cz / eng / de     Dnes je

Domů»Úřad města»Usnesení zastupitelstva města»Usnesení zastupitelstva města z roku 2007

Usnesení Obecního zastupitelstva z roku 2007

Usnesení z veřejného zasedání Obecního zastupitelstva ve Veverské Bítýšce ze dne 12. prosince 2007

Usnesení č. 1

ZO souhlasí s programem jednání jak byl zveřejněn na úřední tabuli a na webových stránkách obce.

Usnesení č. 2

Dle zákona č. 128/200Sb., § 94, odst. 2 a podle Jednacího řádu OZ § 6 odst. 2, ZO schvaluje zařazení bodu Předložení smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene na pozemek p. č. 2214 mezi Obcí Veverská Bítýška a Jihomoravským krajem na program dnešního jednání. Tento bod bude zařazen na program jako bod č. 24.

Usnesení č. 3

Dle zákona č. 128/200Sb., § 94, odst. 2 a podle Jednacího řádu OZ § 6 odst. 2, ZO schvaluje zařazení bodu Smlouva o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu na pozemky p. č. 463/2 a 464/1 na realizaci stavby "V. Bítýška, dom přípojka NN, Mytyzek" na program dnešního jednání. Tento bod bude zařazen na program jako bod č. 25.

Usnesení č. 4

Dle zákona č. 128/200Sb., § 94, odst. 2 a podle Jednacího řádu OZ § 6 odst. 2, ZO schvaluje zařazení bodu Schválení stavebního dozoru na akci dobudování dešťové kanalizace v ulici Pod Horkou na program dnešního jednání. Tento bod bude zařazen na program jako bod č. 26.

Usnesení č. 5

ZO schvaluje do návrhové komise p. Novotného.

Usnesení č. 6

ZO schvaluje do návrhové komise p. Reimera.

Usnesení č. 7

ZO schvaluje ověřovatele zápisu p. Brychtu.

Usnesení č. 8

ZO schvaluje ověřovatele zápisu p. Kolstrunka.

Usnesení č. 9

ZO schvaluje úpravu v III. rozpočtovém opatření převod finanční částky – 5000,- Kč z § 6409 na § 5311 + 5000,- Kč (přestupková komise MěÚ Kuřim)

Usnesení č. 10

ZO schvaluje předložené VI. rozpočtové opatření v roce 2007 v oblasti příjmů, vč. navýšení o poskytnutou dotaci položka 4116 ve výši 347 300,- Kč.

Usnesení č. 11

ZO schvaluje předložené VI. rozpočtové opatření v roce 2007 v oblasti výdajů vč. navýšení o poskytnutou dotaci položka § 2212 ve výši 347 300,- Kč.

Usnesení č. 12

ZO schvaluje rozpočtové provizorium pro rok 2008 s tím, že se rozpočtové provizorium bude řídit těmito pokyny: neinvestiční výdaje budou čerpány až do schválení rozpočtu roku 2008, maximálně do výše 1/12 rozpočtu měsíčně, investiční akce budou do schválení rozpočtu zastaveny s vyjímkou dobudování dešťové kanalizace v ulici Pod Horkou a čerpací jímky a vybudování vodovodního řádu v části ulice Pod Horkou (Telecká). Rozpočet bude předložen na veřejném zasedání zastupitelstva obce roku 2008.

Usnesení č. 13

ZO schvaluje pověření starosty obce, aby mohl rozhodnout v měsíci prosinci r. 2007 o úpravě paragrafů v rámci schváleného celkového rozpočtu s vyjímkou navýšení o dotace v oblasti příjmů a výdajů.

Usnesení č. 14

ZO schvaluje předložený rozpočtový výhled na roky 2008, 2009, 2010, 2011

Usnesení č. 15

ZO schvaluje tuto obecně závaznou vyhlášku – O MÍSTNÍCH POPLATCÍCH č. 1/2008. Ve vyhlášce bude v čl. 15 odst. a) vypušťěna věta – poplatku nepodléhají vojáci v základní službě a osoby, které vykonávají civilní službu. Tato vyhláška vstoupí v platnost od 1. 1. 2008.

Usnesení č. 16

ZO schvaluje prodej obecního pozemku p. č. 5430 o výměře 19 m² v chatové oblasti Mečkov p. Polákovi, bytem bytem Vondrákova 46, Brno za celkovou 9 500,- Kč (500,- Kč/m²). Veškeré poplatky s tím spojené uhradí kupující.

Usnesení č. 17

ZO pověřuje starostu obce podepsáním kupní smlouvy mezi Obcí Veverská Bítýška a p. Karlem Polákem bytem Vondrákova 46, Brno.

Usnesení č. 18

ZO schvaluje záměr prodeje obecního pozemku p. č. 5429 o výměře 139 m² v chatové oblasti Mečkov za cenu 200,- Kč/m². Uvedený záměr bude zveřejněn na úřední tabuli a na webových stránkách obce.

Usnesení č. 19

ZO schvaluje předloženou Smlouvu o zajištění financování systému IDS JMK. Smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to do 31. 12. 2008.

Usnesení č. 20

ZO pověřuje starostu obce podpisem Smlouvy o zajištění financování systému IDS JMK mezi Obcí Veverská Bítýška a Jihomoravským krajem se sídlem Žerotínovo náměstí 3/5, Brno.

Usnesení č. 21

ZO schvaluje předloženou smlouvu o převzetí a odstranění odpadu na zařízení (skládce odpadu) zhotovitele č. S075600413 mezi Obcí Veverská Bítýška, Na Městečku 72, Veverská Bítýška a zhotovitelem fy A.S.A., spol. s.r.o. se sídlem Ďáblická 791/89, 182 00 Praha 82-Ďáblice. Smlouva bude uzavřena na dobu určitou s platností od 1. 1. 2008- 31. 12. 2012. Ve smlouvě v čl. 3.5 je zapracován požadavek zastupitelů, že cena za odstranění odpadu na skládce bude po dobu trvání smlouvy neměnná.

Usnesení č. 22

ZO pověřuje starostu obce podpisem smlouvy o převzetí a odstranění odpadu na zařízení (skládce odpadu) zhotovitele č. S075600413 mezi Obcí Veverská Bítýška, Na Městečku 72, Veverská Bítýška a zhotovitelem fy A.S.A., spol. s.r.o. se sídlem Ďáblická 791/89, 182 00 Praha 82-Ďáblice.

Usnesení č. 23

ZO schvaluje předložený dodatek ke smlouvě č. 210016 o poskytnutí služeb v odpadovém hospodářství uzavřenou mezi Obcí Veverská Bítýška a fy van Gansewinkel, a.s. se sídlem U Vlečky 592, Modřice.

Usnesení č. 24

ZO pověřuje starostu obce podpisem dodatku ke smlouvě č. 210016 o poskytnutí služeb v odpadovém hospodářství uzavřenou mezi Obcí Veverská Bítýška a fy van Gansewinkel, a.s. se sídlem U Vlečky 592, Modřice.

Usnesení č. 25

ZO neschvaluje v dalším volebním období od roku 2010 počet členů obecního zastupitelstva na 15 (slovy: patnáct).

Usnesení č. 26

ZO neschvaluje záměr prodeje obecního pozemku p. č. 2193 o výměře 530 m² a p. č. 2192 o výměře 56 m² v chatové oblasti za Ricem v celkové ceně 4000,- Kč.

Usnesení č. 27

ZO schvaluje záměr prodeje obecního pozemku p. č. 2193 o výměře 530 m² a p. č. 2192 o výměře 56 m² v chatové oblasti za Ricem v celkové ceně 12 000,- Kč. Uvedený záměr bude zveřejněn na úřední tabuli a na webových stránkách obce.

Usnesení č. 28

ZO schvaluje předložený Statut sociálního fondu Obce Veverská Bítýška (příloha č. 12)

Usnesení č. 29

ZO schvaluje předložený ceník poplatků a náhrad v místní knihovně s platností od 1. 1. 2008.

