cz / eng / de     Dnes je

Domů»Úřad města»Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace podle Standardu ISVS pro zveřejňování vybraných informací o veřejné správě způsobem umožňujícím dálkový přístup a zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

1. Oficiální název

Město Veverská Bítýška

2. Důvod a způsob založení

Obecní úřad vznikl na základě zákona ČNR č. 367/1990 Sb., o obcích (obecní zřízení) jakožto územně samosprávná jednotka s právní subjektivitou. Tento zákon byl nahrazen zákonem č.128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení) - účinnost od 1. 1. 2003.

Působnost obce

Samostatná působnost podle zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení).

Obec spravuje své záležitosti samostatně (dále jen "samostatná působnost"). Při výkonu samostatné působnosti se obec řídí jen zákony a obecně závaznými právními předpisy vydanými ústředními orgány k jejich provedení.

Do samostatné působnosti obce patří záležitosti, které jsou v zájmu obce a občanů obce, pokud nejsou zákonem svěřeny krajům nebo pokud nejde o přenesenou působnost orgánů obce nebo o působnost, která je zvláštním zákonem svěřena správním úřadům jako výkon státní správy, a dále záležitosti, které do samostatné působnosti obce svěří zákon.

Ve věcech patřících do samostatné působnosti obce rozhoduje zastupitelstvo. Zastupitelstvu obce je vyhrazeno zejména:

 • schvalovat program rozvoje obce
 • schvalovat územní plán obce a regulační plán
 • schvalovat rozpočet obce a závěrečný účet
 • zřizovat trvalé a dočasné peněžní fondy obce
 • zřizovat a rušit příspěvkové organizace a organizační složky obce, schvalovat jejich zřizovací listiny
 • vydávat obecně závazné vyhlášky obce
 • volit z řad členů zastupitelstva obce starostu, místostarosty a odvolávat je z funkce
 • zřizovat a rušit výbory, volit jejich předsedy a další členy a odvolávat je z funkce

Zastupitelstvu obce je nadále vyhrazeno rozhodování zejména o:

 • nabytí a převodu nemovitých věcí včetně vydání nemovitostí podle zvláštních zákonů, převodu bytů a nebytových prostorů z majetku obce
 • peněžitých i nepeněžitých vkladech do právnických osob
 • uzavření smlouvy o přijetí a poskytnutí úvěru nebo půjčky
 • zastavení nemovitých věcí

3. Organizační struktura

Viz Obecní úřad

4. Kontaktní spojení

Kontaktní údaje viz:

Informace o OÚ a obci Veverská Bítýška můžete dále získat ve Zpravodaji (vydávaný obecní zpravodaj), a na jednotlivých pracovištích OÚ Veverská Bítýška.

5. Případné platby můžete poukázat

Komerční banka Brno-venkov, č. ú. 3527641/0100. Pro platbu je nutné mít odpovídající variabilní symbol, který bude sdělen na tel. čísle 549 420 397.

Hotovostně na obecním úřadě.

6. IČ

IČ: 00282804

7. DIČ

Obec nemá DIČ.

8. Dokumenty

8.1 Seznam hlavních dokumentů 8.2 Rozpočet v tomto a předchozím roce

Rozpočty

9. Žádosti o informace

Žádost o informace

10. Příjem žádostí a dalších podání

Žádost o informace

11. Opravné prostředky

Proti rozhodnutím vydaným obecním úřadem v rámci jeho pravomoci nebo rozhodnutím výkonného orgánu obce na základě uskutečněného správního řízení má jeho účastník právo podat opravný prostředek, je-li proti takovému rozhodnutí opravný prostředek přípustný /uvedeno v rozhodnutí/.

Účastník řízení může uplatnit opravné prostředky řádné a mimořádné a to podle toho, zda směřují proti rozhodnutí, které je či není v právní moci. Rozhodnutí, které ještě nenabylo právní moci lze napadnout odvoláním, odporem nebo rozkladem. Přezkoumání rozhodnutí pravomocných se lze domáhat mimořádnými opravnými prostředky, kterými jsou návrh na obnovu řízení, podnět k přezkoumání rozhodnutí mimo odvolací řízení nebo žaloba na přezkoumání rozhodnutí správního orgánu soudem.

Opravný prostředek nelze podat v případě, kdy se účastník správního řízení odvolání písemně nebo ústně do protokolu vzdal.

