cz / eng / de     Dnes je

Domů»Úřad města»Usnesení zastupitelstva města»Usnesení zastupitelstva města z roku 2004

Usnesení Obecního zastupitelstva z roku 2004

Usnesení z veřejného zasedání Obecního zastupitelstva ve Veverské Bítýšce ze dne 20. prosince 2004

Přítomno 7 členů obecního zastupitelstva (dále jen OZ)

Obecní zastupitelstvo ve Veverské Bítýšce schvaluje:

- program jednání, včetně rozšíření, jak ho předložil p. Černý (pro 4 hlasy, proti 1 hlas (p. Loutocký), zdržely se 2 hlasy (p. Ráb, p. Reimer))
- do návrhové komise p. Reimera (pro 6 hlasů, zdržel se 1 hlas (p. Reimer))
- do návrhové komise p. Mifka (pro 6 hlasů, zdržel se 1 hlas (p. Mifek))
- jako ověřovatele zápisu p. Loutockého (pro 6 hlasů, zdržel se 1 hlas (p. Loutocký))
- jako ověřovatele zápisu p. Kozla (pro 4 hlasy, zdržely se 3 hlasy( p. Kozel, p. Loutocký, p. Ráb))
- oddělení části obecního pozemku, dle geometrického plánu č. zak. 1033-39/2004 ze dne 9.11.2004, a to od obecního pozemku p.č. 281 oddělení p.č. 281/2 o výměře 82 m2 ostatní plocha ostatní komunikace. Cena za 82 m2 je 53.300,- Kč. (pro 7 hlasů)
- oddělení pozemku, dle geometrického plánu č.zák. 1033-39/2004 ze dne 9. 11. 2004, a to z pozemku p.č. 280, který vlastní manželé Hluštíkovi, se oddělí p.č. 280/2 o výměře 577 m2 orná půda. Cena za 577 m2 je 375.050,- Kč (pro 7 hlasů)
- rozdíl ceny tj. 321.750,- Kč bude uhrazen obcí manželům Hluštíkovým (pro 6 hlasů, zdržel se 1 hlas (p. Ráb))
- souhlasí s tím, aby p. Mifek mohl hlasovat k bodu prodej části pozemku par.č. 527 SBD Květnice, Tišnov (pro 4 hlasy, zdržely se 3 hlasy (p. Ráb, p. Reimer, p. Loutocký))
- prodej části pozemku par. č. 527 před bytovým domem č. 647 SBD Květnice, Tišnov, za účelem výstavby lodžií. Cena 100,-Kč/1 m2. Zaměření a notářské poplatky uhradí kupující (pro 7 hlasů)
- prodej pozemku par. č. 131 o výměře cca 50 m2 manželům Horákovým, Vev. Bítýška 140 (pro 4 hlasy, zdržely se 3 hlasy (p. Ráb, p. Loutocký, p. Reimer))
- prodej pozemku par. č. 131 za cenu 100,-Kč/1 m2. Notářské poplatky a zaměření uhradí manželé Horákovi (pro 4 hlasy, zdržely se 3 hlasy (p. Ráb, p. Loutocký, p. Reimer))
- že další jednání ohledně neomezeného přístupu na internet povede starosta obce s firmou Český Telecom (pro 7 hlasů)
- smlouvu s Českým Teleconem ohledně volání (pro 4 hlasy, zdržely se 3 hlasy (p. Ráb, p. Reimer, p. Loutocký))
- vyhlášku č. 7/04 o udržování pořádku v obci (pro 7 hlasů)
- směrnici obce pro provádění inventarizace obecního majetku (pro 4 hlasy, zdržely se 3 hlasy (p. Reimer, p. Ráb, p. Loutocký))
- rozpočtovou změnu v oblasti příjmů (pro 4 hlasy (p. Mifek, p. Černý, p. Kozel, p. Novotný), zdržely se 3 hlasy)
- rozpočtovou změnu v oblasti výdajů (pro 4 hlasy, zdržely se 3 hlasy (p. Reimer, p. Ráb, p. Loutocký))
- rozpočtové provizorium na rok 2005 (pro 4 hlasy, zdržely se 3 hlasy (p. Ráb, p. Reimer, p. Loutocký))
- rozšíření programu jednání podle § 6 odst. 2 jednacího řádu a podle zákona 128 § 94 odst. 2 - schválení vyhlášky č. 8/2004 (pro 4 hlasy, zdržely se 3 hlasy (p. Ráb, p. Loutocký, p. Reimer))
- obecní vyhlášku č. 8/2004 se schváleným doplněním textu (pro 7 hlasů)

Obecní zastupitelstvo ve Veverské Bítýšce neschvaluje:

- rozšíření programu o bod stravování v základní škole dle návrhu p. Loutockého (pro 3 hlasy (p. Ráb, p. Loutocký, p.Reimer), proti 1 hlas (p. Novotný), zdržely se 3 hlasy (p. Černý, p. Mifek, p. Kozel))
- prodej části par. č. 131, ale dá ji do nájmu (pro 3 hlasy, zdržely se 4 hlasy (p. Černý, p. Mifek, p. Kozel, p. Novotný))
- projednání tohoto bodu na příštím jednání zastupitelstva (pro 1 hlas (p. Ráb), proti 4 hlasy (p. Mifek,p. Černý, p. Kozel, p. Novotný), zdržely se 2 hlasy)