Usnesení č. 30

ZO schvaluje záměr pronájmu nebytových prostor po pobočce ČS v budově ZUŠ na ulici 9. května o výměře cca 50 m² na dobu nejdéle 10-ti let. Nájem za uvedené prostory činí 10 000,- Kč/měs (2 400,- Kč za m²/rok)

Usnesení č. 31

ZO schvaluje předloženou Darovací smlouvu mezi Obcí Veverská Bítýška a manželi Martinem a Kateřinou Felklovými, bytem Černého 818/39, Brno. Obec Veverská Bítýška jakožto obdarovaný, uhradí zaměření pozemku vypracování geometrického plánu a poplatky spojené s převodem pozemku.

Usnesení č. 32

ZO pověřuje starostu obce podpisem předložené Darovací smlouvy na pozemek p. č. 204 o výměře 31 m² mezi Obcí Veverská Bítýška a manželi Martinem a Kateřinou Felklovými, bytem Černého 818/39, Brno.

Usnesení č. 33

ZO schvaluje, aby veřejné dotace z rozpočtu obce byly poskytovány na základě řádně vyplněného formuláře "Žádost o poskytnutí veřejné finanční podpory (dotace) z rozpočtu Obce Veverská Bítýška" a poté dojde k uzavření smlouvy mezi Obcí Veverská Bítýška a žadatelem. Přílohou smlouvy bude formulář k následnému vyúčtování obdržené dotace.

Usnesení č. 34

Zastupitelstvo obce pověřuje starostu obce J. Mifka k jednání s Mgr. Janem Tejkalem – Heraldická tvorba, Záblatská 25, 713 00 Ostrava – Heřmanice za účelem vypracování návrhů znaku a praporu obce Veverská Bítýška, za podmínek uvedených v předložené smlouvě o zhotovení kreseb ve výši cca 11 000 Kč.

Usnesení č. 35

ZO schvaluje smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene k části pozemku p. č. 2214 v k. ú. Veverská Bítýška za úplatu dle čl. 5 smlouvy. Věcné břemeno bude zřízeno za účelem vybudování splaškové a dešťové kanalizace. Smlouva bude uzavřena mezi Obcí Veverská Bítýška a SÚS Jihomoravským krajem se sídlem Žerotínovo náměstí 3/5, Brno.

Usnesení č. 36

ZO pověřuje starostu obce podpisem smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene k části pozemku p. č. 2214 v k. ú. Veverská Bítýška mezi Obcí Veverská Bítýška a SÚS Jihomoravským krajem se sídlem Žerotínovo náměstí 3/5, Brno.

Usnesení č. 37

ZO schvaluje Smlouvu o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu na pozemky p. č. 463/2 a 464/1 na realizaci stavby "V.Bítýška, dom. přípojka NN, Mytyzek" za jednorázovou úplatu ve výši 500,- Kč.

Usnesení č. 38

ZO pověřuje starostu obce podpisem Smlouvy o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu na pozemky p. č. 463/2 a 464/1 na realizaci stavby "V. Bítýška, dom. přípojka NN, Mytyzek" mezi Obcí Veverská Bítýška a spol. E.O.N. Distribuce, a.s, se sídlem Lannova 205/16, České Budějovice.

Usnesení č. 39

ZO schvaluje, že dokončení dešťové kanalizace v ulici Pod Horkou provede pracovní skupina obce. Stavební dozor bude provádět p. Ing. Miloslav Šipka, bytem Eichlerova 373, Veverská Bítýška.

Usnesení č. 40

ZO schvaluje zapojení Obce Veverská Bítýška do projektu Mikroregion Kuřimka, týkající se propagace cestovního ruchu na Kuřimsku.

ZO bere na vědomí předloženou I. rozpočtovou změnu v roce 2007 - ZŠ Veverská Bítýška.

ZO bere na vědomí předložený odpis majetku ZŠ Veverská Bítýška. Veškerý odepsaný majetek bude zlikvidován podle řádu o odpadním hospodářství na místním ekodvoře za přítomnosti předsedy FV p. Vlastimila Kolstrunka.

Usnesení z veřejného zasedání Obecního zastupitelstva ve Veverské Bítýšce ze dne 25. října 2007

Usnesení č. 1

ZO souhlasí s programem jednání jak byl zveřejněn na úřední tabuli a na webových stránkách obce.

Usnesení č. 2

Dle zákona č. 128/200Sb., § 94, odst. 2 a podle Jednacího řádu OZ § 6 odst. 2, ZO schvaluje zařazení bodu - Odstoupení od nájemní smlouvy na pronájem p. č. 1249/1 o výměře 18 m². Tento bod bude zařazen na program dnešního jednání jako bod č. 17.

Usnesení č. 3

Dle zákona č. 128/200Sb., § 94, odst. 2 a podle Jednacího řádu OZ § 6 odst. 2 schvaluje předložení informace týkající úvěrové smlouvy mezi Obcí Veverská Bítýška a Českou spořitelnou, a.s. se sídlem Olbrachtova 1929/62, Praha. Tyto informace budou projednány v bodě č. 18.

Usnesení č. 4

ZO schvaluje do návrhové komise p. Kolstrunka.

Usnesení č. 5

ZO schvaluje do návrhové komise p. Brychtu.

Usnesení č. 6

ZO schvaluje ověřovatele zápisu p. Ing. Reimera.

Usnesení č. 7

ZO schvaluje ověřovatele zápisu pí. Jerouškovou.

Usnesení č. 8

ZO schvaluje V. rozpočtové opatření v roce 2007 v oblasti příjmů s tím, že příjmové částky týkající ZUŠ budou převedeny z § 6171 na § 3231.

Usnesení č. 9

ZO schvaluje V. rozpočtové opatření v roce 2007 v oblasti výdajů s těmito změnami: navýšení výdajů v § 3113 o 2000 Kč na opravy budovy ZŠ. Výdajové částky týkající ZUŠ budou převedeny z § 6171 na § 3231. Navýšení výdajů v § 3113 o 3600 Kč. Tyto částky budou převedeny z § 6409 - rezerva.

Usnesení č. 10

ZO schvaluje předložený Provozní řád Obecní knihovny.

Usnesení č. 11

ZO stahuje bod č. 5 z programu dnešního jednání s tím, že starosta zjistí zda umístění elektrokabelu nebude překážet při případném budování dalších IS v této lokalitě. Na příštím jednání budou podány informace, které jsou důležité pro vydání rozhodnutí zastupitelstva.

Usnesení č. 12

ZO schvaluje předloženou Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu na stavbu s názvem "Veverská Bítýška, Za Řekou - dom. přípojka NN-Vítková&qout; mezi Obcí Veverská Bítýška a E.ON Česká republika, s.r.o. se sídlem Lannova 205/16, České Budějovice.

Usnesení č. 13

ZO pověřuje starostu obce podpisem Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu na stavbu s názvem "Veverská Bítýška, Za Řekou - dom. přípojka NN-Vítková&qout; mezi Obcí Veverská Bítýška a E.ON Česká republika, s.r.o. se sídlem Lannova 205/16, České Budějovice.

Usnesení č. 14

ZO schvaluje předloženou smlouvu o převzetí a odstranění odpadu na zařízení (skládce odpadu) zhotovitele č. S075600413 mezi Obcí Veverská Bítýška a A.S.A. spol.s.r.o., se sídlem Ďáblická 791/89, Praha 82 - Ďáblice s tím, že se do smlouvy zapracují podmínky při případném odstoupení objednavatele od smlouvy.

Usnesení č. 15

ZO schvaluje prodej obecního pozemku p. č. 1981 o výměře 21 m² v lokalitě M. Kudeříkové p. Josefovi Kropáčkovi, bytem M. Kudeříkové 691, Veverská Bítýška za cenu 300 Kč/m².Veškeré poplatky spojené s prodejem hradí kupující.

Usnesení č. 16

ZO pověřuje starostu obce podpisem kupní smlouvy mezi Obcí Veverská Bítýška a p. Josefem Kropáčkem, bytem M.Kudeříkové 691, Veverská Bítýška.

Usnesení č. 17

ZO schvaluje záměr prodeje obecního pozemku p. č. 5430 o výměře 19 m² v k.ú. Bystrc za cenu 500 Kč/m². Záměr prodeje bude zveřejněn na úřední tabuli a na webových stánkách obce.

