cz / eng / de     Dnes je

Domů»Úřad města»Usnesení zastupitelstva města»Usnesení zastupitelstva města z roku 2001

Usnesení Obecního zastupitelstva z roku 2001

Usnesení z veřejného zasedání Obecního zastupitelstva ve Veverské Bítýšce ze dne 21. prosince 2001

Přítomno 5 členů obecního zastupitelstva (dále jen OZ).

Obecní zastupitelstvo ve Veverské Bítýšce schvaluje:

- program jednání včetně doplnění
- návrhovou komisi ve složení p. Bělíček a ing. Reimer
- ověřovatele zápisu ing. Plachého a p. Mifka
- nájem pro Českou poštu za instalaci antén ve výši 6.000,-Kč za rok (pro 4 hl., zdr. 1 hl.)
- doplnění věty týkající se opravy střechy na ZŠ "tesařské práce provede firma p. Juráně, která zpracuje zdarma projekt" do usnesení ze OZ dne 28.11.2001
- rozpočtovou změnu v oblasti příjmů (pro 4 hl., zdr. 1 hl.)
- rozpočtovou změnu v oblasti výdajů (pro 4 hl., zdr. 1 hl.)
- proplacení faktury firmě Juráň za práce na MŠ ve výši 188.329,70 Kč
- převedení 150.000,-Kč pro VS do rozpočtu roku 2002, do termínu 10.1.2002 částku převést na účet VS (pro 4 hl., zdr. 1 hl.)
- provizorium rozpočtu na rok 2002
- upřesnění směrnice pro účtování a inventury zpětně od 1.1.2001 (pro 4 hl., zdr. 1 hl.)
- na návrh ing. Reimera přerušení jednání na 10 minut
- na návrh Františka Černého přerušení jednání na 2 minuty
- stažení bodu 6 z programu jednání s tím, že členům OZ bude dodán ekonomický rozbor odpadového hospodářství obce
- prodej obecního pozemku par.č. 1977 p. Romanu Ježovi, Vev. Bítýška 610
- smlouvu o nájmu a zastřešení veřejného prostranství s p. Kocourkem
- vypovězení smlouvy s pí. Juranovou Jitkou o nájmu pozemku v ulici U Hřiště včetně dodatků
- odměny pro p. Jana Králíka a pí. Květoslavu Klímovou ve výši 3.000,-Kč za práci ve finančním výboru
- smlouvu o stravování obecních pracovníků
- dodatek smlouvy o nájmu s Mgr. Jeníčkovou
- záměr výstavby rod. domu na par.č. 456/2 p. Radimu Havránkovi
- záměr p. Antonína Uhra k výstavbě objektu k uskladnění nářadí a ovoce
- poskytnutí obecních budov a dále obecních pozemků v lokalitě směrem na Hvozdec a u mlýna k ubytování občanů Zastávky při případné havárii elektrárny Dukovany. Umístění osob do rod. domů pouze se souhlasem majitele nemovitosti
- usnesení se zasedání.

Obecní zastupitelstvo ve Veverské Bítýšce neschvaluje:

- aby byla z jednání obecního zastupitelstvo pořízena mag. nahrávka.

Usnesení z veřejného zasedání Obecního zastupitelstva ve Veverské Bítýšce ze dne 28. listopadu 2001

Přítomno 5 členů obecního zastupitelstva (dále jen OZ).

Obecní zastupitelstvo ve Veverské Bítýšce schvaluje:

- rozšíření bodu č. 4 programu, jak uvedl p. Mifek
- schválení programu včetně rozšířených bodů
- návrhovou komisi ve složení Ing. Reimer, p. Mifek
- ověřovate zápisu Ing. Plachého a p. Bělíčka
- rozhodnout v záležitosti rybníků na Bílém potoce až po vyjádření veřejného ochránce lidských práv
- celkovou čátku na opravu topení v budově MŠ na Zábíteší ve výši 202.428,- a proplacení doplatku ve výši 78.628,-Kč
- proplacení faktury v ceně 9.471,-Kč firmě Jochman za provedené sondy
- smlouvu na provedení geodetických prací včetně ulice Říční
- vyměření nájmu pro zřízení terminálu on-line v budově pošty
- rozpočtovou změnu v oblasti příjmů
- rozpočtovou změnu v oblasti výdajů
- překlenovací půjčku ze Sporoinvestu ve výši 700.000,-Kč na začátek roku 2002
- smlouvu o zakoupení pozemku od manželů Šancových
- smlouvu o zakoupení pozemku od manželů Střechových
- smlouvu o zakoupení pozemku od Miloslavy Leicmanové a Ivana Lhotského
- smlouvu o zakoupení pozemku od Jiřího Vildomce
- vstup do sdružení obcí bývalého panství Veveří
- objednání cca 50 kusů knih o hradu Veveří
- Josefa Kučeru, jako přísedícího k okresnímu soudu
- předběžnou cenu na položení asfaltu Na Bílém potoce cca 309.808,-Kč
- předběžnou cenu na položení asfaltu spojnice Ehrmannova a Eichlerova cca 121.171,-Kč
- předběžnou cenu na položení asfaltu Na Bílém potoce - garáže cca 426.447,-Kč
- proplacení faktur za projekty splaškové kanalizace na ulici Dlouhá a U Hřiště (12.000,-Kč), Dlouhá a Valinkevičova (14.000,-Kč), Dlouhá, dešťová kanalizace (8.000,-Kč)
- provozní řád pro jídelny v základní škole, mateřské škole a vyvařování pro důchodce včetně zapracovaných připomínek
- prodej obecního pozemku par.č. 1601(a,b,c) - lokalita "U Stávku" Pavlu a Martě Riedlovým, Veverská Bítýška 582, cena 100,-Kč/m2
- prodej obecního pozemku par.č. 611/3 a 611/2 v lokalitě Na Bílém potoce panu Milanu Lajcmanovi, Veverská Bítýška 611, cena 100,-Kč /m2
- nákup materiálu na vchodové dveře do budovy OÚ
- firmu Baraš, aby dveře zhotovila do termínu duben 2002
- oklepání fasády na budově pošty
- služební cestu p. Černého a p. Bělíčka do Heidenheimu v měsíci lednu 2002 (pro 4 hl., zdr. 1 hl.)
- výstavbu RD v lokalitě M. Kudeříkové na pozemku p. Volánka, musí být doloženo vyjádření Povodí Moravy
- výstavbu objektu k celoročnímu bydlení Na Babkách na pozemku p. Volánka (pro 4 hl., zdr. 1 hl.)
- zadání projektu na opravu střechy základní školy (přístavba) firmě Juráň
- usnesení obecního zastupitelstva.

Obecní zastupitelstvo ve Veverské Bítýšce neschvaluje:

- aby byla během jednání obecního zastupitelstva pořizována nahrávka na magnetofon (pro 4 hl., proti 1 hl.)
- plánování výstavby rychlodráhy kolem naší obce
- výstavbu RD p. Casky v ulici U Hřiště do vyřešení soudní pře
- prodej uličky v ulici Boční p. Staníčkovi, p. Staníčkovi se prodá pouze pozemek pod elektrorozvaděčem .

Obecní zastupitelstvo ve Veverské Bítýšce bere na vědomí:

- audit za rok 2000
- stav střechy v budově mateřské školy na Zábíteší
- zprávu starosty ohledně jednání o dopravním značení v údolí Bílého potoka
- žádost pí. Pšikalové o získání pozemku od pozemkového fondu.

Obecní zastupitelstvo ve Veverské Bítýšce pověřuje:

- finanční výbor k vyměření poplatku na zřízení on-line na poště
- sociální komisi k vyplacení sociálních jednorázových příspěvků.

Usnesení z veřejného zasedání Obecního zastupitelstva ve Veverské Bítýšce ze dne 12. září 2001

Přítomno 6 členů obecního zastupitelstva (dále jen OZ).

