komise p. Kozla.

Usnesení č. 5

ZM schvaluje ověřovatele zápisu p. Plachého.

Usnesení č. 6

ZM schvaluje ověřovatele zápisu p. Ing. Reimera.

Usnesení č. 7

ZM schvaluje záměr prodeje obecního pozemku p. č. 1483/14 o výměře 130 m², ostatní plocha v k. ú. Veverská Bítýška za cenu 200,--Kč.
Záměr prodeje bude zveřejněn na úřední tabuli a web. stránkách městyse po dobu 15-ti dnů, kdy se zájemci můžou k záměru prodeje písemně přihlásit.

Usnesení č. 8

ZM neschvaluje záměr prodeje obecního pozemku p. č. 1483/1 o výměře 209 m², ostatní plocha v k. ú. Veverská Bítýška

Usnesení č. 9

ZM schvaluje Závěrečný účet Městyse Veverská Bítýška za rok 2010 bez výhrad.

Usnesení č. 10

ZM schvaluje II. rozpočtové opatření Městyse Veverská Bítýška v roce 2011 v oblasti výdajů.

Usnesení č. 11

ZM schvaluje II. rozpočtové opatření Městyse Veverská Bítýška v roce 2011 v oblasti příjmů.

Usnesení č. 12

ZM revokuje usnesení č. 28 ze dne 11.3.2011.

Usnesení č. 13

ZM schvaluje ponechání hospodářského výsledku za rok 2010 na účtu MŠ Veverská Bítýška v celkové částce 12 956,83,--Kč, která bude rozdělena následovně:

  • 80 % do fondu rezerv 10 365,46--Kč
  • 20 % do fondu odměn 2 591,37--Kč

Usnesení č. 14

ZM schvaluje přijetí sponzorských darů Základní škole účelově určených ke 100 výročí školy v celkové výši 1500,--Kč.

Usnesení č.15

ZM schvaluje pokračování ve stávající veřejné soutěži na akci „Intenzifikace a ČOV Veverská Bítýška".

Usnesení č. 16

ZM schvaluje vítězného uchazeče na akci „Odkanalizování ulice Boční-Tišnovská" firmu MERTASTAV s.r.o., Štěpánská 1176, 666 02 Předklášteří.

Usnesení č. 17

ZM pověřuje starostu podpisem Smlouvy o dílo na akci „Odkanalizování ulice Boční-Tišnovská" uzavřenou mezi firmou MERTASTAV s.r.o., Štěpánská 1176,666 02 Předklášteří a Městysem Veverská Bítýška.

Usnesení č. 18

ZM schvaluje stavební dozor na stavbu „Odkanalizování ulice Boční-Tišnovská" zajistí Ing. Miloslav Šipka, bytem Eichlerova 373, Veverská Bítýška.

Usnesení č. 19

ZM schvaluje stavební práce na výstavbě posilujícího zdroje pitné vody - VRTU HV 101 provede pracovní skupina městyse. Technologické vybavení úpravny vody bude realizováno dodavatelsky firmou AQUA SYSTÉM s.r.o., Nedakonice 507, Nedakonice 687 38.

Usnesení č. 20

ZM schvaluje jako stavební dozor na výstavbu posilujícího zdroje pitné vody - VRTU HV 101 pana Ing. Miloslava Šipku, bytem Eichlerova 373, Veverská Bítýška.

Usnesení č. 21

ZM schvaluje výstavbu akce „Prodloužení splaškové kanalizace části ulice Na Bítýškách, konec ulice Hvozdecká" provede pracovní skupina městyse.

Usnesení č. 22

ZM schvaluje stavební dozor na akci „Výstavba prodloužení splaškové kanalizace části ulice Na Bítýškách, konec ulice Hvozdecká" zajistí Ing.Miloslav Šipka, bytem Eichlerova, Veverská Bítýška.

Usnesení č. 23

ZM schvaluje prodej pozemku p. č. 1827/2 díl a o výměře 181 m² (zahrada) a p. č. 1828 díl b o výměře 109 m² (zahrada) v k. ú. Veverská Bítýška za cenu 300,--Kč/m².
Veškeré poplatky spojené s prodejem vč. vypracování kupní smlouvy, vkladu do KN a vyhotovení geometrického plánu uhradí kupující.

