cz / eng / de     Dnes je

Veverská BítýškaVeverská Bítýška

obecní úřad

Usnesení zastupitelstva městyse z roku 2018

Usnesení ZM ze dne 18. června 2018

Usnesení č. 1

ZM schvaluje program dnešního jednání tak, jak byl zveřejněn.

Usnesení č. 2

ZM schvaluje zařazení bodu na program jednání - Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku "Novostavba tělocvičny Veverská Bítýška" Tento bod bude projednán jako bod č. 25.

Usnesení č. 3

ZM schvaluje zařazení bodu na program jednání - Žádost ředitele Základní školy o zvýšení nejvyššího povoleného počtu stravovaných v jídelně Základní školy. Tento bod bude projednán jako bod č. 26.

Usnesení č. 4

ZM schvaluje do návrhové komise Irenu Koláčnou.

Usnesení č. 5

ZM schvaluje do návrhové komise Josefa Kopřivu.

Usnesení č. 6

ZM schvaluje ověřovatele zápisu Bc. Vlastimila Kolstrunka.

Usnesení č. 7

ZM schvaluje ověřovatele zápisu Františka Černého.

Usnesení č. 8

ZM schvaluje II. rozpočtové opatření městyse Veverská Bítýška v roce 2018 v oblasti příjmů.

Usnesení č. 9

ZM schvaluje II. rozpočtové opatření městyse Veverská Bítýška v roce 2018 v oblasti výdajů.

Usnesení č. 10

ZM schvaluje II. rozpočtové opatření městyse Veverská Bítýška v roce 2018 v oblasti financování.

Usnesení č. 11

ZM schvaluje účetní závěrku Mateřské školy, přísp. organizace, Pavla Perky 333, Veverská Bítýška za rok 2017.

Usnesení č. 12

ZM schvaluje Mateřské škole, přísp. organizaci, Pavla Perky 333, Veverská Bítýška ponechání hospodářského výsledku za rok 2017, a to ve výši 103 962,89 Kč v rezervním fondu tvořeného ze zlepšeného výsledku hospodaření.

Usnesení č. 13

ZM schvaluje účetní závěrku Základní školy, přísp. organizace, nám. Na Městečku 51, Veverská Bítýška za rok 2017.

Usnesení č. 14

ZM schvaluje účetní závěrku Vývařovny obědů, přísp. organizace, Zábíteší 224, Veverská Bítýška za rok 2017.

Usnesení č. 15

ZM schvaluje účetní závěrku městyse Veverská Bítýška za rok 2017.

Usnesení č. 16

ZM schvaluje celoroční hospodaření městyse Veverská Bítýška za rok 2017 a závěrečný účet městyse Veverská Bítýška za rok 2017 s výhradami, včetně přijatých opatření k nápravě chyb a nedostatků zjištěných při přezkoumání hospodaření městyse Veverská Bítýška za rok 2017.

Usnesení č. 17

ZM schvaluje vyřazení nepotřebného majetku Základní škole, přísp. organizace, nám. Na Městečku 51, Veverská Bítýška dle předložených vyřazovacích protokolů k 30. 4. 2018.

Usnesení č. 18

ZM schvaluje vyřazení majetku - městys Veverská Bítýška, nám. Na Městečku 72, dle předloženého inventarizačního protokolu ze dne 7. 6. 2018.

Usnesení č. 19

ZM schvaluje odpisový plán Základní školy, přísp. organizace, nám. Na Městečku 51, Veverská Bítýška na rok 2018.

Usnesení č. 20

ZM schvaluje odpisový plán Mateřské školy, přísp. organizace, Pavla Perky 333, Veverská Bítýška na rok 2018.

Usnesení č. 21

ZM schvaluje Smlouvu č. 1030043081/001 o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene mezi městysem Veverská Bítýška a E.ON Distribuce, a.s., F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice 7, 370 01 týkající se uložení kabelu NN do části pozemku městyse Veverská Bítýška parc. č. 694/1 s názvem akce V. Bítýška, roz. NNk, Kampfová.

ZM pověřuje starostu podpisem této smlouvy.

Usnesení č. 22

ZM neschvaluje příspěvek ve výši 10 000,- Kč na podporu Linky bezpečí, z.s..

Usnesení č. 23

ZM schvaluje záměr prodeje části pozemku 1338/1.

