cz / eng / de     Dnes je

Veverská BítýškaVeverská Bítýška

obecní úřad

Úřední deska

Oznámení o zveřejnění návrhů rozpočtových dokumentů

Na základě zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v platném znění Město Veverská Bítýška oznamuje zveřejnění návrhů rozpočtových dokumentů: Rozpočet, střednědobý výhled rozpočtu, závěrečný účet Města Veverská Bítýška jsou nebo budou v plném rozsahu zveřejněny pod odkazem obecní úřad - aktuality a do jejich listinných podob je možno nahlédnout v kanceláři účetní Města Veverská Bítýška, Náměstí Na Městečku 72, Veverská Bítýška v úředních hodinách.

Oznámení o zveřejnění schválených rozpočtových dokumentů

Na základě zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v platném znění Město Veverská Bítýška oznamuje zveřejnění schválených rozpočtových dokumentů: Rozpočet, rozpočtová opatření, rozpočtové provizorium, střednědobý výhled rozpočtu, závěrečný účet Města Veverská Bítýška jsou nebo budou v plném rozsahu zveřejněny pod odkazem obecní úřad - rozpočty a do jejich listinných podob je možno nahlédnout v kanceláři účetní Města Veverská Bítýška, Náměstí Na Městečku 72, Veverská Bítýška v úředních hodinách.

Na této stránce naleznete některé dokumenty v elektronické podobě a také naskenované, které OU nemá k dispozici v elektronické podobě.

Po kliknutí na odkaz lze dokument otevřít nebo po kliknutí na odkaz pravým tlačítkem myši uložit - Save target as... (Uložit cíl jako...).

Dostupné dokumenty:

  • - Oznámení o výběrovém řízení s aukcí - Oznámení o výběrovém řízení s aukcí č. B/44/2019 a jeho podmínkách na zjištění zájemce o koupi nemovitého majetku v katastrálním území Veverská Bítýška. - formát pdf, velikost 428 kB, zveřejněno do
  • - Usnesení - Soudní exekutor JUDr. Lukáš Jícha, se sídlem Exekutorského úřadu Přerov, Komenského 38, pověřený provedením exekuce na základě pověření, které vydal Okresní soud Brno - venkov dne 14.9.2018, č.j. 19EXE1862/2018-12, kterým byla nařízena exekuce podle pravomocných a vykonatelných rozhodnutí: příkaz ze dne 4.6.2018, č.j. ČTÚ-12 375/2018-637/II. vyř. - KrS vydal Český telekomunikační úřad, odbor pro jihomoravskou oblast k uspokojení pohledávky oprávněného: T-Mobile Czech Republic a.s., Tomíčkova 2144/1, 14800 Praha Chodov, IČO 64949681, zast. Mgr. Lenka Heřmánková, advokát, Jankovcova 1518/2, 17000 Praha Holešovice, IČO 71445579, proti povinnému: Tomáš Vařejka, Náměstí Na Městečku 72/72, 66471 Veverská Bítýška, nar. 11.11.1992, v částce 7 707,00 Kč s příslušenstvím, jakož i nákladů exekuce, jejichž výše se určuje zvláštním rozhodnutím, vydává tuto dražební vyhlášku. - formát pdf, velikost 255 kB, zveřejněno do
  • - Závěrečný účet - Město Veverská Bítýška zveřejňuje závěrečný účet za rok 2018 - obsahuje zprávu o přezkoumání hospodaření, závěrečný účet a výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu - formát zip, velikost 2,95 MB, zveřejněno do
  • - Veřejná vyhláška - Ministerstvo životního prostředí, odbor druhové ochrany a implementace mezinárodních závazků (dále jen „MŽP“), jako příslušný orgán státní správy ochrany přírody podle § 5b odst. 4 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), v souladu s § 25 a § 172 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), tímto zveřejňuje opatření obecné povahy, kterým se stanoví odchylný postup pro usmrcování kormorána velkého (Phalacrocorax carbo sinensis) při prevenci závažných škod na rybářství a za účelem ochrany (jiných) volně žijících živočichů na území Jihomoravského kraje. - formát zip, velikost 619 kB, zveřejněno do
  • - Návrh závěrečného účtu Mikroregion Kuřimka za rok 2018 - DSO Mikroregion Kuřimka zveřejňuje návrh závěrečného účtu za rok 2018 - formát zip, velikost 3,42 MB, zveřejněno do
  • - Oznámení o zveřejnění schválených rozpočtových dokumentů - Mikroregion Kuřimka zveřejňuje Oznámení o zveřejnění schválených rozpočtových dokumentů - formát pdf, velikost 186 kB, zveřejněno do
  • - Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - Ministerstvo zemědělství jako ústřední orgán státní správy lesů, věcně příslušný podle ustanovení § 49 odst. 2 písm. e) zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „lesní zákon“), v souladu s § 171 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), vydává podle § 51a lesního zákona následující opatření obecné povahy. - formát pdf, velikost 233 kB, zveřejněno do
  • - Seznam nedostatečně určitě zapsaných osob - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových zveřejňuje seznam nemovitostí s nedostatečně určitě idenfifikovatelnými vlastníky - formát zip, velikost 595 kB, zveřejněno do

Dlouhodobé dokumenty:


sipka Zpět     sipka Verze pro tisk