cz / eng / de     Dnes je

Domů»Úřad města»Usnesení zastupitelstva města»Usnesení zastupitelstva města z roku 2005

Usnesení Obecního zastupitelstva z roku 2005

Usnesení z veřejného zasedání Obecního zastupitelstva ve Veverské Bítýšce ze dne 21. prosince 2005

Obecní zastupitelstvo ve Veverské Bítýšce schvaluje:

 • bod č. 3 na program jednání
 • bod č. 4 na program jednání
 • bod č. 5 na program jednání
 • bod č. 6 na program jednání
 • bod č. 7 na program jednání
 • bod č. 8 na program jednání
 • bod č. 9 na program jednání
 • bod.č. 10 na program jednání
 • podle zákona o obcích § 94 odstavec 2 zařazení bodu č. 11 na program jednání výkup pozemku od občanů ohledně rozšíření místní komunikace v lokalitě nad hřbitovem
 • podle zákona o obcích § 94 odstavec 2 zařazení bodu č. 12 na program jednání projednání zřízení zpomalovacího pruhu na ulici 9. května při vjezdu do obce
 • podle zákona o obcích § 94 odstavec 2 zařazení bodu č. 13 na program jednání označení ulice U Hřiště do návrhové komise p. Mifka
 • do návrhové komise p. Ing. Reimera
 • ověřovatele zápisu p. Ing. Loutockého
 • ověřovatele zápisu p. Novotného
 • kupní smlouvu mezi obcí Veverská Bítýška a p. Lajcmanem s tím, že do smlouvy bude zanesen dodatek - čestné prohlášení p. Vladimíra Lajcmana o tom, že uvedený pozemek nikdy předtím neprodal třetí osobě
 • VI. rozpočtovou změnu v roce 2005 v oblasti příjmů
 • VI. rozpočtovou změnu v roce 2005 v oblasti výdajů
 • v souladu s ustanovením § 85 písmene j zákona o obcích č. 128/2000 Sb. a dle jeho novelizace sbírky zákona č. 2/2003 ze dne 13. 1. 2003 čerpání úvěru ve výši 3 500 000,- Kč a uzavření úvěrové smlouvy mezi obcí Veverská Bítýška a Volksbank CZ a.s. Na základě této smlouvy bude Obec Veverská Bítýška čerpat úvěr ve výši 3 500 000,- Kč na zakoupení vozidla na svoz komunálního odpadu dle předložené úvěrové nabídky Volksbank CZ a.s. ze dne 9. 12. 2005
 • nákup vozidla na svoz komunálního odpadu od firmy IVECO a to podvozek zn. STRALIS AD 190S27
 • zakoupení nástavby na svoz komunálního odpadu od firmy METACO o objemu 15 m3
 • rozpočtové provizorium pro rok 2006 s tím, že se rozpočtové provizorium bude řídit těmito pokyny: neinvestiční výdaje budou čerpány až do schválení rozpočtu roku 2006, maximálně do výše 1/12 rozpočtu 2005 měsíčně, investiční akce budou do schválení rozpočtu zastaveny s výjimkou výstavby víceúčelového hřiště, nákupu KUKA- VOZU a výstavby kanalizace v ulici Pod Horkou, rozpočet bude předložen na prvním veřejném zasedání zastupitelstva obce roku 2006
 • pověření starosty obce, aby mohl rozhodnout v měsíci prosinci 2005 o úpravě paragrafů v rámci schváleného celkového rozpočtu s výjimkou navýšení o dotace v oblasti příjmů a výdajů
 • konečnou úpravu rozpočtu a zároveň pověřuje starostu obce o rozhodnutí v měsíci prosinci 2005 o úpravě paragrafů v rámci schváleného celkového rozpočtu s výjimkou navýšení o dotace v oblasti příjmů a výdajů
 • prodej obecního pozemku p. č. 962 o výměře 20 m² v lokalitě Bílý potok paní Evě Dundáčkové, bytem Na Bítýškách 648, Veverská Bítýška za 200,- Kč/m² a pouze po hranici chodníku. Notářské poplatky, zaměření pozemku, znalecký posudek hradí kupující
 • stažení tohoto bodu z programu z důvodu nevyjasněných čísel pozemku
 • proplacení náhrad na opravu obecního bytu ve výši 13 139,- Kč panu Vladimíru Hrzánovi, bytem Pavla Perky 390, Veverská Bítýška za provedené opravy (topenářské, vodoinstalační a materiál)
 • výkup pozemku v lokalitě nad hřbitovem za účelem výstavby komunikace od občanů - p. Kořínka bytem Dlouhá 12, pí. Maškové bytem Dlouhá 11, p. Pleskače bytem Dlouhá 7, pí. Váňové bytem Dlouhá 8, p. Vlastimila Kučery bytem Dlouhá 248, p. Svobody bytem Na Městečku 120 a p. Kučery bytem Dlouhá 10. Pozemky budou vykoupeny za cenu 150,- Kč/m²
 • v rámci bezpečnosti občanů vybudování zpomalovacího pruhu v ulici 9. května při vjezdu do obce s tím, že výkup pozemku pro výstavbu provede a zajistí Krajský úřad Jihomoravského kraje
 • přesun vyhotovení a podepsání zápisu z veřejného zasedání zastupitelstva obce Veverská Bítýška konaného dne 21. 12. 2005 z důvodů čerpání dovolené během vánočních svátků a nepřítomnosti ověřovatelů zápisu na den 4. ledna 2006

