cz / eng / de     Dnes je

Domů»Úřad města»Usnesení zastupitelstva města»Usnesení zastupitelstva města z roku 2002

Usnesení Obecního zastupitelstva z roku 2002

Usnesení z veřejného zasedání Obecního zastupitelstva ve Veverské Bítýšce ze dne 18. prosince 2002

Přítomno 7 členů obecního zastupitelstva (dále jen OZ).

Obecní zastupitelstvo ve Veverské Bítýšce schvaluje:

- hlasovat o bodech rozšíření programu jednotlivě
- rozšíření programu o projednání rozpočtového provizoria
- rozšíření programu o bod projednání kupních smluv mezi obcí a V. a L. Vrzalovými
- rozšíření programu o bod zřízení výboru pro výstavbu a územní plánování
- rozšíření programu o bod úprava Jednacího řádu
- sloučení bodu na doplnění programu - výběrové řízení na soukromou firmu zajišťující svoz odpadu - s bodem vyhlášení výběrového řízení na nákup nového popelářského vozu
- přerušení jednání OZ na pět minut
- projednání bodů 16 a 17 až 27.12.02 ve 12.00 na pokračování VZOZ a třicetiminutovou přestávku před bodem 18, k vysvětlení souvislostí ve změně rozpočtu
- rozšíření programu o projednání starosty, jako uvolněného člena OZ
- navržený a rozšířený program s tím, že body 16 a 17 budou projednány až 27.12.02
- ing. Rába jako člena návrhové komise
- pana Mifka jako člena návrhové komise
- ing. Reimera jako ověřovatele zápisu
- pana Brychty jako ověřovatele zápisu
- tříčlenný kontrolní výbor
- PhDr. Stejskala jako člena kontrolního výboru
- pana Bělíčka jako člena kontrolního výboru
- pětičlenný finanční výbor
- A. Dvořákovou jako člena finančního výboru
- paní Květoslavu Klímovou jako člena finančního výboru
- pana Jana Králíka jako člena finančního výboru
- ing. Plachého ml. jako člena finančního výboru
- směnu obecního pozemku s pozemkem Singulární společnosti (pozemky k výstavbě únikové zóny)
- směnu obecního pozemku s pozemkem manželů Strachoňových (pozemky v komunikaci). Směna bude metry za metry a zbytek bude odkoupen za cenu 150,- Kč/m2.
- převod p.č. 1087, 1091, 1358 na Jihomoravský kraj, Správu a údržbu silnic (pozemky k výstavbě únikové zóny)
- směnu obecního pozemku s panem Pleskačem (pozemky v komunikacích)
- dodatek č.2 ke zřizovací listině Základní školy, Veverská Bítýška, okres Brno-venkov, příspěvková organizace a nájem za budovy bude 10.000,- Kč
- dodatek č. 2 ke zřizovací listině Mateřské školy, Veverská Bítýška, okres Brno-venkov, příspěvková organizace a nájem za budovy bude 10.000,- Kč
- úpravu v dodatku č. 2 ZŠ (týkající se ručení nemovitostmi)
- úpravu dodatku č. 2 ZŠ (úprava se týká veřejných zakázek)
- dodatek č. 3 ke zřizovací listině Mateřské školy, Veverská Bítýška, okres Brno-venkov, příspěvková organizace
- dodatek č. 1 ke zřizovací listině MŠ
- dodatek č. 1 ke zřizovací listině ZŠ
- smlouvu s obcí Maršov o zařazení jejich MŠ k naší příspěvkové organizaci
- dodatek ke smlouvě s obcí Maršov
- proplacení faktury panu Barašovi na zhotovení vchodových dveří OÚ v částce 44.000,- Kč
- vyřazení majetku OÚ a vyvařování důchodců včetně kukavozu
- zřizovací listinu knihovny Veverská Bítýška spolu se změnami, tak jak byly navrženy panem Mifkem
- knihovní řád knihovny Veverská Bítýška spolu se změnami, tak jak byly navrženy panem Mifkem a panem Loutockým
- ceník služeb knihovny
- směrnici knihovny
- paní Horalovou jako vedoucí knihovny
- v knihovně dva pracovní úvazky pro tři pracovní místa
- rozpočtovou změnu v příjmové části
- rozpočtovou změnu ve výdajové části
- rozpočtové provizorium pro příští rok
- zřízení výboru pro územní plánování
- předsedu výboru pro územní plánování - ing. Reimera
- tříčlenný výbor pro územní plánování
- pana Jana Foretníka ml. jako člena výboru pro územní plánování
- ing. Slaniny jako člena výboru pro územní plánování
- smlouvy o výkupu pozemků mezi obcí a L. a V. Vrzalovými
- úpravy v jednacím řádu obecního zastupitelstva
- starosty obce - Františka Černého jako uvolněného člena obecního zastupitelstva
- vyplacení 13. platu starostovi obce
- užívání soukromých vozidel starosty obce (Avia - SPZ BI 23-33, Golf - SPZ BOJ 60-01) pro služební účely
- proplacení cestovního příkazu starostovi obce na cestu do obce Nové Kopisty (doručení pomoci pro postižené povodněmi)
- projednání bodů 16,17 a rozšíření programu
- ukončení debaty k bodu - vyhlášení výběrového řízení na nákup kukavozu
- nákup podvozku kukavozu od firmy DAV, nosnost 18 tun, v ceně 43.900,-- eur, (pro nástavbu Metaco - cena bez DPH
- nákup nástavby Metaco za cca 999.000,- Kč bez DPH
- záměr výstavby víceúčelové haly s využitím i pro hokejisty
- záměr vystavět halu v lokalitě " Na ostrůvku"
- vyhlášení výběrového řízení na projekt k umístění víceúčelové haly Na Ostrůvku
- dodatek k nájemní smlouvě mezi obcí a Ing. Kratochvílem (nájem bude uzavřen i s pí. Kratochvílovou)
- zpracování nájemních smluv mezi obcí a pí. Juranovou, mezi obcí a manželi Vejrostovými (vč. paní Malíkové)
- revokování rozhodnutí OZ o vyplacení 13. platu starostovi obce
- vyplacení daru starostovi obce v částce 26.000,- Kč za ušlou mzdu a ušlý 13. plat
- schválení platu starosty obce, dle platných zákonů
- usnesení tak, jak je navrhl p. Mifek