Usnesení č. 18

ZO schvaluje odpis majetku Obce Veverská Bítýška dle předloženého návrhu. Veškerý odepsaný majetek bude zlikvidován podle řádu o odpadním hospodářství na místním ekodvoře za přítomnosti předsedy FV p. Vlastimila Kolstrunka.

Usnesení č. 19

ZO stahuje bod č. 11 žádost o prodej obecního pozemku p. č. 618/2 a části pozemku p. č. 617/3 v k. ú. Veverská Bítýška.

Usnesení č. 20

ZO schvaluje Smlouvu o budoucí Smlouvě darovací mezi Obcí Veverská Bítýška a spol ARVIKA PLUS Veverská Bítýška s.r.o., se sídlem Mečová 357/6, Brno s tím, že na straně 3 bude upraveno znění textu "Uzavření této Smlouvy o Smlouvě darovací bylo schváleno&qout; místo &qout;Uzavření této nájemní smlouvy".

Usnesení č. 21

ZO schvaluje, aby podpisové právo potřebné k čerpání z účtu Sporoinvest České spořitelny a.s., si zřídil starosta Josef Mifek a místostarosta Pavel Novotný.

Usnesení č. 22

ZO neschválilo žádost o umístění vitríny realitní kanceláře reality Oskar, s.r.o., o rozměrech 105 cm × 52 cm na budově OÚ.

Usnesení č. 23

ZO schvaluje stažení bodu č. 15 Obecně závazná vyhláška - O nakládání s odpadními vodami z programu dnešního jednání.

Usnesení č. 24

ZO schvaluje podepsanou úvěrovou smlouvu č. 628-144-07 mezi Obcí Veverská Bítýška a Českou spořitelnou a.s., se sídlem Olbrachtova 1929/62, Praha ze dne 17. 9 .2007.
ZO schvaluje aktualizaci této smlouvy ke dni 17. 9. 2007 a pevnou úrokovou sazbu v této smlouvě ve výši 3,37 %.

Usnesení č. 25

ZO schvaluje dle zákona č. 128/200Sb., § 94, odst. 2 a podle Jednacího řádu OZ § 6 odst. 2, o zařazení bodu – Proplacení finanční částky ve výši 57 200 Kč spol. s.r.o. AGROMELI se sídlem Olomoucká 1177/178, Brno.

Usnesení č. 26

ZO schvaluje proplacení finanční částky fy AGROMELI spol.s.r.o., se sídlem Olomoucká 1177/178, Brno ve výši 57 200 Kč za vybudování Mokřadu ve Slešťůvce.

Usnesení z veřejného zasedání Obecního zastupitelstva ve Veverské Bítýšce ze dne 27. srpna 2007

Usnesení č. 1

ZO souhlasí s programem jednání jak byl zveřejněn na úřední tabuli a na webových stránkách obce.

Usnesení č. 2

Dle zákona č. 128/200Sb., § 94, odst. 2 a podle Jednacího řádu OZ § 6 odst. 2, ZO schvaluje zařazení bodu – Předání vozidla NISSAN PRIMERA Městské policii ke zlikvidování. Tento bod bude zařazen na program dnešního jednání jako bod č. 18.

Usnesení č. 3

ZO schvaluje do návrhové komise p. Novotného.

Usnesení č. 4

ZO schvaluje do návrhové komise p. Reimera.

Usnesení č. 5

ZO schvaluje ověřovatele zápisu p. Brychtu.

Usnesení č. 6

ZO schvaluje ověřovatele zápisu pí. Jerouškovou.

Usnesení č. 7

ZO schvaluje IV. Rozpočtové opatření v roce 2007 v oblasti příjmů.

Usnesení č. 8

ZO schvaluje IV. Rozpočtové opatření v roce 2007 v oblasti výdajů.

Usnesení č. 9

ZO schvaluje předloženou kupní smlouvu č. 2007/2312/401 mezi Obcí Veverská Bítýška a Českou spořitelnou, a.s., se sídlem Olbrachtova 1929/62, Praha (příloha č. 5), týkající se zakoupení objektu ZUŠ.

Usnesení č. 10

ZO pověřuje starostu obce p. Josefa Mifka a místostarostu obce p. Pavla Novotného podepsáním kupní smlouvy č. 2007/2312/401 mezi Obcí Veverská Bítýška a Českou spořitelnou, a.s., se sídlem Olbrachtova 1929/62, Praha týkající se zakoupení objektu ZUŠ.

Usnesení č. 11

ZO schvaluje budoucí pronájem plochy o výměře cca 2 m² v části místnosti 765/g f/105 v budově ZUŠ na ulici 9. května 319, Veverská Bítýška za cenu 2 500 Kč měsíc České spořitelně, a.s., se sídlem Olbrachtova 1929/62, Praha 4 za účelem pronájmu peněžního bankomatu.

Usnesení č. 12

ZO schvaluje předloženou Smlouvu o nájmu nebytových prostor k umístění a provozování peněžního bankomatu v budově ZUŠ na ulici 9. května 319, Veverská Bítýška mezi Obcí Veverská Bítýška a Českou spořitelnou, a.s., se sídlem Olbrachtova 1929/62, Praha 4.

Usnesení č. 13

ZO pověřuje starostu obce podepsáním Smlouvy o nájmu nebytových prostor k umístění a provozování peněžního bankomatu v budově ZUŠ na ulici 9. května 319, Veverská Bítýška mezi Obcí Veverská Bítýška a Českou spořitelnou, a.s., se sídlem Olbrachtova 1929/62, Praha.

Usnesení č. 14

ZO schvaluje aktualizovanou Směrnici o zabezpečení zákona o finanční kontrole č. 320/2001 Sb.

Usnesení č. 15

ZO schvaluje předloženou Smlouvu o dílo na akci "Veverská Bítýška, pasport kanalizace a vodovodu" mezi Obcí Veverská Bítýška a fy POYRY Enviroment a.s. se sídlem Botanická 834/56, Brno (příloha č. 8) a proplacení finanční částky ve výši 237 000 Kč + 19 %DPH fy POYRY Enviroment a.s. se sídlem Botanická 834/56, Brno.

Usnesení č. 16

ZO schvaluje proplacení finanční částky ve výši 67 830 Kč vč. DPH p. Ing. Rakušanovi za vypracování projektové dokumentace pro stavební povolení týkající se odvodu dešťových vod v ulicích Pod Horkou, Za Řekou, Nádražní a Tišnovská.

Usnesení č. 17

ZO schvaluje předloženou Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu na stavbu s názvem "Veverská Bítýška, č.p.403 a 453, přeložka dom. přípojky NN" mezi Obcí Veverská Bítýška a E.ON Česká republika, s.r.o. se sídlem Lannova 205/16, České Budějovice.

Usnesení č. 18

ZO pověřuje starostu obce podpisem Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu na stavbu s názvem &qout;Veverská Bítýška, č. p. 403 a 453, přeložka dom. přípojky NN&qout; mezi Obcí Veverská Bítýška a E.ON Česká republika, s.r.o. se sídlem Lannova 205/16, České Budějovice.

Usnesení č. 19

ZO schvaluje Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene na obecní pozemky p. č. 436/1, 464/3 a 464/1 mezi Obcí Veverská Bítýška a JMP Net, s.r.o., se sídlem Plynárenská 499/1, Brno.

Usnesení č. 20

ZO pověřuje starostu obce podpisem Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene na obecní pozemky p. č. 436/1, 464/3 a 464/1 mezi Obcí Veverská Bítýška a JMP Net, s.r.o., se sídlem Plynárenská 499/1, Brno.

Usnesení č. 21

ZO schvaluje záměr prodeje obecního pozemku p. č. 1981 o výměře 21 m² v lokalitě M. Kudeříkové za cenu minimálně 300 Kč/m². Záměr prodeje bude vyvěšen na úřední desku a na obecní web. stránku po dobu 15 dnů.

Usnesení č. 22

ZO schvaluje, že stavební práce na akci "Prodloužení vodovodu, splašková a dešťová kanalizace v ulici Pod Horkou" provede pracovní skupina obce a zaměstnanci VS "Bítešsko".

