cz / eng / de     Dnes je

Domů»Úřad města»Usnesení zastupitelstva města»Usnesení zastupitelstva města z roku 2003

Usnesení Obecního zastupitelstva z roku 2003

Usnesení z veřejného zasedání Obecního zastupitelstva ve Veverské Bítýšce ze dne 22. prosince 2003

Přítomno 7 členů obecního zastupitelstva (dále jen OZ).

Obecní zastupitelstvo ve Veverské Bítýšce schvaluje:

- schválený a navržený program
- p. Mifka jako člena návrhové komise (pro: 6 hl., zdr.: 1 hl. (Mifek))
- ing. Reimera jako člena návrhové komise (pro: 6 hl., zdr.: 1 hl. (Reimer))
- ing.Rába jako ověřovatele zápisu (pro: 6 hl., zdr.: 1 hl. (Ráb))
- p. Brychty jako ověřovatele zápisu (pro: 6hl., zdr.: 1hl. (Brychta))
- rozpočtovou změnu v příjmech (pro: 4 hl., zdr: 3 hl. (Ráb, Reimer, Loutocký))
- rozpočtovou změnu ve výdajích (pro: 4 hl., zdr: 3 hl. (Ráb, Reimer, Loutocký))
- zvýšení položek účelových dotací v příjmech a výdajích o finanční částky, které budou skutečně převedeny na účet obce od Krajského úřadu a Úřadu práce Brno-venkov v měsíci 12/2003 (pro: 4 hl., zdr: 3 hl. (Ráb, Reimer, Loutocký))
- rozpočtové provizorium na rok 2004 s tím, že se rozpočtové provizorum bude řídit těmito pokyny: neinvestiční výdaje budou čerpány až do schválení rozpočtu roku 2004, maximálně do výše 1/12 rozpočtu roku 2003 měsíčně, investiční akce budou do schválení rozpočtu zastaveny, rozpočet bude předložen na prvním veřejném zasedání obecního zastupitelstva roku 2004 (pro: 4 hl., proti: 2 hl. (Ráb, Loutocký), zdr.: 1 hl. (Reimer))
- nájem pozemku p.č. 527 o rozloze 15,8 m² pro SBD Květnice, pozemek bude sloužit ke zbudování smetníku pro dům 647 (pro: 4 hl., zdr: 3 hl. (Ráb, Reimer, Loutocký))
- Statut Sociálního fondu Obce Veverská Bítýška včetně jeho tvorby
- Smlouvu o placení odměn stanovených autorským zákonem poskytovatelem kopírovacích služeb s tím, že se vypouští § 6
- odpis obecního majetku - kopírovacího stroje TOSHIBA
- vyhlášku č. 2/2003 o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj
- poskytnutí kopií smluv členům OZ, které požadoval ing. Ráb s tím, že budou zastřeny podpisy a razítka protistran (pro: 4 hl., zdr: 3 hl. (Ráb, Reimer, Loutocký))

Obecní zastupitelstvo ve Veverské Bítýšce bere na vědomí:

- zprávu o výsledku finančních kontrol v příspěvkových organizacích, organizačních složkách obce a jiných organizacích

Veřejné zasedání Obecního zastupitelstva neschvaluje:

- odložení bodu - pronájem pozemku p.č. 527 SBD Květnici - na příští zasedání OZ, kde by bylo předloženo vyjádření obyvatel domu č.p. 648 a SBD Květnice (pro: 3 hl. (Ráb, Reimer, Loutocký), proti: 4 hl.)
- vydání jednacího řádu jako vyhlášky obce (pro: 3 hl. (Ráb, Reimer, Loutocký), proti: 4 hl.)

Veřejné zasedání Obecního zastupitelstva pověřuje:

- ing. Reimera a starosty obce k požádání institucí (JMP, JME, VS) o vyjádření. Toto proběhne po předložení potencionálního počtu obyvatel, který dodá starostovi Ing. Reimer. Po obdržení vyjádření institucí budou zpracovávány jednotlivé projekty
- starosty obce k vypracování harmonogramu konání zasedání OZ na rok 2004 a tento harmonogram předložit nejpozději na 1. OZ v příštím roce
- právničku obce k prověření platnosti nájemní smlouvy na kulturní dům, na příštím OZ budou zastupitelé s výsledkem seznámeni (pro: 4 hl., zdr: 3 hl. (Ráb, Reimer, Loutocký))

Usnesení z veřejného zasedání Obecního zastupitelstva ve Veverské Bítýšce ze dne 3. prosince 2003

Přítomno 7 členů obecního zastupitelstva (dále jen OZ).