Usnesení č. 24

ZM pověřuje starostu městyse podpisem kupní smlouvy týkající se prodeje pozemku p.č. 1827/2 díl a o výměře 181 m2 ( zahrada) a p.č. 1828 díl b o výměře 109 m2 ( zahrada) v k.ú. Veverská Bítýška.

Usnesení č. 25

ZM schvaluje prodej pozemku p. č. 1827/2 díl d, o výměře 139 m² a p. č. 1828 díl c o výměře 85 m² v k. ú. Veverská za cenu 300,--Kč/m².
Veškeré poplatky spojené s prodejem vč. vypracování kupní smlouvy, vkladu do KN a vyhotovení geometrického plánu uhradí kupující.

Usnesení č. 26

ZM pověřuje starostu městyse podpisem kupní smlouvy týkající se prodeje pozemku p. č. 1827/2 díl d (zahrada) o výměře 139²m a p. č. 1828 díl c (zahrada) o výměře 85 m² v k. ú. Veverská Bítýška.

Usnesení č. 27

ZM schvaluje záměr prodeje obecního pozemku p. č. 1674/1 v k. ú. Veverská Bítýška o výměře 32 m² za cenu 400,--Kč/m². Záměr prodeje bude zveřejněn s omezením, že na hranici pozemku p. č. 1675/6 a p. č. 1674/1 je umístěn sloup veřejného osvětlení.

Usnesení č. 28

ZM schvaluje zařazení bodu dle zákona č. 128/2000Sb., § 94, odst. 2 a podle Jednacího řádu OZ § 6 odst. 2 - Smlouva o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu na program dnešního jednání. Tento bod bude projednán v bodě č. 17.

Usnesení č.29

ZM schvaluje Smlouvu o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu č. E.ON:4410-05/001/NM15/YPM na realizaci stavby pod názvem „V. Bítýška, Na Bílém potoce, DPNN, Hovorka".

Usnesení č. 30

ZM pověřuje starostu městyse podpisem Smlouvy o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu č. E.ON:4410-05/001/NM15/YPM na realizaci stavby pod názvem „V. Bítýška, Na Bílém potoce, DPNN, Hovorka" mezi E.ON Distribuce, a.s., se sídlem F.A. Garstnera 215/6, 370 49 České Budějovice a Městysem Veverská Bítýška.

Usnesení č. 31

ZM schvaluje proplacení částky 66 480,--Kč vč. DPH Ing. Jaroslavu Rakušanovi, Staňkova, Brno, za vypracování projektové dokumentace pro stavební povolení na plynofikaci kotelny ZŠ Zábíteší. Finanční částka bude hrazena z § 3113 ZŠ - oprava budovy.

Usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva městyse Veverská Bítýška ze dne 3. května 2011

Usnesení č. 1

ZM schvaluje do návrhové komise p. Ing. Reimera.

Usnesení č. 2

ZM schvaluje do návrhové komise pí. Koláčnou.

Usnesení č. 3

ZM schvaluje ověřovatele zápisu p. Brychtu.

Usnesení č. 4

ZM schvaluje ověřovatele zápisu p. Kopřivu.

Usnesení č. 5

ZM schvaluje program jednání jak byl zveřejněn na úřední tabuli a na webových stránkách městyse.

Usnesení č. 6

ZM schvaluje I. rozpočtové opatření Městyse Veverská Bítýška v roce 2011 v oblasti příjmů.

Usnesení č. 7

ZM schvaluje I. rozpočtové opatření Městyse Veverská Bítýška v roce 2011 v oblasti výdajů.

Usnesení č. 8

ZM schvaluje I. rozpočtové opatření Městyse Veverská Bítýška v roce 2011 v oblasti financování.

Usnesení č. 9

ZM schvaluje Rozpočet na rok 2011 - Vývařovna obědů, příspěvková organizace, Zábíteší 224, Vev. Bítýška.

Usnesení č. 10

ZM schvaluje Rozpočet - Rezervní fond rok 2011, Vývařovna obědů, příspěvková organizace, Zábíteší 224, Vev. Bítýška.

Usnesení č. 11

ZM schvaluje Rozpočet FKSP - rok 2011, Vývařovna obědů, příspěvková organizace, Vev. Bítýška.

