cz / eng / de     Dnes je

Veverská BítýškaVeverská Bítýška

obecní úřad

Usnesení zastupitelstva městyse z roku 2018

Usnesení ZM ze dne 19. února 2018

Usnesení č. 1

ZM schvaluje program dnešního jednání jak byl zveřejněn.

Usnesení č. 2

ZM schvaluje zařazení bodu na program jednání - Zpráva o uplatňování ÚP Veverská Bítýška. Tento bod bude zařazen na program dnešního jednání jako bod č. 23.

Usnesení č.3

ZM schvaluje zařazení bodu na program jednání - Zanesení kulturních akcí konaných na Ostrůvku do OZV č. 1/2018 o nočním klidu. Tento bod bude zařazen na program dnešního jednání jako bod č. 24.

Usnesení č. 4

ZM schvaluje do návrhové komise Ing. Jarmilu Novotnou.

Usnesení č. 5

ZM schvaluje do návrhové komise Irenu Koláčnou.

Usnesení č. 6

ZM schvaluje ověřovatele zápisu Ing. Pavla Králíka.

Usnesení č. 7

ZM schvaluje ověřovatele zápisu Josefa Kopřivu.

Usnesení č. 8

ZM schvaluje VII. rozpočtové opatření Městyse Veverská Bítýška v roce 2017 v oblasti příjmů.

Usnesení č. 9

ZM schvaluje VII. rozpočtové opatření Městyse Veverská Bítýška v roce 2017 v oblasti výdajů.

Usnesení č. 10

ZM schvaluje VII. rozpočtové opatření Městyse Veverská Bítýška v roce 2017 v oblasti financování.

Usnesení č. 11

ZM schvaluje předložený střednědobý výhled rozpočtu Městyse Veverská Bítýška na roky 2019-2021.

Usnesení č. 12

ZM schvaluje předložený rozpočet Městyse Veverská Bítýška na rok 2018 v oblasti příjmů.

Usnesení č. 13

ZM schvaluje smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu městyse Veverská Bítýška a schválení následného vyplacení finančních prostředků HC Veverská Bítýška, se sídlem Na Bílém potoce 539, Veverská Bítýška zast. Břetislavem Skalníkem ve výši 140 000,--Kč. ZM pověřuje starostu podpisem smlouvy o poskytnutí dotace.

Usnesení č. 14

ZM schvaluje smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu městyse Veverská Bítýška a schválení následného vyplacení finančních prostředků Římskokatolické farnosti, se sídlem Hvozdecká 125, Veverská Bítýška zast. Mgr. Markem Hlávkou ve výši 300 000,--Kč. ZM pověřuje starostu podpisem smlouvy o poskytnutí dotace.

Usnesení č. 15

ZM schvaluje smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu městyse Veverská Bítýška a schválení následného vyplacení finančních prostředků FC Veverská Bítýška, se sídlem U Hřiště 642, Veverská Bítýška zast. Lubomírem Pelíškem ve výši 250 000,--Kč. ZM pověřuje starostu podpisem smlouvy o poskytnutí dotace.

Usnesení č. 16

ZM schvaluje smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu městyse Veverská Bítýška a schválení následného vyplacení finančních prostředků na pečovatelskou službu Diecézní charitě Brno, oblastní charita Tišnov, se sídlem Ráboňova 116, Tišnov, zast. Ing. Janou Marečkovou ve výši 100 000,--Kč. ZM pověřuje starostu podpisem smlouvy o poskytnutí dotace.

Usnesení č. 17

ZM schvaluje smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu městyse Veverská Bítýška a schválení následného vyplacení finančních prostředků na odlehčovací službu Diecézní charitě Brno, oblastní charita Tišnov, se sídlem Ráboňova 116, Tišnov, zast. Ing. Janou Marečkovou ve výši 20 000,--Kč. ZM pověřuje starostu podpisem smlouvy o poskytnutí dotace.

