cz / eng / de     Dnes je

Domů»O obci»Intenzifikace čistírny odpadních vod Veverská Bítýška

Intenzifikace čistírny odpadních vod Veverská Bítýška

Cílem celkové rekonstrukce byla zvýšená ochrana řeky Svratky nad Brněnskou přehradou, zvýšení technické a technologické úrovně čištění odpadních vod a snížení spotřeby el. energie. Původní mechanicko-biologická ČOV nesplňovala požadavky nové, přísnější legislativy po vstupu ČR do EU.

Nová kapacita ČOV je navržena na 6000 ekvivalentních obyvatel. Během letošního roku dojde rovněž k připojení sousední obce Chudčice, která v současné době buduje novou splaškovou kanalizací a tím dojde i k nárůstu odpadních vod přiváděných na ČOV.

ČOV po rekonstrukci je mechanicko-biologická se simultánní nitrifikací a denitrifikací, aerobní stabilizací kalu, strojním odvodněním kalu a chemickou eliminací fosforu. 

Zhotovitelem stavby je firma VHS Veselí nad Moravou, která zahájila práce 16.listopadu 2011. Dodavatelem technologie byla brněnská firma VHZ-DIS. Generálním projektantem byla firma VEGAspol a technický dozor investora zajištovala firma VRV (vodohospodářský rozvoj a výstavba).

Rekonstrukce ČOV byla dokončena podle harmonogramu 2.ledna 2013. Začátkem měsíce února 2013 začal roční zkušební provoz.

Složitá rekonstrukce byla uskutečněna za provozu s jeho částečným omezením, odebrané vzorky v průběhu stavby splňovaly stanovené limity.

V rámci této stavby byla v ulici "Za hřištěm" uvedena do provozu nově zrekonstruovaná přečerpávací stanice splaškových odpadních vod z pravobřežní části městyse o výkonu cca 90 - 110 m³/hod.

Financování

Celkový finanční objem intenzifikace ČOV od roku 2008 do konce roku 2013 představuje 86 280 689,- Kč, včetně DPH. Z toho činila dotace:

 • z Fondu soudržnosti - 56 374 535,- Kč
 • ze Státního fondu životního prostředí - 3 316 148,- Kč
 • z rozpočtu JmK - 3 472 000,- Kč

Z rozpočtu městyse bylo uhrazeno 14 118 006,- Kč a z poskytnutého úvěru od České spořitelny byla čerpána částka ve výši 9 000 000,- Kč.

Stav ČOV do listopadu 2011

cov_aktivacni_nadrz_1.jpg cov_aktivacni_nadrz_2.jpg cov_cerpaci_stanice_v_provozni_budove.jpg cov_dosazovaci_nadrz_1.jpg cov_dosazovaci_nadrz_2.jpg cov_kalova_pole.jpg cov_mechanicke_predcisteni-cesle.jpg cov_mechanicke_predcisteni-lapak_pisku.jpg cov_odtokova_jimka-davkovani_chemikalii_na_srazeni_fosforu.jpg cov_provozni_budova.jpg cov_zahustovaci_nadrz.jpg cs_cerpaci_stanice-ul.za_hristem_mokra_jimka.jpg cs_cerpaci_stanice-ul.za_hristem-areal.jpg snimek-022.jpg dsc00243.jpg dsc00194.jpg

Demolice původní ČOV

cov_demolice_aktivacni_nadrz_1.jpg cov_demolice_aktivacni_nadrz_1-odstranovani_technologie.jpg cov_demolice_aktivacni_nadrz_1-tezba_kalu.jpg cov_demolice_dosazovaci_nadrz_1-stavba.jpg cov_demolice_dosazovaci_nadrz_1-technologie.jpg cov_demolice_zahustovaci_nadrz.jpg cov_demolice1_dosazovaci_nadrz_2.jpg cov_demolice1_zahustovaci_nadrz-aktivacni_nadrz.jpg cov_demolice2_dosazovaci_nadrz_1-stavba.jpg cov_demolice2_dosazovaci_nadrz_2.jpg cov_demolice3_dosazovaci_nadrz_2.jpg dsc08274.jpg dsc03853.jpg dsc03454.jpg cs_demolice1-cerpaci_stanice-ul.za_hristem.jpg cs_demolice2-cerpaci_stanice-ul.za_hristem.jpg