Obecní zastupitelstvo ve Veverské Bítýšce schvaluje:

- rozšíření programu jednání o body dodané členy OZ
- přeřazení bodu jednání č. 11 před bod č. 3.
- program jednání včetně rozšíření bodů
- návrhovou komisi ve složení - p. Mifek, ing. Reimer
- ověřovatekle zápisu p. Hrdličku a ing. Plachého
- smlouvu o nájmu mezi obcí a pí. Purovou
- vyvolání jednání mezi zástupci ČMRS Veverská Bítýška, rodinou Kiliánových a členy OZ do termínu 15.11.2001, obec zajistí znalecký posudek na rybníky
- rozpočtovou změnu v oblasti příjmů
- rozpočtovou změnu v oblasti výdajů (pro 5 hl., zdr. 1 hl.)
- opravu topení v budově mateřské školy na Zábíteší s rozpočtem 180.000,-Kč
- firmu p. Markreitera k provedení opravy topení v MŠ
- nákup motorové řezačky na zámkovou dlažbu, cena cca 35.000,-Kč (pro 5 hl., zdr. 1 hl.)
- položení asfaltového koberce Na Bílém potoce od RD Kubánkových po garáže firmou Silnice a.s. Brno v síle 5 cm
- položení zámkové dlažby od firmy Stafis v ulici Boční
- p. Bělíčka, jako vedoucího čety na pokládku dlažby v Boční ulici
- p. Hrdličku, jako vedoucího čety určené k opravě místní komunikace Na Bílém potoce od RD p. Kučery
- opravu výtluků v ulicích Nádražní, Za řekou a Boční firmou Silnice Brno
- položení chodníku v ulici Tejny, dlažbu dodá firma Stafis, položení dlažby zajistí obecní pracovníci
- záměr výstavby retenční nádrže
- firmu Jochman na výkopové práce a provedení sond v hodnotě cca 30-40 tisíc korun
- ing. Erbenovou k zajištění projektu na retenční nádrž a k zajištění potřebných předběžných vyjádření od institucí
- sloučení bodů 8 a 9 programu
- záměr prodeje budovy na dvoře pošty pro zahrádkářskou organizaci s tím, že zahrádkáři na vlastní náklady zpracují odhad a dále bude jednáno se zástupci obce o ceně za prodej
- prodej části par.č. 1859 manželům Zemanovým, Veverská Bítýška 578 s tím, že doloží doklad o tom, že manželé Klossovi o uvedený pozemek nemají zájem. Cena za pozemek je 100,-Kč/m2, kupující hradí znalecký posudek a notářské poplatky
- zaměření stávající kanalizace v obci firmou ing. Součka
- dodatek k nájemní smlouvě mezi Mgr. Jeníčovou a obcí
- dodatek ke smlouvě o nájmu mezi pí. Petrovou a obcí (pro 5 hl., zdr. 1 hl.)
- smlouvu o nájmu par.č. 1291 mezi obcí a pí. Petrovou (pro 5 hl., zdr. 1 hl.)
- dodatek č. 2 k dohodě o uznání dluhu ze dne 1.11.1999 mezi obcí a p. Nečasem
- vyřazení HIM a DHIM z budovy MŠ na P. Perky (pro 5 hl., zdr. 1 hl.)
- vyřazení HIM a DHIM z budovy MŠ Zábíteší
- vyřazení úhlové brusky z inventur OÚ (pro 5 hl., zdr. 1 hl.)
- proplacení faktur firmě Věrný na plynofikaci obce - Tišnovská 43.386,-Kč, Na Bítýškách 51.082,50 Kč, prodloužení k RD p. Zduby 27.961,50 Kč
- podpis smlouva na veřejnou produkci a fakturu ve výši 5.568,.-Kč za rok 2001
- instalaci antén na budově pošty s tím, že finanční výbor dořeší částku za pronájem
- záměr manželů Drcmánkových vybudovat v lokalitě Krnovec cvičiště pro psy
- podpis smlouvy s firmou van Gansewinkel na likvidaci:

    - elektro spotřebičů , cena 1 tuna 900,-Kč
    - olověného odpadu zdarma (pro 5 hl., zdr. 1 hl.)
    - monočlánků, cena 800,-Kč za tunu (pro 5 hl., zdr. 1 hl.)
    - zářivky 1 kus za 6,5 kč, občan při uložení zářivek uvedený poplatek zaplatí, evidenci povede obsluha ekodvora (pro 5 hl., zdr. 1 hl.)
    - sklo 200,-Kč z a tunu (pro 5 hl., zdr. 1 hl.)
- objednávku kontejnerů u firmy MEVATEC (pro 5 hl., zdr. 1 hl.)
- smlouvu s firmou van Gansewinkel na uložení směsového odpadu za cenu do 30 tun 900,-Kč, nad 30 tun - 790,-Kč (pro 5 hl., zdr. 1 hl.)
- odpověď pí. Kutníkové ohledně podnikání p. Kocourka
- kladné vyjádření k výstavbě RD p. Jurka (pro 5 hl., zdr. 1 hl.)
- věcné břemeno v chodníku ulice Boční - uložení kabelu Českého telekomu
- proplacení 2 x ikaso ve výši 2.162,-Kč rodině Miluše Nečasové, Veverská Bítýška
- bezplatný převod betonových rour na obce Chudčice
- usnesení z OZ.

Obecní zastupitelstvo ve Veverské Bítýšce neschvaluje:

- prodej části pozemku par.č. 527 u bytových domů č. 649 a 647 p. Lubomíru Cvrkovi st., a Lubomíru Cvrkovi ml., bytem Veverská Bítýška, Na Bítýškách 612
- sjednocení webových stránek obecního úřadu a Okrašlovacího spolku (pro neschválení záměru 5 hl., proti 1 hl.)
- s podpisem smlouvy na zřízení věcného břemene položení kabelu firmou SELF SERVIS
- přepracování zápisu VZOZ ze dne 1.7.1999 na základě žádosti občanů, kterou předložil p. Lubomír Cvrk st. (pro přepracování 1 hl., proti 5 hl.)

Obecní zastupitelstvo ve Veverské Bítýšce bere na vědomí:

- děkovné dopisy pí. Konopáčové a pí. Rozkošné
- informaci ing. Plachého z finančního výboru
- zprávu o zaměření pozemku u mlýna
- poděkování místním hasičům za práci na likvidaci požáru mimo katastr obce.

Obecní zastupitelstvo ve Veverské Bítýšce pověřuje:

- p. Hrdličku, aby vyvolal jednání s Povodím Moravy ohledně osazení značek na hrázi
- finanční výbor k vyopracování nájemní smlouvy na antény s firmou Česká pošta.

Usnesení z veřejného zasedání Obecního zastupitelstva ve Veverské Bítýšce ze dne 11. července 2001

Přítomno 6 členů obecního zastupitelstva (dále jen OZ).

Obecní zastupitelstvo ve Veverské Bítýšce schvaluje:

- program jednání včetně rozšíření
- do návrhové komise ing. Plachého a ing. Reimera
- jako ověřovatele zápisu p. Mifka a p. Bělíčka
- rozšíření nájmu obecního pozemku par.č. 1291/1 o 6 m2, celkem k nájmu 30 m2 pro pí. Taťanu Petrovou, Veverská Bítýška
- vydání kladného vyjádření k výstavbě WC a přípravny v restauraci na Ostrůvku pro pí. Taťanu Petrovou, Veverská Bítýška
- pí. Konopáčovou Vladimíru k vyplacení odměny při příležitosti výročí základní školy
- proplacení faktury 7.000,-Kč firmě Souček -zaměření obecního pozemku Na městečku, parkoviště
- finanční výbor k dořešení nájmu restaurační zahrádky p. Kocourka Na Městečku
- zastřešení restaurační zahrádky p. Kocourka Na Městečku, zastřešení bude demontovatelné
- proplacení faktury 188.329,70 firmě p. Juráně v dubnu 2002
- proplacení faktury 90.747,31 firmě p. Volánky v roce 2002
- návrh na mimosoudní vyrovnání mezi obcí a p. Petrem Patočkou - splácet min. 5.000,-Kč měsíčně, první splátka 31.7.2001. Pokud nebude splátka dodržena, první den následujícího měsíce bude podána celá záležitost k soudu
- nákup pozemku par.č. 1870/5 za účelem směny od pozemkového fondu
- nákup pozemku par.č. 1870/6 od pozemkového fondu a následný prodej p. Grosmanovi
- nákup pozemku par.č. 1427 a 1428 od pozemkového fondu
- nákup pozemku od pozemkového fondu v lokalitě Tišnovská a následný prodej pozemku MUDr. Sedlářovi
- nákup pozemku v lokalitě Na Bílém potoce od pozemkového fondu za účelem výstavby garáží
- úpravu nájemní smlouvy mezi obcí a pí. Purovou, Brno. Termín nájmu od 12/1996 do 12/2001
- zřizovací listinu pro mateřskou školu
- pro soudní řízení mezi obcí a p. Bohmem cenu za nájem pozemku max. 50,-Kč/m2 a rok (pro 5 hl., zdr. 1 hl.)
- směnu obecního pozemku par.č. 187 za pozemek manželů Vejrostových par.č. 185/4 dle geometrického plánu č. 829-93/99
- prodej pozemků par.č. 935,936,937,938,939,940,941,942,943 majitelům garáží v lokalitě Na Bílém potoce za cenu 100,-Kč/m2,
- prodej pozemku par.č. 1987 p. Ježovi, Veverská Bítýška 610, cena 100,-Kč/m2
- stažení bodu č. 14 z programu jednání
- povodňový plán obce
- směna obecních pozemků par.č. 1183, 2013, 2010, 1202/5, 1202/4, 1202/3, 1202/2, 1202/90 v lokalitě Na Sokolí za pozemek Vackových v ulici Za řekou
- proplacení faktury za opravu kříže na hřbitově - 113.925,-Kč
- vypracování dodatku nájemní smlouvy pro pí. Taťanu Petrovou, zvýšit nájem o 117 Kč - míra inflace za rok 2000
- nájem za 30 m2 par.č. 1291/1 pro pí. Taťanu Petrovou - 350,-Kč za rok
- aby obec přičetla výši poštovného k dlužním částkám, jak právnických tak fyzických osob, které obec vymáhá pomocí upomínek
- opravu památníku Rudé armády Na městečku (pro 5 hl., zdr. 1 hl.)
- vydání souhlasu pro JMP a.s. Brno k provozování plynárenských zařízení v obci (pro 5 hl., zdr. 1 hl.)
- kladné vyjádření pro p. Šebetovského, Veverská Bítýška k výstavbě zahradního domu, upozornit na zátopové území
- dodatek č. 1 k dohodě mezi obcí a p. Babákem, Veverská Bítýška
- obřadní místnost v budově obecního úřadu k oddávání, oddací dny pátek a sobota v době od 9.00 - 13.00 hodin
- aby starosta obce vznesl připomínky k vedení dálkového optického kabelu
- žádost o vydání povolení k realizaci přechodu pro chodce Na Městečku
- výzvu firmě Autodoprava p. Nečase o splácení půjčky
- uložení sutě z výstavby komunikací a kanalizací po obci v lokalitě u mlýna a na "Vrzalce"
- v soudním sporu mezi obcí a p. L. Grosmanen jako svědky p. Josefa Mifka st., p. Josefa Dvořáka a ing. Radima Reimera
- ve stejném sporu jako účastníky za TJ p. Tecla, ing. Sovy a JUDr. Helbigovu (pro 5 hl., zdr. 1 hl.)
- p. Rudolfa Valach jako člena vodárenského svazku
- nájemní smlouvy na provoz plynárenského zařízení v obci mezi JMP a.s. Brno a obcí - jedná se o letos vybudované prodloužení plynovodních řádů.

Obecní zastupitelstvo ve Veverské Bítýšce neschvaluje:

- prodej pozemku par.č. 1275 p. Staníčkovi, Vev.. Bítýška 577
- umístění kontejneru na bytovkách u bytového domu č. 647, bude požádáno BD Květnice o rozšíření počtu popelnic (pro 4 hl., zdr. 2 hl.).