Obecní zastupitelstvo ve Veverské Bítýšce schvaluje:

- zařazení bodu - výzva k nápravě od Krajského úřadu, do programu jednání (pro: 4 hl., zdr.: 3 hl. (Ráb, Loutocký, Reimer))
- navržený a rozšířený program (pro: 4 hl., zdr.: 3 hl. (Ráb, Loutocký, Reimer))
- pana Mifka jako člena návrhové komise (pro: 6 hl., zdr.: 1 hl. (Mifek))
- ing. Reimera jako člen návrh.komise (pro: 6 hl., zdr.: 1 hl. (Reimer))
- pana Brychty jako ověřovatele zápisu (pro: 5 hl., zdr.: 2 hl.( Ráb, Brychta))
- pana Novotného jako ověř.zápisu (pro: 4 hl., zdr.: 3 hl. (Ráb, Loutocký, Reimer))
- výstavbu rodinného domu manželů Kvasnicových na p.č. 1614/1 (pro: 5 hl.,zdr.: 2 hl. (Ráb, Loutocký))
- přestávku na deset minut
- přestávku na pět minut
- stažení z projednání bod smlouva o dílo s ing. Erbenovou s tím, že ing. Erbenová bude pověřena ke zpracování marketingové studie na výstavbu víceúčelové sportovní haly (v částce do 40.000,- Kč)
- posunutí besedy s občany (na téma sportovní haly) do doby, až bude zpracovaná marketingová studie
- revokaci rozhodnutí ze dne 3.9.2003 o neprodeji pozemku p.č. 131 panu Jandovi (pro: 4 hl., proti.: 3 hl. (Ráb, Loutocký, Reimer))
- prodej pozemku p.č. 131 panu Jandovi, Nádražní 65, Veverská Bítýška (pro: 4 hl., proti.: 3 hl. (Ráb, Loutocký, Reimer))
- prodej pozemku p.č. 131 za cenu 150,- Kč/m² (pro: 4 hl., proti: 2 hl. (Reimer, Loutocký), zdr.: 1 hl. (Ráb))
- úhradu notářských poplatků, znaleckého posudku, zaměření týkajících se prodeje pozemku p.č. 131 kupujícím - panem Jandem (pro: 4 hl., zdr.: 3 hl. (Ráb, Loutocký, Reimer))
- směnu obecního pozemku (pozemek před bývalým kinem - cca 80 m²)s pozemkem manželů Vlkových (pozemek v přístupové cestě k ČOV cca 140 m²) s tím, že při výstavbě na pozemku budou manželé Vlkovi respektovat připomínky stavebního úřadu a poplatky spojené se směnou bude hradit Obec Veverská Bítýška
- prodej pozemku p.č. 1180 paní Kropáčkové, Na Bílém potoce 559, Veverská Bítýška s tím, že si uhradí notářské poplatky, znalecký posudek a zaměření (pro: 4 hl., proti.: 3 hl. (Ráb, Loutocký, Reimer))
- prodej pozemku p.č. 1180 za cenu 150,- Kč/m² (pro: 4 hl.,proti.: 1 hl. (Reimer), zdr.: 2 hl. (Ráb, Loutocký))
- prodej pozemku p.č. 356 o výměře 206 m² paní Olze Doležalové, 9. května 328, Veverská Bítýška za cenu 150,- Kč/m² s tím, že si uhradí notářské poplatky, zaměření a znalecký posudek
- počty zaměstnanců obecního úřadu - 8 (matrika 1, stavební úřad 3), - pracovní četa maximální počet 29 a počty pracovníků organizačních složek - knihovna 3, - vývařovna důchodců 2 zaměstnanci (pro: 4 hl., zdr.: 3 hl. (Ráb, Loutocký, Reimer))
- odpisy obecního majetku
- vyhlášku č. 1/2003 o neinvestičním příspěvku obci
- rozpočtovou změnu na straně příjmů (pro: 4 hl., zdr.: 3 hl. (Ráb, Loutocký, Reimer))
- rozpočtovou změnu ve výdajích (pro: 4 hl., zdr.: 3 hl. (Ráb, Loutocký, Reimer))
- odpuštění částky 15.000,- Kč za žáky cizích obcí, které navštěvují ZŚ Veverská Bítýška (do 5. třídy)
- aktualizovaný povodňový plán
- žádost pana Karáska, Jugoslávská 34, Brno o uznání vlastnického práva na p.č. 2195 s tím, že si uhradí notářský zápis a poplatky s tím spojené
- s výstavbou hřiště v obci Veverská Bítýška v lokalitě Na Bítýškách s tím, že bytové družstvo Květnice požádá o pronájem pozemku, požádá o územní a stavební povolení. V případě, že nebude určen správcem pan Zemánek, bude zodpovídat za hřiště SBD Květnice a v celodenním režimu ho provozovat. Bude zároveň zodpovídat za případné úrazy. (pro: 6 hl., zdr.: 1 hl. (Černý))
- výstavbu rodinného domu v lokalitě U stávku paní M. Vysloužilové s tím, že při případném nesouhlasu státní správy nepřebírá obec zodpovědnost za neuskutečnění výstavby. OZ doporučuje zakoupit pozemek až po rozhodnutí územního řízení (pro: 6 hl., zdr.: 1 hl. (Ráb))
- doplnění plánu činnosti Výboru územního plánování dle požadavků starosty. Dále OZ schvaluje, že finance se budou rozdělovat až po předložení přípravných prací. Finance pro rok 2004 navrhne finanční výbor do konce roku 2003.
- podle zákona č. 122/2002 Sb. přílohy č. 1 k nařízení vlády č. 358/2000 se doplňuje usnesení OZ ze dne 20.11.2002 vyjmenovanými částkami příplatků pro členy OZ podle počtu obyvatel takto:
- neuvolněný místostarosta, pevná částka 9.000,- Kč, příplatek dle obyvatel 2.430,- Kč
- neuvolněný předseda komise 110,- Kč
- neuvolněný člen zastupitelstva 110,- Kč (měsíčně, pro: 4 hl.,zdr.: 3 hl. (Ráb, Loutocký, Reimer))
- přijatá usnesení

