cz / eng / de     Dnes je

Domů»Úřad města»Usnesení zastupitelstva města»Usnesení zastupitelstva města z roku 2000

Usnesení Obecního zastupitelstva z roku 2000

Usnesení z veřejného zasedání Obecního zastupitelstva ve Veverské Bítýšce ze dne 22.prosince 2000

Přítomno 5 členů obecního zastupitelstva (dále jen OZ). Ing. Plachý a pí. Minaříková omluveni.

Obecní zastupitelstvo ve Veverské Bítýšce schvaluje:

- program jednání, jak byl předložen
- návrhovou komisi ve složení p. Mifek, ing. Reimer
- ověřovatele zápisu - p. Bělíčka, p. Hrdličku
- smlouvu na pronájem par.č. 1246 podepíše pouze p. Vašek,bytem Veverská Bítýška 614 s tím, že dojde k rozšíření plochy pronájmu z 35 m2 na 40 m2
- smlouvu o nájmu části pozemku p.č. 116/2 p. Jiřímu Halámkovi, bytem Veverská Bítýška 55
- kupní smlouvu o prodeji pozemku par.č. 116/2 p. Jiřímu Halámkovi, bytem Veverská Bítýška 55
- prodej pozemku par.č. 1319 pí. Burkertové, bytem Brno, Vídeňská 40 (hlasování: pro 4 hl., zdržel se 1 hl.)
- nájemní smlouvu s pí. Šancovou , bytem Vev. Bítýška 563, na část pozemku par.č. 1975
- obecní vyhlášku 6/2000 o stanovení výše koeficientu růstu nájemného pro celé území obce se zpětnou platností od 1.7.2000
- rozpočtovou změnu roku 2000 v položkách příjmů (hlasování: pro 4 hl., zdržel se 1 hl.)
- rozpočtovou změnu roku 2000 v položkách výdaje (hlasování: pro 4 hl., zdržel se 1 hl.)
- v části výdaje, položka "příspěvek na kostel" ve výši 50.000,-Kč - částka nebyla převedena na účet farního úřadu, ale byla prostavěna
- ing. Petra Plachého jako předsedu finančního výboru dle §119 odst.1 zákona 128/2000 Sb. o obcích (hlasování: pro 4 hl., zdržel se 1 hl.)
- vyřazení HIM a DHIM za rok 2000 dle návrhu p. Hrdličky
- smlouvu o koupi akcií JMPa.s. Živnostenskou bankou
- služební cestu za účelem seznámení se s provozem sterilizační linky, kterou má v plánu budovat firma Hartmann-Rico, cesta bude trvat 3-4 dny, zúčastní se jí p. Černý, p. Bělíček a p. Hrdlička a bude použito osobní auto p. Černého (hlasování: pro 4 hl., zdržel se 1 hl.)
- odměny členům finanční komise za období leden 1999 do prosince 2000 ve výši 3.000,-Kč
- rozpočtové provizorium na rok 2001
- vyvolat jednání v lednu 2001 za účasti p. Jurana, manželů Vejrostových a pí. Malíkové ohledně směny pozemků v ulici U Hřiště
- nájemní smlouvu se SUZAT na prostory pod kul. domem
- žádost Junáka o dočerpání částky 7. 831,20 Kč v roce 2001

Obecní zastupitelstvo ve Veverské Bítýšce revokuje:


- bod usnesení ze dne 13.11.2000, který se týká pronájmu pozemku par.č. 1319 p. Burkertové (hlasování: pro 4 hl., zdržel se 1 hl.).

Obecní zastupitelstvo ve Veverské Bítýšce bere na vědomí:

- odstoupení p. Mifka z funkce předsedy finanční komise na základě nového zákona o obcích §119,odst.1, č.128/2000 Sb. Podle uvedeného § nemůže být místostarosta obce členem finančního výboru
- vyúčtování dotace Junáka, středisko Veverská Bítýška z roku 1998. Z celkové částky 40.000,-Kč bylo vyčerpáno 32.168,40 Kč
- kontrolu hospodaření roku 2000.