Obecní zastupitelstvo ve Veverské Bítýšce pověřuje:

 • starostu p. Černého podepsáním této kupní smlouvy mezi obcí Veverská Bítýška a p. Vladimírem Lajcmanem
 • starostu obce p. Černého podepsáním smlouvy s firmou IVECO o zakoupení podvozku zn. STRALIS AD 190S27
 • starostu p. Černého podepsáním smlouvy mezi obcí Veverská Bítýška a Volksbank CZ a.s. za účelem poskytnutí úvěru do výše 3 500 000,- Kč na zakoupení vozidla na svoz komunálního odpadu a podepsáním dvou krycích bianko-směnek
 • starostu obce p. Černého podepsáním smlouvy s firmou METACO o zakoupení nástavby na svoz komunálního odpadu o objemu 15 m3
 • starostu obce p. Černého podepsáním kupní smlouvy mezi obcí Veverská Bítýška a paní Evou Dundáčkovou, bytem Na Bítýškách 648, Veverská Bítýška
 • starostu obce p. Černého zajištěním označení ulice U Hřiště s termínem do konce února 2006

Usnesení z veřejného zasedání Obecního zastupitelstva ve Veverské Bítýšce ze dne 23. listopadu 2005

Přítomno 6 členů zastupitelstva, Ing. Miloš Ráb se omluvil.

Obecní zastupitelstvo ve Veverské Bítýšce schvaluje:

 • bod č. 3 na program jednání
 • bod č. 4 na program jednání
 • bod č. 5 na program jednání
 • bod č. 6 na program jednání
 • bod č. 7 na program jednání
 • bod č. 8 na program jednání
 • bod č. 9 na program jednání
 • bod.č. 10 na program jednání
 • bod č. 11 na program jednání
 • bod č. 12 na program jednání
 • rozšíření programu jednání ve věci provedení změny v rejstříku škol dle zákona o obcích č. 94, odst. 2
 • do návrhové komise p. Mifka
 • do návrhové komise p. Černého
 • ověřovatele zápisu p. Ing. Reimera
 • ověřovatele zápisu p. Novotného
 • doplnění do zápisu ze dne 14. 9. 2005 číslo rozpočtové změny vsuvkou
 • V. rozpočtovou změnu v oblasti příjmů
 • V. rozpočtovou změnu v oblasti výdajů
 • rozpočtový výhled v oblasti příjmů a výdajů na rok 2006 a 2007
 • odpis majetku (viz příloha č. 6)
 • revokaci usnesení ze dne 16. 3. 2005, bod č. 12 - prodej p. č. 5429 v lokalitě Mečkov, panu Zdeňkovi Kedajovi, bytem Soběšická 55, Brno Husovice
 • odkoupení obecních pozemků p. č. 1291/3o výměře 203 m², p. č. 1291/4 o výměře 75 m² a p. č. 1291 o výměře 30 m² v lokalitě na Ostrůvku, panu Zdeňkovi Zemanovi, bytem Na Bítýškách 578, Veverská Bítýška, za cenu 500,- Kč/m². Jedná se o pozemky, na kterých stojí nemovitosti p. Zemana. Celková výměra pozemku je 308 m², celková částka činí 154 000,- Kč
 • prodej obecního pozemku p. č. 1275/8 o výměře 29 m² manželům Ladislavovi a Marcele Staníčkovým, bytem Na Bítýškách 577, Veverská Bítýška, za cenu 200,- Kč/m². Veškeré poplatky s tím spojené hradí kupující
 • zaměření plynovodního řádu na p. č. 1275/1 a následné další projednání s manželi Staníčkovými ohledně prodeje uvedené parcely
 • záměr zbudovat objekt sloužící pro uložení a uskladnění sportovního vybavení, které je důležitou součástí víceúčelového hřiště. OZ zároveň pověřuje starostu obce vypracováním plánů a zajištěním dalších věcí s tím spojených (ohlášení na SÚ, popř. stavební povolení)
 • výkup pozemku p. č. 2552/5 o výměře 836 m² v areálu ČOV od p. Vladimíra Lajcmana, bytem Zábíteší 613, Veverská Bítýška do vlastnictví obce Veverská Bítýška za cenu 400,- Kč/m²
 • výkup pozemku p. č. 2528/6 o výměře 492 m² za cenu 410,- Kč/m². Jedná se o pozemek, který je pokrytý asfaltovým povrchem hokejového hřiště. Výkup části pozemku p. č. 2525/20 o výměře 500 m², za cenu 300,- Kč/m² a prodej zbývající části pozemku p. č. 2525/20 o výměře 455 m² za cenu 60,- Kč/m². Tyto pozemky obec Veverská Bítýška vykoupí od p. Lubomíra Vrzala, bytem Na Babkách 636, Veverská Bítýška. Celková cena vykupovaných pozemků činí 379 840,- Kč. Veškeré poplatky s tím spojené uhradí obec Veverská Bítýška
 • změnu zápisu v rejstříku škol
 • výkup pozemku p. č. 1872/10 o výměře 133 m² od bratrů Kočkových - Ivoše Kočky - bytem Barvy 599/4, Brno, Jana Kočky - bytem Krásného 3850/15, Brno a Petra Kočky - Novolíšeňská 2513, Brno - v ulici M. Kudeříkové do vlastnictví obce Veverská Bítýška za cenu 150,- Kč/m².Veškeré poplatky s tím spojené uhradí Obec Veverská Bítýška

