cz / eng / de     Dnes je

Domů»Úřad města»Jednací řád zastupitelstva

Jednací řád zastupitelstva

Obecní zastupitelstvo ve Veverské Bítýšce (dále jen OZ) se dne 11. 5. 2005 usneslo podle § 96, zákona č. 128/2000 Sb., o obcích na tomto jednacím řádu.

§ 1
Úvodní ustanovení

 1. Jednací řád zastupitelstva obce upravuje přípravu, svolání, jednání, usnášení a kontrolu usnesení, jakož i další otázky.
 2. O otázkách upravených tímto jednacím řádem, popř. o dalších zásadách svého jednání, rozhoduje zastupitelstvo obce v mezích zákona.

§ 2
Pravomoci obecního zastupitelstva

OZ rozhoduje o všech otázkách uvedených v § 84 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích.

§ 3
Svolání jednání obecního zastupitelstva

Zastupitelstvo obce se schází na základě § 92, zákona č. 128/2000 Sb.(ve znění pozdějších předpisů) dle potřeby, nejméně však jedenkrát za tři měsíce. Zasedání řídí starosta obce a konají se v územním obvodu obce. Svolává je nejpozději do 7 dnů před dnem jednání. Obecní úřad informuje o místě,době a navrženém programu připravovaného zasedání zastupitelstva obce. Informaci vyvěsí na úřední desce obecního úřadu alespoň 7 dní před zasedáním zastupitelstva obce,kromě toho může informaci uveřejnit způsobem v místě obvyklým .Právo předkládat návrhy k zařazení na pořad jednání připravovaného zasedání zastupitelstva obce mají jeho členové a výbory ve lhůtě alespoň 7dní před zasedáním zastupitelstva obce .Požádá - li o to alespoň jedna třetina členů zastupitelstva obce nebo hejtman kraje, starosta je povinen svolat zasedání nejpozději do 21 dnů.

§ 4
Příprava jednání obecního zastupitelstva

 1. Přípravu jednání organizuje starosta obce podle programu, stanoví zejména:
  1. dobu a místo jednání
  2. odpovědnost za zpracování a předložení podkladů
  3. způsob projednání materiálů a návrhů na opatření s občany.
 2. Návrhy komisí, výborů a členů zastupitelstva obce se předkládají podle obsahu buď ústně na jednání nebo odborné dotazy 7 dnů před zasedání zastupitelstva obce, aby se mohl případně vyjádřit i odborník.
 3. Písemné materiály, určené pro jednání zastupitelstva obce, mohou mít písemnou nebo elektronickou podobu. Materiály předkládá navrhovatel v počtu 7 výtisků prostřednictvím OÚ tak, aby mohly být doručeny nejpozději 7 dnů přede dnem jednání jeho členům.
 4. Materiály pro jednání obsahují:
  1. Název materiálu
  2. Jeho obsah
  3. Návrh usnesení a důvodovou zprávu (tak aby zastupitelé byli dostatečně seznámení se situací, stavem k projednání).
  4. Jméno zpracovatele
 5. Předkládané materiály musí být zpracovány tak, aby umožnily členům zastupitelstva kompletně posoudit problematiku a přijmout účinná opatření.
 6. O místě, době a navrženém pořadu jednání zastupitelstva obce informuje obecní úřad občany nejpozději do 7 dnů před jednáním a to na úřední desce OÚ.

§ 5
Účast členů obecního zastupitelstva na jednání

 1. Členové OZ jsou povinni se zúčastnit každého jednání, jinak jsou povinni se omluvit starostovi s uvedením důvodu. Také pozdní nebo předčasný odchod omlouvá starosta.
 2. Účast na jednání stvrzují členové OZ podpisem do listiny přítomných.

