cz / eng / de     Dnes je

Domů»Úřad města»Usnesení zastupitelstva města»Usnesení zastupitelstva města z roku 2006

Usnesení Obecního zastupitelstva z roku 2006

Usnesení z veřejného zasedání Obecního zastupitelstva ve Veverské Bítýšce ze dne 20. prosince 2006

Obecní zastupitelstvo ve Veverské Bítýšce schvaluje:

 • program jednání jak byl zveřejněn na úřední tabuli a na webových stránkách obce.
 • dle zákona č. 128/200Sb., § 94, odst.2 a podle Jednacího řádu OZ § 6 odst. 2 zařazení bodu - Znak obce a prapor obce na program dnešního jednání.
 • dle zákona č. 128/200Sb., § 94, odst. 2 a podle Jednacího řádu OZ § 6 odst. 2 zařazení bodu – Zvýšení počtu členů zastupitelstva na program dnešního jednání.
 • dle zákona č. 128/200Sb., § 94, odst. 2 a podle Jednacího řádu OZ § 6 odst. 2 zařazení bodu – Městys na program dnešního jednání.
 • Dle zákona č. 128/200Sb., § 94, odst. 2 a podle Jednacího řádu OZ § 6 odst. 2 zařazení bodu – Žádost o dotaci na vyhotovení územního plánu na program dnešního jednání.
 • zařazení bodu dle zákona č. 128/200Sb., § 94, odst. 2 a podle Jednacího řádu OZ § 6 odst. 2 – Honební společnost na program dnešního jednání. Tento bod bude zaoazen jako bod 6a.
 • do návrhové komise p. Novotného.
 • do návrhové komise p. Brychtu.
 • ověřovatele zápisu p. Reimera
 • ověřovatele zápisu p. Kolstrunka.
 • aktualizaci povodňového plánu jak byl předložen s tím, že se zapracují připomínky p. Vejrosty - velitele SDH a vyjma bodu b.
 • aktualizaci směrnice pro evidenci, účtování, operativní evidence, směrnice o zabezpečení zákona o finanční kontrole a interní směrnice o oběhu účetních dokladů.
 • vnitřní směrnici pro vyvařování sociálních obědů.
 • V. rozpočtovou změnu v oblasti příjmů
 • V. rozpočtovou změnu v oblasti výdajů
 • V. rozpočtovou změnu v oblasti financování.
 • rozpočtové provizorium pro rok 2007 s tím, že se rozpočtové provizorium bude řídit těmito pokyny: neinvestiční výdaje budou čerpány až do schválení rozpočtu roku 2007, maximálně do výše 1/12 rozpočtu 2006 měsíčně, investiční akce budou do schválení rozpočtu zastaveny. Rozpočet bude předložen na veřejném zasedání zastupitelstva obce roku 2007.
 • odpis majetku – Obecní úřad a stravování důchodců
 • starostu obce, aby mohl rozhodnout v měsíci prosinci r. 2006 o úpravě paragrafů v rámci schváleného celkového rozpočtu s vyjímkou navýšení o dotace v oblasti příjmů a výdajů.
 • vyřazení škrabky na brambory – MŠ Veverská Bítýška.
 • vyřazení věcí dle vyřazovacího protokolu - ZŠ Veverská Bítýška.
 • vyřazení 2 kusů akumulačních kamen z prostor smuteční síně.
 • směnu obecního pozemku p. č. 1291/1 díl písmeno c a díl písmeno d o výměře 195 m², za pozemek ve vlastnictví Hartmann - Rico p. č. 1442/5 díl písmeno b o výměře 245 m². Směna pozemku proběhne bez jakýchkoliv doplatků smluvních stran.
 • že veškeré poplatky spojené s vyhotovením směnné smlouvy mezi Hartmann - Rico a Obcí Veverská Bítýška a vkladem do KN uhradí obec Veverská Bítýška.
 • prodej obecního pozemku p. č. 1812/2 o výměře 113 m² v lokalitě Trhovice, panu Davidovi Vašíčkovi, bytem Stejskalova 7, Brno.
 • prodej obecního pozemku p. č. 1812/2 o výměře 113 m² v lokalitě Trhovice za cenu 800 Kč/m².
 • pronájem obecních prostor p. č. 1249/1 o výměře 18 m² pí. Kateřině Marečkové, bytem Pod Horkou 523, Veverská Bítýška a Haně Skalníkové, bytem Na Bítýškách 700, Veverská Bítýška za účelem zbudování šatny přilehlého kadeřnictví. Ve smlouvě bude uvedeno, že veškeré stavební úpravy budou řešeny s pronajímatelem.
 • cenu pronájmu 100 Kč/m²/rok s dobou nájmu 10 let. Ve smlouvě bude zapracovaný dodatek, že nájemce nesmí uvedený prostor pronajmout třetí osobě.
 • předloženou smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene - Optické propojení Hradčany - Veverská Bítýška tak, jak byla předložena.
 • smlouvu o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu - přípojka NN Kala mezi E.ON Distribuce, a.s. se sídlem Lannova 205/16, České Budějovice a obcí Veverská Bítýška.
 • záměr prodeje obecního bytu na ulici Tišnovská 273, Veverská Bítýška za cenu 7 000 Ke. Záměr prodeje bude vyvěšen na úřední desce a poté bude projednán na VZOZ.
 • na základě zvolení předsedy Vodárenského svazku společně s obcí Veverská Bítýška bude zažádáno o vypracování postupného řešení technického stavu vodárenských objektů.
 • dne 20. 12. 2006 vyhlášku 2/2006 v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. I), § 10. písm. d), a § 12, zákona č. 128/2000 Sb., o obcích a v souladu s § 10b), zákona č. 565/1990 Sb o místních poplatcích ve zniní pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku.

Obecní zastupitelstvo ve Veverské Bítýšce neschvaluje:

 • pronájem prostor bývalé provozovny p. č. 1279/1 v ulici Boční o výměře cca 160 m² Minh Quang Ngueyn a Nguyenové Lence, bytem Na Bítýškách 649, Veverská Bítýška.
 • ukončení členství obce Veverská Bítýška k 31. 12. 2006 v Honebním společenstvu.
 • pronájem prostor bývalé provozovny p. č. 1279/1 v ulici Boční o výměře cca 160 m² Václavu Šebelovi a Jitce Slavíčkové, bytem Pod Horkou 432, Veverská Bítýška.
 • prodej obecního pozemku p. č. 1813/2 o výměře 104 m² v lokalitě Trhovice.
 • pronájem obecních prostor p. č. 1249/1 o výměře 18 m² p.Petru Patočkovi, bytem Boční 81, Veverská Bítýška.
 • koupi hřbitovního domku od římskokatolické farnosti se sídlem Hvozdecká 125, Veverská Bítýška do vlastnictví obce Veverská Bítýška.
 • zvýšení počtu členů zastupitelstva obce v dalším volebním období od r. 2010 na 15 členů.