Obecní zastupitelstvo ve Veverské Bítýšce pověřuje:

 • starostu podepsáním kupní smlouvy mezi p. Zdeňkem Zemanem, bytem Na Bítýškách 578, Veverská Bítýška a obcí Veverská Bítýška na pozemky p. č. 1291/3, p. č. 1291/4 a p. č. 1291 v lokalitě na Ostrůvku o celkové výměře 305 m²
 • starostu podepsáním kupní smlouvy mezi manželi Staníčkovými a obcí Veverská Bítýška
 • starostu obce vypracováním plánů na objekt sloužící pro uložení a uskladnění sportovního vybavení a zajištěním dalších věcí s tím spojených (ohlášení na SÚ, popř. stavební povolení)
 • starostu obce podepsáním kupní smlouvy mezi obcí Veverská Bítýška a p. Vladimírem Lajcmanem. Tato smlouva bude uzavřena pouze po vyloučení duplicitního vlastnictví
 • starostu podepsáním smlouvy mezi p. Lubomírem Vrzalem, Veverská Bítýška, Na Babkách 636 a obcí Veverská Bítýška s tím, že součástí smlouvy bude uvedena částka 220 000,- Kč, vyplacená v letošním roce a zbývající část formou splátkového kalendáře, nejpozději však do 30. 6. 2006 uhradí obec Veverská Bítýška zbývající částku 159 840,- Kč
 • starostu podepsáním kupní smlouvy mezi bratry Ivošem Kočkou, bytem Barvy 555/4, Brno, Janem Kočkou, bytem Krásného 3850/15, Brno a Petrem Kočkou, bytem Novolíšeňská 2513, Brno a obcí Veverská Bítýška
 • starostu obce předložit návrh darovací smlouvy uzavřenou mezi paní Ing. Radmilou Havlínovou, bytem Tábor 47, Brno a obcí Veverská Bítýška do příštího jednání obecního zastupitelstva. Veškeré poplatky s tím spojené uhradí Obec Veverská Bítýška

Usnesení z veřejného zasedání Obecního zastupitelstva ve Veverské Bítýšce ze dne 14. září 2005

Přítomno 6 členů obecního zastupitelstva (dále jen OZ)

Obecní zastupitelstvo ve Veverské Bítýšce schvaluje:

