cz / eng / de     Dnes je

Domů»Úřad města»Elektronická podatelna

Elektronická podatelna

Informace:

E-podatelna je určena pro příjem veškerých datových zpráv doručovaných Městskému úřadu. Městský úřad Veverská Bítýška umožňuje občanům učinit podání v elektronické podobě přes tzv. elektronickou podatelnu. Elektronická podatelna je určena pro přijímání všech datových zpráv se zaručeným elektronickým podpisem, podle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce na vnitřním trhu (eIDAS), ve znění pozdějších předpisů a podle vyhlášky č. 259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby.

Akceptován bude pouze zaručený elektronický podpis opatřený kvalifikovaným certifikátem od akreditovaného poskytovatele certifikačních služeb podle zákona č. 297/2016 Sb. o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů.

Možné způsoby podání:

 • prostřednictvím e-mailu na adresu ouvb@obecveverskabityska.cz
 • prostřednictvím ID datové schránky gr7bakj
 • na technickém nosiči dat podaném poštou nebo osobně na podatelně Městský úřad, Na Městečku 72, 664 71 Veverská Bítýška
Adresa elektronické podatelny:ouvb@obecveverskabityska.cz
Formáty datových zpráv:doc, rtf, xls, html, txt, pdf, jpg, gif, tif, bmp, docx, xlsx, zfo
*Technický nosič dat:CD, DVD, USB Flash disk

* Při poslání poštou bude technický nosič dat vrácen jen na výslovnou žádost.

Úřední hodiny podatelny
Pondělí 8:00 - 12:00, 13:00 - 17:00
Středa 8:00 - 12:00, 13:00 - 17:00

Pravidla potvrzování doručení datových zpráv:

Potvrzení o příjmu datové zprávy (ve smyslu vyhlášky č. 259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby) bude zasláno odesílateli jako datová zpráva elektronicky podepsaná oprávněným zaměstnancem města. Pokud zpráva bude doručena v úředních hodinách bude odpověď vygenerována tentýž den, v opačném případě nejpozději následující pracovní den poté, co byla datová zpráva přijata, a to na elektronickou adresu jejího odesílatele.

Součástí potvrzení o doručení datové zprávy, zasílané na elektronickou adresu, je:

 • datum a čas s uvedením hodiny, minuty a sekundy, kdy byla datová zpráva doručena,
 • charakteristika doručené datové zprávy umožňující její identifikaci.

Pokud potvrzení o doručení datové zprávy odesílateli nedojde, jeho datová zpráva nebyla elektronické podatelně doručena.

Postup orgánu veřejné moci v případě, že u přijaté datové zprávy je zjištěn výskyt škodlivého kódu:

Škodlivým kódem je, podle § 2 odst. 3 vyhlášky č. 259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby, chybný formát nebo počítačový program, jež je způsobilý přivodit škodu na informačním systému nebo na informacích zpracovávaných orgánem veřejné moci.

Datová zpráva, u které byl zjištěn škodlivý kód, nebude zpracovávána. Odesílatel této datové zprávy bude o výskytu škodlivého kódy v datové zprávě informován způsobem a ve lhůtách obdobně,jako v bodu o pravidlech a doručování datových zpráv. viz. výše

Vyřizování dotazů týkajících se provozu elektronické podatelny:

Vaše dotazy týkající se provozu elektronické podatelny zasílejte na elektronickou adresu ouvb@obecveverskabityska.cz případně poštou na adresu městského úřadu.

Základní výčet právních předpisů, jimiž se řídí činnost podatelny:

 • nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 910/2014 ze dne 23. července 2014 o elektronické identifikaci a službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce na vnitřním trhu a o zrušení směrnice 1999/93/ES;
 • nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů);
 • směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/55/EU ze dne 16. dubna 2014 o elektronické fakturaci při zadávání veřejných zakázek;
 • zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů;
 • zákon č. 500/2004 Sb., správní řád;
 • zákon č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti a o změně souvisejících zákonů (zákon o kybernetické bezpečnosti);
 • zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů;
 • zákon č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce;
 • zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník;
 • zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím;
 • vyhláška č. 259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby;
 • vyhláška č. 316/2014 Sb., o bezpečnostních opatřeních, kybernetických bezpečnostních incidentech, reaktivních opatřeních a o stanovení náležitostí podání v oblasti kybernetické bezpečnosti (vyhláška o kybernetické bezpečnosti);
 • vyhláška č. 193/2009 Sb., o stanovení podrobností provádění autorizované konverze dokumentů;
 • vyhláška č. 194/2009 Sb., o stanovení podrobností užívání a provozování informačního systému datových schránek;
 • vyhláška č. 317/2014 Sb., o významných informačních systémech a jejich určujících kritériích

sipka Zpět     sipka Verze pro tiskTyto webové stránky využívají cookies. Jejich používáním s tím vyjadřujete souhlas.
Souhlasím