cz / eng / de     Dnes je

Veverská Bítýška
Domů»Úřad města»Rozpočty města»Čerpání rozpočtu za rok 2013

Čerpání rozpočtu za rok 2013

Čerpání rozpočtu za rok 2013 - Příjmy

§ pol. Popis Rozpočet Čerpání %
1111 DPFO ze záv. činnosti a funkčních požitků 6 093 300 6 093 290,14 100,00
1112 DPFO ze samostatné výdělečné činnosti 615 400 615 384,68 100,00
1113 DPFO z kapitálových výnosů 637 200 637 141,40 99,99
1121 DPPO 6 137 100 6 137 001,41 100,00
1122 DPPO za obec 254 100 254 030,00 99,97
1211 DPH 13 304 600 13 304 553,95 100,00
1334 Odvody za odnětí půdy ze zeměd.půdního fondu 1 100 1 005,00 91,36
1340 Svoz komunálního odpadu 1 059 300 1 059 211,00 99,99
1341 Poplatek ze psů 85 700 85 675,00 99,97
1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství 40 100 40 077,00 99,94
1344 Poplatek ze vstupného 3 700 3 650,00 98,65
1345 Poplatek z ubytovací kapacity 13 400 13 314,00 99,36
1346 Poplatek za povolení vjezdu do vybraných míst 1 900 1 900,00 100,00
1351 Odvod výtěžku z provozování loterií 131 400 131 355,15 99,97
1355 Odvod z výherních hracích přístrojů 314 900 314 818,03 99,97
1361 Správní poplatky 180 200 180 150,00 99,97
1511 Daň z nemovitosti 2 011 500 2 011 438,75 100,00
2460 Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva-SF 75 000 75 000,00 100,00
4111 Neinv. přij. transfery z všeob. pokl. spr.-volba prezid. 35 300 35 202,28 99,72
4111 Neinv.přij.transfery z všeob.pokl.spr.-volby do Parl. 52 000 52 000,00 100,00
4112 Neinv.přij.transfery ze SR-souhrný dotační vztah 1 880 500 1 880 500,00 100,00
4116 Ost.neinvestiční přijaté transfery ze SR 243 400 243 364,00 99,99
4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí 10 000 10 000,00 100,00
4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů-JSDH Povodně 99 500 99 500,00 100,00
4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů-JSDH akcesch. 3 100 3 030,00 97,74
4213 Investiční přijaté transfery ze státních fondů 205 800 205 777,54 99,99
4216 Ostatní investiční přijaté transfery ze stát.rozpočtu 3 498 300 3 498 218,89 100,00
1012 XXXX Pronájem pozemků-věcné břemeno 12 000 11 960,00 99,67
1012 XXXX Pronájem pozemků 80 700 80 606,00 99,88
1012 XXXX Příjmy z prodeje pozemků 299 300 299 240,00 99,98
3314 XXXX Místní knihovna 39 400 39 321,00 99,80
3316 XXXX Vydavatelská činnost 2 700 2 678,00 99,19
3341 XXXX Místní rozhlas 2 100 2 046,00 97,43
3412 XXXX Hřiště Ostrůvek - pronájem 25 400 25 340,00 99,76
3612 XXXX Bytové hospodářství - nájem 7 900 7 836,00 99,19
3632 XXXX Poplatek z hrobů 24 600 24 590,00 99,96
3722 XXXX Sběr a svoz komunálního odpadu -popelnice-smlouva 111 500 111 471,00 99,97
3725 XXXX Využívání a zneškodňování komun. odpadů 388 300 388 290,30 100,00
3745 XXXX Vzhled obce-přijaté pojistné náhrady 4 000 3 906,00 97,65
3769 XXXX Sankční platby přijaté od jiných subjektů 2 500 2 500,00 100,00
4359 XXXX Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady-el.energie 11 400 11 342,00 99,49
6171 XXXX Činnost místní správy-kopírování 1 400 1 320,00 94,29
6171 XXXX Činnost místní správy-prodej knihy Paměti panství 800 750,00 93,75
6171 XXXX Činnost místní správy-pronájem nemovitostí 340 200 340 183,79 100,00
6310 XXXX Úroky, ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 50 000 49 898,49 99,80
6310 XXXX Úroky - SF 300 240,28 80,09
6409 XXXX Doplňkové příjmy 29 100 28 965,00 99,54
Příjmy celkem 38 421 400 38 419 072,08 99,99

Financování

§ Položka Popis Rozpočet Čerpání %
8115 Zůstatek k 31.12.2012 10 889 000 10 889 898,65 100,01
8124 Splátky úvěru -1 542 000 -1 541 811,00 99,99
Financování celkem 9 347 000 9 348 087,65 100,01