Obecní zastupitelstvo ve Veverské Bítýšce pověřuje:

 • výbor pro územní plánování, aby po projednání celé záležitosti předložil do 20. 1. 2007 rozvahu a výhled možnosti zástavby v této lokalitě a p. Hejl předloží do 20. 1. 2007 finanční zátěž obce na tuto akci. Následně bude předložena finančnímu výboru k projednání a poté předložena na prvním OZ v roce 2007.
 • starostu obce podepsáním směnné smlouvy mezi Obcí Veverská Bítýška a Harmann-Rico.
 • starostu obce podepsáním nájemní smlouvy mezi pí. Kateřinou Marečkovou, bytem Pod Horkou 523, Veverská Bítýška, Hanou Skalníkovou bytem Na Bítýškách 700, Veverská Bítýška a obcí Veverská Bítýška.
 • starostu obce podepsáním smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene mezi SELF servis, spol s.r.o. se sídlem Pálavského nám. 11, Brno-Vinohrady a obcí Veverská Bítýška.
 • starostu obce podepsáním smlouvy o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu - přípojka NN Kala mezi E.ON Distribuce, a.s. se sídlem Lannova 205/16, České Budějovice a obcí Veverská Bítýška.
 • Milana Brychtu k přípravě podkladů pro udělení znaku a praporu obci Veverská Bítýška. Tyto podklady poté budou předloženy OZ a po schválení se stanou přílohou k zadání vypracování návrhů znaku a praporu obce.
 • Milana Brychtu k přípravě podkladů pro obnovení statutu městys pro Obec Veverská Bítýška. Poté budou zpracované podklady předloženy na OZ.
 • starostu obce zasláním žádosti o získání finančního příspěvku na zahájení prací nutných pro vyhotovení územního plánu od Krajského úřadu, Odbor územního plánování.

Obecní zastupitelstvo ve Veverské Bítýšce vydá vyjádření:

 • k záměru výstavby bytových rodinných domu v lokaliti U Hřiště až po provedení kapacity vodárenských sítí a po předložení hlukové studie nejpozději do konce roku 2007.

Usnesení z veřejného zasedání Obecního zastupitelstva ve Veverské Bítýšce ze dne 14. listopadu 2006

Obecní zastupitelstvo ve Veverské Bítýšce schvaluje:

 • navržený program tak, jak byl zveřejněn na úřední tabuli a na webových stránkách obce
 • do návrhové komise p. Bělíčka.
 • do návrhové komise p. Reimera.
 • ověřovatele zápisu p. Brychty.
 • ověřovatele zápisu p. Kolstrunka.
 • stávající Jednací řád.
 • stažení bodu prodeje plynárenského zařízení z dnešního jednání s tím, že bude vyvoláno jednání se zástupci JMP a další postup bude projednán na VZOZ konaného dne 28. 11. 2006.
 • předloženou smlouvu o zajištění financování systému IDS JMK s tím, že bude aktualizováno jméno starosty obce. Smlouva mezi JMK a Obcí Veverská Bítýška bude podepsána na dobu určitou do 31. 12. 2007. Celková částka financování IDS JMK činí 140 600 Kč.
 • vyvolání jednání v Praze na centrále ČS. Na tomto jednání bude projednána možnost financování případného zakoupení budovy ČS a jeho splátky.
 • odkup budovy ZUŠ od České spořitelny do vlastnictví Obce Veverská Bítýška.
 • starostu obce p. Mifka, místostarostu p. Novotného a člena zastupitelstva p. Brychtu k tomu, aby hledali výhodné podmínky pro způsob zajištění financování odkupu budovy ČS do vlastnictví Obce Veverská Bítýška.
 • převedení přestupkové agendy na Město Kuřim ke dni 1. 1. 2007.
 • předsedu výboru pro územní plánování p. Ing. Reimera.
 • člena výboru pro územní plánování p. Ing. Petra Plachého
 • člena výboru pro územní plánování p. Ing. Foretníka.
 • člena výboru pro územní plánování p. Zdenu Jerouškovou.
 • člena výboru pro územní plánování p. Ing.Slaninu.
 • schvaluje, aby připomínky zastupitelů týkající se demolice administrativní budovy Hartmann-Rico, Veverská Bítýška byly zapracovány do požadovaného vyjádření od Obce Veverská Bítýška.
 • tříčlenné složení kontrolního výboru.
 • člena kontrolního výboru p. Pavla Kozla.
 • člena kontrolního výboru p. Mgr Martina Bublana.
 • složení pětičlenného finančního výboru.
 • finanční výbor ve složení p. Jan Králík, p. Ing. Petr Plachý, pí. Anežka Dvořáková, p. Vlastimil Kolstrunk, p. Milan Brychta.
 • volbu členů do vodárenského svazku odložit na další VZOZ, které proběhne dne 28. 11. 2006.
 • zařazení budu – Vánoční osvětlení na náměstí v obci na program dnešního jednání.
 • návrh záměru – Vánoční osvětlení na náměstí v obci do celkové částky 25 000 Kč pouze za podmínek, že FV bude moci tuto částku vyčlenit z rozpočtu obce.
 • dle § 94 odst.2 Zákona o obcích zařazení bodu schválení používání osobního automobilu FORD MONDEO pro služební – obecní účely.
 • používání osobního automobilu FORD MONDEO pro služební – obecní účely. Uvedený osobní automobil nemá havarijní pojištění, proto si případné opravy a případné vzniklé škody bude hradit majitel sám.

Obecní zastupitelstvo ve Veverské Bítýšce neschvaluje:

 • proplacení dovolené za rok 2005 bývalému starostovi p. Černému ve výši 40 510 Kč.
 • pětičlenné složení kontrolního výboru.

Obecní zastupitelstvo ve Veverské Bítýšce pověřuje:

 • starostu obce p. Mifka podepsáním smlouvy o mezi Obcí Veverská Bítýška a Jihomoravským krajem o zajištění financování IDS JMK na dobu určitou do 31. 12. 2007.
 • Komisi veřejného pořádku o prošetření skladování nebezpečných kalů z ČOV na hranici k.ú. Veverská Bítýška a k. ú. Chudčice s tím, že do dvou měsíců podá zprávu o výsledku tohoto šetření na VZOZ.

Obecní zastupitelstvo ve Veverské Bítýšce bere na vědomí:

 • ponechání stejného složení sociální komise jako doposud a to, ve složení pí. Anežka Dvořáková, pí. Jiřina Šedová, pí. Pavla Kučerová.
 • ponechání stejného složení Komise veřejného pořádku jako doposud ve složení p. Pavel Novotný, p. Jiří Hrdlička a pí. Jiřina Šedová.

Usnesení z veřejného zasedání Obecního zastupitelstva ve Veverské Bítýšce ze dne 3. listopadu 2006

Obecní zastupitelstvo ve Veverské Bítýšce schvaluje:

 • jako zapisovatelku pí. Moniku Lipovskou.
 • jako ověřovatele p. Milana Brychtu.
 • jako ověřovatele zápisu p. Pavla Novotného.
 • do návrhové komise p. Ing. Radima Reimera.
 • do návrhové komise p. Pavla Novotného.
 • do návrhové komise p. Vlastimila Kolstrunka.
 • do volební komise p. Brychtu.
 • do volební komise p. Mifka.
 • do volební komise p. Bělíčka.
 • veřejnou volbu starosty.
 • do funkce uvolněného starosty obce p. Josefa Mifka.
 • veřejnou volbu místostarosty.
 • Pavla Novotného do funkce místostarosty.
 • místostarosty Pavla Novotného jako uvolněného člena zastupitelstva obce.
 • předsedu kontrolního výboru p. Jaroslava Bělíčka.
 • na funkci předsedy Finančního výboru p. Kolstrunka.
 • finanční měsíční ohodnocení pro předsedu výboru, a to ve výši 1 110,--Kč.
 • finanční měsíční ohodnocení pro neuvolněného člena zastupitelstva, a to ve výši 450,--Kč.
 • měsíční ohodnocení pro neuvolněného člena výboru, a to ve výši 910,--Kč.
 • přesunutí bodu - Proplacení dovolené bývalému starostovi na další jednání.
 • rozšíření dnešního jednání o bod - Mikroregion Kuřimka.
 • delegování zástupců obce Veverská Bítýška v Mikroregionu Kuřimka.

