cz / eng / de     Dnes je

Domů»Úřad města»Usnesení zastupitelstva města»Usnesení zastupitelstva města z roku 2010

Usnesení zastupitelstva městyse z roku 2010

Usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva městyse Veverská Bítýška ze dne 21. prosince 2010

Usnesení č. 1

ZM schvaluje program jednání tak, jak byl zveřejněn na úřední tabuli a na webových stránkách obce.

Usnesení č. 2

ZM schvaluje dle zákona č. 128/2000Sb., § 94, odst. 2 a podle Jednacího řádu OZ § 6 odst. 2, zařazení bodu na program dnešního jednání - Převod práv a povinností na nového vlastníka domu č. p. 181, Veverská Bítýška. Tento bod bude projednán v bodě č. 20.

Usnesení č. 3

ZM schvaluje dle zákona č. 128/2000Sb., § 94, odst. 2 a podle Jednacího řádu OZ § 6 odst. 2, zařazení bodu na program dnešního jednání - Nový název části ulice Pod Horkou. Tento bod bude projednán v bodě č. 21.

Usnesení č. 4

ZM schvaluje dle zákona č. 128/2000Sb., § 94, odst. 2 a podle Jednacího řádu OZ § 6 odst. 2, zařazení bodu na program dnešního jednání- Záměr prodeje obecního pozemku p. č. 1100 o výměře 18 m² v k. ú. Veverská Bítýška. Tento bod bude projednán v bodě č. 22.

Usnesení č. 5

ZM schvaluje do návrhové komise p. Novotného.

Usnesení č. 6

ZM schvaluje do návrhové komise p. Ing. J. Reimera.

Usnesení č. 7

ZM schvaluje ověřovatele zápisu p. Brychtu.

Usnesení č. 8

ZM schvaluje ověřovatele zápisu pí. Jerouškovou.

Usnesení č. 9

ZM schvaluje předložené VI. rozpočtové opatření v roce 2010 v oblasti příjmů.

Usnesení č. 10

ZM schvaluje předložené VI. rozpočtové opatření v roce 2010 v oblasti výdajů.

Usnesení č. 11

ZM schvaluje předložené VI. rozpočtové opatření v roce 2010 v oblasti financování.

Usnesení č. 12

ZM schvaluje rozpočtové provizorium se bude pro rok 2011 řídit těmito pokyny:

neinvestiční výdaje budou čerpány až do schválení rozpočtu roku 2011 maximálně do výše 1/12 rozpočtu r. 2010 měsíčně. Investiční akce budou do schválení rozpočtu zastaveny s výjimkou proplacení finanční částky za vypracování tendrové dokumentace pro zhotovitele stavby „Intenzifikace ČOV - firmě VEGA spol.v.o.s., se sídlem Jiráskova 12, Brno a jejich rozmnožení z důvodu vypsání veřejné soutěže. Dále zhotovení liniového odvodnění ulice Pod Horkou, výstavba nájezdové rampy k budově pošty a projekt rozšíření Mateřské školy Pavla Perky a oprava soc. zařízení v místní tělocvičně.
Rozpočet na rok 2011 bude předložen zastupitelstvu městyse ke schválení nejpozději do 31. března 2011.

Usnesení č. 13

ZM schvaluje v souladu s § 102 odst. 2 písm. a) a odst. 4 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, starostovi městyse pravomoc provádět rozpočtová opatření v období od posledního zastupitelstva konaného v roce 2010 do 31. 12. 2010. Tato rozpočtová opatření budou schválena na druhém jednání zastupitelstva městyse v roce 2011.

Usnesení č. 14

ZM schvaluje Rozpočtový výhled Městyse Veverská Bítýška na roky 2011 - 2013.

Usnesení č. 15

ZM schvaluje I. rozpočtové opatření v roce 2010 - Vývařovna obědů, příspěvková organizace, Zábíteší 224, Vev. Bítýška.

Usnesení č. 16

ZM schvaluje Směrnici pro časové rozlišování č. 5/2010.

Usnesení č. 17

ZM schvaluje Směrnici č. 6/2010 Podrozvaha a evidence pro zpracování přílohy účetní uzávěrky.

Usnesení č. 18

ZM schvaluje Směrnici č. 7/2010 Opravné položky k pohledávkám.

Usnesení č. 19

ZM schvaluje obecně závaznou vyhlášku č. 2/2010 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.

Usnesení č. 20

ZM schvaluje I. rozpočtové opatření v roce 2010 - Základní škola Veverská Bítýška.

Usnesení č. 21

ZM schvaluje vyřazovací protokoly ke dni 31. 12. 2010 - Základní škola Veverská Bítýška.

Usnesení č. 22

ZM schvaluje převedení neinvestičních finančních prostředků na investice pro školní jídelnu ZŠ Veverská Bítýška ve výši 76 000,--Kč za účelem nákupu myčky do školní jídelny.

Usnesení č. 23

ZM schvaluje I. rozpočtové opatření v roce 2010 - Mateřská škola Veverská Bítýška, přísp. organizace.

Usnesení č. 24

ZM schvaluje vyřazovací protokol - Mateřské škole Veverská Bítýška, přísp. organizace.

Usnesení č. 25

ZM schvaluje změnu v rozpočtu mateřské školy spočívající v snížení investičních výdajů o 49 000,--Kč a převod této částky do neinvestičních výdajů.

Usnesení č. 26

ZM schvaluje odkoupení 3 ks plynových topidel (2 ks zn. Beta 5 a 1 ks zn. Beta 2) za cenu 3 100,--Kč. Uvedená topidla jsou umístěna na ulici Boční č. p. 555 v objektu bývalé drobné provozovny.

Usnesení č. 27

ZM schvaluje odkoupení pozemku p. č. 1674/1 o výměře 32 m² a p. č. 1675/2 o výměře cca 136 m² (dle přiloženého náčrtu) do vlastnictví Městyse Veverská Bítýška za cenu 400,--Kč/m². Přesná výměra pozemku p. č. 1675/2 bude upřesněna po zaměření a po oddělení geometrickým plánem. Veškeré poplatky spojené s výkupem pozemků do majetku městyse včetně zaměření a vypracování geom. plánu se uhradí Městys Veverská Bítýška.

Usnesení č. 28

ZM pověřuje starostu podpisem kupní smlouvy na pozemek p. č. 1674/1 o výměře 32 m² a p. č.1675/2 o výměře cca 136 m² (upřesněno po zaměření) v k. ú. Veverská Bítýška.

Usnesení č. 29

Kupní smlouva bude podepsána až po schválení rozpočtu na rok 2011, kde bude finanční částka zahrnuta ve výdajové části.

Usnesení č. 30

ZM schvaluje předloženou Smlouvu č. 4410-075/1 o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu na stavbu zařízení distribuční soustavy s názvem „Vev.Bítýška, Na Bílém potoce, DPNN, Hovorka", spočívající v umístění nového venkovního kabelu NN mezi E.ON Distribuce, a.s., se sídlem F. A. Garstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice a Městysem Veverská Bítýška.

Usnesení č. 31

ZM pověřuje starostu městyse podpisem Smlouvy č. 4410-075/1 o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu na stavbu zařízení distribuční soustavy s názvem „Vev.Bítýška, Na Bílém potoce, DPNN, Hovorka" mezi E.ON Distribuce, a.s., se sídlem F. A. Garstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice a Městysem Veverská Bítýška.

Usnesení č. 32

ZM neschvaluje prodej části obecních pozemků p. č. 1975 a 1444 o výměře cca 300 m² v k. ú. Veverská Bítýška.

Usnesení č. 33

ZM neschvaluje pronájem části obecního pozemku p. č. 1688/2 o výměře cca 24 m² v k. ú. Veverská Bítýška.

Usnesení č. 34

ZM schvaluje prodej části obecního pozemku p. č. 1688/2 o výměře cca 26 m² (4,5×6 m) v k. ú. Veverská Bítýška.

Usnesení č. 35

ZM neschvaluje cenu 400,--Kč/m² za prodej části pozemku p. č. 1688/2 o výměře cca 26 m² v k. ú. Veverská Bítýška.

Usnesení č. 36

ZM schvaluje cenu 500,--Kč/m² za prodej části pozemku p. č. 1688/2 o výměře cca 26 m² v k. ú. Veverská Bítýška.