§ 6
Program jednání

 1. Program jednání navrhuje starosta obce
 2. Zastupitelstvo obce jedná o věcech, které byly dány na program a o návrzích, s jejichž zařazením vysloví zastupitelé obce souhlas. Starosta sdělí návrh programu jednání při jeho zahájení,o jednotlivých bodech programu a o a o námitkách proti němu rozhoduje zastupitelstvo obce hlasováním.
 3. O zařazení návrhů přednesených v průběhu zasedání zastupitelstva obce na program jeho jednání rozhodne zastupitelstvo obce.
 4. Neschválí -li zastupitelstvo obce navržený program připravovaného zasedání,starosta obce jednání zastupitelstva obce ukončí.

§ 7
Průběh veřejného zasedání zastupitelstva obce

 1. Zasedání řídí starosta obce nebo starostou pověřený člen zastupitelstva obce.
 2. Starosta řídí hlasování, jehož výsledky zajišťuje a vyhlašuje, ukončuje a přerušuje zasedání a dbá o to, aby mělo pracovní charakter a věcný průběh. Není - li při zahájení jednání nebo v jeho průběhu přítomna nadpoloviční většina všech členů zastupitelstva, ukončí starosta zasedání a náhradní zasedání se koná do 15 dnů k témuž nebo zbývajícímu programu.
 3. V zahajovací části jednání starosta prohlásí, že jednání zastupitelstva obce bylo řádně svoláno a vyhlášeno, konstatuje přítomnost nadpoloviční většiny členů zatupitelstva, dá schválit program jednání a opatření, zda diskuse bude probíhat ke každému bodu zvlášť, či společně ke všem materiálům. Nechá schválit návrhovou komisi a dva členy zastupitelstva za ověřovatele zápisu z tohoto jednání. Potom sdělí, zda byl ověřen zápis z předchozího jednání, kde byl vyložen k nahlédnutí a jaké námitky oproti němu byly podány. OZ vyslechne zprávu starosty obce o stavu pnění usnesení OZ,jejíchž termín splnění vypršel v době od předcházejícího jednání
 4. Zápis z předchozího jednání je při zasedání vyložen k nahlédnutí. Vyhotovuje se ve dvou vyhotoveních.
 5. Zápis, proti jemuž nebyly námitky podány, se pokládá za schválený. Pokud byly uplatněny, rozhodne o nich zastupitelstvo obce po vyjádření ověřovatelů.
 6. Úvodní slovo k hlavním zprávám uvede předkladatel.
 7. Do rozpravy se přihlašují účastníci zasedání zvednutím ruky v průběhu zasedání (bez ohledu na pořadí přihlášek do diskuse musí být uděleno slovo tomu členovi zastupitelstva, který namítá nedodržení jednacího řádu nebo platných právních předpisů).
 8. Zastupitelstvo obce může v průběhu jednání hlasováním bez rozpravy body programu přesunout nebo sloučit rozpravu ke dvěma nebo více bodům pořadu.
 9. Do diskuse se mohou členové zastupitelstva přihlásit jenom do konce rozpravy.
 10. Nikdo, komu předsedající neudělil slovo, nemůže se ho ujmout
 11. Zastupitelstvo obce se může usnést na omezujících opatřeních podle průběhu jednání, např.:
  • nikdo nemůže mluvit v téže věci vícekrát než dvakrát
  • doba diskusního vystoupení se omezuje (max. na 5 min a u předkladatele na 10 min.),
  • technické poznámky se zkracují na dobu 3 min.
 12. Člen zastupitelstva obce má právo vystoupit ke každému bodu pořadu a předložit k němu pozměňující návrhy.
 13. Došlá pošta neuvedená v programu zasedání,nebo obdržená po datu vyvěšení programu zasedání ,se považuje jako doplnění programu zasedání,pak se postupuje podle § 94 odstavce 2 zákona o obcích.
 14. O procedurálních návrzích se hlasuje podle potřeby i během rozpravy.
 15. Návrh ukončení rozpravy může předložit každý člen zastupitelstva ,hlasuje se o něm bez rozpravy.Řádně přihlášení účastníci a navrhovatel své závěrečné slovo ještě obdrží.
 16. Po ukončení rozpravy k danému bodu programu starosta vyzve:
  • členy zastupitelstva.aby předali návrhové komisi znění svých návrhů nebo je přesně nadiktovali.
  • nechá hlasovat o předložených návrzích,dle § 7 jednacího řádu.
 17. Diskuse je prostor pro sdělení informace,dotazy a připomínky účastníků zasedání. V diskusi mají přednost ní právo hovořit členové obecního zastupitelstva.
 18. Předloží-li člen zastupitelstva v diskusi návrh usnesení,postupuje se po ukončení diskuse podle § 94 odstavce 2 zákona o obcích.
 19. O každém řádně předloženém návrhu musí být rozhodnuto.