Obecní zastupitelstvo ve Veverské Bítýšce bere na vědomí:

- že v případě havárie soukromých aut starosty obce (Golf SPZ BOJ 60-01, Avia SPZ BI 23-33), které využívá k pracovním účelům, nebude požadovat náhradu u obce

Veřejné zasedání Obecního zastupitelstva neschvaluje:

- rozšíření programu jednání o bod předání agendy starých výborů, novým výborům
- rozšíření programu jednání o bod projednání návrhu na paritní zastoupení volebních stran ve výborech a ve Vodárenském svazku
- rozšíření programu jednání o bod projednání změn týkajících se zpravodaje obce
- paní Rodovou jako člena kontrolního výboru
- Ing. Zavřelovou jako člena finančního výboru
- prodej pozemku p.č. 1641 (parcela v sousedství se zahrádkářskou kolonií - Pod Horkou) panu Cvrkovi L.
- výstavbu víceúčelové haly v areálu TJ
- výstavbu víceúčelové haly v areálu JZD

Usnesení z veřejného zasedání Obecního zastupitelstva ve Veverské Bítýšce ze dne 20. listopadu 2002

Přítomno 7 členů obecního zastupitelstva (dále jen OZ).

Obecní zastupitelstvo ve Veverské Bítýšce schvaluje:

- rozšíření programu o volbu předsedy kontrolního výboru
- rozšíření programu o volbu předsedy finančního výboru
- rozšíření programu o volbu zástupců obce ve Vodárenském svazku Bítešsko
- návrhovou komisi ve složení - ing. Loutocký, ing. Reimer
- ověřovatele zápisu - ing. Ráb, Pavel Novotný
- zapisovatelku A. Houdkovou
- veřejnou volbu starosty a místostarosty obce
- Josefa Mifka do funkce místostarosty obce
- Františka Černého do funkce starosty obce
- Pavla Novotného do funkce předsedy finančního výboru
- Josefa Brychtu do funkce předsedy kontrolního výboru
- Jaroslava Bělíčka jako člena vodárenského svazku
- Hanu Bednářovou jako členku vodárenského svazku
- Josefa Kopřivu jako člena vodárenského svazku
- Pavla Novotného jako člena vodárenského svazku
- Františka Černého jako člena vodárenského svazku
- záměr směnit pozemky pro výstavbu retardéru v lažán. kopci
- podpis smlouvy o budoucím užití pozemků
- odměny neuvolněným členům OZ ve výši základu 230,- Kč/měs.
- odměny neuvolněnému místostarostovi obce ve výši základu 5180,- Kč/měs.
- odměnu neuvolněnému předsedovi komise ve výši základu 900,- Kč/měs.
- příplatky pro členy OZ podle počtu obyvatel obce
- usnesení tak jak je přednesl Ing. Reimer

Veřejné zasedání Obecního zastupitelstva neschvaluje:

- rozšíření programu o návrh na vznik výborů (sociálního, výboru pro výstavbu, pro školství a tělovýchovu a výboru pro řešení přestupků)
- Ing. Rába do funkce předsedy kontrolního výboru
- pana Jeníčka jako člena vodárenského svazku
- paní Zavřelovou jako členku vodárenského svazku

Usnesení z veřejného zasedání Obecního zastupitelstva ve Veverské Bítýšce ze dne 25. září 2002

Přítomni 4 členové, později 5 členů obecního zastupitelstva (dále jen OZ).

Obecní zastupitelstvo ve Veverské Bítýšce schvaluje:

- schválení navrženého a doplněného programu
- návrhovou komisi: pana Bělíčka a pana Novotného
- ověřovatele zápisu: pana Mifka a pana Černého
- zřízení základní knihovny ve Veverské Bítýšce podle zákona č. 257/2001Sb. s účinností od 1.1.2003
- podání žádosti o převod majetku knihovny na obec Veverská Bítýška
- zrušení organizační složky Mateřská škola k 31.12.2002
- zrušení organizační složky Základní škola k 31.12.2002
- záměr zřídit příspěvkovou organizaci obce: Mateřská škola Veverská Bítýška (s jídelnou) s účinností od 1.1.2003, příspěvková organizace převezme veškerá práva a povinnosti vztahující se ke zrušené organizační složce
- záměr zřídit příspěvkovou organizaci obce: Základní škola Veverská Bítýška (s jídelnou) s účinností od 1.1.2003, příspěvková organizace převezme veškerá práva a povinnosti vztahující se ke zrušené organizační složce
- pověření paní Šoukalové a pana Pestra k přípravě materiálů spojených s převodem organ. složek na příspěvkové organizace
- setrvání pana Pestra na postu ředitele školy a paní Šoukalové na postu ředitelky mateřské školy, až do vyhlášení dalšího výběrového řízení
- zařazení mateřské školy Maršov do naší příspěvkové organizace Mateřská škola, jako odloučené pracoviště
- zařazení mateřské školy Chudčice do naší příspěvkové organizace Mateřská škola, jako odloučené pracoviště
- podání žádosti obce o udělení souhlasu Krajského úřadu Jihomoravského kraje ke zrušení organizačních složek obce: Mateřská škola, Základní škola s účinnosti k 31.12.2002
- zadání vypracování projektu na kanalizaci ul. Pod Horkou paní Erbenové
- vyřazení obecního DHM a DDHM
- likvidace projektu povrchové kanalizace ulice Pod horkou
- vyřazení DHM a DDHM mateřské školy
- zrušení pana Černého jako ověřovatele zápisu
- pověření Ing. Plachého jako ověřovatele zápisu (pro:4 hl.,zdrž:1 hl.)
- změny v rozpočtu v příjmové části
- změny v rozpočtu ve výdajové části
- nákup plovoucích vest, pracovních oděvů, záchranných lan a čerpadla pro hasičský záchranný sbor Veverská Bítýška
- řád veřejného pohřebiště - vyhláška č. 9
- opravu vyhlášky č. 5/2000
- prodej pozemku p.č. 518 panu Seidlovi a panu Vildomcovi
- cenu pro případný další prodej p.č. 518 za 1000,--Kč/m2 v rámci dotačního věcného břemena (po dobu 5 let)
- skutečný prodej bude 30,- Kč/m2, případný doplatek 970,- Kč/m2
- prodej p.č. 516 občanům:Olze Navrátilové, Janě Fousové, Jaroslavu Bémovi, Milanu Seidlovi, Josefu Neumanovi, Marii Packové, Zdeňce Dudkové, Jiřímu Vildomcovi, Ing. Jakubcovi, Janě Dundáčkové, Ing. Ševčíkové, Miroslavu Vorlovi
- dotační věcné břemeno - další prodej za cenu 1000,- Kč, po dobu pěti let
- skutečný prodej p.č. 516 bude 30,- Kč/m2, případný doplatek 970,- Kč/m2
- prodej pozemku pod stánkem ALKA paní Urbánkové za 28.800,- Kč s podmínkou zřízení předkupního práva pro obec, za pořizovací cenu
- odstoupení od nájemní smlouvy s pí. Petrovou k 30.9.2002
- pronájem pozemku p.č. 1291,1291/3,1291/4 panu Zdeňku Zemanovi s předkupním právem pro pana Zemana k 1.10.2002
- vyslání pracovníků obce do obce Nové Kopisty k obnově rodinných domů
- darovací smlouvu na sekačku trávy od firmy Hartmann Rico
- darovací smlouvu na montovanou halu od firmy Hartmann Rico
- smlouvu s firmou poskytující drcení betonu
- podpis smlouvy o pojištění majetku obce u pojišťovny Kooperativa na částku 75 mil. korun (tržní cena)
- pověření starosty jednáním s Ing. Pleskačem o výkupu pozemků
- prezentaci obce v časopise o Jižní Moravě
- revokaci rozhodnutí z 29.května 2002 o nákupu registru nemovitostí od katastrálního úřadu
- podpis mandátní smlouvy s p. Řezníčkem o poskytnutí aktualizace registru nemovitostí
- smlouvu o veřejné produkci v místním rozhlase a zaplacení poplatku
- smlouvu na likvidaci PET lahví firmou van Gansewinkel
- dodatek smlouvy s Českou poštou k opravám budovy
- členství v Honebním společenství
- zřízení vyhrazeného parkovacího místa pro držitele ZTP paní Plevovou
- svolání schůzky mezi p. Pestrem a starostou obce o poskytnutí místnosti pro keramický kroužek
- souhlas s umístěním stavby rodinných domů na p.č. 1876,1947,1948,1949
- usnesení ze zasedání obecního zastupitelstva

Obecní zastupitelstvo ve Veverské Bítýšce bere na vědomí:

- aktuální stav komunikace Dlouhá
- předání hotovosti obci Nové Kopisty, jako pomoc obětem záplav
- zprávu o auditu obce
- že v případě převodu příslušného majetku z majetku ČR do vlastnictví obce, přecházejí na obce práva a povinnosti z pracovněprávních vztahů k L. Horalové a J. Rybkové ve smyslu §249, odst. 2 zákona č. 65/1965 zákoníku práce a to v rozsahu platné pracovní smlouvy a ke dni účinnosti převodu majetku dle zákona č. 172/1991
- žádost manželů Kocourkových o zakoupení pozemku. Prodej bude projednán až po uvedení pozemku do původního stavu ze strany pana Vaška.
- žádost pana Mičánka o zakoupení pozemku v areálu školního dvora. Žádost bude projednána až bude vyřešena oprava školní jídelny.