Usnesení č. 24

ZM schvaluje záměr prodeje části pozemku parc. č. 1338/1 o výměře cca 1,5 x 10 m, celkem asi 15 m2. Městys Veverská Bítýška zajistí vypracování geometrického plánu na oddělení uvedené části tohoto pozemku. Na základě geometrického plánu bude zveřejněn záměr prodeje na úřední desce, ke kterému se mohou přihlásit občané a následně bude prodej části pozemku projednán na dalším veřejném zasedání ZM. Cena pozemku 300,-Kč/m2. Budoucí kupující uhradí kromě ceny pozemku i cenu za vypracování geometrického plánu.

Usnesení č. 25

ZM schvaluje záměr prodeje části pozemku parc. č. 1338/1 o výměře cca 1,5 x 6 m, celkem asi 9 m2. Městys Veverská Bítýška zajistí vypracování geometrického plánu na oddělení uvedené části tohoto pozemku. Na základě geometrického plánu bude zveřejněn záměr prodeje na úřední desce, ke kterému se mohou přihlásit občané a následně bude prodej části pozemku projednán na dalším veřejném zasedání ZM. Cena pozemku 300,-Kč/m2. Budoucí kupující uhradí kromě ceny pozemku i cenu za vypracování geometrického plánu.

Usnesení č. 26

ZM neschvaluje záměr pronájmu části obecního pozemku parc. č. 694/1 v k.ú. Veverská Bítýška.

Usnesení č. 27

ZM schvaluje vydání Nařízení městyse Veverská Bítýška č. 2/2018 - Tržní řád.

Usnesení č. 28

ZM schvaluje zákaz podomního a pochůzkového prodeje na celém území městyse. Důvodem je převažující veřejný zájem spočívající v bezpečnosti obyvatel městyse, především pak ochrana bezpečnosti seniorů.

Usnesení č. 29

ZM schvaluje jako dodavatele na Stavební úpravy a dostavbu Mateřské školy, ulice Zábíteší 224, Veverská Bítýška firmu LETOSTAV, spol. s r.o., se sídlem Nádražní 12, Letovice, 679 61.

Usnesení č. 30

ZM schvaluje smlouvu o dílo, uzavřenou mezi objednatelem - městys Veverská Bítýška, nám. Na Městečku 72, 664 71 Veverská Bítýška a zhotovitelem - LETOSTAV, spol. s r.o., Nádražní 12, Letovice, 679 61 týkající se stavebních prací na dílo Stavební úpravy a dostavba Mateřské školy, Zábíteší 224, Veverská Bítýška za cenu 11 845 309,41 Kč bez DPH.

Usnesení č. 31

ZM pověřuje starostu městyse Veverská Bítýška podpisem smlouvy o dílo mezi objednatelem - městys Veverská Bítýška, nám. Na Městečku 72, 664 71 Veverská Bítýška a zhotovitelem - LETOSTAV, spol. s r.o., Nádražní 12, Letovice, 679 61, týkající se stavebních prací na dílo Stavební úpravy a dostavba Mateřské školy, ulice Zábíteší 224, Veverská Bítýška. Smlouva bude podepsána až po vypořádání námitek stěžovatele a uplynutí zákonné lhůty.

Usnesení č. 32

ZM schvaluje a souhlasí s bezúplatným převodem pozemku parc. č. 2425/17 v k.ú. Veverská Bítýška z vlastnictví České republiky do vlastnictví městyse Veverská Bítýška.

Městys Veverská Bítýška uvedený pozemek přijme do svého vlastnictví.

Usnesení č. 33

ZM schvaluje Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy kupní mezi městysem Veverská Bítýška, nám. Na Městečku 72 a stavebníkem týkající se stavebních objektů - inženýrské sítě - vodovod, kanalizace splašková a kanalizace dešťová v rozvojové lokalitě B4 dle schváleného územního plánu městyse Veverská Bítýška.

Usnesení č. 34

ZM pověřuje starostu městyse Veverská Bítýška podpisem Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy kupní mezi městysem Veverská Bítýška, nám. Na Městečku 72 a stavebníkem týkající se stavebních objektů - inženýrské sítě - vodovod, kanalizace splašková a kanalizace dešťová v rozvojové lokalitě B4 dle schváleného územního plánu městyse Veverská Bítýška.