- prodej pozemku par. č. 131 o výměře cca 50 m2 manželům Orlitovým, Vev. Bítýška 334 s tím, že cena za 1 m2 je 100,- Kč. Zaměření a notářské poplatky uhradí kupující (zdrželo se 7 hlasů)

Obecní zastupitelstvo ve Veverské Bítýšce bere na vědomí:

- zprávu o odpisech v základní škole a mateřské škole
- změnu rozpočtu v základní škole
- změnu čerpání finančního příspěvku ve Skautské organizaci ve Veverské Bítýšce
- změnu rozpočtu v mateřské školce

Usnesení z veřejného zasedání Obecního zastupitelstva ve Veverské Bítýšce ze dne 14. prosince 2004

Přítomno 7 členů obecního zastupitelstva (dále jen OZ)

Obecní zastupitelstvo ve Veverské Bítýšce schvaluje:

- ověřovatelem zápisu p. Rába (pro 5 hlasů, zdržel se 1 hl. (p. Ráb))
- ověřovatelem zápisu p. Novotného (pro 6 hlasů, zdržel se 1 hl. (p. Novotný))

Obecní zastupitelstvo ve Veverské Bítýšce neschvaluje:

- program jednání schůze (pro 3 hlasy, zdržely se 4 hl. (p. Mifek, p. Černý, p. Novotný, p. Kozel))

Usnesení z veřejného zasedání Obecního zastupitelstva ve Veverské Bítýšce ze dne 27. října 2004

Přítomno 7 členů obecního zastupitelstva (dále jen OZ)

Obecní zastupitelstvo ve Veverské Bítýšce schvaluje:

- rozšíření programu jednání o dva body dle žádosti p. Mifka:

  1. dohoda o narovnání mezi Obcí Veverská Bítýška a Římskokatolickou farností ve Veverské Bítýšce ohledně pozemku pod cestou do Stafisu
  2. smlouva o budoucí kupní smlouvě mezi Obcí Veverská Bítýška a Římskokatolickou farností ve Veverské Bítýšce - pozemek pod cestou do Stafisu (pro 5 hlasů, zdržel se - 2 hlasy (p. Ráb, p. Loutocký))
- program jednání včetně rozšíření ( pro 6 hlasů, zdržel se - 1 hlas (p. Ráb))
- do návrhové komise p. Mifka (pro 6 hlasů, zdržel se - 1 hlas (p. Mifek))
- do návrhové komise p. Reimera (pro 6 hlasů, zdržel se 1 hlas(p. Reimer))
- ověřovatele zápisu p. Loutockého (pro 6 hlasů, zdržel se 1 hlas (p. Loutocký))
- p. Novotného jako ověřovatele zápisu (pro 4 hlasy, zdržely se 3 hlasy( p. Ráb, p. Loutocký, p. Reimer))
- Interní směrnici o oběhu účetních dokladů
- směrnici o zabezpečení zákona o finanční kontrole č. 320/2001 Sb
- rozpočtovou změnu v oblasti příjmů (pro 4 hlasy, zdržely se 3 hlasy(p. Ráb, p. Loutocký, p. Reimer))
- rozpočtovou změnu v oblasti výdajů (pro 4 hlasy, zdržely se 3 hlasy (p. Ráb, p. Loutocký, p. Reimer))
- spojení bodů 5 a 11 programu jednání
- zadání vypracování projektové dokumentace firmě TENNIS Zlín a.s. na vybudování víceúčelového hřiště v lokalitě na Ostrůvku (horní část) s umělým povrchem a osvětlením na sporty házená, košíková, malá kopaná, nohejbal a volejbal
- cenu na vypracování projektové dokumentace na víceúčelové hřiště s umělým povrchem a osvětlením pro sporty házená, košíková, malá kopaná, nohejbal a volejbal do výše 55.000,- Kč + DPH
- aby obec požádala o dotaci na investici v oblasti tělovýchovy a sportu z rozpočtu Jihomoravského kraje na rok 2005 za účelem výstavby víceúčelového hřiště s umělým povrchem a osvětlením pro sporty házená, košíková, malá kopaná, nohejbal a volejbal
- provedení rekonstrukce školní jídelny a kuchyně svépomocí, pracovníky obce (pro 5 hlasů, zdržely se 2 hlasy(p. Ráb, p. Reimer))
- aby odborné práce při rekonstrukci školní jídelny a kuchyně provedly firmy: elektroinstalace (práce, projekt a revize) - p. Vlastimil Váňa, vodoinstalace - Petr Waldsberger, plyn - pan Markreiter (pro 6 hlasů, zdržel se 1 hlas (p. Ráb))
- výkup pozemků od manželů Hluštíkových, Brno, Kachlíkova 10 s tím, že dle náčrtku bude zhotoven geometrický plán, který bude přílohou kupní smlouvy a směnné smlouvy. Tyto smlouvy budou předloženy na zastupitelstvu v listopadu 2004. Cena výkupu pozemku bude 650,- Kč/m2 a směnu bude provedena v poměru 1:1 - 82m2 za 82 m2 - Ing. Erbenovou, aby zpracovala projekt na odvod dešťových vod z ulice V Brance. Cena za projekt na odvod splaškových a povrchových vod z ulice V Brance bude do 55.000,- Kč + DPH (pro 6 hlasů, zdržel se 1 hlas (p. Loutocký))
- aby p. Pavel Novotný k bodu č. l0 hlasoval (pro 4 hlasy, zdržely se 3 hlasy (p. Ráb, p. Loutocký, p. Reimer))
- na základě smlouvy o uzavření budoucí kupní smlouvy výkup pozemku par.č. 220 o výměře 74 m2 od Emilie Novotné, bytem Veverská Bítýška, Dlouhá 356 za cenu 182.000,- Kč (pro 4 hlasy, proti 3 hlasy (p. Ráb, p. Reimer, p. Loutocký))
- dohodu o narovnání mezi Obcí Veverská Bítýška a Římskokatolickou farností ve Veverské Bítýšce ohledně pozemku pod přístupovou cestou k firmě Stafis (pro 4 hlasy, zdržely se 3 hlasy (p. Ráb, p. Loutocký, p. Reimer))
- smlouvu o uzavření budoucí kupní smlouvy mezi obcí Veverská Bítýška a Římskokatolickou farností Veverská Bítýška ohledně pozemku pod přístupovou cestou k firmě Stafis (pro 4 hlasy, zdržely se 3 hlasy (p. Ráb, p. Loutocký, p. Reimer))
- převod finanční částky ve výši 601.000,- Kč z účtu základní školy zpět na účet obce a z této částky se bude hradit oprava školní jídelny a kuchyně (pro 4 hlasy, zdržely se 3 hlasy (p. Ráb., p. Loutocký, p. Reimer))
- správnost a úplnost přijatých usnesení dle předložení p. Reimera (pro 6 hlasů, zdržel se 1 hlas (p. Ráb))