 • zařazení bodu č. 3 do programu jednání
 • zařazení bodu č. 4 do programu jednání
 • zařazení bodu č. 5 do programu jednání
 • zařazení bodu č. 6 do programu jednání
 • zařazení bodu č. 7 do programu jednání
 • zařazení bodu č. 8 do programu jednání
 • zařazení bodu č. 9 do programu jednání
 • zařazení bodu č. 10 do programu jednání
 • zařazení bodu č. 11 do programu jednání
 • zařazení bodu č. 12 do programu jednání
 • zařazení bodu č. 13 do programu jednání
 • zařazení bodu č. 14 do programu jednání
 • zařazení bodu č. 15 do programu jednání
 • žádost p. Černého o zařazení bodu jednání podle Zákona o obcích 128/2000Sb. č. 2/2003, §94 odst. 2 - záměr schválení projektanta na opravu chodníku na ulici Tišnovská
 • žádost p. Mifka o zařazení bodu jednání podle Zákona o obcích 128/2000 Sb. č. 2/2003,§ 94 odst. 2 výběr projektanta na osvětlení víceúčelového hřiště na Ostrůvku a jeho realizaci
 • OZ schvaluje žádost p. Černého podle Zákona o obcích 128/2000Sb. a sbírky zákonů č. 2. 2003, §94, odst. 2 o zařazení do bodu jednání. Schválení Školské rady
 • žádost Pavla Novotného o zařazení bodu jednání podle Zákona o obcích 128/2000Sb. a sbírky zákonů č. 2 2003, §94 ,odst. 2 o zařazení do bodu jednání.
 • záměr obce zakoupit vozidlo pro svoz komunálního odpadu KUKA-VOZU
 • do návrhové komise p. Mifka
 • do návrhové komise p. Kozla
 • ověřovatele zápisu p. Ing. Reimra
 • ověřovatele zápisu p. Novotného
 • návrh rozpočtové změny v roce 2005 v oblasti příjmů
 • návrh rozpočtové změny v roce 2005 v oblasti výdajů
 • změnu opravy účelu finančních prostředků z rozpočtu obce a to z 200 000,- Kč k opravě kostela na 200 000,- Kč na opravu církevních objektů. Částka bude proinvestována při budování dětského hřiště a sociální zázemí v objektu fary
 • prodej obecního pozemku p. č. 576/2 o výměře 10 m² v lokalitě Bílý potok manželům manželům Jitce a Zdeňkovi Králíkovým, bytem Na Bílém potoce 415, Veverská Bítýška, za cenu 200,- Kč/m².Veškeré poplatky s tím spojené, uhradí kupující.
 • prodej části obecního pozemku p. č. 538/1 o výměře cca 22 m² v lokalitě Bílý potok panu Aleši Dundáčkovi, bytem Na Bítýškách 612, Veverská Bítýška za cenu 300,- Kč/m².Veškeré poplatky s tím spojené, uhradí kupující
 • prodej obecního pozemku p. č. 131/4 o výměře 56 m²na ulici Nábřežní panu Martinu Šancovi, bytem Nábřežní 444, Veverská Bítýška za cenu 200,- Kč/m². Veškeré poplatky s tím spojené, uhradí kupující
 • směnu obecního pozemku p. č. 1143/5 o výměře 184 m² za pozemky p. Libora Babáka bytem Na Bílém potoce 100, Veverská Bítýška, p. č. 2531/7 o výměře 108 m², p. č. 2531/8 o výměře 35m ² a p. č. 1143/3 o výměře 39 m². Veškeré poplatky s tím spojené hradí Obec Veverská Bítýška
 • směnnou smlouvu mezi Obcí Veverská Bítýška a panem Liborem Babákem, Bílý potok 100, Veverská Bítýška
 • revokaci usnesení OZ ze dne 19. 5. 2004 týkající se směny obecního pozemku za pozemek Libora Babáka na místním hřbitově
 • dar Obci Veverská Bítýška od paní Marie Telecké, bytem Poštovní 1306, Frýdlant Nad Ostravicí, p. č. 1675/1 díl B a C
 • projektantku Jitku Erbenovou k vypracování splaškové a povrchové kanalizace v ulicích Boční, Pod Horkou, Tišnovská a Na Bítýškách
 • záměr výstavby vodovodního řádu v ulici Pod Horkou a k vypracování projektové dokumentace schvaluje paní Jitku Erbenovou
 • záměr výstavby – prodloužení plynovodního řádu v ulici Pod Horkou. Projektovou dokumentaci bude pověřen p. Koštoval
 • záměr výstavby přechodu pro chodce na náměstí Na Městečku v prostorách před OÚ a přechod pro chodce v prostorách u smuteční síně na ulici Dlouhá. Záměrem výstavby bude pověřen Ing. Otevřel
 • záměr vypracovat studii zpomalovacího pruhu při vjezdu do Veverské Bítýšky na ulici 9. Května. Vypracováním projektu bude pověřen p. Otevřel
 • záměr výstavby chodníku v ulici Tišnovská. Projektem bude pověřen pan Ustohal s tím, že vypracovanou studii předloží k posouzení zastupitelstvu obce
 • projektanta na vybudování projektu osvětlení na víceúčelovém hřišti - Ostrůvek, pana Ladislava Králíka, bytem Ehrmanova 402, Veverská Bítýška. Cena vypracovaného projektu nepřesáhne 5 000,- Kč
 • výstavbu osvětlení víceúčelového hřiště. Výstavbu provede Vojtěch Šeda, pracovník Obce Veverská Bítýška
 • zřízení Školské rady
 • starosty Františka Černého do školské rady
 • záměr obce zakoupit vozidlo pro svoz komunálního odpadu KUKA-VOZU.
 • výkup pozemku p. č. 1201/38PK od pana Irena Bartoška s tím, že Katastrální úřad předloží na příštím zasedání obecního zastupitelstva předloží oznámení o opravě chybného zápisu v katastru, kde bude určena výměra pozemku. Cena za 1 m² bude 500,-- Kč. Veškeré poplatky s tím spojené uhradí Obec Veverská Bítýška

Obecní zastupitelstvo ve Veverské Bítýšce pověřuje:

 • starostu podepsáním kupní smlouvy mezi Obcí Veverská Bítýška a manželi Králíkovými
 • starostu podepsáním kupní smlouvy mezi Obcí Veverská Bítýška a Alešem Dundáčkem
 • starostu podepsáním kupní smlouvy mezi Obcí Veverská Bítýška a Martinem Šancem
 • starostu podepsáním směnné smlouvy mezi Obcí Veverská Bítýška a Liborem Babákem
 • starostu obce podepsáním darovací smlouvy mezi p. Marií Teleckou a Obcí Veverská Bítýška.
 • Pavla Novotného jako předsedu Finančního výboru, aby hledal finanční rezervy na zakoupení KUKA-VOZU