Obecní zastupitelstvo ve Veverské Bítýšce bere na vědomí:

- že vznikne návrh řešení (dohody) mezi MRS a rodinou Kiliánových, která bude předložena jakmile bude vypracována na nejbližším OZ. Do té doby jsou pozemky a rybníky ve vlastnictví obce
- zprávy o výsledku kontrol na Čističce odpadních vod Veverská Bítýška
- zprávu o stavu obecního autobusu

Veřejné zasedání Obecního zastupitelstva neschvaluje:

- ing. Rába jako ověřovatele zápisu (pro: 2hl. (Reimer, Loutocký,), proti: 2 hl. (Černý, Novotný), zdr.: 1 hl.)
- konvenci o souhlasu s integrovanou dopravou v Jihomoravském kraji (pro: 3 hl. (Ráb, Loutocký, Reimer), proti: 4 hl.)
- uspořádání besedy s občany na téma integrovaná doprava (pro: 3 hl. (Ráb, Reimer, Loutocký), proti: 2 hl. (Novotný, Černý) zdr.: 2 hl.)
- omezení kompetencí starosty, které vykonává při neexistenci rady (pro: 3 hl. (Ráb, Loutocký, Reimer), proti: 4 hl.)

Veřejné zasedání Obecního zastupitelstva pověřuje:

- starosty obce k jednání o odkupu pozemků v lokalitě Pod Horkou pro vybudování komunikace (pro: 5 hl., proti: 1 hl. (Černý), zdr.: 1 (Mifek))
- pana Mifka k jednání o výkupu pozemků u hřiště s tím, že pozemky budou použity na stavbu nového fotbalového hřiště a ke zřízení sportovního areálu (pro: 6 hl., zdr.: 1 hl. (Ráb))
- starosty obce a ing. Reimera rozeslat vyhlášení výběrového řízení nejpozději do 20. prosince s tím, že ve výzvě bude uvedeno, že projektant se zúčastní všech jednání, ve kterých bude obec jednat s vlastníky pozemků v nových lokalitách a s vlastníky pozemků ve stávajících komunikacích. V této fázi bez nároků na honorář (pro: 6 hl., zdr.: 1 hl. (Ráb))
- ing. Rába k jednání o cyklostezkách v regionu Tišnovsko (pro: 6 hl., zdr.: 1 hl. (Ráb))

Usnesení z veřejného zasedání Obecního zastupitelstva ve Veverské Bítýšce ze dne 3. září 2003

Přítomno 7 členů obecního zastupitelstva (dále jen OZ).

Obecní zastupitelstvo ve Veverské Bítýšce schvaluje:

- ing. Reimera jako člena návrhové komise (pro: 6 hl., zdr.: 1 hl. (Reimer))
- pana Mifka jako člena návrhové komise (pro: 6 hl., zdr.: 1 hl. (Mifek))
- pan Loutockého jako ověřovatele zápisu (pro: 4 hl. (Mifek, Černý, Novotný, Brychta), proti: 1 hl., zdr.: 2 hl.)
- pana Novotného jako ověřovatele zápisu (pro: 4 hl., zdr.: 3 hl. (Ráb, Loutocký, Reimer))
