cz / eng / de     Dnes je

Domů»Úřad města»Usnesení zastupitelstva města»Usnesení zastupitelstva města z roku 2009

Usnesení zastupitelstva městyse z roku 2009

Usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva městyse Veverská Bítýška ze dne 22. prosince 2009

Usnesení č. 1

ZM schvaluje program jednání jak byl zveřejněn na úřední tabuli a na webových stránkách městyse.

Usnesení č. 2

ZM schvaluje dle zákona č.128/2000Sb., § 94, odst. 2 a podle Jednacího řádu OZ § 6 odst. 2, rozšíření programu jednání o bod - Smlouva o vkladu majetku do svazku obcí – Dohoda o narovnání týkající se majetkových vztahů mezi Městysem Veverská Bítýška a Vodárenským svazkem Bítešsko. Tento bod bude projednán jako bod č. 14.

Usnesení č. 3

ZM schvaluje do návrhové komise pí. Jerouškovou.

Usnesení č. 4

ZM schvaluje do návrhové komise p. Reimera.

Usnesení č. 5

ZM schvaluje ověřovatele zápisu p. Brychtu.

Usnesení č. 6

ZM schvaluje ověřovatele zápisu p. Kolstrunka.

Usnesení č. 7

ZM schvaluje předložené V. rozpočtové opatření v roce 2009 v oblasti příjmů.

Usnesení č. 8

ZM schvaluje předložené V. rozpočtové opatření v roce 2009 v oblasti výdajů.

Usnesení č. 9

ZM schvaluje předložené V. rozpočtové opatření v roce 2009 v oblasti financování.

Usnesení č. 10

ZM schvaluje rozpočtové provizorium pro rok 2010 a bude se řídit těmito pokyny:
neinvestiční výdaje budou čerpány až do schválení rozpočtu roku 2010 maximálně do výše 1/12 rozpočtu r. 2009 měsíčně. Investiční akce budou do schválení rozpočtu zastaveny s výjimkou budování místní komunikace Pod Horkou - II. etapa, výstavba chodníku ulice Tišnovská - od ulice M. Kudeříkové po obytný dům č. p. 273, výstavba nájezdové rampy k budově pošty, oprava chodníku na ulici Na Bítýškách. Zastupitelstvo městyse schvaluje proplatit výdaje spojené s těmito akcemi. Schvaluje proplatit výdaje spojené s výúčtováním dotace - Splašková kanalizace v ulici V Brance. Rozpočet na rok 2010 bude předložen zastupitelstvu městyse ke schválení nejpozději do 31. března 2010.

Usnesení č. 11

ZM schvaluje v souladu s § 102 odst. 2 písm. a) a odst. 4 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, starostovi městyse pravomoc provádět rozpočtová opatření v období od posledního zastupitelstva konaného v roce 2009 do 31. 12. 2009. Tato rozpočtová opatření budou schválena na nejbližším zastupitelstvu městyse.

Usnesení č. 12

ZM schvaluje předložený rozpočtový výhled na roky 2010, 2011, 2012.

Usnesení č. 13

ZM schvaluje I. rozpočtové opatření v roce 2009 - vývařovna obědů, přísp. organizace.

Usnesení č. 14

ZM schvaluje předložené směrnice:

 1. Směrnice o inventarizaci - vývařovna obědů, přísp. organizace
 2. Evidenci účtování a odpisování majetku, operativní evidence - vývařovna obědů, přísp. organizace

Usnesení č. 15

ZM schvaluje II. rozpočtové opatření v roce 2009 - Základní škola Veverská Bítýška.

Usnesení č. 16

ZM schvaluje prodej obecního pozemku p. č. 2664 o výměře 24 m² v k. ú. Veverská Bítýška za účelem výstavby garáže pí. Bc. Dagmar Vincové, bytem Boční 729, Veverská Bítýška za cenu 500 Kč/m².

Usnesení č. 17

Veškeré poplatky spojené s prodejem pozemku p. č. 2664 v k. ú. Veverská Bítýška uhradí kupující vč. zaměření a vyhotovení kupní smlouvy.

Usnesení č. 18

ZM pověřuje starostu podpisem kupní smlouvy na pozemek p. č. 2664 o výměře 24 m² v k. ú. Veverská Bítýška uzavřenou mezi Městysem Veverská Bítýška a pí. Bc. Dagmar Vincovou, bytem Boční 729, Veverská Bítýška.

Usnesení č. 19

ZM schvaluje prodej obecní parcely 2665 o výměře 24 m² v k. ú. Veverská Bítýška za účelem výstavby garáže Romanu Valešovi, bytem Na Bítýškách 754, Veverská Bítýška za cenu 500 Kč/m².

Usnesení č. 20

Veškeré poplatky spojené s prodejem pozemku p. č. 2665 v k. ú. Veverská Bítýška uhradí kupující vč. zaměření a vyhotovení kupní smlouvy.

Usnesení č. 21

ZM pověřuje starostu podpisem kupní smlouvy na pozemek p. č. 2665 o výměře 24 m² v k. ú. Veverská Bítýška uzavřenou mezi Městysem Veverská Bítýška a p. Valešem Romanem, bytem Na Bílém potoce 754, Veverská Bítýška.

Usnesení č. 22

ZM schvaluje odpis drobného dlouhodobého hmotného majetku městyse dle přiloženého seznamu v celkové výši 43 883,73 Kč.

Usnesení č. 23

ZM schvaluje nařízení městyse č. 1/2009 týkající se zimní údržby chodníků s platností od 1. 1. 2010.

Usnesení č. 24

ZM schvaluje odpis pohledávek za poplatek ze psa z důvodu nedobytnosti dle zákona č. 337/1992 o správě daní a poplatků, § 66 odst. 1 v celkové výši 6950 Kč.

ZM schvaluje odpis pohledávek týkající se poplatků za pronájem hrobového místa a inzerce v celkové výši 1394,50 Kč.

Usnesení č. 25

ZM schvaluje odpis drobného hmotného majetku ve správě Vodárenského svazku Bítešsko dle předloženého seznamu s vyjmutím destilačního přístroje, který bude nadále využíván pro potřeby Vodárenského svazku Bítešsko a s vyjmutím sušičky a malé pícky, které budou nabídnuty zájmovým kroužkům. Dále schvaluje odpis dlouhodobého hmotného majetku dle předloženého seznamu, jedná se o motorovou pilu (pořizovací cena 13700 Kč)

Usnesení č. 26

ZM schvaluje předloženou Smlouvu o vkladu majetku do svazku obcí - dohodu o narovnání týkající se majetkových vztahů mezi Městysem Veverská Bítýška a Vodárenským svazkem Bítešsko.

Usnesení č. 27

ZM pověřuje starostu podpisem Smlouvy o vkladu majetku do svazku obcí - dohody o narovnání týkající se majetkových vztahů mezi Městysem Veverská Bítýška a Vodárenským svazkem Bítešsko.

Usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva městyse Veverská Bítýška ze dne 18. září 2009

Usnesení č. 1

ZM schvaluje program jednání jak byl zveřejněn na úřední tabuli a na webových stránkách městyse.

Usnesení č. 2

ZM schvaluje dle zákona č.128/2000Sb., § 94, odst. 2 a podle Jednacího řádu OZ § 6 odst. 2, rozšíření programu jednání o bod – Poskytnutí náhrady Pionýrské organizaci - 10. Pionýrská skupina Sluníčko, Veverská Bítýška za zapůjčené táborové dřevo a dva kusy montované WC v roce 2002 formou finanční náhrady. Tento bod bude projednán v bodě č. 3.

Usnesení č. 3

ZM schvaluje dle zákona č. 128/2000Sb., § 94, odst. 2 a podle Jednacího řádu OZ § 6 odst. 2, rozšíření programu jednání o bod - Nabytí osobního vozidla Škoda Felicia kombi do vlastnictví Městyse Veverská Bítýška. Tento bod bude projednán jako bod č. 18.

Usnesení č. 4

ZM schvaluje dle zákona č. 128/2000Sb., § 94, odst. 2 a podle Jednacího řádu OZ § 6 odst. 2 , rozšíření programu jednání o bod - Oprava usnesení zastupitelstva městyse č. 9 ze dne 23. 6. 2009. Tento bod bude projednán jako bod č. 19.