Usnesení č. 37

ZM schvaluje pronájem části obecního pozemku p. č. 934/1 o výměře 2 m² v k. ú. Veverská Bítýška za účelem uložení 2 ks palet s palivovým dřevem na dobu určitou 3 roky. Cena pronájmu 200,--Kč/rok (100,--Kč/m²/rok).

Usnesení č. 38

ZM schvaluje proplacení částky ve výši 8 048,--Kč Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, Orlí 27, Brno za užívání pozemku p. č. 110/3 v k. ú. Veverská Bítýška za období 1. 12. 1993 - 31. 5. 2007.

Usnesení č. 39

ZM schvaluje vydání publikace vč. smlouvy o dílo o Městysu Veverská Bítýška v počtu
1 500 ks za cenu uvedenou ve smlouvě o dílo ve výši 307 725,--Kč vč. DPH. Zpracování a vydání publikace zajistí firma R.R.Z. reklamní studio se sídlem Čechyňská 8, 602 00 Brno, zastoupená Jaromírem Růžkem do 30. 9. 2011.

Usnesení č. 40

ZM pověřuje starostu městyse podpisem Smlouvy o dílo za účelem vydání publikace o Městysu Veverská Bítýška mezi zpracovatelem firmou R.R.Z. reklamní studio, se sídlem Čechyňská 8, 602 00 Brno, zastoupená Jaromírem Růžkem a objednatelem Městysem.

Usnesení č. 41

ZM schvaluje zadání vypracování studie na možnosti výstavby, rozšíření MŠ Veverská Bítýška na ulici Pavla Perky.

Usnesení č. 42

ZM schvaluje vypracování regulačních plánů pro lokality Slešťůvka a u čerpací stanice (B8c, B9, B10a, B10b, B10c, Okl1, Okl2) za cenu 442 000,--Kč a regulační plán pro lokalitu Pod Oberreiterovými a Hvozdecká (B7, B8a, B8b) za cenu 349 000,--Kč. Regulační plány vypracuje Atelier A.VE Studio zastoupený Ing. arch. Helenou Kočišovou a Ing. arch. Štěpánem Kočišem, se sídlem M .Majerové 3, Brno. Cena bude zahrnuta v rozpočtu městyse na rok 2011.

Usnesení č. 43

ZM schvaluje převod práv a povinností vyplývající z nájemní smlouvy (pronájem sklepa) na nového vlastníka domu.

Usnesení č. 44

ZM schvaluje nové pojmenování části ulice Pod Horkou (RD č. p. 335, 342, 771, 814) na nový název ulice Pod Trhovicí.

Usnesení č. 45

ZM schvaluje záměr prodeje obecního pozemku p. č. 1100 o výměře 18 m² v k. ú. Veverská Bítýška včetně budovy občanské vybavenosti stojící na uvedeném pozemku za cenu 500,--Kč/m².

Usnesení č. 46

ZM revokuje usnesení č. 8.

Usnesení č. 47

ZM schvaluje ověřovatele zápisu pí. Krystkovou.

Usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva městyse Veverská Bítýška ze dne 12. listopadu 2010

Usnesení č. 1

ZM schvaluje program jednání jak byl zveřejněn na úřední tabuli a na webových stránkách městyse.

Usnesení č. 2

ZM schvaluje do návrhové komise p. Brychtu.

Usnesení č. 3

ZM schvaluje do návrhové komise p. Kozla.

Usnesení č. 4

ZM schvaluje ověřovatele zápisu pí. Jerouškovou.

Usnesení č. 5

ZM schvaluje ověřovatele zápisu p. Kolstrunka.

Usnesení č. 6

ZM schvaluje průběh hlasování veřejnou volbou.

Usnesení č. 7

ZM schvaluje p. Josefa Mifka do funkce uvolněného starosty Městyse Veverská Bítýška.

Usnesení č. 8

ZM schvaluje p. Pavla Novotného do funkce uvolněného místostarosty Městyse Veverská Bítýška.

Usnesení č. 9

ZM schvaluje tříčlenné složení Kontrolního výboru Městyse Veverská Bítýška.

Usnesení č. 10

ZM schvaluje p. Pavla Kozla do funkce předsedy Kontrolního výboru Městyse Veverská Bítýška.

Usnesení č. 11

ZM schvaluje člena Kontrolního výboru Městyse Veverská Bítýška p. Ing. Jana Reimera.

Usnesení č. 12

ZM schvaluje člena Kontrolního výboru Městyse Veverská Bítýška pí. Irenu Koláčnou.

Usnesení č. 13

ZM schvaluje pětičlenné složení Finančního výboru Městyse Veverská Bítýška.

Usnesení č. 14

ZM schvaluje p. Vlastimila Kolstrunka do funkce předsedy Finančního výboru Městyse Veverská Bítýška.

Usnesení č. 15

ZM schvaluje člena Finančního výboru Městyse Veverská Bítýška p. Milana Brychtu.

Usnesení č. 16

ZM schvaluje člena Finančního výboru Městyse Veverská Bítýška pí. Anežku Dvořákovou.

Usnesení č. 17

ZM schvaluje člena Finančního výboru Městyse Veverská Bítýška p. Jana Králíka.

Usnesení č. 18

ZM schvaluje člena Finančního výboru Městyse Veverská Bítýška pí. Janu Váňovou.

Usnesení č. 19

ZM schvaluje tříčlenné složení Výboru územního plánování Městyse Veverská Bítýška.

Usnesení č. 20

ZM schvaluje předsedu Výboru územního plánování Městyse Veverská Bítýška pí. Zdenu Jerouškovou.

Usnesení č. 21

ZM schvaluje člena Výboru územního plánování Městyse Veverská Bítýška p. Ing.Radima Reimera.

Usnesení č. 22

ZM schvaluje člena Výboru územního plánování Městyse Veverská Bítýška p. Ing. Jana Foretníka.

Usnesení č. 23

ZM schvaluje za Městys Veverskou Bítýšku člena Vodárenského svazku „Bítešsko" p. Pavla Novotného.

Usnesení č. 24

ZM schvaluje za Městys Veverskou Bítýšku člena Vodárenského svazku „Bítešsko" p. Ing.Evžena Loutockého.

Usnesení č. 25

ZM schvaluje za Městys Veverskou Bítýšku člena Vodárenského svazku „Bítešsko" p. Jaroslava Bělíčka.

Usnesení č. 26

ZM schvaluje za Městys Veverskou Bítýšku člena Vodárenského svazku „Bítešsko" p. Josefa Kopřivu.

Usnesení č. 27

ZM schvaluje za Městys Veverskou Bítýšku zástupce za Městys Veverskou Bítýšku do Mikroregionu Kuřimka starostu p. Josefa Mifka.

Usnesení č. 28

ZM schvaluje za Městys Veverskou Bítýšku zástupce za Městys Veverskou Bítýšku do Mikroregionu Kuřimka místostarostu p. Pavla Novotného.

Usnesení č. 29

ZM schvaluje dle nařízení vlády č. 20/2009 Sb. měsíční odměnu pro neuvolněného předsedu výboru ve výši 1 300 Kč (pevná složka dle odst. 10 - 1 120 Kč, příplatek dle počtu obyvatel dle odst. č. 10 - 180 Kč)

Usnesení č. 30

ZM schvaluje dle nařízení vlády č. 20/2009 Sb. měsíční odměnu pro neuvolněného člena výboru nebo zvláštního orgánu ve výši 1 060 Kč (pevná složka dle odst. 10 - 880 Kč, příplatek dle počtu obyvatel dle odst. č. 10 - 180 Kč)

Usnesení č. 31

ZM schvaluje dle nařízení vlády č. 20/2009 Sb. měsíční odměnu pro člena zastupitelstva ve výši 540 Kč (pevná složka dle odst. 10 - 360 Kč, příplatek dle počtu obyvatel dle odst. č. 10 - 180 Kč)

Usnesení č. 32

ZM schvaluje předložené V. rozpočtové opatření Městyse Veverská Bítýška v roce 2010 v oblasti příjmů.

Usnesení č. 33

ZM schvaluje předložené V. rozpočtové opatření Městyse Veverská Bítýška v roce 2010 v oblasti výdajů.

Usnesení č. 34

ZM schvaluje dle zákona č. 128/2000Sb., § 94, odst. 2 a podle Jednacího řádu OZ § 6 odst. 2, rozšíření programu dnešního jednání - přijetí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje na stavbu kanalizace ulice Tišnovská-Boční, splašková kanalizace ve výši 2 800 000 Kč. Tento bod bude projednán v bodě č. 14.