Obecní zastupitelstvo ve Veverské Bítýšce pověřuje:


- starostu obce, aby v lednu 2001 svolal jednání ohledně přístupu k domu pí. Kulové.

Usnesení z veřejného zasedání Obecního zastupitelstva ve Veverské Bítýšce ze dne 13. listopadu 2000

Přítomno 6 členů obecního zastupitelstva (dále jen OZ).

Obecní zastupitelstvo ve Veverské Bítýšce schvaluje:

- rozšíření programu dle návrhů p. Černého, p. Mifka a ing. Reimera (pro 5 hl., proti 1 hl.)
- návrhovou komisi - ing. Plachý, p. Mifek
- ověřovatele zápisu - p. Bělíček, p. Hrdlička
- doplnit do usnesení z minulého zasedání k bodu o platbě za plynofikaci Na Bílém potoce firmě p. Věrný "+ 5 % DPH"
- rozšíření smlouvy o pronájmu smuteční síně o bod, že v prostorách této budovy může být umístěna sběrna prádla a obuvi
- prodej par.č. 2500/20 p. Erbesovi, Dlouhá 392, Vev. Bítýška
- pronájem části pozemku par.č. 810 (před kinem) firmě KFP, zastoupené p. Králíkem, finanční komise určí přesné m2. Podmínky pronájmu - oplocení povede až za lampou veřejného osvětlení. Pozemek za plotem bude zatravněn
- návrh smlouvy o pronájmu pozemku p. Vaškovi a p. Havlíkovi v lokalitě Na Městečku za účelem zřízení stánku s rychlým občerstvením
- prodej druhého zvedáku p. Věrnému, původní je nepoužitelný
- smlouvu o pronájmu pozemku pod stánkem ALKA v lokalitě Na Městečku Pí. Urbánkové
- smlouvu o pronájmu místností v budově č. 3 (pošta) o rozměru 17,8 m2 České poště s.p. za cenu 450,-Kč m2/rok
- dodatek č. 1 k hospodářské smlouvě z roku 1977 (změna adres) (pro 5 hl.,zdr.1 hl.)
- smlouvu o úhradě podílu za náklady spojené s rozšířením sítě nn v lokalitách Na Bílém potoce a Tišnovské - 143.550,-Kč
- začlenění Obce Veverské Bítýšky do okresu Tišnov
- vstup Obce Veverské Bítýšky do sdružení Region Tišnovsko
- vyhlášku č. 4/2000 o nákladání s komunálním a se stavebním odpadem (změnu pouze v čl. 4 odst.d - začlenit televize a ledničky do nebezpečného odpadu)(pro 5 hl., proti 1 hl.)
- schválení smlouvy na likvidaci PET láhví s firmou ASP HOLDING,s.r.o. (pro 5 hl., proti 1 hl.)
- uzavření smlouvy na likvidaci sutě s firmou E.I.P. PANORAMA a.s. Brno - skládky v Černé Hoře a Kuřimi (pro 5 hl., zdr.1 hl.)
- nájemní smlouvu na plynárenské zařízení Na Bílém potoce
- žádost p. Kříže Milana, Vev. Bítýška 679 o výkonu náhr. vojenské služby při obecním úřadě
- pronájem pozemku par.č. 116/2 ,cca 176 m2, ode dne zahájení provozu restaurace do doby podepsání kupní smlouvy p. Halámkovi, Vev. Bítýška 55, výši pronájmu dořeší finanční komise
- řešení prodeje par.č. 116/2 p. Halámkovi projednat na příštím zasedání OZ
- pronájem par.č. 1319, cca 55 m2, pí. Burkertové, Brno, Vídeňská 40 na dobu 10 let, výši pronájmu dořeší finanční komise
- pronájem části obecního pozemku par.č. 1975, cca 400 m2, pí. Šancové, Vev. Bítýška 563, výši pronájmu dořeší finanční komise
- vypracování geometrického plánu za účelem směny či zakoupení pozemku par.č. 1730 včetně zeleného pásu mezi komunikací a pozemkem p. Kotoulka
- ing. Ustohala jako projektanta na zpracování projektu chodníky v ulici Tišnovská
- dokončení projektu na povrchovou kanalizaci v ulici Tišnovká (ing. Václav Šipka)
- zakoupení vibračního pěchu v ceně 50.000,-Kč (pro 5 hl., zdr.1 hl.)
- dotaci vodárenskému svazku ve výši 50.000,-Kč na zakoupení centrály (pro 5 hl., zdr. 1 hl.)
- podepsání smlouvy mezi obcí a firmou MAJA na vybudování odklonu cesty v lokalitě Na Bílém potoce (pro 5 hl., zdr. 1 hl)
- dodržení smlouvy o prodeji par.č. 326 (pozemek pod budovou spořitelny) smlouva bude předložena na příštím zasedání s uplatněním věcného břemene - LŠU
- podání závazného stanoviska k obnově kul. památky - smírčí kámen
- proplacení faktury firmě p. Beneše za položení chodníku v ulici Nádražní ve výši 11.500,-Kč
- odměny členům obecního zastupitelstva dle přílohy č. 1 vyhlášky 358/2000 Sb. (pro 4 hl., zdr. 2 hl.)
- návrh smlouvy o smlouvě budoucí mezi obcí a ing. Sléhem
- příspěvek Singulární společnosti na opravu kříže ve výši 30.000,-Kč
- zadání projektu na osvětlení věže kostela
- zadání zpracování zastavovací studie na rod. domy na pozemcích p. Dufka, Hluštíka a p. Peprly
- zaměření pozemků a následné vykoupení od pí. Doležalové a p. Jurana (pozemky v lokalitě U hřiště)
- uzavření dohody o narovnání mezi obcí a p. Babákem
- odeslání dopisu p. Bedřichu Klimešovi o odstranění automobilu z obecního pozemku (pro 5 hl., zdr. 1 hl.)
- zpracování nájemní smlouvy s pí. Purovou o nájmu par.č. 357/1. Cena 1 m2 za 5,-Kč,
- odkoupení pozemku od pí. Purové par.č. 357/1 v roce 2001
- navázání spolupráce s obcí Čaňa v okrese Košice
- vyjádření obce Pozemkovému fondu k převodu pozemků na VŠV Nový Dvůr a Jezdeckou společnost
- s vydáním vyhlášky o určení koeficientu k výpočtu výše nájemného
- kupní smlouvu s p. Ludvíkem Králíkem podle zaměření.