- stažení bodu směna pozemku manželů Vlkových s obecním pozemkem z programu jednání s tím, že budou manželé Vlkovi vyzvání k předložení studie (návrhu), jak bude vypadat prodejna před bývalým kinem a vyjádření stavebního úřadu (pro: 6 hl., zdr.: 1 hl. (Ráb))
- stažení bodu prodej pozemku paní Kropáčkové z projednání (pro: 4 hl., zdr.: 2 hl. (Mifek, Novotný), proti: 1 hl. (Černý))
- úpravu vyhlášky č. 5/2000 o úhradě neinvestičních nákladů obce - nové ceny kopírování - A4 jednostranně 1,5 Kč, A4 oboustranně 3 Kč, A3 jednostranně 3 Kč, A3 oboustranně 6 Kč
- plán činnosti výboru pro územního plánování se změnou v bodě 2 v tom, že předpokládané náklady v roce 2003 budou projednány a upřesněny na zasedání finančního výboru (pro: 6 hl., zdr. 1 hl. (Černý))
- požadavek, aby starosta na příštím OZ předložil písemné vyjádření k bodům podmětu ing. Rába (podezření na porušení zákona)
- přijatá usnesení

Obecní zastupitelstvo ve Veverské Bítýšce bere na vědomí:

- organizační řád obce
- rozhodnutí Krajského úřadu Jihomoravského kraje ve věci půjčky od bratří Vacků
- podpis smlouvy o převodu akcií JME

Veřejné zasedání Obecního zastupitelstva neschvaluje:

- ing. Rába jako ověřovatele zápisu (pro: 3 hl. (Reimer, Loutocký, Ráb), proti: 3 hl., zdr.: 1 hl.)
- pana Brychty jako ověřovatele zápisu (pro: 3 hl. (Černý, Mifek, Novotný), zdr.: 4 hl.)
- prodej obecního pozemku p.č. 131 panu Jandovi, Česká 81 (pro: 1 hl.(Černý), zdr.: 4 hl., proti: 2 hl. (Ráb, Reimer))
- zřízení redakční rady Zpravodaje (pro: 3 hl. (Ráb, Reimer, Loutocký), proti: 3 hl., zdr.: 1 hl (Mifek))

Veřejné zasedání Obecního zastupitelstva pověřuje:

- starostu, aby zajistil úpravu tiráže v místním Zpravodaji tak, aby odpovídala zákonu č. 46/2000 Sb.
- starostu k napsání dopisu panu Vackovi (ZŠ Veverská Bítýška) ohledně úprav školní jídelny
- starostu ke svolání schůze ohledně přechodů pro chodce v obci a následně pověřuje starosty, aby předložil na příštím OZ zprávu z tohoto jednání
- starostu, aby zajistil svolání veřejné besedy na téma hokejová hala co nejdříve, nejpozději však do konce roku 2003

Usnesení z veřejného zasedání Obecního zastupitelstva ve Veverské Bítýšce ze dne 30. června 2003

Přítomno 7 členů obecního zastupitelstva (dále jen OZ).