Čerpání rozpočtu za rok 2013 - Výdaje

§ Pol. Popis Rozpočet Čerpání %
1012 XXXX Pozemky 260 000 226 190,00 87,00
2212 XXXX Místní komunikace 2 857 000 1 024 706,30 35,87
2219 XXXX Chodníky 2 200 000 1 187 423,68 53,97
2221 XXXX Provoz veř. silniční dopravy 160 000 154 200,00 96,38
2310 XXXX Pitná voda 100 000 35 435,00 35,44
2321 XXXX VH-kanalizace 1 400 000 420 216,88 30,02
2321 XXXX Intezifikace čistírny odpadních vod 6 704 100 5 291 082,36 78,92
2321 XXXX VH spl.kanalizace ul.Krátká 2 600 000 2 309 034,00 88,81
3111 XXXX MŠ-neinvestiční příspěvek 750 000 750 000,00 100,00
3111 XXXX MŠ-oprava budovy 200 000 32 954,00 16,48
3113 XXXX ZŠ-neinvestiční příspěvek 2 350 000 2 350 000,00 100,00
3113 XXXX ZŠ - oprava budovy 120 000 52 431,50 43,69
3231 XXXX Základní umělecká škola-úroky z úvěru 10 500 10 148,50 96,65
3314 XXXX Místní knihovna 900 000 752 708,20 83,63
3314 XXXX MLK-ošatné - SF 9 000 8 040,00 89,33
3319 XXXX Příspěvek SUZAT 42 000 42 000,00 100,00
3319 XXXX Příspěvek OS Krojovaní 30 000 30 000,00 100,00
3319 XXXX Dary obyvatelstvu-koncerty 15 000 15 000,00 100,00
3322 XXXX Zachování a obnova kulturních památek 20 000 0,00 0,00
3341 XXXX Místní rozhlas 70 000 26 620,00 38,03
3349 XXXX Zpravodaj 60 000 43 362,10 72,27
3392 XXXX Kulturní dům 300 000 240 527,89 80,18
3399 XXXX Příspěvek Houwaldův regiment 15 000 15 000,00 100,00
3399 XXXX Příspěvek církvi 300 000 300 000,00 100,00
3399 XXXX Příspěvek Charita Tišnov 15 000 15 000,00 100,00
3399 XXXX Sbor pro občanské záležitosti 80 000 70 970,00 88,71
3412 XXXX Víceúčelové hřiště Ostrůvek 230 000 131 496,00 57,17
3419 XXXX Příspěvek FC Veverská Bítýška 255 000 255 000,00 100,00
3419 XXXX Příspěvek Hockey club Vev. Bítýška 185 000 185 000,00 100,00
3419 XXXX Příspěvek Tenis club Vev. Bítýška 80 000 80 000,00 100,00
3419 XXXX Příspěvek Klub vodní turistiky Vev. Bítýška 20 000 20 000,00 100,00
3421 XXXX Příspěvek Junák 20 000 20 000,00 100,00
3631 XXXX Veřejné osvětlení 700 000 638 128,16 91,16
3632 XXXX Pohřebnictví 70 000 63 394,88 90,56
3635 XXXX Územní plánování 740 000 41 304,00 5,58
3636 XXXX Příspěvek Mikroregion Kuřimka 30 400 30 400,00 100,00
3639 XXXX Veřejně prospěšné práce 1 443 400 961 088,30 66,59
3639 XXXX Veřejně prospěšné práce-život.výročí ze SF 2 700 2 680,00 99,26
3639 XXXX Doprava org.10 300 000 100 900,00 33,63
3639 XXXX ČOV-garáž org.42 300 000 35 520,00 11,84
3639 XXXX Budova č.p. 319 /dříve bud.Čes.spoř./ org.32 50 000 30 319,00 60,64
3639 XXXX Budova č.p. 3 - budova Pošty 200 000 0,00 0,00
3721 XXXX Svoz nebezpečného odpadu 5 000 0,00 0,00
3722 XXXX Svoz komunálního odpadu 2 400 000 1 960 723,50 81,70
3723 XXXX Svoz ostatního odpadu 8 000 1 062,00 13,28
3724 XXXX Využívání a zneškodňování nebezpečných odpadů 1 000 316,00 31,60
3725 XXXX Využívání a zneškodňování komunál. odpadu 120 000 7 887,00 6,57
3745 XXXX Vzhled obce 670 000 515 264,85 76,91
3900 XXXX Ost.činnosti souvis.se službami pro obyv.-přísp.kniha 10 000 10 000,00 100,00