Veřejné zasedání Obecního zastupitelstva neschvaluje:

- změnu prodeje pozemku p. Graliňskému na pronájem (pro 2 hl., proti 4 hl.)
- stížnost p. Cvrka, týkající se připomínek uvedených v zápisu ze zastupitelstva dne 28.3.2000 (pro 1 hl., proti 5 hl.)
- návrh na odložení projednání vyhlášky č. 4/2000 na příští zasedání (pro 1 hl., proti 5 hl.).

Veřejné zasedání Obecního zastupitelstva bere na vědomí:

- finanční čerpání rozpočtu do 30.10.2000
- stav účtu k 30.10. 2000
- stav účtu na SPOROINVESTU
- splátky a pohledávky Autodopravy L. Rozkošné a p. Nečase
- splátky pohledávky p. Patočky
- zprávu o výsledku hospodaření obce za rok 1999

Veřejné zasedání Obecního zastupitelstva ve Veverské Bítýška pověřuje:

- starostu obce ve věci podepsání smlouvy s SÚS Brno na rekonstrukci komunikace ulice Dlouhá
- Ing. Reimera k zpracování výpisu pozemků, které jsou ve vlastnictví Pozemkového fondu v intravilánu obce
- starosta obce požádá Pozemkový fond o převedení par.č. 1870/1 do majetku obce
- starostu obce, aby oslovil projektanty a zadal podmínky pro zastavovací studii Na Sokolí (pro 5 hl., zdr.1 hl.).