Usnesení č. 35

ZM neschvaluje koupi části pozemku parc. č. 2425/12, k.ú. Veverská Bítýška v šíři 3,25 m dle přiloženého náčrtu o přibližné výměře 325 m2, která bude upřesněna na základě geometrického plánu, za cenu 1 500,- Kč/m2.

Usnesení č. 36

ZM souhlasí s uložením vodovodního potrubí DN 80 v délce 183 metrů do části pozemku parc. č. 2543 ve vlastnictví městyse Veverská Bítýška. Investor vybuduje vodovodní řád na vlastní náklady a na základě Smlouvy o budoucí smlouvě kupní převede do majetku městyse Veverská Bítýška. Součástí smlouvy bude i převod vodovodního potrubí ostatních majitelů dotčených pozemků do vlastnictví městyse Veverská Bítýška.

Usnesení č. 37

ZM schvaluje smlouvu č. 876/2018-P mezi městysem Veverská Bítýška a firmou Jančálek s.r.o., U Tržiště 3166/22, 690 02 Břeclav týkající se zpracování veřejné zakázky na stavební práce Novostavba tělocvičny - Veverská Bítýška a pověřuje starostu podpisem uvedené smlouvy.

Usnesení č. 38

ZM schvaluje výzvu k podání nabídky na veřejnou zakázku Novostavba tělocvičny Veverská Bítýška, kterou vypracuje a za objednavatele provede na základě smlouvy firma Jančálek s.r.o., se sídlem U Tržiště 3166/22, Břeclav a pověřuje starostu podpisem uvedené výzvy.

Finanční zdroje na stavbu tělocvičny, které jsou ve výdajové stránce rozpočtu v § 6409 Rezerva, budou převedeny do § 6171 Výstavba tělocvičny v rámci 3. rozpočtového opatření a předloženy ZM ke schválení v měsíci září 2018.

Součástí dodávky firmy Jančálek s.r.o. bude shrnutí výsledků výběrového řízení a seznámení členů ZM s vítěznou nabídkou.

Usnesení č. 39

ZM Veverská Bítýška v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/200 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů schvaluje podání žádosti o zápis změny v údajích vedených v rejstříku škol a školských zařízení pro školní jídelnu, jejíž činnost vykonává příspěvková organizace Základní škola, Veverská Bítýška, okres Brno - venkov, která se týká zvýšení nejvyššího povoleného počtu stravovaných z 300 jídel jednoho druhu/den na 353 jídel jednoho druhu/den s účinností od 1. 9. 2018. ZM pověřuje ředitele příspěvkové organizace Základní školy, Veverská Bítýška, okres Brno-venkov k podání výše uvedené žádosti Krajskému úřadu Jihomoravského kraje, odbor školství.

Usnesení ZM ze dne 4. dubna 2018

Usnesení č. 1

ZM schvaluje program dnešního jednání tak, jak byl zveřejněn.

Usnesení č. 2

ZM schvaluje do návrhové komise Ing. Petra Plachého.

Usnesení č. 3

ZM schvaluje do návrhové komise Ing. Jarmilu Novotnou.

Usnesení č. 4

ZM schvaluje ověřovatele zápisu Ing. Pavla Králíka.

Usnesení č. 5

ZM schvaluje ověřovatele zápisu Pavlu Krystkovou.

Usnesení č. 6

ZM schvaluje I. rozpočtové opatření městyse Veverská Bítýška v roce 2018 v oblasti příjmů.

Usnesení č. 7

ZM schvaluje I. rozpočtové opatření městyse Veverská Bítýška v roce 2018 v oblasti výdajů.

Usnesení č. 8

ZM schvaluje I. rozpočtové opatření městyse Veverská Bítýška v roce 2018 v oblasti financování.

Usnesení č. 9

ZM schvaluje Smlouvu o poskytnutí investiční dotace mezi městysem Veverská Bítýška a FC Veverská Bítýška z.s., U Hřiště 642, Veverská Bítýška o poskytnutí investiční dotace ve výši 244 000,- Kč a pověřuje starostu podpisem uvedené Smlouvy.

Usnesení č. 10

ZM schvaluje - hrobka Kovářovy rodiny bude opravena v původní variantě, tedy socha nebude zlacená.

