cz / eng / de     Dnes je

Domů»Úřad města»Usnesení zastupitelstva města»Usnesení zastupitelstva města z roku 2008

Usnesení Obecního zastupitelstva z roku 2008

Usnesení z veřejného zasedání Obecního zastupitelstva ve Veverské Bítýšce ze dne 18. prosince 2008

Usnesení č. 1

ZO schvaluje program jednání jak byl zveřejněn na úřední tabuli a na webových stránkách obce.

Usnesení č. 2

ZO schvaluje projednání bodu č. 17 místo bodu č. 7 a bod č. 7 místo bodu č. 17.

Usnesení č. 3

ZO schvaluje zařazení bodu – Zápis z jednání VÚP ze dne 18. 12. 2008. Tento bod bude projednán jako bod č. 20.

Usnesení č. 4

ZO schvaluje do návrhové komise p. Brychtu.

Usnesení č. 5

ZO schvaluje do návrhové komise pí. Jeroušková.

Usnesení č. 6

ZO schvaluje ověřovatele zápisu p. Reimera.

Usnesení č. 7

ZO schvaluje ověřovatele zápisu p. Bělíčka.

Usnesení č. 8

ZO schvaluje V. rozpočtové opatření v roce 2008 v oblasti příjmů.

Usnesení č. 9

ZO schvaluje V. rozpočtové opatření v roce 2008 v oblasti výdajů.

Usnesení č. 10

ZO schvaluje:
Rozpočtové provizorium se bude pro rok 2009 řídit těmito pokyny:
neinvestiční výdaje budou čerpány až do schválení rozpočtu roku 2009 maximálně do výše 1/12 rozpočtu r. 2008 měsíčně. Investiční akce budou do schválení rozpočtu zastaveny s výjimkou dobudování dešťové kanalizace v ulici Pod Horkou a oprava sociálního zařízení v Mateřské škole v ulici Pavla Perky. Zastupitelstvo obce schvaluje proplatit výdaje spojené s těmito akcemi a dále schvaluje proplatit výdaje spojené s vypracováním projektové dokumentace pro intenzifikaci ČOV a splaškové kanalizace v obci. Rozpočet na rok 2009 bude předložen zastupitelstvu obce ke schválení nejpozději do 31. března 2009.

Usnesení č. 11

ZO uděluje v souladu s § 102 odst. 2 písm. a) a odst. 4 zákona č. 128/2000Sb., o obcích starostovi obce pravomoc provádět rozpočtová opatření v období od posledního zastupitelstva konaného v r. 2008 do 31.12.2008. Tato rozpočtová opatření budou schválena na nejbližším zastupitelstvu obce.

Usnesení č. 12

ZO schvaluje II. rozpočtové opatření SF v roce 2008 v oblasti příjmů.

Usnesení č. 13

ZO schvaluje II. rozpočtové opatření SF v roce 2008 v oblasti výdajů.

Usnesení č. 14

ZO schvaluje předloženou Smlouvu o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu č. 4408309/1 mezi Obcí Veverská Bítýška a E.ON Česká republika, s.r.o. se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice. Jedná se o vybudování nového kabelového vedení NN a přípojkových sítí pro novou lokalitu rodinných domů "Pod kravínem".

Usnesení č. 15

ZO pověřuje starostu obce podpisem Smlouvy o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu č. 4408309/1 mezi Obcí Veverská Bítýška a E.ON Česká republika, s.r.o. se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice. Jedná se o vybudování nového kabelového vedení NN a přípojkových sítí pro novou lokalitu rodinných domů "Pod kravínem".

Usnesení č. 16

ZO schvaluje záměr prodeje části obecního pozemku p. č. 615/3 s tím, že na pozemku je uložen vodovod, proto musí být dodrženo ochranné pásmo a nesmí dojít k zamezení přístupu k parcele č. 615/2.

Usnesení č. 17

ZO schvaluje cenu prodeje za část obecního pozemku p. č. 615/3 ve výši 800 Kč/m²

Usnesení č. 18

ZO neschválilo protinávrh p. Brychty týkající se nesouhlasu s podnájmem p. č. 436/1 o výměře 4,14 m².

Usnesení č. 19

ZO schvaluje na základě nájemní smlouvy mezi Obcí Veverská Bítýška a pí. Alenou Urbánkovou je nájemce podle bodu č. 4 nájemní smlouvy oprávněn přenechat uvedený pozemek p. č. 436/1 o výměře 4,14 m² do nájmu jinému uživateli na dobu určitou, a to do 31. 12. 2010.

Usnesení č. 20

ZO neschvaluje prodej obecního pozemku p. č. 741 o výměře 192 m²&.

Usnesení č. 21

ZO neschvaluje prodej obecního pozemku p. č. 534/23 o výměře 31 m².

Usnesení č. 22

ZO neschvaluje prodej obecního pozemku p. č. 767/1 o výměře 262 msup2;.

Usnesení č. 23

ZO schvaluje zachování stávající ceny poplatku za odpad pro rok 2009, tj. 200 Kč/os.

Usnesení č. 24

ZO neschvaluje pro rok 2009 pro všechny nemovitosti jeden místní koeficient ve výši 2.

Usnesení č. 25

ZO neschvaluje zvýšení počtu členu zastupitelstva městyse Veverská Bítýška v dalším volebním období od roku 2010 na 15 členů.

Usnesení č. 26

ZO schvaluje Smlouvu o umístění veřejné komunikační sítě na stavbu M-083-2-0445 "V. Bítýška – Na Bílém potoce 754, zřízení UR", kterou realizuje společnost VEGACOM, a.s. Smlouva se uzavírá mezi Obcí Veverská Bítýška a Teléfonicou O2 Czech Republic, a.s. se sídlem Praha 4, Za Brumlovkou 266/2 s tím, že před zásypem bude vyzván zástupce SÚ Veverská Bítýška ke kontrole, zda jsou práce provedeny dle ČSN a kabel je uložen v chráničce.

Usnesení č. 27

ZO pověřuje starostu podpisem Smlouvy o umístění veřejné komunikační sítě na stavbu M-083-2-0445 "V. Bítýška – Na Bílém potoce 754, zřízení UR", kterou realizuje společnost VEGACOM, a.s. Smlouva se uzavírá mezi Obcí Veverská Bítýška a Teléfonicou O2 Czech Republic, a.s. se sídlem Praha 4, Za Brumlovkou 266/2.

Usnesení č. 28

ZO schvaluje předložený odpis majetku Obce Veverská Bítýška – Obecní úřad. Veškerý odepsaný majetek bude zlikvidován podle řádu o odpadním hospodářství na místním sběrném dvoře za přítomnosti předsedy FV p. Vlastimila Kolstrunka.

Usnesení č. 29

ZO schvaluje předloženou nabídku na zakázku zpracování žádosti o dotace na projekt "Intenzifikace ČOV Veverská Bítýška" s tím, že bude opraveno 60 % požadované procento z obdržené dotace a 40 % kvalita realizačního týmu. Zároveň bude v nabídce upraveno i datum výzvy, a to do 21. 1. 2009

ZO bere na vědomí předloženou I. rozpočtovou změnu v roce 2008 - ZŠ Veverská Bítýška .

ZO bere na vědomí předložený odpis majetku ZŠ Veverská Bítýška.

Usnesení č. 1

ZO souhlasí s programem jednání jak byl zveřejněn na úřední tabuli a na webových stránkách obce.

Usnesení č. 2

ZO schvaluje zařazení bodu – Stanovení priorit a zahájení přípravy obecního rozpočtu na r. 2009. Tento bod bude projednán jako bod č. 17 (příloha č. 4)

Usnesení č. 3

ZO neschválilo zařazení bodu - způsob určování výše poplatku za odpad v Obci Veverská Bítýška na program dnešního jednání (příloha č. 5)

Usnesení č. 4

ZO schvaluje zařazení bodu - Bezbariérové úpravy na místním hřbitově (příloha č. 6). Tento bod bude projednán jako bod č. 18

Usnesení č. 5

ZO neschválilo zařazení bodu - Stanovení koeficientu pro výpočet daně z nemovitosti v Obci Veverská Bítýška (příloha č. 7)

Usnesení č. 6

ZO schvaluje do návrhové komise p. Bělíček.