Usnesení č. 18

ZM schvaluje smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu městyse Veverská Bítýška a schválení následného vyplacení finančních prostředků GYNNES BRNO s r.o., se sídlem Kyselkova 90/2, Ořechov, zast. MUDr.Filipem Dörrem ve výši 36 000,--Kč. ZM pověřuje starostu podpisem smlouvy o poskytnutí dotace.

Usnesení č. 19

ZM schvaluje smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu městyse Veverská Bítýška a schválení následného vyplacení finančních prostředků SDČR - pobočný spolek, zast. Magdalenou Minaříkovou, U Hřiště , Veverská Bítýška ve výši 55 000,--Kč. ZM pověřuje starostu podpisem smlouvy o poskytnutí dotace.

Usnesení č. 20

ZM neschvaluje začlenění částky ve výši 440 000,--Kč do výdajové stránky rozpočtu na zakoupení pozemku p. č. 1090 v k.ú. Veverská Bítýška. Jedná se o koupi pozemku za účelem budoucí výstavby retardéru v lažáneckém kopci.

Usnesení č. 21

ZM schvaluje zařazení do výdajové položky § 3326 (pořizování, zachování a obnova kulturních památek) částku ve výši 120 000,--Kč za účelem zhotovení a umístění bysty T. G. Masaryka do parku na Masarykově náměstí o firmy Marston.cz. Bysta bude pořízena k výročí 100 let vzniku ČR. Částka 120 000,--Kč bude převedena z výdajové stránky rozpočtu § 6409 - rezerva.

Usnesení č. 22

ZM schvaluje předložený rozpočet Městyse Veverská Bítýška na rok 2018 v oblasti výdajů vč. schválené úpravy v § 3326 a v § 6409.

Usnesení č. 23

ZM schvaluje předložený rozpočet Městyse Veverská Bítýška na rok 2018 v oblasti financování.

Usnesení 24

ZM schvaluje Dodatek č. 1 Statutu trvalého peněžního fondu pro údržbu hrobů

Usnesení 25

ZM schvaluje I. rozpočtové opatření v roce 2017 - Vývařovna obědů, přísp. organizace, Zábíteší 224, Vev. Bítýška.

Usnesení 26

ZM schvaluje vyřazení věcí z majetku Vývařovny obědů, přísp. organizace, Zábíteší 224, Veverská Bítýška dle předloženého vyřazovacího protokolu ze dne 31.1.2018.

Usnesení 27

ZM schvaluje vyřazení majetku Městyse Veverská Bítýška dle předloženého inventarizačního protokolu ze dne 31.1.2018.

Usnesení 28

ZM schvaluje Základní škole, přísp. organizaci Veverská Bítýška III. rozpočtové opatření v roce 2017.

Usnesení 29

ZM schvaluje Základní škole, přísp. organizaci Veverská Bítýška předložené vyřazovací protokoly ke dni 31.1.2018

Usnesení 30

ZM schvaluje MŠ přísp. organizaci, Pavla Perky 333, Veverská Bítýška kritéria pro přijímání dětí do MŠ a pro jejich umisťování na jednotlivá pracoviště pro školní rok 2018/2019 vč. termínu zápisu do MŠ pro školní rok 2018/2019 na den 2.5.2018 v budově MŠ ul. P. Perky 333, V.Bítýška v době od 6.15-16.00 hodin.

Usnesení 31

ZM schvaluje předloženou Smlouvu o zajištění financování systému IDS JMK. Smlouva se uzavírá na dobu určitou do 31.12.2018 a celková částka činí 157 850,--Kč. ZM pověřuje starostu podpisem smlouvy.

Usnesení 32

ZM schvaluje Věru Kuncovou, bytem Tišnovská 732, Veverská Bítýška do funkce přísedícího Okresního soudu Brno – venkov na funkční období let 2018-2022.