Obecní zastupitelstvo ve Veverské Bítýšce neschvaluje:

- jako ověřovatele zápisu p. Rába (pro 2 hlasy(p. Loutocký, p. Reimer), zdrželo se - 5 hlasů)
- jako ověřovatele zápisu p. Kozla (pro 3 hlasy (p. Černý, p. Novotný, p. Mifek), zdržely se 4 hlasy)
- pověření p. Rába pro přípravná jednání za účelem výstavby vysokorychlostního internetu s využitím státních dotací a dotací EU (pro 3 hlasy (p. Ráb, p. Loutocký, p. Reimer), zdržely se 4 hlasy)

Obecní zastupitelstvo ve Veverské Bítýšce bere na vědomí:

- zápis z dílčího přezkoumání hospodaření obce

Veřejné zasedání Obecního zastupitelstva pověřuje:

- starostu obce, aby zajistil sepsání notářského zápisu mezi Obcí Veverská Bítýška a manžely Karáskovými, ve kterém obec Veverská Bítýška uzná vlastnické právo manželů Karáskových k pozemku par.č. 2196 v k.ú. Veverská Bítýška. Notářský zápis zaplatí manželé Karáskovi
- starostu obce vypracováním projektu využití nebytových prostor vlastněných obcí. Termín předložení do konce ledna 2005

Usnesení z veřejného zasedání Obecního zastupitelstva ve Veverské Bítýšce ze dne 11. srpna 2004

Přítomno 7 členů obecního zastupitelstva (dále jen OZ)

Obecní zastupitelstvo ve Veverské Bítýšce schvaluje:

- zařazení bodu - jednání obcí regionu o rychlostní komunikaci R 43
- program jednání obecního zastupitelstva včetně rozšíření
- p. Reimera do návrhové komise (pro 5 hl., zdr. 1 hl. - p. Reimer)
- p. Mifka do návrhové komise (pro 5 hl., zdr. 1 hl.- p. Mifek)
- p. Kozel jako ověřovatel zápisu (pro 5 hl., zdr. 1 hl. - p. Kozel)
- p. Ráb jako ověřovatel zápisu (pro 5 hl., zdr. 1 hl. - p. Ráb)
- doplnění zápisu a usnesení ze dne 30. 6. 2004 o znění "OZ schvaluje podepsání smlouvy o poplatcích s Kordisem na rok 2004 na dobu určitou do 31. 12. 2004" (pro 4 hl., zdr. 2 hl.- p. Ráb, p. Reimer)
- opravu zápisu a usnesení dle návrhu p. Mifka - opravit text: "OZ schvaluje smlouvu o uzavření budoucí kupní smlouvy mezi obcí Veverská Bítýška a pí. Emílií Novotnou" (pro 4 hl., zdr. 2 hl - p. Ráb, p. Reimer)
- k akci výstavba dětského hřiště Na Bítýškách:

  1. Obec zajistí pronájem pozemku Okrašlovacímu spolku za 1 Kč. Obec poskytne dotaci Okrašlovacímu spolku ve výši 100.000,- Kč
  2. Po vydání stavebního povolení, které zajistí Okrašlovací spolek, obec vybagruje zeminu do hloubky 30 cm, dovoz kačírku, položení geotextilie. Pracovníci obce zajistí položení zámkové dlažby. Okrašlovací spolek bude garantem a bude zajišťovat provoz hřiště a určí správce hřiště. Do příštího zasedání zastupitelstva obce předloží p. Ráb několik variant řešení vybavení dětského hřiště a jejich finanční krytí
- vyhlášku č. 5/2004 o nakládání s komunálním odpadem na území obce Veverská Bítýška
- aby p. Černý hlasoval k bodu jednání 7 - prodej pozemků (pro 4 hl., zdr. 2hl. - p. Ráb, p. Reimer)
- aby p. Černý k bodu č. 7 hlasoval (pro 4 hl., zdr. 2 hl. - p. Ráb, p. Reimer)
- prodej pozemku par. č. 713(370 m2) Stanislavě Kurdíkové, Vev. Bítýška 440 za cenu 100,- Kč/1 m2 s tím, že zaplatí znalecký posudek a notářské poplatky (pro 4 hl., zdr. 2 hl. - p.Ráb, p. Reimer)
- prodej pozemku par. č. 711(120 m2) manželům Kučerovým, Vev. Bítýška 453 za cenu 100,- Kč/1 m2 s tím, že zaplatí znalecký posudek a notářské poplatky (pro 4 hl., zdr. 2 hl. - p. Ráb, p. Reimer)
- prodej pozemku par. č. 712 (130 m2) Daně Machové, Vev. Bítýška 581 za cenu 100,-Kč/1 m2 s tím, že zaplatí znalecký posudek a notářské poplatky (pro 4 hl., zdr. 2 hl. - p. Ráb, p. Reimer)
- s výstavbou domova pro seniory pokud budou tuto stavbu stavět manželé Cvrkovi. Budou ji hradit ze svých finančních prostředků bez finanční spoluúčasti obce (pro 5 hl., zdr. 1 hl. - p.Mifek)
- výstavbu 13 rod. domů na parcelách manželů Cvrkových v lokalitě areálu služeb (pro 5 hl., zdr.1 hl. - p. Mifek)

Obecní zastupitelstvo ve Veverské Bítýšce ruší:

- vyhlášku č. 8/2002 o nakládání s komunálním odpadem a stavebním odpadem na území obce Veverská Bítýška.

Obecní zastupitelstvo ve Veverské Bítýšce pověřuje:

- starostu obce, aby na setkání starostů regionu vyjádřil nesouhlas s výstavbou R43 v blízkosti obce Veverská Bítýška
- starostu obce k jednání ohledně odkupu pozemků par.č. 1618 (rozměr cca 100 m2) s Vackovými a par. č.5626 a 5627 (rozměr cca 100 m2) s pí. Haslingerovou do vlastnictví obce. Jednání vyvolat co nejdříve. (pro 5 hl., zdr. 1 hl. - p. Mifek).

Obecní zastupitelstvo ve Veverské Bítýšce bere na vědomí:

- rezignaci p. Reimera na funkci předsedy Výboru pro územní plánování

Veřejné zasedání Obecního zastupitelstva pověřuje:

- starostu obce podepsáním smlouvy IDS ohledně příspěvku na dopravu jen do termínu 31. 12. 2004, s tím že podmínkou je předložení smlouvy každý rok ke schválení. Obec v letošním roce zaplatí 50 procent nákladů na počet obyvatel (pro 4 hl., zdrželi se 3 hl. (Ráb, Loutocký, Reimer))
- předsedy komise územního plánování a životního prostředí, aby společně vytipovali lokality pro výsadbu stromů a okrasných keřů
- finanční výbor, aby vyčlenil finanční příspěvek na výstavbu dětského hřiště pro Okrašlovací spolek, který bude garantem výstavby a provozu dětského hřiště

Usnesení z veřejného zasedání Obecního zastupitelstva ve Veverské Bítýšce ze dne 30. června 2004

Přítomno 6 členů obecního zastupitelstva (dále jen OZ), omluven ing. Loutocký.

Obecní zastupitelstvo ve Veverské Bítýšce schvaluje:

- nového člena ZO pana Pavla Kozla (pro: 4 hl., zdr.: 2 hl. (Reimer, Ráb))
- zařazení bodu do programu - smlouva o dílo se skupinou Blučiňáci na hudební produkci pro hodovou zábavu (pro: 6 hl.)
- zařazení bodu do programu - schválení delegátů obce V. Bítýška do Mikroregionu Kuřimka (pro: 6 hl.)
- zařazení bodu do programu - schválení výše odměny pro nového člena OZ pana Pavla Kozla (pro: 4 hl, zdr: 1 hl. (Riemer), proti: 1 hl(Ráb))
- zařazení bodu do programu - projednání nápravy ve věci výkupu pozemku od paní Novotné (lok. u Hřiště) - návrh dohody o narovnání a návrh smlouvy o uzavření budoucí kupní smlouvy (pro: 4 hl, zdr: 1 hl. (Riemer), proti: 1 hl(Ráb))
- zařazení bodu do programu - projednání možnosti daru Mgr. M. Hlávkovi, místnímu knězi (pro:4 hl., zdr.: 2 hl. (Reimer, Ráb))
- navržený a rozšířený program (pro:4 hl., zdr.: 2 hl. (Reimer, Ráb))
- p. Mifka jako člena návrhové komise (pro: 5 hl., zdr.: 1 hl. (Mifek))
- Ing. Reimera jako člena návrhové komise (pro: 5 hl., zdr.: 1 hl. (Reimer))
- p. Novotného jako ověřovatele zápisu (pro: 5 hl., zdr.: 1 hl.(Novotný))
- ing. Rába jako ověřovatele zápisu (pro: 5 hl., zdr.: 1 hl. (Ráb))
- podpis smlouvy o financování IDS dle návrhu Kordisu (pro: 5hl., zdr.: 1 hl. (Mifek))
- jako předsedy Kontrolního výboru obce Veverská Bítýška pana Pavla Kozla (pro: 4 hl., zdr.: 2 hl. (Ráb, Reimer))
- prodej nemovitosti v katastrálním území Veverská Bítýška parcely KN č. 665 (horní rybník) za cenu stanovenou dohodou a to ve výši 20.000,-- Kč paní Michaele Kiliánové, Na Bílém potoce 238, Veverská Bítýška. Vlastníkem uvedené nemovitosti je Obec Veverská Bítýška.
- Dále OZ rozhodlo podle zákona o obcích o prodeji nemovitostí v kat. území Veverská Bítýška části parcel KN č. 664, 662 za cenu stanovenou dohodou a to ve výši 1,-- Kč paní Michaele Kiliánové, Na Bílém potoce 238, Veverská Bítýška. Vlastníkem uvedených nemovitostí je Obec Veverská Bítýška.
- Dále OZ rozhodlo o prodeji nemovitosti v katastrálním území Veverská Bítýška parcely KN č. 663 (spodní rybník) za cenu stanovenou dohodou a to ve výši 60.000,-- Kč Moravskému rybářskému svazu, Veverská Bítýška. Vlastníkem uvedené nemovitosti je Obec Veverská Bítýška.
- Dále ZO rozhodlo podle zákona o obcích o prodeji nemovitostí v kat. území Veverská Bítýška části parcel KN č. 664, 662 za cenu stanovenou dohodou a to ve výši 1,-- Kč Moravskému rybářskému svazu, Veverská Bítýška. Vlastníkem uvedený nemovitostí je Obec Veverská Bítýška.
- OZ rozhodlo, že bude zřízeno bezplatné věcné břemeno chůze a jízdy na částech p.č. 664, 662 (v šíři 1,3 m pozemku MRS, šíři 1,3 m pozemku paní Kiliánové) pro Obec Veverskou Bítýšku.
- ZO rozhodlo, že na p. č. 662 paní Kiliánové bude zřízeno bezplatné věcné břemeno chůze a jízdy po celé délce pozemku v šíři 2 m. pro Obec Veverskou Bítýšku (přístup k vodovodu).
- ZO rozhodlo, že veškeré náklady spojené s převodem pozemků ponese Obec Veverská Bítýška.
- ZO rozhodlo, že bude zřízeno předkupní právo na rybník a pozemky Moravského rybářského svazu pro Obec Veverskou Bítýšku a to za odprodejní cenu, s přihlédnutím na případné zhodnocení pozemků.
- ZO rozhodlo, že podmínkou bude, aby kupující respektovali umístění folie na bezpečný průchod obojživelníků (pro: 6 hl.)
- směnnou smlouvu s bratry Vackovými (pozemek k výstavbě přečerpávačky pro ul. Pod Horkou) (pro: 6 hl.)
- závěrečný účet obce Veverská Bítýška (včetně zprávy o auditu) (pro: 4hl., zdr.: 2 hl. (Ráb, Reimer))
- pravomoc starostovi obce, aby mohl rozhodnout v měsíci prosinci o úpravě paragrafů v rámci schváleného celkového rozpočtu (dle návrhu finančního výboru) (pro: 4hl., zdr.: 2 hl. (Ráb, Reimer))
- že rozdíl nakoupených pozemků bude navýšen dle kupních smluv v roce 2003 (tak jak navrhl při své kontrole Krajský úřad JMK) (pro: 4 hl., zdr.: 2 hl. (Ráb, Reimer))
- rozpočtovou změnu v příjmové části (pro: 4 hl., zdr.: 2 hl. (Ráb, Reimer))
- rozpočtovou změnu ve výdajové části (pro: 4 hl., zdr.: 2 hl. (Ráb, Reimer))
- podpis smlouvy o dílo s kapelou Blučiňáci a to v částce cca 16.500,-- Kč na pořádání hud. produkce při hodové zábavě (pro: 6 hl.)
- částku 7.000,-- Kč na občerstvení pro muzikanty při hodové zábavě (pro: 6 hl.)
- delegáta za obec Vev. Bítýšku pro mikroregion Kuřimka pana Josefa Mifka (pro: 5 hl., zdr.: 1 hl. (Mifek))
- delegáta za obec v miroregionu Kuřimka pana Černého (pro: 5 hl., zdr.: 1 hl. (Černý))
- odměnu 930,-- Kč/měsíc panu Kozlovi (člen OZ a předseda kontrolního výboru) (pro: 4 hl., zdr.: 2 hl. (Ráb, Reimer))
- umožnění hlasování pana Novotného ve věci výkupu pozemku od paní Novotné E. (pro: 4 hl., zdr.: 2 hl. (Ráb, Reimer))
- dohodu o narovnání mezi obcí a paní Novotnou (pro: 4 hl., zdr.:2 hl. (Ráb, Reimer))
- smlouvu o uzavření budoucí kupní smlouvy (pro: 4 hl., zdr.: 2 hl. (Ráb, Reimer))
- částku 5.000,-- Kč na dar k životnímu jubileu pro místního kněze Mgr. M. Hlávku s tím, že starosta bude OZ informovat o tom, co za tuto částku bylo pořízeno (pro: 6 hl.)
- přijatá usnesení (pro: 6 hl.)

