cz / eng / de     Dnes je

Veverská BítýškaVeverská Bítýška

aktuality

Aktuality

Uzavření úřadu 30.7. a 7.8.2019  ()

Městský úřad Veverská Bítýška oznamuje občanům, že v úterý 30. července a ve středu 7. srpna bude úřad uzavřen z důvodu přerušení dodávky elektrické energie.Uzavřena bude i knihovna, stavební úřad a vodárenský svazek. …

více informací


Záměr prodeje  ()

Město Veverská Bítýška vyhlašuje záměr prodeje obecního pozemku.…

více informací


Oznámení o přerušení dodávky el. energie dne 7.8.2019  ()

Z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy – rekonstrukcí, oprav, údržbových a revizních prací – bude přerušena dodávka elektrické energie dne 7.8.2019 od 07:15 hod do 17:00 hod.…

více informací


Oznámení o přerušení dodávky el. energie dne 3.8.2019  ()

Z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy – rekonstrukcí, oprav, údržbových a revizních prací – bude přerušena dodávka elektrické energie dne 3.8.2019 od 06:00 hod do 13:00 hod.…

více informací


Oznámení o přerušení dodávky el. energie dne 2.8.2019  ()

Z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy – rekonstrukcí, oprav, údržbových a revizních prací – bude přerušena dodávka elektrické energie dne 2.8.2019 od 07:30 hod do 9:30 hod.…

více informací


Oznámení o přerušení dodávky el. energie dne 30.7.2019  ()

Z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy – rekonstrukcí, oprav, údržbových a revizních prací – bude přerušena dodávka elektrické energie dne 30.7.2019 od 07:15 hod do 17:00 hod.…

více informací


Záměr prodeje  ()

Město Veverská Bítýška vyhlašuje záměr prodeje movitého majetku Praga V3S - Silniční automobilový jeřáb ČKD-AD 080 včetně zvláštní výbavy - jeřábová nástavba AD 080.…

více informací


Jakubské krojované hody  ()

Srdečně Vás zveme na JAKUBSKÉ KROJOVANÉ HODY ve Veverské Bítýšce, které se uskuteční 26. - 28. července 2019…

více informací


Veřejná vyhláška o možnosti převzít písemnost  ()

Městský úřad Veverská Bítýška dle ust. § 25 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů oznamuje možnost převzít následující písemnost - zahájení správního řízení a předvolání k ústnímu jednání ve věci spis zn. SVB/1387/19/MAT - Nikol Šulcová, 664 71 Veverská Bítýška, Dlouhá 135.…

více informací


Upozornění na splatnost místních poplatků  ()

Městský úřad Veverská Bítýška upozorňuje občany, že na základě obecně závazné vyhlášky č.1/2015 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů ze dne 21. 12. 2015 a Obecně závazné vyhlášky č. 3/2011 o místním poplatku ze psů byly tyto poplatky splatné 30. 6. 2019.…

více informací


Dovolená MUDr. Hošnová  ()

MUDr. Hošnová oznamuje, že od 15.7. do 25.7.2019 je dovolená na dětském středisku ve Veverské Bítýšce. Zastupující lékařka MUDr. Dirhanová bude ordinovat v pondělí 13:00 - 15:00, ve středu 13:00 - 15:00 a v pátek pro nemocné od 8:00 - 10:00, poradna pro kojence bude od 10:00 do 12:00. …

více informací


Výzva k okamžitému odstranění vozidla  ()

Město Veverská Bítýška vydává výzvu k okamžitému odstranění vozidla z prostoru parkoviště náměstí Na Městečku, Mazda CX-7, barva stříbrná, SPZ 5T37018.…

více informací


Prodej palivového dřeva  ()

Obec Chudčice prodává palivové dřevo z obecního lesa…

více informací


Termíny dovolené MUDr. Vildomcové  ()

MUDr. Vildomcová informuje o termínech dovolené…

více informací


Rozpočtová opatření  ()

Město Veverská Bítýška zveřejňuje I. a II. rozpočtové opatření pro rok 2019…

více informací


Usnesení okresního soudu Brno-venkov  ()

Soud vyzývá každého, kdo zná okolnosti, z nichž jde zjistit datum smrti pana Tomáše Janiština, aby o nich podal ve lhůtě nejpozději do jednoho měsíce od uveřejnění této vyhlášky písemnou zprávu přímo okresnímu soudu Brno-venkov…

více informací


Veřejná vyhláška  ()

Oznámení o zveřejnění a projednávání návrhu změny č. 2 ÚP Veverská Bítýška. Městský úřad Kuřim, odbor investiční, (dále jen pořizovatel) jako orgán obce příslušný dle ustanovení § 6 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, oznamuje zveřejnění a projednávání návrhu změny č.2 ÚP Veverská Bítýška v souladu s ustanovením § 50 odst. 3 stavebního zákona ve spojení s § 20 stavebního zákona (společné jednání s dotčenými orgány)…

více informací


Dovolená MUDr. Štětková - září  ()

MUDr. Štětková oznamuje, že v době od 9. 9. 2019 do 20. 9. 2019 nebude ordinovat z důvodu dovolené. Pouze akutní případy ošetří MUDr.Vildomcová…

více informací


Usnesení  ()

Soudní exekutor JUDr. Lukáš Jícha, se sídlem Exekutorského úřadu Přerov, Komenského 38, pověřený provedením exekuce na základě pověření, které vydal Okresní soud Brno - venkov dne 14.9.2018, č.j. 19EXE1862/2018-12, kterým byla nařízena exekuce podle pravomocných a vykonatelných rozhodnutí: příkaz ze dne 4.6.2018, č.j. ČTÚ-12 375/2018-637/II. vyř. - KrS vydal Český telekomunikační úřad, odbor pro jihomoravskou oblast k uspokojení pohledávky oprávněného: T-Mobile Czech Republic a.s., Tomíčkova 2144/1, 14800 Praha Chodov, IČO 64949681, zast. Mgr. Lenka Heřmánková, advokát, Jankovcova 1518/2, 17000 Praha Holešovice, IČO 71445579, proti povinnému: Tomáš Vařejka, Náměstí Na Městečku 72/72, 66471 Veverská Bítýška, nar. 11.11.1992, v částce 7 707,00 Kč s příslušenstvím, jakož i nákladů exekuce, jejichž výše se určuje zvláštním rozhodnutím, vydává tuto dražební vyhlášku.…

více informací


Oznámení o zveřejnění schválených rozpočtových dokumentů  ()

Mikroregion Kuřimka zveřejňuje Oznámení o zveřejnění schválených rozpočtových dokumentů…

více informací


Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy  ()

Ministerstvo zemědělství jako ústřední orgán státní správy lesů, věcně příslušný podle ustanovení § 49 odst. 2 písm. e) zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „lesní zákon“), v souladu s § 171 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), vydává podle § 51a lesního zákona následující opatření obecné povahy.…

více informací


Seznam nedostatečně určitě zapsaných osob  ()

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových zveřejňuje seznam nemovitostí s nedostatečně určitě idenfifikovatelnými vlastníky…

více informací


Oznámení o zveřejnění schválených rozpočtových dokumentů  ()

Mikroregion Kuřimka zveřejňuje Oznámení o zveřejnění schválených rozpočtových dokumentů…

více informacísipka Zpět     sipka Verze pro tisk