Usnesení 33

ZM schvaluje převzetí kotelny u domu č.p. 610 za částku 2000,--Kč/měs. do nájmu městyse. Nájemní smlouva bude uzavřena mezi městysem Veverská Bítýška a SBD Květnice, Mlýnská 666, 666 01 Tišnov, zast. Stanislavem Mrkosem.

Usnesení 34

ZM schvaluje ukončení nájemní smlouvy na část obecního pozemku p. č. 794/1 díl "a" o výměře 4 x 4,84 m a díl "b" o výměře 1,10 x 4,50 m v k. ú. Veverská Bítýška uzavřené dne 20.3.2017 a to k 1.3.2018.

Usnesení 35

ZM schvaluje prodej obecního pozemku p. č. 1291/1 díl a, o výměře 11 m², který vznikl oddělením GP č. 1759-402/2017 z pozemku p. č. 1291/1 v k.ú. Veverská Bítýška za 1700,--Kč/m². Veškeré poplatky uhradí kupující. ZM pověřuje starostu podpisem kupní smlouvy.

Usnesení 36

ZM neschvaluje předložený návrh plánovací smlouvy a smlouvy o zřízení věcného břemene, a to včetně udělení souhlasu s jejich uzavřením ze strany zastupitelstva městyse, které podala pí. Ludmila Kiliánová dne 11.12.2017.

Usnesení 37

ZM schvaluje smlouvu č. 1040014082/001 o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene na stavbu "V. Bítýška, obnova NNk, p. č. 2042 - p. č. 2029" uzavřenou mezi povinným Městysem Veverská Bítýška a oprávněným E.ON Distribuce, a.s. se sídlem F.A.Gerstnera 2151/6, České Budějovice a pověřuje starostu podpisem této smlouvy.

Usnesení 38

ZM schvaluje smlouvu č. 1030041045/001 o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene na stavbu "V. Bítýška, V Brance, rozš. NNk, Vlček" uzavřenou mezi povinným Městysem Veverská Bítýška a oprávněným E.ON Distribuce, a.s. se sídlem F.A.Gerstnera 2151/6, České Budějovice a pověřuje starostu podpisem této smlouvy.

Usnesení 39

ZM nesouhlasí se žádnou z variant rychlostních a víceproudých komunikací vedených přes k. ú. Veverská Bítýška.

Usnesení 40

ZM schvaluje smlouvu o uzavření budoucí smlouvy kupní za účelem stavby "Výstavba 3 rodinných domů Veverská Bítýška - vodovod, splašková a dešťová kanalizace, komunikace" realizovaných na pozemcích 1809/1 a 1809/4 v k. ú. Veverská Bítýška" a následné odkoupení zbudovaných IS: SO 031-splašková kanalizace, SO 032-dešťová kanalizace, SO 033 - vodovod do majetku městyse za celkovou cenu 3000,--Kč (1000,--Kč/SO - stavební objekt) Smlouva se uzavírá mezi Ing. Davidem Vašíčkem, bytem Stejskalova 7, 615 00 Brno a městysem Veverská Bítýška. ZM pověřuje starostu podpisem smlouvy.

Usnesení 40

ZM Veverská Bítýška schvaluje v souladu s § 47, odst. 5 zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v planém znění „Zprávu o uplatňování ÚP Veverská Bítýška“, včetně pokynů pro zpracování návrhu změny č. 2 ÚP Veverská Bítýška, které jsou součástí Zprávy. ZM Veverská Bítýška schvaluje pana Josefa Mifka jako zastupitele, určeného pro spolupráci s pořizovatelem při projednávání návrhu Změny č.2 ÚP Veverská Bítýška.

Usnesení 41

ZM schvaluje OZV č. 1/2018 o nočním klidu ve které jsou zaneseny kulturní a soukromé akce dle doručené žádosti č.j.: VB/301/18/POD.


sipka Zpět     sipka Verze pro tisk