Usnesení z veřejného zasedání Obecního zastupitelstva ve Veverské Bítýšce ze dne 10.července 2000

Přítomno 6 členů obecního zastupitelstva (dále jen OZ).

Obecní zastupitelstvo ve Veverské Bítýšce schvaluje:

- rozšíření programu jednání OZ dle zápisu
- návrhovou komisi ve složení ing. Reimer a ing. Plachý
- ověřovatele zápisu p. Bělíčka a p. Hrdličky
- snížení počtu etap plynofikace ulice Na Bílém potoce ze dvou na jednu, následné proplacení faktury firmě Věrný cca 95.000,-Kč
- zanesení "dle přílohy" do usnesení z minulého veřejného zasedání obecního zastupitelstva k dobu o likvidaci DHIM a HIM
- smlouvu o finančním daru obce 5.000,-Kč sdružení ADRA
- ukončení nájmu ve smuteční síni s firmou GRAPOL a vyklizení do jednoho týdne, firma vymaluje prostory, které užívala
- pronájem smuteční síně firmě Pohřebnictví p. Skalník za 1,-Kč /rok na 5 let s podmínkou udržování smuteční síně, umožnění obřadu jiné pohřební službě za pronájem mimo pohřební služby p. Josefa Šanci
- stažení bodu 5a - prodej obecní parcely č. 2500/20 v lokalitě ulice Dlouhá z programu - členové OZ chtějí znát přesné hranice parcely
- stažení bodu 5b - prodej obecní parcely č. 810 v lokalitě ulice Masarykovo nám. z programu - členové OZ budou jednat se zástupcem firmy KFP spol s.o. p. Králíkem
- prodej části obecní parcely č.1323, cca 10 m2, v lokalitě V Brance paní Renatě Dobešové, Masarykovo nám. 571, Vev. Bítýška za cenu 100,-Kč/m2, kupující uhradí zaměření, znalecký posudek a notářské poplatky
- prodej část obecního pozemku par.č. 1988/2 v lokalitě ulice M. Kudeříkové cca 943 m2, manželům Graliňskim, Vev. Bítýška, Na Bítýškách 648 za cenu odhadu 463.310,-Kč. Finanční částka bude zaplacena v hotovosti při podpisu smlouvy (hlasování pro 5 hl., zdržel se 1 hl.)
- využití pozemku školní zahrady pro mladé lidi, pokud nebude mít zájem o tento pozemek základní škola
- pronájem obecního pozemku par.č. 1246, cca 35 m2, v lokalitě Na městečku panu Jiřímu Vaškovi, bytem Vev. Bítýška, Na Bítýškách 614 a panu Michaelu Havlíkovi, bytem Nádražní 553 za účelem umístění buňky s občerstvením, pronájem do 31.12.2001, výše nájmu určí finanční komise dle obecní vyhlášky
- pronájem obecního pozemku par.č. 2528/1 v lokalitě ulice U hřiště panu Zdeňku Srncovi, Hvozdecká 591, Vev. Bítýška za 1,-Kč do konce roku 2000
- pronájem části obecního pozemku par.č. 5 panu Jiřímu Halámkovi, Tišnovská 55, Vev. Bítýška s podmínkou uložení sběrných nádob do uzavíratelné koje
- prodej mostového zvedáku za cenu odhadu panu Věrnému, Korytná
- ing. Erbenovou k zajištění projektové dokumentace splaškové kanalizace v ulici V Brance
- nájemní smlouvu o umístění satelitu pro příjem sítě OSKAR na budově pošty
- vypracování geometrického plánu předmětné budoucí přístupové komunikace do ulice U hřiště, šířka komunikace bude upřesněna na místě samém a následně bude vypracována smlouva o prodeji pozemku pí. Juranové Jitce