4359 XXXX Služby sociální péče-neinvest.přísp.Vývařovna obědů 900 000 900 000,00 100,00
4359 XXXX Služby sociální péče-neinvest.výdajeVývařovna obědů 11 800 11 738,00 99,47
5212 XXXX Ochrana obyvatelstva 10 000 0,00 0,00
5311 XXXX Bezpečnost a veřejný pořádek 12 000 11 000,00 91,67
5512 XXXX Hasiči 542 600 355 419,46 65,50
6112 XXXX Zastupitelstvo městyse 1 680 000 1 459 811,00 86,89
6112 XXXX Zastupitelstvo městyse-ošatné -SF 9 000 8 040,00 89,33
6112 XXXX Zastupitelstvo městyse-dary-živ.a prac.jubilea-SF 2 700 2 680,00 99,26
6114 XXXX Volby do Parlamentu ČR 52 000 34 050,55 65,48
6118 XXXX Volba prezidenta republiky 35 500 35 202,28 99,16
6171 XXXX Činnost místní správy 5 300 000 4 517 107,97 85,23
6171 XXXX Činnost místní správy - oprava budov č.p.72,č.p.555 1 550 000 75 457,00 4,87
6171 XXXX Činnost místní správy - dary-živ.a prac.jubilea-SF 5 000 2 680,00 53,60
6171 XXXX Příspěvek na obědy-SF 60 000 47 565,00 79,28
6171 XXXX Sportovní a kulturní akce-SF 30 000 0,00 0,00
6171 XXXX Důchodové připojištění-SF 95 100 80 000,00 84,12
6171 XXXX Činnost místní správy-ošatné - SF 35 000 26 130,00 74,66
6171 XXXX Tělocvična org.15 270 000 260 303,85 96,41
6310 XXXX Poplatky KB 57 100 57 058,00 99,93
6310 XXXX SBERBANK - poplatky bance 1 600 1 558,00 97,38
6310 XXXX Česká spořitelna - poplatky bance 4 500 3 928,00 87,29
6310 XXXX Česká národní banka-poplatky bance 2 000 272,80 13,64
6310 XXXX Poplatek KB-SF 9 000 7 919,00 87,99
6320 XXXX Pojištění majetku 155 000 131 064,00 84,56
6399 XXXX DPPO za obec 254 100 254 030,00 99,97
6402 XXXX Finanční vypořádání minulých let 707 500 707 306,80 99,97
6409 XXXX Příspěvek Svaz důchodců Chudčice 5 000 5 000,00 100,00
6409 XXXX Příspěvek Svaz důchodců Vev. Bítýška 30 000 30 000,00 100,00
6409 XXXX Příspěvek Svaz těl. postižených Vev. Bítýška 18 000 18 000,00 100,00
6409 XXXX Příspěvek Klub přátel TJ 19 000 19 000,00 100,00
6409 XXXX Příspěvek Dům dětí a mládeže Brno 22 200 22 200,00 100,00
6409 XXXX Příspěvek Oříšek 20 000 20 000,00 100,00
6409 XXXX Příspěvek ADRA 5 000 5 000,00 100,00
6409 XXXX Příspěvek Český zahrádkářský svaz, ZO Vev.Bítýška 8 000 8 000,00 100,00
6409 XXXX Příspěvek Český svaz včelařů – OS Vev.Bítýška 1 000 1 000,00 100,00
6409 XXXX Příspěvek Rodiče a děti Chudčice 9 000 9 000,00 100,00
6409 XXXX Příspěvek na dětskou rekreaci-SF 2 000 0,00 0,00
6409 XXXX Rezerva 6 331 200 0,00 0,00
6409 XXXX Návratné finanční výpomoci-SF 98 400 20 000,00 20,33
Výdaje celkem 47 768 400 29 641 055,81 62,05
Příjmy celkem38 419 072,08 Kč
Výdaje celkem-29 641 055,81 Kč
Financování9 348 087,65 Kč
Zůstatek SBERBANK k 31.12.2013-267,96 Kč
Zůstatek České spořitelny k 31.12.2013-17 889,86 Kč
Zůstatek - SF k 31.12.1013-152 162,83 Kč
Zůstatek - ČNB k 31.12.2013-763,21 Kč
Zůstatek BÚ k 31.12.201317 955 020,06 Kč

sipka Zpět     sipka Verze pro tiskTyto webové stránky využívají cookies. Jejich používáním s tím vyjadřujete souhlas.
Souhlasím