Usnesení z veřejného zasedání Obecního zastupitelstva ve Veverské Bítýšce ze dne 29. června 2005

Přítomno 7 členů obecního zastupitelstva (dále jen OZ)

Obecní zastupitelstvo ve Veverské Bítýšce schvaluje:

 • program zastupitelstva ve všech bodech jednání.
 • rozšíření programu podle Zákona o obcích č. 128/2000 Sb. § 94 odstavce 2 a podle jednacího řádu § 6 odstavce 2 o tyto body:
  • převod hasičské sirény pod správu JMK
  • řešení situace na silnici III. třídy pod kopcem z Lažánek - řešení retardéru
  • řešení nedostatku pitné vody každoročně se opakující na začátku letních měsíců
 • do návrhové komise p .Mifka a p. Ing. Reimera
 • jako ověřovatele zápisu p. Novotného a p. Kozla
 • navýšení částky ZŠ Veverská Bítýška na odpis majetku (konvektomat, čipový systém) o částku 28 392,-- Kč.
 • prodej kovové konstrukce sportovní haly HARD JESENÍK panu MVDr. Jaroslavu Dražanovi bytem Voříškova 8, Brno za cenu 200 000,-- Kč. Veškeré náklady si hradí kupující (převoz, nakládka, vykládka)
 • prodej části obecního pozemku p. č. 167/1 p. Zdenku Macháčkovi bytem Říční 205, Veverská Bítýška za cenu 100,-- Kč/m 2 s tím, že bude zhotoven geometrický plán na rozdělení pozemku a 4 m podél od paty hráze zůstane ve vlastnictví obce a bude dána p. Macháčkovi do pronájmu. Veškeré náklady s tím spojené (vyhotovení geometrického plánu, znalecký posudek) si uhradí kupující
 • návrh nové zřizovací listiny ZŠ
 • návrh nové zřizovací listiny MŠ
 • vyřazení dlouhodobého hmotného majetku - ZŠ, MŠ, ŠJ, Obecní knihovna, Stravování důchodců dle předloženého soupisu.
 • převod hasičské sirény pod správu JMK.

Obecní zastupitelstvo ve Veverské Bítýšce bere na vědomí:

 • rozpočet MŠ a ZŠ na rok 2005
 • dopis p. hejtmanovi Juránkovi a zastupitelům JMK ze dne 22. 6.2 005 o urychlenou nápravu ohledně bezpečného provozu na komunikaci III. třídy z Lažánek do Veverské Bítýšky.

Obecní zastupitelstvo ve Veverské Bítýšce neschvaluje:

 • do návrhové komise p. Černého
 • jako ověřovatele zápisu p. Rába

Obecní zastupitelstvo ve Veverské Bítýšce pověřuje:

 • starostu jakožto předsedu představenstva Vodárenského svazku Bítešsko o podání zprávy ohledně dodávky pitné vody v letních měsících.

Usnesení z veřejného zasedání Obecního zastupitelstva ve Veverské Bítýšce ze dne 11. května 2005

Přítomno 6 členů obecního zastupitelstva (dále jen OZ), p. Ing. Loutocký se omluvil

Obecní zastupitelstvo ve Veverské Bítýšce schvaluje:

 • žádost starosty obce o rozšíření bodu programu
 • výkup pozemku v lokalitě Pod Horkou od p. Jana Perky, p. Marie Perkové bytem 9. května č. p. 1, Veverská Bítýška a p. Zdeňky Telecké, bytem Poštovní 1306, Frýdlant Nad Ostravicí ohledně přepracování projektu kanalizace na ulici Pod Horkou.
 • podle zákona o obcích č. 128/2000Sb. § 94 odst. 2 a podle jednacího řádu § 6 žádost p. Mifka zařadit do programu jednání tyto body:
  • Výkup pozemku od Římsko-katolické farnosti Veverská Bítýška (přístupová cesta ke Stafisu)
  • Záměr prodeje haly HARD Jeseník.
 • ověřovatele zápisu p. Ing. Radima Reimera a p. Pavla Novotného
 • do návrhové komise p. Pavla Kozla a p. Josefa Mifka
 • výkup do vlastnictví obce část pozemku p. č. 1690/1 cca 30m2 od pana Jana Perky a paní Marie Perkové, bytem 9. května, č. p. 1, Veverská Bítýška za cenu 100,-- Kč/m2. Obec zajistí na své náklady odhad, zaměření, notářské poplatky, vklad do KN.
 • výkup pozemku p. č. 1689 cca 50 m2 za cenu 100,-- Kč/m2 od pí. Zdeňky Telecké, bytem Poštovní 1306, Frýdlant Nad Ostravicí
 • výkup pozemku p. č. 464/1 o výměře 1228 m2 (přístupová cesta ke Stafisu) do vlastnictví obce Veverská Bítýška od Římskokatolické farnosti Veverská Bítýška, Hvozdecká 125, za dohodnutou cenu 123 000,-- Kč
 • předloženou kupní smlouvu mezi Obcí Veverská Bítýška a Římskokatolickou farností ve Veverské Bítýšce ohledně výkupu pozemku p. č. 464/1 o výměře 1228 m2
 • záměr obce prodat halu HARD Jeseník za minimálně cenu 200 000,-- Kč
 • rozpočtovou změnu v oblasti příjmů
 • rozpočtovou změnu v oblasti výdajů
 • návrh smlouvy mezi Obcí Veverská Bítýška a IDS JMK ohledně zajištění financování IDS JMK. Doba neurčitá se mění na dobu určitou a to do 31. 12. 2005
 • prodej pozemku p. č. 538/1 o výměře 45 m2 za cenu 300,-- Kč/m2
 • prodej obecního pozemku p. č. 538/1 o výměře 45 m2 v lokalitě Bílý potok na výstavbu garáže panu Michalu Packovi, bytem Na Bítýškách 612, Veverská Bítýška
 • prodej obecního pozemku p. č. 2258/7 o výměře 12 m2 za cenu 100,-- >Kč/m2 panu Petru Šenkýřovi, bytem Tišnovská 545, Veverská Bítýška. Veškeré poplatky s tím spojené si uhradí kupující
 • výkup pozemku p. č. 1872/7 o výměře cca 970 m2 od pana Češky, bytem Na Městečku 117 za cenu 100,-- Kč/m2 do vlastnictví obce Veverská Bítýška (jedná se o pozemek v komunikaci)
 • Jednací řád obce Veverská Bítýška
 • schvaluje stažení bodu č. 10 z jednání