Usnesení č. 35

ZM schvaluje smlouvu č. 004071/10/OŽP o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje na stavbu kanalizace ulice Tišnovská-Boční, splašková kanalizace a přijetí dotace ve výši 2 800 000 Kč.

Usnesení č. 36

ZM pověřuje starostu městyse Josefa Mifka podpisem smlouvy č. 004071/10/OŽP o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje na stavbu kanalizace ulice Tišnovská-Boční, splašková kanalizace ve výši 2 800 000 Kč.

Usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva městyse Veverská Bítýška ze dne 24. září 2010

Usnesení č. 1

ZM schvaluje program jednání jak byl zveřejněn na úřední tabuli a na webových stránkách obce.

Usnesení č. 2

ZM schvaluje do návrhové komise p. Brychtu.

Usnesení č. 3

ZM schvaluje do návrhové komise p. Ing. Reimera.

Usnesení č. 4

ZM schvaluje ověřovatele zápisu p. Kolstrunka.

Usnesení č. 5

ZM schvaluje ověřovatele zápisu p. Jerouškovou.

Usnesení č. 6

ZM schvaluje dodatek č. 1 ke Zřizovací listině Mateřské škole, příspěvkové organizaci, Pavla Perky 333, Veverská Bítýška.

Usnesení č. 7

ZM schvaluje dodatek č. 1 ke Zřizovací listině Základní škole, příspěvkové organizaci, náměstí Na Městečku 51, Veverská Bítýška.

Usnesení č. 8

ZM schvaluje odpis majetku dle předloženého seznamu z majetku Městyse Veverská Bítýška v celkové výši 21 804,--Kč.

Usnesení č. 9

ZM schvaluje odkoupení pozemku p. č. 1306/6 o výměře 42 m2, ostatní plocha v k. ú. Veverská Bítýška od Ing. Jaroslav a Zdenky Novotných, bytem Nová 10, Ostopovice do majetku Městyse Veverská Bítýška za cenu 100,--Kč/m2.
Veškeré poplatky spojené s prodejem uhradí Městys Veverská Bítýška.

Usnesení č. 10

ZM pověřuje starostu podpisem kupní smlouvy týkající se odkoupení pozemku p. č. 1306/6 o výměře 42 m2, ostatní plocha v k. ú. Veverská Bítýška od Ing. Jaroslav a Zdenky Novotných, bytem Nová 10, Ostopovice do majetku Městyse Veverská Bítýška za cenu 100,--Kč/m2.

Usnesení č. 11

ZM schvaluje prodej obecního pozemku p. č. 538/4 o výměře 201 m2 v k. ú. Veverská Bítýška manželům Marii a Karlovi Dundáčkovým, bytem Na Bítýškách 648, Veverská Bítýška. Pozemek p. č. 538/4 vznikl oddělením geometrickým plánem z pozemku p. č. 538/1. Pozemek se prodává za cenu 200,--Kč/m2. Veškeré poplatky spojené s prodejem pozemku uhradí kupující.

Usnesení č. 12

ZM pověřuje starostu podpisem kupní smlouvy na pozemek p. č. 538/4 o výměře 201 m2 v k. ú. Veverská Bítýška, která se uzavírá mezi prodávajícím Městysem Veverská Bítýška a kupujícími Marií a Karlem Dundáčkovými, bytem Na Bítýškách 648, Veverská Bítýška.

Usnesení č. 13

ZM schvaluje odkoupení pozemků p. č. 2553 o výměře 511 m2 a 2554/13 o výměře 228 m2 v k. ú. Veverská Bítýška za cenu 100,--Kč/m2 od Hany Hajné a Miroslava Hajného, bytem Valinkevičova 208, Veverská Bítýška do vlastnictví Městyse Veverská Bítýška. Smlouva bude podepsána po vyčlenění finanční částky z rozpočtu městyse na základě rozpočtového opatření. Veškeré poplatky spojené s odkoupením pozemků do vlastnictví Městyse Veverská Bítýška uhradí městys

Usnesení č. 14

ZM pověřuje starostu podpisem kupní smlouvy mezi Městysem Veverská Bítýška a Miroslavem Hajným a Hanou Hajnou bytem Valinkevičova 208, Veverská Bítýška týkající se odkoupení pozemků p. č. 2553 a 2554/13 v k. ú. Veverská Bítýška.

Usnesení č. 15

ZM schvaluje záměr pronájmu pozemku p. č. 794/1, díl a o výměře 4×4,84 m a p. č. 794/1 díl b o výměře 1,10×4,50m v k. ú. Veverská Bítýška panu Jaroslavovi Opatovi, bytem Bzenecká 19, Brno za cenu 100,--Kč/rok s dobou nájmu 3 roky od podpisu smlouvy. Veškeré poplatky spojené s pronájmem uhradí nájemce.

Usnesení č. 16

ZM pověřuje starostu podpisem nájemní smlouvy mezi pronajímatelem Městysem Veverská Bítýška a nájemcem Jaroslavem Opatem, bytem Bzenecká 19, Brno na pozemky p. č. 794/1, díl a o výměře 4×4,84 m a p. č.794/1 díl b o výměře 1,10×4,50m v k. ú. Veverská Bítýška.

Usnesení č. 17

ZM schvaluje Smlouvu o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu na akci „V. Bítýška, kab. NN 8 RD, Arvika- Plus, s.r.o." uzavřenou mezi E.ON Distribuce, a.s. se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice a Městysem Veverská Bítýška.

Usnesení č.18

ZM pověřuje starostu podpisem Smlouvy o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu na akci „V. Bítýška, kab. NN 8 RD, Arvika- Plus, s.r.o." uzavřenou mezi E.ON Distribuce, a.s. se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice a Městysem Veverská Bítýška.

Usnesení č. 19

ZM schvaluje záměr na odkoupení pozemků p. č. 1674/1 výměře 32 m2 a 1675/2 o výměře 166 m2 v k. ú. Veverská Bítýška za cenu do maximální výše 400,--Kč/m2.
Cena za m2 je schválena pro oba nabízené pozemky. Pozemky městys má zájem vykoupit z důvodu zachování a zajištění bezpečného příjezdu k RD.

Usnesení č. 20

ZM schvaluje záměr pronájmu části obecního pozemku p. č. 1246 o výměře 35 m2 v k. ú. Veverská Bítýška za cenu 500,--Kč/měs. Doba nájmu se uzavírá na 2 roky od podpisu smlouvy. Záměr pronájmu bude zveřejněn s omezením: Jedná se o pozemek na kterém je umístěn stánek ve vlastnictví soukromé osoby za účelem skladování materiálu.

Usnesení č. 21

ZM schvaluje Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídajícího věcného břemene mezi Městysem Veverská Bítýška a E.ON Distribuce, a.s., týkající se umístění nového podzemního kabelového vedení NN v délce 41 bm a 1 ks pilířové skříně do pozemků ve vlastnictví městyse.
ZM schvaluje dohodu o realizaci úprav zařízení distribuční soustavy - stávajícího energetického zařízení. Jedná se o přípojku „Veverská Bítýška, DPNNk + nový AES 4x120, Erbesová".
ZM schvaluje Smlouva o právu provedení stavby na akci „Veverská Bítýška, DPNNk+ nový AES 4x120, Erbesová"

Usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva městyse Veverská Bítýška ze dne 7. září 2010

Usnesení č. 1

ZM schvaluje program jednání jak byl zveřejněn na úřední tabuli a na webových stránkách městyse.

Usnesení č. 2

ZM schvaluje na základě zákona č. 128/2000Sb., § 94, odst. 2 a podle Jednacího řádu OZ § 6 odst. 2 zařazení bodu na program jednání - Směna pozemků, naplnění usnesení ze dne 17. 3. 2004 týkající se převodu pozemku 2019/2 o výměře 383 m² v k. ú. Veverská Bítýška z majetku Městyse Veverská Bítýška. Uvedený pozemek vznikl po zaměření a digitalizaci z pozemku č. 1202/5

Usnesení č. 3

ZM schvaluje do návrhové komise p. Reimera.

Usnesení č. 4

ZM schvaluje do návrhové komise p. Kolstrunka.

Usnesení č. 5

ZM schvaluje ověřovatele zápisu p. Bělíčka.

Usnesení č. 6

ZM schvaluje ověřovatele zápisu p. Brychtu.