Usnesení č. 7

ZO schvaluje do návrhové komise pí. Jeroušková.

Usnesení č. 8

ZO schvaluje ověřovatele zápisu p. Brychtu.

Usnesení č. 9

ZO schvaluje ověřovatele zápisu p. Kolstrunka.

Usnesení č. 10

ZO schvaluje IV. rozpočtové opatření v roce 2008 v oblasti příjmů.

Usnesení č. 11

ZO schvaluje IV. rozpočtové opatření v roce 2008 v oblasti výdajů vč. doplnění spočívající v posílení § 3639 ČOV – garáž org. 42 o 100 000 Kč, a tuto částku snížit z § 6409 pol. 5901 rezerva.

Usnesení č. 12

Dle zákona č. 128/2000Sb. a Sbírka zákona 2/2003 § 85, písm. b, zastupitelstvo obce schvaluje zakoupení věcného daru elektronický ukazatel skóre a časomíra do hodnoty 30 000 Kč FC Veverská Bítýška při příležitosti oslav 80-tého výročí založení oddílu kopané.

Usnesení č. 13

ZO schvaluje I. rozpočtové opatření SF v roce 2008 v oblasti příjmů.

Usnesení č. 14

ZO schvaluje I. rozpočtové opatření SF v roce 2008 v oblasti výdajů vč. úpravy v § 6409 pol. 5660 Půjčky se sníží o částku 3 500 Kč a tato částka bude posílena v § 6171 Správa-ošatné.

Usnesení č. 15

ZO schvaluje I. rozpočtové opatření SF v roce 2008 v oblasti financování.

Usnesení č. 16

ZO schvaluje termín 1. 4. 2009, kterým stanovuje užívání razítek a veškerých písemností včetně úředních listin s názvem městyse Veverská Bítýška.

Usnesení č. 17

ZO schvaluje předloženou Smlouvu č. 1-939/2008-14 o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje týkající se dotací na výdaje jednotek sborů dobrovolných hasičů.

Usnesení č. 18

ZO pověřuje starostu obce podpisem Smlouvu č. 1-939/2008-14 o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje týkající se dotací na výdaje jednotek sborů dobrovolných hasičů.

Usnesení č. 19

ZO schvaluje předloženou Smlouvu o zajištění financování systému IDS JMK. Smlouva se uzavírá na dobu určitou do 31. 12. 2009 a celková částka činí 144 400 Kč.

Usnesení č. 20

ZO pověřuje starostu obce podpisem Smlouvy o zajištění financování systému IDS JMK pro rok 2009 mezi Obcí Veverská Bítýška a Jihomoravským krajem se sídlem Žerotínovo náměstí 3/5, Brno.

Usnesení č. 21

ZO schvaluje směnu obecních pozemku p. č. 618/2 o výměře 241 m² a díl e z p. č. 110/1 o výměře 76 m² v k. ú. Veverská Bítýška za pozemky p. č. 85/3 o výměře 222 m², díl b z parcely č. 110/4 o výměře 34 m² a díl c z parcely č. 113 o výměře 1 m² ve vlastnictví manželů Strachoňových, bytem Pavla Perky 588, Veverská Bítýška.
Veškeré finanční náklady týkající se zaměření a poplatků spojených ze směnnou smlouvou uhradí ideální polovinou Obec Veverská Bítýška a manželé Strachoňovi, bytem Pavla Perky 588, Veverská Bítýška.

Usnesení č. 22

ZO pověřuje starostu obce podpisem směnné smlouvy mezi Obcí Veverská Bítýška a manžely Strachoňovými, bytem Pavla Perky 588, Veverská Bítýška.

Usnesení č. 23

ZO schvaluje výstavbu 47 RD v lokalitě Pod Kravínem. Veškeré IS: kanalizace, voda, plynovod, elektřina, veř. osvětlení, chodníky a komunikaci vybuduje investor na své náklady a poté převede bezplatně na Obec Veverskou Bítýšku, a to na základě smlouvy o smlouvě budoucí. Podmínkou vydání kolaudačního rozhodnutí bude bezplatný převod výše uvedených IS do vlastnictví Obce Veverská Bítýška.

Usnesení č. 24

ZO schvaluje, že investor zbuduje na vlastní náklady propojovací cestu (cesta pro cyklisty a chodce) na pozemku u domu C 20 a na základě smlouvy o smlouvě budoucí investor tento pozemek převede bezplatně na Obec Veverskou Bítýšku.

Usnesení č. 25

ZO schvaluje, že investor zbuduje na své náklady budoucí napojení lokality Pod kravínem na rozvojovou lokalitu směrem k obci Veverská Bítýška na pozemku u domu č. 12. Na základě smlouvy o smlouvě budoucí tento pozemek investor bezplatně převede do vlastnictví obce Veverská Bítýška.

Usnesení č. 26

ZO schvaluje, že dodávka pitné vody pro 47 RD v lokalitě Pod kravínem bude možná až po vybudování posilujícího zdroje pitné vody a zapojení posilujícího zdroje pitné vody do vodovodního řádu. V případě, že nedojde k posílení vodovodního řádu pitnou vodou, nebude ze strany vodárenského svazku realizována dodávka pitné vody do uvedené lokality.

Usnesení č. 27

ZO schvaluje stavební materiál pro výstavbu 47 RD v lokalitě Pod kravínem bude navážen ze strany od čerpací stanice a nebude navážen z ulice Hvozdecká.

Usnesení č. 28

ZO schvaluje Ing. Jitku Erbenovou vypracováním projektové dokumentace pro vodoprávní povolení na akci - úprava koryta vodního příkopu občasného toku Slešťůvka. Součástí bude zaměření svodnice dle požadavku projektanta. Zaměření provede CZK, s.r.o., Křižíkova 70, Brno, pan Miroslav Navrátil.

Usnesení č. 29

ZO pověřuje starostu a místostarostu, aby započali jednání s uživateli a majiteli polností a zabránili tak znečišťování, splavování a následnému zaplavování bahnem okolních nemovitostí.

Usnesení č. 30

ZO schvaluje záměr prodeje studny na p. č. 5648/5 k.ú. Bystrc ve vlastnictví Obce Veverská Bítýška.

Usnesení č. 31

ZO schvaluje návrh páteřní komunikace pro cyklisty, in-line bruslaře a vozíčkáře Kuřim - Vev. Bítýška v trase (bývalá železnice, ul. Nádražní) – etapa č. 5

Usnesení č. 32

ZO neschvaluje záměr prodeje obecních pozemků p. č. 1688/2 a p. č. 1700 v k. ú. Veverská Bítýška.

Usnesení č. 33

ZO schvaluje převod obecních pozemků p. č. 2304/42 a p. č. 2304/43 z k. ú. Veverská Bítýška do k. ú. Hvozdec.

Usnesení č. 34

ZO schvaluje smlouvu č. 6407-004/001/08 o zřízení práva odpovídajícímu věcnému břemenu mezi Obcí Veverská Bítýška a E.ON Distibuce, a.s. se sídlem F.A Gerstnera 215/6, České Budějovice.

Usnesení č. 35

ZO pověřuje starostu obce podpisem smlouvy č. 6407-004/001/08 o zřízení práva odpovídajícímu věcnému břemenu mezi Obcí Veverská Bítýška a E.ON Distibuce, a.s. se sídlem F.A Gerstnera 215/6, České Budějovice.

Usnesení č. 36

ZO pověřuje starostu a ostatní členy zastupitelstva obce, aby do příštího zasedání zastupitelstva připravili pro finanční výbor seznam priorit pro rok 2009, včetně předpokládaných nákladů.