Usnesení č. 23

ZO schvaluje jako stavební dozor na akci "Prodloužení vodovodu, splašková a dešťová kanalizace v ulici Pod Horkou" p. Ing. Miloslava Šipku, bytem Eichlerova 373, Veverská Bítýška.

Usnesení č. 24

ZO schvaluje prodej 1 ks nefunkčního hydraulického zvedáku HS-MH-8/87 ONV panu Janovi Křížovi, bytem Na Bítýškách 614, Veverská Bítýška za cenu 4000 Kč. Zvedák je umístěn na ČOV. Veškeré poplatky s tím spojené hradí kupující. ZO pověřuje starostu obce podpisem kupní smlouvy mezi Obcí Veverská Bítýška a p. Janem Křížem, bytem Na Bítýškách 614, Veverská Bítýška.

Usnesení č. 25

ZO schvaluje prodej 1 ks nefunkčního hydraulického zvedáku sloupového panu Pavlovi Dostálovi, bytem Hvozdecká 376, Veverská Bítýška za cenu 4000 Kč. Zvedák je uložen v garáži OÚ. Veškeré poplatky s tím spojené hradí kupující. ZO pověřuje starostu obce podpisem kupní smlouvy mezi Obcí Veverská Bítýška a p. Pavlem Dostálem, bytem Hvozdecká 376, Veverská Bítýška.

Usnesení č. 26

ZO schvaluje prodej nefunkčního revolverového soustruhu panu Janovi Křížovi, bytem Na Bítýškách 614, Veverská Bítýška za cenu 1200 Kč. Veškeré poplatky s tím spojené hradí kupující. ZO pověřuje starostu obce podpisem kupní smlouvy mezi Obcí Veverská Bítýška a p. Janem Křížem, bytem Na Bítýškách 614, Veverská Bítýška.

Usnesení č. 27

ZO schvaluje odpis majetku Obce Veverská Bítýška – Obecní úřad. Veškerý odepsaný majetek bude zlikvidován podle řádu o odpadním hospodářství na místním eko-dvoře za přítomnosti předsedy FV p. Vlastimila Kolstrunka.

Usnesení č. 28

ZO schvaluje převod osobního automobilu Wolkswagen POLO z majetku Obce Veverská Bítýška do majetku VS Bítešsko. Veškeré poplatky spojené s převodem uhradí VS "Bítešsko".

Usnesení č. 29

ZO schvaluje převod osobního vozidla zn. NISSAN PRIMERA na základnu Městské policie, se sídlem MP Brno, Kaštanová 34. Toto vozidlo bude předáno MP za účelem likvidace vozidla.

Usnesení č. 30

ZO schvaluje revokaci usnesení č. 6 a místo pí. Jerouškové schvaluje p. Vlastimila Kolstrunka jako ověřovatele zápisu.

Usnesení z veřejného zasedání Obecního zastupitelstva ve Veverské Bítýšce ze dne 19. června 2007

Usnesení č. 1

ZO souhlasí s programem jednání jak byl zveřejněn na úřední tabuli a na webových stránkách obce.

Usnesení č. 2

Dle zákona č. 128/200Sb., § 94, odst. 2 a podle Jednacího řádu OZ § 6 odst. 2, ZO schvaluje zařazení bodu – Předložení zápisu z jednání VUP ze dne 24. 5. 2007. Předkládá p. Ing. Reimer. Tento bod bude zařazen na program dnešního jednání jako bod č. 20.

Usnesení č. 3

Dle zákona č. 128/200Sb., § 94, odst. 2 a podle Jednacího řádu OZ § 6 odst. 2 požádal starosta o doplnění bodu - Schválení stavebního dozoru při opravě sociálního zařízení na MŠ Zábíteší. Tento bod bude projednán jako bod č. 21.

Usnesení č. 4

ZO schvaluje do návrhové komise p. Bělíčka.

Usnesení č. 5

ZO schvaluje do návrhové komise pí. Jerouškovou.

Usnesení č. 6

ZO schvaluje ověřovatele zápisu p. Reimera.

Usnesení č. 7

ZO schvaluje ověřovatele zápisu p. Kolstrunka.

Usnesení č. 8

ZO schvaluje II. Rozpočtové opatření v roce 2007 v oblasti příjmů.

Usnesení č. 9

ZO schvaluje II. Rozpočtové opatření v roce 2007 v oblasti výdajů.
ZO bere na vědomí předložený rozpočet MŠ Pavla Perky na rok 2007.

Usnesení č. 10

ZO schvaluje odpis majetku MŠ Pavla Perky dle předloženého seznamu. Odepsaný majetek bude zlikvidován podle řádu o odpadním hospodářství na místním eko-dvoře za přítomnosti předsedy FV p. Vlastimila Kolstrunka.

Usnesení č. 11

ZO schvaluje odpis majetku obce Veverská Bítýška – Stravování důchodců. Veškerý odepsaný majetek bude zlikvidován podle řádu o odpadním hospodářství na místním eko-dvoře za přítomnosti předsedy FV p. Vlastimila Kolstrunka.

Usnesení č. 12

ZO schvaluje převod nevyčerpaného zůstatku z r. 2006 ve výši 43 Kč do r. 2007 Okrašlovacímu spolku s upozorněním, že příspěvky musí být proinvestovány vždy v uvedeném roce, a to v plné výši.

Usnesení č. 13

ZO schvaluje předloženou smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje ve výši 40 000 Kč pro JSDH mezi obcí Veverská Bítýška a Jihomoravským krajem, zastoupeným Ing. Stanislavem Juránkem, se sídlem Žerotínovo náměstí 3/5, Brno. Poskytnutá dotace ve výši 40 000 Kč bude využita na činnost JSDH Veverská Bítýška.

Usnesení č. 14

ZO pověřuje starostu obce podepsáním Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje ve výši 40 000 Kč mezi obcí Veverská Bítýška a Jihomoravským krajem, zastoupeným Ing. Stanislavem Juránkem, se sídlem Žerotínovo náměstí 3/5, Brno.

Usnesení č. 15

ZO schvaluje předloženou smlouvu o poskytnutí úvěru č. 628-144-07 (viz příloha č. 9) ve výši 3 350 000 Kč od České spořitelny, a.s., se sídlem Olbrachtova 1929/62, Praha 4 na zakoupení budovy ZUŠ.

Usnesení č. 16

ZO pověřuje starostu obce podepsáním úvěrové smlouvy č. 628-144-07 mezi obcí Veverská Bítýška a Českou spořitelnou, a. s., se sídlem Olbrachtova 1929/62, Praha 4.

Usnesení č. 17

ZO schvaluje budoucí pronájem budovy ZUŠ na ulici 9. května, Veverská Bítýška ZUŠ Brno-venkov, Kuřim za cenu 3 350 000 Kč na dobu 30 let za účelem zachování provozu ZUŠ. Finanční částka za předplacený pronájem bude použita na zakoupení budovy ZUŠ. Jako příloha u smlouvy bude přiložen zákres místností a jejich výměry.

Usnesení č. 18

ZO schvaluje předloženou Smlouvu o budoucí smlouvě o nájmu nebytových prostor mezi Obcí Veverská Bítýška a ZUŠ Brno-venkov, se sídlem Zahradní 1529, Kuřim.

Usnesení č. 19

ZO pověřuje starostu obce a šest členů zastupitelstva obce podepsáním Smlouvy o budoucí smlouvě o nájmu nebytových prostor mezi obcí Veverská Bítýška a ZUŠ Brno-venkov, se sídlem Zahradní 1529, Kuřim.

Usnesení č. 20

ZO schvaluje předloženou smlouvu mezi obcí Veverská Bítýškaa fy EKO-Kom, a.s., se sídlem na Pankráci 1685/1719, Praha 4. Tato smlouva se týká využití zpětného odběru a využití odpadu z obalů.

Usnesení č. 21

ZO pověřuje starostu podepsáním Smlouvy o zajištění zpětného odběru a využití odpadů z obalů mezi Obcí Veverská Bítýškaa fy EKO-KOM, a.s., se sídlem na Pankráci 1685/1719, Praha 4.