Usnesení č. 5

ZM schvaluje dle zákona č. 128/2000Sb., § 94, odst. 2 a podle Jednacího řádu OZ § 6 odst. 2, rozšíření programu jednání o bod - Schválení dohody o narovnání ze dne 29. 1. 2009 mezi Městysem Veverská Bítýška a Vodárenským svazkem "Bítešsko".Tento bod bude projednán jako bod č. 20

Usnesení č. 6

ZM schvaluje ověřovatele zápisu p. Brychtu.

Usnesení č. 7

ZM schvaluje ověřovatele zápisu p. Kolstrunka.

Usnesení č. 8

ZM schvaluje do návrhové komise p. Reimera.

Usnesení č. 9

ZM schvaluje do návrhové komise p. Novotného.

Usnesení č. 10

ZM schvaluje předložené III. rozpočtové opatření v roce 2009 v oblasti příjmů.

Usnesení č. 11

ZM schvaluje předložené III. rozpočtové opatření v roce 2009 v oblasti výdajů.

Usnesení č. 12

ZM schvaluje finanční náhradu - 10. Pionýrské skupině Sluníčko, Veverská Bítýška za zapůjčené táborové dřevo a dva kusy montované WC ze dne 30. 10. 2002 ve výši 30 000 Kč. Finanční částka bude převedena na účet Pionýrské organizaci Sluníčko a bude hrazena z výdajové části rozpočtu Městyse Veverská Bítýška § 2321 VH kanalizace.

Usnesení č. 13

ZM schvaluje předloženou Zřizovací listinu ZŠ Veverská Bítýška.

Usnesení č. 14

ZM schvaluje předloženou Zřizovací listinu MŠ Veverská Bítýška

Usnesení č. 15

ZM schvaluje projektovou dokumentaci pro stavební a vodoprávní povolení na posilující zdroj pitné vody z vrtu HV 101 vč. technologického vybavení vypracuje Ing. Jaroslav Rakušan, se sídlem Projektová kancelář vodohospodářských staveb, Tuřanka 2, 627 00 Brno.

Usnesení č. 16

ZM schvaluje Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení a právu věcného břemene a Smlouvu o zřízení věcného břemene, která je nedílnou součástí této smlouvy týkající se uložení splaškové kanalizace do pozemku p. č. 1413/2 v k. ú. Veverská Bítýška, mezi Městysem Veverská Bítýška a Janem a Dagmarou Králíkovými, bytem Tejny 675, Veverská Bítýška.

Usnesení č. 17

ZM pověřuje starostu městyse podpisem Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení a právu věcnému břemene týkající se uložení splaškové kanalizace do pozemku p. č. 1413/2 v k. ú. Veverská Bítýška, mezi Městysem Veverská Bítýška a Janem a Dagmarou Králíkovými, bytem Tejny 675, Veverská Bítýška.

Usnesení č. 18

ZM schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemeně na pozemek p. č. 1413/2 v k. ú. Veverská Bítýška mezi Městysem Veverská Bítýška a Janem a Dagmarou Králíkovými, bytem Tejny 675, Veverská Bítýška.
Finanční částka za zřízení věcného břemene na pozemek p. č. 1413/2 v k. ú. Veverská Bítýška činí 150 Kč/m² a bude uhrazena jednorázově.

Usnesení č. 19

ZM schvaluje Darovací smlouvu mezi Městysem Veverská Bítýška – obdarovaný a pí. RNDr. Olgou Friákovou – dárce, bytem Zemědělská 1670/8, 613 00 Brno, týkající se přijetí daru - pozemku p. č. 2420/67 o výměře 87 m² v k. ú. Veverská Bítýška do vlastnictví Městyse Veverská Bítýška.

Usnesení č. 20

ZM pověřuje starostu městyse podpisem Darovací smlouvy mezi Městysem Veverská Bítýška obdarovaný a pí. RNDr. Olgou Friákovou – dárce, bytem Zemědělská 1670/8, 613 00 Brno.

Usnesení č. 21

ZM schvaluje, veškeré poplatky spojené s Darovaným pozemkem p. č. 2420/67 uhradí Městys Veverská Bítýška.

Usnesení č. 22

ZM schvaluje prodej obecního pozemku p. č. 1688/14 o výměře 49 m² v k. ú. Veverská Bítýška za cenu 200 Kč/m² manželům Jakubovi a Heleně Hustým, bytem V Zahradách 797, Veverská Bítýška.

Usnesení č. 23

ZM pověřuje starostu městyse podpisem kupní smlouvy na pozemek p. č. 1688/14 o výměře 49 m² mezi Městysem Veverská Bítýška na straně jedné a Jakubem Hustým, Helenou Hustou, bytem V Zahradách 797, Veverská Bítýška na straně druhé.

Usnesení č. 24

Veškeré poplatky spojené s prodejem pozemku 1688/14 v k. ú. Veverská Bítýška uhradí kupující.

Usnesení č. 25

ZM schvaluje prodej obecního pozemku p. č. 5427 o výměře 196 m² v k. ú. Mečkov za cenu 200 Kč/m² manželům Dušanovi a Simoně Hrdinovým, bytem Urxova 6, Brno. Veškeré poplatky spojené s prodejem hradí kupující.

Usnesení č. 26

ZM pověřuje starostu městyse podpisem kupní smlouvy na pozemek p. č. 5427 o výměře 196 m² v k. ú. Bystrc mezi Městysem Veverská Bítýška na straně jedné a Dušan a Simona Hrdinovi, bytem Urxova 6, Brno na straně druhé.

Usnesení č. 27

ZO schvaluje předloženou Smlouvu č. 4407-327/001/09 o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu na stavbu zařízení distribuční soustavy s názvem "V. Bítýška - rozšíření kabelového vedení NN - Zeman 2x" mezi E.ON Distribuce, a.s., se sídlem F. A. Garstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice a Městysem Veverská Bítýška.

Usnesení č. 28

ZM pověřuje starostu městyse podpisem Smlouvy č. 4407-327/001/09 o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu na stavbu zařízení distribuční soustavy s názvem "V. Bítýška - rozšíření kabelového vedení NN - Zeman 2x" mezi E.ON Distribuce, a.s., se sídlem F. A. Garstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice a Městysem Veverská Bítýška.

Usnesení č. 29

ZM schvaluje záměr pronájmu č. 1 - část pozemku p. č. 538/1 o výměře cca 24 m² za účelem výstavby garáže jako stavbu dočasnou. Po zaměření geometrickým plánem bude záměr pronájmu vyvěšen na úřední tabuli.

Usnesení č. 30

ZM schvaluje záměr pronájmu č. 2 - část pozemku p. č. 538/1 o výměře cca 24 m² za účelem výstavby garáže jako stavbu dočasnou. Po zaměření geometrickým plánem bude záměr pronájmu vyvěšen na úřední tabuli.

Usnesení č. 31

ZM neschvaluje záměr prodeje části obecního pozemku p. č. 1688/2 v k. ú. Veverská Bítýška.

Usnesení č. 32

ZM schvaluje dohodu mezi Městysem Veverská Bítýška a pí. Veronikou Novotnou, Hvozdec 86, jejíž předmětem je oprava oplocení na pozemku v jejím vlastnictví za darování části jejího pozemku p. č. 1555/1 do vlastnictví městyse.

Usnesení č. 33

ZM schvaluje uhrazení veškerých poplatků týkajících se zaměření a vkladu části pozemku p. č. 1551/1do KN uhradí Městys Veverská Bítýška.

Usnesení č. 34

ZM pověřuje starostu a místostarostu zajištěním potřebných materiálů a podkladů k cílenému získání dotací a maximálnímu využití dotačních titulů z dotačních programů, které budou vypsány.

Usnesení č. 35

ZM pověřuje starostu a místostarostu vedením cílených a jasně zdokumentovaných jednání s a obhospodařovateli polností zejména v lokalitách, které opakovaně ohrožují náš městys povodněmi a záplavami.
Vedení městyse bude apelovat na uživatele polností v tom smyslu, aby byla vhodně prováděna orba a výsadba či osev ve svažitém terénu, zejména ve sklonu území nad 7 %. Aby byly ve svažitých terénech a plochách ohrožující život v městysi osévány protierozní nerizikové plodiny, ne kukuřice a brambory. Postupně zabezpečit aby polnosti, které přímo navazují na obydlí městyse byly pásově zatravněny a mohlo zde dojít k absorpci přívalové vody. Tato místa by bylo vhodné kombinovat se suchými poldry, které umožní zásak přívalového deště.