§ 8
Příprava usnesení obecního zastupitelstva

 1. Návrh usnesení předkládaný ke schválení vychází ze zpráv projednávaných tímto orgánem a diskuse členů zastupitelstva.
 2. Usnesení musí obsahově odpovídat výsledkům jednání, závěry, opatření a způsob kontroly musí být v usnesení formulovány stručně, adresně, s termíny a odpovědností za splnění ukládaných úkolů.
 3. Usnesením se ukládají úkoly v otázkách samostatné působnosti starostovi nebo jiným členům zastupitelstva.
 4. Usnesení vychází z ověřeného zápisu.

§ 9
Hlasování

 1. Zastupitelstvo obce je schopno se usnášet, je-li přítomna nadpoloviční většina všech jeho členů.
 2. Vyžaduje-li povaha usnesení, aby zasedání zastupitelstva obce hlasovalo o jednotlivých bodech navrženého usnesení, stanoví jejich pořadí pro postupné hlasování předsedající.
 3. Byly-li uplatněny pozměňující návrhy, dá předsedající hlasovat nejprve o těchto změnách a poté o ostatních částech návrhu.
 4. V případě ,že je předložen návrh usnesení v několika variantách,hlasuje zastupitelstvo obce nejprve o variantě doporučené návrhovou komisí.Případně uplatnění protinávrhu,hlasuje se nejdříve o tomto protinávrhu.Schválením jedné varianty se považují ostatní varianty za nepřijatelné.
 5. Jestliže předložený návrh nezískal při hlasování potřebnou většinu, může se zastupitelstvo obce na návrh starosty usnést na dohadovacím řízení. Starosta v tomto případě vyzve politické skupiny členů zastupitelstva, aby jmenovali po jednom zástupci pro toto řízení a zasedání přeruší. Dohadovacímu řízení předsedá starosta. Dojde-li k dohodě, která nasvědčuje tomu, že upravený návrh získá potřebnou většinu, starosta obnoví přerušené zasedání, přednese upravený návrh a dá o něm hlasovat..
 6. Nepřijme-li zastupitelstvo obce navržené usnesení nebo žádnou z jeho předložených variant, návrhová komise vypracuje nový návrh usnesení.
 7. Hlasování se provádí veřejně nebo tajně, o čemž rozhoduje zastupitelstvo obce. Veřejné hlasování se provádí zdvižením ruky pro návrh nebo proti návrhu, nebo se lze hlasování zdržet. Usnesení je přijato, hlasuje - li pro návrh nadpoloviční většina všech členů zastupitelstva obce.
 8. Zápis podepisuje starosta ,místostarosta,určení ověřovatelé a zhotovitel zápisu .
 9. Zveřejnění usnesení se provádí:
  • vyvěšením na úřední desce
  • vytištěním ve zpravodaji ,popř.na internetových stránkách.

§ 10
Dotazy členů obecního zastupitelstva

 1. Členové zastupitelstva obce mají právo vznášet dotazy, připomínky a podněty na další orgány obce a vedoucí organizace a zařízení zřízených nebo založených obcí a požadovat po nich vysvětlení.
 2. Na dotazy a připomínky odpovídá dotazovaný bezodkladně, připomínky, jejichž obsah vyžaduje prošetření nebo provedení jiného opatření, zodpoví písemně, nejdéle do 30 dnů.
 3. Souhrnnou zprávu o vyřízení připomínek a dotazů předkládá starosta obce na následujícím jednání. Pokud tazatel vyjádří v této souvislosti nespokojenost s vyřízením dotazu, zaujímá k tomu konečné stanovisko zastupitelstvo obce.
 4. Uplatněné dotazy na jednání se zaznamenávají v zápise a je o nich a jejich vyřízení vedena evidence u OÚ.