Členění stavby na stavební objekty

 • SO 01 - ČERPACÍ STANICE ODPADNÍCH VOD
 • SO 02 - PROVOZNÍ OBJEKT, MECHANICKÉ PŘEDČIŠTĚNÍ
 • SO 03 - AKTIVAČNÍ NÁDRŽE
 • SO 04 - KALOVÁ ČERPACÍ STANICE
 • SO 05 - DOSAZOVACÍ NÁDRŽE
 • SO 06 - MĚŘENÍ MNOŽSTVÍ ODPADNÍCH VOD
 • SO 07 - KALOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ
 • SO 08 - TRUBNÍ ROZVODY ČOV
 • SO 09 - TERÉNNÍ ÚPRAVY
 • SO 10 - KOMUNIKACE A ZPEVNĚNÉ PLOCHY
 • SO 11 - SADOVÉ ÚPRAVY
 • SO 12 - OPLOCENÍ ČOV
 • SO 13 - VENKOVNÍ OSVĚTLENÍ
 • SO 14 - DEMOLICE STÁVAJÍCÍ ČOV
 • SO 15 – ČERPACÍ STANICE OBCE

Členění stavby na provozní soubory

Popis technologie a uspořádání ČOV

Čistírna odpadních vod je navržena jako mechanicko-biologická, se systémem oběhové aktivace s nitrifikací, simultánní denitrifikací, s chemickým srážením fosforu. Aktivace je nízkozatěžovaná s dlouhou dobou zdržení a komplexním řešením kalového hospodářství. Velká výhoda tohoto systému je nízká energetická náročnost, především ve fázi denitrifikace. Kalové hospodářství je provozováno v oxickém prostředí.

Všechny technologické linky ČOV jsou řízeny tak, aby byl splněn automatický provoz, včetně mechanické části ČOV - nastavené časové spínače u česlí a lapáku písku. Plně automatický chod aktivačního procesu je řízen kyslíkovou sondou. Ovládací systém automatiky s přenosem dat, s možností napojení na dispečink provozovatele, s možností monitorování cyklů. Elektronická archivace veškerých dat.

Výstupní hodnoty na odtoku z ČOV jsou v souladu s platným (i s novelizovaným) vl. na řízením č.61/2003Sb. V návrhu byla zohledněna doporučení normy ČSN75 6401, ČOV pro více než 500EO a norem ČSN EN 12255.

PS 01 - Čerpací stanice odpadních vod

Odpadní voda přitéká oddílnou kanalizací do čerpací stanice na přítoku ČOV. Nátok do čerpací stanice je přes strojně stírané česle s integrovaným lisem a propírkou shrabků. Na obtoku jsou stavítky odděleny ručně stírané jemné česle včetně hrabla a odkapávacího žlabu. Odpadní voda je po průchodu zařízením zbavena mechanických nečistot o rozměrech do 6 mm a sedimentovaných látek. Na shrabky z česlí je přistavena plastová popelnice o objemu 240 l. Pro potřebu strojních česlí je přivedena tlaková provozní voda s připojením přes ventily.

V čerpací stanici jsou osazena ponorná čerpadla pro čerpání přítoku odpadních vod a ponorné čerpadlo pro čerpání havarijního přítoku do obtoku ČOV. Čerpací stanice je vybavena komplet, včetně ovládání a rozvaděče. Pro manipulaci s čerpadly je osazena nad čerpací jímkou jeřábová dráha.