Usnesení č. 36

ZM schvaluje nabytí automobilu Škoda Felicia kombi, rok výroby 2000, reg. zn.: BZN 95-70 do vlastnictví Městyse Veverská Bítýška, a to bezúplatným převodem na základě smlouvy o převodu č. j.: KRPB-75974-4/ČJ-2009-0600VZ-OST.

Usnesení č. 37

ZM revokuje usnesení č. 9 ze dne 23. 6. 2009.

Usnesení č. 38

ZM schvaluje na základě zákona č. 250/2000 Sb., § 17, odst. 7, písm. a, závěrečný účet Městyse Veverská Bítýška za rok 2008 bez výhrad.

Usnesení č. 39

ZM schvaluje dohodu o narovnání ze dne 29. 1. 2009 mezi Městysem Veverská Bítýška a Vodárenským svazkem "Bítešsko".

Usnesení č. 40

ZM schvaluje zařazení připomínek podaných na veřejném projednání konceptu ÚP Veverská Bítýška , konaném dne 17.6.2009 v 18 hod. ve Veverské Bítýšce:

 • řešit erozi nad plochami B 8, 7
 • doplnit/prověřit SZ les směr Holasice (obslužná komunikace užívána)
 • cholerový hřbitov (obnovit cestu z Veverské Bítýšky)
 • plocha B 8c – smírčí kámen u silnice
 • regulační plán u všech určených lokalit

Usnesení č. 41

ZM schvaluje prověření zpracovatelem a následném konzultování s městysem:

 • výjezd ze zástavby Pod kravínem u benzínky, aby auta neprojížděla přes Veverskou Bítýšku – bude řešen výjezdem přes plochu B 10b, v souladu s usnesením Zastupitelstva Městyse k územnímu rozhodnutí lokality Pod kravínem
 • podrobnější napojení jednotlivých pozemků B 10 není účelem ÚP, ale RP, ÚR
 • B5, B4 (VTL plynu) – výstavba bude nad VTL, dále budou zahrady
 • kruhový objezd posunout směrem od Veverské Bítýšky (znamenalo by rozšíření návrhu ob. zástavby jihem, případně propojit s komunikací u bytovek

Usnesení č. 42

ZM schvaluje ÚP následujícím: zpracovatel prověří:
Koštoval Josef, Hvozdecká 616, Veverská Bítýška – č. j. MK/11841/09/OIRR - námitka týkající se napojení plánované komunikace z navrhovaného kruhového objezdu na příjezdové komunikaci do Veverské Bítýšky z ul. 9. května na ul. Hvozdeckou a její posunutí jižním směrem.

Usnesení č. 43

ZM schvaluje doplnění návrhu ÚP od projektanta  žádost Doc. MVDr. Tomáše Sládka, CSc, Srbská 2639/46 – č.j. MK/11840/09/OIRR – který žádá o opravu mapové dokumentace ke konceptu ÚP – doplnit návrh inženýrských sítí při okraji plochy označené B10a .

Usnesení č. 44

ZM schvaluje prověření projektantem žádost Čecha Martina, Hvozdecká 568, Veverská Bítýška – č. j. MK/11846/09/OIRR – připomínka týkající řešení navrhované komunikace vedle území B 10 b – posunout kruhový objezd směrem k benzínové stanici.

Usnesení č. 45

ZM neschvaluje žádost p. Koštovala Jaroslava, Oderská 206/5, Brno 625 00 - č.j. MK/11847/09/OIRR - který nesouhlasí s vedením hranice nadregionálního biokoridoru po hranici pozemku p. č. 1935/1, a žádá posun hranice cca 50 m severním směrem, za hranici pozemku p. č. 1934/2.

Usnesení č. 46

ZM neschvaluje připomínky p. Jurana Jana, U hřiště 662, Veverská Bítýška, 664 71 – č. j. MK/ 11848/09/OIRR, a to řešení stávající komunikaci k fotbalovému hřišti p. č. 2528/2 v návaznosti na ulici U hřiště směrem k přečerpávací stanici s propojením na ulici Pavla Perky až do centra obce druhou variantu – řešit propojení ul. U hřiště vybudováním komunikace kolem řeky s propojením k přečerpávací stanici s propojením na ul. Nábřežní. Navrhuje propojení ul. Nábřežní kolem řeky až k fotbalovému hřišti, což by umožnilo výstavbu rodinných domů od řeky a přístup k řece Svratce. Projektant výše uvedené vyznačí.

Usnesení č. 47

ZM schvaluje vyznačení projektantem do dokumentace VPS místní komunikace D1 v ul. U hřiště pod čerpací stanicí v úseku od hřiště k přečerpací stanici ve stávající stopě včetně točny pro vozidla.

Usnesení č. 48

ZM schvaluje zakreslit pěší propojku přečerpávací stanici – hráz směrem k řece Svratce.

Usnesení č. 49

ZM schvaluje, projektant prověří uvedené připomínky p. Němečka Josefa, Hvozdecká 410, Veverská Bítýška, 664 71 – č. j. MK/11844/09/OIRR: místní komunikace sběrná u plochy B 10 b – komunikaci posunout proti některé z odboček na pravé straně ke Stafisu nebo sídlišti v návaznosti na první připomínku řešit místní komunikace kruhový objezd - posunout k čerpací stanici.

Usnesení č. 50

ZM schvaluje připomínku p. Němečka Josefa, Hvozdecká 410, Veverská Bítýška, 664 71 č.j. MK/11844/09/OIRR týkající se lokality B 8c – hranici návrhové plochy posunout na hranici pozemku (nedělit parcely) s tím, že výše uvedené projektant prověří s na jednání s OŽP JMK.

Usnesení č. 51

ZM neschvaluje žádost Trágeové Dagmar Ing. Tráge Jiřího Ing., Kuršova 24, Brno, 635 00 č.j. MK/11849/09/OIRR týkající se zahrnutí pozemku p. č. 2420/43 do plochy určené k zastavění – posunutí hranice zastavění plochy B 8c.

Usnesení č. 52

ZM neschvaluje žádost, kterou podal František Šanca, Na Bílém potoce č. 396, Veverská Bítýška, 664 71 - č. j. MK/11850/09/OIRR týkající se zařazení celé plochy v části "Sokolí" za Vackovýma k lesu pro bytovou výstavbu.

Usnesení č. 53

ZM neschvaluje žádost kterou podal František Šanca, Na Bílém potoce č. 396, Veverská Bítýška, 664 71 č. j. MK/11850/09/OIRR týkající se zařazení celé plochy od silnice k obecnímu pozemku Horka pro bytovou výstavbu.

Usnesení č. 54

ZM neschvaluje žádost, kterou podal František Šanca, Na Bílém potoce č. 396, Veverská Bítýška, 664 71 č. j. MK/11850/09/OIRR týkající se uvažovaného zalesnění – vybudování větrolamů v části Sokolí směrem k Chudčicím.

Usnesení č. 55

ZM neschvaluje žádost, kterou podal p. František Šanca, Na Bílém potoce č. 396, Veverská Bítýška, 664 71 č. j. MK/11850/09/OIRR týkající se řešení v konceptu tzv. průmyslové zóny.

Usnesení č. 56

ZM schvaluje žádost p. Františka Šance, Na Bílém potoce č.396, Veverská Bítýška, 664 71 č. j. MK/11850/09/OIRR týkající se zařazení přístupové cesty k cholerovému hřbitovu.

Usnesení č. 57

ZM schvaluje žádost p. Janšty Pavla, Dlouhá 657, 664 71 Veverská Bítýška - č. j. MK/11851/09/OIRR – týkající se zařazení pozemku p. č. 2226/5 do plochy k zastavění s tím, že bude prověřena bonita půdy.