Obecní zastupitelstvo ve Veverské Bítýšce neschvaluje:

 • zařazení bodu do programu jednání - vypracování územního plánu
 • do návrhové komise p. F. Černého
 • jako ověřovatele zápisu p. Rába

Obecní zastupitelstvo ve Veverské Bítýšce pověřuje:

 • starostu obce podepsáním kupní smlouvy mezi obcí Veverská Bítýška a mezi p. Janem Perkem, p. Marií Perkovou ohledně výkupu pozemku p. č. 1690/1 o výměře cca 30 m2
 • Zastupitelstvo obce pověřuje starostu obce podepsáním kupní smlouvy mezi Obcí Veverská Bítýška a mezi p. Zdeňkou Teleckou, bytem Poštovní 1306, Frýdlant Nad Ostravicí, ohledně výkupu pozemku p. č. 1689 o výměře cca 50 m2

Usnesení z veřejného zasedání Obecního zastupitelstva ve Veverské Bítýšce ze dne 20. dubna 2005

Přítomno 5 členů obecního zastupitelstva (dále jen OZ)

 • Zahájení

  Starosta konstatoval, že informace o konání zasedání byla zveřejněna na úřední desce Obecního úřadu ve Veverské Bítýšce a to deset dnů přede dnem konání zasedání a dále konstatoval, že je přítomno pět členů zastupitelstva. Omluvil se p. Kozel a p. Novotný. Zastupitelstvo je tedy usnášeníschopné. Zapisovatelkou bude pí. Anežka Dvořáková.

  P. Černý přečetl navržený program jednání a vyzval zastupitele zda mají připomínky k rozšíření programu.

 • P. Mifek - k bodu programu, aby zastupitelstvo obce pověřilo starostu přípravou návrhu úprav sídliště Na Bítýškách uvedl:

  • legalizace hřišť - návrh tohoto usnesení nebyl přijat na zasedání zastupitelstva dne 16. 3. 2005,
  • k výsadbě a údržbě veřejné zeleně a parkování osobních vozidel na sídlišti - starosta obce zahájil již jednání se zástupci samospráv bytových domů Na Bítýškách a předsedou bytového družstva Květnice p. Mrkosem, má zápis z jednání dne 2. 3. 2005.
 • K bodu programu - zastupitelstvo obce pověřuje starostu obce uzavřením nájemní smlouvy s Okrašlovacím spolkem - podle § 4 odst. 5 jednacího řádu neobdržel od předkladatelů návrhu potřebný písemný materiál, podle kterého by mohl tuto problematiku posoudit.

  Z těchto důvodů se zdrží při hlasování o programu jednání tohoto zastupitelstva.

  P. Ráb - hlasování o obsahu programu je zmatečné a proto nebude hlasovat, postup starosty je nezákonný.

 • Návrh usnesení:

  Zastupitelstvo obce schvaluje navržený program jednání, jak byl předložen. Hlasování: pro - 0 hlasů, proti - 0 hlasů, zdržely se 2 hlasy (p. Černý, p. Mifek), p. Ráb, p. Reimer a p. Loutocký k bodu nehlasovali.

  P. Černý - vyzval členy zastupitelstva obce k hlasování podle jednacího řádu § 6 o navrženém programu jednání. Pro návrh usnesení nehlasoval nikdo, proti návrhu nehlasoval nikdo. Zdržely se dva hlasy. Vzhledem k tomu, že usnesení nebylo přijato ukončil jednání zastupitelstvo.