Usnesení č. 22

ZO schvaluje předloženou Smlouvu o dílo na akci "Veverská Bítýška, pasport kanalizace a vodovodu" mezi obcí Veverská Bítýška a fy POYRY Enviroment a.s. se sídlem Botanická 834/56, Brno.
ZO pověřuje starostu podepsáním Smlouvy o dílo na akci "Veverská Bítýška, pasport kanalizace a vodovodu" mezi obcí Veverská Bítýška a fy POYRY Enviroment a.s. se sídlem Botanická 834/56, Brno.

Usnesení č. 23

ZO schvaluje vypracování projektové dokumentace na komunikaci + chodníky v ulici Pod Horkou.

Usnesení č. 24

ZO schvaluje zadání vypracování projektové dokumentace komunikace a chodníků v ulici Pod Horkou panu Ing. Milanovi Zezulovi, Jiráskova 12, Brno

Usnesení č. 25

ZO schvaluje zaslat vyjádření zastupitelstva obce týkající se posouzení studie EIA R-43 - nesouhlasné stanovisko zastupitelstva obce proti jakékoliv variantě výstavby rychlostní komunikace R-43 Boskovickou brázdou.

Usnesení č. 26

ZO schvaluje záměr prodeje 1 ks nefunkčního stranového zvedáku za cenu nejméně 4 000 Kč.

Usnesení č. 27

ZO schvaluje záměr prodeje nefunkčního revolverového soustruhu za cenu nejméně 1 200 Kč.

Usnesení č. 28

ZO schvaluje ohledně možnosti prodeje obecního pozemku p. č. 1323/1 o výměře 120 m² nadále platí rozhodnutí zastupitelstva ze dne 6. 10. 2006 s tím, že musí dojít k dohodě mezi obcí, manželi Kovaříkovými a Helánovými. Tato dohoda musí být sjednána nejpozději do 31. 12. 2007.
V případě, že k žádné dohodě nedojde, bude pouze na rozhodnutí zastupitelstva jak s uvedenými obecními pozemky naloží.

Usnesení č. 29

ZO schvaluje pokračovat v programu jednání bez přestávky, kterou ukládá jednací řád.
ZO bere na vědomí předložený zápis z jednání VÚP ze dne 24. 5. 2007

Usnesení č. 30

ZO schvaluje p. Ing. Šipku, bytem Eichlerova 373, Veverská Bítýška jako stavební dozor na stavbě MŠ Zábíteší, Veverská Bítýška při akci oprava sociálního zařízení.

Usnesení č. 31

ZO schvaluje, že vodoinstalatérské práce při opravách sociálního zařízení v budově MŠ Zábíteší, Veverská Bítýška, provede p. Martin Svoboda, bytem M. Kudeříkové 406, Veverská Bítýška.

Usnesení č. 32

ZO schvaluje - elektroinstalatérské práce při opravách sociálního zařízení v budově MŠ Zábíteší, Veverská Bítýška provedou p. Králík Ladislav, bytem Eichlerova 402, Veverská Bítýška a p. Vojtěch Šeda, bytem 9. května 307, Veverská Bítýška.

Usnesení z veřejného zasedání Obecního zastupitelstva ve Veverské Bítýšce ze dne 9. května 2007

Usnesení č. 1

ZO neschválilo přeložení bodu jednání č. 9 a 10 a zařadit je na program dnešního jednání jako č. 3 a 4.

Usnesení č. 2

ZO schvaluje program jednání jak byl zveřejněn na úřední tabuli a na webových stránkách obce.

Usnesení č. 3

ZO schvaluje dle zákona č. 128/200Sb., § 94, odst. 2 a podle Jednacího řádu OZ § 6 odst. 2 zařazení bodu- Předložení smlouvy o spolupráci mezi obcí Veverská Bítýška a Jihomoravským krajem se sídlem Žerotínovo náměstí 3/5, Brno, týkající se umístění a provozu informačního panelu ELP pro IDS JMK. Tento bod bude zařazen jako bod č. 19.

Usnesení č. 4

ZO schvaluje dle zákona č. 128/200Sb., § 94, odst. 2 a podle Jednacího řádu OZ § 6 odst. 2 zařazení bodu na program jednání - Sjednání podmínek a zaměření části ulice Pod Horkou. Za účelem vypracování studie a dořešení odkanalizování ulice Pod Horkou od p. Jaroslava Rakušana. Tento bod bude zařazen jako bod č. 20.

Usnesení č. 5

ZO schvaluje do návrhové komise p. Brychty.

Usnesení č. 6

ZO schvaluje do návrhové komise p. Kolstrunka.

Usnesení č. 7

ZO schvaluje ověřovatele zápisu pí. Jerouškovou.

Usnesení č. 8

ZO schvaluje ověřovatele zápisu p. Bělíčka.

Usnesení č. 9

ZO schvaluje Závěrečný účet Obce Veverská Bítýška za rok 2006 včetně všech příloh bez výhrad.

Usnesení č. 10

ZO schvaluje I. Rozpočtové opatření v roce 2007 v oblasti příjmů.

Usnesení č. 11

ZO schvaluje I. Rozpočtové opatření v roce 2007 v oblasti výdajů.

Usnesení č. 12

ZO schvaluje vypracovaný projekt pro stavební povolení "Stavební úpravy sociálního zařízení na Bílém potocem 224, Veverská Bítýška p. č. 1146/2 v k. ú. Veverská Bítýška" od Ing. Pavla Rohánka a uhrazenou cenu za projektovou dokumentaci ve výši 53 500 Kč.

Usnesení č.13

ZO schvaluje, že stavební úpravy sociálního zařízení v budově ZŠ v ulici Zábíteší dle vypracovaného projektu provede stavební skupina při Obci Veverská Bítýška.

Usnesení č. 14

ZO schvaluje stažení bodu č. 6 - Schválení koordinátora ÚP z programu dnešního jednání.

Usnesení č. 15

ZO schvaluje předloženou Smlouvu o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu na pozemku p. č. 2411/3 v k. ú. Veverská Bítýška mezi obcí Veverská Bítýška a E.ON Česká repiblika, a.s. se sídlem Lannova 205/16, České budějovice.

Usnesení č. 16

ZO schvaluje předloženou Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu na p. č. 463/2, 464 v k. ú. Veverská Bítýška mezi obcí Veverská Bítýška a E.ON Česká republika, a. s., se sídlem Lannova 205/16, České Budějovice.

Usnesení č.17

ZO pověřuje starostu obce podepsání Smlouvy o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu na pozemku p.č. 2411/3 v k. ú. Veverská Bítýška mezi obcí Veverská Bítýška a E.ON Česká republika, a. s. se sídlem Lannova 205/16, České Budějovice.

Usnesení č. 18

ZO pověřuje starostu obce podepsáním Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu na p. č. 463/2, 464 v k. ú. Veverská Bítýška mezi Obcí Veverská Bítýška a E.ON Česká republika, a. s., se sídlem Lannova 205/16, České Budějovice.

Usnesení č. 19

ZO schvaluje provedení pasportizace stávajících vodovodních a kanalizačních sítí fy POYRY Enviromet, a. s., se sídlem Botanická 834/56, Brno.

Usnesení č. 20

ZO pověřuje předsedu FV - Vlastimila Kolstrunka, aby hledal finanční zdroje v rámci rozpočtové změny potřebné k zafinancování akce "Provedení pasportizace stávajících vodovodních a kanalizačních sítí v obci Veverská Bítýška"

Usnesení č. 21

ZO zásadně nesouhlasí s žádnou variantou výstavby R-43 Boskovickou brázdou vedenou přes k. ú. Veverská Bítýška.

Usnesení č. 22

ZO pověřuje starostu a místostarostu obce, aby kontaktovali vybrané městské části města Brna a dotčené obce trasou R-43 a vyzvali starosty obcí ke společné schůzce a projednali společný postup v rámci iniciované akce R-43.