Usnesení č. 58

ZM schvaluje žádost Drcmánka Pavla a Petry, Hvozdecká 134, 664 71, Veverská Bítýška č. j. MK/1878/09/OIRR, kteří žádají o zohlednění vydaného rozhodnutí odboru životního prostředí JMK a parcely č. 2408 a 2409, k. ú. Veverská Bítýška zahrnout v ÚP jako "zařízení k odpadů, Sběrný dvůr pro recyklaci stavební suti s tím, že projektant zapracuje s regulativy - jen současný stav, ale nepovolí stavbu a rozšíření, po ukončení doby povolení JMK lze povolit jen kynologické cvičiště na p. č. 2408, 2409.

Usnesení č. 59

ZM schvaluje připomínku Drcmánka Pavla a Petry, Hvozdecká 134, 664 71, Veverská Bítýška - č. j. MK/11858/09/OIRR - týkající se využívání pozemků, p. č. 2408, 2409 – zařízení pro využívání odpadů kategorie R13 – sklad stavební sutě před následnou recyklací postupem R5 nebo R12.

Usnesení č. 60

ZM neschvaluje připomínku Drcmánka Pavla a Petry, Hvozdecká 134, 664 71, Veverská Bítýška - č. j. MK/11858/09/OIRR - týkající se využívání pozemků p. č. 2410 – na uvedené parcele nebudou skladovány stavební materiály vzniklé recyklací.

Usnesení č. 61

ZM neschvaluje připomínku Drcmánka Pavla a Petry, Hvozdecká 134, 664 71, Veverská Bítýška - č. j. MK/11858/09/OIRR - týkající se záměru vybudování kynologického cvičiště na p. č. 2412/3, kde jsou v současné době prováděny terénní úpravy. ZM nesouhlasí s umístěním kynologického cvičiště ve spodní části, souhlasí pouze s umístěním cvičiště na p. č. 2408,2409.

Usnesení č. 62

ZM schvaluje připomínku pí. Jerouškové Zdeny, členky VUP Veverská Bítýška – č. j. MK/11854/09/OIRR - týkající se respektování závěrů komise ÚP ohledně vypuštění regulativ tvarů střech a doporučených materiálů, které bylo schváleno ZM dne 25. 9. 2008.

Usnesení č. 63

ZM schvaluje projektantem prověřit námitku pí. Petrové Vladimíry, Hvozdecká 304, 664 71, Veverská Bítýška – č. j. MK/11861/09/OIRR – týkající se posunutí kruhového objezdu jižním směrem ke stávající benzínové čerpací stanici.

Usnesení č. 64

ZM schvaluje žádost pí. Jerouškové Zdeny, člena VUP Veverská Bítýška – č. j. MK/11855/09/OIRR - týkající se odstranění znění ze str. 26 konceptu ÚP níže uvedené regulativy:

 • objekty mohou mít pouze jedno nadzemní podlaží a využitelné podkroví
 • výška objektu po římsu je max. 4,5 m od UT
 • celý text týkající se doporučení šikmých střech se sklonem 38 - 42 ° a doporučení ke střechám hlavním a podružným
 • samostatně stojící objekty
 • garáž musí být součástí objektu

Usnesení č. 65

ZM schvaluje a doporučuje projednat a zvážit projektantem (s ohledem na bonitu půdy) žádost rodiny Váňů, Dlouhá 8, Veverská Bítýška 664 71 – č. j. MK/11839/09/OIRR, která byla doručena po termínu žádost o zařazení parcel č. 2396/237, 2396/267, 2439/39, 2439/46 do návrhu ÚP jako plochu pro bydlení a občanskou vybavenost.

Usnesení č. 66

ZM schvaluje a doporučuje zapracovat připomínky do ÚP, které doručil Brychta Milan, Na Bítýškách 647, Veverská Bítýška – č.j. MK/11843/09/OIRR - týkající se:

 • obnovení polní cesty k cholerovému hřbitovu na pozemku p. č. 2441/20
 • zanesení do dokumentace lesní asfaltovou komunikaci odbočující ze silnice Vev. Bítýška – Lažánky na p. č. 2214,
 • u rozvojových ploch pro bydlení B7, B 8b, B 8 c, doplnit záchytné travní pásy o šíři 10 m pro zadržování dešťové vody jako u plochy B14 d.

Usnesení č. 67

ZM schvaluje žádost p. Milana Brychty, Na Bítýškách 647, Veverská Bítýška – č.j. MK/11843/09/OIRR - týkající se vyznačení veřejné plochy na části p.č.2420/27, nově označenou jako p. č. 2420/67 ve výměře 78 m² dle GP č. 1344-219/2009 za účelem ochranného pásma kulturní památky Smírčí kámen.

Usnesení č. 68

ZM neschvaluje žádost pí. Konečné Věry, Ehrmannova 711, Veverská Bítýška – č.j. MK/11852/09/OIRR - týkající se změny využití pozemku p. č. 1991/5 z orné půdy na trvalé bydlení, příp. pro rekreaci. Městys nedoporučuje, jelikož se jedná o záplavové území Q20.

Usnesení č. 69

ZM schvaluje požadavek pořizovatele ÚP Veverská Bítýška – MěÚ Kuřim, odbor investiční a regionálního rozvoje do výkresu širších vztahů zakreslit trasu R 43 dle projednávané dokumentace ZÚR JMK ("tzv. Bystrckou variantu") a trasu vysokorychlostní tratě.

Usnesení č. 70

ZM neschvaluje zahrnout žádost manželů Jiřího a Ilony Zavřelových, Marušky Kudeříkové 623, Veverská Bítýška ze dne 5. 8. 2009 týkající se zařazení pozemku p. č. 2441/108 do návrhu ÚP, jelikož uvedená lokalita není v souladu se zadáním. V uvedené lokalitě je v návrhu uvažováno s trasou VVTL.

Usnesení č. 71

ZM schvaluje návrh pokynů pro zpracování návrhu ÚP dle přílohy a schválených usnesení.

Usnesení č. 72

ZM schvaluje požadavek, aby projektant zapracoval do návrhu územního plánu regulaci hustoty zástavby pro stávající zastavěné plochy a pro návrhové plochy, u kterých není požadován regulační plán, určí regulaci hustoty a prostorových regulací.
ZM bere na vědomí závěrečnou zprávu o promenádních koncertech v roce 2009.
ZM bere na vědomí Smlouvu o nájmu nemovitosti č. 1418/09 mezi Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, Praha 2 jako pronajímatel a Městysem Veverská Bítýška jako nájemcem. Jedná se o pozemek p. č. 110/3 o výměře 171 m², druh pozemku – zastavěná plocha a nádvoří.
ZM bere na vědomí předloženou Smlouvu o právu provést stavbu mezi Městysem Veverská Bítýška a svazkem obcí Tišnovsko týkající se umístění informační tabule.

Usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva městyse Veverská Bítýška ze dne 23. června 2009

Usnesení č. 1

ZM schvaluje program jednání jak byl zveřejněn na úřední tabuli a na webových stránkách obce.

Usnesení č. 2

ZM schvaluje dle zákona č. 128/2000Sb., § 94, odst. 2 a podle Jednacího řádu OZ § 6 odst. 2 zařazení bodu - Proplacení finanční částky fy VEGASPOL spol. v.o.s. za vypracování projektové dokumentace pro stavební povolení na zakázku "Intenzifikace ČOV" Tento bod bude projednán jako bod č. 14

Usnesení č. 3

ZM schvaluje dle zákona č. 128/2000Sb., § 94, odst. 2 a podle Jednacího řádu OZ § 6 odst. 2 zařazení bodu - Projednání smlouvy týkající se dotace z rozpočtu JM kraje na projektovou dokumentaci. Tento bod bude projednán jako bod č. 15

Usnesení č. 4

ZM schvaluje dle zákona č. 128/2000Sb., § 94, odst. 2 a podle Jednacího řádu OZ § 6 odst. 2 zařazení bodu - Změna typu schváleného vozidla využívaného pro služební účely. Tento bod bude projednán jako bod č. 16

Usnesení č. 5

ZM schvaluje ověřovatele zápisu pí. Jerouškovou.

Usnesení č. 6

ZM schvaluje ověřovatele zápisu p. Bělíčka.

Usnesení č. 7

ZM schvaluje do návrhové komise p. Reimera.

Usnesení č. 8

ZM schvaluje do návrhové komise p. Kolstrunka.

Usnesení č. 9

ZM schvaluje závěrečný účet obce za rok 2008.