Obecní zastupitelstvo ve Veverské Bítýšce neschvaluje:

 • Milana Brychty do funkce místostarosty.
 • na funkci předsedy Finančního výboru p. Brychtu.

Usnesení z veřejného zasedání Obecního zastupitelstva ve Veverské Bítýšce ze dne 15. září 2006

Obecní zastupitelstvo ve Veverské Bítýšce schvaluje:

 • dle Zákona o obcích, č. 128/2000 Sb. a Sbírky zákonů č. 2/2003 o obcích § 94 a podle jednacího řádu §6, odst. 3 zařazení bodu – Prodej obecního pozemku p. č. 2010/2 o výměře 474 m² a p. č. 2582/3 o výměře 132 m² v lokalitě ulice Marušky Kudeříkové na program dnešního jednání.
 • dle Zákona o obcích, č.128/2000 Sb. a Sbírky zákonů č. 2/2003 o obcích § 94 a podle jednacího řádu §6, odst. 3 zařazení bodu – Poplatky za vypracované smlouvy spojené s bezplatným převodem pozemků na obec v lokalitě "Pod kravínem" na program dnešního jednání.
 • dle Zákona o obcích, č.128/2000 Sb. a Sbírky zákonů č. 2/2003 o obcích
 • § 94 a podle jednacího řádu §6, odst. 3 zařazení bodu – Zřízení věcného břemene práva chůze a jízdy, pro manžele Janštovi přes pozemek p. č. 58/2 (za zdravotním střediskem), a pro manželé Janu a Vítězslava Hanákovi a Svaz zahrádkářů přes pozemek p. č. 327/1 (dvůr pošty) na program dnešního jednání.
 • projednání zápisu ze dne 27. 9. 2006 mezi starostou obce a občany v ulici Za Řekou jako bod č. 5. Schůzka týkala zaplavování sklepů v uvedené ulici.
 • s programem jednání jak byl zveřejněn na úřední tabuli a na webových stránkách obce.
 • do návrhové komise p. Reimera.
 • do návrhové komise p. Mifka.
 • jako ověřovatele zápisu p. Rába.
 • jako ověřovatele zápisu p. Kozla.
 • zařazení bodu na program jednání - Informace zastupitelům o možnosti převodu plynárenského zařízení.
 • prodej obecních pozemků p. č. 2010/2 o výměře 474 m² a p. č. 2582/3 o výměře 132 m² v lokalitě ulice Marušky Kudeříkové p. Josefovi Janštovi, bytem Marušky Kudeříkové 752, Veverská Bítýška. Pozemek bude prodán za cenu 200 Kč/m² a veškeré poplatky s tím spojené uhradí kupující. Ve smlouvě bude zřízeno věcné břemeno týkající se zachování vpustného otvoru do svodnice.
 • oslovení pěti projektantů zabývajících se touto problematikou, a to do jednoho týdne ode dnešního jednání. Následně zadat vypracování studie na zamezení dalšího zaplavování rodinných domů.
 • IV. Rozpočtovou změnu v roce 2006 v oblasti příjmů.
 • IV. Rozpočtovou změnu v roce 2006 v oblasti výdajů.
 • IV. Rozpočtovou změnu v oblasti financování.
 • prodej obecního pozemku p. č. 1275/3(díl d+e) o výměře 197 m², p. č. 1275/14 o výměře 31 m², p. č. 1275/12 o výměře 7 m² a p. č. 1275/13 o výměře 3 m² v lokalitě ulice Boční manželům Staníčkovým, bytem Na Bítýškách 577, Veverská Bítýška.
 • prodej obecních pozemků p. č. 1275/3(díl d+e) o výměře 197 m², p. č. 1275/14 o výměře 31 m², p. č. 1275/12 o výměře 7 m² a p. č. 1275/13 o výměře 3 m² v lokalitě ulice Boční za cenu 200 Kč/m2. Veškeré poplatky s tím spojené uhradí kupující.
 • zřízení věcného břemene práva chůze a jízdy pro obec v šíři 5 m přes uložené vedení plynovodu a zachování minimální šířky 4,5 m mezi pozemky za účelem zachování přístupu k okolním rodinným domům.
 • prodej obecního pozemku p. č. 131/4 o výměře 56 m² v lokalitě ulice Nábřežní pí. Mgr. Evě Šafářové, bytem Černopolní1, Brno, za cenu 200 Kč/m². Veškeré poplatky s tím spojené hradí kupující.
 • prodej obecního pozemku p. č. 5428 o výměře 25 m² v chatové oblasti Mečkov panu Zdeňkovi Kedajovi, bytem Soběšická 55, Brno-Husovice. Pozemek bude prodán za cenu 500 Kč/m². Veškeré poplatky s tím spojené hradí kupující.
 • prodej obecního autobusu SPZ 90-17 za cenu 20 000 Kč p. Lubomíru Fraňkovi, bytem Petra Bezruče 5, Ivančice.
 • zadání vypracování odvodňovací studie na zaměření odvodnění lokality u sídliště variantu "A" za cenu 70 000 Kč, dle předložené nabídky.
 • zadat vypracování odvodňovací studie až po projednání ve finančním výboru, kde bude vytvořena příslušná položka s částkou 70 000 Kč na tuto studii a následně schválena na dalším jednání zastupitelstva.
 • obec Veverská Bítýška uhradí poplatky za vypracované smlouvy týkající se bezplatných převodů pozemků vlastníků v lokalitě "Pod kravínem", na Obec Veverská Bítýška.
 • zřízení věcného břemene práva chůze a jízdy manželům Janě a Vítězslavu Hanákovým, bytem 9. května 2, Veverská Bítýška a Svazu zahrádkářů přes pozemek p. č. 327/1 (dvůr pošty). Veškeré poplatky s tím spojené, uhradí Svaz zahrádkářů a manželé Hanákovi.
 • zřízení věcného břemene práva, chůze a jízdy zemědělské techniky manželům Heleně a Pavlovi Janštovi, bytem Dlouhá 657, Veverská Bítýška přes pozemek p. č. 58/2. Veškeré poplatky s tím spojené uhradí manželé Helena a Pavel Janštovi.
 • pokračovat v jednání bez přestávky.

Obecní zastupitelstvo ve Veverské Bítýšce neschvaluje:

 • prodej obecního pozemku p. č. 1323/1 o výměře 200 m² v lokalitě Masarykova náměstí a ulice V Brance pokud nedojde k dohodě mezi obcí, manželi Kovaříkovými a p. Dobešem ohledně zajištění přístupu na okolní pozemky.
 • prodej tlakového zásobníku-kompresoru.
 • prodej revorverového soustruhu.
 • prodej hydraulického stranového zvedáku.
 • prodej cisternové fekální nádrže.

Obecní zastupitelstvo ve Veverské Bítýšce bere na vědomí:

 • II. Rozpočtovou změnu v roce 2006 - Základní škola Veverská Bítýška.
 • vyřazovací protokoly – Základní škola Veverská Bítýška.
 • informaci poskytnutou p. Mifkem, týkající se předložené nabídky o možnosti prodeje plynárenského zařízení do vlastnictví JMP.

Obecní zastupitelstvo ve Veverské Bítýšce pověřuje:

 • starostu podepsáním kupní smlouvy mezi p. Josefem Janstem a obcí Veverská Bítýška.
 • starostu oslovením pěti projektantů.
 • starostu podepsáním kupní smlouvy mezi obcí Veverská Bítýška a manželi Staníčkovými.
 • podepsáním smlouvy na zřízení věcného břemene přes pozemek p. č. 327/1 mezi obcí Veverská Bítýška, Svazem zahrádkářů a manželi Hanákovými.
 • starostu podepsáním kupní smlouvy mezi obcí Veverská Bítýška a Mgr. Evou Šafářovou, bytem Černopolní 1, Brno.
 • starostu podepsáním kupní smlouvy mezi obcí Veverská Bítýška a p. Zdeňkem Kedajem, bytem Soběšická 55, Brno-Husovice.
 • starostu podepsáním smlouvy na zřízení věcného břemene přes pozemek p. č. 58/2.