Usnesení z veřejného zasedání Obecního zastupitelstva ve Veverské Bítýšce ze dne 16. března 2005

Přítomno 7 členů obecního zastupitelstva (dále jen OZ)

Obecní zastupitelstvo ve Veverské Bítýšce schvaluje:

- Zastupitelstvo obce schvaluje rozšíření programu o bod seznámení zastupitelstva s dopisem p. ředitele ČT1 Brno, že reportáž ohledně školní jídelny, která byla odvysílána v brněnském večerníku dne 14. 12. 2004, nebyla vedena profesionálně a ředitel ČT1 Brno se omluvil za nevhodné výroky, které televize odvysílala.
- Zastupitelstvo obce schvaluje rozšíření programu o bod - článek z Ozvěny - zpráva o IDS napsána p. Loutockým - uvedení nepravdivých informací.
- Zastupitelstvo obce schvaluje rozšíření programu o bod - článek z Ozvěny - nepravdivé informace p. Reimera ohledně řešení územního plánu.
- Zastupitelstvo obce schvaluje rozšíření programu o bod - vyjádření zastupitelstva obce k rychlostní komunikaci R 43 vedené přes boskovickou brázdu.
- Zastupitelstvo obce schvaluje rozšíření programu o bod - finanční dar pro fyzické osoby
- Zastupitelstvo obce schvaluje rozšíření programu o bod - stanovisko místostarosty obce k nepravdivému vyjádření p. Rába v občasníku Ozvěna.
- Zastupitelstvo obce schvaluje rozšíření programu o bod - řešení povodňové hráze v ulici M. Kudeříkové.
- Zastupitelstvo obce schvaluje rozšíření programu o bod - zahájení zpracování územního plánu obce, který bude spojen s bodem ohledně výstavby R43.
- Zastupitelstvo obce schvaluje rozšíření programu o bod - změna jednacího řádu v bodě, který se týká doručování materiálu na jednání zastupitelstva.
- Zastupitelstvo obce schvaluje navržený program jednání jak byl předložen včetně doplněných bodu jednání.
- Zastupitelstvo obce schvaluje do návrhové komise p. Mifka.
- Zastupitelstvo obce schvaluje do návrhové komise p. Reimer.
- Zastupitelstvo obce schvaluje ověřovatelem zápisu p. Loutockého.
- Zastupitelstvo obce schvaluje ověřovatelem zápisu p. Kozla.
- Zastupitelstvo obce schvaluje závěrečný účet za rok 2004 s výhradou (včetně všech příloh).
- Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočet obce na rok 2005 v oblasti příjmů.
- Zastupitelstvo obce schvaluje opravu čísla paragrafu a to stávající číslo 3419 se opraví na číslo 3412.
- Zastupitelstvo obce upravuje rozpočet v oblasti výdajů a to Junáku středisko Vev. Bítýška zvýší finanční příspěvek o 10.000,- Kč tzn. z částky 20.000,- Kč na částku 30.000,- Kč. Rozdíl bude odebrán z paragrafu 6409 - rezerva.
- Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočet na rok 2005 v oblasti výdajů.
- Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočet sociálního fondu obce na rok 2005 v oblasti příjmů a výdajů.
- Zastupitelstvo obce schvaluje ponechání hospodářského výsledku za rok 2004 v rozpočtu Základní školy ve Vev. Bítýška na rok 2005.
- Zastupitelstvo obce schvaluje výstavbu víceúčelového hřiště na ostrůvku dle projektové dokumentace fy TENNIS Zlín a.s. s tím že, elektro práce a osvětlení provede fy Vlastimil Váňa.
- Zastupitelstvo obce schvaluje položení umělého povrchu TARTAN, provede fy TENNIS Zlín a.s včetně lajnování a dodávky sportovního vybavení
- Zastupitelstvo obce schvaluje, aby asfaltový koberec na přilehlé komunikaci dle projektu položila fy Silnice Brno a.s.
- Zastupitelstvo obce schvaluje, aby ostatní veškeré práce týkající se výstavby víceúčelového hřiště včetně oplocení provedli zaměstnanci obce svépomocí.
- Zastupitelstvo obce schvaluje položení asfaltového koberce Na Bílém potoce a to od vjezdu do rod. domu pí. Kiliánové po náhon. Asfaltový koberec položí fy Silnice Brno v ceně cca 200.000,-Kč ostatní práce provedou pracovníci obce svépomocí.
- Zastupitelstvo obce schvaluje opravu místní komunikace do ulice U Hřiště. Asfaltový koberec položí fy Silnice Brno a.s. za cenu cca 300.000,- Kč. Ostatní stavební práce spojenou s opravou komunikace provedou pracovníci obce svépomocí. Celkové náklady na opravu jsou cca 524.000,- Kč.
- Zastupitelstvo obce schvaluje výrobu pěti eurooken pro školní jídelnu v budově základní školy. Práce provede fy Baraš Vev. Bítýška za cenu 19.500,-Kč za jedno okno včetně DPH a zasklení. Celkové náklady 97.000,- Kč
- Zastupitelstvo obce schvaluje dobudování kanalizačních řádů v ulicích:

 • lokalita Na Městečku - od pekárna do ulice Dlouhá, po rod. dům Kuchyňkových
 • lokalita ulice Hvozdecká - napojení rod. domů manželů Veselých a manželů Rábových
 • lokalita Na Babkách - rod.domy manželů Vrzalových směrem do ulice Bílý potok.
- Zastupitelstvo obce schvaluje vypracování projektové dokumentace na dobudování kanalizačních řádů v lokalitách Na Městečku, Hvozdecká a Na Bábkách. Projekty zpracuje ing. Erbenová.
- Zastupitelstvo obce schvaluje prodej části obecního pozemku p.č. 5429 o výměře cca 133 m2 panu Zdeňku Kedajovi. Kupující zaplatí znalecký posudek, notářské poplatky a případné zaměření pozemku.
- Zastupitelstvo obce schvaluje cenu za prodej pozemku p. Kedajovi a to 500,-Kč /m2.
- Zastupitelstvo obce schvaluje prodej pozemků p. č. 1291/3,1291/4,1291/1 v lokalitě Ostrůvek.
- Zastupitelstvo obce schvaluje cenu za prodej pozemků p. č. 1291/3,1291/4,1291/1 a to minimálně 500,- Kč/1m2.
- Zastupitelstvo obce schvaluje výkup pozemku parcela 972/1 o výměře 312 m2 od Lubomíra Vrzala, bytem Veverská Bítýška, Na Babkách 636 za cenu 150,- Kč/m2 za účelem přístupové komunikace.
- Zastupitelstvo obce schvaluje kupní smlouvu mezi Obcí Veverská Bítýška a Lubomírem Vrzalem, Veverská Bítýška 636, tak jak byla předložena s tím, že budou opraveny data k dnešnímu dni.
- Zastupitelstvo obce zásadně nesouhlasí s žádnou variantou výstavby R43 v k. ú. Veverská Bítýška.
- Zastupitelstvo obce schvaluje, aby p. Kozel k bodu finanční dar fyzické osobě hlasoval.
- Zastupitelstvo obce schvaluje peněžitý dar 20.000,- Kč p. Pavlu Kozlovi ve smyslu úplného znění zákona č. 2/2003Sb. §85, pís. B). Částka bude vyplaceno z rozpočtu obce z paragrafu 6409-rezerva.
- Zastupitelstvo obce stahuje bod b) z programu.
- Zastupitelstvo obce stahuje bod c) z programu.
- Zastupitelstvo obce schvaluje, vzhledem k hodině jednání (23.30 hodin) prodloužení jednání zastupitelstva na nezbytně nutnou dobu.
- Zastupitelstvo obce schvaluje svolání nové schůzky na obecním úřadě s manžely Helánovými, manžely Kovaříkovými, pí. Renatou Dobešovou a Kamilem Dobešem, jednání bude hledat nová řešení problému s pozemky. Schůzka bude nejpozději do data 20. 04. 2005 (středa po 17 hodině) a budou přítomni všichni zastupitelé.

Obecní zastupitelstvo ve Veverské Bítýšce neschvaluje:

- Zastupitelstvo obce schvaluje rozšíření programu o bod - koupě pozemku pro dětské hřiště.
- Zastupitelstvo obce neschvaluje rozšíření programu o bod - legalizace hřišť v k. ú. Vev. Bítýška.
- Zastupitelstvo obce neschvaluje vyčlenit částku 300.000,- Kč na územní plán.
- Zastupitelstvo obce neschvaluje vyčlenit ve výdajové části rozpočtu 100.000,- Kč k zakoupení tří pout a vybavení obecní šatlavy.
- Zastupitelstvo obce neschvaluje peněžitý dar p. Pavlu Kozlovi ve výši 40.000,- Kč, abychom si za půl roku ušetřili toto trapné divadlo.

Obecní zastupitelstvo ve Veverské Bítýšce bere na vědomí:

- Zastupitelstvo obce bere na vědomí stanovisko místostarosty obce k nepravdivému vyjádření p. Rába v občasníku Ozvěna, vydaného Okrašlovacím spolkem dne 08. 03. 2005, kde p. Ráb nepravdivě spojil funkci místostarosty obce s vedením místního fotbalového klubu v návaznosti na pronájemní smlouvu.

Obecní zastupitelstvo ve Veverské Bítýšce pověřuje:

- Zastupitelstvo obce pověřuje starostu obce vypracováním žádosti na SÚS Brno ohledně urychlení opravy chodníků na mostě v ulici Tišnovská.
- Zastupitelstvo obce pověřuje starostu obce, aby jednal o možnosti vypracování projektové dokumentace za účelem redukování povrchových vod celé lokality M. Kudeříkové.
- Zastupitelstvo obce pověřuje místostarostu obce, aby do příštího zasedání zastupitelstva vypracoval návrh úpravy jednacího řádu v §3 a §4 svolání a příprava jednání zastupitelstva obce.


sipka Zpět     sipka Verze pro tiskTyto webové stránky využívají cookies. Jejich používáním s tím vyjadřujete souhlas.
Souhlasím