Obecní zastupitelstvo ve Veverské Bítýšce neschvaluje:

- ing. M. Rába jako předsedy Kontrolního výboru

Obecní zastupitelstvo ve Veverské Bítýšce bere na vědomí:

- složení slibu nového člena zastupitelstva obce pana Pavla Kozla
- předání osvědčení o zvolení člena ZO panu Pavlu Kozlovi

Usnesení z veřejného zasedání Obecního zastupitelstva ve Veverské Bítýšce ze dne 19. května 2004

Přítomno 7 členů obecního zastupitelstva (dále jen OZ)

Obecní zastupitelstvo ve Veverské Bítýšce schvaluje:

- zařazení bodu č. 22 do programu (pro 4 hl., zdržel se 3 hl. (Ráb, Loutocký, Reimer))
- program, jak byl navržen včetně doplnění (pro 4 hl., zdrželi se 3 hl. (Ráb, Loutocký, Reimer))
- návrhovou komisi ve složení p. Mifek (pro 6 hl., zdržel se - 1 hl. (Mifek)), p. Černý (pro 6 hl., zdržel se - 1 hl. (Černý))
- ověřovatele zápisu p. Loutockého (pro 6 hl., zdržel se - 1 hl. (Loutocký)), p. Brychty (pro 5 hl., zdrželi se 2 hl. (Mifek, Brychta))
- záměr obce směnit obecní pozemek v ulici Na Bílém potoce par. č. 1143 (KM) za pozemek p. Babáka na místním hřbitově (záměr vyvěsit a připravit směnnou smlouvu)
- prodej horního rybníka + část louky pí. Kiliánové za cenu dohodou. Prodej spodního rybníka + pozemku pod rybárnou MO MRS Vev. Bítýška za cenu dohodou. Ostatní pozemky zůstanou v majetku obce. Smlouvy budou předloženy na zasedání zastupitelstva. Do smluv zakotvit předkupní právo pro obce za původní cenu
- přestávku v jednání na 5 minut
- místní vyhlášku č. 3/2004 o místních poplatcích
- odpis škrabky na brambory
- zrušení detašovaného pracoviště MŠ Vev. Bítýška v Maršově
- kopírování na OÚ zdarma pro členy zastupitelstva pouze při potřebě výkonu funkce zastupitele (pro 6 hl., zdržel se 1 hl. (Ráb))
- rozpočtovou změnu v příjmech (pro 4 hl., zdrželi se 3 hl. (Ráb, Loutocký, Reimer))
- rozpočtové změny ve výdajích (pro 4 hl., zdrželi se 3 hl. (Ráb, Loutocký, Reimer))
- převedení zůstatku roku 2003 v částce 99.000,- Kč do rozpočtu na rok 2004 pro Základní školu ve Vev. Bítýšce, předložení čerpání této částky
- převedení zůstatku z rozpočtu roku 2003 ve výši 95.000,- Kč do rozpočtu roku 2004 pro Mateřskou školu ve Vev. Bítýšce
- založení mikroregionu Kuřimka a jeho stanovy
- záměr osazení antén pro bezdrátový internet na budově pošty a pronájem cca 8 m2 místnosti s tím, že musí proběhnout jednání mezi zástupci České pošty, Telecom, Eurotel, p. Valášek, p. Houska, p. Ráb, p. Konečný, p. Hudec, kteří dořeší detaily smlouvy
- zrušení původní vyhlášky a schválení vyhlášky č. 4/04
- výkup pozemků v lokalitě ulice Nádražní s tím, že cena bude dohodou (pro 6 hl., zdržel se - 1 hl. (Černý))
- vyvolat jednání se zemědělskou hospodářskou správou, vodoprávním orgánem z Kuřimi a SÚS Brno na základě jejich vyjádření zpracovat projekt na odvod vody ze Slešťůvky - termín do tří týdnů
- aby si okrašlovací spolek požádal o pronájem pozemku pod dětským hřištěm (pro 6 hl., zdržel se 1 hl. (Reimer))
- úpravu jednacího řádu na základě výzvy krajského úřadu a dále doplňuje:

  1. §3 uvést - Zastupitelstva obce se konají v územním obvodu obce
  2. §9,odst. 7 - Člen zastupitelstva obce má právo vystupovat ke každému bodu programu a předložit k němu pozměňovací návrhy
  3. §11, odst.3 - V průběhu zasedání je každé 2 hodiny přestávka 15 minut
  4. §12 - Zasedání zastupitelstva obce je ukončeno nebo přerušeno nejpozději v 23:30 hodin
- zakoupení řezačky cena 35.000,- Kč a vibrační desky cena 52.000,- Kč (pro 4 hl., zdrželi se 3 hl. (Ráb, Loutocký, Reimer))
- podpis smlouvy s OSA ohledně veřejných produkcí

Obecní zastupitelstvo ve Veverské Bítýšce neschvaluje:

- pověření předsedy komise životního prostředí úpravou vyhlášky o odpadech - ohledně třídění odpadu (pro 3 hl., proti 1 hl. (Černý),
zdrželi se - 3 hl. (Mifek, Brychta, Novotný)) - souhlas se zastavovací studií v lokalitě Pod Horkou na pozemcích manželů Cvrkových, včetně výstavby domova důchodců s pečovatelskou službou s podmínkou, že provoz domova důchodců v žádném případě nezatíží obecní rozpočet - pro 2 hl. (Ráb, Reimer), zdrželi se - 5 hl.