Obecní zastupitelstvo ve Veverské Bítýšce revokuje:

 • usnesení ze dne 14. 9. 2006 - prodej obecního pozemku p. č. 131/4 o výměře 56 m², panu Martinovi Šancovi, bytem Tišnovská 671, Veverská Bítýška.

Usnesení z veřejného zasedání Obecního zastupitelstva ve Veverské Bítýšce ze dne 5. září 2006

Obecní zastupitelstvo ve Veverské Bítýšce schvaluje:

 • zařazení bodu – Nerovnosti nového asfaltového povrchu ulice Hvozdecká dle Zákona o obcích, č. 128/2000 Sb. a Sbírky zákonů č. 2/2003 o obcích § 94, odst. 2 a podle Jednacího řádu.
 • zařazení bodu Schválení Statutu sociálního fondu Obce Veverská Bítýška dle Zákona o obcích, č. 128/2000 Sb. a Sbírky zákonů č. 2/2003 o obcích § 94, odst. 2 a podle Jednacího řádu.
 • zařazení bodu - ZŠ Veverská Bítýška - I. rozpočtová změna v roce 2006 dle Zákona o obcích, č. 128/2000 Sb. a Sbírky zákonů č. 2/2003 o obcích § 94, odst. 2 a podle Jednacího řádu.
 • program jednání.
 • do návrhové komise p. Černého.
 • do návrhové komise p. Mifka.
 • jako ověřovatele zápisu p. Loutockého.
 • jako ověřovatele zápisu p. Novotného.
 • převod nevyčerpaného příspěvku za rok 2005 do roku 2006 organizaci Junák Veverská Bítýška v částce 1564,- Kč s upozorněním, že příspěvek musí být čerpán v plné výši v uvedeném roce.
 • vyřazovací protokoly MŠ a školní jídelny MŠ dle předložených příloh.
 • stažení bodu z programu jednání - Záměr prodeje obecního pozemku p. č. 1275/3 (díl d+e) o výměře 197 m², p. č. 1275/14 o výměře 31 m² a p. č. 1275/12 o výměře 7 m² v lokalitě ulice Boční z důvodu nevyjasněného pozemku - díl A o výměře 139 m².
 • převod pozemků občanů v k. ú. Veverská Bítýška do k. ú. Hvozdec. Veškeré náklady s tímto spojené uhradí obec Hvozdec.
 • stažení bodu č. 9 - Záměr prodeje obecního pozemku p. č. 85/1 o výměře 176 m² v lokalitě ulice Pavla Perky z programu.
 • stažení bodu - Záměr prodeje obecního pozemku p. č. 2010/2 o výměře 474 m² a p. č. 2582/3 o výměře 132 m² v lokalitě ulice Marušky Kudeříkové z programu dnešního jednání.
 • prodej části obecního pozemku p. č. 131/1 cca 140 m² v lokalitě ulice Nábřežní panu Pavlu Suchému, bytem Tišnovská 372, Veverská Bítýška. Veškeré náklady s tím spojené hradí kupující.
 • cenu za prodej obecního pozemku 200,- Kč/m²
 • navrženou přípravu území pro výstavbu rodinných domů a předložení návrhu na vydání územního rozhodnutí na základní technickou vybavenost pro výstavbu rodinných domů v k. ú. Veverská Bítýška v lokalitě "Pod kravínem". Návrh bude obsahovat příjezdovou komunikaci, dešťovou kanalizaci, splaškovou kanalizaci, vodovod, plynovod, elektrorozvody a veřejné osvětlení. Přípravu a zkompletování žádosti o vydání územního rozhodnutí zajistí vlastníci.
 • bezplatný převod 2 910 m² pozemků do majetku obce pro vybudování komunikace.
 • sepsání smlouvy mezi obcí Veverská Bítýška a vlastníky pozemků o bezplatném převodu pozemků do majetku obce a s tím související směny pozemků mezi vlastníky.
 • objednávku projektů na inženýrské sítě po vydání územního rozhodnutí.
 • zřízení věcného břemene práva chůze a jízdy přes p. č. 1291/1 z hlediska přístupu k p. č 1291/4 a p. č. 1291/3 za účelem provozu a zásobování restaurace na Ostrůvku panu Zdeňku Zemanovi, bytem Na Bítýškách 578, Veverská Bítýška. Veškeré poplatky s tím spojené uhradí pan Zdeněk Zeman.
 • prodej KUKA-VOZU zn. LIAZ MŠ 636, SPZ 2B 367-66, panu Vítězslavu Hanákovi, bytem 9. května 695, Veverská Bítýška za cenu 12 000,- Kč.
 • snížení prodejní ceny u obecního autobusu ze 40 000,- Kč na 20 000,- Kč a následné vyvěšení záměru prodeje.
 • zadání zpracování znaleckého posudku nového asfaltového povrchu na ulici Hvozdecká.
 • Statut sociálního fondu Obce Veverská Bítýška.
 • vyřazovací protokol ZŠ Veverská Bítýška.
 • revokaci bodu č. 3 – III. rozpočtová změna v roce 2006
 • zařazení bodu č. 3 dle Zákona o obcích, č. 128/2000 Sb. a Sbírky zákonů č. 2/2003 o obcích § 94,odst. 2 a podle Jednacího řádu.
 • III. rozpočtovou změnu v roce 2006 v oblasti příjmů.
 • III. rozpočtovou změnu v roce 2006 v oblasti výdajů.
 • III. rozpočtovou změnu v roce 2006 v oblasti financování.

Obecní zastupitelstvo ve Veverské Bítýšce neschvaluje:

 • zařazení bodu - Žádost o vyjádření starosty Černého k údajné dvojí kandidatuře v komunálních volbách v říjnu 2006 na program jednání.
 • III. rozpočtovou změnu v roce 2006 v oblasti příjmů.
 • III. rozpočtovou změnu v roce 2006 v oblasti výdajů.
 • stažení bodu - Prodej obecního pozemku p. č. 131/1 o výměře 408 m² v lokalitě ulice Nábřežní.
 • odvolání starosty Černého z funkce starosty.

Obecní zastupitelstvo ve Veverské Bítýšce bere na vědomí:

 • schválený rozpočet na rok 2006.
 • zprávu auditora o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2005 Vodárenský svazek "Bítešsko"
 • I. rozpočtovou změnu ZŠ Veverská Bítýška v roce 2006.

Obecní zastupitelstvo ve Veverské Bítýšce pověřuje:

 • starostu předložením Stavebnímu úřadu návrh na vydání územního rozhodnutí na základní technickou vybavenost pro výstavbu rodinných domů v lokalitě "Pod kravínem"
 • starostu zadáním a následně podepsáním smlouvy o bezplatném převodu pozemků na komunikaci do vlastnictví obce a navazující směně pozemků mezi vlastníky a podepsanou smlouvu vložit do katastru nemovitostí.
 • starostu objednáním dokumentace na inženýrské sítě.
 • starostu obce podepsáním smlouvy o zřízení věcného břemene mezi Obcí Veverská Bítýška a panem Zdeňkem Zemanem, bytem Na Bítýškách 578, Veverská Bítýška.
 • podepsáním kupní smlouvy mezi Obcí Veverská Bítýška a p. Pavlem Suchým, bytem Tišnovská 372, Veverská Bítýška na část pozemku p. č. 131/1 o výměře cca 140 m² v lokalitě ulice Nábřežní.