Usnesení č. 7

ZM schvaluje předloženou mandátní smlouvu č. SML -Z -M-10-047 mezi Městysem Veverská Bítýška a Regionální poradenskou agenturou s.r.o., se sídlem Starobrněnská 20, 602 00 Brno, týkající se poradenských služeb a managementu projektu „Kanalizace a ČOV Veverská Bítýška".

Usnesení č. 8

ZM pověřuje starostu podpisem mandátní smlouvy č. SML -Z -M-10-047 mezi Městysem Veverská Bítýška a Regionální poradenskou agenturou s.r.o., se sídlem Starobrněnská 20, 602 00 Brno, týkající se poradenských služeb a managementu projektu „Kanalizace a ČOV Veverská Bítýška".

Usnesení č. 9

ZM schvaluje na základě usnesení zastupitelstva ze dne 17. 3. 2004 Darovací smlouvu na pozemek p. č. 2019/2 o výměře 383 m² v k. ú. Veverská Bítýška. Jedná se o pozemek, který vznikl po zaměření a digitalizaci z pozemku p. č. 1202/5, který byl v roce 2004 předmětem Směnné smlouvy.
Veškeré poplatky spojené s převodem uvedeného pozemku vč. vypracování Darovací smlouvy uhradí Městys Veverská Bítýška.

Usnesení č. 10

ZM pověřuje starostu podpisem Darovací smlouvy na pozemek p. č. 2019/2 (Jedná se o pozemek, který vznikl po zaměření a digitalizaci z pozemku č. 1202/5) o výměře 383 m² v k. ú. Veverská Bítýška.

Usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva městyse Veverská Bítýška ze dne 29. července 2010

Usnesení č. 1

ZM schvaluje program jednání jak byl zveřejněn na úřední tabuli a na webových stránkách městyse.

Usnesení č. 3

ZM schvaluje do návrhové komise pí. Jerouškovou.

Usnesení č. 4

ZM schvaluje do návrhové komise p. Brychtu.

Usnesení č. 5

ZM schvaluje ověřovatele zápisu p. Ing.Reimera.

Usnesení č. 6

ZM schvaluje ověřovatele zápisu p. Kolstrunka.

Usnesení č. 7

ZM schvaluje III. rozpočtové opatření městyse v roce 2010 v oblasti příjmů.

Usnesení č. 8

ZM schvaluje III. rozpočtové opatření městyse v roce 2010 v oblasti výdajů.

Usnesení č. 9

ZM schvaluje na základě rozhodnutí komise pro posouzení a vyhodnocení nabídek ze dne 21. 7. 2010 na zakázku Městyse Veverská Bítýška „ Výzva Městyse Veverská Bítýška na poradenské sluľby a management projektu „Kanalizace a ČOV Veverská Bítýška“ Regionální poradenskou agenturu, s.r.o., se sídlem Starobrněnská 20, Brno, která bude provádět poradenské sluľby a management projektu „Kanalizace a  ČOV Veverská Bítýška“.

Usnesení č. 10

ZM schvaluje na základě rozhodnutí komise pro posouzení a vyhodnocení nabídek ze dne 21. 7. 2010, na zakázku Městyse Veverská Bítýška - Výzva Městyse Veverská Bítýška „Kanalizace a ČOV Veverská Bítýška, projektová dokumentace pro výběr zhotovitele stavby“ fy Vega spol.v.o.s, Jiráskova 12, Brno, která vypracuje projektovou dokumentaci pro výběr zhotovitele stavby.

Usnesení č. 11

ZM schvaluje Smlouvu o dílo č. 1110 mezi Městysem Veverská Bítýška a fy Vega spol.v.o.s, Jiráskova 12, Brno jejíľ předmětem je vypracování projektové dokumentace pro výběr zhotovitele stavby „Kanalizace a ČOV Veverská Bítýška“. Smlouva o dílo je nedílnou součástí zápisu, příloha č.6.

Usnesení č. 12

ZM pověřuje starostu podpisem Smlouvy o dílo č. 1110 mezi Městysem Veverská Bítýška a fy Vega spol v.o.s. se sídlem Jiráskova 12, Brno, týkající se vypracování projektové dokumentace pro výběr zhotovitele stavby „Kanalizace a ČOV Veverská Bítýška“.

Usnesení č. 13

ZM schvaluje nájemní smlouvu č. 1600/10 týkající se nájmu pozemku p. č. 110/3 v k. ú. Veverská Bítýška mezi Městysem Veverská Bítýška a úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových, Orlí 27, Brno.Smlouva se uzavírá na dobu určitou od 1. 9. 2010 do 31. 8. 2011 za cenu 1 197,--Kč.

Usnesení č. 14

ZM pověřuje starostu městyse podpisem nájemní smlouvy č. 1600/10 k pozemku p. č. 110/3 v k. ú. Veverská Bítýška mezi Městysem Veverská Bítýška a úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových, Orlí 27, Brno.

Usnesení č. 15

ZM schvaluje převod investiční částky ve výši 130 000,--Kč za rok 2010 z rozpočtu Městyse Veverská Bítýška Zš na neinvestiční příspěvek Zš (dofinancování opravy plynové kotelny Zš)

Usnesení č. 16

ZM schvaluje prodlouľení nájmu spočívající v umístění technologie ZkS v místnosti o rozměrech 1,80×3,00 m v I. NP a umístění stoľárku, pochůzné plošiny a ľebříku ve štítové zdi objektu České pošty s. p., s dobou nájmu na dobu určitou do 6. 9. 2016 za stávajících podmínek uvedených ve smlouvě.

Usnesení č. 17

ZM pověřuje starostu podpisem dodatku k nájemní smlouvě BVEVET ze dne 4. 7. 2010 mezi Městysem Veverská Bítýška a Vodafone Czech Republic a.s. se sídlem Vinohradská 167, Praha.

 

Výpis usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva městyse konaného dne 22. 6. 2010

Usnesení č. 1

Při kontrole usnesení sdělil starosta, že k záměru pronájmu pozemku p. č. 794/1 díl a o výměře 4 × 8,84 m² a p. č. 794/1 díl b o výměře 1,10 × 4,50 m² se nikdo nepřihlásil proto navrhl ZM uvedený záměr je‘tě jednou vyvěsit na úřední desku.

Usnesení č. 2

ZM schvaluje program jednání jak byl zveřejněn na úřední tabuli a na webových stránkách městyse.

Usnesení č. 3

ZM schvaluje úpravu pořadu dne‘ní ho jednání spočívající v přesunutí bodu č. 8 - Předložení návrhu „Výzva Městyse Veverská Bítý‘ka na poradenské služby a management projektu „Kanalizace a ČOV Veverská Bítý‘ka“ na bod č. 5 s tím, že ostatní body budou posunuty.

Usnesení č. 4

ZM schvaluje do návrhové komise p. Reimera.

Usnesení č. 5

ZM schvaluje do návrhové komise p. Novotného.

Usnesení č. 6

ZM schvaluje ověřovatele zápisu p. Bělíčka.

Usnesení č. 7

ZM schvaluje ověřovatele zápisu p. Brychtu.

Usnesení č. 8

ZM schvaluje Závěrečný účet Městyse Veverská Bítý‘ka za rok 2009 bez výhrad.

Usnesení č. 9

ZM schvaluje II. rozpočtové opatření městyse v roce 2010 v oblasti příjmů.

Usnesení č. 10

ZM schvaluje II. rozpočtové opatření městyse v roce 2010 v oblasti výdajů.

Usnesení č. 11

ZM schvaluje výzvu Městyse Veverská Bítý‘ka na poradenské služby a management projektu „Kanalizace a ČOV Veverská Bítý‘ka“

Usnesení č. 12

ZM schvaluje odpis drobného dlouhodobého hmotného majetku Městyse Veverská Bítý‘ka dle přiloženého seznamu v celkové vý‘i 44 959,65 Kč.

Usnesení č. 13

ZM schvaluje záměr prodeje části obecního pozemku p. č. 538/1 o výměře cca 150 m² v k. ú. Veverská Bítý‘ka. Přesná výměra pozemku bude upřesněna po zaměření u kterého bude přítomen zástupce městyse. Na základě vypracovaného geometrického plánu bude vyvě‘en záměr prodeje části obecního pozemku za cenu 200 Kč/m².

Usnesení č. 14

ZM schvaluje záměr prodeje části obecního pozemku p. č 1358 o výměře cca 70 m²(po zaměření) v k. ú. Veverská Bítý‘ka za cenu 500 Kč/m². Pozemek se nachází v areálu firmy PĚKNÝ - UNIMEX.