Součástí ČS je nově přistavěná jímka na fekálie, vybavená ponorným vrtulovým míchadlem a kanálovým šoupátkem s elektropohonem pro řízené vypouštění jímky do ČS před česle. Vtok do jímky je přes speciálně upravený poklop s feka koncovkou a česlicovým košem pro zachycení hrubých nečistot. Pro manipulaci s míchadlem a česlicovým košem jsou u těchto zařízení osazeny patky pro přistavení jeřábku.

vstupni_cerpaci_stanice-sanace_stavajiciho_zdiva.jpg vstupni_cerpaci_stanice-uprava_konstrukce1.jpg vstupni_cerpaci_stanice-uprava_konstrukce2.jpg dsc07207.jpg vstupni_cerpaci_stanice-montaz_elektroinstalace.jpg vstupni_cerpaci_stanice-osazeni_cerpadel.jpg vstupni_cerpaci_stanice-osazeni_rotacnich_cesli.jpg dsc08701.jpg

PS 02 - Mechanické předčištění

Z čerpací stanice je voda přečerpávána na mechanické předčištění, na separátor písku. Odpadní voda je po průchodu separátoru písku zbavena písku a větší části organických a balastních látek. Takto předčištěná voda odtéká přes přepadovou hranu odvodu a přepadové hrdlo separátoru gravitačně potrubím do biologické části ČOV na rozdělovací objekt před AN. Sedimentované látky jsou šnekovým dopravníkem v separátoru písku vynášeny do výstupního otvoru v horní části šnekového dopravníku, odkud jsou dále vysypávány do pračky předběžně odvodněného písku. V případě poruch separátoru písku je možné přestavením armatur toto zařízení obtékat tak, že voda z čerpací stanice natéká rovnou do odtokového potrubí za separátorem písku a dále do rozdělovacího objektu před AN

V pračce písku je písek vyprán a odvodněn. Garantovatelná kvalita vypraného písku musí být s obsahem organických látek do 3 %. Na konci vynášecího šneku vypadává vyčištěný písek  do kontejneru na písek. Kontejnery jsou o objemu 1.100 l.

S ohledem na dispoziční uspořádání ve stávajícím objektu, je pro přístup k obsluze zařízení u separátoru osazena plošina.

Pro česle, separátor a pračku písku je přivedena prací voda z rozvodu provozní vody přes solenoidové ventily. Tlak prací vody je 0,3 - 0,6 MPa.

Ovládání mechanického předčištění je plně automatické v závislosti na rozdílu hladin odpadní vody před a za česlemi. Vynášení písku je řízeno časovým spínačem.

Pro manipulaci při montáži nebo demontáži zařízení je osazena na stávajícím nosníku pod stropem  jednonosníková ruční kočka o nosnosti 1,6 t.

PS 03 - Dmychárna

Jako zdroj tlakového vzduchu pro aerační systém AN jsou použita rotační objemová dmychadla, dvouotáčková. Dvě dmychadla jsou provozní, jedno je instalovaná rezerva. Množství dodávaného vzduchu v AN bude automaticky regulováno v závislosti na množství kyslíku v AN. Na výtlačném potrubí jsou osazeny elektroklapky, pro možnost střídání chodu dmychadel a zároveň nahrazení jednotlivých dmychadel v případě poruch. Dmychadla jsou vybavena chlazením a protihlukovými kryty. Maximální otáčky do 3000/min., při maximálním výkonu dmychadla.

Potrubí výtlačného potrubí z dmychadel je navrženo s ohledem na co nejmenší hlučnost, aby nedocházelo ke zvýšené hladině hluku. Hladina hluku v místě oplocení ČOV nesmí překročit  40 dB v nočním klidu (2200-0600) a 50 dB ve dne. Pro manipulaci při montáži nebo demontáži zařízení je osazena na nosníku pod stropem jednonosníková ruční kočka, 03.3, o nosnosti 0,5 t.

Umístění dmychadel je v prostoru kalové čerpací stanice. Objekt je vybaven vzduchotechnickým zařízením po přívod vzduchu k dmychadlům.

PS 04 - Kalová čerpací stanice

Za aktivačními nádržemi je osazena podzemní kalová čerpací stanice, která je zároveň řešena jako strojovna čerpadel vratného kalu, přebytečného kalu tlakové stanice provozní vody a chemického hospodářství pro srážení fosforu, včetně vestavby nádrže akumulace chemikálie. Vratný kal má dvě samostatné větve a je čerpán do rozdělovacího objektu na přítoku do AN. Na výtlaku každé větve je osazen indukční průtokoměr. Přebytečný kal je čerpán vřetenovým čerpadlem do části kalové hospodářství. Na výtlaku je osazen indukční průtokoměr. Na sacím potrubí přebytečného kalu jsou osazeny elektroarmatury, pro řízený odběr kalu z odtokového žlabu aktivace nebo z jedné nebo druhé DN.