Usnesení č. 23

ZO schvaluje v souladu s ustanovením § 85 písm. j Zákona o obcích č. 128/2000 Sb. a dle jeho novelizace Sb. z. 2/2003 čerpání úvěru do výše 3 350 000 Kč a uzavření úvěrové smlouvy od České spořitelny a. s. na základě této smlouvy bude obec Veverská Bítýška čerpat úvěr ve výši 3 350 000 Kč na zakoupení budovy ČS(ZUŠ), č. p. 319, Veverská Bítýška.

Usnesení č. 24

ZO schvaluje návrh úvěrové smlouvy č. 4 na zakoupení budovy ČS (ZUŠ) od České spořitelny, a. s. s tím, že smlouva bude upravena a zaktualizována k termínu 1. 7. 2007

Usnesení č. 25

ZO schvaluje zakoupení budovy ČS (ZUŠ) na ulici 9. května č. p. 319 ve vlastnictví České spořitelny, a. s., do vlastnictví obce Veverská Bítýška za částku 6,7 mil. Na zakoupení této budovy bude použita částka 3,35 mil. Z poskytnutého úvěru od České spořitelny a částka 3,35 mil z předplaceného nájemného od LŠU Kuřim.

Usnesení č. 26

ZO schvaluje záměr obce – budoucí pronájem budovy ZUŠ č. p. 319 na pozemku p. č. 326/1v  k. ú. Veverská Bítýška, dále dle ustanovení smlouvy o budoucím pronájmu mezi obcí Veverská Bítýška a LŠU okres Brno - venkov se sídlem Kuřim, Zahradní 1529. Doba pronájmu bude na 30 let a nájemné bude uhrazeno předem ve výši 3 350 000 Kč. Toto nájemné bude použito na zakoupení výše uvedené nemovitosti.

Usnesení č. 27

ZO schvaluje zapracování vznesených připomínek do smlouvy.

Usnesení č. 28

ZO schvaluje proplacení finanční částky ve výši 15 000 Kč za úpravu projektové dokumentace splaškové kanalizace v ulici V Brance pro vydání stavebního povolení pí. Ing. Jitce Ebenové, bytem Tišnovská, Brno.

Usnesení č. 29

ZO schvaluje prodej obecního pozemku p. č. 965 o výměře 28 m² na ulici Na Bílém potoce p. Ing Petrovi Valešovi, bytem Eichlerova 363, Veverská Bítýška za cenu 200 Kč/m². Veškeré poplatky s tím spojené uhradí kupující.

Usnesení č. 30

ZO pověřuje starostu obce podepsáním kupní smlouvy mezi Obcí Veverská Bítýška a p. Ing. Petrem Valešem, bytem Eichlerova 363, Veverská Bítýška.

Usnesení č. 31

ZO schvaluje prodej obecního pozemku p. č. 1980 o výměře 22 m² v lokalitě M. Kudeříkové v k. ú. Veverská Bítýška p. Petrovi Jenišovi, bytem Nádražní 213, Veverská Bítýška za cenu 300 Kč/m². Veškeré poplatky s tím spojené uhradí kupující.

Usnesení č. 32

ZO pověřuje starostu obce podepsáním kupní smlouvy mezi Obcí Veverská Bítýška a p. Petrem Jenišem, bytem Nádražní 213, Veverská Bítýška.

Usnesení č. 33

ZO schvaluje prodej obecního pozemku p. č. 2203 o výměře 13 m²( zastavěná plocha) a p. č. 2204 o výměře 380 m² (ostatní plocha) v k. ú. Veverská Bítýška za celkovou cenu 24 300 Kč p. Lukášovi Procházkovi, bytem Jasanová 8, Brno. Veškeré poplatky s tím spojené uhradí kupující.

Usnesení č. 34

ZO pověřuje starostu obce podepsáním kupní smlouvy mezi Obcí Veverská Bítýška a p. Lukášem Procházkou, bytem Jasanová 8, Brno.

Usnesení č. 35

ZO schvaluje obecně závaznou vyhlášku č. 2/2007, kterou se zrušuje vyhláška č. 1/2006 - Návštěvní řád víceúčelového hřiště Na Ostrůvku.

Usnesení č. 36

ZO schvaluje provozní řád víceúčelového hřiště Na Ostrůvku.

Usnesení č. 37

ZO neschvaluje proplacení z celkové částky 5 100 Kč pouze 50 % p. Alešovi Dundáčkovi za geodetické zaměření a za vyhotovení neplatné smlouvy.

Usnesení č. 38

ZO schvaluje proplacení vložených nákladů na geodetické zaměření a za vyhotovení neplatné smlouvy v plné výši 5 100 Kč p. Alešovi Dundáčkovi, bytem Na Bítýškách 612, Veverská Bítýška.

Usnesení č. 39

ZO pověřuje starostu podepsáním Smlouvy o spolupráci mezi Obcí Veverská Bítýška a Jihomoravským krajem se sídlem Žerotínovo náměstí 3/5, Brno, týkající se umístění a provozu informačního panelu ELP pro IDS JMK.

Usnesení č.40

ZO pověřuje starostu obce, aby zajistil u p. Ing. Jaroslava Rakušana doměření části ulice a vypracování návrhu studie pro možnost odvedení povrchových vod v ulici Pod Horkou.

Usnesení z veřejného zasedání Obecního zastupitelstva ve Veverské Bítýšce ze dne 22. března 2007

Usnesení č. 1

ZO souhlasí s programem jednání jak byl zveřejněn na úřední tabuli a na webových stránkách obce.

Usnesení č. 2

Dle zákona č. 128/200Sb.,§ 94, odst. 2 a podle Jednacího řádu OZ § 6 odst. 2, ZO schvaluje zařazení bodu – Žádost p. Kratochvíla na program dnešního jednání. Tato žádost bude projednána v bodě č. 4

Usnesení č. 3

Dle zákona č. 128/200Sb., § 94, odst. 2 a podle Jednacího řádu OZ § 6 odst. 2, ZO schvaluje doplnění bodu – Žádost p. Lukáše Procházky týkající se vyjasnění vlastnictví pozemku v chatové oblasti za Ricem. Tato žádost bude projednána v bodě č. 23.

Usnesení č. 4

ZO schvaluje do návrhové komise p. Bělíčka.

Usnesení č. 5

ZO schvaluje do návrhové komise p. Ing. Reimera.

Usnesení č. 6

ZO schvaluje ověřovatele zápisu p. Brychty.

Usnesení č. 7

ZO schvaluje ověřovatele zápisu p. Kolstrunka.

Usnesení č. 8

ZO schvaluje vypracování územního plánu pro Obec Veverská Bítýška.

Usnesení č. 9

ZO schvaluje MěÚ Kuřim jako pořizovatele územního plánu pro Obec Veverská Bítýška.

Usnesení č. 10

ZO neschválilo fy KNESL+KYNČL spol.s.r.o., jako zpracovatele ÚP pro Obec Veverská Bítýška.

Usnesení č. 11

ZO schvaluje jako zpracovatele ÚP pro Obec Veverskou Bítýšku Ing. arch. Helenu Kočišovou A.VE. Studio, se sídlem M. Majerové 3, Brno 638 00

Usnesení č. 12

ZO schvaluje uzavření Smlouvy o dílo mezi Obcí Veverská Bítýška a pí. Ing. arch. Helenou Kočišovou A.VE. Studio, se sídlem M. Majerové 3, Brno 638 00 za cenu 990 000 Kč v měřítku 1:5 000, za účelem zpracování územního plánu pro Obec Veverská Bítýška.

Usnesení č. 13

ZO schvaluje následné pořadí nabídek na zpracování ÚP Veverská Bítýška:

 1. Ing. arch. Kočišová, A.VE Studio
 2. KNESL+KYNČL s.r.o.
 3. Urbanistické středisko Brno, spol.s.r.o.
 4. fy LÖW& spol., s.r.o.Brno

Usnesení č. 14

ZO schvaluje záměr obce, aby výše uvedené žádosti občanů předložené výborem pro územní plánování, vč. žádosti p. Kratochvíla byly předloženy zpracovateli územního plánu.

Usnesení č. 15

ZO pověřuje předsedu Vodárenského svazku "Bítýšsko" Pavla Novotného k oslovení 3-5 firem za účelem předložení cenových nabídek za účelem předložení pasportizace vodárenských sítí.

