cz / eng / de     Dnes je

Veverská BítýškaVeverská Bítýška

obecní úřad

Úřední deska

Oznámení o zveřejnění návrhů rozpočtových dokumentů

Na základě zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v platném znění Město Veverská Bítýška oznamuje zveřejnění návrhů rozpočtových dokumentů: Rozpočet, střednědobý výhled rozpočtu, závěrečný účet Města Veverská Bítýška jsou nebo budou v plném rozsahu zveřejněny pod odkazem obecní úřad - aktuality a do jejich listinných podob je možno nahlédnout v kanceláři účetní Města Veverská Bítýška, Náměstí Na Městečku 72, Veverská Bítýška v úředních hodinách.

Oznámení o zveřejnění schválených rozpočtových dokumentů

Na základě zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v platném znění Město Veverská Bítýška oznamuje zveřejnění schválených rozpočtových dokumentů: Rozpočet, rozpočtová opatření, rozpočtové provizorium, střednědobý výhled rozpočtu, závěrečný účet Města Veverská Bítýška jsou nebo budou v plném rozsahu zveřejněny pod odkazem obecní úřad - rozpočty a do jejich listinných podob je možno nahlédnout v kanceláři účetní Města Veverská Bítýška, Náměstí Na Městečku 72, Veverská Bítýška v úředních hodinách.

Na této stránce naleznete některé dokumenty v elektronické podobě a také naskenované, které OU nemá k dispozici v elektronické podobě.

Po kliknutí na odkaz lze dokument otevřít nebo po kliknutí na odkaz pravým tlačítkem myši uložit - Save target as... (Uložit cíl jako...).

Dostupné dokumenty:

 • - Záměr prodeje - Město Veverská Bítýška vyhlašuje záměr prodeje obecního pozemku. - formát pdf, velikost 182 kB, zveřejněno do
 • - Záměr prodeje - Město Veverská Bítýška vyhlašuje záměr prodeje movitého majetku Praga V3S - Silniční automobilový jeřáb ČKD-AD 080 včetně zvláštní výbavy - jeřábová nástavba AD 080. - formát pdf, velikost 83,6 kB, zveřejněno do
 • - Jakubské krojované hody - Srdečně Vás zveme na JAKUBSKÉ KROJOVANÉ HODY ve Veverské Bítýšce, které se uskuteční 26. - 28. července 2019 - formát pdf, velikost 1,42 MB, zveřejněno do
 • - Veřejná vyhláška o možnosti převzít písemnost - Městský úřad Veverská Bítýška dle ust. § 25 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů oznamuje možnost převzít následující písemnost - zahájení správního řízení a předvolání k ústnímu jednání ve věci spis zn. SVB/1387/19/MAT - Nikol Šulcová, 664 71 Veverská Bítýška, Dlouhá 135. - formát pdf, velikost 67,5 kB, zveřejněno do
 • - Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích Odbor dopravy Městského úřadu v Kuřimi, jako správní orgán příslušný podle § 77 odst. 1 písm. c) a § 124 odst. 6 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o silničním provozu") na základě žádosti ze dne 23. 5. 2019 od právnické osoby VODÁRENSKÁ AKCIONÁ SPOLEČNOST, a. s., Brno, Soběšická 820/156, PSČ 638 01(dále jen "žadatel") a po projednání a dotčeným orgánem Policie ČR KŘP JMK, č.j. KRPB-97879-1/ČJ-2019-0600DI-PET ze dne 17. 5. 2019 a po posouzení žádosti v souhlasu s ustanovením § 77 odst. 1 písm. c) a § 77 odst. 5 zákona o silničním provozu a § 172 a 173 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "správní řád") opatřením obecné povahy s t a n o v í přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích - formát zip, velikost 1,12 MB, zveřejněno do
 • - Usnesení okresního soudu Brno-venkov - Soud vyzývá každého, kdo zná okolnosti, z nichž jde zjistit datum smrti pana Tomáše Janiština, aby o nich podal ve lhůtě nejpozději do jednoho měsíce od uveřejnění této vyhlášky písemnou zprávu přímo okresnímu soudu Brno-venkov - formát pdf, velikost 80,4 kB, zveřejněno do
 • - Veřejná vyhláška - Oznámení o zveřejnění a projednávání návrhu změny č. 2 ÚP Veverská Bítýška. Městský úřad Kuřim, odbor investiční, (dále jen pořizovatel) jako orgán obce příslušný dle ustanovení § 6 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, oznamuje zveřejnění a projednávání návrhu změny č.2 ÚP Veverská Bítýška v souladu s ustanovením § 50 odst. 3 stavebního zákona ve spojení s § 20 stavebního zákona (společné jednání s dotčenými orgány) - formát zip, velikost 19,9 MB, zveřejněno do
 • - Usnesení - Soudní exekutor JUDr. Lukáš Jícha, se sídlem Exekutorského úřadu Přerov, Komenského 38, pověřený provedením exekuce na základě pověření, které vydal Okresní soud Brno - venkov dne 14.9.2018, č.j. 19EXE1862/2018-12, kterým byla nařízena exekuce podle pravomocných a vykonatelných rozhodnutí: příkaz ze dne 4.6.2018, č.j. ČTÚ-12 375/2018-637/II. vyř. - KrS vydal Český telekomunikační úřad, odbor pro jihomoravskou oblast k uspokojení pohledávky oprávněného: T-Mobile Czech Republic a.s., Tomíčkova 2144/1, 14800 Praha Chodov, IČO 64949681, zast. Mgr. Lenka Heřmánková, advokát, Jankovcova 1518/2, 17000 Praha Holešovice, IČO 71445579, proti povinnému: Tomáš Vařejka, Náměstí Na Městečku 72/72, 66471 Veverská Bítýška, nar. 11.11.1992, v částce 7 707,00 Kč s příslušenstvím, jakož i nákladů exekuce, jejichž výše se určuje zvláštním rozhodnutím, vydává tuto dražební vyhlášku. - formát pdf, velikost 255 kB, zveřejněno do
 • - Oznámení o zveřejnění schválených rozpočtových dokumentů - Mikroregion Kuřimka zveřejňuje Oznámení o zveřejnění schválených rozpočtových dokumentů - formát pdf, velikost 186 kB, zveřejněno do
 • - Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - Ministerstvo zemědělství jako ústřední orgán státní správy lesů, věcně příslušný podle ustanovení § 49 odst. 2 písm. e) zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „lesní zákon“), v souladu s § 171 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), vydává podle § 51a lesního zákona následující opatření obecné povahy. - formát pdf, velikost 233 kB, zveřejněno do
 • - Seznam nedostatečně určitě zapsaných osob - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových zveřejňuje seznam nemovitostí s nedostatečně určitě idenfifikovatelnými vlastníky - formát zip, velikost 595 kB, zveřejněno do

Dlouhodobé dokumenty:


sipka Zpět     sipka Verze pro tisk