Rozdělovací objekt odtoku z AN do DN je umístěn mimo kalovou čerpací stanici ve stávajícím objektu mezi dosazovacími nádržemi. Odtok z RO je přes armatury.

Součástí tohoto PS je rovněž čerpání plovoucího kalu kalovým čerpadlem z dosazovacích nádrží a kalové vody z ostatních PS. Dispozičně je ČS umístěna vedle rozdělovacího objektu na aktivaci.

Provozní voda je odebírána z odběrné šachty, do které jsou vyvedeny odtoky vyčištěné vody z obou DN a vedena je přes tlakovou stanici, na mechanické předčištění, do části kalové hospodářství a na proplach potrubí a zařízení. V armaturní komoře je instalováno ponorné čerpadlo pro odvodnění podlahy čerpací stanice, výtlak tohoto čerpadla je vyústěn do odtokového žlabu z AN. Výměna vzduchu je zabezpečena instalovaným vzduchotechnickým zařízením.

kalova_cerpaci_stanice-vystuz_stropu.jpg kalova_cerpaci_stanice-zakladova_deska.jpg dsc09718.jpg dsc09452.jpg kalova_cerpaci_stanice-montaz_potrubi.jpg kalova_cerpaci_stanice-osazeni_dmychadel.jpg dsc09284.jpg dsc08528.jpg

PS 05 - Aktivační nádrže

Nátok na biologickou část je z rozdělovacího objektu, do kterého natéká předčištěná voda z mechanického předčištění a rozděluje nátok rovnoměrně do obou nádrží AN. Objem aktivací je 2 × 980 m³. Umístění nádrží je vedle kalové čerpací stanice. Odtok z aktivačních nádrží je přes přepad do žlabu a přes rozdělovací objekt do dosazovacích nádrží.

Odstavení každé aktivační nádrže lze nožovou uzavírací armaturou, v rozdělovacím objektu AN. Rozdělovací objekt je válcový objekt s nátokovou částí, tvořenou mezikružím přítoku z mechanického předčištění DN250 a válcem DN600. Do tohoto mezikruží je zaústěn vratný kal a plovoucí kal. Mezikruží má rovněž význam jako uklidňovací. Horní okraj trubky DN600 je jako přepad do odtokového mezikruží.

Aktivační nádrže jsou řešeny jako dvě oběhové aktivace (dvě linky), s usměrňovacími stěnami a oblouky. Výška hladiny je 4,5 m. Chod aerace je řízen kyslíkovou sondou ve spojení s dmychadly a mícháním nádrže mechanickými míchadly. Míchadla jsou upevněna k přechodným lávkám přes AN pro manipulaci je osazeno zvedací zařízení (jeřábek). Provzdušňování je pneumatické dmychadly, každá nádrž je vybavena provzdušňovacím systémem, z jemnobublinnými aeračními elementy,  který zajistí požadovaný vnos kyslíku do biologického systému.

Výhody takto řešeného systému oběhové aktivace spočívají i v energetických úsporách a především kvalitě odbouraného znečištění. Odtok plovoucího kalu nebo pěny z AN je usměrňován pomocnou mělkou nornou lištou, směrem k odtokovému žlabu. Vlastní odtok z aktivačních nádrží je z hladiny do odplyňovacího odtokového žlabu a dále do potrubí odtoku do DN. Žlab je opatřen vřetenovým šoupátkem pro regulaci nátoku na DN a možnosti odkalení žlabu do čerpací stanice plovoucího kalu. Do odtoku z AN je zaústěno dávkování chemikálie (síran železitý, Fe2(SO4)3) pro chemické srážení fosforu.

