cz / eng / de     Dnes je

Veverská BítýškaVeverská Bítýška

obecní úřad

Elektronická podatelna

Informace:

Obecní úřad Veverská Bítýška umožňuje občanům učinit podání v elektronické podobě přes tzv. elektronickou podatelnu. Elektronická podatelna je určena pro přijímání všech datových zpráv se zaručeným elektronickým podpisem, podle zákona č. 227/200 Sb. o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů zákon o elektronickém podpisu), ve znění pozdějších předpisů a podle vyhlášky č. 496/2004 Sb., o elektronických podatelnách.

Elektronická podatelna je dále určena pro přijímání podání podle § 19 odst. 1 věta druhá zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), ve znění pozdějších předpisů, tedy podání učiněných prostřednictvím veřejné datové sítě bez zaručeného elektronického podpisu.

Akceptován bude pouze zaručený elektronický podpis opatřený kvalifikovaným certifikátem od akreditovaného poskytovatele certifikačních služeb, podle zákona č. 227/200 Sb. o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů zákon o elektronickém podpisu), ve znění pozdějších předpisů.

Povinně zveřejňované informace:

Dle zákona č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu, v platném znění a dle nařízení vlády č. 304/2001 Sb. ze dne 30. 8. 2001 zřizuje OÚ Veverská Bítýška elektronickou podatelnu a vydavá následující informace:

Možné způsoby podání:

 • prostřednictvím e-mailu na adresu ouvb@obecveverskabityska.cz
 • na technickém nosiči dat podaném poštou nebo osobně na podatelně Obecní úřad, Na Městečku 72, 664 71 Veverská Bítýška
Adresa elektronické podatelny:ouvb@obecveverskabityska.cz
Formáty datových zpráv:doc, rtf, xls, html, txt, pdf, jpg, gif, tif, bmp
*Technický nosič dat:disketa 3,5", CD-ROM, DVD, Flash disk

* Při poslání poštou bude technický nosič dat vrácen jen na výslovnou žádost.

Pravidla potvrzování doručení datových zpráv:

Potvrzení o příjmu datové zprávy (ve smyslu vyhlášky č. 496/2004 Sb., o elektronických podatelnách) bude zasláno odesílateli jako datová zpráva elektronicky podepsaná oprávněným zaměstnancem obce. Pokud zpráva bude doručena v úředních hodinách bude automatická odpověď vygenerována do 10 min., v opačném případě nejpozději následující pracovní den poté, co byla datová zpráva přijata, a to na elektronickou adresu jejího odesílatele. Písemné potvrzení o příjmu datové zprávy bude zasláno odesílateli datové zprávy na jím uvedenou poštovní adresu jen, pokud si toto výslovně v datové zprávě přál.

Součástí potvrzení o doručení datové zprávy, zasílané na elektronickou adresu, je:

 • datum a čas s uvedením hodiny, minuty a sekundy, kdy byla datová zpráva doručena,
 • charakteristika doručené datové zprávy umožňující její identifikaci.

Pokud potvrzení o doručení datové zprávy odesílateli nedojde, jeho datová zpráva nebyla elektronické podatelně doručena.

Vzor potvrzení o doručení datové zprávy:

 • Potvrzení doručení Vašeho podání
 • Datum
 • Předmět
 • Vaše podání ze dne
 • Bylo přijato a zaevidováno s těmito základními údaji
 • Identifikátor dokumentu
 • Datum zaevidování
 • Vaše evidenční údaje
 • Vaše podání bylo přijato s elektronickým podpisem
 • Kontrola elektronického podpisu
 • Pověřená osoba k úkonům v elektronické podobě a náležitosti týkající se používání uznávaného elektronického podpisu - Jitka Vejrostová - sekretariát

Postup orgánu veřejné moci v případě, že u přijaté datové zprávy je zjištěn výskyt škodlivého kódu:

Škodlivým kódem je, podle § 2 odst. 2 vyhlášky č. 496/2004 Sb., o elektronických podatelnách, chybný formát nebo počítačový program, jež je způsobilý přivodit škodu na informačním systému nebo na informacích zpracovávaných orgánem veřejné moci.

Datová zpráva, u které byl zjištěn škodlivý kód, nebude zpracována. Odesílatel této datové zprávy bude o výskytu škodlivého kódy v datové zprávě informován způsobem a to ve lhůtách obdobně, jako v bodu o pravidlech a doručování datových zpráv. viz.výše

Vyřizování dotazů týkajících se provozu elektronické podatelny:

Vaše dotazy týkající se provozu elektronické podatelny zasílejte na elektronickou adresu ouvb@obecveverskabityska.cz případně poštou na adresu obecního úřadu.

Informace o certifikátu

Jitka Vejrostová - pověřený pracovník, sekretariát
kvalifikovaný certifikát sériové číslo: 224947
vydaný certifikační autoritou PostSignum QCA, Česká pošta, s.p.
Platnost certifikátu do 27. 2. 2010

Seznam právních předpisů, podle kterých je možné vůči orgánu veřejné moci činit právní úkony v elektronické podobě a náležitosti těchto úkonů, zejména náležitosti vztahující se k použití uznávaného elektronického podpisu:

 • zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu), ve znění pozdějších předpisů,
 • nařízení vlády č. 495/2004 Sb., kterým se provádí zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu), ve znění pozdějších předpisů,
 • vyhláška č. 496/2004 Sb., o elektronických podatelnách,
 • zákon č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), ve znění pozdějších předpisů,
  • podání musí být podepsáno zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb; současně musí být uveden poskytovatel certifikačních služeb, který certifikát vydal a vede jeho evidenci, nebo musí být certifikát k podání připojen, nebo
  • podání nemusí být podepsáno zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb; v takovém případě musí být do 3 dnů doplněno — viz výše.
  Podle § 19 odst. 2 zákona č. 71/1967 Sb. musí být z podání patrno, kdo je činí, které věci se týká a co se navrhuje. Zvláštní právní předpisy mohou stanovit jeho další náležitosti.
 • zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů,
 • zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů,
 • zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, žádost o poskytnutí informace nemusí být vybavena zaručeným elektronickým podpisem, pro identifikaci žadatele stačí i jen elektronická adresa.

Stížnosti, oznámení a podněty podle vyhlášky č. 150/1958 Ú.l. nemusí být podepsány zaručeným elektronickým podpisem.

Datové zprávy zaslané úřadu, jejichž náležitosti neupravuje právní předpis, nemusí být podepsány zaručeným elektronickým podpisem. Jedná se například o běžnou e-mailovou komunikaci mezi pracovníky úřadu a občany.
Náležitosti právních úkonů činěných v elektronické podobě, jakož i náležitosti týkající se použití elektronického podpisu musí splňovat náležitosti uvedené v obecně závazných právních předpisech.


sipka Zpět     sipka Verze pro tisk