- že do doby vypracování geometrického plánu a kupní smlouvy s pí. Juranovou Jitkou bude účtováno nájemné pí. Juranové ve výši 2.000,-Kč za měsíc za přístup do ulice U Hřiště, dnem předložení kupní smlouvy přestane platit dohoda o nájemném
- provedení položení splaškového řádu v ulici Dlouhá, opravu chodníku, obrubníků a přídlažby - termín srpen 2000
- vyhlášení výběrového řízení na projektanta, který provede v náčrtu zastavovací studii v lokalitě na Sokolí s tím že zde bude počítáno s přístupovou komunikací a stavbou rod. domků
- vyvolání jednání mezi právním zástupcem p. Grosmana, OÚ a sportovci ohledně pozemku v areálu TJ
- smlouvu mezi obcí a SÚS Brno na finanční půjčku ve výši 300.000,-Kč
- proplacení finančního příspěvku 1.600,-Kč na koncert muziky DE CAMERA
- splácení pohledávek p. Petra Patočky formou potravin pro MŠ a ZŠ (hlasování pro 5 hl., zdržel se 1 hl.)
- aby, při zpracování odhadu na zahrádky v lokalitě ulice M.Kudeříkové nebyly započítávány do odhadu stromy, ploty a chaty
- proplacení faktury na částku 10.271,-Kč p. Vladimíru Hrzánovi, za opravu elektroinstalace
- zrušení smlouvy o nájmu s p. Hrzánem a manžely Forstrovými na byt v kul. domě
- uzavření nové nájemní smlouvy na byt pouze s panem Hrzánem
- zrušení fondu rozvoje a rezerv
- rozpočtovou změnu
- převedení částky za nájem v kul.domě - 29.914,-Kč z roku 1999 na rok 2000
- obecně závaznou vyhlášku č. 5/2000 - o příspěvku na částečnou úhradu neinvestičních nákladů v mateřské škole
- čerpání dovolení v mateřské škole
- odkoupení pozemku par.č. 2033 o ploše 349 m2 v ceně 4.000,-Kč od obce Sentice
- dokumentaci k územnímu řízení administrativní budovy ve firmě Hartmann-Rico
- uzavření smlouvy s provozovatelkou stánku ALKA o pronájmu pozemku dle vyhlášky, poplatky se budou vybírat od podpisu smlouvy
- vrácení a odpuštění poplatků pí. Kylianové a p. Juranovi ulice U Hřiště za změnu kultury pozemku
- prezentaci obce v buletinu Cestujeme po Moravě - dohoda v ceně 9.900,-Kč
- prezentace obce v cestovním atlasu ČR - cenu bude schvalovat příští OZ
- vedení elektrických přípojek p. Jurana a pí. Kylianové v ulici U Hřiště přes obecní pozemky
- k žádosti o udělení licence pro vysílání ČT1,ČT2 a PRIMY přidat i ČT3.

Obecní zastupitelstvo ve Veverské Bítýšce neschvaluje:

- stavbu rod. domu v lokalitě Na Bábkách
- snížení prodejní ceny za pozemek pod zahrádkami v ulici Tišnovská p. Grosmanovi.

Obecní zastupitelstvo ve Veverské Bítýšce pověřuje:

- starostu obce k vyplácení odměn pro obecní pracovníky pokud pracují nad rámec svých prac. povinností
- starostu obce jednáním s firmou AVAR ve věci sdružení finančních prostředků či materiálu na realizaci plynovodu k firmě AVAR

Obecní zastupitelstvo ve Veverské Bítýšce bere na vědomí:

- demisi redakční rady zpravodaje
- plnění usnesení z minulého zadesání OZ
- výpis stavu účtu obce k 4.7.2000
- zprávu ing. Reimera ohledně cholerového hřbitova
- upozornění ing. Reimera na možnost získání státních pozemků


sipka Zpět     sipka Verze pro tiskTyto webové stránky využívají cookies. Jejich používáním s tím vyjadřujete souhlas.
Souhlasím