Obecní zastupitelstvo ve Veverské Bítýšce pověřuje:

- starosty obce k jednání se zástupci firmy Hartmann-Rico o umístění soc. buňky u mlýna
- starostu obce, aby ve sporu s p. Bohmem navrhl prodej pozemku za cenu 1 m2 max. za 1.000,-Kč
- p. Hrdličku úpravou zeleně (ořezání větví) okolo kříže na hřbitově
- ing. Reimera k vyřízení převodu obecních pozemků z vlastnictví státu do vlastnictví obce v k.ú. Bystrc
- JUDr. Vlčkovu k převodu pozemků ze Zeleně města Brno na obce za úplatu
- starostu obce, aby vypracoval odpověď pro p. Krejčího, Vev. Bítýška.

Usnesení z veřejného zasedání Obecního zastupitelstva ve Veverské Bítýšce ze dne 14. května 2001

Přítomno 6 členů obecního zastupitelstva.

Obecní zastupitelstvo ve Veverské Bítýšce schvaluje:

- rozšíření programu jednání o body navržené p. Bělíčkem
- rozšíření programu jednání o bod navržený ing. Reimerem
- program jednání včetně rozšíření bodů
- návrhovou komisi p. ing. Reimera a ing. Plachého
- ověřovatele zápisu p. Hrdličku a p. Bělíčka
- proplacení faktury firmě Volánek v hodnotě 183.053,-Kč
- dokončení celé střechy na budově MŠ, fakturu za práce firmy p. Volánka (nabídka 95.364,-Kč) bude proplacena v roce 2002
- proplacení faktury částka 313.760,-Kč + 25.294,-Kč firmě Juráň
- dokončení střechy na budově MŠ firmou p. Juráně,práce do 200.000,-Kč budou proplaceny v příštím roce
- jednání s občany ulice U Hřiště ohledně komunikace
- zpracování projektu na komunikaci U Hřiště ing. Ustohalem
- dohodu o převodu pozemku s firmou MAJA - Bílý potok
- zpracování projektu na komunikace Bílý potok ing. Ustohalem
- přerušení jednání na dobu 30 minut
- výstavbu sterilizačního objektu ve firmě Hartmann-Rico (pro 5 hl., proti 1 hl.)
- vyřazení staré sekačky - zajistí p. Hrdlička
- nákup nové sekačky do 150.000,-Kč
- rozšíření pronájmu obecního pozemku par.č. 1291/1 o výměře 24 m2 v lokalitě na Ostrůvku paní Taťaně Petrové, Vev. Bítýška 189
- zřizovací listinu pro základní školu
- udělení pamětního listu a finanční odměny ve výši 3.000,-Kč pro zasloužilé učitele pí. Rozkošnou, p. Dupala a pí. Patočkovou
- nákup obalované drtě od SÚS Brno v hodnotě 40.000,-Kč a zapůjčení stroje k pokládce (pro 5 hl., zdr. 1 hl.)
- rozšíření objektu p. Vidláka o stavbu verandy, ale pouze na vlastní riziko
- zadání vypracování projektu na kanalizaci V Brance ing. Erbenové
- vyzvání stavebního úřadu k státnímu stavebnímu dohledu na budovu p. Kocourka, Na Městečku.

Obecní zastupitelstvo ve Veverské Bítýšce neschvaluje:

- prodej části par.č. 1246 manželům Kocourkovým, Vev. Bítýška 648.
- pronájem části par.č. 1246 p. Jiřímu Vaškovi, Vev. Bítýška 648, bude se řešit po skončení nájemní smlouvy v letošním roce.

Obecní zastupitelstvo ve Veverské Bítýšce pověřuje:

- ing. Reimera, aby dodal přesnou mapu pozemků v lokalitě Na Městečku, par.č. 1246,
- starostu obce, aby písemně upozornil p. Petr Patočku na nesplácení pohledávek vůči obci
- starostu obce vyplacením odměn pro pracovníky obce a administrativu v roce 2001.

Obecní zastupitelstvo ve Veverské Bítýšce bere na vědomí:

- zprávu p.Bělíčka o provedené práci v budově základní školy a mateřské školy
- informaci ing. Reimera o přechodu katastrálního úřadu na nový informační systém.