Obecní zastupitelstvo ve Veverské Bítýšce pověřuje:

- starosty obce k vedení jednání s panem Pleskačem o výkupu pozemků
- finanční výbor dořeší nejasnosti kolem pozemku p.č. 1528/11, který chtějí koupit manželé Zelinkovi, Veveří 24,Brno
- starosty obce ke svolání schůzky s panem Pestrem, k dořešení nájmu prostor pro slečnu Loutockou k provozování keramického kroužku

Veřejné zasedání Obecního zastupitelstva neschvaluje:

- prodej p.č. 518 formou licitace
- prodej p.č. 518 panu L. Cvrkovi
- prodej p.č. 516 formou licitace
- prodej p.č. 516 panu L. Cvrkovi
- prodej pozemků p.č.2010,1202/5 panu Janstovi za nižší cenu než 100,-
- prodej pozemků p.č. 2010,1202/5 panu Ing. Janstovi
- prodej pozemku p.č. 1528/11 manželům Zelinkovým
- studii úpravy okolí kostela v předložené podobě, jelikož se všichni přítomní zastupitelé zdrželi hlasování (pro: 0, zdrželo 5 hl., proti: 0)
- revokaci rozhodnutí o schválení prodeje pozemku pod stánkem Alka paní Urbánkové

Usnesení z veřejného zasedání Obecního zastupitelstva ve Veverské Bítýšce ze dne 6. března 2002

Přítomno 6 členů obecního zastupitelstva (dále jen OZ).

Obecní zastupitelstvo ve Veverské Bítýšce schvaluje:

- navržený a doplněný program jednání
- přesunutí bodu 6 a 7
- návrhovou komisi ve složení pí. Minaříková, p. Bělíček
- ověřovatele zápisu p. Mifek, p. Plachý
- projednání situace kolem pozemku Juranových s právničkou obce a sdělení rodině Juranových
- čerpání rozpočtu v příjmové části roku 2001
- čerpání rozpočtu ve výdajové části roku 2001
- poplatek za svoz popela, tak jak přednesl pan Mifek (pro: 4 hl., proti: 2 hl.):
- osoba samostatně žijící 250,- Kč
- 2 osoby, 150,- Kč na osobu/rok
- 3 osoby, 100,- Kč na osobu/rok
- 4 osoby, 75,- Kč na osobu/rok
- 5 osob 60,- Kč na osobu/rok
- 6 osob 50,- Kč na osobu /rok
- poplatek na jednu chatu 250,- Kč/rok
- slevu na poplatek pro samostatně žijící důchodce nad 65 let, ve výši 50,- Kč (pro: 4 hl., proti: 2 hl.)
- poplatek pro podnikatele 750,- Kč (pro: 4 hl., proti: 2 hl.)
- částku 900,- Kč/1 tunu za uložení odpadu na ekodvůr, částku 2700,--/3 tuny, dopravu za 6.002,- Kč (pro: 4 hl., proti: 2 hl.)
- vyhlášku 7/2002 (pro: 5 hl., zdr.: 1hl)
- vyhlášku 8/2002
- zařazení částky 5.308.900,-- z prodeje akcií JME do rozpočtu (pro: 4 hl., proti: 2 hl.)
- předložení rozpočtu v kapitolách
- návrh rozpočtu - příjmovou část (pro: 5 hl., proti: 1 hl.)
- návrh rozpočtu - výdajová část (pro: 4 hl., proti: 2 hl.)
- prodej pozemku 2516 Klubu vodní turistiky
- odložení projednání prodeje poz.č. 5549 paní Suchánkové
- poskytnutí dotace Klubu vodní turistiky k příležitosti 20. Neckyády
- výkon civilní služby Alexandru Kovaříkovi
- provedení tesařských prací firmou pana Juráně na střeše MŠ (P. Perky), částka 160.000,- Kč
- provedeních klempířských prací firmou pana Volánka na střeše MŠ, částka 57.968,- Kč
- provedení tesařských prací firmou pana Juráně na střeše ZŠ, částka 279.180,- Kč
- proplacení zálohy na tesařské práce panu Juráňovi, částka 130.000,- Kč
- provedení klempířských prací firmou pana Volánka na střeše ZŠ, částka 106.176,- Kč
- proplacení faktury z loňského roku panu Volánkovi, částka 90.747,31 Kč
- podpis smlouvy o dílo s firmou pana Juráně, o provedení tesařských prací na ZŠ, částka 279.180,--
- pana Novotného jako předsedu a člena komise pro veřejný pořádek
- pana Novotného jako člena Vodárenského svazku Bítešsko
- pana Novotného jako likvidátora
- pana Novotného k povolování kácení dřevin
- provedení opravy ulice Valinkevičova, dodání materiálu firmou STAFIS a PREFA, práce zaměstnanci OÚ
- provedení živičného povrchu na ulici Valinkevičova firmou SILNICE Brno, částka 481.198,- Kč (pro: 5 hl., zdr.: 1 hl.)
- opravu ulice Nábřežní a říční, materiál Stafis a Prefa, práce obecní zaměstnanci
- opravu povrchu ulice Nábřežní a Říční firmou Silnice Brno (asfalt. povrch), částka 490.000,- Kč (pro: 5 hl., zdr.: 1 hl.)
- provedení nájezdu v ulici Tejny firmou Silnice Brno, částka 109.000,- Kč (pro: 5 hl., zdr.: 1 hl.)
- opravu ulice M. Kudeříkové, zpevnění povrchu firmou Silnice Brno, částka 108.000,- Kč (pro: 5 hl., zdr.: 1 hl.)
- provedení drobných oprav a úprav po obci firmou Silnice Brno
- provedení opravy ulice Dlouhá s fin. účastí Správy a údržby silnic Brno. Obecní pracovníci provedou práci, mat. dodá Stafis a Prefa
- uložení výkopků z ul. Dlouhá v areálu U mlýna