Usnesení č. 37

ZO pověřuje starostu obce zajištěním bezbariérových úprav na místním hřbitově.

Usnesení z veřejného zasedání Obecního zastupitelstva ve Veverské Bítýšce ze dne 25. září 2008

Usnesení č. 1

ZO souhlasí s programem jednání jak byl zveřejněn na úřední tabuli a na webových stránkách obce.

Usnesení č. 2

ZO schvaluje zařazení bodu na program dnešního jednání - Stanovisko výboru pro ÚP ze dne 24. 9. 2008, které předložila pí. Jeroušková. Část bodu bude projednán jako bod č. 6a a část v bodě 10a.

Usnesení č. 3

ZO neschvaluje zařazení bodu - Činnost stavebního úřadu v naší obci na program dnešního jednání.

Usnesení č. 4

ZO schvaluje zařazení bodu - Nájem světelné vánoční výzdoby pro rok 2008 na program dnešního jednání. Tento bod bude projednán jako bod č. 26.

Usnesení č. 5

ZO schvaluje zařazení bodu – Smlouva o zajištění zpětného odběru elektrozařízení na program dnešního jednání. Tento bod bude projednán jako bod č. 27.

Usnesení č. 6

ZO schvaluje do návrhové komise p. Reimera.

Usnesení č. 7

ZO schvaluje do návrhové komise p. Kolstrunka.

Usnesení č. 8

ZO schvaluje ověřovatele zápisu pí. Jerouškovou.

Usnesení č. 9

ZO schvaluje ověřovatele zápisu p. Bělíčka.

Usnesení č. 10

ZO schvaluje III. rozpočtové opatření v oblasti příjmů včetně úpravy § 6171 org. 41 hody, pol. 2321 + 15 000 Kč - dar od Hartmann-Rico.

Usnesení č. 11

ZO schvaluje III. rozpočtové opatření v roce 2008 v oblasti výdajů včetně úpravy rozpočtového opatření § 6171 org. 41 hody, pol. 5169 + 15 000 dar od Hartmann-Rico.

Usnesení č. 12

ZO schvaluje předat žádost p. Krejčiříka bytem Teyschlova 28, Brno k projednání výboru pro územnímu plánování a současně starosta požádá o vyjádření možných řešení této situace týkající se případné výstavby komunikace.

Usnesení č. 13

ZO schvaluje záměr směny obecních pozemků p. č. 618/2 o výměře 241 m² v k. ú. Veverská Bítýška a díl e z parcely č. 110/1 o výměře 76 m² v k. ú. Veverská Bítýška za pozemky p. č. 85/3 o výměře 222 m² v k. ú. Veverská Bítýška, díl b z parcely 110/4 o výměře 34 m² v k. ú. Veverská Bítýška a díl c z parcely č. 113 o výměře 1 m² v k. ú. Veverská Bítýška. Veškeré poplatky spojené se směnou budou hrazeny 50 % obou zúčastněných stran.

Usnesení č. 14

ZO schvaluje OZV č. 4/2008 o udržování čistoty a pořádku v obci.

Usnesení č. 15

ZO bere na vědomí a souhlasí s připomínkami k uvažované výstavbě RD U kravína. viz. příloha č. 7. Tyto připomínky budou znovu projednány na VÚP.

Usnesení č. 16

ZO pověřuje Ing. Reimera svoláním schůzky VÚP do 14-ti dnů, kde budou upřesněny veškeré připomínky týkající se uvažované výstavby RD pod kravínem. Poté starosta svolá do 14-ti dnů jednání VZOZ ze kterého vznikne konečné usnesení. ZO bere na vědomí a souhlasí s připomínkami k uvažované výstavbě RD pod kravína.

Usnesení č. 17

ZO schvaluje postoupení veškerých práv a povinností týkající se elektronického informačního panelu do užívání společnosti KORDIS JMK, spol. s.r.o., IC: 26298465, se sídlem Nové sady č. 964/30, 602 00 Brno.

Usnesení č. 18

ZO schvaluje předloženou dohodu o převodu práv a povinností týkající se elektronického informačního panelu do užívání společnosti KORDIS JMK, spol. s.r.o., IC: 26298465, se sídlem Nové sady č. 964/30, 602 00 Brno.

Usnesení č. 19

ZO pověřuje starostu podpisem dohody o převodu práv a povinností týkající se elektronického informačního panelu do užívání společnosti KORDIS JMK, spol. s.r.o., IC: 26298465, se sídlem Nové sady č. 964/30, 602 00 Brno.

Usnesení č. 20

ZO schvaluje prodej obecního pozemku p. č. 1689/2 o výměře 44 m² a p. č 1690/3 o výměře 15 m² v k. ú. Veverská Bítýška za cenu 300 Kč/m² panu Josefu Špačkovi, bytem Drásov 15. Veškeré poplatky spojené s prodejem uvedených pozemků uhradí p. Špaček.

Usnesení č. 21

ZO pověřuje starostu obce podpisem kupní smlouvy mezi obcí Veverská Bítýška a p. Špačkem Josefem, bytem Drásov 15 týkající se pozemku p. č. 1689/2 o výměře 44 m² a p. č. 1690/3 o výměře 15 m² v k. ú. Veverská Bítýška.

Usnesení č. 22

ZO schvaluje záměr prodeje obecního pozemku p. č. 1855/1 o výměře 684 m² (travní porost) v k. ú. Veverská Bítýška za cenu 200 Kč/m².

Záměr prodeje obecního pozemku p. č. 1855/1 o výměře 684 m² bude vyvěšen po dobu 15-ti dnů na úřední tabuli a na webových stránkách obce. V případě, že o uvedený pozemek projeví někdo zájem a v 15-ti denní době se k záměru prodeje přihlásí, bude tento prodej projednán na příštím jednání zastupitelstva.

Usnesení č. 23

ZO se ztotožňuje s postojem výboru pro ÚP ze dne 24. 9. 2008 týkající se připomínek k zadání VÚP.

Usnesení č. 24

ZO schvaluje zadání územního plánu Veverská Bítýška dle přílohy - Návrh územního plánu Veverská Bítýška s těmito změnami:

 • str. 5 v bodě C – upravit poslední větu
  V územním plánu zamezit rozvoji průmyslu, navrhnout plochy pro rozvoj drobných provozoven, nenavrhovat rozvojové plochy individuální rekreace a nenavrhovat rezervy pro rychlostní komunikace a dálnice.
 • str. 7 v bodě E - doplnit do odstavce dopravní infrastruktura pod stanovisko č. j. JMK 99672/2008 ze dne 12. 8. 2008 odbor dopravy KrÚ jmk větu: "Zpracovatel prověří zásah a ochranné pásmo vodní cesty do k. ú. Veverská Bítýška"
 • str. 7 odstavec dopravní infrastruktura upravit větu: "pro ostatní autobusové zastávky bude prověřeno vymezení potřebných ploch na normové řešení pro autobusy dl. 18 m."
 • str. 7 odst dopravní infrastruktura vypustit větu: "přeložka silnice II/386 bude uvedena jako výhled"
 • str. 8 odst. technická infrastruktura doplnit "za vyjádření RWE č. j. 4179/08/OVP/Z ze dne 12. 8. 2008 doplnit větu: "zpracovatel údaj prověří v konceptu územního plánu"
 • str. 8 F odst. Ochrana kulturních, urbanistických a architektonických hodnot vypustit větu: "vypracované regulativy pro obnovy a novostavby budou obsahovat zásady korespondující s tradiční zástavbou, zejména pak dodržení historického urbanizmu, siluety obce, sklonu střech a používání klasických přírodních materiálů"
 • str. 11 J, odst. požadavky na vymezení zastavitelných ploch, upravit větu "požadavky fyzických osob a sdružení na obsah územního plánu dle přílohy budou prověřeny v konceptu územního plánu."