Usnesení č. 12

ZM schvaluje předložený Jednací řád Městyse Veverská Bítýška.

Usnesení č. 13

ZM schvaluje předložený rozpočet Základní škole, Veverská Bítýška, příspěvková organizace na rok 2011.

Usnesení č. 14

ZM schvaluje vyřazení věcí dle předložených vyřazovacích protokolů - Základní škola, příspěvková organizace Veverská Bítýška.

Usnesení č. 15

ZM schvaluje obecně závaznou vyhlášku č. 1/2011 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů s účinností dnem vyhlášení.

Usnesení č. 16

ZM schvaluje obecně závaznou vyhlášku č. 2/2011 místním poplatku za provozovaný VHP nebo jiné technické herní zařízení povolené Ministerstvem financí podle jiného právního předpisu s účinností od 18. 5. 2011.

Usnesení č. 17

ZM schvaluje obecně závaznou vyhlášku č. 3/2011 místním poplatku ze psů s účinností od 18. 5. 2011.

Usnesení č. 18

ZM schvaluje prodej hasičského vozidla s cisternou CAS 25, Škoda 705 za cenu 70 000,--Kč.

Usnesení č. 19

ZM pověřuje starostu podpisem Kupní smlouvy na prodej hasičského vozidla s cisternou CAS 25, Škoda 705 za cenu 70 000,--Kč. Veškeré poplatky spojené s prodejem zajistí a uhradí kupující.

Usnesení č. 20

ZM schvaluje prodej obecních pozemků p. č. 1688/16 o výměře 49 m² a p. č. 1688/15 o výměře 10 m² v k. ú. Veverská Bítýška (pozemky odděleny geom. plánem z p. č. 1688/2) za cenu 500,--Kč/m².

Usnesení č. 21

ZM pověřuje starostu podpisem Kupní smlouvy na pozemky p.č. 1688/16 o výměře 49 m² a p. č. 1688/15 o výměře 10 m² v k. ú. Veverská Bítýška (pozemky odděleny geom. plánem z p. č. 1688/2). Veškeré náklady spojené s prodejem uhradí kupující vč. 50% podílu na zhotovení geom. plánu.

Usnesení č. 22

ZM schvaluje prodej obecního pozemku p. č. 1358/2 o výměře 70 m² v k. ú. Veverská Bítýška za cenu 500,--Kč/m².

Usnesení č. 23

ZM pověřuje starostu podpisem Kupní smlouvy na pozemek p. č. 1358/2 o výměře 70 m² v k. ú. Veverská Bítýška za cenu 500,--Kč/m².Veškeré poplatky spojené s prodejem uhradí kupující.

Usnesení č. 24

ZM schvaluje prodej obecních pozemků p. č. 1799/4 o výměře 44 m², 1799/2 o výměře 52 m² a p. č. 1803/4 o výměře 18 m² v k. ú. Vev.Bítýška za cenu 300,--Kč/m².

Usnesení č. 25

ZM pověřuje starostu podpisem Kupní smlouvy na pozemky p.č. 1799/4 o výměře 44 m², 1799/2 o výměře 52 m² a p. č. 1803/4 o výměře 18 m² v k. ú. Vev.Bítýška za cenu 300,--Kč/m². Veškeré poplatky spojené s prodejem uhradí kupující.

Usnesení č. 26

ZM schvaluje Výzvu k podání nabídky na zakázku Městyse Veverská Bítýška „Splašková kanalizace - Odkanalizování ulice Boční-Tišnovská" ev. č. zakázky: M-VB-2011-06-12.

Usnesení č. 27

ZM schvaluje Výzvu k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu - Úvěr na krytí vlastních zdrojů pro financování akce „Kanalizace a ČOV Veverská Bítýška".

Usnesení č. 28

ZM schvaluje odpis majetku městyse dle příloh.

Usnesení č. 29

ZM schvaluje záměr prodeje obecního pozemku p. č. 1979 o výměře 23 m² (zastavěná plocha a nádvoří) v k. ú. Veverská Bítýška za cenu 300,-Kč/m².
Uvedený záměr prodeje bude zveřejněn na úřední desce úřadu a na web. stránkách městyse.