§ 11
Péče o nerušený průběh jednání

 1. Nikdo nesmí rušit průběh jednání zastupitelstva obce, předsedající může vykázat ze zasedací síně rušitele jednání.
 2. Nemluví-li řečník k věci nebo překročí-li stanovený časový limit, může mu předsedající odejmout slovo.
 3. V průběhu zasedání je každé 2 hodiny přestávka 15 minut.

§ 12
Ukončení zasedání obecního zastupitelstva

 1. Předsedající prohlásí zasedání za ukončené, byl-li pořad jednání vyčerpán a nikdo se již nehlásí o slovo. Rovněž prohlásí zasedání za ukončené, klesl-li počet přítomných členů zastupitelstva obce pod nadpoloviční většinu nebo z jiných závažných důvodů, zejména nastaly-li skutečnosti znemožňující nerušené jednání, v těchto případech svolává znovu náhradní zasedání do 15dnů.
 2. Zasedání zastupitelstva obce je ukončeno nebo přerušeno nejpozději v 23.30 hodin

§ 13
Pracovní komise

 1. Pro přípravu stanovisek a expertiz může zastupitelstvo obce zřídit pracovní komise.
 2. Do těchto komisí zastupitelstvo obce volí své členy a podle potřeby další odborníky a experty.
 3. Funkce pracovních komisí končí splněním úkolu, nejpozději skončením zasedání.

§ 14
Organizačně technické záležitosti zasedání obecního zastupitelstva

 1. O průběhu jednání zastupitelstva obce se pořizuje zápis, který podepisuje starosta,místostarosta,určení ověřovatelé a zhotovitel zápisu.Určení ověřovatelé parafují všechny stránky zápisu.V zápise se vždy uvede počet přítomných členů zastupitelstva obce,schválený pořad jednání zastupitelstva obce,průběh a výsledek hlasování a přijatá usnesení.Zápis má uvedený celkový počet stran.Za vyhotovení zápisu odpovídá OÚ a pověřený jim zhotovitel zápisu.OÚ vede také evidenci usnesení jednotlivých zasedání.
 2. Schválený zápis dosvědčuje průběh jednání a obsah usnesení. Jeho nedílnou součástí je vlastnoručně podepsaná listina přítomných, návrhy a dotazy, podané při zasedání písemně.
 3. V zápise se vždy uvádí:
  • jména diskutujících a předmět diskusních příspěvků (doslovný obsah příspěvku je zapsán jen na explicitní žádost účastníka jednání o zaprotokolování)
  • počet zúčastněných členů zastupitelstva obce
  • schválený pořad jednání
  • průběh a výsledek hlasování
  • schválená usnesení
 4. Zápis se vyhotovuje do 10 dnů po skončení zasedání a podepisuje jej starosta nebo místostarosta a určení ověřovatelé. Musí být uložen na OÚ k nahlédnutí. Po uplynutí 5 let je předán státnímu okresnímu archivu k archivaci.O námitkách člena zastupitelstva obce proti zápisu rozhodne nejbližší zasedání zastupitelstva obce.

§ 15
Zabezpečení a kontrola usnesení

Plnění usnesení zabezpečuje starosta obce nebo pověřený člen zastupitelstva obce či komise. Kontrola plnění bodů se provádí na příštím zasedáním.

§ 16

Jednací řád byl schválen zastupitelstvem obce ve Veverské Bítýšce dne 11. května 2005.


sipka Zpět     sipka Verze pro tiskTyto webové stránky využívají cookies. Jejich používáním s tím vyjadřujete souhlas.
Souhlasím