Usnesení č. 25

ZO bere na vědomí dohodu mezi obcí Veverská Bítýška a manželi Stanislavem a Jiřinou Moukovými a schvaluje zřízení věcného břemene (viz. příloha č. 9) mezi obcí Veverská Bítýška a manželi Stanislavem a Jiřinou Moukovými, bytem Klímova 2130/10, Brno 616 00 spočívající v uložení části potrubí dešťové kanalizace DN 400 na pozemku p. č. 1609/2. Veškeré poplatky s tím spojené uhradí obec Veverská Bítýška.

Usnesení č. 26

ZO pověřuje starostu obce podpisem Smlouvy o zřízení věcného břemene mezi obcí Veverská Bítýška a manželi Stanislavem a Jiřinou Moukovými, bytem Klímova 2130/10, Brno 616 00 spočívající v uložení části potrubí dešťové kanalizace DN 400 na pozemku p. č. 1609/2.

Usnesení č. 27

ZO schvaluje předložený odpis majetku Obce Veverská Bítýška – Obecní úřad. Veškerý odepsaný majetek bude zlikvidován podle řádu o odpadním hospodářství na místním sběrném dvoře za přítomnosti předsedy FV p. Vlastimila Kolstrunka.

Usnesení č. 28

Dle § 71, odst. 3 Správního řádu schvaluje ZO zrušení pohledávky v částce 500 Kč, panu Koryčanovi Josefovi, bytem Za Řekou 537, Veverská Bítýška.

Usnesení č. 29

ZO schvaluje prodloužení smlouvy o nájmu nebytových prostor v ulici Boční 555 (přízemí - prodejna drogistického zboží) Veverská Bítýška mezi obcí Veverská Bítýška a Lubomírem a Zdenkou Kratochvílovými, bytem Za řekou 678, Veverská Bítýška za stávajících podmínek, a to na dobu určitou do 31. 1. 2011. Veškeré poplatky spojené s uzavřením nájemní smlouvy uhradí manželé Kratochvílovi, bytem Za řekou 678, Veverská Bítýška.

Usnesení č. 30

ZO pověřuje starostu podpisem smlouvy o nájmu nebytových prostor v ulici Boční 555 (přízemí - prodejna drogistického zboží) Veverská Bítýška mezi obcí Veverská Bítýška a Lubomírem a Zdenkou Kratochvílovými, bytem Za řekou 678, Veverská Bítýška za stávajících podmínek, a to na dobu určitou do 31. 1. 2011.

Usnesení č. 31

ZO schvaluje vypracování projektové dokumentace pro stavební řízení vč. zaměření na splaškovou kanalizaci v ulici Krátká, část ulice Na Babkách část ulice Hvozdecká, část ulice Dlouhá, ulice Boční a Tišnovská. Projektovou dokumentaci vypracuje Ing. Jaroslav Rakušan, projektová kancelář vodohospodářských staveb, Tuřanka 2, 627 00 Brno

Usnesení č. 32

ZO schvaluje pronájem nebytových prostor p. č. 1326/1o výměře cca 50 m² na ulici 9. května č. 319 za účelem poskytování kosmetických služeb (kosmetika, pedikůra, manikůra...) pí. Pavlíně Uvírové, bytem Čebín 67. Výše ceny nájemného činí 10 000 Kč/měs. + náklady za spotřebované energie. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou na 1 rok s možností prodloužení smlouvy.

Usnesení č. 33

ZO pověřuje starostu obce podpisem nájemní smlouvy nebytových prostor č. p. 1326/1 o výměře cca 50 m² na ulici 9. května č. 319 za účelem provozování kosmetických služeb pí. Pavlíně Uvírové, bytem Čebín 67. Výše ceny nájemného činí 10 000 Kč/měs. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou na 1 rok s možností prodloužení smlouvy.

Usnesení č. 34

ZO schvaluje, že veškeré poplatky spojené s nájemní smlouvou nebytových prostor č. p. 1326/1 o výměře cca 50 m² na ulici 9. května č. 319 za účelem provozování kosmetických služeb uhradí obec Veverská Bítýška.

Usnesení č. 35

ZO neschválilo prodej obecního pozemku p. č. 1688/2 v k. ú. Veverská Bítýška.

Usnesení č. 36

ZO neschválilo prodej části obecního pozemku p. č. 1688/2 o výměře 80 m² v k. ú. Veverská Bítýška.

Usnesení č. 37

ZO schvaluje úpravu ceny za kopírování, a to:
Formát A4 jednostranně 2 Kč
Formát A4 oboustranně 4 Kč
Formát A3 jednostranně 4 Kč
Formát A3 oboustranně 8 Kč

Výše uvedený ceník s platností od 1.10.2008

Usnesení č. 38

ZO schvaluje proplacení finanční částky ve výši 5 232 Kč paní Mileně Adamové, Nádražní 142, Veverská Bítýška za provedení kamerové zkoušky splaškové kanalizace.

Usnesení č. 39

ZO schvaluje předloženou Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu na stavbu zařízení distribuční soustavy s názvem "V. Bítýška, Mečkov, příp. NN, Špringer + Polák" mezi E.ON Distribuce, a.s., se sídlem F. A. Garstnera 215/6, 370 49 České Budějovice a Obcí Veverskou Bítýškou.

Usnesení č. 40

ZO pověřuje starostu obce podpisem Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu na stavbu zařízení distribuční soustavy s názvem "V. Bítýška, Mečkov, příp. NN, Špringer + Polák" mezi E.ON Distribuce, a.s., se sídlem F. A. Garstnera 215/6, 370 49 České Budějovice a Obcí Veverskou Bítýškou.

Usnesení č. 41

ZO schvaluje smlouvu o dílo mezi obcí Veverská Bítýška a Ing. Miloslavem Šipkou, bytem bytem Eichlerova 373, Veverská Bítýška za účelem inženýrské činnosti technického řízení a dozorování realizace projektu dešťová kanalizace v části obce Veverská Bítýška v ulici Pod Horkou, Nádražní, Za řekou včetně čerpací stanice.

Usnesení č. 42

ZO pověřuje starostu obce podepsáním Smlouvy o dílo mezi obcí Veverská Bítýška a Ing. Miloslavem Šipkou za účelem inženýrské činnosti technického řízení a dozorování realizace projektu dešťová kanalizace v části obce Veverská Bítýška v ulici Pod Horkou, Nádražní, Za řekou včetně čerpací stanice.

Usnesení č. 43

ZO schvaluje pronájem jedné sady světelné vánoční elektrovýzdoby skupiny b (sada 10 ks) za cenu 8 500 Kč + DPH. Montáž úchytu a konektorů elektro na sloupy veřejného osvětlení – 15 000 Kč + DPH.

Usnesení č. 44

ZO pověřuje starostu podpisem smlouvy o nájmu světelné vánoční výzdoby pro rok 2008 mezi Obcí Veverská Bítýška a firmou MK - montilluminations, s.r.o, se sídlem Průmyslová 6, Klášterec nad Ohří.

Usnesení č. 45

ZO schvaluje Smlouvu o zajištění zpětného odběru elektrozařízení mezi obcí Veverská Bítýška a spol. Elektrowin a.s., se sídlem Michelská 300/60, 140 00 Praha 4.

Usnesení č. 46

ZO pověřuje starostu obce podpisem Smlouvy o zajištění zpětného odběru elektrozařízení mezi obcí Veverská Bítýška a spol. Elektrowin a.s., se sídlem Michelská 300/60, 140 00 Praha 4.

Usnesení z veřejného zasedání Obecního zastupitelstva ve Veverské Bítýšce ze dne 1. července 2008

Usnesení č. 1

ZO souhlasí s programem jednání jak byl zveřejněn na úřední tabuli a na webových stránkách obce.

Usnesení č. 2

ZO schvaluje do návrhové komise pí. Jerouškovou.

Usnesení č. 3

ZO schvaluje do návrhové komise p. Novotného.