Usnesení č. 30

ZM neschvaluje záměr prodeje obecního pozemku p. č. 751/2 a část p. č. 538/1 o výměře cca 15×15 m v k. ú. Veverská Bítýška, jelikož v uvedených pozemcích jsou uloženy IS.

Usnesení č. 31

ZM neschvaluje záměr prodeje obecního pozemku p. č. 750/2 a část p. č. 538/1 o výměře cca 7,5×15 m v k. ú. Veverská Bítýška, jelikož v uvedených pozemcích jsou uloženy IS.

Usnesení č. 32

ZM schvaluje předloženou Smlouvu č. 4410394/02 o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu spočívající v umístění nového kabelu a skříně NN na stavbu „Vev.Bítýška, rozš. NN+DPNN, Krejčiřík", uzavřenou mezi E.ON Distribuce, a.s., se sídlem F. A. Garstnera 215/6, 370 49 České Budějovice a Městysem Veverská Bítýška.

Usnesení č. 33

ZM pověřuje starostu podpisem Smlouvy č. 4410394/02 o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu spočívající v umístění nového kabelu a skříně NN na stavbu „Vev.Bítýška, rozš. NN+DPNN, Krejčiřík", uzavřenou mezi E.ON Distribuce, a.s., se sídlem F. A. Garstnera 215/6, 370 49 České Budějovice a Městysem Veverská Bítýška.

Usnesení č. 34

ZM schvaluje předloženou Smlouvu č. AC 006772/11/OM o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene na stavbu „Odkanalizování RD, Veverská Bítýška" uzavřenou mezi povinným z věcného břemene Jihomoravským krajem se sídlem Žerotínovo náměstí 3/5, Brno, a oprávněným z věcného břemene Městysem Veverská Bítýška.

Usnesení č. 35

ZM pověřuje starostu podpisem Smlouvy č. AC 006772/11/OM o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene na stavbu „Odkanalizování RD, Veverská Bítýška" uzavřenou mezi povinným z věcného břemene Jihomoravským krajem se sídlem Žerotínovo náměstí 3/5, Brno a oprávněným z věcného břemene Městysem Veverská Bítýška.

Usnesení č. 36

ZM schvaluje předloženou Smlouvu č. 16010-008867 DIZP Z2 Vev.Bítýška, Na Babkách E 376, uzavřenou mezi oprávněným Teléfonicou O2 Czech Republic, a.s. Za Brumlovkou 266/2, Praha 4, Michle a povinným Městysem Veverská Bítýška spočívající v umístění podzemního metalického kabelu do pozemku p. č. 970 v k. ú. Veverská Bítýška.

Usnesení č. 37

ZM pověřuje starostu podpisem Smlouvy č. 16010-008867 DIZP Z2 Vev. Bítýška, Na Babkách E 376, uzavřenou mezi oprávněným Teléfonicou O2 Czech Republic, a. s. Za Brumlovkou 266/2, Praha 4, Michle a povinným Městysem Veverská Bítýška.

Usnesení č. 38

ZM schvaluje Provozní řád víceúčelového hřiště Na Ostrůvku.

Usnesení č. 39

ZM schvaluje rozšíření programu dnešního jednání o bod - Schválení stavebního a technického dozoru na přístavbu MŠ v ulici P. Perky - Vev.Bítýška. Tento bod bude projednán jako bod č. 25.

Usnesení č. 40

ZM schvaluje p. Ing. Miloslava Šipku, bytem Eichlerova 373, Vev. Bítýška jako stavební a technický dozor na akci „Přístavba MŠ v ulici P. Perky - Vev. Bítýška".

Usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva městyse Veverská Bítýška ze dne 6. ledna 2011

Usnesení č. 1

ZM schvaluje program jednání jak byl zveřejněn na úřední tabuli a na webových stránkách městyse.

Usnesení č. 2

ZM schvaluje do návrhové komise p. Brychtu.

Usnesení č. 3

ZM schvaluje do návrhové komise p. Kopřivu.

Usnesení č. 4

ZM schvaluje ověřovatele zápisu p. Kozla.

Usnesení č. 5

ZM schvaluje ověřovatele zápisu p. Jerouškovou.

