cz / eng / de     Dnes je

Veverská BítýškaVeverská Bítýška

obecní úřad

Organizační řád Obecního úřadu

Organizační řád Obecního úřadu (dále jen OÚ) je vydáván v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb. o obcích ve znění pozdějších změn a doplňků.

čl. 1
Základní ustanovení

 1. Organizační řád OÚ ve Veverské Bítýšce je v souladu s platnými předpisy a zásadami o činnosti a řízení úřadu. Stanovuje organizační strukturu OÚ, rozsah pravomocí, povinností a odpovědnosti pracovníků OÚ.
 2. Postavení a působnost úřadu v oblasti samostatné a přenesené působnosti upravuje zákon č. 128/2000 Sb.,o obcích, ve znění pozdějších předpisů a zvláštní zákony.
 3. Vztah úřadu k orgánům obce upravuje zákon o obcích.
 4. Úřad plní úkoly v oblasti samostatné působnosti a přenesené působnosti podle zákona o obcích.
 5. V oblasti samostatné působnosti je úřad podřízen starostovi obce, pokud nejde o oblasti, které jsou vyhrazeny zastupitelstu obce Veverská Bítýška. V oblasti přenesené působnosti je úřad podřízen Krajskému úřadu Jihomoravského kraje, není-li stanoveno zákonem o obcích jinak.
 6. Úřad vykonává přenesenou působnost ve věcech, které stanoví zvláštní zákon podle §61 o obcích v rozsahu základním.
 7. Pomáhá komisím zřízeným starostou obce, výborům zřízeným zastupitelstvem obce v jejich činnosti. Zabezpečuje činnost komisí a výborů po stránce materiální.
 8. Úřad usměrňuje organizační složky a příspěvkové organizace, které zřídila a založila obec.
 9. Starosta obce stanoví počet zaměstnanců obce, zařazených do Organizační struktury OÚ.
 10. Spory vzniklé při zabezpečování pracovních úkolů řeší starosta obce.

čl. 2
Působnost OÚ ve Veverské Bítýšce

OÚ plní úkoly v oblasti samostatné a přenesené působnosti.

 1. v oblasti samostatné působnosti: dle zákona 128/2000 Sb o obcích
 2. v oblasti přenesené působnosti vykonává úřad ve stanoveném územním obvodu státní správu v rozsahu pověření, které stanoví zvláštní zákon. Územní obvody pro matriční a stavení úřad - příloha č. 1.

čl. 3
Organizační struktura OÚ

 1. OÚ tvoří starosta, místostarosta a zaměstnanci úřadu.
 2. Starosta: Je v čele úřadu. Za svou činnost je odpovědný zastupitelsvu obce. Plní úkoly svěřené mu zákonem o obcích 128/2000 Sb. Řídí činnost při plnění úkolů obrany a ochrany obyvatelstva v době mimořádné situace.
 3. Dále se úřad člení na:
  • sekretariát starosty
  • účtárnu
  • matriku
  • stavební úřad

čl. 4
Řízení OÚ

 1. V čele OÚ je starosta, který odpovídá za jeho činnost. Jedná jménem OÚ. Je nadřízeným pro zaměstnance OÚ.
 2. Starosta je nadřízeným zaměstnancům obce nezařazeným v OÚ.
 3. Starosta prostřednictvím zaměstnanců OÚ zabezpečuje plnění usnesení zastupitelstva obce a výkon státní správy na svěřených úsecích. Kontroluje činnost zaměstnanců OÚ, sleduje odbornou úroveň podřízených zaměstnanců a projednává s nimi způsob zvyšování kvalifikace. V mezích platných předpisů stanovuje platy zaměstnanců.

čl. 5
Základní povinnosti zaměstnanců

 1. Zaměstnanci jsou povinni dodržovat ustanovení organizačního řádu a vnitřních předpisů.
 2. Zaměstnanci jsou povinni při jednání s občany dodržovat zásady společenského, profesionálního a korektního jednání.
 3. Zaměstnanci jsou povinni dodržovat lhůty ve správním řízení.
 4. Zaměstnanci jsou povinni nosit přiměřený společenský oděv.

čl. 6
Vztah OÚ a odborové organizace

 1. Vztah OÚ a odborové organizace jsou podrobně upraveny v pracovně-právních předpisech a kolektivní smlouvě.
 2. Kolektivní smlouvu za OÚ podepisuje starosta obce.

čl. 7
Závěrečná ustanovení

Nedílnou součástí organizačního řádu je:

 • příloha č. 1 - územní obvody matriky a stavebního úřadu.
 • příloha č. 2 - rozsah hlavní působnosti

sipka Zpět     sipka Verze pro tisk