Usnesení č. 4

ZO schvaluje ověřovatele zápisu p. Brychtu.

Usnesení č. 5

ZO schvaluje ověřovatele zápisu p. Kolstrunka.

Usnesení č. 6

ZO schvaluje II. rozpočtové opatření v roce 2008 v oblasti příjmů.

Usnesení č. 7

ZO schvaluje II. rozpočtové opatření v roce 2008 v oblasti výdajů.

Usnesení č. 8

ZO schvaluje II. rozpočtové opatření v roce 2008 v oblasti financování.

Usnesení č. 9

ZO schvaluje předloženou Smlouvu o dílo č. 0808 mezi Obcí Veverská Bítýška a fy VEGA spol v.o.s. se sídlem Jiráskova 12, Brno za účelem vypracování projektové dokumentace pro územní a stavební povolení na intenzifikaci ČOV a části kanalizace v Obci Veverská Bítýška za celkovou dohodnutou cenu 1 535 100,--Kč vč. DPH.

Usnesení č. 10

ZO pověřuje starostu obce podpisem Smlouvy o dílo č. 0808 mezi Obcí Veverská Bítýška a fy VEGA spol v.o.s. se sídlem Jiráskova 12, Brno za účelem vypracování projektové dokumentace pro územní a stavební povolení na intenzifikaci ČOV a části kanalizace v Obci Veverská Bítýška za celkovou dohodnutou cenu 1 535 100,--Kč vč. DPH.

Usnesení č. 11

ZO schvaluje předložené vyřazovací protokoly Mateřské školy, Pavla Perky, Veverská Bítýška.

Usnesení č. 12

ZO schvaluje předloženou smlouvu o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu č. 4407-327/001 mezi Obcí Veverská Bítýška a E.ON Česká republika, s.r.o. se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice. Jedná se realizaci přípojky pro stavbu "Veverská Bítýška, rozšíření NNk, Zeman 2x"

Usnesení č. 13

ZO pověřuje starostu obce podpisem smlouvy o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu č. 4407-327/001 mezi Obcí Veverská Bítýška a E.ON Česká republika, s.r.o. se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice. Jedná se o realizaci přípojky pro stavbu "Veverská Bítýška, rozšíření NNk, Zeman 2x"

Usnesení č. 14

ZO schvaluje zařazení bodu - Stanovení koeficientu pro výpočet daně z nemovitosti v Obci Veverská Bítýška na program dnešního jednání.

Usnesení č. 15

ZO schvaluje zařazení bodu - Žádost o koupi obecních pozemků p. č. 1689/2 a 1690/3 v k. ú. Veverská Bítýška na program dnešního jednání.

Usnesení č. 16

ZO schvaluje záměr prodeje obecních pozemků p. č. 1689/2 o výměře 44 m² a p. č. 1690/3 o výměře 15 m2 v k.ú. Veverská Bítýška za cenu 300 Kč/m². Podmínka prodeje bude, že budoucí kupující provede na své náklady přeložku části splaškové kanalizace. Záměr prodeje bude zveřejněn na úřední tabuli a na webových stránkách obce.

Usnesení z veřejného zasedání Obecního zastupitelstva ve Veverské Bítýšce ze dne 5. června 2008

Usnesení č. 1

ZO souhlasí s programem jednání jak byl zveřejněn na úřední tabuli a na webových stránkách obce.

Usnesení č. 2

ZO schvaluje zařazení bodu – I. Rozpočtové opatření v roce 2008 na program dnešního jednání. Tento bod bude projednán jako bod č. 22.

Usnesení č. 4

ZO schvaluje zařazení bodu – Výstupy z jednání VÚP v měsíci dubnu a květnu 2008 a postoj VÚP k novému vymezení zastavěného území. Tento bod bude projednán jako bod č. 23.

Usnesení č. 5

ZO schvaluje do návrhové komise p. Novotného.

Usnesení č. 6

ZO schvaluje do návrhové komise p. Brychtu.

Usnesení č. 7

ZO schvaluje ověřovatele zápisu pí. Jerouškovou.

Usnesení č. 8

ZO schvaluje ověřovatele zápisu p. Reimera.

Usnesení č. 9

ZO schvaluje VII. Rozpočtové opatření v roce 2007 v oblasti příjmů.

Usnesení č. 10

ZO schvaluje VII. Rozpočtové opatření v roce 2007 v oblasti výdajů.

Usnesení č. 11

ZO schvaluje VII. Rozpočtové opatření v roce 2007 v oblasti financování.

Usnesení č. 12

ZO schvaluje VIII. Rozpočtové opatření v roce 2007 v oblasti příjmů.

Usnesení č. 13

ZO schvaluje VIII. Rozpočtové opatření v roce 2007 v oblasti výdajů.

Usnesení č. 14

ZO schvaluje VIII. Rozpočtové opatření v roce 2007 v oblasti financování.

Usnesení č. 15

ZO schvaluje VIII. rozpočtové opatření - SF v roce 2007 v oblasti příjmů.

Usnesení č. 16

ZO schvaluje VIII. rozpočtové opatření - SF v roce 2007 v oblasti výdajů.

Usnesení č. 17

ZO schvaluje VIII. rozpočtové opatření - SF v roce 2007 v oblasti financování.

Usnesení č. 18

ZO schvaluje rozpočtový výhled na r. 2009-2011, včetně dopadů dlouhodobých závazků po celou dobu jejich trvání.

Usnesení č. 19

ZO schvaluje závěrečný účet obce za rok 2007 s výhradou, včetně přijatých opatření k nápravě nedostatků zjištěných při přezkoumání hospodaření obce Veverská Bítýška.

Usnesení č. 20

ZO bere na vědomí předložený rozpočet MŠ Pavla Perky na rok 2008.

Usnesení č. 21

ZO bere na vědomí předložený rozpočet ZŠ na rok 2008.

Usnesení č. 22

ZO schvaluje předložený vyřazovací protokol ZŠ.

Usnesení č. 23

ZO schvaluje předložený odpisový plán ZŠ pro rok 2008.

Usnesení č. 24

ZO schvaluje na základě hodnotící komise a vyhodnocení nabídek ze dne 19. 5. 2008 firmu VEGA spol v.o.s., se sídlem Jiráskova 12, 602 00 Brno, za účelem vypracování projektové dokumentace pro právoplatné územní rozhodnutí v ceně 590 000 bez DPH a právoplatné projektové dokumentace pro stavební řízení v ceně 950 000 bez DPH na zakázku obce "Intenzifikace ČOV - Veverská Bítýška". Celková cena činí 1 832 600 Kč vč. DPH.

Usnesení č. 25

ZO schvaluje v případě, že nedojde k dohodě mezi Obcí Veverská Bítýška a firmou VEGA spol v.o.s., za účelem vypracování projektové dokumentace intenzifikace ČOV, bude se postupovat a jednat s fy v pořadí následujícím:

 • SMV s.r.o.
 • Ing.Jaroslav Rakušan
 • DUIS, s.r.o.

Usnesení č. 26

ZO schvaluje předloženou smlouvu o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu č. 4407-362/001 mezi Obcí Veverská Bítýška a E.ON Česká republika, s.r.o. se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice. Jedná se realizaci přípojky pro stavbu "Veverská Bítýška, DPNN, Gric"

Usnesení č. 27

ZO pověřuje starostu obce podpisem smlouvy o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu č. 4407-362/001 mezi Obcí Veverská Bítýška a E.ON Česká republika, s.r.o. se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice. Jedná se o realizaci přípojky pro stavbu "Veverská Bítýška, DPNN, Gric"

Usnesení č. 28

ZO schvaluje předloženou Smlouvu o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu č. 2405-015/001/08 mezi Obcí Veverská Bítýška a E.ON Česká republika, s.r.o. se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice. Jedná se o realizaci přípojky pro stavbu "Veverská Bítýška, Na Městečku - rekonstrukce NN a DP – I.etapa"

Usnesení č. 29

ZO pověřuje starostu obce podpisem smlouvy o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu č. 2405-015/001/08 mezi Obcí Veverská Bítýška a E.ON Česká republika, s.r.o. se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice. Jedná se o realizaci přípojky pro stavbu "Veverská Bítýška, Na Městečku - rekonstrukce NN a DP – I. etapa"

Usnesení č. 30

Zastupitelstvo obce Veverská Bítýška příslušné podle § 6 odst. 6. písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále je "stavební zákon"), za použití § 171 a následujících zákona č. 500/2004 Sb., správní řád., v platném znění (dále jen "správní řád") schvaluje a vydává opatření obecné povahy - vymezení zastavěného území obce Veverská Bítýška.