Usnesení č. 15

ZM schvaluje odkoupení pozemku p. č. 1306/6 o výměře 42 m² v k. ú. Veverská Bítý‘ka do majetku městyse za cenu do 100 Kč/m².

Usnesení č. 16

ZM neschvaluje záměr prodeje části obecního pozemku p. č. 1688/2 o výměře cca 245 m² v k. ú. Veverská Bítý‘ka.

Usnesení č. 17

ZM neschvaluje záměr prodeje obecního pozemku p. č. 1700 o výměře 35 m² v k. ú. Veverská Bítý‘ka. O tento pozemek je možno podat žádost o pronájem.

Usnesení č. 18

ZM schvaluje pronájem pozemků za účelem zemědělského obhospodařování společnosti Zemědělskému družstvu Veveří a.s., Veverské Knínice 305 s tím, že:

 • smlouva o nájmu bude každoročně valorizována
 • bude zaji‘těn bezproblémový přístup k cholerovému hřbitovu na pozemku p. č. 2441/28
 • orba a pěstování zemědělských kultur bude prováděno tak, aby nedocházelo ke splavování zeminy v ohrožených lokalitách – protierozní opatření (např. v lokalitě nad ulicí M. Kudeříkové – nad lesním pozemkem p. č. 1876/1 (trať Široké ‘těrky), v lokalitě Sle‘ťůvka - pozemky p. č. 2396/1 a 2396/33)

Nájemní smlouva bude uzavřena mezi Městysem Veverská Bítý‘ka a Zemědělskou společností Veveří, a.s., Veverské Knínice na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou sedm let, za cenu 928 Kč/ha/rok.

Usnesení č. 19

ZM pověřuje starostu podpisem nájemní smlouvy na pozemky za účelem zemědělského obhospodařování uzavřenou mezi Městysem Veverská Bítý‘ka a Zemědělskou společností Veveří, a.s., Veverské Knínice 305.

Usnesení č. 20

ZM schvaluje prodej obecního pozemku p. č. 968 o výměře 30 m² v k. ú. Veverská Bítý‘ka za cenu 200 Kč/m².Ve‘keré poplatky spojené s prodejem uhradí kupující.

Usnesení č. 21

ZM pověřuje starostu podpisem kupní smlouvy na pozemek p. č. 968 o výměře 30 m² v k. ú. Veverská Bítý‘ka.

Usnesení č. 22

ZM schvaluje na základě zákona 183/2006 Sb a novely zákona č. 191/2008, § 188 písm. a, odst. 1, písm. c a odst. 2 možnost umístění stavby RD na parcele č. 1827/1 v k. ú. Veverská Bítý‘ka.

Usnesení č. 23

ZM schvaluje předloženou Smlouvu o souhlasu s umístěním a realizací stavby na pozemku p. č. 1856 a 1858, ostatní plocha ve vlastnictví Městyse Veverská Bítý‘ka mezi Městysem Veverská Bítý‘ka a Marianem Krejčiříkem, bytem Teyschelova 28, Brno za účelem vybudování komunikace na své náklady k budoucímu RD na pozemku p. č. 1854/2 v k. ú. Veverská Bítý‘ka.

Usnesení č. 24

ZM pověřuje starostu městyse podpisem Smlouvy o souhlasu s umístěním a realizací stavby na pozemku p. č. 1856 a 1858, ostatní plocha ve vlastnictví Městyse Veverská za účelem vybudování komunikace na své náklady k budoucímu RD na pozemku p. č. 1854/2 v k. ú. Veverská Bítý‘ka.

Usnesení č. 25

ZM schvaluje uzavření Plánovací smlouvy dle vyhlá‘ky 500/2006 týkající se podmínek výstavby RD na parcele č. 1854/2 v k. ú. Veverská Bítý‘ka.

Usnesení č. 26

ZM pověřuje starostu městyse podpisem Plánovací smlouvy.

Usnesení č. 27

ZM na základě podepsané Plánovací smlouvy a Smlouvy o souhlasu s umístěním a realizací stavby na pozemku p. č. 1856 a 1858, ostatní plocha ve vlastnictví Městyse Veverská Bítý‘ka za účelem vybudování komunikace na své náklady k budoucímu RD na pozemku p. č. 1854/2 v k. ú. Veverská Bítý‘ka souhlasí.

Usnesení č. 28

ZM schvaluje vyřazení služebního vozidla zn. VW POLO, SPZ: 4B6 84 01, r. výr. 1992 z majetku Vodárenského svazku „Bíte‘sko“ a z evidence motorových vozidel.

Usnesení č. 29

ZM schvaluje záměr pronájmu umístění technologie ZkS – na nemovitosti č. p. 3, umístěné na pozemku p. č. 327/1 v k.ú. Veverská Bítý‘ka. Vý‘e pronájmu 20 000 Kč/rok, doba nájmu od účinnosti podepsání dodatku ke smlouvě do 6. 9. 2016. Jedná se o změnu podmínek doby trvání nájmu k již uzavřené smlouvě č. BVEVET ze dne 4. 7. 2000.

Usnesení č. 30

ZM schvaluje uzavření dohody o spolupráci a zřízení místa zpětného odběru použitých světelných zdrojů pocházejících z domácností od fy EKOLAMP s.r.o., se sídlem I. P. Pavlova 1789/5, Praha.

Výpis usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva městyse konaného dne 18. 5. 2010

Usnesení č. 1

ZM schvaluje program jednání jak byl zveřejněn na úřední tabuli a na webových stránkách městyse.

Usnesení č. 2

ZM schvaluje do návrhové komise p. Kolstrunka.

Usnesení č. 3

ZM schvaluje do návrhové komise p. Brychtu.

Usnesení č. 4

ZM schvaluje ověřovatele zápisu p. Jerou‘kovou.

Usnesení č. 5

ZM schvaluje ověřovatele zápisu p. Reimera.

Usnesení č. 6

ZM schvaluje I. rozpočtové opatření v roce 2010 v oblasti příjmů.

Usnesení č. 7

ZM schvaluje I. Rozpočtové opatření v roce 2010 v oblasti výdajů.

Usnesení č. 8

ZM schvaluje příspěvek z rozpočtu městyse Občanskému sdružení rodiče a děti Chudčice ve vý‘i 10 000,--Kč.

Usnesení č. 9

ZM schvaluje předložený rozpočet příspěvkové organizaci Vývařovna obědů, Zábíte‘í 224, Veverská Bítý‘ka.

Usnesení č. 10

ZM schvaluje předložený rozpočet FKSP na rok 2010 příspěvkové organizaci Vývařovna obědů, Zábíte‘í 224, Veverská Bítý‘ka.

Usnesení č. 11

ZM schvaluje předložený rozpočet - rezervní fond na rok 2010 příspěvkové organizaci Vývařovna obědů, Zábíte‘í 224, Veverská Bítý‘ka.

Usnesení č. 12

ZM schvaluje předloženou Směrnici Městyse Veverská Bítý‘ka č. 4/2010 Evidence majetku.

Usnesení č. 13

ZM schvaluje předloženou Smlouvu o dílo na dodávku a montáž herních prvků dětského hři‘tě v lokalitě Na ostrůvku na pozemku p. č. 1291/1 mezi objednatelem Městysem Veverská Bítý‘ka a zhotovitelem Bonita Group Service s.r.o., se sídlem Koráb 131, Ti‘nov.

Usnesení č. 14

ZM pověřuje starostu podpisem Smlouvy o dílo na dodávku a montáž herních prvků dětského hři‘tě v lokalitě Na ostrůvku na pozemku p. č. 1291/1 mezi objednatelem Městysem Veverská Bítý‘ka a zhotovitelem Bonita Group Service s.r.o., se sídlem Koráb 131, Ti‘nov.

Usnesení č. 15

ZM schvaluje předložený dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 2/2007- územní plán uzavřený mezi objednatelem Obcí Veverská Bítý‘ka a zhotovitelem Ing. arch. Helenou Koči‘ovou, Atelier A.VE, M. Majerové 3, Brno.

Usnesení č. 16

ZM pověřuje starostu podpisem dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 2007- územní plán uzavřený mezi objednatelem Obcí Veverská Bítý‘ka a zhotovitelem Ing. arch. Helenou Koči‘ovou, Atelier A.VE, M. Majerové 3, Brno.

Usnesení č. 17

ZM schvaluje Základní ‘kole, Veverská Bítý‘ka vyřazení elektrických přístrojů dle předložených vyřazovacích protokolů.