Usnesení z veřejného zasedání Obecního zastupitelstva ve Veverské Bítýšce ze dne 15. května 2006

Přítomno 7 členů obecního zastupitelstva (dále jen OZ).

Obecní zastupitelstvo ve Veverské Bítýšce schvaluje:

 • aby bod č. 3 - schválení závěrečného účtu obce včetně příloh za rok 2005 byl zařazen do programu jednání
 • aby bod č. 4 – rozpočtový výhled na roky 2006, 2007, 2008 byl zařazen do programu jednání
 • aby bod č. 5 – I. rozpočtová změna v roce 2006 byl zařazen do programu jednání
 • aby bod č. 6 – rozpočet na rok 2006 – základní škola byl zařazen do programu jednání
 • aby bod č. 7 – předložení vyřazovacích protokolů – základní škola byl zařazen do programu jednání
 • aby bod č. 8 – výkup pozemku par. č. 1759/2 o výměře 38 m² a p. č. 1761/2 o výměře 14 m² v lokalitě Pod Horkou za účelem přístupové cesty k rod. domům byl zařazen do programu jednání
 • aby bod č. 9 – řešení situace v úseku mostek na ulici Hvozdecká – Bílý potok byl zařazen do programu jednání
 • aby bod č. 10 – chodník a oprava ulice Tišnovská byl zařazen do programu jednání
 • aby bod č. 11 – plánovaná výstavba rod. domů v lokalitě "Pod Kravínem" byl zařazen do programu jednání
 • aby bod č. 12 – příprava pro zahájení zpracování regulačního plánu v lokalitě ulice Hvozdecká byl zařazen do programu jednání
 • aby bod č. 13 – podání zprávy z jednání s Českou spořitelnou byl zařazen do program jednání
 • aby bod č. 14 – oprava a vyčištění Bílého potoka v lokalitě od řeky Svratky po náhon u Jarošova mlýna byl zařazen do programu jednání
 • aby bod č. 15 – koupě budovy České spořitelny byl zařazen do programu jednání
 • sloučení bodů č. 13 a č. 15 programu jednání
 • aby bod č. 16 – protipovodňové opatření v rámci územního plánování byl zařazen do programu jednání
 • aby bod č. 17 – vyčištění koryta a břehů Svratky v katastru obce a blízkém okolí byl zařazen do programu jednání
 • aby bod č. 18 – stavba nové asfaltové cesty na Bílém potoce byl zařazen do programu jednání
 • aby bod č. 19 – situace ve Vodárenském svazku Bítýšsko byl zařazen do programu jednání
 • aby bod č. 20 – předložení kupní smlouvy na pozemek p. č. 1291/3 o výměře 161 m² a p. č. 129/4 o výměře 103 m² byl zařazen do programu jednání
 • aby bod č. 21 – Návštěvní a provozní řád víceúčelového hřiště "Na Ostrůvku" byl zařazen do programu jednání
 • aby bod č. 22 – předložení kupní smlouvy na pozemek p. č. 962 v k. ú. Veverská Bítýška byl zařazen do programu jednání
 • aby bod č. 23 – žádost občanů ulice Boční byl zařazen do programu jednání
 • zařazení projednání sloučeného bodu č. 13 a č. 15 na začátek jednání před bod 3
 • aby bod č. 24 – podání informace k výstavbě kanalizace v ulici Pod Horkou byl zařazen do programu jednání
 • zařazení bodu č. 25 – podmínky pro zapůjčení obecního autobusu do programu jednání zastupitelsva
 • do návrhové komise p. Mifka
 • do návrhové komise p. Reimera
 • jako ověřovatele zápisu p. Novotného
 • jako ověřovate zápisu p. Loutockého
 • aby bod č. 24 byl projednán před bodem č. 4
 • zařazení bodu jednání č. 11 a bodu č. 12 jako body č. 5 a č. 6
 • aby obec nechala do konce měsíce června 2006 vyhotovit sondy a znalecký posudek na povrchovou kanalizaci Pod Horkou. Následně bude vyvoláno jednání za účasti projektantky a vodoprávního úřadu Kuřim k případnému řešení problému
 • lokalitu spojnice ulic Hvozdecká a 9. května jako místo pro výstavbu rod. domů dle návrhu vlastníků pozemků, které zastupuje p. Josef Němeček
 • aby vlastníci pozemků - Jan a Jaroslava Lajcmanovi, Pavel a Helena Lajcmanovi, Josef Němeček, František Němeček, František Lajcman a Jarmil Lajcman, které zastupuje p. Josef Němeček, převedli na obec cca 2.000 m² pozemků na budoucí komunikaci, ve které budou zbudovány inženýrské sítě. Obec zadá projekt na inženýrské sítě v této lokalitě.
 • aby inženýrské sítě byly postupně budovány v letech 2008-2009 s tím, že napojení na hl. plynovodní řád bude ze strany Hvozdecké ulice
 • vypracování regulačního plánu v lokalitě ulice Hvozdecká dle navržené předlohy. Náklady spojení s vytvořením regulačního plánu ponese firma ADAM Architects s r.o. Brno se všemi vlastníky pozemků navržených v regulačním plánu.
 • závěrečný účet obce za rok 2005 s výhradou, včetně přijatých opatření k nápravě nedostatků zjištěných při přezkoumání hospodaření obce Veverská Bítýška
 • rozpočtový výhled na roky 2006, 2007, 2008 dle návrhu finančního výboru
 • aby přestávka podle jednacího řádu trvala pouze 5 minut
 • I. rozpočtovou změnu v oblasti příjmů
 • I. rozpočtovou změnu v oblasti výdajů a financování
 • převod 30.000,- Kč fotbalovému klubu Vev. Bítýška z roku 2005 na rok 2006
 • vyřazovací protokoly Základní školy ve Veverské Bítýšky dle příloh
 • výkup pozemků par. č. 1759/2 o výměře 38 m² a par. č. 1761/2 o výměře 14 m² od p. Miroslava a Hany Hajných, Veverská Bítýška 208 za účelem přístupové cesty k rod. domům z obecního pozemku. Cena za 1 m² 100,- Kč, veškeré poplatky s tím spojené hradí obec Vev. Bítýška.
 • vyčištění svodnice ze Slešťůvky v úseku mostek ulice Hvozdecká po Bílý potok dle studie varianta č. 1 vypracované ing. Erbenovou. Manželé Loutočtí souhlasí se vstupem techniky na jejich pozemek ze strany Hvozdecké (až po sklizni úrody).
 • opravu ulice Tišnovská v úseku u rod. domu Blechtových. Problém bude projednán na SÚS Brno do termínu 15. 6. 2006.
 • aby byl požádán krajský úřad a SÚS Brno o omezení rychlosti na 40 km/hod. při vjezdu do Veverské Bítýšky ze strany Trhovice. Dále navrhuje snížení rychlosti na 40 km/hod. v ulici Dlouhá u smuteční síně.
 • vratku 18.161,- Kč panu Zdenku Zemanovi, Veverská Bítýška 578 z důvodu odkoupení menší části obecního pozemku za cenu 132.000,- Kč
 • prodej obecních pozemků par. č. 1291/4, 1291/3 o celkové výměře 264 m² panu Zdenku Zemanovi, Veverská Bítýška 578, cena 500,- Kč/m² a předloženou kupní smlouvu mezi obcí a p. Zemanem
 • že ač jednací řád ukládá ukončení veřejného zasedání, bude se pokračovat v jednání
 • návštěvní a provozní řád víceúčelového hřiště na Ostrůvku formou vyhlášky č. 1 2006 obce Veverská Bítýška ze dne 15. 5. 2006
 • prodej obecní par. č. 962 o výměře 28 m² Evě Dudáčkové, Veverská Bítýška 648 za cenu 200,- Kč/m²
 • předloženou kupní smlouvu mezi obcí Vev. Bítýška a Evou Dudáčkovou Vev. Bítýška 648
 • opravu chyby v katastru týkající se změny hranic mezi pozemky par. č. 1590 ve vlastnictví Jany Nussbaumové a Ivany Šancové, ulice Pod Horkou č.554