Usnesení č. 6

ZM schvaluje dle zákona č. 128/2000Sb., § 94, odst. 2 a podle Jednacího řádu OZ § 6 odst. 2, zařazení bodu na program dnešního jednání - Přijetí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje na stavbu kanalizace a čistírny odpadních vod dle projektu „Kanalizace a ČOV Veverská Bítýška" a schválení Smlouvy o poskytnutí dotace. Tento bod bude projednán jako bod č. 4.

Usnesení č. 7

ZM schvaluje dle zákona č. 128/2000Sb., § 94, odst. 2 a podle Jednacího řádu OZ § 6 odst. 2, zařazení bodu na program dnešního jednání - Směrnice - Vysílání na pracovní cesty, cestovní náhrady. Tento bod bude projednán jako bod č. 5.

Usnesení č. 8

ZM schvaluje dle zákona č. 128/2000Sb., § 94, odst. 2 a podle Jednacího řádu OZ § 6 odst. 2, zařazení bodu na program dnešního jednání - Účtování mezd za 12. období - změna metody. Tento bod bude projednán jako bod č. 6.

Usnesení č. 9

ZM schvaluje Výzvu k podání nabídky dle § 28, odst. 5, zák. č. 137/2006 Sb. na zakázku „Kanalizace a ČOV Veverská Bítýška". příloha č. 4

Usnesení č. 10

ZM schvaluje Kvalifikační dokumentaci na veřejnou zakázku „Kanalizace a ČOV Veverská Bítýška", příloha č. 5.

Usnesení č. 11

ZM schvaluje Zadávací dokumentaci pro podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce zadávanou v užším řízení dle zákona č. 137/2006 Sb o veřejných zakázkách na zakázku „Kanalizace a ČOV Veverská Bítýška", příloha č. 6.

Usnesení č. 12

ZM schvaluje formulář pro hodnocení nabídek podaných na veřejnou zakázku „Kanalizace a ČOV Veverská Bítýška", příloha č. 7.

Usnesení č. 13

ZM schvaluje formulář pro prokázání splnění ekonomických a finančních kvalifikačních předpokladů, výkaz obratu na veřejnou zakázku „Kanalizace a ČOV Veverská Bítýška", příloha č. 8.

Usnesení č. 14

ZM schvaluje Obchodní podmínky ve smyslu § 44, odst. 3, písm. a zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách pro veřejnou zakázku na dodávku stavebních prací na zakázku „Kanalizace a ČOV Veverská Bítýška", příloha č. 9. ZM schvaluje návrh Smlouvy o dílo Smlouva o dílo uzavřená dle ustanovení § 536 a násl. zákona č. 513/1991., obchodní zákoník, v platném znění na zakázku „Kanalizace a ČOV Veverská Bítýška", příloha č. 10.

Usnesení č. 15

ZM schvaluje text výzvy k podání nabídky, kvalifikační dokumentace a zadávací dokumentace pro podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce zadávanou v užším řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., ve kterém bude v souladu s § 151 tohoto zákona zastoupena společností Regionální poradenská agentura, s.r.o. IČ 26298163, pro akci Kanalizace a ČOV Veverská Bítýška s tím, že uvedené termíny budou upraveny v souladu s platnou legislativou v návaznosti na odsouhlasení textu pracovníky SFŽP.

Usnesení č. 16

ZM schvaluje přijetí účelové investiční dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje ve výši 3 472 000 Kč na stavbu kanalizace a čistírny odpadních vod dle projektu „Kanalizace a ČOV Veverská Bítýška".

Usnesení č. 17

ZM schvaluje předloženou Smlouvu č. 005123/10/OŽP o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje na stavbu „Kanalizace a ČOV Veverská Bítýška".

Usnesení č. 18

ZM pověřuje starostu městyse podpisem Smlouvy č. 005123/10/OŽP o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje na stavbu „Kanalizace a ČOV Veverská Bítýška".

Usnesení č. 19

ZM schvaluje Směrnici - vysílání na pracovní cesty, cestovní náhrady.

Usnesení č. 20

ZM schvaluje účtování mezd za 12. období - změna metody dle předložené přílohy.


sipka Zpět     sipka Verze pro tiskTyto webové stránky využívají cookies. Jejich používáním s tím vyjadřujete souhlas.
Souhlasím