Usnesení č. 10

ZM schvaluje II. rozpočtové opatření v roce 2009 v oblasti příjmů.

Usnesení č. 11

ZM schvaluje II. rozpočtové opatření v roce 2009 v oblasti výdajů.

Usnesení č. 12

ZM schvaluje předložený rozpočet FKSP příspěvkové organizaci Vývařovna obědů se sídlem Zábíteší 224, Veverská Bítýška.

Usnesení č. 13

ZM schvaluje z rozpočtu příspěvkové organizace Vývařovna obědů příspěvek na stravné zaměstnancům příspěvkové organizace, kteří mají uzavřen hlavní pracovní poměr, ve výši 55 % ceny oběda.

Usnesení č. 14

ZM schvaluje z rozpočtu příspěvkové organizace Vývařovna obědů příspěvek na penzijní připojištění zaměstnancům příspěvkové organizace, kteří mají uzavřen hlavní pracovní poměr a kteří si platí sami minimálně 100 Kč měsíčně na penzijní připojištění podle § 27 odst. 5 zákona č. 42/1994 Sb., o penzijním připojištění se státním příspěvkem a o změně zákonů souvisejících s jeho zavedením. Výše příspěvku bude činit 200 Kč měsíčně.

Usnesení č. 15

ZM schvaluje převod zůstatku potravin ve výši 21.406,20 Kč - dle provedené inventarizace ke dni 31. 5. 2009 - příspěvkové organizaci Vývařovna obědů

Usnesení č. 16

ZM schvaluje převod drobného dlouhodobého majetku od 300 Kč do 999 Kč ve výši 7.144,30 Kč (seznam uveden v příloze) – dle provedené inventarizace ke dni 31. 5. 2009 - příspěvkové organizaci Vývařovna obědů.

Usnesení č. 17

ZM schvaluje předložený Statut sociálního fondu Městyse Veverská Bítýška.

Usnesení č. 18

ZM schvaluje vyřazení věcí dle předloženého vyřazovacího protokolu Mateřské školy, Pavla Perky, Veverská Bítýška ze dne 31. 5. 2009.

Usnesení č. 19

ZM neschvaluje předložený návrh Dohody o zřízení a udržování komunikace na pozemcích parc. č. 2582/23, 1856 a 1873 v k. ú. Veverská Bítýška.

Usnesení č. 20

ZM schvaluje záměr prodeje obecního pozemku p. č. 5427 v k. ú. Bystrc o výměře 196 m² za cenu 200 Kč/m².

Usnesení č. 21

ZM schvaluje záměr prodeje části obecního pozemku p. č. 1688/2 v k. ú. Veverská Bítýška za cenu 200 Kč/m² za účelem zarovnání hranice pozemku.

Usnesení č. 22

ZM schvaluje předloženou Smlouvu č. 4409030/3 o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu na stavbu zařízení distribuční soustavy s názvem "V. Bítýška, Ehrmannova, DPNN, Hájek" mezi E.ON Distribuce, a.s., se sídlem F. A. Garstnera 215/6, 370 49 České Budějovice a Městysem Veverská Bítýška.

Usnesení č. 23

ZM pověřuje starostu městyse podpisem Smlouvy č. 4409030/3 o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu na stavbu zařízení distribuční soustavy s názvem "V. Bítýška, Ehrmannova, DPNN, Hájek" mezi E.ON Distribuce, a.s., se sídlem F. A. Garstnera 215/6, 370 49 České Budějovice a Městysem Veverská Bítýška.

Usnesení č. 24

ZM neschválilo záměr prodeje části pozemku p. č. 1143/1 v k. ú. Veverská Bítýška

Usnesení č. 25

ZM schvaluje proplacení finanční částky fy VEGASPOL spol. v.o.s., se sídlem Jiráskova, Brno ve výši 1 011 500 Kč za vypracování a předání projektové dokumentace pro stavební povolení na akci "Intenzifikace ČOV"

Usnesení č. 26

ZM pověřuje starostu městyse podpisem Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje na tvorbu projektové dokumentace.

Usnesení č. 27

ZM schvaluje změnu typu užívaného soukromého automobilu pro služební účely. Ruší se automobil FORD Mondeo SPZ: 3B1 73 00 a bude využíván automobil RENAULT Megan SPZ: 6B5 33 55 pro služební účely.

Usnesení č. 28

ZM schvaluje záměr prodeje obecního pozemku p. č. 615/3 v k. ú. Veverská Bítýška

Usnesení č. 29

ZM schvaluje záměr prodeje obecního pozemku p. č. 615/15 o výměře 147 m" za cenu 200 Kč/m².

Usnesení č. 30

ZM schvaluje prodej obecního pozemku p. č. 615/14 o výměře 27 m² za cenu 200 Kč/m² dle předloženého návrhu.

Usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva městyse Veverská Bítýška ze dne 19. května 2009

Usnesení č. 1

ZM schvaluje program jednání jak byl zveřejněn na úřední tabuli a na webových stránkách obce.

Usnesení č. 2

ZM schvaluje dle zákona č. 128/2000Sb., § 94, odst. 2 a podle Jednacího řádu OZ § 6 odst. 2 zařazení bodu - Poskytnutí náhrady Pionýrské organizaci za zapůjčené dřevo z roku 2002. Tento bod bude projednán jako bod č. 20

Usnesení č. 3

ZM schvaluje do návrhové komise p. Bělíčka.

Usnesení č. 4

ZM schvaluje do návrhové komise p. Brychtu.

Usnesení č. 5

ZM schvaluje ověřovatele zápisu pí. Jerouškovou.

Usnesení č. 6

ZM schvaluje ověřovatele zápisu p. Reimera.

Usnesení č. 7

ZM schvaluje I. rozpočtové opatření v roce 2009 v oblasti příjmů.

Usnesení č. 8

ZM schvaluje I. rozpočtové opatření v roce 2009 v oblasti výdajů.

Usnesení č. 9

ZM schvaluje technickou úpravu rozpočtu na rok 2009.

Usnesení č. 10

ZM schvaluje předloženou Zřizovací listinu příspěvkové organizace neškolského charakteru "Vývařovna obědů".

Usnesení č. 11

ZM schvaluje předloženou smlouvu o výpůjčce mezi Městysem Veverská Bítýška a příspěvkovou organizací "Vývařovna obědů&qout;.

Usnesení č. 12

ZM schvaluje předložený inventární soupis DDHM týkající se příspěvkové organizace neškolského charakteru – "Vývařovna obědů", Zábíteší 224, Veverská Bítýška.

Usnesení č. 13

ZM schvaluje předložený rozpočet příspěvkové organizace "Vývařovna obědů", Zábíteší 224, Veverská Bítýška.

Usnesení č. 14

ZM schvaluje předložené - Stanovení závazného vztahu pro rok 2009 pro příspěvkovou organizaci "Vývařovna obědů", Zábíteší 224, Veverská Bítýška.

Usnesení č. 15

ZM Veverská Bítýška rozhodlo a schválilo zřídit příspěvkovou organizaci neškolského charakteru "Vývařovna obědů" s účinností od 1. 6. 2009

Usnesení č. 16

ZM Veverská Bítýška rozhodlo a schválilo jmenovat statutárním orgánem příspěvkové organizace "Vývařovna obědů" starostu Městyse Veverská Bítýška p. Josefa Mifka s účinností od 1. 6. 2009.

ZM bere na vědomí předložený rozpočet ZŠ Veverská Bítýška na rok 2009.

Usnesení č. 17

ZM schvaluje záměr pronájmu obecního pozemku p. č. 968 o výměře 30 m² v k. ú. Veverská Bítýška za cenu 200 Kč/m²/rok. Jedná se o pozemek, který bude využíván jako předzahrádka.

Usnesení č. 18

ZM schvaluje trasu metalického kabelu a předloženou Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene na akci "V. Bítýška - Na Bítýškách, zřízení UR" mezi Teléfonica O2 Czech Republic, a.s., se sídlem Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 4, Michle a Městysem Veverská Bítýška.

Usnesení č. 19

ZM pověřuje starostu městyse podpisem předložené Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene na akci "V. Bítýška - Na Bítýškách, zřízení UR" mezi Teléfonica O2 Czech Republic, a.s., se sídlem Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 4, Michle a Městysem Veverská Bítýška.