Usnesení z veřejného zasedání Obecního zastupitelstva ve Veverské Bítýšce ze dne 27. března 2001

Přítomno 5 členů obecního zastupitelstva (dále jen OZ).

Obecní zastupitelstvo ve Veverské Bítýšce schvaluje:

- navržený program jednání
- návrhovou komisi ve složení p. Mifek a ing. Reimer
- ověřovatele zápisu p. Bělíčka a p. Hrdličku
- firmu p. Baraše k výrobě 6 ks oken a 1 ks dveří do budovy mateřské školky, P. Perky
- odkoupení části pozemku par.č. 2407 a par.č. 2412, které jsou ve stávající komunikaci lokality Mečkov, od pí. Novákové
- smlouvu o uzavření budoucí kupní smlouvy s ZO ČZS - par.č. 327/3 s hospodářskou budovou na tomto pozemku
- předání digitálního fotoaparátu p. Pavlu Křivánkovi za umístění internetových stránek obce v celostátní soutěži Zlatý erb
- zařazení Obce Veverské Bítýšky do regionu Kuřim, v případě schválení Kuřimi jako obce III.stupně MV ČR. Nebude-li Kuřim schválena pověřenou obcí III.stupně, Obec Veverská Bítýška by se zařadila k městu Tišnov (pro 4 hl., proti 1 hl.)
- firmu p. Věrného k prodloužení plynovodního řádu v lokalitě Tišnovská, Na Bítýškách
- firmu p. Volánka na zaplechování střechy v mateřské škole
- firmu p. Juráně k bednění střechy v budově mateřské školy
- oprava chodníku v ulici Hvozdecké - dlažba bude koupena od f. Stafis
- položení dlažby v ulici Hvozdecké provedou obecní pracovníci (pro 4 hl., zdr. 1 hl.)
- podání oznámení na stavební úřad o výměně dlažby v ulici Hvozdecké
- ing. Ustohala ke zpracování projektu na chodníky v ulici Tišnovské
- výměnu dlažby na rohu ulic Zabíteší a V Brance, nákup dlažby u f. Stafis, položení zajistí pracovníci obce a na stavební úřad bude výměna pouze na ohlášení
- oprava místní komunikace Na Bílém potoce (od garáží po RD Kubánkových) (pro 4 hl., zdr.1 hl.)
- položení asfaltového koberce v části ulice Na Bílém potoce f. Silnice Brno (pro 4 hl., zdr. 1 hl.)
- položení asfaltového koberce k RD p. Vrzala Na Babkách f. Silnice Brno (pro 4 hl., zdr. 1 hl.)
- položení asfaltového koberce ve spojnici ulic Ehrmanova a Eichlerova f. Silnice Brno (pro 4 hl., zdr. 1 hl.)
- oprava výtluků do údolí Bílého potoka a chatařské oblasti Hořeříky (pro 4 hl., zdr. 1 hl.)
- vybudování svodnice dešťových vod v ulici M. Kudeříkové směrem na Sokolí
- výstavbu RD v lokalitě Na Bílém potoce par.č. 654 p. MUDr. Filkukovy, Brno, Kampelíkova 14
- vyvolání průzkumu ohledně výstavby bytových jednotek ve spolupráci s firmou Moravskočeský stavební holding a.s.

Obecní zastupitelstvo ve Veverské Bítýšce neschvaluje:

- položení asfaltového koberce do ulice U Hřiště (pro 3 hl., zdr. 2 hl.).

Obecní zastupitelstvo ve Veverské Bítýšce pověřuje:

- starostu obce, aby vyvolal jednání s pí. Novákovou ohledně ceny za pozemek v lokalitě Mečkov
- starostu obce, aby vyvolal jednání se zástupci sportovců ohledně využití obecního autobusu
- starostu obce, aby vyvolal jednání se zástupiteli ohledně žádosti p. Ulricha Fischera.

Obecní zastupitelstvo ve Veverské Bítýšce bere na vědomí:

- informaci starosty obce o budování splaškových řádů v obci.

Usnesení z veřejného zasedání Obecního zastupitelstva ve Veverské Bítýšce ze dne 22. února 2001

Přítomno 5 členů obecního zastupitelstva (dále jen OZ).