Schopnost stabilizovat kal a nitrifikovat je dána vysokým stářím kalu. Tyto procesy  probíhají v aerobních podmínkách, to jest za oxických podmínek, kdy je do aktivace dodáván kyslík, jehož koncentrace musí být vyšší než 0,05 mg/l. Schopnost denitrifikovat je podmíněna vytvořením tzv. anoxických podmínek, to jest stavu, kdy se obsah rozpuštěného kyslíku přiblíží k 0,05 mg/l, avšak jsou přítomny dusičnany (NO3-), které vznikly v průběhu nitrifikace. Anoxické podmínky se vytvoří přerušením aerace po předchozí nitrifikační fázi. Postupně dojde vlivem endogenní respirace kalu a přítokem nového substrátu ke spotřebování rozpuštěného kyslíku a posléze k vytvoření anoxických podmínek, kdy začne docházet k biologické redukci dusičnanů na plynný dusík.

Po rozložení všech přítomných dusičnanů musí být znovu zahájena dodávka vzduchu, aby nedošlo k prohloubení redukčních podmínek v aktivačních nádržích do anaerobní oblasti – koncentrace dusičnanů je nulová. Anaerobní stav by způsobil značné provozní potíže a možnou redukci síranů až na toxický sirovodík, který zpomaluje, až blokuje funkci čistírny, především otravuje nitrifikační mikroorganismy.

Konkrétní nastavení délky oxické a anoxické fáze aerace patří k nejdůležitějším provozním zásahům, provádí je výhradně technolog a je vždy provedeno a vyladěno na základě výsledků prvních provozních měření koncentrací forem dusíku při zapracování čistírny a je upřesněno podle provozních zkušeností, které jsou v přímém vztahu ke konkrétnímu přitékajícímu zatížení čistírny.

Sondy v aktivaci je nutno kontrolovat a udržovat v čistotě, neboť na kvalitě jejich údajů závisí  regulace dodávky kyslíku s dopadem na funkci technologického procesu čištění odpadní vody i na ekonomii celého procesu provzdušňování, který je u ČOV největším spotřebitelem energie.

Kyslík je do nádrží dodáván dmychadlem a je distribuován jemnobublinným aeračním systémem, míchání nádrží ponornými mechanickými míchadly. Provoz aeračního zařízení a ponorného míchadla je automatický a je řízen časovým spínáním instalovaného zařízení a změnou otáček pomocí signálu od kyslíkové sondy.

Aerační systém musí svou funkcí umožňovat průběh procesů v oxických i anoxických podmínkách. Chod dmychadel je řízen kyslíkovou sondou a časovým programem.

aktivacni_nadrze-betonaz_zakladove_desky.jpg aktivacni_nadrze-odstranovani_bedneni.jpg aktivacni_nadrze-vyztuz_a_betonaz_sten.jpg aktivacni_nadrze-zkouska_vodotesnosti_nadrze.jpg aktivacni_nadrze-montaz_michaciho_zarizeni.jpg aktivacni_nadrze-montaz_provzdusnovacich_rostu.jpg aktivacni_nadrze-montaz_vzduchoveho_potrubi.jpg aktivacni_nadrze-uvedeni_do_provozu_nadrze_1.jpg aktivacni_nadrze-uvedeni_do_provozu_nadrze_2.jpg dsc08495.jpg dsc08491.jpg dsc08423.jpg

PS 06 - Dosazovací nádrže

Odtok aktivační směsi z AN do dosazovacích nádrží je gravitační přes rozdělovací objekt, který rozděluje nátok rovnoměrně do obou nádrží. Dosazovací nádrže, jsou vertikální kruhové o ∅ 11,4 m a  jsou  vybaveny standardní technologickou vestavbou skládající se z uklidňovacího válce, sběrného potrubí vyčištěné vody (podhladinová děrovaná trubka a vyrovnávací objekt), stíráním dna a hladiny. Plovoucí kal je nahrnut do odtoku plovocího kalu, odkud kal gravitačně odtéká do jímky plovoucího kalu a kalové vody. Vyčištěná voda odtéká z DN do šachet Š2 a Š3, kde je umístěna přepadová hrana, která udržuje výšku hladiny v DN, z těchto šachy pak dále do šachty Š1, kde je umístěn odběr provozní vody. Z šachty Š1 odtéká vyčištěná vody do stávajícího měrného žlabu s novým Parshallovým žlabem P4 s ultrazvukovým snímáním hladiny, s možností odběru vzorků. Automatický stacionární odběrák vzorků, je umístěn vedle odtokového žlabu u nátoku vyčištěné vody.