- provedení splaškové kanalizace v ulicích Valinkevičova, Dlouhá, Říční, U Hřiště, mat. dodá Stafis a Prefa, práci provedou pracovníci obce
- vybudování povrchové kanalizace v ulici Dlouhá, práci provedou pracovníci obce, materiál dodá firma Stafis
- provedení stavebních úprav pracovníky obce na MŠ (P.Perky) v bývalé ředitelně
- záměr pronájmu prostoru MŠ Adventistům sedmého dne
- záměr pronájmu prostor pro klub důchodců
- převod studny do majetku obce Chudčice
- projektanta pana Drcmánka k vytvoření projektu na osvětlení kostela sv. Jakuba (pro: 5 hl., zdr.: 1 hl.)
- proplacení faktury za projekt panu Drcmánkovi), částka 5.000,- Kč
- provedení montážních prací firmou pana Váně, dle projektové dokumentace
- provedení úpravy parčíku kolem kostela Junáky, na žádost Římskokatolické církve a Junáků, k udělení grantu
- podepsání smlouvy o stravování mezi stravování důchodců a okresní knihovnou
- prodloužení místní komunikace u zdrav. střediska, práci provede firma Silnice Brno, zemní práce prac. obce
- přijetí pracovníků na dobu určitou : pan Skalník, pan Lajcman, pan Dufek V., pan Hrdlička
- přijetí pracovníků z úřadu práce : pan Dufek, pan Antl
- kompletní inventuru obecního úřadu, provedenou inventurními komisemi
- pokyn při zapisování do inventurní knihy
- odložení bodu, týkající se výstavby skladu v areálu Hartmann Rico
- zrušení odložení bodu
- výstavbu skladu v areálu firmy Hartmann Rico s podmínkou, že max. výška bude 18-20 m (rozměr budovy 100x18 m)
- pojištění u pojišťovny Kooperativa a podepsání pojišťovacích smluv (ZŠ, MŠ, Obec)
- vypracování smluv k vykoupení pozemků do majetku obce a to s občany: manželé Huštíkovi, manželé Novotní, manželé Babákovi a s farním úřadem (pro: 5 hl., zdr.: 1 hl.)
- provedení klempířských prací na budově pošty panem Volánkem
- provedení opravy střechy obecního úřadu panem Volánkem
- vybudování stříšky v ul. Boční za obecním úřadem (stříška nad studnou), (pro: 5 hl., zdr.: 1 hl.)
- nájem 2,- Kč/1m2 na jeden den pro zahrádku před rest. Na Městečku pro bratry Vackovi, dle platné vyhlášky o místních poplatcích
- konání exkurze do městečka Heidenhein (pro: 5 hl., zdr.: 1 hl.)
- pročištění náhonu na pozemku obce panem Kiliánem na jeho náklady
- vybudování chodníku panem Benešem před jeho firmou, materiál dodá obec
- odložení splátky pana Nečase do konce letošního roku
- odpuštění dluhu 60.000,- Kč panu Šancovi
- poslání dopisu pro pana Patočky upozorňujícího k okamžité úhradě dluhu
- předání žádosti (o umožnění užívání klavíru v budově MŠ) pana Víta Jakubce řediteli ZŠ
- uvedení cesty (ul M. Kudeříkové) do původního stavu. Soukromí majitelé budou vyzvání k odstranění stromů
- poskytnutí příspěvku důchodcům Chudčice na občany Veverské Bítýšky, částka 8.000,--
- informovat občany, že zájemci o odkup pozemku z Pozemkového fondu si musí na Pozemkový fond podat žádost sami
- pana Kučery jako přísedícího u soudu
- vypsání výběrového řízení na projektování cesty, nabídnutí manželům Sloukovým odkup pozemku za cenu 100,- Kč / m2, (pro: 5 hl., zdr.: 1 hl.)
- vybudování nové sirény
- podepsání smlouvy na uložení odpadu s firmou Selio Bračice (pro: 5 hl., zdr.: 1 hl.)
- usnesení