Usnesení č. 20

ZM schvaluje prodej obecní parcely č. 1483/1 o výměře 858 m² (zahrada) za cenu 200 Kč/m². Parcela bude geometrickým zaměřením rozdělena na pět dílů. Čtyři díly budou prodány majitelům kteří se k záměru prodeje přihlásili a jeden díl zůstane v majetku Městyse Veverská Bítýška. Zaměření pozemků včetně vypracování geometrických plánů uhradí kupující.

Usnesení č. 21

ZM schvaluje prodej 1/5 obecního pozemku p. č. 1483/1 po zaměření za cenu 200 Kč/m² manželům Kučerovým, bytem Za řekou 537, Veverská Bítýška.

Usnesení č. 22

ZM schvaluje prodej 1/5 obecního pozemku p. č. 1483/1 po zaměření za cenu 200 Kč/m² p. Radkovi Švaňhalovi, bytem Za řekou 537, Veverská Bítýška.

Usnesení č. 23

ZM schvaluje prodej 1/5 obecního pozemku p. č. 1483/1 po zaměření za cenu 200 Kč/m² p. Ing. Miroslavovi Sléhovi, bytem Za řekou 537, Veverská Bítýška.

Usnesení č. 24

ZM schvaluje prodej 1/5 obecního pozemku p. č. 1483/1 po zaměření za cenu 200 Kč/m² manželům Jitce Pochopové bytem Za řekou 537, Veverská Bítýška a Jaroslavu Pochopovi, bytem Horní Loučky 33.

Usnesení č. 25

ZM schvaluje, že veškeré poplatky spojené s vypracováním smlouvy a dalších poplatků spojené s prodejem částí pozemků vzniklých z parcely č. 1483/1 uhradí kupující.

Usnesení č. 26

ZM neschvaluje směnu obecního pozemku p. č. 1616 o výměře 14 m² za pozemek v soukromém vlastnictví p. č. 1675/3 o výměře 14 m² v k. ú. Veverská Bítýška

Usnesení č. 27

ZM schvaluje prodej části obecního pozemku p. č. 615/3 po zaměření a oddělením geometrickým plánem, a to za účasti členů zastupitelstva za cenu 200 Kč/m² za účelem vybudování předzahrádky před rodinným domem.

Usnesení č. 28

ZM schvaluje předloženou Smlouvu č. 4408-331/1 o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu na stavbu "Veverská Bítýška, Na Bílém potoce, rozš. NNk" mezi E.ON Distribuce, a.s., se sídlem F.A. Garstnera 215/6, 370 49 České Budějovice a Městysem Veverská Bítýška s tím, že v přiloženém stanovisku Městyse Veverská Bítýška bude podmínka dodržení prostorových norem splaškové kanalizace.

Usnesení č. 29

ZM pověřuje starostu městyse podpisem Smlouvy č. 4408-331/1 o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu na stavbu "Veverská Bítýška, Na Bílém potoce, rozš. NNk" mezi E.ON Distribuce, a.s., se sídlem F. A. Garstnera 215/6, 370 49 České Budějovice a Městysem Veverská Bítýška.

Usnesení č. 30

ZM schvaluje předloženou Smlouvu č. 4407-362/001/09 o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu na stavbu realizovanou pod názvem "Veverská Bítýška - domovní přípojka NN-Gric" mezi E.ON Distribuce, a.s., se sídlem F. A. Garstnera 215/6, 370 49 České Budějovice a Městysem Veverská Bítýška.

Usnesení č. 31

ZM pověřuje starostu městyse podpisem Smlouvy č. 4407-362/001/09 o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu na stavbu realizovanou pod názvem "Veverská Bítýška - domovní přípojka NN-Gric" mezi E.ON Distribuce, a.s., se sídlem F. A. Garstnera 215/6, 370 49 České Budějovice a Městysem Veverská Bítýška.

Usnesení č.32

ZM schvaluje předloženou Smlouvu č. 4408319/2 o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu na stavbu zařízení distribuční soustavy s názvem "Veverská Bítýška, Na Městečku 115, DPNN, Kocourková" mezi E.ON Distribuce, a.s., se sídlem F. A. Garstnera 215/6, 370 49 České Budějovice a Městysem Veverská Bítýška.

Usnesení č. 33

ZM pověřuje starostu městyse podpisem Smlouvy č. 44083192/2 o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu na stavbu zařízení distribuční soustavy s názvem "Veverská Bítýška, Na Městečku 115, DPNN, Kocourková".

Usnesení č. 34

ZM schvaluje předložit uvedený záměr týkající se možnosti výstavby příjezdové cesty z obecního pozemku p. č. 1244 a 1245 k posouzení dopravnímu projektantovi. Stanovisko bude předloženo zastupitelstvu Městyse Veverská Bítýška.

Usnesení č. 35

ZM schvaluje předloženou Smlouvu o budoucí smlouvě darovací mezi Městysem Veverská Bítýška a fy FORATO a. s., Kšírova 195, Brno, 619 00 s jejími úpravami a doplněními.

Usnesení č. 36

ZM pověřuje starostu městyse podpisem Smlouvy o budoucí smlouvě darovací mezi Městysem Veverská Bítýška a fy FORATO a.s., Kšírova 195, Brno, 619 00.

Usnesení č. 37

ZM neschvaluje pro další volební období od roku 2010 zvýšit počet členů zastupitelstva Městyse Veverská Bítýška na patnáct.

Usnesení č. 38

ZM schvaluje záměr prodeje části obecního pozemku p. č. 85/1 o výměře 15 m² za cenu 800 Kč/m² za účelem zarovnání pozemku pro budoucí výstavbu. Při zaměření pozemku je třeba brát na zřetel přístup na přilehlou parcelu.

Usnesení č. 39

ZM schvaluje nabývání oběžných aktiv příspěvkové organizace Základní škola Veverská Bítýška a příspěvkové organizace Mateřská škola Veverská Bítýška do vlastnictví příspěvkové organizace do doby pořízení změny ve zřizovacích listinách příspěvkových organizací.

Usnesení č. 40

ZM pověřuje starostu městyse vydáváním předběžného souhlasu k přijetí jednotlivých darů příspěvkovou organizací Základní škola Veverská Bítýška, příspěvkovou organizací Mateřská škola Veverská Bítýška, příspěvková organizace "Vývařovna obědů" a tzv. generálního souhlasu při přijímání finančních darů účelově neurčených do výše 40.000,- Kč.

Usnesení č. 41

ZM schvaluje poskytnutí náhrady Pionýrské organizaci za zapůjčené dřevo z roku 2002 formou finanční náhrady. Bude proveden finanční odhad, který bude předložen FV a po projednání bude vyčleněna finanční částka a převedena na Pionýrskou organizaci.

Usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva městyse Veverská Bítýška ze dne 17. března 2009

Usnesení č. 1

ZM schvaluje program jednání jak byl zveřejněn na úřední tabuli a na webových stránkách obce.

Usnesení č. 2

ZM schvaluje dle zákona č. 128/2000 Sb., § 94, odst. 2 a podle Jednacího řádu OZ § 6 odst. 2 zařazení bodu - Příprava vykoupení pozemků v okolí kulturní památky 1076 - Smírčí kámen ve Veverské Bítýšce. Tento bod bude projednán v bodě č. 15.

Usnesení č. 3

ZM schvaluje dle zákona č. 128/2000Sb., § 94, odst. 2 a podle Jednacího řádu OZ § 6 odst. 2 zařazení bodu - Příprava architektonicky-urbanistické soutěže Úpravy veřejného prostoru Náměstí Na Městečku, Masarykovo náměstí a parku kolem kostela sv. Jakuba. Tento bod bude projednán v bodě č. 16.

Usnesení č. 4

ZM schvaluje dle zákona č. 128/2000 Sb., § 94, odst. 2 a podle Jednacího řádu OZ § 6 odst. 2, zařazení bodu na program dnešního jednání - poskytnutí dotace CZECH POINT na program dnešního jednání. Tento bod bude projednán v bodě č. 17.

Usnesení č. 5

ZM schvaluje dle zákona č. 128/2000 Sb., § 94, odst. 2 a podle Jednacího řádu OZ § 6 odst. 2, zařazení bodu na program dnešního jednání - výstavba místní komunikace v ulici Pod Horkou. Tento bod bude projednán v bodě č. 18

Usnesení č. 6

ZM schvaluje do návrhové komise p. Reimera.