Usnesení č. 11

ZM neuděluje svůj souhlas, že umístí na pozemcích ve vlastnictví městyse Veverská Bítýška p. č. 2425/11, orná půda, p. č. 2424/1 ostatní plocha, v kat. úz. Veverská Bítýška, v souladu s grafickou přílohou č. 1 kanalizační vedení - splaškovou kanalizaci DN250, vodovodní vedení - vodovodu DN100, (rovněž také na pozemku p. č. 436/1, ostatní plocha) zpevněnou plochu včetně sjezdu na stávající silnici na pozemku p. č. 2306, v kat. úz. Veverská Bítýška, protože doposud není zaručeno, že plochy určené regulačním plánem budou plochami veřejnými a že bude umožněn další rozvoj lokality.

Usnesení č. 12

ZM schvaluje Výzvu k podání nabídky a zadávací dokumentaci na zakázku městyse Stavební úpravy a dostavba MŠ, Zábíteší 224, Vev. Bítýška a její zveřejnění na Profilu zadavatele dne 5. 4. 2018 s tím, že z předložené výzvy bude vyňata věta: Předpokládaná hodnota za celý předmět plnění veřejné zakázky byla stanovena jako nejvýše přípustná a nepřekročitelná s tím, že se jedná o maximální částku, kterou jsou dodavatelé oprávněni nabídnout.

Usnesení č. 13

ZM schvaluje vyřazení majetku - Vývařovna obědů, příspěvková organizace, Zábíteší 224, Veverská Bítýška dle předloženého inventarizačního protokolu ze dne 21.3.2018.

Usnesení č. 14

ZM schvaluje Smlouvu č. 1040009877/001 o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene na stavbu V. Bítýška, Na Babkách, V Brance, obnova NN uzavřenou mezi "povinným" městysem Veverská Bítýška a "oprávněným" E.ON Distribuce, a.s. se sídlem F.A.Gerstnera 2151/6, České Budějovice a pověřuje starostu podpisem této smlouvy.

Usnesení č. 15

ZM schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene č. NM-014330046396/001 na stavbu "V. Bítýška, DPNNk, 3x Mokrošová, p. č. 2588/10" uzavřenou mezi "povinným" městysem Veverská Bítýška a "oprávněným" E.ON Distribuce, a.s. se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice a pověřuje starostu podpisem této smlouvy.

Usnesení č. 16

ZM schvaluje Smlouvu o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci pozemku p. č. 1872/12 v k.ú. Veverská Bítýška č. BP-17/250 uzavřenou mezi městysem Veverská Bítýška a ČR - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, Nové Město, 128 00 Praha 2 a pověřuje starostu podpisem této smlouvy.

Usnesení č. 17

ZM souhlasí s pokládkou sdělovacího vedení týkající se AKCE:MIMO4x4_O2_M8_BOYHV_OK, přípojka elektronických komunikací pro vysílací věž mobilní sítě.

Usnesení č. 18

ZM schvaluje Protokol o Předání prodlouženého řadu splaškové kanalizace v části ulice 9. Května pro veřejnou potřebu v délce 39,18 m do správy a údržby Vodárenskému svazku "Bítešsko" a pověřuje starostu městyse podpisem předávacího protokolu.

Usnesení č. 19

ZM schvaluje prodej pozemku p.č. 1307/1 díl a o výměře 4 m² za celkovou cenu 800,- Kč společnosti AIR TEAM s.r.o., Masarykovo nám. 354, Vev.Bítýška zastoupená jednatelem společnosti Ing. Petrem Polákem a pověřuje starostu podpisem kupní smlouvy.

Veškeré poplatky spojené s prodejem uvedeného pozemku uhradí kupující vč. uhrazení poplatku za vklad do Katastru nemovitostí.

Usnesení č. 20

ZM schvaluje: Veřejnoprávní smlouva, týkající se umístění a provedení stavby skladu surovin 017-HARTMANN-RICO a.s., Veverská Bítýška, bude doplněna o vyjádření stavebního úřadu k návrhu Veřejnoprávní smlouvy, zda je v souladu s územním plánem a stavebním zákonem, projektovou dokumentací, závaznými stanovisky a vyjádřeními uvedenými v seznamu dokladů smlouvy.