Obecní zastupitelstvo ve Veverské Bítýšce bere na vědomí:

- odstoupení pana Hrdličky z veřejných funkcí a podání výpovědi z pracovního poměru
- zpracování orientační mapky Veverské Bítýšky, která bude financována z reklam soukromých firem
- výsledek Tříkrálové sbírky
- informaci z Města Šlapanice o III. stupni státní správy
- inspekci provedenou v základní škole
- odpověd na Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje o evakuaci obyvatelstva obce Zastávky

Obecní zastupitelstvo ve Veverské Bítýšce pověřuje:

- finanční komisi o projednání nájmu za plochu zahrádky před restaurací Na Městečku s bratry Vackovými
- starosty o svolání jednání s Kiliánovými
- vyzvat MRS o zajištění přístupu k čištění náhonu
- finanční výbor k určení dotace pro Klub vodní turistiky

Veřejné zasedání Obecního zastupitelstva neschvaluje:

- projednat působení pana Hrdličky jako zastupitele a pracovníka obce (pro:1hl., proti:5 hl.)
- provedení kontroly platů a práce pana Hrdličky (pro: 2 hl., zdr.: 4 hl.)
- vypracování nabídek soukromých firem na svoz odpadu (pro: 2 hl., proti: 4 hl.)
- návrh (smlouva) bratří Vacků na dlouhodobý pronájem zahrádky před restaurací Na Městečku
- poskytnutí dotace na vybudování zeleného pásu, panu Ševčíkovi (pro: 5 hl., zdr.: 1 hl.)
ena mag. nahrávka.


sipka Zpět     sipka Verze pro tiskTyto webové stránky využívají cookies. Jejich používáním s tím vyjadřujete souhlas.
Souhlasím