Usnesení č. 31

Zastupitelstvo obce Veverská Bítýška bere na vědomí, že při projednávání vymezení zastavěného území obce Veverská Bítýška nebyly ve stanovené lhůtě uplatněny žádné námitky ve smyslu § 58 odst. 2 a § 60 odst. 1 stavebního zákona. Rozhodnutí o námitkách ve smyslu § 172 odst. 5 správního řádu se proto nevydává.

Usnesení č. 32

ZO schvaluje předloženou smlouvu o výpůjčce na stavbu přestupní zastávky, nacházející se na části pozemku p. č. 436/1 v k. ú. Veverská Bítýška. Smlouva se uzavírá mezi Jihomoravským krajem se sídlem Žerotínovo náměstí 3/5, Brno a Obcí Veverská Bítýška.

Usnesení č. 33

ZO pověřuje starostu podpisem smlouvy smlouvu o výpůjčce na stavbu přestupní zastávky, nacházející se na části pozemku p. č. 436/1 v k. ú. Veverská Bítýška. Smlouva se uzavírá mezi Jihomoravským krajem se sídlem Žerotínovo náměstí 3/5, Brno a Obcí Veverská Bítýška.

Usnesení č. 34

ZO schvaluje:

 • nově vznikající ulici Pod Horkou - výstavba 8 rodinných domů (Mittag) v bývalých zahradách a název ulice "V Zahradách"
 • nově vznikající ulici Pod Horkou (p. č. 1675/1) a název ulice "Okřínek"
 • nově vznikající ulici ke Stafisu a název ulice "Krátká"

Usnesení č. 35

ZO schvaluje vypracování projektové dokumentace pro přechod pro chodce na náměstí Na Městečku v prostoru před OÚ a v ulici Dlouhá, v prostoru před smuteční síní. Projektovou dokumentaci vypracuje Ing. Milan Zezula, projektová kancelář dopravních staveb, Jiráskova 12, Brno 602 00.

Usnesení č. 36

ZO schvaluje člena školské rady za obec starostu obce Josefa Mifka od 1. 9. 2008

Usnesení č. 37

ZO schvaluje smlouvu o výpomoci při zdolávání požáru a dalších živelných událostí sdružení jednotky požární ochrany mezi Obcí Veverská Bítýška a Obcí Hvozdec.

Usnesení č. 38

ZO pověřuje starostu obce podpisem smlouvy o výpomoci při zdolávání požáru a dalších živelných událostí sdružení jednotky požární ochrany mezi Obcí Veverská Bítýška a Obcí Hvozdec

Usnesení č. 39

ZO neschválilo prodej obecního pozemku p. č. 1688/2.

Usnesení č. 40

ZO schvaluje záměr směny obecního pozemku p. č. 85/3 o výměře cca 222 m² a část pozemku p. č. 110/4 o výměře cca 24 m²" za p. č. 618/2 o výměře 241 m², mezi manželi Strachoňovými, bytem Pavla Perky č. 588, Veverská Bítýška a Obcí Veverská Bítýška. Zaměření pozemků včetně poplatků spojených se směnou bude hrazeno id. 1/2 Obcí Veverskou Bítýškou a manželi Strachoňovými, bytem Pavla Perky, Veverská Bítýška. Uvedený záměr bude vyvěšen na úřední desce a poté bude předložen na příštím zasedání zastupitelstva obce.

Usnesení č. 41

ZO schvaluje odkoupení pozemku p. č. 2552/1 o výměře 354 m² v areálu ČOV od pí. Josefy Leicmanové, bytem Dlouhá 17, Veverská Bítýška do vlastnictví Obce Veverská Bítýška za cenu 100 Kč/m². Kupní smlouvu na uvedený pozemek nechá vypracovat a uhradí včetně poplatků spojených s prodejem Obec Veverská Bítýška.

Usnesení č. 42

ZO pověřuje starostu obce podpisem kupní smlouvy na pozemek p. č. 2552/1 o výměře 354 m² mezi Obcí Veverská Bítýška a pí. Josefou Leicmanovou bytem Dlouhá 17, Veverská Bítýška.

Usnesení č. 43

ZO neschvaluje prodej obecního pozemku p. č 756/2 o výměře 126 m².

Usnesení č. 44

ZO neschvaluje podnájem části pozemku p. č. 436/1 o výměře 4,14 m².

Usnesení č. 45

ZO schvaluje I. Rozpočtové opatření v roce 2008 v oblasti výdajů.

Usnesení č. 46

ZO bere na vědomí a ztotožňuje se s postojem VÚP k novému vymezení zastavěného území.

Usnesení č. 47

ZO neschválilo žádost p. Mariana Krejčiříka, bytem Teyschlova 28, Brno týkající se výstavby komunikace s uvedenými návrhy řešení za účelem příjezdu k parcele č. 1854/2.

Usnesení č. 48

ZO schvaluje žádost p. Špačka, bytem Drásov 15, o provedení základu oplocení u RD na obecním pozemku na program dnešního jednání.

Usnesení č. 49

ZO schvaluje žádost p. Špačka bytem Drásov 15 a schvaluje vybudování základu pro oplocení na pozemku p. č. 1689/2 a 1690/3 s tím, že podmínky pro vybudování základů budou upřesněny po konzultaci se SÚ v rámci stavebního řízení.

Usnesení č. 50

ZO schvaluje zařazení bodu - "Předložení smlouvy o zajištění zpětného odběru elektrozařízení" na program dnešního jednání. Bod bude zařazen jako bod č. 26.

Usnesení č. 51

ZO schvaluje smlouvu o zajištění zpětného odběru elektrozařízení mezi Obcí Veverská Bítýška a firmou ASEKOKOL s.r.o. se sídlem Dobrušská 1, Praha 4 - Braník, 147 00.

Usnesení č. 52

ZO pověřuje starostu obce podpisem smlouvy zajištění zpětného odběru elektrozařízení mezi Obcí Veverská Bítýška a firmou ASEKOKOL s.r.o. se sídlem Dobrušská 1, Praha 4-Braník, 147 00.

Usnesení z veřejného zasedání Obecního zastupitelstva ve Veverské Bítýšce ze dne 28. března 2008

Usnesení č. 1

ZO souhlasí s programem jednání jak byl zveřejněn na úřední tabuli a na webových stránkách obce.

Usnesení č. 2

ZO schvaluje zařazení bodu – Statut městys na program dnešního jednání. Tento bod bude projednán jako bod č. 10 (příloha č. 4)

Usnesení č. 3

ZO schvaluje zařazení bodu - Posouzení technického stavu kulturního domu na program dnešního jednání. Tento bod bude projednán jako bod č. 11.

Usnesení č. 4

ZO schvaluje zařazení bodu – Rozšíření technického vybavení pracoviště OÚ týkající se výpočetní techniky včetně softwarového vybavení pro starostu a místostarostu obce. Tento bod bude sloučen do bodu č. 3 - rozpočet obce.

Usnesení č. 5

ZO schvaluje zařazení bodu - Zajištění optimálního obhospodařování pozemku a polností v rámci katastru obce z důvodu zachování bezpečnosti nemovitostí a minimalizování devastace krajiny a vybudování infrastruktury a ochrany životního prostředí. Tento bod bude projednán jako bod č. 12.