dosazovaci_nadrze-betonaz_dna_a_sten_nadrze_1.jpg dosazovaci_nadrze-vyztuz_dna_nadrze_1.jpg dosazovaci_nadrze-zkouska_vodotesnost_nadrze_1.jpg dsc08594.jpg dosazovaci_nadrze-vybaveni_nadrze-dno-odber_kalu.jpg dosazovaci_nadrze-vybaveni_nadrze-sberne_potubi.jpg dosazovaci_nadrze-vybaveni_nadrze-stirani_dna.jpg dsc00258.jpg

PS 07 - Strojní zahuštění kalu

Přebytečný kal z kalové čerpací stanice je čerpán do části kalového hospodářství, na strojní zahuštění kalu. Zahuštění kalu probíhá v kruhovém zahušťovači kalu pro zahuštění přebytečného kalu, včetně potřebného příslušenství a propojení. Zahuštění kalu má vlastní chemického hospodářství, ke kterému je přivedena pitná voda pro technologické rozmíchání flokulantu. Odběr přebytečného kalu na strojní zahuštění je z odtoku AN nebo z jedné nebo druhé DN. Odběr je možné měnit za pomocí elektro armatur.

Vstupní koncentrace kalu 0,4 - 0,8 %, výstupní koncentrace kalu min. 4,5 %, max. 7 %. Maximální hydraulický výkon stanice je 10 až 15 m³.hod-1, výkon stanice 400 kg sušiny.den-1, včetně rozvaděče s vlastní automatikou.

Ze strojního zahuštění je kal čerpán vřetenovým čerpadlem s osazeným průtokoměrem na výtlaku do části systému stabilizace kalu.

Pro proplach zařízení a provozní potřebu je přivedena provozní voda, napojení zařízení přes ruční a elektro ventily.

PS 09 - Strojní odvodnění kalu

Z kalojemu UN3, systému stabilizace, je zahuštěný stabilizovaný a homogenizovaný kal čerpán vřetenovým rotačním objemovým čerpadlem na strojní odvodnění kalu. Odvodnění kalu je umístěno v objektu strojovny kalového hospodářství, na ocelové plošině, která je umístěna nad kontejnerem a přístup na tuto plošinu je z místnosti velínu v 1.NP. Dekantační odstředivka je z hlediska kontinuity provozu nejpříznivějším řešením.

Na výtlaku od čerpadla je osazen indukční průtokoměr pro měření množství kalu k odvodnění. Dekantační odstředivka je s vlastním chemickým hospodářstvím s dávkovacím čerpadlem pro dávkování flokulantu, průtokoměrem na měření dávky flokulantu a proplachem  odstředivky provozní vodou. Před čerpadlem je osazen macerátor, který slouží k rozmělnění tuhých a vláknitých látek obsažených v kalu pro odvodnění. Potrubí i macerátor jsou přes elektromagnetické ventily napojeny na proplach provozní vodou. Odvodněný kal vypadává z odstředivky přímo, do kontejneru, který je umístěn na voziku pod kontejner s pojezdem. Kalová voda je svedena do jímky na plovoucí kal a čerpána čerpadlem do nátoku na rozdělovacího objektu. Pro montáž-demontáž odstředivky je v místnost osazena na stávajícím nosníku pod stropem  jednonosníková ruční kočka o nosnosti 1,6 t.

uskladnovaci_nadrze_kalu-bedneni_sten_reaktoru.jpg uskladnovaci_nadrze_kalu-betonaz_a_vyztuz_sten.jpg uskladnovaci_nadrze_kalu-betonaz_zakladove_desky.jpg uskladnovaci_nadrze_kalu-vyztuz_zakladove_desky.jpg

PS 10 - Chemické hospodářství

Dávkování chemikálií pro chemické srážení fosforu je osazeno v objektu podzemní kalové čerpací stanice. Součástí objektu čerpací stanice je jímka pro akumulaci chemikálie, která je provedena s vnitřní úpravou jako dvouplášťová. U jímky akumulace je osazen komplet s dávkovacími čerpadly. Plnění jímky je z vnitřní komunikace ČOV. Dávkování je do odtokového žlabu z aktivace před dosazovací nádrže. Pro akumulaci chemického srážedla fosforu slouži vyvložkovaná dvouplášťová akumulační jímka, užitný objem cca 15 m³, s dávkovacím čerpadlem s možností regulace dávky, s ručním řízením zdvihové frekvence, se standardní sestavou potřebných armatur. Dávkovaní je včetně rozvodů potrubí i venkovních, před dosazovací nádrž.