Do smlouvy do seznamu dokladů bude doplněno vyjádření městyse Veverská Bítýška ze dne 16.10.2017 č.j. VB/1681/17/POD.

Usnesení č. 21

ZM schvaluje Předávací protokol týkající se předání prodlouženého řadu splaškové kanalizace SO 03 a vodovodu SO 02 - I. a II. etapa v ulici Na Babkách za celkovou částku 2 000,- Kč do správy a údržby Vodárenskému svazku "Bítešsko" a pověřuje starostu městyse podpisem předávacího protokolu.

Usnesení č. 22

ZM schvaluje umístění části vsakovacího objektu týkající se stoky dešťové kanalizace na pozemcích p. č. 2564/1, 1652/52 ve vlastnictví městyse Veverská Bítýška. Budování přípojky a předání veškerých sítí do majetku městyse bude řešeno samostatnou smlouvou.

Usnesení č. 23

ZM nemá námitek k výstavbě dočasného ubytovacího zařízení kontejnerového typu, které má být umístěno v areálu firmy HARTMANN-RICO a.s., Veverská Bítýška na pozemcích p.č. 1405 a 1406 dle předložené projektové dokumentace vypracované dne 21.3.2018.

Usnesení č. 24

ZM schvaluje zařazení bodu na program jednání: Smlouva o uzavření budoucí smlouvy kupní.

Usnesení ZM ze dne 19. února 2018

Usnesení č. 1

ZM schvaluje program dnešního jednání jak byl zveřejněn.

Usnesení č. 2

ZM schvaluje zařazení bodu na program jednání - Zpráva o uplatňování ÚP Veverská Bítýška. Tento bod bude zařazen na program dnešního jednání jako bod č. 23.

Usnesení č.3

ZM schvaluje zařazení bodu na program jednání - Zanesení kulturních akcí konaných na Ostrůvku do OZV č. 1/2018 o nočním klidu. Tento bod bude zařazen na program dnešního jednání jako bod č. 24.

Usnesení č. 4

ZM schvaluje do návrhové komise Ing. Jarmilu Novotnou.

Usnesení č. 5

ZM schvaluje do návrhové komise Irenu Koláčnou.

Usnesení č. 6

ZM schvaluje ověřovatele zápisu Ing. Pavla Králíka.

Usnesení č. 7

ZM schvaluje ověřovatele zápisu Josefa Kopřivu.

Usnesení č. 8

ZM schvaluje VII. rozpočtové opatření Městyse Veverská Bítýška v roce 2017 v oblasti příjmů.

Usnesení č. 9

ZM schvaluje VII. rozpočtové opatření Městyse Veverská Bítýška v roce 2017 v oblasti výdajů.

Usnesení č. 10

ZM schvaluje VII. rozpočtové opatření Městyse Veverská Bítýška v roce 2017 v oblasti financování.

Usnesení č. 11

ZM schvaluje předložený střednědobý výhled rozpočtu Městyse Veverská Bítýška na roky 2019-2021.

Usnesení č. 12

ZM schvaluje předložený rozpočet Městyse Veverská Bítýška na rok 2018 v oblasti příjmů.

Usnesení č. 13

ZM schvaluje smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu městyse Veverská Bítýška a schválení následného vyplacení finančních prostředků HC Veverská Bítýška, se sídlem Na Bílém potoce 539, Veverská Bítýška zast. Břetislavem Skalníkem ve výši 140 000,--Kč. ZM pověřuje starostu podpisem smlouvy o poskytnutí dotace.

Usnesení č. 14

ZM schvaluje smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu městyse Veverská Bítýška a schválení následného vyplacení finančních prostředků Římskokatolické farnosti, se sídlem Hvozdecká 125, Veverská Bítýška zast. Mgr. Markem Hlávkou ve výši 300 000,--Kč. ZM pověřuje starostu podpisem smlouvy o poskytnutí dotace.

Usnesení č. 15

ZM schvaluje smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu městyse Veverská Bítýška a schválení následného vyplacení finančních prostředků FC Veverská Bítýška, se sídlem U Hřiště 642, Veverská Bítýška zast. Lubomírem Pelíškem ve výši 250 000,--Kč. ZM pověřuje starostu podpisem smlouvy o poskytnutí dotace.