Opravné prostředky řádné se řídí zásadami o podávání opravných prostředků stanovených v ustanovení § 81 až 86 zákona č. 500/2004 Sb., o správním řízení /správní řád/ ve znění pozdějších předpisů.

Nejdůležitějšími zásadami odvolání jako nejčastějšího typu opravného prostředku jsou:

 • odvolání se podává u správního orgánu, který napadené rozhodnutí vydal
 • odvolání je možno podat písemně, ústně do protokolu u správního orgánu, který o správním deliktu či přestupku rozhoduje
 • odvolací lhůta pro podání odvolání je zpravidla 15-ti denní nestranoví-li jinou lhůtu zvláštní právní předpis; odvolací lhůta běží ode dne následujícího po dni, kdy rozhodnutí bylo oznámeno účastníku správního řízení
 • v odvolání je nutno uvést kdo odvolání podává, předmět napadeného rozhodnutí /proti jakému výroku, proti odůvodnění apod./ důkazy vyvracející správnost vydaného rozhodnutí a návrh rozhodnutí /návrh na řešení/ odvolacího orgánu.
 • v dovolacím řízení rozhoduje věcně příslušný orgán Krajského úřadu, kterému se odvolání ve lhůtě l měsíce zašle, pokud správní orgán nerozhodne sám v rámci autoremedury.

Obecně se účastník řízení se při podávání odvolání bude řídit poučením, které je obligatorní součástí vydaného resp. napadeného rozhodnutí.

Opravné prostředky mimořádné je možno podat, jak výše uvedeno, po vyčerpání přípustných řádných opravných prostředků a do rozhodnutí, které již nabylo právní moci. Tyto opravné prostředky jsou upravené u stanovení § 62 až 68 a 70 uvedeného zákona o správním řízení a v ustanovení § 247 až 250k zákona č. 99/1963 Sb.,občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů.

12. Formuláře

Formuláře jsou k dispozici na OÚ Veverská Bítýška v úředních hodinách. Na vyžádání Vám je můžeme zaslat poštou.

13. Návody pro řešení nejrůznějších životních situací

Viz stránka matriky.

Pro jiné případy se obraťte na sekretariát obce.

Množství podrobně zpracovaných návodů pro řešení různých životních situací naleznete na Portálu veřejné správy ČR.

14. Nejdůležitější předpisy

 • Ústavní zákon č.347/1997 Sb., o vytvoření vyšších územních samosprávných celků a o změně ústavního zákona České národní rady č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky
 • Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) - účinnost od 1. 1. 2003
 • Zákon č. 36/1960 SB., o územním členění státu - účinnost od 1. 1. 2003
 • Vyhláška č. 326/2000 Sb., o způsobu označování ulic a ostatních veřejných prostranství
 • Zákon č. 172/1991 Sb., o přechodu některých věcí z majetku České republiky do majetku obcí
 • Zákon č. 290/2002 Sb., o přechodu některých dalších věcí, práv a závazků České republiky na kraje a obce, občanská sdružení působící v oblasti tělovýchovy a sportu
 • Zákon č. 314/2002 Sb., o stanovení obcí s pověřeným obecním úřadem a stanovení obcí s rozšířenou působností
 • Zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů - účinnost od 1. 1. 2003
 • Vyhláška č. 207/2001 Sb., kterou se provádí zákon 301/2000 Sb. o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů
 • Zákon č. 106/1999 SB., o svobodném přístupu k informacím
 • Zákon č. 500/2004 Sb., o správním řízení (správní řád) ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon ČNR č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon ČNR č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících předpisů (rozpočtová pravidla)
 • Zákon č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
 • Zákon č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)
 • Nařízení vlády č. 397/1992 Sb., kterým se stanoví podrobnější úprava vztahů Policie České republiky k orgánům obcí a obecní policii
 • organizační řády a interní předpisy
 • všechny platné vyhlášky obce

15. Sazebník úhrad za poskytování informací

Viz Žádost o informace.

16. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.

Viz Žádost o informace.

17. Seznam organizací

 • Základní škola
 • Mateřská škola
 • Vývařovna obědů

sipka Zpět     sipka Verze pro tiskTyto webové stránky využívají cookies. Jejich používáním s tím vyjadřujete souhlas.
Souhlasím