Obecní zastupitelstvo ve Veverské Bítýšce bere na vědomí:

- zprávy z činnosti komisí a výborů, které pracují při obecním úřadě a dále vyjádření vodárenského svazku
- postup jednání ohledně možnosti vykoupit pozemky v lokalitě u hřiště za účelem rozšíření sportovního areálu

Veřejné zasedání Obecního zastupitelstva pověřuje:

- starostu obce podepsáním smlouvy IDS ohledně příspěvku na dopravu jen do termínu 31. 12. 2004, s tím že podmínkou je předložení smlouvy každý rok ke schválení. Obec v letošním roce zaplatí 50 procent nákladů na počet obyvatel (pro 4 hl., zdrželi se 3 hl. (Ráb, Loutocký, Reimer))
- předsedy komise územního plánování a životního prostředí, aby společně vytipovali lokality pro výsadbu stromů a okrasných keřů
- finanční výbor, aby vyčlenil finanční příspěvek na výstavbu dětského hřiště pro Okrašlovací spolek, který bude garantem výstavby a provozu dětského hřiště

Usnesení z veřejného zasedání Obecního zastupitelstva ve Veverské Bítýšce ze dne 17. března 2004

Přítomno 6 členů obecního zastupitelstva (dále jen OZ), pan Brychta se omluvil.

Obecní zastupitelstvo ve Veverské Bítýšce schvaluje:

- navržený a rozšířený program (pro: 4 hl., zdr.: 3 hl. (Ráb, Reimer, Loutocký))
- ing. Reimera jako člena návrhové komise (pro: 6 hl., zdr.: 1 hl. (Reimer))
- pana Mifka jako člena návrhové komise (pro: 6 hl., zdr.: 1 hl. (Mifek))
- ing. Loutockého jako ověřovatele zápisu (pro: 6 hl., zdr.: 1 hl.(Loutocký))
- p. Novotného jako ověřovatele zápisu
- čerpání rozpočtu roku 2003 v příjmové části (pro: 4 hl., zdr.: 3 hl. (Ráb, Reimer, Loutocký))
- čerpání rozpočtu roku 2003 ve výdajové části (pro: 4 hl., zdr.: 3 hl. (Ráb, Reimer, Loutocký))
- schvalování rozpočtu r. 2004 po paragrafech (pro: 4 hl., zdr.: 3 hl. (Ráb, Reimer, Loutocký))
- rozpočet roku 2004 v příjmové části s tím, že bude paragraf 6171 (pronájem nemovitostí) navýšen o 20.000,-- Kč (pro: 4 hl., zdr.: 3 hl. (Ráb, Reimer, Loutocký))
- rozpočet na rok 2004 ve výdajové části s tím, že bude úpraven paragraf 3419 (víceúčelová hala) - snížení o 14.600,-- Kč a paragraf 6402 (finanční vypořádání) navýšen o 34.600,-- Kč (pro: 4 hl., proti: 3 hl. (Ráb, Reimer, Loutocký))
- úpravu rozpočtu ve výdajové části v paragrafu 3419 (víceúčelová hala) - snížení o 14.600,-- Kč a paragrafu 6402 (finanční vypořádání) navýšen o 34.600,-- Kč (pro: 4 hl., proti: 3 hl. (Ráb, Reimer, Loutocký))
- revokaci usnesení VZOZ ze dne 3.12.2003, o prodeji p. č. 1180 paní Kropáčkové, Na B. potoce 559, V. Bítýška
- prodej části pozemku p. č.1143 (KM), označené ve zjednodušené evidenci jako p. č. 5574/1 paní Jaroslavě Kropáčkové, Veverská Bítýška 559
- prodej části pozemku p. č. 1143 za cenu 150,-- Kč/m2 s tím, že si paní Kropáčková uhradí znalecký posudek, notářské poplatky a zaměření
- záměr směnit pozemek p. č. 1143 (KM) označený ve zjednodušené evidenci jako p. č. 5574/1 (PK) s pozemkem na hřbitově nebo na ČOV, který je ve vlastnictví pana Babáka s tím, že se k jednání pověřuje starosta
- směnu strategicky důležitého pozemku p. č. 1502 vlastníků Vackové Boženy, Za řekou 602, Veverská Bítýška, Vacka Jaroslava, Za řekou 602, Veverská Bítýška a PaedDr. Vacka Pavla, Nádražní 625, Veverská Bítýška s pozemky obce p. č. 1202/90, 1202/2, 1202/3, 1202/4 a část parcely č. 1202/5
- vstup obce do mikroregionu s prac. názvem "Studánky" s tím, že poplatek v letošním roce bude činit 5.000,-- Kč jako vkladová částka, plus 2,-- Kč na hlavu obyvatele a rok
- stažení a přesunutí bodu 11 a 12 z programu na příští VZOZ
- řád veřejného pohřebiště
- vyhlášku č. 2/2004, o zrušení vyhlášky č. 9/2003
- odkup pozemku p. č. 451/2 o výměře 128 m2 od pana Nečase, za cenu 150,-- Kč/m2 pro budoucí zbudování komunikace s tím, že bude akceptovat, že na parcelách č. 453/1 a 454 je zájmový chov koní (bude uvedeno ve smlouvě)
- výkup pozemku p. č. 453/2 o výměře 72 m2 v ceně 150,-- Kč/m2 od manželů Loutockých
- odpis obecního majetku (varhany + gramo)
- zrušení detašovaného pracoviště ZŠ Vev. Bítýška v Chudčicích a to od 31. 8. 2004
- paní Danu Brothánkovou, Čebín 7 jako projektantku pro úpravy ve školní jídelně při ZŠ (pro: 6 hl., zdr.: 1 hl. (Ráb))
- projektanty na víceúčelovou halu a to - na vodovodní přípojku, splaškovou a dešťovou kanalizaci ing. J. Erbenovou, - přeložka plynovodního řádu STL paní Z. Jerouškovou, - přeložka vysokého napětí ing. Žamberský, - část architektonicko-stavební ing. P. Steé, - statické posouzení ing. J. Chalabala (pro: 4 hl., proti: 3 hl. (Ráb, Reimer, Loutocký))
- žádostí p. Prokeše, že zbuduje lávku pro pěší na vlastní náklady s tím, že se bude jednat o přechod ke Slešťůvce (ve směru prodloužené komunikace u domu p. č. 649) a to v šířce 50 cm (pro: 6 hl., proti: 1 hl. (starosta))
- přijatá usnesení