Usnesení č. 16

ZO schvaluje prodej obecního bytu na ulici Tišnovská 273, Veverská Bítýška p. Miroslavovi Svobodovi, bytem na Bílém potoce 147, Veverská Bítýška za cenu 100 111 Kč.

Usnesení č. 17

ZO schvaluje, že veškeré poplatky spojené s prodejem bytu Tišnovská 273, Veverská Bítýška, uhradí Obec Veverská Bítýška.

Usnesení č. 18

ZO pověřuje starostu obce podepsáním kupní smlouvy mezi Obcí Veverská Bítýška a p. Miroslavem Svobodou, bytem Na Bílém potoce 147, Veverská Bítýška.

Usnesení č. 19

ZO schvaluje pořadí prodeje obecního bytu Tišnovská 273, Veverská Bítýška podle výše přijatých cenových nabídek. V případě, že z jakéhokoliv důvodu nedojde k podepsání smlouvy mezi Obcí Veverská Bítýška a p. Svobodou, bude prodej obecního bytu prodán dalšímu zájemci. V tomto případě budou veškeré poplatky s tím spojené hrazeny kupujícím.

Usnesení č. 20

ZO schvaluje VI. rozpočtovou změnu v roce 2006 v oblasti příjmů.

Usnesení č. 21

ZO schvaluje VI. rozpočtovou změnu v roce 2006 v oblasti výdajů.

Usnesení č. 22

ZO schvaluje VI. rozpočtovou změnu v roce 2006 v oblasti financování.

Usnesení č. 23

ZO schvaluje rozpočet obce na rok 2007 v oblasti příjmů.

Usnesení č. 24

ZO schvaluje rozpočet obce na rok 2007 v oblasti výdajů.

Usnesení č. 25

ZO schvaluje rozpočet obce na rok 2007 v oblasti financování.

Usnesení č. 26

ZO schvaluje rozpočet sociálního fondu v oblasti příjmů.

Usnesení č. 27

ZO schvaluje rozpočet sociálního fondu v oblasti výdajů.

Usnesení č. 28

ZO schvaluje rozpočtový výhled na roky 2007,2008, 2009 v oblasti příjmů a výdajů.

Usnesení č. 29

ZO schvaluje ponechání hospodářského výsledku na účtu MŠ Veverská Bítýška v celkové výši 48 083,28 Kč. ZO bere na vědomí návrh rozpočtu MŠ Veverská Bítýška – viz příloha č. 12

Usnesení č. 30

ZO schvaluje ponechání hospodářského výsledku za rok 2006 z hlavní činnosti 3 709,40 Kč a z hospodářské činnosti 35 956,70 Kč v rozpočtu ZŠ Veverská Bítýška. ZO bere na vědomí III. rozpočtovou změnu v roce 2006 – ZŠ Veverská Bítýška – příloha č. 14

Usnesení č. 31

ZO schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene spočívající v právu chůze a jízdy přes pozemek p. č. 178/3, na pozemek p. č. 177 v k. ú. Veverská Bítýška mezi obcí Veverská Bítýška a spoluvlastníky pozemku p. Václavem Juranem, bytem Valienkevičova 25, Veverská Bítýška, Františkem Doležalem, bytem Masarykova 103, Židlochovice a pí. Věrou Doležalovou, bytem Masarykova 103, Židlochovice.

Usnesení č. 32

ZO pověřuje starostu podepsáním smlouvy o zřízení věcného břemene spočívající v právu chůze a jízdy přes pozemek p. č. 178/3, na pozemek p. č. 177 v k. ú. Veverská Bítýška mezi obcí Veverská Bítýška a spoluvlastníky pozemku p. Václavem Juranem, bytem Valienkevičova 25, Veverská Bítýška, Františkem Doležalem, bytem Masarykova 103, Židlochovice a pí. Věrou Doležalovou, bytem Masarykova 103, Židlochovice.

Usnesení č. 33

ZO schvaluje, že veškeré poplatky spojené s vyhotovením smlouvy o zřízení věcného břemene spočívající v právu chůze a jízdy přes pozemek p. č. 177 uhradí pan Václav Juran a František a Věra Doležalovi.

Usnesení č. 34

ZO schvaluje směrnici týkající se vysílání pracovníků na pracovní cesty a cestovní náhrady.

Usnesení č. 35

ZO schvaluje obecně závaznou vyhlášku č. 1/2007 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.

Usnesení č. 36

ZO schvaluje odpis majetku obce Veverská Bítýška. Veškerý odepsaný majetek bude zlikvidován podle řádu o odpadním hospodářství na místním ekodvoře za přítomnosti předsedy FV p. Vlastimila Kolstrunka.

Usnesení č. 37

ZO schvaluje prodej obecního pozemku p. č. 131/1 o výměře cca 143 m² p. Vladimíru Horákovi, bytem Nábřežní 66, Veverská Bítýška, za cenu 200 Kč/m². Veškeré poplatky s tím spojené uhradí kupující. Zaměření pozemku si zajistí kupující.

Usnesení č. 38

ZO schvaluje prodej obecního pozemku p. č. 131/1 o výměře cca 48 m² p. Pavlovi Novotnému, bytem Blatouchova 5a, Brno, za cenu 200 Kč/m².Veškeré poplatky s tím spojené uhradí kupující. Zaměření pozemku si zajistí kupující.

Usnesení č. 39

ZO pověřuje starostu obce podepsáním kupních smluv mezi Obcí Veverská Bítýška a p. Vladimírem Horákem, bytem Nádražní 66, Veverská Bítýška a p. Pavlem Novotným, bytem Blatouchova 5a, Brno.

Usnesení č. 40

ZO schvaluje záměr prodeje obecního pozemku p. č. 965 o výměře 28 m² p. za cenu 200 Kč/m².

Usnesení č. 41

ZO schvaluje záměr prodeje obecního pozemku p. č. 1980 o výměře 22 m² za cenu 300 Kč/m².

Usnesení č. 42

ZO neschvaluje proplácení nájemného za užívání příjezdové komunikace v ulici U Hřiště p. Michalovi Minaříkovi, bytem U Hřiště, Veverská Bítýška.

Usnesení č. 43

ZO schvaluje smlouvu o nájmu zemědělských pozemků mezi obcí Veverská Bítýška a Veterinární a farmaceutickou universitou Brno, se sídlem E. Krásnohorské 178, Šenov u Nového Jičína. ZO schvaluje výše nájemného za rozlohu 1,08202 ha je 1 436 Kč/rok.

Usnesení č. 44

ZO pověřuje starostu obce podpisem nájemní smlouvy mezi obcí Veverská Bítýška a Veterinární a farmaceutickou univerzitou Brno, se sídlem E. Krásnohorské 178, Šenov u Nového Jičína.

Usnesení č. 45

ZO neschvaluje prodej části obecního pozemku p. č. 515 v lokalitě Na Bítýškách.

Usnesení č. 46

ZO schvaluje záměr prodeje obecního pozemku p. č. 2203 o výměře 31 m² - zastavěná plocha a p. č. 2204 o výměře 380 m² – ostatní plocha. Celková cena záměru prodeje za uvedené pozemky bude nejméně 24 300 Kč.

Usnesení z veřejného zasedání Obecního zastupitelstva ve Veverské Bítýšce ze dne 2. února 2007

Usnesení č. 1

ZO souhlasí s programem jednání jak byl zveřejněn na úřední tabuli a na webových stránkách obce.

Usnesení č. 2

Dle zákona č. 128/200Sb., § 94, odst. 2 a podle Jednacího řádu OZ § 6 odst. 2, ZO schvaluje zařazení bodu – Výzva k podání nabídky na zpracování územního plánu Veverská Bítýška na program dnešního jednání.

Usnesení č. 3

Dle zákona č. 128/200Sb., § 94, odst. 2 a podle Jednacího řádu OZ § 6 odst. 2, ZO schvaluje zařazení bodu – Uzavření smlouvy mezi Obcí Veverská Bítýška a Vodárenským svazkem Bítešsko na program dnešního jednání.