Obecní zastupitelstvo ve Veverské Bítýšce neschvaluje:

 • jako ověřovatele zápisu p. Rába

Obecní zastupitelstvo ve Veverské Bítýšce bere na vědomí:

 • rozpočet základní školy na rok 2006 a rozpočet školní jídelny základní školy na rok 2006
 • zprávu o stavu Bílého potoka po povodních v dubnu 2006 a odstranění vzniklých škod
 • zprávu o situaci ve Vodárenském svazku Bítýšsko

Obecní zastupitelstvo ve Veverské Bítýšce pověřuje:

 • starostu aby vyzval zástupce ČS ke sdělení, ke kterému dni bude budova ČS v obci uvolněna k prodeji a za jakou cenu
 • starostu obce podpisem kupní smlouvy mezi Obcí Vev. Bítýška a p. Zdenkem Zemanem
 • starostu obce podpisem kupní smlouvy mezi obcí Vev. Bítýška a Evou Dudáčkovou
 • starostu obce zajištěním snížení rychlosti na 20 km/hod. v ulici Boční

Obecní zastupitelstvo ve Veverské Bítýšce revokuje:

 • usnesení ze dne 20. 3. 2006 ohledně výkupu pozemků par. č. 1759, 1760, 1761 o celkové výměře 55 m² od pane Miroslava Hajného, Veverská Bítýška 208

Usnesení z veřejného zasedání Obecního zastupitelstva ve Veverské Bítýšce ze dne 5. června 2006

Přítomno 7 členů obecního zastupitelstva (dále jen OZ).

Obecní zastupitelstvo ve Veverské Bítýšce schvaluje:

 • do návrhové komise p. Černého
 • do návrhové komise p. Mifka
 • ověřovatele zápisu p. Reimera
 • ověřovatele zápisu p. Kozla
 • udělení finančního daru ve výši 5.000,- Kč + náramkové hodinky v hodnotě do 5 000,- Kč p. Jiřímu Peňázovi ml. za záchranu lidského života při letošních povodních. Odměna bude předána na příštím jednání zastupitelstva.

Obecní zastupitelstvo ve Veverské Bítýšce neschvaluje:

 • jako ověřovatele zápisu p. Rába

Obecní zastupitelstvo ve Veverské Bítýšce bere na vědomí:

 • informaci p. Mifka - na základě vyjádření dodavatele umělého povrchu je možné na víceúčelovém hřišti Na Ostrůvku hrát i florbal, pouze za předpokladu používání plastových holí. Florbal se nezačne hrát dříve, než bude písemný souhlas dodavatele.

Obecní zastupitelstvo ve Veverské Bítýšce pověřuje:

 • starostu obce zasláním písemné nabídky vedení České spořitelny se sdělením, že Obec Veverská Bítýška má eminentní zájem o zakoupení budovy na základě předchozích jednání.Dopis bude odeslán do 10 dnů.
 • předsedu finančního výboru Pavla Novotného, aby prověřil možnost zakoupení mantinelů na florbal do výše 100 000,- Kč. Mantinely budou zakoupeny až po vyřešení jejich uskladnění.
 • starostu aby se obrátil na Povodí Moravy a informoval se o možnosti případné výstavby přehrady v blízkosti Veverské Bítýšky, a to v termínu do konce června.

Usnesení z veřejného zasedání Obecního zastupitelstva ve Veverské Bítýšce ze dne 15. května 2006

Přítomno 7 členů obecního zastupitelstva (dále jen OZ).

Obecní zastupitelstvo ve Veverské Bítýšce schvaluje:

 • aby bod č. 3 - schválení závěrečného účtu obce včetně příloh za rok 2005 byl zařazen do programu jednání
 • aby bod č. 4 – rozpočtový výhled na roky 2006, 2007, 2008 byl zařazen do programu jednání
 • aby bod č. 5 – I. rozpočtová změna v roce 2006 byl zařazen do programu jednání
 • aby bod č. 6 – rozpočet na rok 2006 – základní škola byl zařazen do programu jednání
 • aby bod č. 7 – předložení vyřazovacích protokolů – základní škola byl zařazen do programu jednání
 • aby bod č. 8 – výkup pozemku par. č. 1759/2 o výměře 38 m² a p. č. 1761/2 o výměře 14 m² v lokalitě Pod Horkou za účelem přístupové cesty k rod. domům byl zařazen do programu jednání
 • aby bod č. 9 – řešení situace v úseku mostek na ulici Hvozdecká – Bílý potok byl zařazen do programu jednání
 • aby bod č. 10 – chodník a oprava ulice Tišnovská byl zařazen do programu jednání
 • aby bod č. 11 – plánovaná výstavba rod. domů v lokalitě "Pod Kravínem" byl zařazen do programu jednání
 • aby bod č. 12 – příprava pro zahájení zpracování regulačního plánu v lokalitě ulice Hvozdecká byl zařazen do programu jednání
 • aby bod č. 13 – podání zprávy z jednání s Českou spořitelnou byl zařazen do program jednání
 • aby bod č. 14 – oprava a vyčištění Bílého potoka v lokalitě od řeky Svratky po náhon u Jarošova mlýna byl zařazen do programu jednání
 • aby bod č. 15 – koupě budovy České spořitelny byl zařazen do programu jednání
 • sloučení bodů č. 13 a č. 15 programu jednání
 • aby bod č. 16 – protipovodňové opatření v rámci územního plánování byl zařazen do programu jednání
 • aby bod č. 17 – vyčištění koryta a břehů Svratky v katastru obce a blízkém okolí byl zařazen do programu jednání
 • aby bod č. 18 – stavba nové asfaltové cesty na Bílém potoce byl zařazen do programu jednání
 • aby bod č. 19 – situace ve Vodárenském svazku Bítýšsko byl zařazen do programu jednání
 • aby bod č. 20 – předložení kupní smlouvy na pozemek p. č. 1291/3 o výměře 161 m² a p. č. 129/4 o výměře 103 m² byl zařazen do programu jednání
 • aby bod č. 21 – Návštěvní a provozní řád víceúčelového hřiště "Na Ostrůvku" byl zařazen do programu jednání
 • aby bod č. 22 – předložení kupní smlouvy na pozemek p. č. 962 v k. ú. Veverská Bítýška byl zařazen do programu jednání
 • aby bod č. 23 – žádost občanů ulice Boční byl zařazen do programu jednání
 • zařazení projednání sloučeného bodu č. 13 a č. 15 na začátek jednání před bod 3
 • aby bod č. 24 – podání informace k výstavbě kanalizace v ulici Pod Horkou byl zařazen do programu jednání
 • zařazení bodu č. 25 – podmínky pro zapůjčení obecního autobusu do programu jednání zastupitelsva
 • do návrhové komise p. Mifka
 • do návrhové komise p. Reimera
 • jako ověřovatele zápisu p. Novotného
 • jako ověřovate zápisu p. Loutockého
 • aby bod č. 24 byl projednán před bodem č. 4
 • zařazení bodu jednání č. 11 a bodu č. 12 jako body č. 5 a č. 6
 • aby obec nechala do konce měsíce června 2006 vyhotovit sondy a znalecký posudek na povrchovou kanalizaci Pod Horkou. Následně bude vyvoláno jednání za účasti projektantky a vodoprávního úřadu Kuřim k případnému řešení problému
 • lokalitu spojnice ulic Hvozdecká a 9. května jako místo pro výstavbu rod. domů dle návrhu vlastníků pozemků, které zastupuje p. Josef Němeček
 • aby vlastníci pozemků - Jan a Jaroslava Lajcmanovi, Pavel a Helena Lajcmanovi, Josef Němeček, František Němeček, František Lajcman a Jarmil Lajcman, které zastupuje p. Josef Němeček, převedli na obec cca 2.000 m² pozemků na budoucí komunikaci, ve které budou zbudovány inženýrské sítě. Obec zadá projekt na inženýrské sítě v této lokalitě.
 • aby inženýrské sítě byly postupně budovány v letech 2008-2009 s tím, že napojení na hl. plynovodní řád bude ze strany Hvozdecké ulice
 • vypracování regulačního plánu v lokalitě ulice Hvozdecká dle navržené předlohy. Náklady spojení s vytvořením regulačního plánu ponese firma ADAM Architects s r.o. Brno se všemi vlastníky pozemků navržených v regulačním plánu.
 • závěrečný účet obce za rok 2005 s výhradou, včetně přijatých opatření k nápravě nedostatků zjištěných při přezkoumání hospodaření obce Veverská Bítýška
 • rozpočtový výhled na roky 2006, 2007, 2008 dle návrhu finančního výboru
 • aby přestávka podle jednacího řádu trvala pouze 5 minut
 • I. rozpočtovou změnu v oblasti příjmů
 • I. rozpočtovou změnu v oblasti výdajů a financování
 • převod 30.000,- Kč fotbalovému klubu Vev. Bítýška z roku 2005 na rok 2006
 • vyřazovací protokoly Základní školy ve Veverské Bítýšky dle příloh
 • výkup pozemků par. č. 1759/2 o výměře 38 m² a par. č. 1761/2 o výměře 14 m² od p. Miroslava a Hany Hajných, Veverská Bítýška 208 za účelem přístupové cesty k rod. domům z obecního pozemku. Cena za 1 m² 100,- Kč, veškeré poplatky s tím spojené hradí obec Vev. Bítýška.
 • vyčištění svodnice ze Slešťůvky v úseku mostek ulice Hvozdecká po Bílý potok dle studie varianta č. 1 vypracované ing. Erbenovou. Manželé Loutočtí souhlasí se vstupem techniky na jejich pozemek ze strany Hvozdecké (až po sklizni úrody).
 • opravu ulice Tišnovská v úseku u rod. domu Blechtových. Problém bude projednán na SÚS Brno do termínu 15. 6. 2006.
 • aby byl požádán krajský úřad a SÚS Brno o omezení rychlosti na 40 km/hod. při vjezdu do Veverské Bítýšky ze strany Trhovice. Dále navrhuje snížení rychlosti na 40 km/hod. v ulici Dlouhá u smuteční síně.
 • vratku 18.161,- Kč panu Zdenku Zemanovi, Veverská Bítýška 578 z důvodu odkoupení menší části obecního pozemku za cenu 132.000,- Kč
 • prodej obecních pozemků par. č. 1291/4, 1291/3 o celkové výměře 264 m² panu Zdenku Zemanovi, Veverská Bítýška 578, cena 500,- Kč/m² a předloženou kupní smlouvu mezi obcí a p. Zemanem
 • že ač jednací řád ukládá ukončení veřejného zasedání, bude se pokračovat v jednání
 • návštěvní a provozní řád víceúčelového hřiště na Ostrůvku formou vyhlášky č. 1 2006 obce Veverská Bítýška ze dne 15. 5. 2006
 • prodej obecní par. č. 962 o výměře 28 m² Evě Dudáčkové, Veverská Bítýška 648 za cenu 200,- Kč/m²
 • předloženou kupní smlouvu mezi obcí Vev. Bítýška a Evou Dudáčkovou Vev. Bítýška 648
 • opravu chyby v katastru týkající se změny hranic mezi pozemky par. č. 1590 ve vlastnictví Jany Nussbaumové a Ivany Šancové, ulice Pod Horkou č.554

Obecní zastupitelstvo ve Veverské Bítýšce neschvaluje:

 • jako ověřovatele zápisu p. Rába

Obecní zastupitelstvo ve Veverské Bítýšce bere na vědomí:

 • rozpočet základní školy na rok 2006 a rozpočet školní jídelny základní školy na rok 2006
 • zprávu o stavu Bílého potoka po povodních v dubnu 2006 a odstranění vzniklých škod
 • zprávu o situaci ve Vodárenském svazku Bítýšsko

Obecní zastupitelstvo ve Veverské Bítýšce pověřuje:

 • starostu aby vyzval zástupce ČS ke sdělení, ke kterému dni bude budova ČS v obci uvolněna k prodeji a za jakou cenu
 • starostu obce podpisem kupní smlouvy mezi Obcí Vev. Bítýška a p. Zdenkem Zemanem
 • starostu obce podpisem kupní smlouvy mezi obcí Vev. Bítýška a Evou Dudáčkovou
 • starostu obce zajištěním snížení rychlosti na 20 km/hod. v ulici Boční

Obecní zastupitelstvo ve Veverské Bítýšce revokuje:

 • usnesení ze dne 20. 3. 2006 ohledně výkupu pozemků par. č. 1759, 1760, 1761 o celkové výměře 55 m² od pane Miroslava Hajného, Veverská Bítýška 208

Usnesení z veřejného zasedání Obecního zastupitelstva ve Veverské Bítýšce ze dne 20. března 2006

Přítomno 7 členů obecního zastupitelstva (dále jen OZ).

Obecní zastupitelstvo ve Veverské Bítýšce schvaluje:

 • bod č. 4 na program jednání - Stanovisko obce ke zrušení pobočky ČS
 • bod č. 5 na program jednání -VII. Rozpočtová změna v roce 2005
 • bod č. 6 na program jednání - Rozpočtová změna – Mateřská škola
 • bod č. 7 na program jednání - Návrh rozpočtu na rok 2006
 • bod č. 8 na program jednání - Žádost ZŠ o ponechání hospodářského výsledku za rok 2005
 • bod č. 9 na program jednání - Navýšení tvorby sociálního fondu obce a jeho čerpání
 • bod č. 10 na program jednání - Schválení dodavatele nástavby na KUKA- VŮZ
 • bod č. 11 na program jednání - Návrh dohody o vykoupení pozemku p. č. 1739/200 o výměře cca 1232 m² v komunikaci spojnice ulic Na Bítýškách a Na Bílém potoce
 • bod č. 12 na program jednání - Prodej obecního pozemku p. č. 1307/11 o výměře 14 m² v lokalitě Masarykova náměstí
 • bod č. 13 na program jednání - Návrh na zvolení přísedícího k Okresnímu soudu Brno – venkov
 • bod č. 14 na program jednání - Předložení návrhu darovací smlouvy na p. č. 1688/1 o výměře 122 m² a p. č. 1792/2 o výměře 82 m²
 • bod č. 15 na program jednání - Předložení smlouvy o zajištění financování systému IDS JMK
 • bod č. 16 na program jednání - Výkup pozemku p. č. 2552/4 o výměře 520 m² v areálu ČOV
 • bod č. 17 na program jednání - Výkup pozemku v lokalitě Pod Horkou p. č. 1767/4 o výměře 105 m², p. č. 1767/5 o výměře 55 m², p. č. 1767/7 o výměře 24 m², p. č. 1759, 1760 a 1761 o výměře 25 m²
 • bod č. 18 na program jednání - Předložení nabídky na výkup pozemku p. č. 2528/3 a p. č. 2525/11 v lokalitě ulice U hřiště
 • bod č. 19 na program jednání - Zastupitelstvo obce stahuje bod č. 19 z programu jednání – předložení nabídky výkupu pozemku za účelem prodloužení komunikace v lokalitě nad hřbitovem
 • bod č. 20 na program jednání - Situace ve Vodárenském svazku
 • do návrhové komise p. Mifka
 • do návrhové komise p. Ing. Reimera
 • jako ověřovatele zápisu p. Rába
 • jako ověřovatele zápisu p. Kozla
 • záměr opravy střechy na budově MŠ Zábíteší. Tato oprava bude provedena po schválení rozpočtu obce na rok 2006 a po vydání stavebního povolení cca do konce měsíce srpna 2006
 • starostu obce a ještě dalšího zástupce obce k vyvolání jednání do 10. 4. 2006 se zástupci České spořitelny a Jihomoravského kraje ohledně zakoupení budovy patřící ČS a to buď do vlastnictví obce nebo do vlastnictví Jihomoravského kraje. V případě převedení do vlastnictví JM kraje, převede Obec Veverská Bítýška pozemek za 1,- Kč do vlastnictví JM kraje za předpokladu zachování ZUŠ
 • VII. rozpočtovou změnu v roce 2005 v oblasti příjmů
 • VII. rozpočtovou změnu v roce 2005 v oblasti výdajů
 • VII. rozpočtovou změnu v Mateřské škole v oblasti příjmů a výdajů
 • rozpočet na rok 2006 v oblasti příjmů
 • návrh rozpočtu na rok 2006 v oblasti výdajů
 • rozpočet sociálního fondu na rok 2006 v oblasti příjmů i výdajů
 • ponechání hospodářského výsledku za rok 2005 Základní škole ve Veverské Bítýšce, a to z hlavní činnosti 29 653,50,- Kč a z hospodářské činnosti 33 084,- Kč
 • příspěvek z rozpočtu obce do sociálního fondu a to 3 % z objemu rozpočtu na mzdy, změny budou zapracovány do statutu sociálního fondu
 • zakoupení nástavby HALLER na KUKA- VŮZ a kupní smlouvu
 • starostu obce podepsáním kupní smlouvy na nástavbu HALLER
 • revokaci již schválené firmy METACO na dodávku nástavby, a to z důvodu nefunkčnosti firmy
 • čerpaní finanční částky z fondu Sporoinvest ve výši 224 000,- Kč potřebnou k dorovnání celkové ceny (nad rámec úvěru) k zakoupení nástavby na KUKA – VŮZ
 • výkup pozemku p. č. 1739/200 o výměře cca 1232 m² v komunikaci spojnic ulic Na Bítýškách a Na Bílém potoce za navrženou cenu 600,- Kč/m² od pí. Marie Kolkové, bytem G. Preisové 5, Brno a od p. Mgr. Ing. Adolfa Pleskače, bytem Palackého 392, Jedovnice. V této ceně je již zohledněno využívání pozemku. Finanční částka za výkup pozemku bude vyplacena ve dvou splátkách. První polovina finanční částky bude vyplacena v roce 2006 pí. Marii Kolkové, bytem G.Preisové 5, Brno a druhá polovina finanční částky bude vyplacena panu Mgr. Ing. Adolfu Pleskačovi, bytem palackého 392, Jedovnice nejpozději do 30. 6. 2007. Výkup pozemku bude proveden po předložení dokladu o nabytí dědictví
 • prodej obecního pozemku p. č.1307/11  o výměře 14 m² v lokalitě Masarykova náměstí
 • prodej obecního pozemku p. č. 1307/11 o výměře 14 m² v lokalitě Masarykova náměstí manželům Vlkovým, bytem U hřiště 699, Veverská Bítýška a to za cenu 100,- Kč/m². Veškeré poplatky s tím spojené, uhradí obec Veverská Bítýška
 • do funkce přísedícího k Okresnímu soudu Brno-venkov pro funkční období 2006-2010 p. Josefa Kučeru, bytem Na Bílém potoce 650, Veverská Bítýška
 • návrh darovací smlouvy na p. č. 1688/1 o výměře 122 m² a p. č. 1792/2 o výměře 82 m² mezi obcí Veverskou Bítýškou a Ing. Radmilou Havlínovou
 • předloženou smlouvu o zajištění financování s IDS na dobu určitou, a to do 31. 12. 2006
 • výkup pozemku p. č. 2552/4 o výměře 520 m² v areálu ČOV Veverská Bítýška od manželů Hany a Miroslava Hajných, bytem Valinkevičova 208, Veverská Bítýška za cenu 300,- Kč/m². Finanční hotovost bude vyplacena po projednání ve finančním výboru a provedeném rozpočtovém opatření nejpozději do 30. 6. 2007. Veškeré poplatky s tím spojené uhradí obec Veverská Bítýška
 • opravu data vyplacení, částka bude vyplacena do 30. 6. 2006
 • výkup pozemku p. č. 1767/4 o výměře 105 m² v lokalitě Pod Horkou od paní Jaroslavy Valešové, bytem Pod Horkou 335, Veverská Bítýška a to za cenu 350,- Kč/m². Veškeré poplatky s tím spojené uhradí obec Veverská Bítýška
 • výkup pozemku p. č. 1767/5 o výměře 55 m² a p. č. 1767/7 o výměře 24 m² v²lokalitě Pod Horkou od pana Stanislava Procházky, bytem Maršov 20 za cenu 100,- Kč/m² Veškeré poplatky s tím spojené uhradí obec Veverská Bítýška
 • výkup pozemku p. č. 1759, 1760, 1761 o výměře 55 m² v lokalitě Pod Horkou od pana Miroslava Hajného, bytem Valinkevičova 208, Veverská Bítýška za cenu 100,- Kč/m² Veškeré poplatky s tím spojené uhradí obec Veverská Bítýška
 • revokaci usnesení bod č. 19 ze dne 14. 9. 2005, týkající se výkupu pozemku p. č. 1201/38 PK
 • výkup pozemku p. č. 1872/31 o výměře 59 m² od pana Irena Bartoška, bytem Valinkevičova 197, Veverská Bítýška za dohodnutou cenu 34 500,- Kč. Veškeré poplatky s tím spojené uhradí obec Veverská Bítýška
 • předloženou kupní smlouvu mezi obcí Veverská Bítýška a panem Irenem Bartoškem týkající se výkupu pozemku p. č. 1872/31.

Obecní zastupitelstvo ve Veverské Bítýšce neschvaluje:

 • zařazení bodu na program jednání - Možnost obnovení statutu městys
 • výkup pozemku p. č. 2528/3 a p. č. 2525/11 v lokalitě ulice U hřiště manželům Chlubným, bytem Hvozdecká 128, Veverská Bítýška za nabízenou cenu 900,- Kč/m².

Obecní zastupitelstvo ve Veverské Bítýšce stahuje z bodu jednání:

 • stahuje z programu jednání bod č. 3. - Schválení závěrečného účtu obce včetně příloh za rok 2005

Obecní zastupitelstvo ve Veverské Bítýšce bere na vědomí:

 • vyjádření starosty týkající se situace ve Vodárenském svazku. Starosta bude o dalším případném dění ve svazku informovat

Obecní zastupitelstvo ve Veverské Bítýšce pověřuje:

 • p. Černého získáním informací a podkladů pro možnost obnovení statutu Městys

sipka Zpět     sipka Verze pro tiskTyto webové stránky využívají cookies. Jejich používáním s tím vyjadřujete souhlas.
Souhlasím