Usnesení č. 18

ZM schvaluje rozpočet Základní ‘koly, Veverská Bítý‘ka na rok 2010.

Usnesení č. 19

ZM schvaluje předložený dodatek č. 1 ke smlouvě o umístění zařízení č. BVEVET ze dne 4. 7. 2000 uzavřený mezi Městysem Veverská Bítý‘ka a Vodafone Czech Republic a.s. týkající se umístění technického zařízení v objektu České po‘ty, s. p., který upravuje dobu trvání nájmu.

Usnesení č. 20

ZM pověřuje starostu podpisem předloženého dodatku č. 1 ke smlouvě o umístění zařízení č. BVEVET ze dne 4. 7. 2000.

Usnesení č. 21

ZM schvaluje zřízení věcného břemene spočívající v povinnosti strpět umístění, zřízení, provoz, údržbu,opravy a odstranění spla‘kové kanalizace vč. práva vstupu a vjezdu na pozemek k p. č. 2214 v k. ú. Veverská Bítý‘ka ve prospěch oprávněného v celkové částce 19 500,--Kč vč. DPH.

Usnesení č. 22

ZM schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene k části pozemku p. č. 2214 z důvodu realizace stavby „Veverská Bítý‘ka, ul. V Brance, spla‘ková kanalizace“ mezi Městysem Veverská Bítý‘ka a Jihomoravským krajem, se sídlem Žerotínovo náměstí 3/5, Brno.

Usnesení č. 23

ZM pověřuje starostu městyse podpisem smlouvy o zřízení věcného břemene k části pozemku p. č. 2214 z důvodu realizace stavby „Veverská Bítý‘ka, ul. V Brance, spla‘ková kanalizace“ mezi Městysem Veverská Bítý‘ka a Jihomoravským krajem, se sídlem Žerotínovo náměstí 3/5, Brno.

Usnesení č. 23

ZM neschvaluje záměr prodeje obecních pozemků p. č. 2424/1 a p. č. 2425/11 o výměře cca 70 m² v k. ú. Veverská Bítý‘ka. Záměr prodeje se neschválil z důvodu těsné blízkosti uvedených pozemků u plánované trasy plynovodu do lokality Pod Kravínem. Na tuto výstavbu plynovodu je již vydáno stavební povolení.
Po výstavbě plynovodu a po vytýčení ochranných pásem bude možné si znovu zažádat o prodej těchto pozemků.

Usnesení č. 24

ZM schvaluje Mateřské ‘kole, Veverská Bítý‘ka vyřazení věcí dle předložených vyřazovacích protokolů.

Usnesení č. 25

ZM schvaluje Smlouvu o převodu vlastnictví k majetku ČR č. 62-2-2834/2010-05-06 uzavřenou mezi Městysem Veverská Bítý‘ka a Českou republikou, Hasičským záchranným sborem Jihomoravského kraje se sídlem Zubatého 1, Brno týkající se převodu cisternové stříkačky CAS K25 U 2150 a vypro‘ťovací sady NARIMEX do majetku městyse.

Usnesení č. 26

ZM pověřuje starostu podpisem Smlouvy o převodu vlastnictví k majetku ČR č. 62-2-2834/2010-05-06 mezi Městysem Veverská Bítý‘ka a Českou republikou, Hasičským záchranným sborem Jihomoravského kraje se sídlem Zubatého 1, Brno.

Usnesení č. 27

ZM schvaluje pronájem části obecního pozemku p. č. 1502 o výměře cca 400 m² v k. ú. Veverská Bítý‘ka za cenu 100,--Kč/rok + údržba uvedeného pozemku. Pronajímatel se zavazuje, že bude pozemek udržovat v řádném stavu, dodrží prostorové a ochranné normy, jelikož je v pozemku zbudována de‘ťová kanalizace DN 400.

Usnesení č. 28

ZM schvaluje dobu pronájmu části obecního pozemku p. č. 1502 o výměře cca 400 m² na 10 let s možností prodloužení nájemní smlouvy na základě dodatku.

Usnesení č. 29

ZM schvaluje záměr pronájmu obecních pozemků za účelem provozování zemědělské činnosti. Níže uvedené pozemky (orná půda) se pronajmou jako celek s dobou pronájmu na dobu neurčitou. Cena pronájmu pozemků činí 928,--Kč/ha/rok.

Usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva městyse Veverská Bítý‘ka ze dne 23. března 2010

Usnesení č. 1

ZM schvaluje program jednání jak byl zveřejněn na úřední tabuli a na webových stránkách městyse.

Usnesení č. 2

ZM schvaluje dle zákona č. 128/2000Sb., § 94, odst. 2 a podle Jednacího řádu OZ § 6 odst. 2, zařazení bodu na program dne‘ního jednání - Smlouva o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu na stavbu "V. Bítý‘ka, Ehrmannova, DPNN Hájek". Tento bod bude projednán jako bod č. 16

Usnesení č. 3

ZM schvaluje dle zákona č. 128/2000Sb., § 94, odst. 2 a podle Jednacího řádu OZ § 6 odst. 2, zařazení bodu na program dne‘ního jednání - Smlouva o budoucím zřízení věcného břemene č. PM0010700/2009 - ZDMaj/Mra, a to z vybudování nového vodárenského objektu s úpravnou pitné vody, posilující zdroj pitné vody.
Tento bod bude projednán v bodě č. 17.

Usnesení č. 4

ZM schvaluje dle zákona č. 128/2000Sb., § 94, odst. 2 a podle Jednacího řádu OZ § 6 odst. 2, zařazení bodu na program dne‘ního jednání - Souhlas majitele nemovitosti s provedením technického zhodnocení nájemcem Českou po‘tou, s.p.
Tento bod bude projednán v bodě č. 18

Usnesení č. 5

ZM schvaluje do návrhové komise p. Reimera.

Usnesení č. 6

ZM schvaluje do návrhové komise p. Kolstrunka.

Usnesení č. 7

ZM schvaluje ověřovatele zápisu p. Brychtu.

Usnesení č. 8

ZM schvaluje ověřovatele zápisu p. Bělíčka.

Usnesení č. 9

ZM schvaluje předložený rozpočet městyse Veverská Bítý‘ka na rok 2010 v oblasti příjmů.

Usnesení č. 10

ZM schvaluje předložený rozpočet městyse Veverská Bítý‘ka na rok 2010 v oblasti výdajů se změnou: § 6409 rezerva - snížit o částku -5000,--Kč a schvaluje pový‘it § 6409 o příspěvek Občanskému sdružení ADRA ve vý‘i +5000,--Kč.

Usnesení č. 11

ZM schvaluje předložený rozpočet městyse Veverská Bítý‘ka na rok 2010 v oblasti výdajů se změnou: § 6409 rezerva - snížit o částku -8000,--Kč a schvaluje pový‘it § 6409 o příspěvek Českému zahrádkářskému svazu, základní organizaci Veverská Bítý‘ka, ve vý‘i +8000,--Kč.

Usnesení č. 12

ZM neschvaluje přidělení finanční částky Občanskému sdružení rodiče a děti, Chudčice z důvodu pozdního podání žádosti. Žádost bude projednána ve FV a poté předložena ke schválení zastupitelstvu městyse.

Usnesení č. 13

ZM neschvaluje navý‘ení finanční dotace z rozpočtu městyse CVC Veverka na 30 000,--Kč.

Usnesení č. 14

ZM schvaluje předložený rozpočet městyse Veverská Bítý‘ka na rok 2010 v oblasti financování.

Usnesení č. 15

ZM schvaluje dle svých kompetencí vyhrazených zákonem o obcích č. 128/2000 Sb. poskytnutí dotací, peněžitých příspěvků a věcných darů dle návrhu rozpočtu na rok 2010 v té vý‘i a těm fyzickým a právnickým osobám jaké jsou uvedené v tabulkové části schváleného rozpočtu na rok 2010.

Usnesení č. 15

ZM schvaluje provedení výměn oken na budově MŠ, ulice Pavla Perky firmou OKNOSERVIS.
ZM schvaluje provedení výměn oken v sále KD, ulice Pavla Perky firmou OKNOSERVIS.

Usnesení č. 17

ZM schvaluje výstavbu dětského hři‘tě na parcele č. 1291/1 v k. ú. Veverská Bítý‘ka.