Usnesení č. 7

ZM schvaluje do návrhové komise p. Bělíčka.

Usnesení č. 8

ZM schvaluje ověřovatele zápisu p. Brychtu.

Usnesení č. 9

ZM schvaluje ověřovatele zápisu p. Kolstrunka.

Usnesení č. 10

ZM schvaluje předložený rozpočet městyse Veverská Bítýška na rok 2009 v oblasti příjmů.

Usnesení č. 11

ZM schvaluje předložený rozpočet městyse Veverská Bítýška na rok 2009 v oblasti výdajů se změnou: § 3745 - Dětský koutek snížit o částku – 10 000 Kč a § 6409 pol. 5222 Příspěvek MC Oříšek povýšit o částku +10 000 Kč.

Usnesení č. 12

ZM schvaluje předložený rozpočet Městyse Veverská Bítýška na rok 2009 v oblasti financování.

Usnesení č. 13

ZM schvaluje předložený rozpočet sociálního fondu Městyse Veverská Bítýška na rok 2009 v oblasti příjmů.

Usnesení č. 14

ZM schvaluje předložený rozpočet sociálního fondu Městyse Veverská Bítýška na rok 2009 v oblasti výdajů.

Usnesení č. 15

ZM schvaluje předložený rozpočet sociálního fondu Městyse Veverská Bítýška na rok 2009 v oblasti financování.

Usnesení č. 16

ZM schvaluje ponechání hospodářského výsledku za rok 2008 v celkové částce 22 450 Kč na účtu MŠ Veverská Bítýška. ZM bere na vědomí předložené výsledky hospodaření MŠ Veverská Bítýška.
ZM bere na vědomí předložená kritéria přijímání dětí do MŠ Veverská Bítýška.
ZM bere na vědomí předloženou II. rozpočtovou změnu ZŠ Veverská Bítýška v roce 2008.
ZM bere na vědomí předložený odpisový plán pro rok 2009.

Usnesení č. 17

ZM schvaluje ponechání hospodářského výsledku za rok 2008 v celkové výši 64 368,50 Kč v rozpočtu ZŠ Veverská Bítýška.

Usnesení č. 18

ZM schvaluje záměr náhrady za majetkoprávní vypořádání za demolici prádelny p. Oldřichu Helánovi a pí. Renatě Dobešové, bytem Masarykovo náměstí 571, Veverská Bítýška, a to prodejem části obecního pozemku p. č. 1323/1 za částku 1 Kč. Část obecního pozemku bude zaměřen a oddělen geometrickým plánem. Uvedený záměr prodeje bude vyvěšen dle zákona na úřední desce a poté projednán na nejbližším zastupitelstvu městyse. Součástí uvedeného majetkoprávního vypořádání bude, že veškeré zaměření a poplatky související s výše uvedeným uhradí Městys Veverská Bítýška.

Usnesení č. 19

ZO schvaluje předloženou Smlouvu č. 4406-320/2 o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu na stavbu zařízení distribuční soustavy s názvem "V. Bítýška, příp. NN, Zavřel" mezi E.ON Distribuce, a.s., se sídlem F. A. Garstnera 215/6, 370 49 České Budějovice a Obcí Veverskou Bítýškou.

Usnesení č. 20

ZO pověřuje starostu obce podpisem Smlouvy č. 4406-320/2 o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu na stavbu zařízení distribuční soustavy s názvem "V. Bítýška, příp. NN, Zavřel" mezi E.ON Distribuce, a.s., se sídlem F. A. Garstnera 215/6, 370 49 České Budějovice a Obcí Veverskou Bítýškou.

Usnesení č. 21

Na základě rozhodnutí komise pro vyhodnocení nabídek schvaluje zastupitelstvo městyse firmu MERTASTAV se sídlem Štěpánovská 1176, 666 02 Tišnov - Předklášteří na realizaci díla "Splašková kanalizace v ulici V Brance - Veverská Bítýška".

Usnesení č. 22

ZM schvaluje předloženou Smlouvu o dílo na zakázku "Splašková kanalizace v ulici V Brance - Veverská Bítýška" mezi městysem Veverská Bítýška a firmou MERTASTAV se sídlem Štěpánovská 1176, 666 02 Tišnov - Předklášteří a Městysem Veverská Bítýška s tím, že bude provedena tlaková zkouška s kontinuálním výstupem.

Usnesení č. 23

ZM pověřuje starostu městyse podpisem Smlouvy o dílo mezi městysem Veverská Bítýška a firmou MERTASTAV se sídlem Štěpánovská 1176, 666 02 Tišnov - Předklášteří na zakázku "Splašková kanalizace v ulici V Brance - Veverská Bítýška".

Usnesení č. 24

ZM neschválilo záměr prodeje obecního pozemku p. č. 2541/4 o výměře 220 m² v k. ú. Veverská Bítýška. V současné době ZM nesdílí záměr prodeje, ale po zhotovení konceptu územního plánu lze o koupi uvedeného pozemku zažádat znovu.

Usnesení č. 25

ZM schvaluje záměr prodeje obecního pozemku p. č. 1483/1 o výměře 858 m² v k. ú. Veverská Bítýška za cenu 200 Kč/m². Uvedený záměr bude zveřejněn na úřední desce úřadu Městyse Veverská Bítýška a poté bude předložen a projednán na veřejném jednání zastupitelstva městyse.

Usnesení č. 26

ZM neschválilo směnu části pozemků p. č. 1618/21 ve vlastnictví Vackových v lokalitě směrem do průřezu podél obecního pozemku p. č. 1616, ostatní komunikace a dále v průřezu za obecní pozemek p. č. 2582/21 o výměře 3 701 m² v lokalitě Sokolí a za obecní pozemek p. č. 2019/4 o výměře 261 m² v lokalitě Sokolí.

Usnesení č. 27

ZO schvaluje obecně závaznou vyhlášku č. 1/2009 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.

Usnesení č. 28

ZM schvaluje předloženou Kupní smlouvu mezi kupujícím Obcí Veverskou Bítýškou a prodávající spol. ARVIKA PLUS Veverská Bítýška s.r.o., se sídlem Kamenná 13, Brno týkající se odkoupení příjezdové komunikace v ulici V Zahradách za 1 Kč.

Usnesení č. 29

ZM revokuje Smlouvu o budoucí smlouvě darovací mezi Obcí Veverskou Bítýškou a prodávající spol. ARVIKA PLUS Veverská Bítýška s. r.o., se sídlem Kamenná 13, Brno jejíž přílohou je Smlouva darovací schválená dne 25. 10. 2007.

Usnesení č. 30

ZM pověřuje starostu obce podpisem Smlouvy kupní mezi kupujícím Obcí Veverskou Bítýškou a prodávající spol. ARVIKA PLUS Veverská Bítýška s.r.o., se sídlem Kamenná 13, Brno s tím, že do smlouvy bude v čl. IV, odst. I doplněno: odkoupení komunikace, inženýrských sítí, dešťové a splaškové kanalizace, vodovodního řádu a veřejného osvětlení.

Usnesení č. 31

ZM pověřuje Milana Brychtu přípravou podkladů pro výkup pozemků do rozlohy 100 m² v okolí kulturní památky 1076 - Smírčí kámen ve Veverské Bítýšce.

Usnesení č. 32

ZM pověřuje předsedu VÚP projednáním záměru vypracování architektonicky-urbanistické soutěže Úpravy veřejného prostoru Náměstí Na Městečku, Masarykovo náměstí a parku kolem kostela sv. Jakuba ve výboru ÚP a na příštím jednání předloží návrh zastupitelstvu.

Usnesení č. 33

ZM schvaluje podání žádosti z Integrovaného operačního programu na pořízení technického a technologického vybavení místního pracoviště Czech Point a schvaluje podmínky rozhodnutí o poskytnutí dotace.

Usnesení č. 34

ZM bere na vědomí strategii implementace a Governmentu a schvaluje zapojení městyse do tohoto projektu.

Usnesení č. 35

ZM schvaluje výstavbu místní komunikace v ulici Pod Horkou provede pracovní skupina městyse.