Usnesení č. 16

ZM schvaluje smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu městyse Veverská Bítýška a schválení následného vyplacení finančních prostředků na pečovatelskou službu Diecézní charitě Brno, oblastní charita Tišnov, se sídlem Ráboňova 116, Tišnov, zast. Ing. Janou Marečkovou ve výši 100 000,--Kč. ZM pověřuje starostu podpisem smlouvy o poskytnutí dotace.

Usnesení č. 17

ZM schvaluje smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu městyse Veverská Bítýška a schválení následného vyplacení finančních prostředků na odlehčovací službu Diecézní charitě Brno, oblastní charita Tišnov, se sídlem Ráboňova 116, Tišnov, zast. Ing. Janou Marečkovou ve výši 20 000,--Kč. ZM pověřuje starostu podpisem smlouvy o poskytnutí dotace.

Usnesení č. 18

ZM schvaluje smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu městyse Veverská Bítýška a schválení následného vyplacení finančních prostředků GYNNES BRNO s r.o., se sídlem Kyselkova 90/2, Ořechov, zast. MUDr.Filipem Dörrem ve výši 36 000,--Kč. ZM pověřuje starostu podpisem smlouvy o poskytnutí dotace.

Usnesení č. 19

ZM schvaluje smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu městyse Veverská Bítýška a schválení následného vyplacení finančních prostředků SDČR - pobočný spolek, zast. Magdalenou Minaříkovou, U Hřiště , Veverská Bítýška ve výši 55 000,--Kč. ZM pověřuje starostu podpisem smlouvy o poskytnutí dotace.

Usnesení č. 20

ZM neschvaluje začlenění částky ve výši 440 000,--Kč do výdajové stránky rozpočtu na zakoupení pozemku p. č. 1090 v k.ú. Veverská Bítýška. Jedná se o koupi pozemku za účelem budoucí výstavby retardéru v lažáneckém kopci.

Usnesení č. 21

ZM schvaluje zařazení do výdajové položky § 3326 (pořizování, zachování a obnova kulturních památek) částku ve výši 120 000,--Kč za účelem zhotovení a umístění bysty T. G. Masaryka do parku na Masarykově náměstí o firmy Marston.cz. Bysta bude pořízena k výročí 100 let vzniku ČR. Částka 120 000,--Kč bude převedena z výdajové stránky rozpočtu § 6409 - rezerva.

Usnesení č. 22

ZM schvaluje předložený rozpočet Městyse Veverská Bítýška na rok 2018 v oblasti výdajů vč. schválené úpravy v § 3326 a v § 6409.

Usnesení č. 23

ZM schvaluje předložený rozpočet Městyse Veverská Bítýška na rok 2018 v oblasti financování.

Usnesení 24

ZM schvaluje Dodatek č. 1 Statutu trvalého peněžního fondu pro údržbu hrobů

Usnesení 25

ZM schvaluje I. rozpočtové opatření v roce 2017 - Vývařovna obědů, přísp. organizace, Zábíteší 224, Vev. Bítýška.

Usnesení 26

ZM schvaluje vyřazení věcí z majetku Vývařovny obědů, přísp. organizace, Zábíteší 224, Veverská Bítýška dle předloženého vyřazovacího protokolu ze dne 31.1.2018.

Usnesení 27

ZM schvaluje vyřazení majetku Městyse Veverská Bítýška dle předloženého inventarizačního protokolu ze dne 31.1.2018.

Usnesení 28

ZM schvaluje Základní škole, přísp. organizaci Veverská Bítýška III. rozpočtové opatření v roce 2017.

Usnesení 29

ZM schvaluje Základní škole, přísp. organizaci Veverská Bítýška předložené vyřazovací protokoly ke dni 31.1.2018

Usnesení 30

ZM schvaluje MŠ přísp. organizaci, Pavla Perky 333, Veverská Bítýška kritéria pro přijímání dětí do MŠ a pro jejich umisťování na jednotlivá pracoviště pro školní rok 2018/2019 vč. termínu zápisu do MŠ pro školní rok 2018/2019 na den 2.5.2018 v budově MŠ ul. P. Perky 333, V.Bítýška v době od 6.15-16.00 hodin.