Obecní zastupitelstvo ve Veverské Bítýšce neschvaluje:

- přesunutí bodu č. 13 (schválení konvence IDS) a schválení projektantů pro halu (pro: 3 hl. (Ráb, Reimer, Loutocký), zdr.: 4 hl)
- ing. Rába jako ověřovatel zápisu (pro: 2 hl. (Loutocký, Reimer), zdr.: 1 hl.(Ráb), proti: 3 hl.)
- předběžný souhlas se záměrem vybudováním hřiště na hokejbal v lokalitě Na Bítýškách (pro: 3 hl. (Ráb, Loutocký, Reimer), zdr.: 1 hl.(Novotný), proti 3 hl.)
- zahrnutí finanční částky na vybudování inženýrský sítí v lokalitě Na Bítýškách do rozpočtu na rok 2004 (pro: 3 hl. (Ráb, Reimer, Loutocký), proti: 1 hl. (starosta), zdr.: 3 hl.)
- pověřit finanční výbor, aby v rozpočtu vyčlenil částku na opravu Kulturního domu (pro: 3 hl. (Ráb, Reimer, Loutocký), zdr. 4 hl.)
- odkup použitých obrubníků od pana Cvrka za cenu 90,-- Kč/ks

Obecní zastupitelstvo ve Veverské Bítýšce bere na vědomí:

- předání žádosti na vyčištění koryta a břehů řeky Svratky na Povodí Moravy

Veřejné zasedání Obecního zastupitelstva pověřuje:

- výbor pro územní plánování k vypracování návrhu na nejlepší řešení problematiky přístupu na soukromé pozemky v ulici Hvozdecká (pro: 6 hl., proti: 1 hl.(starosta))
- starosty k jednání s firmou Kordis o nové smlouvě o příspěvku na IDS (pro: 4 hl., zdr.: 3 hl. (Ráb, Reimer, Loutocký))
- starosty k jednání s firmou Kordis ohledně parkování autobusů v obci
- výbory a komise při OÚ k vypracování výročních zpráv a plánů činnosti na rok 2004
- starosty k jednání se Správou a údržbou silnic Brno, ve věci opravy chodníků na mostě přes řeku
- starosty k zajištění opravy výtluků na komunikaci v lokalitě Na Bítýškách

Usnesení z veřejného zasedání Obecního zastupitelstva ve Veverské Bítýšce ze dne 28. ledna 2004

Přítomno 6 členů obecního zastupitelstva (dále jen OZ), pan Brychta se omluvil.

Obecní zastupitelstvo ve Veverské Bítýšce schvaluje:

- navržený a rozšířený program
- pana Mifka jako člena návrhové komise (pro: 5 hl., zdr.: 1 hl. (Mifek))
- ing. Loutockého jako člena návrhové komise (pro: 5 hl., zdr.: 1 hl. (Loutocký))
- ing. Rába jako ověřovatele zápisu (pro: 5 hl., zdr.: 1 hl. (Ráb))
- pana Novotného jako ověřovatele zápisu (pro: 5 hl., zdr.: 1 hl. (Novotný))
- vyhlášku č. 1/2004 o udržování pořádku v obci
- harmonogram konání VZOZ s tím, že začátky budou nejdříve v 17.30 (pro: 4 hl.,zdr. 2hl., (Mifek, Černý))
- svolání besedy se zástupcem Kordisu na 18. 1 .2004 v 17.30 hod s tím, že pozvání zařídí starosta obce (pro: 5 hl., zdr.: 1 hl. (Mifek))
- přijatá usnesení

Obecní zastupitelstvo ve Veverské Bítýšce bere na vědomí:

- zprávu o výsledku inventarizace

Veřejné zasedání Obecního zastupitelstva pověřuje:

- kontrolní výbor obce, aby předal žádost o kontrolu Vodárenského svazku kontrolnímu výboru Vodárenského svazku
- p. Novotného, aby předložil podrobný přehled činnosti za měsíc únor a to v březnovém VZOZ (pro: 5 hl., zdr.: 1 hl. (Černý))
- starostu, aby zajistil nabídky poskytovatelů telekomunikačních služeb a předložil na příštím OZ nabídku nejvýhodnější (pro: 4hl.,zdr: 2hl. (Černý, Novotný))
- starostu a předsedy VÚP, aby se nejpozději do 13. 2. 2004 sešli s ing. Honců a Judr. Ryšavou a projednali a doplnili výzvu o připomínky z minulého OZ. Po schválení starostem a předsedou VÚP bude obratem rozeslána výzva vybraným architektům


sipka Zpět     sipka Verze pro tiskTyto webové stránky využívají cookies. Jejich používáním s tím vyjadřujete souhlas.
Souhlasím