Obecní zastupitelstvo ve Veverské Bítýšce schvaluje:

- navržený a rozšířený program (pro: 7 hl.)
- ing. Loutockého navrhovatele usnesení (pro: 6 hl., zdr.: 1 hl. (Loutocký))
- pana Mifka jako navrhovatele usnesení (pro: 6 hl., zdr.: 1 hl. (Mifek))
- ing. Reimera jako ověřovatele zápisu (pro: 4 hl., zdr.: 2 hl. (Reimer, Loutocký), proti: 1 hl. (Ráb))
- pana Novotného jako ověřovatele zápisu (pro: 4 hl., zdr.: 3 hl. (Reimer, Ráb, Loutocký))
- změnu ceny kopírování u množství nad 10 listů (včetně kopírování knih a časopisů) a to u A4 za cenu 2 Kč/strana a u A3 3 Kč/strana (pro: 7 hl.)
- odpisy obecního majetku (jídlonosiče a vrtačka) (pro: 7 hl.)
- rozpočtovou změnu v příjmové části (pro: 4 hl., zdr.: 3 hl. (Ráb, Loutocký, Reimer))
- rozpočtovou změnu ve výdajové části (pro: 5 hl., zdr.: 2 hl.( Loutocký, Ráb))
- odpisový plán Základní školy Veverská Bítýška (pro: 7 hl.)
- stažení bodu č. 7 (prodej pozemku panu Jandovi) z programu (pro: 7 hl.)
- prodej pozemku 2538, o výměře 60 m² panu Sokolovi, Veverská Bítýška s tím, že si zaplatí zaměření, znalecký posudek, poplatky a musí být vydán souhlas silničního správ. úřadu a orgánu pro územní plánování (pro: 5 hl., zdr.: 2 hl. (Loutocký, Ráb))
- prodej pozemku p.č. 2538 panu Sokolovi za cenu 150 Kč/m² (pro: 4 hl., zdr.: 3 hl. (Loutocký, Ráb, Reimer))
- pronájem sklepa paní Doležalové Olze za cenu 100 Kč/rok (pro: 7 hl.)
- svolání schůzky mezi členy OZ, rybáři a rodinou Kiliánových (pro: 7 hl.)
- závěrečný účet obce Veverská Bítýška (pro: 4 hl., zdr.: 3 hl. (Loutocký, Ráb, Reimer))
- pověření pana Novotného k jednání kolem členství ve svazku obcí (bývalého panství Veveří) (pro:6 hl., zdr.: 1 hl. (Novotný))
- pověření ing. Rába k jednání kolem členství ve svazku obcí (bývalého panství Veveří) (pro: 6 hl., zdr.: 1 hl. (Černý))
- vyslání starosty a pana Skalníka na služební cestu do Heidenheimu s tím, že Rico zaplatí ubytování a obec dopravu a diety (pro: 4 hl., zdr.: 2 hl. (Reimer, Loutocký), proti: 1 hl. (Ráb))
- odpuštění pohledávky panu Packovi R. (za produkci odpadu) (pro: 7 hl.)
- snížení částky za prodej bytu paní Prátové J. na 3.000 Kč (pro: 5 hl., zdr.: 2 hl. (Reimer, Ráb)
- revokaci rozhodnutí o snížení částky za prodej bytu pí. Prátové (pro: 5 hl., zdr.: 2 hl. (Reimer, Ráb))
- odpuštění pohledávky 2.500 Kč a snížení kupní ceny za byt na 3.000 Kč paní Jolaně Prátové (pro: 4 hl, zdr.: 3 hl (Reimer, Ráb, Loutocký))
- nákup motokosy STIHL za cenu max. 23.000 Kč (pro: 4 hl, zdr.: 3 hl. (Reimer, Ráb, Loutocký))
- výkup pozemků v lokalitě Na Babkách od Božánka E., Božánkové M., Halfarové L., Touška V. (pro: 7 hl.)
- vyčištění svodnice ve Slešťůvce (pro:4hl, zdr:3hl (Reimer, Ráb, Loutocký))
- dodatek č. 1 k nájemní smlouvě se Základní školou Veverská Bítýška (pro: 7 hl.)
- dodatek č. 1 k nájemní smlouvě s Mateřskou školou Veverská Bítýška (pro: 7 hl.)
- vytvoření dvou prac. míst a podpis smlouvy s Úřadem práce Brno-venkov (pro: 4 hl., zdr: 3 hl. (Reimer, Ráb, Loutocký))
- záměr výstavby zahradního domku v ul. Pod Horkou, stavitel Marie Rodová (pro: 6 hl., zdr.: 1 hl. (Ráb)) - opravu chybného zakreslení pozemků garáží kolem firmy Stafis (pro: 7 hl.)
- přijatá usnesení (pro: 7 hl.)