Usnesení 31

ZM schvaluje předloženou Smlouvu o zajištění financování systému IDS JMK. Smlouva se uzavírá na dobu určitou do 31.12.2018 a celková částka činí 157 850,--Kč. ZM pověřuje starostu podpisem smlouvy.

Usnesení 32

ZM schvaluje Věru Kuncovou, bytem Tišnovská 732, Veverská Bítýška do funkce přísedícího Okresního soudu Brno – venkov na funkční období let 2018-2022.

Usnesení 33

ZM schvaluje převzetí kotelny u domu č.p. 610 za částku 2000,--Kč/měs. do nájmu městyse. Nájemní smlouva bude uzavřena mezi městysem Veverská Bítýška a SBD Květnice, Mlýnská 666, 666 01 Tišnov, zast. Stanislavem Mrkosem.

Usnesení 34

ZM schvaluje ukončení nájemní smlouvy na část obecního pozemku p. č. 794/1 díl "a" o výměře 4 x 4,84 m a díl "b" o výměře 1,10 x 4,50 m v k. ú. Veverská Bítýška uzavřené dne 20.3.2017 a to k 1.3.2018.

Usnesení 35

ZM schvaluje prodej obecního pozemku p. č. 1291/1 díl a, o výměře 11 m², který vznikl oddělením GP č. 1759-402/2017 z pozemku p. č. 1291/1 v k.ú. Veverská Bítýška za 1700,--Kč/m². Veškeré poplatky uhradí kupující. ZM pověřuje starostu podpisem kupní smlouvy.

Usnesení 36

ZM neschvaluje předložený návrh plánovací smlouvy a smlouvy o zřízení věcného břemene, a to včetně udělení souhlasu s jejich uzavřením ze strany zastupitelstva městyse, které podala pí. Ludmila Kiliánová dne 11.12.2017.

Usnesení 37

ZM schvaluje smlouvu č. 1040014082/001 o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene na stavbu "V. Bítýška, obnova NNk, p. č. 2042 - p. č. 2029" uzavřenou mezi povinným Městysem Veverská Bítýška a oprávněným E.ON Distribuce, a.s. se sídlem F.A.Gerstnera 2151/6, České Budějovice a pověřuje starostu podpisem této smlouvy.

Usnesení 38

ZM schvaluje smlouvu č. 1030041045/001 o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene na stavbu "V. Bítýška, V Brance, rozš. NNk, Vlček" uzavřenou mezi povinným Městysem Veverská Bítýška a oprávněným E.ON Distribuce, a.s. se sídlem F.A.Gerstnera 2151/6, České Budějovice a pověřuje starostu podpisem této smlouvy.

Usnesení 39

ZM nesouhlasí se žádnou z variant rychlostních a víceproudých komunikací vedených přes k. ú. Veverská Bítýška.

Usnesení 40

ZM schvaluje smlouvu o uzavření budoucí smlouvy kupní za účelem stavby "Výstavba 3 rodinných domů Veverská Bítýška - vodovod, splašková a dešťová kanalizace, komunikace" realizovaných na pozemcích 1809/1 a 1809/4 v k. ú. Veverská Bítýška" a následné odkoupení zbudovaných IS: SO 031-splašková kanalizace, SO 032-dešťová kanalizace, SO 033 - vodovod do majetku městyse za celkovou cenu 3000,--Kč (1000,--Kč/SO - stavební objekt) Smlouva se uzavírá mezi Ing. Davidem Vašíčkem, bytem Stejskalova 7, 615 00 Brno a městysem Veverská Bítýška. ZM pověřuje starostu podpisem smlouvy.

Usnesení 40

ZM Veverská Bítýška schvaluje v souladu s § 47, odst. 5 zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v planém znění „Zprávu o uplatňování ÚP Veverská Bítýška“, včetně pokynů pro zpracování návrhu změny č. 2 ÚP Veverská Bítýška, které jsou součástí Zprávy. ZM Veverská Bítýška schvaluje pana Josefa Mifka jako zastupitele, určeného pro spolupráci s pořizovatelem při projednávání návrhu Změny č.2 ÚP Veverská Bítýška.

Usnesení 41

ZM schvaluje OZV č. 1/2018 o nočním klidu ve které jsou zaneseny kulturní a soukromé akce dle doručené žádosti č.j.: VB/301/18/POD.


sipka Zpět     sipka Verze pro tisk