Obecní zastupitelstvo ve Veverské Bítýšce schvaluje:

- navržený a doplněný program jednání
- návrhovou komisi ve složení ing. Reimer, p. Bělíček
- ověřovatele zápisu p. Hrdličku a p. Mifka
- čerpání rozpočtu roku 2000
- kupní smlouvu o zakoupení pozemku par.č. 260 od paní Kotasové, bytem Brno, Hromádkova 26 cena 104.000,-Kč
- smlouvu o smlouvě budoucí o trvalém záboru pozemků ve vozovce ulice Dlouhá mezi obcí a SÚS Brno
- opravy v budově ZŠ - položení dlažby pracovníky obce a opravu, nátěr dveří zajistí firma p. Kapouna
- opravu v budově MŠ, ulice P. Perky - výměna oken
- stažení bodů 8.a 9. - prodej a směna pozemků v lokalitě Mečkov, z programu
- předložení rozpočtu po paragrafech
- rozpočet na rok 2001
- pronájem části obecního pozemku par.č. 1975 v lokalitě ulice M. Kudeříkové paní Miladě Konečné, bytem Veverská Bítýška 443
- smlouvu o pronájmu veřejného prostranství s p. Nguyenem Quang Minhem, bytem Veverská Bítýška 649
- přípravu smlouvy na opravu hlavního kříže na starém hřbitově se všemi připomínkami OZ
- opravu plotu na hřbitově a rozšíření urnového háje
- prodej bytu v domě č. 273 ulice Tišnovská p. Oldřichu Kovářovi s věcným břemenem
- odměnu 930,-Kč/měsíčně pro předsedu finančního výboru ing. Plachého
- zvýšení ceny za oběd na 20,-Kč
- vyvařování důchodcům
- pronájem obecního autobusu p. Neberlemu, bytem Veverská Bítýška 648 za cenu 1,-Kč za rok. Za účelem dopravy sportovců a zájmových organizací v naší obci
- nájemní smlouvu s pí. Jitkou Juranovou od termínu 1.5.2000 (pro 4 hl, zdr. 1 hl.)
- vypracování smlouvy o smlouvě budoucí o prodeji moštárny par.č. 327/3 zahrádkářské organizaci za cenu 100.000,-Kč se všemi připomínkami OZ
- zvýšení počtu dětí ve třídě mateřské školy nad limit.

Obecní zastupitelstvo ve Veverské Bítýšce neschvaluje:

- prodej obecního pozemku par.č. 1291/4 a par.č. 1291/3 paní Taťaně Petrové, bytem Veverská Bítýška 189 s tím, že OZ trvá na usnesení VZOZ ze dne 28.3.2000 (pro 4 hl., zdr. 1 hl.)
- žádost Mysliveckého sdružení Veverka o vystavení bezplatných povolenek k vjezdu pro členy sdružení
- postupovat dle obecní vyhlášky.

Obecní zastupitelstvo ve Veverské Bítýšce pověřuje:


- finanční výbor ke zpracování čerpání rozpočtu roku 2000 a případných pronájmů pozemků (pro 4 hl., zdr. 1 hl.)
- starostu obce, aby svolal jednání ohledně směny a prodeje pozemků v lokalitě Mečkov s pí. Novákovou, bytem Brno, Vranovská 22 a členy OZ, termín do konce měsíce března 2001 v neúřední den
- pí. Srncovu a p. Dosoudila k přidělování míst na hřbitově
- finanční výbor, aby dořešil nájemní smlouvu s pí. Konečnou, Veverská Bítýška 443.

Obecní zastupitelstvo ve Veverské Bítýšce bere na vědomí:


- zprávu o činnosti kontrolního výboru
- zprávu o činnosti komise veřejného pořádku
- zprávu o výnosu Tříkrálové sbírky
- informace ohledně budovy bývalé drobné provozovny
- zprávu starosty ohledně televizního přenašeče.


sipka Zpět     sipka Verze pro tiskTyto webové stránky využívají cookies. Jejich používáním s tím vyjadřujete souhlas.
Souhlasím