PS 12 - Měření, regulace, přenos na dispečink

Systém M+R vychází z moderních požadavků na koncepci provozování obdobných vodohospodářských staveb. Umí reagovat na nové požadavky řízení s ohledem na možnosti, které nám dává současná technika a musí umět zpracovat, předat a archivovat veškeré informace o složitých procesech.

Spefifikace:

 • systém obsahující řídicí funkce v inteligentním obslužném panelu a systémů na bázi PC. V praxi to znamená, že softwarové funkce a okruhy použité a ověřené na ČOV jsou přenositelné do velkých projektů a naopak, pouze se změní příslušné parametry
 • velká škálovatelnost umožňující přizpůsobení hardwarové konfigurace přesně na míru daného projektu, i jeho případné rozšiřování "za pochodu" a následný růst
 • velký výpočetní výkon a rozsah paměti pro archivaci dat a to i u nejmenších konfigurací – schopnost spolehlivě archivovat rozsáhlou hloubku provozních údajů v četně časového "razítka" přímo na ČOV, tato dávat k dispozici jak trvalým propojením on-line, tak relací na vyžádání z dispečinku, na čtením přímo na ČOV a nebo prostřednictvím moderního výměnného média pro uložení dat (např. Compact Flash, "Disc on key")
 • velký výpočetní výkon umožňuje řešit na úrovni ČOV i úlohy, které u jiných koncepcí musí řešit nadřazený systém provozovaný na dispečinku. Takováto decentralizace stejně jako příprava a agregace dat přímo na ČOV podstatně snižuje nezbytný rozsah datové komunikace s dispečinkem a zvyšuje spolehlivost – případným výpadkem je ovlivněna pouze lokální část provozu
 • k dispozici jsou knihovny ovládání agregátů, okruhů a funkcí typicky používaných na ČOV
 • k dispozici jsou knihovny funkcí pro přípravu a zajištění konzistence dat k protokolování podle předpisů EU a pro systém řízení údržby agregátů ČOV. Tato data se soustřeďují již na úrovni systému řízení ČOV a jejich shromažďování je nezávislé na funkci či připojení dispečinku
 • snadné připojování dalších i malých (pod)systémů pro lokální řízení např. vzdálených přečerpávacích stanic nebo spolupracujících ČOV
 • volně programovatelné protokoly komunikace s inteligentními snímači a akčními členy, jinými řídicími systémy, již realizovanými dispečinky

Dezodorizace vzduchu

Pro filtraci a dezodorizaci ventilovaného vzduchu z uzavřených prostor objektů ČOV budou použity dezodorizační biofiltry, umístěné na betonovou desku, v dispozici nad terén.

Biofiltr se skládá z nádrže biofiltru, víka, postřikovacího zařízení a aktivní náplně. Postřikovací zařízení je vyrobeno z trubky a je uchyceno v horní části nádrže. Nádrž biofiltru je vyrobena z integrovaného polypropylenu. Dno je doplněno rošty z integrovaného polypropylenu osazené na podpěrné konstrukci. Náplň biofiltru je složena z rašeliny, stromové kůry a vápence. Fyzická životnost náplně je obvykle cca 5 let. Odtok zkondenzované vody je trubkou DN80 s osazeným uzavíracím ventilem.

Provozní objekt

provozni_objekt-bedneni_vencu.jpg provozni_objekt-strop_2np.jpg provozni_objekt-uprava_stropu.jpg provozni_objekt-vyplne_otvoru.jpg provozni_objekt-vystavba_pricek.jpg provozni_objekt-zatepleni_stropu.jpg dsc09512.jpg dsc00352.jpg

SO 15 – Čerpací stanice obce

Objekt sestává z podzemní části a nadzemní (vstupní) části. V podzemní části (suchá jímka) bude umístěna plně automatická čerpací stanice, v nadzemní vstupní části pak el. rozvaděč, el. příslušenství a záložní zdroj el. energie.