Usnesení č. 36

ZM schvaluje výstavbu chodníku v ulici Pod Horkou provede pracovní skupina městyse.

Usnesení č. 37

ZM schvaluje zbudování parkovacích ploch a odstavná stání podél komunikace v ulici Pod Horkou provede pracovní skupina městyse.

Usnesení č. 38

ZM schvaluje hutnění tělesa komunikace a asfaltový povrch v ulici Pod Horkou bude zajištěno dodavatelsky.

Usnesení č. 39

ZM schvaluje stavební dozor na akci "Výstavba místní komunikace chodníku a parkovacích ploch v ulici Pod Horkou" p. Ing. Miloslava Šipky, bytem Eichlerova 373, Veverská Bítýška.

Usnesení č. 40

ZM schvaluje zajištění stavebního dozoru na akci "Výstavba splaškové kanalizace v ulici V Brance" p. Ing. Miloslava Šipku, bytem Eichlerova 373, Veverská Bítýška.

Usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva městyse Veverská Bítýška ze dne 6. února 2009

Usnesení č. 1

ZM schvaluje program jednání jak byl zveřejněn na úřední tabuli a na webových stránkách obce.

Usnesení č. 2

ZM schvaluje dle zákona č.128/2000Sb., § 94, odst. 2 a podle Jednacího řádu OZ § 6 odst. 2 zařazení bodu - Návrh změn odměn neuvolněných zastupitelů na program dnešního jednání. Tento bod bude projednán v bodě č. 4

Usnesení č. 3

ZM schvaluje do návrhové komise p. Novotného.

Usnesení č. 4

ZM schvaluje do návrhové komise p. Brychtu.

Usnesení č. 5

ZM schvaluje ověřovatele zápisu p. Ing.Reimera.

Usnesení č. 6

ZM schvaluje ověřovatele zápisu pí. Jerouškovou.

Usnesení č. 7

ZM schvaluje předloženou mandátní smlouvu č. SML-Z-M-09-008 mezi Městysem Veverská Bítýška na straně jedné a Regionální poradenskou agenturou, s.r.o. na straně druhé.

Usnesení č. 8

ZM pověřuje starostu městyse podpisem mandátní smlouvy č. SML-Z-M-09-008 mezi Městysem Veverská Bítýška na straně jedné a Regionální poradenskou agenturou, s.r.o. na straně druhé.

Usnesení č. 9

ZM schvaluje dle nařízení vlády č. 20/2009 Sb., změnu výše odměn neuvolněným zastupitelům, a to:

 • neuvolněný předseda výboru ve výši 1300 Kč
 • neuvolněný člen výboru, nebo zvláštního orgánu obce ve výši 1060 Kč

Změna výše odměn se schvaluje s platností od 1. 2. 2009.

Usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva městyse Veverská Bítýška ze dne 29. ledna 2009

Usnesení č. 1

ZM schvaluje program jednání jak byl zveřejněn na úřední tabuli a na webových stránkách obce.

Usnesení č. 2

ZM schvaluje zařazení bodu – Výpočet příspěvku na žáka ZŠ ve Veverské Bítýšce na rok 2009 na program dnešního jednání.

Usnesení č. 3

ZM schvaluje zařazení bodu - Proplacení faktury za vypracování projektové dokumentace pro stavební povolení na splaškové kanalizace v obci p. Ing. Rakušanovi na program dnešního jednání.

Usnesení č. 4

ZM schvaluje zařazení bodu - Úprava směrnice "Vysílání na pracovní cesty, cestovní náhrady" na program dnešního jednání.

Usnesení č. 5

ZM schvaluje do návrhové komise p. Reimera.

Usnesení č. 6

ZM schvaluje do návrhové komise p. Kolstrunka.

Usnesení č. 7

ZM schvaluje ověřovatele zápisu p. Jerouškovou.

Usnesení č. 8

ZM schvaluje ověřovatele zápisu p. Brychtu.

Usnesení č. 9

ZO schvaluje VI. rozpočtové opatření v roce 2008 v oblasti příjmů.

Usnesení č. 10

ZM schvaluje VI. rozpočtové opatření v roce 2008 v oblasti výdajů.

Usnesení č. 11

ZM schvaluje VI. rozpočtové opatření v roce 2008 v oblasti financování.

Usnesení č. 12

ZM schvaluje III. rozpočtové opatření SF v roce 2008 v oblasti příjmů.

Usnesení č. 13

ZM schvaluje III. rozpočtové opatření SF v roce 2008 v oblasti výdajů.

Usnesení č. 14

ZM schvaluje III. rozpočtové opatření SF v roce 2008 v oblasti financování.

Usnesení č. 15

ZM pověřuje starostu městyse Veverská Bítýška, aby zajistil potřebné materiály ke vzniku příspěvkové organizace neškolského charakteru- stravování důchodců od 1. 7. 2009.

Usnesení č. 16

ZM schvaluje proplatit finanční částku ve výši 523 600,-- Kč vč. DPH firmě VEGA spol. v. o. s se sídlem Jiráskova 11, Brno za vypracování projektové dokumentace pro územní rozhodnutí na "Intenzifikaci ČOV a části kanalizace v obci Veverská Bítýška".

Usnesení č. 17

ZM schvaluje proplatit finanční částku ve výši 794 801,-- Kč vč. DPH za technologické vystrojení čerpací jímky a za výpustní šachtu 1520/1820EO/PB/SV firmě ASIO, spol. s. r. o. se sídlem Jiříkovice 83, Jiříkovice. Provozovna Tuřanka 1, Brno 627 00.

Usnesení č. 18

ZM neschvaluje záměr prodeje obecního pozemku p. č. 1974 o výměře 70 m2 v k. ú. Veverská Bítýška.

Usnesení č. 19

ZM projednalo doporučení komise pro otevírání obálek na zakázku "Výzva k podání nabídky na zakázku KANALIZACE A ČOV VEVERSKÁ BÍTÝŠKA" a schvaluje jako jediného a vítězného uchazeče Regionální poradenskou agenturu, s. r. o., se sídlem Starobrněnská 20, 602 00 Brno.

Usnesení č. 20

ZM schvaluje následující pořadí uchazečů na zakázku "Výzva k podání nabídky na zakázku KANALIZACE A ČOV VEVERSKÁ BÍTÝŠKA" v pořadí:

 1. Jana Švédová, Hvozdec, 664 71 Veverská Bítýška
 2. STORMEN spol. s. r. o, Českomoravská 18/142, 190 00 Praha 9 - Vysočany

Další pořadí uchazečů je v pořadí tak, jak stanovila komise pro otevírání obálek.

Usnesení č. 21

ZM schvaluje předloženou smlouvu o vkladu majetku městyse Veverská Bítýška do hospodaření svazku obcí za účelem jeho činností.

Usnesení č. 22

ZM schvaluje ponechání příspěvku na žáka ZŠ ve Veverské Bítýšce ve stejné výši jako v roce 2008, tj. 4 998,-- Kč

Usnesení č. 23

ZM schvaluje, pokračování v jednání zastupitelstva městyse bez přestávky která je schválena v jednacím řádě.

Usnesení č. 24

ZM schvaluje proplacení faktury p. Ing. Rakušanovi - projektová činnost Brno za vypracování projektové dokumentace pro stavební povolení na splaškové kanalizace v obci ve výši 164 437,-- Kč

Usnesení č. 25

ZO schvaluje úpravu směrnice - Vysílání na pracovní cesty, cestovní náhrady v bodech:

 1. stravné - Jedná se o úpravu výše náhrad stravného pro rok 2009, a to od 5-12 hod. z původních 58,-- Kč na 60,-- Kč, po dobu 12-18 hod. z původních 88,-- Kč na 92,-- Kč a po dobu více než 18 hod. z původních 138,-- Kč na 144,-- Kč. Stravné se týká pouze zaměstnanců, kteří nepobírají od zaměstnavatele stravenky.
 2. vyúčtování služebních cest při použití soukromého vozidla - Jedná se o úpravu výše náhrady jízdného za každý 1 km jízdy u osobních silničních motorových vozidel, a to z původních 3,80-- Kč na 3,90-- Kč.

sipka Zpět     sipka Verze pro tiskTyto webové stránky využívají cookies. Jejich používáním s tím vyjadřujete souhlas.
Souhlasím