Usnesení č. 4

Dle zákona č. 128/200Sb., § 94, odst. 2 a podle Jednacího řádu OZ § 6 odst. 2, ZO schvaluje zařazení bodu – Schválení projektanta na hřiště plážového volejbalu v lokalitě Ostrůvek na program dnešního jednání.

Usnesení č.5

ZO schvaluje do návrhové komise p. Reimera.

Usnesení č. 6

ZO schvaluje do návrhové komise p. Kolstrunka.

Usnesení č.7

ZO schvaluje ověřovatele zápisu pí. Jerouškovou.

Usnesení č. 8

ZO schvaluje ověřovatele zápisu p. Bělíčka.

Usnesení č. 9

ZO souhlasí s plánem činnosti ÚP v letech 2007-2010, které spočívá především v:
 1. Zpracování územního plánu:
  • podklady a výzva k výběrovému řízení na zpracovatele ÚP
  • zhodnocení výběrového řízení a doporučení zpracovatele ÚP
  • spolupráce na přípravě podkladů pro průzkumy a rozbory
  • spolupráce na formulaci zadání
  • příprava setkání s občany
  • příprava veřejných projednávání
 2. Příprava a organizace studií architektonických soutěží:
  • náměstí Na Městečku a TGM dle finančních možností obce
  • sídliště Na Bítýškách
  • kulturní dům bude řešen rovněž dle finančních možností obce
  • možnost navázání spolupráce s Fakultou architektury – VUT - studentské soutěže
 3. Vyjadřování k aktuálním problémům výstavby především z hlediska problematiky územního plánování - návrh stanoviska obce v územních a stavebních řízeních.
 4. Příprava výběrového řízení na zaměření a digitalizaci inženýrských sítí.
  • předseda FV projedná možné začlenění částky cca 500 000 Kč, potřebné na průzkumy a rozbory ÚP do rozpočtu obce na rok 2007
  • na klíčových jednáních VÚP bude přítomen zástupce stavebního úřadu
  • konzultace s fundovaným právníkem především v oboru stavebního práva a správního řádu
  • pověření předsedy VÚP p. Radima Reimera dopracováním konečného textu výzvy k podání nabídky veřejné zakázky "Průzkumy a rozbory, koncept a návrh územního plánu obce"

Usnesení č. 10

ZO nemá námitek s výstavbou rodinného domu na pozemcích p. č. 1689/1, p. č. 1690/1 a p. č. 1691/1 k. ú. Veverská Bítýška, lokalita Pod Horkou pouze za předpokladu IS a příjezdové komunikace.

Usnesení č.11

ZO souhlasí s tím, že Výbor pro územní plánování pozve pí. Evu Hlavenkovou, bytem Braníškov 54, Veverská Bítýška v průběhu měsíců února - března na své jednání, při kterém bude přítomen i zástupce stavebního úřadu. Ohledně projednání možnosti budoucí výstavby v obci.

Usnesení č. 12

ZO schvaluje výzvu k podání nabídky na zpracování územního plánu obce Veverská Bítýška.

Usnesení č. 13

ZO pověřuje starostu obce zasláním žádosti na Jihomoravský kraj o dotace ve výši 3,35 mil. na zakoupení budovy ZUŠ Veverská Bítýška.

Usnesení č. 14

ZO schvaluje cenu za pronájem obecního pozemku p. č. 435/1 (pod budovou ČS) 200 Kč/m²/rok.

Usnesení č. 15

ZO schválilo záměr prodeje části obecního pozemku p. č. 131/1 o výměře cca 48 m² a části obecní parcely č. 131/1 o výměře cca 134 m² v ulici Nábřežní. Bude vyvěšen záměr prodeje uvedených pozemků za cenu 200 Kč/ m² za účelem zbudování zahrádky.

Usnesení č.16

ZO schvaluje prodat obecní byt v bytovém domě č. p. 273 obálkovou metodou.

Usnesení č. 17

ZO souhlasí s tím, aby starosta vyvolal jednání na obecním úřadě se zástupci firmy SPORTWAY, Ing. Evou Cvrkovou, místostarostou Pavlem Novotným, předsedou Výboru pro územní plánování p. Ing. Radima Reimera a zástupcem stavebního úřadu. Toto jednání bude svoláno do jednoho měsíce a bude zde domluven další postup týkající se žádosti pí. Ing Evy Cvrkové.

Usnesení č. 18

ZO schvaluje zřízení věcného břemene práva chůze a jízdy zemědělské techniky přes pozemky p. č. 58/2 a p. č. 57 manželům Heleně a Pavlovi Janštovým, bytem Dlouhá 657, Veverská Bítýška. Veškeré poplatky s tím spojené uhradí manželé Janštovi.

Usnesení č. 19

ZO pověřuje starostu obce podepsáním smlouvy o zřízení věcného břemene práva chůze a jízdy zemědělské techniky přes pozemky p. č. 58/2 a p. č. 57 mezi Obcí Veverská Bítýška a manžely Janštovými.

Usnesení č. 20

ZO neschválilo ponechání ceny za obecní pozemek p. č. 1812/2 o výměře 132 m² ve výši 800 Kč/m².

Usnesení č.21

ZO neschválilo snížení ceny za prodej obecního pozemku p. č. 1812/2 o výměře 132 m² na 500 Kč/m².

Usnesení č. 22

ZO neschválilo snížení ceny za prodej obecního pozemku p. č. 1812/2 o výměře 132 m² na 300 Kč/m².

Usnesení č. 23

ZO schvaluje firmu PLYNOPROJEKT MB se sídlem Žebětínek, Brno k vypracování projektové dokumentace na prodloužení plynovodního řádu v ulici Pod Horkou.

Usnesení č. 24

ZO schvaluje cenu za vypracování projektové dokumentace na prodloužení plynovodního řádu v ulici Pod Horkou činí 17 500 Kč + 19 % DPH.

Usnesení č. 25

ZO schvaluje dle nařízení vlády č. 614/2006 Sb. přílohy č. 1 k nařízení vlády č. 37/2003 ze dne 20. 12. 2006 měsíční odměny za výkon funkce člena obecního zastupitelstva následně:

 • neuvolněný předseda výboru - celkem 1 170 Kč
 • neuvolněný člen zastupitelstva – celkem 480 Kč
 • neuvolněný člen výboru, nebo zvl.orgánu – celkem 960 Kč

Usnesení č. 26

ZO schvaluje předloženou smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu mezi Obcí Veverská Bítýška a E.ON Česká republika, se sídlem Lannova 205/16, České Budějovice.

Usnesení č. 27

ZO pověřuje starostu obce podepsáním smlouvy o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene mezi Obcí Veverská Bítýška a E.ON, Česká republika, se sídlem Lannova 205/16, České Budějovice.

Usnesení č. 28

ZO schvaluje dodatek č. 1 k vnitřní směrnici pro vyvařování sociálních obědů. Cena obědu 27 Kč je tvořena z 24 Kč normativ na potraviny a 3 Kč provozních nákladů.

Usnesení č. 29

ZO schvaluje uzavření smlouvy mezi Obcí Veverská Bítýška a vodárenským svazkem "Bítešsko".

Usnesení č. 30

ZO pověřuje starostu obce sepsáním smlouvy za spolupráce právního zástupce obce s Vodárenským svazkem "Bítešsko".

Usnesení č. 31

ZO schvaluje zadání vypracování projektové dokumentace pro hřiště plážového volejbalu v lokalitě Na Ostrůvku v ceně 17 850 Kč včetně DPH.

Usnesení č. 32

ZO schvaluje zadání vypracování projektové dokumentace pro hřiště plážového volejbalu v lokalitě Na Ostrůvku firmě TENNIS Zlín, Štenberská 300, Zlín-Louky.

Usnesení č. 33

ZO neschválilo projekt na úpravu parkovacích míst Na Bítýškách od pí. Ing. Škvařilové.

Usnesení č. 34

ZO schvaluje projekt na úpravu parkovacích míst Na Bítýškách od p. Ing. Ustohala.


sipka Zpět     sipka Verze pro tiskTyto webové stránky využívají cookies. Jejich používáním s tím vyjadřujete souhlas.
Souhlasím