Vystrojení jímky je navrženo jako kompaktní přečerpávací stanice odpadních vod se separací tuhých látek v provedení z oceli, chráněné speciálním nátěrem odolným proti odpadním vodám. Čerpací stanice je plynotěsně uzavřená, chrání čerpadlo před tuhými látkami a po hygienické stránce usnadňuje provoz a údržbu ČS.

Vybavení ČS:

 • Čerpací zařízení se 100 % rezervou čerpadel a automatickým střídáním čerpadel (suché zařízení s plynotěsnou a vodotěsnou provozní nádrží)
 • Kompletně smontované příslušenství přítoku, propojovací potrubí a výtlak (potrubí, armatury, zavzdušňovací a odvzdušňovací ventil, připojovací příruby atd.)
 • Záložní zdroj el. energie s odtahem spalin
 • Větrání čerpacího zařízení
 • Prostorové větrání čerpací stanice
 • Rozvaděč kompletně vybavený ovládacím, ochranným a signalizačním zařízením
 • Připojení k systému MaR provozovatele v souladu s řešením tohoto systému na ČOV

Z přívodní kanalizace přitéká odpadní voda na čerpací stanici. Na přítoku do ČS je osazeno šoupě, které slouží k uzavření přítoku pro případ údržby nebo oprav. Odpadní voda teče přívodním potrubím přes rozdělovací trychtýř do sběrače pevných látek. Zde jsou tyto látky zadrženy oddělovacími klapkami. Odpadní voda proteče přes tyto oddělovací klapky s miničeslemi a stojící čerpadlo do sběrné nádrže. Když je sběrná nádrž naplněna po spínací hladinu, řídící systém zapne čerpadlo, které předčištěnou odpadní vodou ze sběrné nádrže vypláchne pevné látky přes oddělovací klapky ze sběrače do výtlaku. Při tom dojde k pročištění sběrače. Během procesu čerpání, natéká odpadní voda do sběrné nádrže druhým čerpadlem, které je v klidu. Čerpadla se automaticky střídají. Z provozní nádrže vychází dva výtlaky, které se spojují pomocí kalhotového kusu do jednoho. Každý z výtlaků před spojením obsahuje zpětnou klapku společně se šoupátkem, které se uzavírá v případě údržby nebo výměny těsnícího elementu klapky.

Měření množství odpadních vod je pomocí indukčního průtokoměru osazeného na společném výtlaku. Napojení na stávající výtlačné potrubí DN200 vně objektu je provedeno pomocí trubních tvarovek a spojky jištěné proti posunu. Z důvodu možného výpadku el.energie je instalován záložní zdroj, umístěný v nadzemní části technologického objektu.

cs_ulice_za_hristem-betonaz_stropu.jpg cs_ulice_za_hristem-betonaz_zakladove_desky.jpg cs_ulice_za_hristem-montaz_krovu.jpg cs_ulice_za_hristem-montaz_oploceni.jpg cs_ulice_za_hristem-odbedneni_sten.jpg dsc08382.jpg dsc06537.jpg dsc05153.jpg cs_ulice_za_hristem-osazeni_cerpadla_awalift.jpg dsc08572.jpg dsc08571.jpg dsc01049.jpg

Stav k červnu 2013

dsc02279.jpg dsc02272.jpg dsc02271.jpg dsc02270.jpg dsc02269.jpg dsc02268.jpg dsc02267.jpg dsc02264.jpg dsc02263.jpg dsc02262.jpg dsc02258.jpg dsc02257.jpg dsc02254.jpg dsc02249.jpg dsc02246.jpg dsc02243.jpg dsc02242.jpg dsc02240.jpg dsc02236.jpg dsc02235.jpg dsc02234.jpg dsc02233.jpg dsc02232.jpg dsc02276.jpg

Dokumentace

Za technický dozor investora městyse Veverská Bítýška zpracoval Ing. Jaroslav Rakušan


sipka Zpět     sipka Verze pro tiskTyto webové stránky využívají cookies. Jejich používáním s tím vyjadřujete souhlas.
Souhlasím