cz / eng / de     Dnes je

Domů»Úřad města»Svobodný přístup k informacím

Žádost o informace

Zákon č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, který je publikován ve Sbírce zákonů v částce 39, upravuje informační povinnost státních orgánů i orgánů územní samosprávy vůči fyzickým i právnickým osobám. Obecně z tohoto zákona vyplývá povinnost poskytovat informace z okruhu své působnosti, s výjimkou informací, které nebudou poskytovány.

Informace dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím se poskytují žadatelům zveřejněním nebo na základě žádosti sdělením.

Obec Veverská Bítýška jako právnická osoba je zřízena ze zákona č. 367/1990 Sb. o obcích.

Dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím lze na obecním úřadě žádat o informaci:

Žádost musí obsahovat identifikaci žadatele (jméno, příjmení, adresa) a povinného subjektu (Obec Veverská Bítýška) a dále srozumitelnou specifikaci požadavku.

Pokud obec písemné žádosti o informaci, byť i jen zčásti, nevyhoví, vydá o tom ve lhůtě pro vyřízení žádosti rozhodnutí.

Jestliže nebyly ve lhůtě pro vyřízení žádosti informace poskytnuty nebo nebylo ve lhůtě rozhodnutí vydáno, má se zato, že bylo vydáno rozhodnutí, kterým byly informace žadateli odepřeny.

Proti rozhodnutí se lze odvolat ve lhůtě uvedené na rozhodnutí od doručení nebo od marného uplynutí lhůty pro vyřízení žádosti.

Odvolání se podává k obecnímu úřadu ve Veverské Bítýšce, odvolacím orgánem je Okresní úřad. Ta o odvolání ve stanovené lhůtě rozhodne. Pokud ve lhůtě o odvolání nerozhodne, má se zato, že odvolání zamítla. Proti rozhodnutí o odvolání se nelze odvolat, je však přezkoumatelné soudem.

Lhůty pro vyřízení žádosti:

zákon č. 106/1999 Sb.
poskytnutí informací15 dnů od přijetí žádosti (§ 14 odst. 3 písm.c)
prodloužení lhůtyo 10 dnů (§ 14 odst. 5)
rozhodnutí o odepření informací15 dnů od přijetí žádosti
lhůta, ve které povinný subjekt odkáže na zveřejněnou informacinejpozději do 7 dnů (§ 6 odst. 1)
odložení žádosti, tj. žádost se nevztahuje k působnosti úřadu3 dny (§ 14 odst. 3 písm. b)
výzva žadateli, aby žádost upřesnil7 dnů od podání žádosti (§ 14 odst. 3 písm. a)
lhůta, v jaké musí být žádost upřesněna30 dnů (§ 14 odst. 3 písm. a)
lhůta pro podání odvolání15 dnů ode dne doručení rozhodnutí (§ 16 odst. 1)
odvolání proti fiktivnímu, negativnímu rozhodnutí15 dnů ode dne, kdy uplynula lhůta pro vyřízení žádosti (§ 15 odst. 4)
lhůta pro vyřízení odvolání15 dnů od předložení odvolání prvoinstančním orgánem (§ 16 odst.3)

Lhůty pro poskytování informací dle § 14 odst. 3 písm. c) a § 14 odst. 5 zákona jsou dle § 20 odst. 3 zákona prodlouženy v prvních dvanácti měsících od účinnosti zákona na dvojnásobek a dalších 12 měsíců se prodlužují o polovinu.

Obec Veverská Bítýška jedná a rozhoduje zejména na základě zákonů a vyhlášek:

  • č. 367/1990 Sb., o obcích v platném znění
  • č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím v platném znění
  • č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád) v platném znění
  • č. 576/1990 Sb., o pravidlech hospodaření s rozpočtovými prostředky České republiky a obcí v České republice v platném znění
  • platných obecně závazných vyhlášek obce Veverská Bítýška

Platné vyhlášky obce jsou k nahlédnutí v sekci vyhlášky a na obecním úřadě Veverská Bítýška. Obec je oprávněna vyžadovat úhradu nákladů spojených s vyhledáváním informace, výrobou kopií a odesláním žadateli. Vydání informace smí být podmíněna úhradou těchto nákladů. Viz. níže zveřejněný sazebník úhrad.

Ceník za služby spojené s poskytováním informací
Kopie dokumentů formát A42 Kč
Kopie dokumentů formát A4 - list4,-- Kč
Kopie dokumentů formát A34,-- Kč
Kopie dokumentů formát A3 - list8,-- Kč
Poštovnédle tarifů České pošty

sipka Zpět     sipka Verze pro tiskTyto webové stránky využívají cookies. Jejich používáním s tím vyjadřujete souhlas.
Souhlasím