Usnesení č. 18

ZM schvaluje předložený aktualizovaný povodňový plán Městyse Veverská Bítý‘ka.

Usnesení č. 19

ZM souhlasí:

 1. s účastí městyse Veverská Bítý‘ka ve výzvě IOP č. 06 "Rozvoj služeb eGovernmentu v obcích"
 2. s provozováním spisové služby městyse Veverská Bítý‘ka v hostovaném režimu na technologickém centru obce s roz‘ířenou působností Kuřim, (stávající provozovaný typ informačního systému z hlediska kompatibility se spisovou službou je Systém KEO).

Usnesení č. 20

ZM bere na vědomí předloženou výpověď z nájemní smlouvy ze dne 26. 3. 1997 pí Zdenkou Kratochvílovou v budově č. p. 555. Provozovna zboží bude provozována pouze p. Lubomírem Kratochvílou. S panem Kratochvílou bude uzavřen dodatek ke smlouvě.

Usnesení č. 21

ZM schvaluje záměr pronájmu nebytových prostor p. č. 326/1 o výměře cca 50 m² na ulici 9. května 319 (prostor po bývalé pobočce ČS) za cenu 7000,--Kč/měs. + energie.

Usnesení č. 22

ZM schvaluje prodej obecního pozemku p. č. 1323/1 o výměře 135 m² v k. ú. Veverská Bítý‘ka a budovy občanské vybavenosti stojící bez čísla popisného a evidenčního na parcele č. 1323/1 v k. ú. Veverská Bítý‘ka za cenu 1,--Kč. Vý‘e uvedené se prodává za cenu 1,--Kč, jelikož se jedná o majetkoprávní vypořádání za demolici prádelny.

Usnesení č. 23

ZM pověřuje starostu podpisem kupní smlouvy na prodej obecního pozemku p. č. 1323/1 o výměře 135 m² v k. ú. Veverská Bítý‘ka a budovy občanské vybavenosti stojící bez čísla popisného a evidenčního na parcele č. 1323/1 v k. ú. Veverská Bítý‘ka za cenu 1,--Kč.

Usnesení č. 24

ZM schvaluje uhrazení ve‘kerých poplatků spojených s pozemku p. č. 1323/1 a budovy občanské vybavenosti Městysem Veverská Bítý‘ka.

Usnesení č. 25

ZM schvaluje prodej obecního pozemku p. č. 538/1 díl a, o výměře 15 m² v k. ú. Veverská Bítý‘ka za cenu 200,--Kč/m².

Usnesení č. 26

ZM pověřuje starostu podpisem kupní smlouvy na pozemek p. č. 538/1 díl a v k. ú. Veverská Bítý‘ka.

Usnesení č. 27

Ve‘keré poplatky spojené s prodejem pozemku p. č. 538/1 díl a, vč. zaměření a vypracování smlouvy uhradí kupující.

Usnesení č. 28

ZM schvaluje na základě zákona č. 183/2006 Sb. a novely zákona č. 191/2008, § 188 a, odst. 1, písm c a odstavec 2 možnost umístění stavby RD na parcele č. 1964/1 a p. č. 1965/2 v ulici M. Kudeříkové s příjezdem z ulice M. Kudeříkové z asfaltové cesty. Uvedený záměr výstavby bude realizován v linii současné zástavby. ZM upozorňuje na skutečnost, že uvedené parcely se nacházejí v zátopovém území řeky Svratky a vý‘e uvedené pozemky mohou být ohroženy de‘ťovými (přívalovými) vodami z přilehlého kopce Horka.

Usnesení č. 29

ZM pověřuje starostu vypracovat plánovací smlouvu na základě vyhlá‘ky č. 200/2006 Sb. týkající se možnosti zřízení přístupové cesty ke stavbě RD.

ZM pověřuje starostu vypracovat návrh smlouvy o souhlasu s umístěním a realizací stavby přístupové cesty na pozemku p. č. 2582/23 a 1856, v k. ú. Veverská Bítý‘ka ve vlastnictví Městyse Veverská Bítý‘ka.

ZM pověřuje starostu městyse vypracováním návrhu smlouvy o zřízení věcného břemene práva, chůze a jízdy na pozemek p. č. 2582/23 a 1856.

Usnesení č. 30

ZM neschválilo záměr prodeje části obecního pozemku p. č. 607/3 o výměře po zaměření cca 50 m" v k. ú. Veverská Bítý‘ka za cenu 200,--Kč/m².

Usnesení č. 31

ZM neschválilo záměr prodeje části obecního pozemku p. č. 607/3 o výměře po zaměření cca 50 m² v k. ú. Veverská Bítý‘ka za cenu 300,--Kč/m².

Usnesení č. 32

ZM schvaluje záměr prodeje části obecního pozemku p. č. 607/3 o výměře po zaměření cca 50 m² v k. ú. Veverská Bítý‘ka za cenu 500,--Kč/m².

Usnesení č. 33

ZM neschvaluje záměr prodeje části obecního pozemku p. č 794/1 o výměře cca 22 m² v k. ú. Veverská Bítý‘ka. Vzhledem ke skutečnosti, že se jedná o komunikaci, není vhodné tento pozemek prodávat.

Usnesení č. 34

ZM schvaluje záměr pronájmu cca 2/3 pozemku p. č. 1502 v k. ú. Veverská Bítý‘ka za přečerpávací stanicí směrem k ulici Nádražní za cenu 100 Kč/rok + údržbu uvedené části pozemku. Omezení pronájmu: na uvedeném pozemku je zbudována de‘ťová kanalizace DN 400. Je třeba dodržet ve‘keré prostorové a ochranné normy.

Usnesení č. 35

ZM schvaluje předložený odpisový plán Základní ‘koly Veverská Bítý‘ka.

Usnesení č. 36

ZM schvaluje předloženou smlouvu č. E.ON: 4409-030/001/NM/YPM o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu na stavbu "V. Bítý‘ka, Ehrmannova, DPNN Hájek" mezi E.ON Distribuce, a.s. se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice a Městysem Veverská Bítý‘ka.

Usnesení č. 37

ZM pověřuje starostu městyse podpisem smlouvy č. E.ON: 4409-030/001/NM/YPM o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu na stavbu "V. Bítý‘ka, Ehrmannova, DPNN Hájek" mezi E.ON Distribuce, a.s. se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice a Městysem Veverská Bítý‘ka.

Usnesení č. 38

ZM schvaluje předloženou smlouvu o budoucím zřízení věcného břemene č. PM0010700/2009-ZDMaj/Mra, a to z vybudování nového vodárenského objektu s úpravnou pitné vody, posilující zdroj pitné vody mezi Povodím Moravy, s.p. se sídlem Dřevařská 11, Brno a Městysem Veverská Bítý‘ka.

Usnesení č. 39

ZM pověřuje starostu městyse podpisem předloženou smlouvu o budoucím zřízení věcného břemene č. PM0010700/2009-ZDMaj/Mra, a to z důvodu vybudování nového vodárenského objektu s úpravnou pitné vody, posilující zdroj pitné vody mezi Povodím Moravy, s.p. se sídlem Dřevařská 11, Brno a Městysem Veverská Bítý‘ka.

Usnesení č. 40

ZM schvaluje souhlas majitele nemovitosti s provedením technického zhodnocení nájemcem mezi Městysem Veverská Bítý‘ka a Českou po‘tou, s.p., Politických vězňů 909/4, Praha.

Usnesení č. 41

ZM pověřuje starostu podpisem souhlasu s provedením technického zhodnocení nájemcem mezi Městysem Veverská Bítý‘ka a Českou po‘tou, s.p., Politických vězňů 909/4, Praha.

ZM souhlasí s odstraněním nevzhledných, oschlých bříz u kostela z důvodu bezpečnosti. Dočasné úpravy budou provedeny dle studie č. 2, kterou vypracovala Ing. Krnáčová.

Usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva městyse Veverská Bítýška ze dne 18. února 2010

Usnesení č. 1

ZM schvaluje program jednání jak byl zveřejněn na úřední tabuli a na webových stránkách městyse.

Usnesení č. 2

ZM schvaluje dle zákona č. 128/2000 Sb., § 94, odst. 2 a podle Jednacího řádu OZ § 6 odst. 2 zařazení bodu - Předložení Smlouvy o dílo týkající se obnovy Smírčího kamene. Tento bod bude projednán v bodě č. 18.