Usnesení č. 6

ZO schvaluje zařazení bodu - Změna výše odměn neuvolněným členům zastupitelstva obce. Tento bod bude projednán jako bod č. 13

Usnesení č. 7

ZO schvaluje do návrhové komise p. Reimera.

Usnesení č. 8

ZO schvaluje do návrhové komise p. Novotného.

Usnesení č. 9

ZO schvaluje ověřovatele zápisu p. Brychtu.

Usnesení č. 10

ZO schvaluje ověřovatele zápisu p. Kolstrunka.

Usnesení č. 11

ZO schvaluje rozpočet obce na rok 2008 v oblasti příjmů.

Usnesení č. 12

ZO schvaluje rozpočet obce na rok 2008 v oblasti výdajů.

Usnesení č. 13

ZO schvaluje rozpočet obce na rok 2008 v oblasti financování.

Usnesení č. 14

ZO schvaluje rozpočet sociálního fondu na rok 2008 v oblasti příjmů a výdajů.

Usnesení č. 15

ZO schvaluje rozpočtový výhled na roky 2009, 2010, 2011 v oblasti příjmů, výdajů a financování.

Usnesení č. 16

ZO schvaluje čerpací jímku pro dešťovou kanalizaci v ulici Pod Horkou dodá fy ASIO SPOL. s.r.o., se sídlem Tuřanka 1, Brno.

Usnesení č. 17

ZO na základě předložené nabídky schvaluje provedení zkušebního vrtu na získání posilujícího zdroje pitné vody. Vrt provede GEOSERVIS REAL SERVIS, s.r.o.

Usnesení č. 18

ZO schvaluje výzvu k podání nabídky na zakázku Obce Veverská Bítýška – Intenzifikace ČOV a části kanalizace v Obci Veverská Bítýška s tím, že budou do smlouvy zapracovány následující úpravy:

 • v bodě č. 1 - Doplněno - tak, aby byly v konečném počtu minimalizovány provozní náklady díla na zatížení kalů v aktivaci tak, že nesmí překročit hodnotu 0,05 kg BSK5/den při pracovní koncentralizaci kalů v aktivaci maximálně 3,5 kg na m³.
 • v bodě č. 3 - Doplněno - čistírna bude dimenzována na 6000 ekvivalentních obyvatel

Zároveň budou upraveny data:

 • datum výzvy 18. 3. 2008 bude změněno na 31. 3. 2008
 • prohlídka objektu z 28. 3. a 4. 4. 2008 na 17. 4. a 24. 4. 2008
 • doručení nabídek z 18. 4. 2008 na 6. 5. 2008 do 12.00 hodin
 • otvírání obálek z 18. 4. 2008 na 6. 5. 2008 v 15.00 hodin

Usnesení č. 19

ZO pověřuje starostu obce sestavením výběrové komise pro otevírání doručených obálek na výzvu Intenzifikace ČOV v počtu 7 lidí včetně p. Folera.

Usnesení č. 20

ZO schvaluje obecně závaznou vyhlášku č. 2/2008, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 1/2008 o místních poplatcích s tím, že se doplní v čl. 34 odst. 2 a místních nestátních neziskových organizací

Usnesení č. 21

ZO neschválilo zvýšení ceny za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů z 200 Kč/os/rok na 330 Kč/os/rok. Sazba poplatku vychází ze skutečných nákladů na vyprodukovaný odpad

Usnesení č. 22

ZO neschválilo obecně závaznou vyhlášku č. 3/2008 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Usnesení č. 23

Na základě jednacího řádu § 9, odst. 5 schvaluje ZO obecně závaznou vyhlášku č. 3/2008 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.

Usnesení č. 24

ZO schvaluje, že opravu střechy na OÚ provede Ing. Jaroslav Modl, Nová 315, Zbraslav.

Usnesení č. 25

ZO schvaluje uzavření nájemní smlouvy za účelem přístupu a příjezdu do ulice U Hřiště přes pozemek p.č. 199/6 o výměře 54 m² mezi Obcí Veverská Bítýška a Janem Juranem, bytem U Hřiště 662, Veverská Bítýška za cenu 1000 Kč/měsíc. Smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s platností od 7. 5. 2008.

Usnesení č. 26

ZO schvaluje odpis dlouhodobého majetku Vodárenského svazku Bítešsko vloženého bezplatně z majetku Obce Veverská Bítýška. Jedná se o plně nefunkční dieselcentrálu STACIONARN v pořizovací hodnotě 108 025 Kč.

Usnesení č. 27

ZO si podle § 84, odst. 4 zákona 128/2000 Sb., vyhrazuje pravomoc rozhodnout o žádosti statutu městys.

Usnesení č. 28

ZO schvaluje zaslání žádosti o udělení statutu městys předsedovi Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky Ing. Miloslavu Vlčkovi, kancelář Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, Sněmovní 4, 118 26 Praha 1 - Malá Strana.

Usnesení č. 29

Zastupitelstvo obce pověřuje starostu obce Josefa Mifka rozesláním žádosti o obnovení statutu městys.

Usnesení č. 30

ZO pověřuje starostu obce k jednání s problémem uživateli pozemků, kteří ohrožují při přívalových deštích okolní nemovitosti.

Usnesení č. 31

ZO schvaluje dle nařízení vlády č. 79/2008 Sb., přílohy č. 1 nařízení vlády č. 37/2003 Sb., změny ve výši odměn pro neuvolněné členy zastupitelstva obce:
neuvolněný předseda výboru částka 1240 Kč/měs.
neuvolněný člen výboru, nebo zvl. orgánu částka 1010 Kč/měs s platností od 1 .4. 2008

Usnesení z veřejného zasedání Obecního zastupitelstva ve Veverské Bítýšce ze dne 29. února 2008

Usnesení č. 1

ZO souhlasí s programem jednání jak byl zveřejněn na úřední tabuli a na webových stránkách obce.

Usnesení č. 2

ZO schvaluje zařazení bodu – Zadání nabídkového výběrového řízení na projektanta ČOV v Obci Veverská Bítýška na program dnešního jednání. Tento bod bude projednán jako bod č. 17 (příloha č. 4)

Usnesení č. 3

ZO schvaluje zařazení bodu - Předložení návrhu darovací smlouvy na nezbytnou část pozemku p. č. 231 v lokalitě U Hřiště na program dnešního jednání. Tento bod bude projednán jako bod č. 18.

Usnesení č. 4

ZO schvaluje zařazení bodu - Odměny členů komisí a výborů ustanovených u Obce Veverská Bítýška. Tento bod bude projednán jako bod č. 19.

Usnesení č. 5

ZO schvaluje zařazení bodu - Nájem prostoru v objektu bývalé drobné provozovny, nad obchodem P. Kratochvíly na program dnešního jednání. Tento bod bude projednán jako bod č. 20.

Usnesení č. 6

ZO schvaluje zařazení bodu - Úprava směrnice o cestovních náhradách na program dnešního jednání. Tento bod bude projednán jako bod č. 21.

Usnesení č. 7

ZO schvaluje do návrhové komise p. Kolstrunka.

Usnesení č. 8

ZO schvaluje do návrhové komise p. Brychty.

Usnesení č. 9

ZO schvaluje ověřovatele zápisu p. Ing. Reimera.

Usnesení č. 10

ZO schvaluje ověřovatele zápisu pí. Jerouškovou.

Usnesení č. 11

ZO schvaluje, že Obec Veverská Bítýška nechá zaměřit pozemek p. č. 618/2, oddělí ochranné pásmo vodovodu a zbylá část pozemku bude následně projednána na VZOZ.

Usnesení č. 12

ZO schvaluje prodej obecních pozemků p. č. 2193 o výměře 530 m² a p. č. 2192 o výměře 53 m² za cenu 12 000 Kč manželům Kalábovým, bytem Šrámkova 10, Brno-Lesná. Veškeré poplatky s tím spojené, vč. zhotovení kupní smlouvy a vkladu do KN uhradí kupující.