Obecní zastupitelstvo ve Veverské Bítýšce bere na vědomí:

- provedení geolog. průzkumu na Ostrůvku, za účelem výstavby sportovní haly a fakturu
- provedení zaměření na Ostrůvku, za účelem výstavby sportovní haly a fakturu
- zprávu po přezkoumání hospodaření obce
- rozhodnutí MÚ Kuřim o úpravách jezu u Jarošova mlýna
- připomínky starosty k integrované dopravě, zpracované firmou Kordis
- změnu rozpočtu ZŠ

Veřejné zasedání Obecního zastupitelstva neschvaluje:

- ing. Rába jako ověřovatele zápisu (pro: 3 hl. (Reimer, Loutocký, Ráb), proti: 4 hl.)
- pana Brychty jako ověřovatele zápisu (pro: 3 hl. (Černý, Mifek, Novotný), zdr.: 4 hl.)
- řešení svodnice zpracováním problematiky odborníkem (pro: 3 hl. (Reimer, Ráb, Loutocký), proti: 4 hl.)

Veřejné zasedání Obecního zastupitelstva pověřuje:

- starostu obce ke svolání jednání mezi zastupiteli, rybáři a rodinou Kiliánových
- pana Novotného a ing. Rába k jednání ohledně členství v panství Veverském
- starostu k předání pohledávek za svoz odpadu právničce obce
- finanční výbor k dořešení ceny za výkup pozemků v lokalitě Na Babkách
- starostu obce k dořešení úkolů od MÚ Kuřim k úpravě jezu

Usnesení z veřejného zasedání Obecního zastupitelstva ve Veverské Bítýšce ze dne 9. dubna 2003

Přítomno 7 členů obecního zastupitelstva (dále jen OZ).

Obecní zastupitelstvo ve Veverské Bítýšce schvaluje:

- navržený a rozšířený program
- návrhovou komisi - ing. Reimer, p. Mifek (pro: 6 hl., zdr.: 1 hl.)
- ověřovatele zápisu - p. Brychty, p. Novotného (pro: 4 hl., proti: 3 hl.)
- využití dusíku v technologii ethylenoxidové sterilizace ve firmě Hartmann Rico, Veverská Bítýška
- uvolnění člena obecního zastupitelstva - p. Novotného k výkonu funkce od 9.4.2003 (pro: 4 hl., zdr.: 3 hl.)
- provedení hydrogeologického průzkumu Ostrůvku firmou Hydrogeo (pro potřeby projektu k výstavbě hokejové haly) (pro: 6 hl., zdr.: 1 hl.)
- provedení zaměření Ostrůvku panem Bábíčkem (pro: 6 hl., zdr.: 1 hl.)
- vypracování projektu na umístění haly ing. Erbenovou (pro: 6 hl., zdr.: 1 hl.)
- vypracování projektu na ocelovou konstrukci hokejové haly firmou Hard Jeseník (pro: 6 hl., zdr.: 1 hl.)
- zajištění projektu na chladící zařízení, strojovnu, plochu, mantinely, sněžnou jámu firmou NOVATERM Choceň (pro: 6 hl., zdr.: 1 hl.)
- nový ceník hrobových míst na místním hřbitově (cena za nájem na 10 let): jednohrob - 260,- Kč, dvojhrob - 530,- Kč, urnový hrob - 180,- Kč
- platnost ceníku od 1.5.2003
- dohodu o zajištění provozování veřejného pohřebiště pro Obec Hvozdec
- smlouvu o nájmu hrobových míst
- zrušení bodu sankce ve smlouvě o nájmu hrob. míst
- zřízení urnových hrobů na hřbitově
- rozpočtovou změnu v příjmech i ve výdajích
- prodej pozemku p.č. 5426 - ing. Mácovi, Churého 10, Brno (pro: 6 hl., zdr.: 1 hl.)
- prodej p.č. 5426 za cenu 500,- Kč/m2 (p. Máca si uhradí znalecký posudek, notářské poplatky a zaměření) (pro: 6 hl., zdr.: 1 hl.)
- prodej pozemku p.č. 1641/2 firmě Sportway (pro: 6 hl., zdr.: 1 hl.)
- prodej pozemku p.č. 1641/2 za cenu 150,- Kč (na náklady firmy Sportway bude proveden znalecký posudek a uhrada notářských poplatků) (pro: 6 hl., zdr.: 1 hl.)
- nájemní smlouvu se Základní školou Veverská Bítýška, okres Brno-venkov, příspěvková organizace (na budovu ZŠ - Na Městečku, budova ZŠ - Zábíteší)
- nájemní smlouvu s Mateřskou školou Veverská Bítýška, okres Brno-venkov, příspěvková organizace (budova MŠ- P.Perky)
- zrušení odloučeného pracoviště Základní školy v Chudčicích k 31.8.2003 (Chudčice č. 19) a to z důvodu, že Základní škola Chudčice se od 1.9.2003 stává samostatným právním subjektem
- splácení pokuty udělené stavebním úřadem stavebníkovi v měsíčních splátkách tak, že pokud stavebník neuhradí jednu částku, výhoda splácení se ztrácí
- výstavbu rodinného domu ing. Jansty a ing. Šťastné na p.č. 2022 a 2015
- výstavbu kryté jízdárny v lokal. Nový Dvůr Jezdeckou společností Veveří
- zaměření pozemku pod smírčím kamenem panem Součkem
- přijaté usnesení

Obecní zastupitelstvo ve Veverské Bítýšce bere na vědomí:

- umístění informační vitríny o cholerovém hřbitově

Veřejné zasedání Obecního zastupitelstva neschvaluje:

- ing. Rába jako ověřovatele zápisu
- návrh ing. Rába, že pokud Krajský úřad Jihomoravského kraje přijme k dusíkové jednotce (při sterilizaci ethyleoxidovým plynem) záporné stanovisko, bude se případný souhlas obce s výstavbou revokovat
- prodej pozemku č. 1641/2 panu L. Cvrkovi, Na Bítýškách, Veverská Bítýška

Veřejné zasedání Obecního zastupitelstva pověřuje:

- Pavla Novotného k zajištění výsadby zeleně na místním hřbitově
- ing. Loutockého ke spolupráci při zajišťování grantů a dotací pro obec
- ing. Reimera k vyřizování záležitostí týkajících se územního plánování

Usnesení z veřejného zasedání Obecního zastupitelstva ve Veverské Bítýšce ze dne 27. února 2003

Přítomno 7 členů obecního zastupitelstva (dále jen OZ).

Obecní zastupitelstvo ve Veverské Bítýšce schvaluje:

- zařazení bodu do programu - projednání smlouvy mezi úřadem práce a obcí
- zařazení bodu do programu - seznámení OZ se zprávou o výsledku inventarizace
- zařazení bodu do programu - schválení kupní smlouvy s p. Sedlákem
- zařazení bodu do programu - odměny členům OZ
- navržený a rozšířený program
- návrhovou komisi ve složení Ing. Reimer, p. Brychta (pro: 6 hl., zdr.: 1 hl)
- ověřovatele zápisu Ing. Loutockého (pro: 5 hl., zdr.: 2 hl.)
- ověřovatele zápisu p. Novotného (pro: 4 hl., zdr.: 3 hl.)
- dodatky ke smlouvám o nájmu pozemků u Hřiště s p. Juranem a s Vejrostovými (nájem se uzavírá od 1.1.2003, na dobu neurčitou)
- kontrolní řád obce Veverská Bítýška
- nákup kukavozu od firmy A.S.A. (za 75.000,- Kč) (pro: 4 hl., proti: 3 hl.)
- revokaci rozhodnutí o nákupu kukavozu DAV (pro: 4 hl., zdr.: 3 hl.)
- smlouvu na likvidaci odpadu firmou A.S.A.
- revokace rozhodnutí o vyhlášení výběrového řízení na umístění haly HARD Jeseník (pro: 4 hl., zdr.: 3 hl.)
- čerpání rozpočtu r. 2002 v příjmové části (pro: 5 hl., zdr.: 2 hl.)
- čerpání rozpočtu r. 2003 ve výdajové části
- příspěvek na publikaci o řece Svratce v částce 5.000,- Kč
- činnosti komise územního plánování
- přednesení rozpočtu po paragrafech
- rozpočet r. 2003 v příjmové části (pro: 4 hl., proti: 3 hl.)
- převod částky (30.925,70 Kč) za nájem kulturního domu z loňského roku do roku 2003 tak, aby byla proinvestována při opravách soc. zařízení kulturního domu
- rozpočet r. 2003 ve výdajové části
- změny jednacího řádu tak, jak navrhl p. Mifek a ing. Ráb
- dohodu o vytvoření veřejně prospěšných pracích
- smlouvu o koupi pozemku mezi obcí a manželi Sedlákovými
- změna odměn uvolněnému starostovi obce, uvolněnému předsedovi komise, neuvolněnému předsedovi komise, neuvolněnému místostarostovi, neuvolněným členům OZ
- výstavbu rodinného domu s dílnou na p. č. 1555/2 panem Sokolem
- výstavbu rekreačního objektu na Babkách Balabánovými
- dopravní značení v obci dle návrhu firmy Urbania s tím, že bude jednáno lepším značení přechodů pro chodce
- odpověď firmě Deceunick ve smyslu, že obec chystá v rámci územního plánu radikální omezení nákladní dopravy
- pověření starosty obce ke stornu objednávky právního posudku ve věci rybníků Na Bílém potoce v případě, že by cena (u storno objednávky) byla nižší než polovina ceny za provedení posudku
- přednesené usnesení (pro: 6 hl, zdr.: 1 hl.)

Obecní zastupitelstvo ve Veverské Bítýšce bere na vědomí

- přehled cen soukromých firem za svoz a likvidaci odpadu v porovnání s náklady obce
- zprávu o výsledku inventarizace
- místostarosta obce se vzdává navýšení odměny

Veřejné zasedání Obecního zastupitelstva neschvaluje:

- návrh pana Brychty na změnu rozpočtu a to přesunutí 400.000 Kč na kanalizaci v ul. V Brance (pro: 3 hl., zdr.: 1 hl., proti: 3 hl.)
- návrh pana Brychty na změnu rozpočtu a to přesunutí 100.000 Kč na úpravu parku kostela (pro: 3 hl, proti: 4 hl.)
- návrh pana Brychty na změnu rozpočtu a to přesunutí 10.000 Kč na zavezení fekální jímky (pro: 1 hl., zdr.: 2 hl., proti: 4 hl.)
- návrh Ing. Loutockého na změnu rozpočtu a to přesunutí 10.000 Kč na územní plán (pro: 3 hl., zdr.: 1 hl., proti: 3 hl.)
- návrh pana Brychty na změnu rozpočtu a to přesunutí 20.000 Kč na úpravu smírčího kamene (pro: 2 hl., zdr.: 1 hl., proti: 4 hl.)
- návrh pana Brychty na změnu rozpočtu a to přesunutí 20.000 Kč na opravu výtluků v silnici (pro: 3 hl., proti: 4 hl.)
- návrh pana Brychty na změnu rozpočtu a to přesunutí 100.000 Kč na opravu kulturního domu (pro: 3 hl., proti: 4 hl.)


sipka Zpět     sipka Verze pro tiskTyto webové stránky využívají cookies. Jejich používáním s tím vyjadřujete souhlas.
Souhlasím