Usnesení č. 3

ZM schvaluje dle zákona č. 128/2000 Sb., § 94, odst. 2 a podle Jednacího řádu OZ § 6 odst. 2, zařazení bodu na program dne‘ního jednání - Směrnice Vysílání na pracovní cesty, cestovní náhrady. Tento bod bude projednán v bodě č. 19.

Usnesení č. 4

ZM schvaluje do návrhové komise p. Brychtu.

Usnesení č. 5

ZM schvaluje do návrhové komise p. Kolstrunka.

Usnesení č. 6

ZM schvaluje ověřovatele zápisu p. Reimera.

Usnesení č. 7

ZM schvaluje ověřovatele zápisu p. Jerou‘kovou.

Usnesení č. 8

ZM schvaluje VI. rozpočtové opatření v roce 2009 v oblasti příjmů.

Usnesení č. 9

ZM schvaluje VI. rozpočtové opatření v roce 2009 v oblasti výdajů.

Usnesení č. 10

ZM schvaluje VI. rozpočtové opatření v roce 2009 v oblasti financování.

Usnesení č. 11

ZM schvaluje předloženou Směrnici Městyse Veverská Bítý‘ka 1/2010 Směrnice pro časové rozli‘ování.

Usnesení č. 12

ZM schvaluje předloženou Směrnici Městyse Veverská Bítý‘ka 2/2010 Podrozvaha a evidence pro zpracování přílohy účetní uzávěrky.

Usnesení č. 13

ZM schvaluje předloženou Směrnici Městyse Veverská Bítý‘ka č. 3/2010 Opravné prostředky k pohledávkám

Usnesení č. 14

ZM schvaluje II. rozpočtové opatření v roce 2009 - Vývařovna obědů, příspěvková organizace.

Usnesení č. 15

ZM schvaluje předložený výsledek hospodaření v roce 2009 příspěvkové organizaci Vývařovna obědů a ponechává hospodářský výsledek ve vý‘i 150 015,15,--Kč na účtu Vývařovny obědů, příspěvkové organizaci ve složce rezervní fond.

Usnesení č. 16

ZM schvaluje předloženou Směrnici 1/2010 Směrnici pro časové rozli‘ování - Vývařovna obědů, příspěvková organizace.

Usnesení č. 17

ZM schvaluje předložené čerpání rozpočtu příspěvkové organizace Vývařovna obědů a čerpání rozpočtu FKSP v roce 2009.

Usnesení č. 18

ZM schvaluje předloženou Smlouvu o zaji‘tění financování systému IDS JMK. Smlouva se uzavírá na dobu určitou do 31.12.2010 a celková částka činí 146 650,--Kč.

Usnesení č. 19

ZM schvaluje počet správních zaměstnanců úřadu Městyse Veverská Bítý‘ka:

 • 6 pracovníků úřadu městyse
 • 3 pracovníci stavebního úřadu městyse
 • 3 pracovníci knihovny městyse

Počet zaměstnanců pracovní čety zůstává dle usnesení ze dne 3. 12. 2003.

Usnesení č. 20

ZM schvaluje ponechání hospodářského výsledku za rok 2009 na účtu MŠ Veverská Bítý‘ka. Celková částka 57 090,--Kč bude rozdělena následovně:

 1. do fondu rezerv 45 627,--Kč
 2. do fondu odměn 11 418,--Kč

Z částky 45 625,--Kč bude hrazeno zakoupení sítí do oken proti hmyzu a žaluzie.

Usnesení č. 21

ZM neschvaluje navý‘ení počtu členů zastupitelů pro dal‘í volební období (2010 - 2014) na 15 členů.

Usnesení č. 22

ZM schvaluje navý‘ení počtu členů zastupitelů pro dal‘í volební období (2010 - 2014) na 11 členů.

Usnesení č. 23

ZM neschvaluje záměr prodeje části obecního pozemku p. č. 2424/1 v k. ú. Veverská Bítý‘ka, a to z důvodu budování IS. Uvedený pozemek se nachází na hranici budoucí výstavby plynovodu. O možnosti prodeje části obecního pozemku p. č. 2525/11 bude jednáno v měsíci březnu.

Usnesení č. 24

ZM schvaluje obecně závaznou vyhlá‘ku č. 1/2010 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.

Usnesení č. 25

ZM schvaluje ponechání hospodářského výsledku za rok 2009 na účtu ZŠ Veverská Bítý‘ka pro rok 2010. Celková částka 3 741,49,--Kč bude rozdělena následovně:

 • 80 % do fondu odměn = 2 993,19,--Kč
 • 20 % do fondu rezerv = 748,30,--Kč

Usnesení č. 26

ZM schvaluje předložené III. rozpočtové opatření v roce 2009 - ZŠ Veverská Bítý‘ka.

Usnesení č. 27

ZM schvaluje předložené vyřazovací protokoly pomůcek ZŠ Veverská Bítý‘ka. Jedná se o věci opotřebené, zastaralé a již nefunkční.

Usnesení č. 28

ZM schvaluje přijetí finančního daru od pí. Ivy Šarbortové, Mutěnická 2, Brno ve vý‘i 2 400,--Kč na financování vědy, vzdělání, výzkumných a vývojových účelů, kultury, ‘kolství, na podporu a ochranu mládeže, účely tělovýchovné a sportovní.

Usnesení č. 29

ZM schvaluje odpis drobného dlouhodobého hmotného majetku městyse dle přiloženého seznamu v celkové vý‘i 25 607,902,--Kč.

Usnesení č. 30

ZM schvaluje předloženou smlouvu o dílo "Obnova Smírčího kamene ve Veverské Bítý‘ce" mezi zhotovitelem MARSTON-CZ s.r.o., Hvězdárenská 2, Brno a objednatelem Městysem Veverská Bítý‘ka.

Usnesení č. 31

ZM pověřuje starostu podpisem smlouvy o dílo "Obnova Smírčího kamene ve Veverské Bítý‘ce" mezi zhotovitelem MARSTON-CZ s.r.o., Hvězdárenská 2, Brno a objednatelem Městysem Veverská Bítý‘ka.

Usnesení č. 32

ZM schvaluje předloženou směrnici městyse Veverská Bítý‘ka - Vysílání na pracovní cesty, cestovní náhrady.

Usnesení č. 33

ZM schvaluje dle zákona č. 128/2000Sb., § 94, odst. 2 a podle Jednacího řádu OZ § 6 odst. 2, zařazení a projednání bodu na program dne‘ního jednání - Pronájem prostor po bývalé pobočce ČS na ulici 9. května, Veverská Bítý‘ka

Usnesení č. 34

ZM schvaluje pronájem komerčních prostor po bývalé pobočce ČS v budově ZUŠ na ulici 9. května č. p. 315, Veverská Bítý‘ka za cenu 10 000,--Kč/měsíc + náklady na ve‘keré energie s tím spojené.

Usnesení č. 35

ZM schvaluje dle zákona č. 128/2000 Sb., § 94, odst. 2 a podle Jednacího řádu OZ § 6 odst. 2, zařazení a projednání bodu na program dne‘ního jednání - Náhrada za demolici prádelny

Usnesení č. 36

ZM schvaluje záměr prodeje pozemku p. č. 1323/1 jako náhradu za demolici prádelny Oldřichu Helánovi a Renatě Dobe‘ové bytem Masarykovo náměstí 571, Veverská Bítý‘ka, a to včetně budovy občanské vybavenosti stojící na pozemku p. č. 1323/1, za cenu 1,--Kč. Záměr prodeje bude zveřejněn na úřední desce a následně projednán na nejbliž‘ím jednání ZM.
Vý‘e stanovené ceny je taková, jelikož se jedná o majetkoprávní vypořádání za demolici prádelny.

Usnesení č. 37

ZM schvaluje dle zákona č. 128/2000Sb., § 94, odst. 2 a podle Jednacího řádu OZ § 6 odst. 2, projednání bodu na program dne‘ního jednání - Projednání smlouvy č. BVEVET mezi Městysem Veverská Bítý‘ka a ERICSSON spol. s r.o., se sídlem U Michelské ‘koly 398, Praha 4.

Usnesení č. 38

ZM schvaluje vypovězení stávající smlouvy č. BVEVET, dle čl. 4 mezi Městysem Veverská Bítý‘ka a ERICSSON spol. s r.o., se sídlem U Michelské ‘koly 398, Praha 4 a předložení smlouvy nové.


sipka Zpět     sipka Verze pro tiskTyto webové stránky využívají cookies. Jejich používáním s tím vyjadřujete souhlas.
Souhlasím