Usnesení č. 13

ZO pověřuje starostu obce podpisem kupní smlouvy mezi Obcí Veverská Bítýška a manželi Kalábovými, bytem Šrámkova 10, Brno-Lesná.

Usnesení č. 14

ZO schvaluje rozložení kupní ceny ve výši 12 000 Kč za koupi pozemků p. č. 2193 o výměře 530 m² a p. č. 2192 o výměře 53 m² do splátek tak, aby celá částka byla uhrazena nejpozději do 31. 12. 2008. Tento splátkový kalendář bude uveden ve smlouvě.

Usnesení č. 15

ZO schvaluje ponechání hospodářského výsledku za rok 2007 Základní škole ve Veverské Bítýšce ve výši 2 805,23 Kč.

Usnesení č. 16

ZO schvaluje předložený odpis majetku Obce Veverská Bítýška – Obecní úřad. Veškerý odepsaný majetek bude zlikvidován podle řádu o odpadním hospodářství na místním sběrném dvoře za přítomnosti předsedy FV p. Vlastimila Kolstrunka.

Usnesení č. 17

ZO schvaluje předloženou Smlouvu o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu na stavbu s názvem Veverská Bítýška - dom. přípojka NN-Antlová mezi Obcí Veverská Bítýška a E.ON Česká republika, s.r.o. se sídlem Lannova 205/16, České Budějovice.

Usnesení č. 18

ZO pověřuje starostu obce podpisem Smlouvy o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu na stavbu s názvem Veverská Bítýška - dom. přípojka NN-Antlová mezi Obcí Veverská Bítýška a E.ON Česká republika, s.r.o. se sídlem Lannova 205/16, České Budějovice.

Usnesení č. 19

ZO schvaluje předloženou Smlouvu o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu na stavbu s názvem Veverská Bítýška, Za Řekou dom. přípojka NN-Vítková mezi Obcí Veverská Bítýška a E.ON Česká republika, s.r.o. se sídlem Lannova 205/16, České Budějovice.

Usnesení č. 20

ZO pověřuje starostu obce podpisem Smlouvy o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu na stavbu s názvem Veverská Bítýška, Za Řekou dom. přípojka NN-Vítková mezi Obcí Veverská Bítýška a E.ON Česká republika, s.r.o. se sídlem Lannova 205/16, České Budějovice.

Usnesení č. 21

ZO schvaluje ponechání hospodářského výsledku za rok 2007 v rozpočtu Mateřské školy v celkové výši 21 094,41 Kč.

Usnesení č. 22

ZO schvaluje proplacení finanční částky ve výši 71 020 Kč (vč. DPH) za vypracování projektové dokumentace pro územní řízení Obytná zóna Pod Horkou Ververská Bítýška p. Ing. Milanu Zezulovi, bytem Jiráskova 12, Brno.

Usnesení č. 23

ZO vyjadřuje souhlas a podporu realizaci projektu Revitalizace a rozšíření kapacit táborové základny YMCA Veverská Bítýška

Usnesení č. 24

ZO schvaluje návrh znaku Obce Veverská Bítýška vypracovaný Mgr. Janem Tejkalem.

Usnesení č. 25

ZO schvaluje návrh vlajky pro Obec Veverská Bítýška vypracovaný Mgr. Janem Tejkalem - Variantu č. 1

Usnesení č. 26

ZO není proti prodeji pozemků p. č. 1689/2 a 1690/3, ale jelikož se pozemky nacházejí v lokalitě ulice Pod Horkou, kde není prozatím územní rozhodnutí na komunikaci, bude tento případný prodej projednán až po vydání územního rozhodnutí na již uvedenou komunikaci.

Usnesení č. 27

ZO schvaluje prodej obecního pozemku p. č. 5429 o výměře 139 m² v chatové oblasti Mečkov panu Ing. Zdeňkovi Kedajovi, bytem Soběšická 55, Brno-Husovice za cenu 200 Kč/m². Veškeré poplatky spojené s prodejem, vč. vypracování kupní smlouvy a vkladu do KN hradí kupující.

Usnesení č. 28

ZO pověřuje starostu obce podpisem kupní smlouvy na pozemek p. č. 5429 o výměře 139 m² mezi Obcí Veverská Bítýška a p. Ing. Zdeňkem Kedajem, bytem Soběšická 55, Brno.

Usnesení č. 29

ZO schvaluje zadat vypracování posouzení stávajícího technického stavu ČOV odbornou firmou. Odborné posouzení bude sloužit jako jeden z podkladů a požadavků pro zadávací podmínky potřebné k výběrovému řízení. Starosta svolá co nejdříve pracovní poradu, na které budou za přítomnosti Ing. Folera (člena asociace vodárenských společností) upřesněny a vypracovány podklady pro výběrové řízení. Následně bude zadány výzva k podání nabídek a bude obesláno cca 5 firem.

Usnesení č. 30

ZO schvaluje, že členové komisí a výborů ustanovených u Obce Veverská Bítýška nebudou dostávat za svoji činnost v komisi nebo ve výboru finanční odměnu od 1. 1. 2008. K dnešnímu dni žádá odměna nebyla přiznána, tudíž ani vyplacena.

Usnesení č. 31

ZO neschvaluje pronájem prostoru v objektu bývalé drobné provozovny, nad obchodem P. Kratochvíly na ulici Boční za účelem bydlení.

Usnesení č. 32

ZO schvaluje úpravu směrnice - Vysílání na pracovní cesty, cestovní náhrady v bodě stravné. Jedná se o úpravu výše náhrad stravného pro rok 2008, a to od 5 - 12 hod. na 58 Kč, po dobu 12 - 18 hod. 88 Kč a po dobu více než 18 hod. 138 Kč. Stravné se týká pouze zaměstnanců, kteří nepobírají od zaměstnavatele stravenky.

Usnesení č. 33

ZO schvaluje rozšíření programu dnešního jednání - došlé žádosti od občanů na pronájmy prostor v ZUŠ Veverská Bítýška na ulici 9. Května a v objektu ZŠ Zábíteší.

Usnesení č. 34

ZO schvaluje, aby v sále ZUŠ byly ve volných hodinách po dohodě se starostou obce, ředitelem pobočky ZUŠ pronajmuty prostory žadatelům, kteří projevili zájem o tyto pronájmy. Jedná se o:

 • cvičení jógy – Marta Zapletalová, Chudičce
 • cvičení jógy - Magdalena Minaříková, Veverská Bítýška
 • cvičení aerobicu, posilovací hodiny - Iveta Chrástová, Veverská Bítýška

Bude vyvoláno jednání se zástupci ZUŠ a s žadatelkami na kterém budou přesně vyčleněny hodiny, které budou sepsány v podnájemních smlouvách.

Usnesení č. 35

ZO schvaluje záměr užívat nebytové prostory v části budovy ZŠ Na Bílém potoce. Se sdružením bude uzavřena smlouva s uvedením doby pronájmu, a to v úterý 17.00 - 19.00 hod a v neděli 9.00 - 12.00 hod. mezi Obcí Veverská Bítýška a p. Milanem Kantorem. Ve smlouvě budou také stanoveny podmínky úhrady energií.

ZO bere na vědomí

ZO bere na vědomí předloženou II. rozpočtovou změnu v roce 2007 - ZŠ Veverská Bítýška.

ZO bere na vědomí VIII. rozpočtové opatření v roce 2007 v oblasti příjmů.

ZO bere na vědomí VIII. rozpočtové opatření v roce 2007 v oblasti výdajů.

ZO bere na vědomí předložený návrh darovací smlouvu na nezbytnou část pozemku p. č. 231 v lokalitě U Hřiště


sipka Zpět     sipka Verze pro tiskTyto webové stránky využívají cookies. Jejich používáním s tím vyjadřujete souhlas.
Souhlasím